Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  sporcu veya görevlinin bir oyunda oynaması görev alabilmesi için verilen uygunluk ve yetki belgesi

  1 ziyaretçi

  sporcu veya görevlinin bir oyunda oynaması görev alabilmesi için verilen uygunluk ve yetki belgesii bilgi90'dan bulabilirsiniz

  sporcu veya görevlinin bir oyunda oynaması görev alabilmesi için verilen uygunluk ve yetki belgesi​ - Eodev.com

  sporcu veya görevlinin bir oyunda oynaması görev alabilmesi için verilen uygunluk ve yetki belgesi​ - Eodev.com

  Cevap:

  Sporcu vizesi denir

  Kolay gelsin

  Yazı kaynağı : eodev.com

  Sporcu veya görevlinin bir oyunda oynaması,görev alabilmesi için verilen uygunluk ve yetki belgesi 6 - Eodev.com

  sporcunun veya görevlinin bir oyunda oynaması görev alabilmesi için verilen uygunluk ve yetki belgesi​

  Lisans Nedir? Lisans Hakkında Kısaca Bilgi

  Lisans Terimi Hakkında Bilgiler

  Üniversite Terimi Olarak Lisans:
  Genellikle dört yıl süren üniversite veya yüksekokul öğrenimi. Bu öğrenim sonunda elde edilen ve diploma ile belgelendirilen akademik derece. Lisans düzeyinde örgün, açık ve dışarıdan eğitim verilmektedir. Fakülteler içerisinde bulunurlar, EA, SAYISAL ve SÖZEL puan türleriyle öğrenci alırlar.

  Beden Eğitimi ve Spor Terimi Olarak Lisans:
  Sporcu veya görevlinin bir oyunda oynaması, görev alabilmesi için verilen uygunluk ve yetki belgesi.

  Hukuk Terimi Olarak Lisans:
  Bir malı yabancı firma adına üretme izni

  Elektrik Terimi Olarak Lisans:
  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ya da yetkili bir düzenleyici birim tarafından verilen lisans.

  Turizm ve Otelcilik Terimi Olarak Lisans:
  Yasa tarafından kısıtlanmış veya düzenlenmiş bir işin yapılması veya bir girişimde bulunulabilmesi için kamu otoritesince verilen ve devredilemeyen izin yetkisi veya ruhsatı.

  Yazı kaynağı : www.dersimiz.com

  13 Temmuz 2019 CUMARTES�

  Gen�lik ve Spor Bakanl���ndan:

  SPOR D�S�PL�N Y�NETMEL���

  B�R�NC� B�L�M

  Ama�, Kapsam, Dayanak ve Tan�mlar

  Ama�

  MADDE 1 � (1) Bu Y�netmeli�in amac�; Merkez Spor Disiplin Kurulu ve il spor disiplin kurullar�n�n olu�umu, g�rev, yetki ve sorumluluklar� ile �al��ma usul ve esaslar�n�, disiplin ihlalini olu�turan fiilleri, bunlar�n cezalar�n� ve cezalar�n infazlar�n� belirlemektir.

  Kapsam

  MADDE 2 � (1) Bu Y�netmelik;

  a) Bakanl�k taraf�ndan Milli E�itim Bakanl���na ba�l� e�itim ve ��retim kurumlar� aras�nda yurt i�inde d�zenlenen m�sabaka ve faaliyetlerde meydana gelen disiplin ihlallerini,

  b) �l m�d�rl�klerince d�zenlenen veya izin verilen m�sabaka ve faaliyetlerde meydana gelen disiplin ihlallerini,

  c) Bakanl��a ba�l� federasyonlar taraf�ndan il m�d�rl�kleri ile koordineli bir �ekilde d�zenlenen veya bu federasyonlarca d�zenlenen ya da izin verilen m�sabaka ve faaliyetlerde meydana gelen disiplin ihlallerini,

  �) �l m�d�rl�kleri ile ba��ms�z spor federasyonlar�nca il d�zeyinde birlikte d�zenlenen m�sabaka ve faaliyetlerde meydana gelen disiplin ihlallerini,

  d) Merkez Spor Disiplin Kurulu ile il spor disiplin kurullar�n�n ba�kan ve �yelerinin spor ahlak�na ve disiplinine ayk�r� davran��lar�na ili�kin disiplin ihlallerini,

  ve bu disiplin ihlallerine uygulanacak disiplin cezalar�n� kapsar.

  (2) Ba��ms�z spor federasyonlar�n�n faaliyet program�nda yer alan veya bunlardan izin al�nmak suretiyle d�zenlenen m�sabaka ve faaliyetler ile 5/5/2009 tarihli ve 5894 say�l� T�rkiye Futbol Federasyonu Kurulu� ve G�revleri Hakk�nda Kanun kapsam�nda T�rkiye Futbol Federasyonunca d�zenlenen futbol m�sabaka ve faaliyetleri bu Y�netmeli�in kapsam� d���ndad�r.

  Dayanak

  MADDE 3 � (1) Bu Y�netmelik; 21/5/1986 tarihli ve 3289 say�l� Gen�lik ve Spor Hizmetleri Kanununun 11 inci maddesi ve ek 9 uncu maddesinin dokuzuncu f�kras� ile 1 say�l� Cumhurba�kanl��� Te�kilat� Hakk�nda Cumhurba�kanl��� Kararnamesinin 212 nci maddesine dayan�larak haz�rlanm��t�r.

  Tan�mlar

  MADDE 4 � (1) Bu Y�netmelikte yer alan;

  a) Ba��ms�z spor federasyonu: 3289 say�l� Kanunun ek 9 uncu maddesine g�re kurulan ba��ms�z spor federasyonlar�n�,

  b) Ba�l� federasyon: Bakanl��a ba�l� spor federasyonlar�n�,

  c) Bakan: Gen�lik ve Spor Bakan�n�,

  �) Bakanl�k: Gen�lik ve Spor Bakanl���n�,

  d) Disiplin kurullar�: Merkez Spor Disiplin Kurulu ile il spor disiplin kurullar�n�,

  e) Federasyon: Bakanl��a ba�l� federasyonlar ile ba��ms�z spor federasyonlar�n�,

  f) �l m�d�rl���: Gen�lik ve spor il m�d�rl�klerini,

  g) �l m�d�r�: Gen�lik ve spor il m�d�rlerini,

  �) Ki�i: Federasyon ba�kan� ile y�netim, denetim ve disiplin kurulu �yeleri, sporcu, kul�p y�neticisi, kul�p g�revlileri, m�sabaka g�revlileri ve bu Y�netmelik kapsam�ndaki m�sabaka ve faaliyetlerle ilgili di�er ger�ek ki�ileri,

  h) Kul�p g�revlisi: Sporcular haricinde, spor kul�b� b�nyesinde yer alan teknik direkt�r, antren�r, di�er teknik ve idari g�revliler, sa�l�k ekibi, �zel g�venlik, kul�p �al��anlar� ile yapt��� i�in niteli�i ve s�resine bak�lmaks�z�n kul�pte sporla ilgili faaliyet g�steren di�er g�revlileri,

  �) Kul�p y�neticisi: Ba�kan, y�netim kurulu �yesi, genel m�d�r, kul�p m�d�r� ve genel sekreter gibi �st d�zey kul�p yetkililerini,

  i) M�sabaka alan�: Spor m�sabakalar�n�n yap�ld��� alanlarda m�sabakan�n yap�ld��� yer ile sporcular ve g�revlilere tahsis edilmi� yerleri,

  j) M�sabaka esnas�: M�sabakan�n ba�lama an�ndan itibaren biti� an�na kadar ge�en s�reyi,

  k) M�sabaka g�revlisi: Bakanl�k, il m�d�rl��� veya federasyon taraf�ndan m�sabakada g�revlendirilen g�revlileri,

  l) M�sabaka �ncesi: Tak�mlar�n veya seyircilerin m�sabaka alan� i�ine girmelerinden itibaren m�sabaka esnas�na kadar ge�en s�reyi,

  m) M�sabaka sonras�: M�sabakan�n biti� an�ndan tak�mlar�n ve seyircilerin m�sabaka alan� d���na tamamen ��kt�klar� ana kadar ge�en s�reyi,

  n) Okul sporlar�: Milli E�itim Bakanl���na ba�l� e�itim ve ��retim kurumlar� aras�nda yurt i�inde d�zenlenen spor m�sabakas� ve faaliyetleri,

  o) �zel m�sabaka: Bakanl�ktan, il m�d�rl���nden veya federasyondan izin al�narak d�zenlenen resm� m�sabakalar d���ndaki spor m�sabakalar�n�,

  �) Resm� m�sabaka: Bakanl�k, il m�d�rl��� veya federasyon taraf�ndan d�zenlenen spor m�sabakalar�n�,

  p) Sezon: �lgili lig veya faaliyetteki ilk resm� m�sabakan�n oynanmas�ndan son resm� m�sabakan�n oynanmas�na kadar ge�en s�reyi,

  r) Spor alan�: Spor m�sabakalar�n�n veya antrenmanlar�n ger�ekle�tirildi�i alanlar ile seyircilere ait seyir alanlar�, �zel seyir alanlar�, sporculara ait soyunma odas� ve bu Y�netmeli�in uygulanmas� kapsam�nda spor yapmaya elveri�li alanlar�, m�sabaka �ncesinde, esnas�nda veya sonras�nda taraftarlar�n s�rekli veya ge�ici olarak gruplar halinde topland�klar� yerleri, m�sabakan�n yap�laca�� yere gidi� ve geli� g�zerg�hlar�, tak�m veya taraftarlar�n toplu olarak seyahat ettikleri ara�lar� ya da tak�mlar�n kamp yapt��� yerleri,

  s) Spor bilgi sistemi: Bakanl�k spor bilgi sistemini,

  �) Spor kul�b�: Belirli kurallara g�re kurulan, amat�r veya profesyonel spor dallar�nda faaliyette bulunan kurulu�u,

  t) Spor m�sabakas�: Bakanl�k, ba�l� federasyonlar ve il m�d�rl�klerince d�zenlenen veya bunlar taraf�ndan izin verilen m�sabakalar�,

  u) Sporcu: Bakanl�k ile federasyon nezdinde lisansl� ki�ileri ve e�itim ve ��retim kurumlar� aras�nda d�zenlenen m�sabakalara kat�lmak �zere lisans verilen ��rencileri,

  �) Tahkim Kurulu: 3289 say�l� Kanunun ek 9 uncu maddesi ve 1 say�l� Cumhurba�kanl��� Kararnamesinin 212 nci maddesine g�re kurulan Tahkim Kurulunu,

  v) Tak�m: Milli E�itim Bakanl���na ba�l� e�itim ve ��retim kurumlar� aras�nda yurt i�inde d�zenlenen m�sabaka ve faaliyetlere kat�lan spor tak�mlar�n� ve ferdi okul kafilelerini,

  y) �st disiplin kurulu: �l spor disiplin kurullar� y�n�nden Merkez Spor Disiplin Kurulunu; Merkez Spor Disiplin Kurulu y�n�nden Tahkim Kurulunu,

  z) Yerel ligler: �l m�d�rl�kleri ile ba��ms�z spor federasyonlar�nca birlikte d�zenlenen il d�zeyindeki m�sabakalar�,

  ifade eder.

  �K�NC� B�L�M

  Disiplin Kurullar�n�n Olu�umu, G�revleri ve �al��ma Usulleri

  Merkez Spor Disiplin Kurulunun olu�umu

  MADDE 5 � (1) Merkez Spor Disiplin Kurulu; Bakan taraf�ndan iki y�l i�in g�revlendirilen yedi as�l ve yedi yedek �yeden olu�ur. �yelerin en az be�inin hukuk�u, ikisinin ise spor alan�nda bilimsel �al��malar yapm�� veya sporda idareci, teknik adam ve benzeri g�revlerde bulunmu� ki�iler olmas� �artt�r.

  (2) Merkez Spor Disiplin Kurulu �yeleri kendi aralar�ndan bir Ba�kan, bir ba�kan vekili ve bir raport�r se�er.

  (3) Yedek �yeler, herhangi bir nedenle bo�alan as�l �yeli�e, s�ras�yla ve kalan s�reyi tamamlamak �zere g�revlendirilmi� say�l�r. Eksik kalan yedek �ye say�s�, g�revlendirilecek yeni �yelerle tamamlan�r. Bu f�kra uyar�nca as�l �yeli�e se�ilen yedek �yelerin g�rev s�resi, yerine se�ildi�i as�l �yenin g�rev s�resi kadard�r.

  (4) Federasyonlarda veya spor kul�plerinde g�revli olanlar, ihtar cezas� d���nda sportif ceza alanlar, kasten i�lenen bir su�tan dolay� bir y�l veya daha fazla bir s�re ile hapis cezas�na mahkum edilen veya anayasal d�zene ve bu d�zenin i�leyi�ine kar�� su�lar ile casusluk, zimmet, irtikap, r��vet, h�rs�zl�k, ya�ma, doland�r�c�l�k, sahtecilik, g�veni k�t�ye kullanma, hileli iflas gibi y�z k�zart�c� veya �eref ve haysiyeti k�r�c� su�tan veya ihaleye fesat kar��t�rma, edimin ifas�na fesat kar��t�rma, su�tan kaynaklanan mal varl��� de�erlerini aklama, ka�ak��l�k, vergi ka�ak��l���, haks�z mal edinme ve �ike ve te�vik primi su�lar�ndan mahkum olanlar Merkez Spor Disiplin Kurulu �yesi olarak g�revlendirilemez.

  Merkez Spor Disiplin Kurulunun g�revleri

  MADDE 6 � (1) Merkez Spor Disiplin Kurulunun g�revleri �unlard�r:

  a) Federasyonlar�n ba�kan ve y�netim kurulu �yeleri ile ba��ms�z spor federasyonlar�n�n disiplin ve denetim kurulu �yelerinin spor ahlak�na ve disiplinine ayk�r� davran��lar�n�n tespiti �zerine Bakan taraf�ndan sevk edilmeleri �zerine bunlar hakk�nda karar vermek.

  b) Ba�l� federasyonlarca ve bunlar�n izni ile yap�lan spor m�sabakas� ve faaliyetlerde meydana gelen disiplin ihlalleri hakk�nda karar vermek.

  c) �l spor disiplin kurullar�n�n verdi�i kararlara kar�� yap�lan itirazlar� incelemek ve kesin olarak karar vermek.

  �) �l spor disiplin kurullar�n�n ba�kan ve �yelerinin spor ahlak�na ve disiplinine ayk�r� davran��lar�n�n tespiti halinde o yerin valisi taraf�ndan sevk edilmeleri �zerine bunlar hakk�nda karar vermek.

  d) �l spor disiplin kurullar� aras�ndaki g�rev ve yetki uyu�mazl�klar�na ili�kin kesin karar vermek.

  e) Disiplin yarg�lamas�na ili�kin i� ve i�lemleri spor bilgi sistemine kaydetmek.

  Merkez Spor Disiplin Kurulunun �al��ma usul ve esaslar�

  MADDE 7 � (1) Merkez Spor Disiplin Kurulu; Ba�kan veya yoklu�u halinde ba�kan vekilinin �a�r�s� �zerine en az be� �ye ile toplan�r. Ba�kan ve ba�kan vekilinin yokluklar� halinde, Kurula en ya�l� �ye ba�kanl�k eder. Mazeretsiz olarak aral�ks�z �� veya bir y�l i�inde toplam be� oturuma kat�lmayan as�l �yeler �yelikten �ekilmi� say�l�r.

  (2) Kararlar, kat�lanlar�n oy �oklu�u ile al�n�r. Oylar�n e�itli�i halinde Ba�kan�n kulland��� oyun taraf� �o�unluk say�l�r.

  (3) Merkez Spor Disiplin Kurulunun idari i�lerini y�r�tmek �zere Merkez Spor Disiplin Kurulu Ba�kan�n�n �nerisi �zerine; Merkez Spor Disiplin Kuruluna Bakanl�k taraf�ndan bir koordinat�r g�revlendirilir. Koordinat�r, Merkez Spor Disiplin Kurulu Ba�kan�na ba�l� olarak �al���r.

  (4) Merkez Spor Disiplin Kurulunun sekretarya hizmetleri Bakanl�k taraf�ndan y�r�t�l�r.

  (5) Merkez Spor Disiplin Kurulu taraf�ndan g�revlendirilen bilirki�i ve uzmanlar i�in tespit edilen �cretler, ilgili mevzuat kapsam�nda Bakanl�k taraf�ndan kar��lan�r.

  �l spor disiplin kurullar�n�n olu�umu

  MADDE 8 � (1) Her ilde olu�turulacak kurul, il m�d�r�n�n teklifi ve valinin onay� ile iki y�l i�in g�revlendirilen be� as�l ve be� yedek �yeden olu�ur. �yelerin en az ���n�n hukuk�u, ikisinin ise spor alan�nda bilimsel �al��malar yapm�� veya sporda idareci, teknik adam ve benzeri g�revlerde bulunmu� ki�iler olmas� �artt�r.

  (2) Kurul �yeleri kendi aralar�ndan bir ba�kan, bir ba�kan vekili ve bir raport�r se�er.

  (3) Yedek �yeler, herhangi bir nedenle bo�alan as�l �yeli�e, s�ras�yla ve kalan s�reyi tamamlamak �zere g�revlendirilmi� say�l�r. Eksik kalan yedek �ye say�s�, g�revlendirilecek yeni �yelerle tamamlan�r. Bu f�kra uyar�nca as�l �yeli�e se�ilen yedek �yelerin g�rev s�resi, yerine se�ildi�i as�l �yenin g�rev s�resi kadard�r.

  (4) Federasyonlarda veya spor kul�plerinde g�revli olanlar, ihtar cezas� d���nda sportif ceza alanlar, kasten i�lenen bir su�tan dolay� bir y�l veya daha fazla bir s�re ile hapis cezas�na mahk�m edilen veya anayasal d�zene ve bu d�zenin i�leyi�ine kar�� su�lar ile casusluk, zimmet, irtikap, r��vet, h�rs�zl�k, ya�ma, doland�r�c�l�k, sahtecilik, g�veni k�t�ye kullanma, hileli iflas gibi y�z k�zart�c� veya �eref ve haysiyeti k�r�c� su�tan veya ihaleye fesat kar��t�rma, edimin ifas�na fesat kar��t�rma, su�tan kaynaklanan mal varl��� de�erlerini aklama, ka�ak��l�k, vergi ka�ak��l���, haks�z mal edinme ve �ike ve te�vik primi su�lar�ndan mahkum olanlar kurul �yesi olarak g�revlendirilemez.

  �l spor disiplin kurullar�n�n g�revleri

  MADDE 9 � (1) �l spor disiplin kurullar�n�n g�revleri �unlard�r:

  a) �l m�d�rl�klerince d�zenlenen, izin verilen, ba�l� federasyonlar taraf�ndan il m�d�rl�kleri ile koordineli bir �ekilde d�zenlenen spor m�sabakalar� ve faaliyetlerinde, ba��ms�z spor federasyonlar�n�n il m�d�rl�kleri ile birlikte il d�zeyinde d�zenledikleri spor m�sabakalar� ve faaliyetlerinde, Bakanl�k taraf�ndan Milli E�itim Bakanl���na ba�l� e�itim ve ��retim kurumlar� aras�nda d�zenlenen yurt i�i spor m�sabakalar� ve faaliyetlerinde meydana gelen disiplin ihlalleri hakk�nda karar vermek.

  b) Disiplin yarg�lamas�na ili�kin i� ve i�lemleri spor bilgi sistemi �zerinden y�r�tmek.

  (2) Milli E�itim Bakanl���na ba�l� e�itim ve ��retim kurumlar� aras�nda yurt i�inde yap�lan m�sabaka ve faaliyetlere ili�kin grup, yar� final ve T�rkiye birincili�i m�sabakalar�nda meydana gelen disiplin ihlalleri hakk�nda karar verme g�rev ve yetkisi m�sabakan�n oynand��� yer il spor disiplin kuruluna aittir.

  (3) Milli E�itim Bakanl���na ba�l� e�itim ve ��retim kurumlar� aras�nda yap�lan yurt d��� m�sabaka ve faaliyetlere ili�kin olarak meydana gelen disiplin ihlalleri hakk�nda karar verme g�rev ve yetkisi ilgili federasyon disiplin kuruluna aittir.

  (4) Ba��ms�z spor federasyonlar�n�n il m�d�rl�kleri ile birlikte il d�zeyinde d�zenledikleri yerel m�sabaka ve faaliyetler kapsam�nda d�zenlenen b�lge, Anadolu ve T�rkiye �ampiyonalar�nda meydana gelen disiplin ihlalleri hakk�nda karar verme g�rev ve yetkisi ilgili federasyon disiplin kuruluna aittir.

  �l spor disiplin kurullar�n�n �al��ma usul ve esaslar�

  MADDE 10 � (1) Kurullar, ba�kan�n veya yoklu�u halinde ba�kan vekilinin �a�r�s� �zerine en az �� �ye ile toplan�r. Ba�kan�n ve ba�kan vekilinin yokluklar� halinde Kurullara en ya�l� �ye ba�kanl�k eder. Mazeretsiz olarak aral�ks�z �� veya bir y�l i�inde toplam be� oturuma kat�lmayan as�l �yeler �yelikten �ekilmi� say�l�r.

  (2) Kararlar, kat�lanlar�n oy �oklu�u ile al�n�r. Oylar�n e�itli�i halinde ba�kan�n kulland��� oyun taraf� �o�unluk say�l�r.

  (3) Kurullar�n idari i�lerini y�r�tmek �zere kurul ba�kan�n�n �nerisi �zerine il m�d�rl��� taraf�ndan bir koordinat�r g�revlendirilir. Koordinat�r, kurul ba�kan�na ba�l� olarak �al���r.

  (4) Kurullar�n sekretarya hizmetleri il m�d�rl��� taraf�ndan y�r�t�l�r.

  (5) Kurullar taraf�ndan g�revlendirilen bilirki�i ve uzmanlar i�in tespit edilen �cretler, ilgili mevzuat kapsam�nda il m�d�rl���nce kar��lan�r.

  ���NC� B�L�M

  Disiplin Kurullar� ��in Ortak H�k�mler

  Ba��ms�zl�k ve teminat

  MADDE 11 � (1) Disiplin kurullar� kararlar�nda ba��ms�zd�r. �yeler, istifa etmedik�e veya �ekilmi� say�lmad�k�a, yerlerine yenisi g�revlendirilemez.

  �ekilme y�k�ml�l���

  MADDE 12 � (1) Tarafs�zl���ndan ��pheyi gerektiren �nemli bir sebebin bulunmas� halinde ilgili �ye dosyaya ili�kin olarak kuruldan derhal �ekilmek zorundad�r. �zellikle a�a��daki hallerde, �yenin tarafs�zl���ndan ��pheyi gerektiren �nemli bir sebebin var oldu�u kabul edilir:

  a) Disiplin dosyas� ile �ye aras�nda do�rudan veya dolayl� olarak ilgi bulunmas�.

  b) Disiplin dosyas�, �yenin g�rev ald��� t�zel ki�inin bir organ� ile ilgisi bulunmas�.

  c) Disiplin dosyas� taraflar� ile �ye aras�nda ���nc� derece de d�hil h�s�ml�k s�z konusu olmas�.

  �) Disiplin dosyas� taraflar� veya temsilcileri ile �ye aras�nda menfaat birli�i veya yak�n ili�ki s�z konusu olmas�.

  (2) Bir �yenin tarafs�zl���ndan ��pheyi gerektiren �nemli bir sebebin bulunmas� halinde ilgili �ye durumu derhal disiplin kuruluna bildirir. Bu husus disiplin dosyas�n�n taraflar�nca da durumun ��renildi�i tarihten itibaren be� g�n i�inde disiplin kuruluna bildirilebilir.

  (3) Disiplin kurulu, tarafs�zl���ndan ��phe edilen �yenin yoklu�unda toplanarak �ekilme itiraz�n� karara ba�lar. Bu karara kar�� ancak disiplin kurulunun disiplin dosyas�na ili�kin nihai karar� ile birlikte �st disiplin kuruluna ba�vurmak m�mk�nd�r.

  Gizlilik

  MADDE 13 � (1) Disiplin kurulu, disiplin yarg�lamas� s�ras�nda edinilen her t�rl� bilgiyi gizli tutmakla y�k�ml�d�r.

  D�RD�NC� B�L�M

  Genel H�k�mler

  Sorumluluk

  MADDE 14 � (1) Ev sahibi kul�p veya tak�m, m�sabakan�n oynanaca�� spor alan�n�n ve �evresinin d�zenini ve g�venli�ini sa�lamakla y�k�ml�d�r.

  (2) Kul�pler veya tak�mlar; m�sabaka �ncesinde, esnas�nda ve sonras�nda meydana gelen her t�rl� olaydan sorumlu olup, m�sabakan�n organizasyonuna ve g�venli�ine ili�kin t�m talimatlara uymakla y�k�ml�d�r.

  (3) Kul�pler veya tak�mlar; sporcular�n�n, g�revlilerinin, g�revlendirdi�i ki�ilerin, y�neticilerinin, �yelerinin ve taraftarlar�n�n ihlallerinden kusursuz sorumluluk ilkelerine g�re sorumludur. Bu sorumluluk disiplin ihlalinde bulunanlar�n �ahsen belirlenemedi�i hallerde dahi ge�erli olup b�yle bir durumda disiplin cezas�, ilgili kul�be veya tak�ma verilir.

  Te�ebb�s

  MADDE 15 � (1) Fiilin te�ebb�s derecesinde kald��� hallerde, meydana gelen zarar veya tehlikenin a��rl���na g�re �ng�r�len ceza yar�s�na kadar indirilir.

  Haks�z tahrik

  MADDE 16 � (1) Eylemin, haks�z bir fiilin meydana getirdi�i hiddet veya �iddetli elemin etkisi alt�nda i�lenmesi halinde verilecek ceza ��te birinden ��te ikisine kadar indirilir.

  Takdiri indirim nedenleri

  MADDE 17 � (1) Disiplin ihlalinde bulunanlar�n lehine cezay� hafifletici takdiri nedenlerin bulunmas� halinde �ng�r�len ceza yar�s�na kadar indirilebilir. Takdiri indirim nedeni ve gerek�esi kararda g�sterilir.

  Tekerr�r

  MADDE 18 � (1) Disiplin cezas� kesinle�tikten sonra bir y�l i�erisinde ayn� t�r veya daha a��r ihlalin tekrar ger�ekle�tirilmesi halinde verilen ceza yar� oran�na kadar artt�r�l�r.

  ��tima

  MADDE 19 � (1) Ayn� zamanda i�lenen ve birden �ok cezay� gerektiren fiiller ayr� ayr� cezaland�r�l�p h�kme ba�lan�r.

  ��tirak

  MADDE 20 � (1) Disiplin ihlalinin ger�ekle�tirilmesinde bir ba�kas�n� ara� olarak kullanan veya disiplin ihlalini i�lemeye azmettiren ki�i, i�lenen disiplin ihlalinin cezas� ile cezaland�r�l�r. Yard�m etme halinde ise verilecek ceza yar�s�na kadar indirilir.

  A��rla�t�r�c� nedenler

  MADDE 21 � (1) Bu Y�netmelik h�k�mlerine g�re m�sabakadan men veya hak mahrumiyeti cezas�n� gerektiren disiplin ihlalinin yabanc� bir �lkede veya g�revin k�t�ye kullan�lmas� suretiyle i�lenmesi hallerinde verilecek ceza bir kat�na kadar art�r�l�r.

  Soru�turma zamana��m�

  MADDE 22 � (1) Disiplin soru�turmas�; s�rekli hak mahrumiyeti ve s�rekli m�sabakadan men cezas� gerektiren ihlallerde be� y�ll�k, di�er ihlallerde ise iki y�ll�k zamana��m�na tabidir.

  (2) �ike ve te�vik primi ihlallerinin soru�turmas� zamana��m�na tabi de�ildir.

  (3) Doping ihlaline ili�kin soru�turma zamana��m� konusunda, T�rkiye Milli Olimpiyat Komitesi Dopingle M�cadele Komisyonu taraf�ndan yay�mlanan T�rkiye Dopingle M�cadele Talimat�nda yer alan zamana��m� s�resi uygulan�r.

  Ceza zamana��m�

  MADDE 23 � (1) Disiplin cezalar�, karar�n kesinle�ti�i tarihten itibaren be� y�l i�erisinde infaz edilmedi�i takdirde zamana��m�na u�rar.

  Zamana��m�n�n kesilmesi

  MADDE 24 � (1) Soru�turma ve yarg�lama ile ilgili i�lemler soru�turma zamana��m�n�; ceza karar�n�n infaz�na dair i�lemler ise ceza zamana��m�n� keser.

  (2) Zamana��m� s�releri, kesilme tarihinden itibaren yeniden ba�lar.

  (3) Zamana��m� disiplin kurullar� taraf�ndan kendili�inden dikkate al�n�r.

  BE��NC� B�L�M

  Disiplin Cezalar�na �li�kin Esaslar

  Disiplin Cezalar�

  MADDE 25 � (1) Disiplin cezalar� �unlard�r:

  a) �htar; ger�ekle�tirilen disiplin ihlalinin esas�n�n yaz�l� olarak hat�rlat�lmas�d�r.

  b) K�nama; sorumlular�n eylemlerinin tasvip edilmedi�inin yaz�l� olarak bildirilmesidir.

  c) Para cezas�; ki�i, kul�p veya tak�mlar�n, belirli bir mebla�� Bakanl�k, ilgili il m�d�rl��� veya ba�l� federasyona �demeye mahk�m edilmesidir. Para cezas�na ili�kin esaslar �unlard�r:

  1) Kul�pler; sporcu, y�netici ve g�revlilerine verilen para cezas�ndan m�teselsilen sorumludur. �hlalde bulunan�n, kul�ple ili�kisinin sona ermesi, kul�b�n sorumlulu�unu ortadan kald�rmaz.

  2) Bu Y�netmelik kapsam�nda verilecek para cezas�n�n miktar�, y�z T�rk Liras�ndan az y�z bin T�rk Liras�ndan fazla olamaz.

  3) (c) bendinin (2) numaral� alt bendinde �ng�r�len para cezas� her y�l Ocak ay�nda 4/1/1961 tarihli ve 213 say�l� Vergi Usul Kanununun m�kerrer 298 inci maddesine g�re belirlenen yeniden de�erleme oran�nda art�r�larak uygulan�r.

  �) �d�llerin iadesi; kul�p, tak�m veya ki�ilerin kazand�klar� m�sabaka derecesi, para, kupa, madalya ve benzeri menfaatleri iade etmeleridir.

  d) �hra�; bir kul�b�n veya tak�m�n bir organizasyona kat�lmaktan men edilmesidir.

  e) M�sabakadan men; sporcu, antren�r ve m�sabakada yer alabilen di�er kul�p veya tak�m g�revlilerinin resmi m�sabakalara kat�lmalar�n�n engellenmesidir. Cezan�n infaz� tamamlanana kadar bu ki�ilerin lisans ve di�er uygunluk belgeleri ask�ya al�narak m�sabaka isim listelerinde yer almalar� ve m�sabakada herhangi bir g�rev almalar� engellenir.

  f) Hak mahrumiyeti; ki�inin, ceza s�resince Bakanl���n merkez ve ta�ra te�kilat�, federasyon, spor kul�pleri, tak�m ve spor kurulu�lar� nezdinde; idari, sportif, teknik ve sair herhangi bir g�rev almaktan, bu kapsamda herhangi bir faaliyette veya resm� ili�ki ya da yaz��mada bulunmaktan men edilmesidir.

  g) Lisans ve di�er uygunluk belgelerinin ask�ya al�nmas�; ki�inin, Bakanl�k, il m�d�rl��� ve ilgili ba�l� federasyon b�nyesinde yer alan spor dallar� ile ilgili bir faaliyeti yerine getirmesi i�in gerekli olan lisans ve di�er uygunluk belgelerinin kendisine sa�lad��� haklar� kullanmaktan ge�ici olarak men edilmesidir.

  �) Lisans�n ve di�er uygunluk belgelerinin iptali; ki�inin, Bakanl�k, il m�d�rl��� ve ilgili ba�l� federasyon b�nyesinde yer alan spor dallar� ile ilgili bir faaliyeti yerine getirmesi i�in gerekli olan lisans ve di�er uygunluk belgelerinin iptal edilmesidir.

  h) Tescilin iptali; kul�p veya tak�m�n, Bakanl�k, il m�d�rl��� ve ilgili ba�l� federasyon nezdindeki tescil kayd�n�n iptal edilmesidir.

  �) Seyircisiz oynama; kul�p veya tak�m�n resm� m�sabakalar�n�n seyircisiz olarak oynanmas�na karar verilmesidir.

  i) Saha kapatma; kul�p veya tak�m�n resm� m�sabakas�n� kendi sahas� d���ndaki ba�ka bir sahada oynamas�na karar verilmesidir.

  j) H�kmen ma�lubiyet; ilgili spor bran��n�n niteli�ine uygun olarak sporcu veya tak�m�n h�kmen kaybetmi� say�lmas�d�r.

  k) Puan indirme; kul�p, tak�m veya sporcunun mevcut ya da ileride kazanaca�� puanlar�n bir k�sm�n�n silinmesidir.

  l) Ligden d���rme; kul�p, tak�m veya sporcunun bir alt lige indirilmesidir.

  ALTINCI B�L�M

  Disiplin �hlalleri

  Taksirli fiiller

  MADDE 26 � (1) Bakanl�k, il m�d�rl��� veya federasyona kar�� yapmakla y�k�ml� oldu�u i�lemi herhangi bir kast� olmaks�z�n; yerine getirmeyen, eksik veya yanl�� yerine getirenler ihtar, k�nama veya on be� g�nden iki aya kadar m�sabakadan men veya ayn� s�re ile hak mahrumiyeti cezas� ile cezaland�r�l�r.

  Genel kurulun s�resinde yap�lmamas�

  MADDE 27 � (1) Ola�an, ola�an�st� veya mali genel kurullar�n mevzuatta �ng�r�len usul ve esaslara uygun olarak yap�lmamas� halinde federasyon ba�kan� ile y�netim kurulu �yeleri iki aydan alt� aya kadar hak mahrumiyeti cezas� ile cezaland�r�l�r.

  Sportmenli�e ayk�r� hareket

  MADDE 28 � (1) Onur k�r�c�, spor ahlak�na ve sportmenli�e ayk�r� eylemde bulunanlar, bu hususta ayr� ceza h�km� bulunmad��� takdirde, bir aydan alt� aya kadar m�sabakadan men veya ayn� s�re ile hak mahrumiyeti cezas� ile cezaland�r�l�r.

  Sportmenli�e ayk�r� a��klama

  MADDE 29 � (1) Her t�rl� yaz�l�, g�rsel, i�itsel veya elektronik kitle ileti�im arac�yla sportmenli�e, spor ahlak�na veya fair-play anlay���na ayk�r� a��klamalarda bulunanlar, iki aydan alt� aya kadar m�sabakadan men veya ayn� s�re ile hak mahrumiyeti cezas� ile cezaland�r�l�r.

  Hakaret ve tehdit

  MADDE 30 � (1) Bakanl�k, il m�d�rl���, federasyon, disiplin kurullar� veya bu kurumlar�n mensubu, m�sabaka g�revlisi, sporcu, kul�p y�neticisi veya g�revli di�er ki�ilere; g�revinden dolay� veya g�revi s�ras�nda, onur, �eref ve sayg�nl���n� rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya s�vmek suretiyle onur, �eref ve sayg�nl���na sald�r�da bulunan veya bunlar� tehdit eden ki�iler, bir aydan bir y�la kadar m�sabakadan men veya ayn� s�re ile hak mahrumiyeti cezas� ile cezaland�r�l�r.

  Ayr�mc�l�k ve ideolojik propaganda

  MADDE 31 � (1) Irk, dil, din, etnik k�ken ayr�mc�l��� yaparak, insanl�k onurunu herhangi bir �ekilde zedeleyen veya m�sabaka �ncesinde, esnas�nda veya sonras�nda her t�rl� ideolojik propaganda yapan ki�iler, iki aydan bir y�la kadar m�sabakadan men veya ayn� s�re ile hak mahrumiyeti cezas� ile cezaland�r�l�r.

  Cinsel sald�r�, istismar ve taciz

  MADDE 32 � (1) Cinsel davran��larla sporcular�n, kul�p g�revlilerinin veya g�revli di�er ki�ilerin v�cut dokunulmazl���n� ihlal edenler veya bunlara kar��, cinsel istismar veya tacizde bulunanlar s�rekli m�sabakadan men veya s�rekli hak mahrumiyeti cezas� ile cezaland�r�l�r.

  (2) Birinci f�kradaki disiplin ihlallerin sark�nt�l�k boyutunda kalmas� halinde, bu ki�iler bir y�ldan �� y�la kadar m�sabakadan men veya ayn� s�re ile hak mahrumiyeti cezas� ile cezaland�r�l�r.

  Kural d��� hareket, sald�r� ve kavga

  MADDE 33 � (1) �lgili spor bran��n�n oyun kurallar�na ayk�r�, sert, ciddi ve �iddetli fiili m�dahalesi nedeniyle m�sabakadan do�rudan ��kar�lan veya m�sabakadan ��kar�lmay� gerektiren sert, ciddi ve �iddetli fiili m�dahalesi rapor edilen sporcu, kul�p veya tak�m g�revlilerine, on be� g�nden alt� aya kadar m�sabakadan men cezas� verilir.

  (2) Sporcu, kul�p veya tak�m g�revlileri taraf�ndan ger�ekle�tirilen fiili m�dahalenin sald�r� boyutunda veya t�k�rme �eklinde ger�ekle�mesi durumunda bir aydan bir y�la kadar m�sabakadan men cezas� verilir. Bu disiplin ihlalinin kul�p y�neticileri taraf�ndan ger�ekle�tirilmesi halinde bir aydan �� aya kadar hak mahrumiyeti cezas� verilir.

  (3) Bir kavgaya kar��an ve fiilleri daha a��r bir cezay� gerektirmeyen sporcu, kul�p veya tak�m g�revlilerine on be� g�nden bir y�la kadar m�sabakadan men cezas� verilir.

  (4) Bu maddede yaz�l� fiillerin Bakanl�k, il m�d�rl��� veya federasyon mensuplar� ile kul�p veya tak�m y�neticisine ya da m�sabaka g�revlilerine kar�� i�lenmesi halinde verilecek ceza yar� oran�nda art�r�l�r.

  Belgelerin haks�z kullan�m�

  MADDE 34 � (1) Hak sahibi olmad��� halde ba�kalar�na ait lisans ve benzeri uygunluk belgelerini kullanarak ilgilileri yan�ltmaya �al��an sporcu, kul�p veya tak�m g�revlilerine bir aydan alt� aya kadar m�sabakadan men cezas� verilir.

  (2) Birinci f�kradaki disiplin ihlallerinin kul�p veya tak�m y�neticileri ya da m�sabaka g�revlileri taraf�ndan ger�ekle�tirilmesi halinde bu ki�ilere iki aydan bir y�la kadar hak mahrumiyeti cezas� verilir.

  Sahtecilik ve yan�ltma

  MADDE 35 � (1) Lisans ve benzeri uygunluk belgeleri ile ilgili di�er bilgi ve belgeler �zerinde de�i�iklik veya sahtecilik yapan ya da bu nitelikteki belgeleri kullanmak veya kulland�rmak sureti ile ilgilileri yan�ltmaya �al��an sporcu, kul�p veya tak�m g�revlilerine iki aydan bir y�la kadar m�sabakadan men cezas� verilir.

  (2) Birinci f�kradaki disiplin ihlallerinin kul�p veya tak�m y�neticileri ya da m�sabaka g�revlileri taraf�ndan ger�ekle�tirilmesi halinde bu ki�ilere d�rt aydan iki y�la kadar hak mahrumiyeti cezas� verilir.

  Ceza ve tedbire uyulmamas�

  MADDE 36 � (1) Hakk�nda m�sabakadan men cezas� veya hak mahrumiyeti cezas� ya da idari tedbir karar� oldu�u halde herhangi bir �ekilde bu kararlara uymayan sporcu ve kul�p g�revlilerine bir aydan alt� aya kadar m�sabakadan men cezas� verilir.

  (2) Bu maddedeki ihlalin kul�p y�neticileri taraf�ndan ger�ekle�tirilmesi halinde bu ki�ilere bir aydan alt� aya kadar hak mahrumiyeti cezas� verilir.

  Milli m�sabakalara kat�lmamak

  MADDE 37 � (1) Usul�ne uygun bildirime ra�men, ge�erli bir mazereti olmaks�z�n, resm� veya �zel milli m�sabakalara ya da haz�rl�k �al��malar�na kat�lmayan veya ge� kat�lan veya izinsiz olarak �al��ma ve m�sabaka yerini terk eden sporcu, kul�p veya tak�m g�revlilerine iki aydan bir y�la kadar m�sabakadan men cezas� verilir.

  (2) Resm� veya �zel milli m�sabakalar�n ya da haz�rl�k �al��malar�n�n kamp program� ve kurallar�na uymayan sporcu, kul�p veya tak�m g�revlilerine bir aydan alt� aya kadar m�sabakadan men cezas� verilir.

  (3) Bu maddedeki disiplin ihlaline i�tiraki bulundu�u tespit edilen, sporcunun ba�l� bulundu�u kul�p veya tak�ma, ihlalin niteli�ine g�re 25 inci maddenin birinci f�kras�n�n (c) bendi kapsam�nda para cezas� verilir.

  Saha ve seyirci olaylar�

  MADDE 38 � (1) M�sabaka alan�ndaki d�zen veya disipline ya da m�sabakan�n ola�an ak��� i�inde yap�lmas�na veya g�venli�inin sa�lanmas�na ili�kin kurallar� bireysel veya toplu bir bi�imde ihlal eden ki�iler, bir aydan iki y�la kadar m�sabakadan men veya ayn� s�re ile hak mahrumiyeti cezas� ile cezaland�r�l�r.

  (2) Seyircisi, mensuplar� veya sporcular� nedeni ile olaylardan sorumlu kul�p veya tak�mlara eylemin a��rl���na g�re; para cezas�, saha kapatma ve seyircisiz oynama cezalar� birlikte veya ayr� ayr� verilebilir.

  (3) Bu madde kapsam�ndaki disiplin ihlallerinin �nlenmesi i�in azami gayreti g�sterdi�ini ya da olaylar�n ���nc� ki�ilerce k�t� niyetli olarak ger�ekle�tirildi�ini yeterli ve inand�r�c� delillerle ispat eden kul�p veya tak�ma ceza verilmeyebilir.

  (4) Bu madde kapsam�na giren ihlal nedeniyle meydana gelen zararlar�n tazmini hususunda zarar veren ki�i, spor kul�b� veya tak�m m�teselsilen sorumludur.

  �irkin ve k�t� tezah�rat

  MADDE 39 � (1) M�sabaka alan�nda veya �evresinde topluluk halinde s�z veya hareketlerle ya da benzeri ara�lar ile a�a��lay�c�, tahrik veya taciz edici nitelikte tezah�ratta bulunulmas� halinde kul�p veya tak�ma, olay�n a��rl���na g�re para cezas�, saha kapatma ve seyircisiz oynama cezalar� birlikte veya ayr� ayr� verilebilir.

  (2) Bu madde kapsam�ndaki disiplin ihlallerinin �nlenmesi i�in azami gayreti g�sterdi�ini ya da olaylar�n ���nc� ki�ilerce k�t� niyetli olarak ger�ekle�tirildi�ini yeterli ve inand�r�c� delillerle ispat eden kul�p veya tak�ma ceza verilmeyebilir.

  Yay�n hakk�n�n engellenmesi

  MADDE 40 � (1) M�sabakalar�n televizyon, radyo, internet ve her t�rl� teknik cihaz ve benzeri ara�larla yay�nlanmas� i�in yay�n s�zle�mesi imzalanan ki�ilerin, yay�n haz�rl�klar�n� veya yay�n�n� k�s�tlayan ya da engelleyen ki�iler ile herhangi bir yay�n s�zle�mesi olmaks�z�n yay�n yapanlar, bir aydan alt� aya kadar m�sabakadan men veya ayn� s�re ile hak mahrumiyeti cezas� ile cezaland�r�l�r.

  Tan�kl�ktan veya belge ibraz�ndan ka��nma

  MADDE 41 � (1) Disiplin yarg�lamas� kapsam�nda tan�kl�k i�in �a�r�lmas�na ra�men ge�erli mazereti olmaks�z�n; tan�kl�ktan ka��nan, ger�e�e ayk�r� tan�kl�k eden veya kendisinden istenen belgeleri s�resi i�erisinde ibraz etmeyen ki�i, kul�p veya tak�mlar, bir aydan alt� aya kadar m�sabakadan men veya ayn� s�re ile hak mahrumiyeti cezas� ile cezaland�r�l�r.

  �zinsiz d�� g�rev

  MADDE 42 � (1) Bakanl�k, il m�d�rl��� veya federasyondan izin almaks�z�n yurt d���nda faaliyet d�zenleyen veya yabanc� bir �lkenin ulusal veya uluslararas� faaliyetlerinde g�rev kabul eden veya m�sabakaya kat�lan ki�i, tak�m veya kul�pler, bir aydan alt� aya kadar m�sabakadan men veya ayn� s�re ile hak mahrumiyeti cezas� ile cezaland�r�l�r.

  Milli �erefi ihlal

  MADDE 43 � (1) Yurt i�inde veya yurt d���nda, her ne suretle olursa olsun T�rk milleti veya di�er milletlere kar�� onur k�r�c� hareketlerde bulunanlar, alt� aydan �� y�la kadar m�sabakadan men veya ayn� s�re ile hak mahrumiyeti cezas� ile cezaland�r�l�r.

  Disiplin ihlaline te�vik

  MADDE 44 � (1) Ki�ileri tahrik etmek suretiyle disiplin ihlaline te�vik edenler, �� aydan bir y�la kadar m�sabakadan men veya ayn� s�re ile hak mahrumiyeti cezas� ile cezaland�r�l�r. Te�vik edilen disiplin ihlalinin ger�ekle�mesi halinde verilecek ceza yar� oran�nda art�r�l�r.

  M�sabakaya engel olmak

  MADDE 45 � (1) M�sabakan�n ba�lamas�na, devam�na veya tamamlanmas�na engel olan ki�iler, �� aydan bir y�la kadar m�sabakadan men veya ayn� s�re ile hak mahrumiyeti cezas� ile cezaland�r�l�r.

  S�resi i�erisinde rapor ibraz etmemek veya ger�e�e ayk�r� rapor ibraz etmek

  MADDE 46 � (1) M�sabakalara ili�kin raporlar� s�resi i�erisinde ibraz etmeyen veya ger�e�e ayk�r� rapor d�zenleyen m�sabaka g�revlisi ve di�er g�revliler, �� aydan bir y�la kadar hak mahrumiyeti cezas� ile cezaland�r�l�r.

  Talimatlara uymamak

  MADDE 47 � (1) M�sabaka haz�rl�klar� veya m�sabaka seyahatleri s�ras�nda g�revlilerin veya y�neticilerin talimatlar�na uymayan veya spor ahlak� ve disiplinine uymayarak m�sabaka kafilesinin huzurunu bozan ki�iler, on be� g�nden �� aya kadar m�sabakadan men veya �� aya kadar hak mahrumiyeti cezas� ile cezaland�r�l�r.

  �zinsiz m�sabaka d�zenlemek veya mazeretsiz olarak m�sabakaya kat�lmamak

  MADDE 48 � (1) �lgili mercilerden izin al�nmas� gerekti�i halde herhangi bir izin al�nmadan m�sabakay� d�zenleyen, m�sabakaya kat�lan veya bu m�sabakada g�rev alan sporcular, kul�p veya y�neticiler ya da m�sabakada g�rev alan di�er g�revliler bir aydan bir y�la kadar m�sabakadan men veya ayn� s�re ile hak mahrumiyeti cezas� ile cezaland�r�l�r.

  (2) Usul�ne uygun bildirime ra�men, ge�erli bir mazereti olmaks�z�n Bakanl�k, il m�d�rl��� veya federasyon taraf�ndan d�zenlenen m�sabaka haz�rl�klar�na veya m�sabakalara kat�lmayan ki�iler; �� aydan alt� aya kadar m�sabakadan men, hukuka ve spor ahlak�na ayk�r� bir �ekilde sporcunun m�sabaka haz�rl�klar�na veya m�sabakaya kat�lmas�na engel olan kul�pler ise alt� aya kadar m�sabakadan men cezas� ile cezaland�r�l�r.

  G�revi k�t�ye kullanma

  MADDE 49 � (1) Bu Y�netmelikte ayr�ca disiplin ihlali olarak tan�mlanan haller d���nda, her ne suretle olursa olsun, g�revinin gereklerine ayk�r� hareket etmek suretiyle; ki�ilerin ma�duriyetine veya Bakanl�k, il m�d�rl��� veya federasyon zarar�na neden olan ya da ki�ilere haks�z bir menfaat sa�layan ki�iler, alt� aydan iki y�la kadar hak mahrumiyeti veya lisans ve di�er uygunluk belgelerinin iptali cezas� ile cezaland�r�l�r. S�z konusu ihlalin ihmalen ger�ekle�tirilmesi durumunda ki�iler, �� aydan bir y�la kadar hak mahrumiyeti cezas� ile cezaland�r�l�r.

  Bahis oynamak veya yer ve imk�n sa�lamak

  MADDE 50 � (1) Ba�l� oldu�u spor dal� ile ilgili olarak d�zenlenen spor m�sabakalar�na dayal� bahis oyunlar�na do�rudan ya da dolayl� olarak kat�lan sporcu, m�sabaka g�revlisi ve g�revli di�er ki�iler, �� aydan bir y�la kadar m�sabakadan men veya ayn� s�re ile hak mahrumiyeti cezas� ile cezaland�r�l�r.

  (2) Ba�l� oldu�u spor dal� ile ilgili olarak d�zenlenen spor m�sabakalar�na dayal� bahis oyunlar�n� oynatan veya bu oyunlar�n oynanmas� i�in yer ve imk�n sa�layan sporcu, m�sabaka g�revlisi ve g�revli di�er ki�iler, alt� aydan iki y�la kadar m�sabakadan men veya ayn� s�re ile hak mahrumiyeti cezas� ile cezaland�r�l�r.

  �ike ve te�vik primi

  MADDE 51 � (1) Belirli bir m�sabakan�n sonucunu etkilemek amac�yla bir ba�kas�na kazan� veya sair menfaat temin edenler ile bu kapsamda kendisine menfaat temin edilen ki�iler, bir y�ldan �� y�la kadar m�sabakadan men veya ayn� s�re ile hak mahrumiyeti cezas� ile cezaland�r�l�r.

  (2) �hlalin veya ihlale te�ebb�s�n m�sabaka g�revlileri taraf�ndan i�lenmesi halinde bu ki�iler s�rekli hak mahrumiyeti cezas� ile cezaland�r�l�r.

  (3) Kazan� veya sair menfaat temini hususunda anla�maya var�lm�� olmas� halinde dahi, ihlal tamamlanm�� gibi cezaya h�kmolunur.

  (4) Kazan� veya sair menfaat vaat veya teklifinde bulunulmas� halinde, anla�maya var�lamad��� takdirde, ihlalin te�ebb�s a�amas�nda kalm�� olmas� dolay�s�yla cezaya h�kmolunur.

  (5) �ike anla�mas�n�n varl���n� bilerek m�sabakan�n anla�ma do�rultusunda sonu�lanmas�na katk�da bulunan ki�iler de birinci f�kra h�km�ne g�re cezaland�r�l�r.

  (6) �hlalin; sporcu, antren�r veya kul�p y�neticileri taraf�ndan ya da spor m�sabakalar�na dayal� bahis oyunlar�n�n sonu�lar�n� etkilemek amac�yla, i�lenmesi halinde verilecek ceza yar� oran�nda art�r�l�r.

  (7) �hlalin belirli bir m�sabakada bir tak�m�n ba�ar�l� olmas�n� sa�lamak amac�yla te�vik primi verilmesi veya vaat edilmesi suretiyle i�lenmesi halinde bu madde h�k�mlerine g�re verilecek ceza yar� oran�nda indirilir.

  (8) Bu madde h�k�mleri; milli tak�mlara veya milli sporculara ba�ar�l� olmalar�n� sa�lamak amac�yla veya spor kul�pleri taraf�ndan kendi tak�m sporcular�na veya teknik heyetine m�sabakada ba�ar�l� olabilmelerini sa�lamak amac�yla, prim verilmesi veya vaadinde bulunulmas� halinde uygulanmaz.

  (9) M�sabaka yap�lmadan �nce ihlalin ortaya ��kmas�n� sa�layan ki�iye ceza verilmez.

  Doping

  MADDE 52 � (1) Doping ihlalleri ve bu ihlallere uygulanacak disiplin cezalar� konusunda, T�rkiye Milli Olimpiyat Komitesi Dopingle M�cadele Komisyonu taraf�ndan yay�mlanan mevzuat uygulan�r.

  YED�NC� B�L�M

  Disiplin Yarg�lamas�

  Savunma

  MADDE 53 � (1) Savunma al�nmadan ceza verilemez.

  (2) Savunma disiplin kurullar� taraf�ndan istenir.

  (3) Savunma s�resi, savunma isteminin ilgilisine tebli� edildi�i tarihten itibaren yedi g�nd�r. M�sabakan�n niteli�i ve oynanma s�kl��� dikkate al�narak savunma s�resi m�sabakan�n oynanma s�kl���na g�re k�salt�labilir.

  (4) Savunma yaz�l� olarak verilir; ancak disiplin kurullar� gerek g�r�rse s�zl� savunmay� tespit etmek i�in bir �yesini g�revlendirebilir.

  (5) Taraflardan birinin talebi �zerine veya disiplin kurulunca gerek g�r�lmesi halinde, s�zl� ifadeler i�in b�t�n taraflar�n davet edilece�i bir toplant� d�zenlenebilir.

  (6) Disiplin ihlali nedeniyle m�sabaka g�revlileri taraf�ndan m�sabakadan do�rudan ��kar�lan sporcu ve di�er ki�iler, ayr�ca tebligat yap�lmaks�z�n savunma vermek zorundad�r. Bu ki�iler, m�sabakan�n sona ermesinden itibaren ���nc� f�kra kapsam�nda belirlenen s�rede savunma vermedikleri takdirde, savunmadan vazge�mi� say�l�r.

  (7) Disiplin ihlalleri nedeniyle tamamlanamayan m�sabakalarda, m�sabakan�n taraflar�n� olu�turan kul�p veya tak�mlar ile sporcu ve di�er ki�iler; ayr�ca tebligat yap�lmaks�z�n ���nc� f�kra kapsam�nda belirlenen s�rede savunma vermedikleri takdirde, savunmadan vazge�mi� say�l�r.

  Delillerin de�erlendirilmesi

  MADDE 54 � (1) M�sabaka g�revlilerinin raporlar� aksi ispat edilmedi�i s�rece do�ru kabul edilir. Bununla birlikte; m�sabaka g�revlilerinin raporlar� aras�nda �eli�ki bulundu�u ve somut olayda hangi raporun maddi ger�ekli�i yans�tt��� tespit edilemedi�i takdirde, m�sabaka alan�ndaki fiiller bak�m�ndan m�sabaka hakemi ve benzeri g�revlilerin raporlar�; m�sabaka alan� d���ndaki fiiller bak�m�ndan ise m�sabaka temsilcisi ve benzeri g�revlilerin raporlar� esas al�n�r.

  Tebligat

  MADDE 55 � (1) Sporcu, y�netici ve di�er kul�p veya tak�m g�revlilerine tebli� edilecek karar ve di�er belgeler ba�l� bulunduklar� kul�p veya ilgili e�itim ve ��retim kurumuna tebli� edilir. Kul�p veya e�itim ve ��retim kurumuna yap�lan tebligat ilgilisine yap�lm�� say�l�r. Avukat, vekil olarak dosyaya bildirilmi� ise t�m tebligatlar avukata yap�l�r.

  (2) Disiplin kurullar� kararlar�, savunma istemleri, idari tedbir ve di�er belgeler; ilgili ki�i, kul�p veya ilgili e�itim ve ��retim kurumuna posta ya da elektronik posta ile tebli� edilir. Elektronik tebligat, muhatab�n elektronik posta adresine ula�t��� tarihi izleyen be�inci g�n�n sonunda yap�lm�� say�l�r. Tebligat yap�lacak kul�p veya ki�ilerin posta veya elektronik posta adresinin bulunmamas� ve bu yollarla tebli� yap�lamamas� halinde tebli� belgesinin internet sitesinde yay�mlanmas�ndan itibaren yedinci g�n�n sonunda tebligat yap�lm�� say�l�r. Gerekli hallerde tebligat, Bakanl�k, il m�d�rl���, federasyon personeli veya g�revli eliyle de yap�labilir. Tebli�den imtina halinde durum tutanak ile tespit edilir ve bu tutanak tebli� yerine ge�er.

  (3) Tebligat�n muhatab�na iletilmesinde gecikilmesi veya birinci f�krada belirtilen g�revin ihmal edilmesi ve bu durumun bir hak kayb�na sebebiyet vermesi halinde kul�plere para cezas� verilebilir.

  Soru�turma mercileri

  MADDE 56 � (1) Bu Y�netmelik kapsam�nda;

  a) Federasyon ba�kanlar� ve y�netim, denetim ve disiplin kurulu �yeleri ile Merkez Spor Disiplin Kurulu ba�kan ve �yeleri i�in Bakan,

  b) �l spor disiplin kurullar�n�n ba�kan ve �yeleri i�in il m�d�r�n�n teklifi �zerine vali,

  c) Ba�l� federasyonlarca d�zenlenen veya d�zenlenmesine izin verilen m�sabaka ve faaliyetlerde, federasyon ba�kan� veya yetki verdi�i ki�i,

  �) Ba�l� federasyonlar taraf�ndan il m�d�rl�kleri ile koordineli bir �ekilde d�zenlenen m�sabaka ve faaliyetlerde, il m�d�r� veya yetki verdi�i ki�i,

  d) Ba��ms�z spor federasyonlar� ile il m�d�rl�klerince birlikte d�zenlenen yerel m�sabaka ve faaliyetlerde; federasyon ba�kan� veya yetki verdi�i ki�i,

  e) �l m�d�rl�klerince d�zenlenen veya d�zenlenmesine izin verilen m�sabaka ve faaliyetlerde, il m�d�r� veya yetki verdi�i ki�i,

  f) Bakanl�k taraf�ndan Milli E�itim Bakanl���na ba�l� e�itim ve ��retim kurumlar� aras�nda d�zenlenen yurt i�i m�sabaka ve faaliyetlerde, il m�d�r� veya yetki verdi�i ki�i, soru�turma mercileri olup; disiplin kurullar�na sevk i�lemleri bu ki�iler veya yetki verdikleri ki�iler taraf�ndan yap�l�r.

  (2) Hakem ve hakem kurullar�nca g�revlendirilen di�er ki�ilerin fiilleri �ncelikle ilgili federasyon merkez hakem kurulunca veya yetkili birimlerce incelenir ve d�zenlenecek raporla birlikte disiplin sevk i�lemini yapmaya yetkili ki�iye g�nderilir.

  (3) Disiplin kurullar�na sevk yaz�lar�nda; olay�n �zeti, tarihi, m�sabakan�n �e�idi, cezaland�r�lmas� istenen ki�i, kul�p veya tak�m isimleri ile sevk maddesi belirtilir.

  (4) Merkez Spor Disiplin Kurulu ba�kan ve �yelerinin spor ahlak�na ve disiplinine ayk�r� davran��lar�n�n tespiti halinde, Bakan taraf�ndan yap�lan sevk �zerine bunlar hakk�nda karar verme yetkisi Tahkim Kuruluna aittir.

  �dari tedbir

  MADDE 57 � (1) �dari tedbir, disiplin ihlalinin ger�ekle�tirildi�i konusunda kuvvetli ��phelerin bulundu�u ve disiplin cezas�n�n derhal uygulanmamas� durumunda ama�lanan sonu�lara ula��lamayaca��n�n anla��ld��� hallerde kesin bir ceza h�km� tesis edilene kadar; kul�p veya tak�ma seyircisiz oynama, saha kapatma, ki�ilere ise m�sabaka alan�na, soyunma odas�na ve yedek kul�besine giri� yasa��, hak mahrumiyeti veya her t�rl� m�sabakalara kat�lmaktan ya da m�sabakalar� y�netmekten men y�n�nde ge�ici yapt�r�mlar uygulanmas�d�r.

  (2) �dari tedbir karar� �zellikle;

  a) Sporcular�n m�sabakaya kat�lmalar�n�,

  b) G�revlilerin; m�sabaka �ncesinde, esnas�nda, devre aras�nda ve m�sabakan�n tamamlanmas�n� takip eden on be� dakika i�erisinde soyunma odalar�nda ve koridorlar�nda, saha i�inde ve yedek kul�besinde bulunmalar�n�, sporcular�na talimat vermelerini ve yedek kul�besiyle do�rudan veya dolayl� bir �ekilde ileti�im kurmalar�n�,

  c) Di�er ki�ilerin ise m�sabaka alan�na girmelerini,

  engeller.

  �dari tedbir uygulama yetkisi

  MADDE 58 � (1) Bu Y�netmelik h�k�mleri kapsam�nda; 57 nci maddeye g�re soru�turma mercileri ve disiplin kurullar� idari tedbir koymaya yetkilidir.

  (2) 57 nci maddeye g�re soru�turma mercileri taraf�ndan verilen idari tedbir karar�na kar�� on g�n i�erisinde ilgili disiplin kuruluna; disiplin kurullar� taraf�ndan verilen idari tedbir kararlar�na ise ayn� s�re i�erisinde bir �st disiplin kuruluna itiraz edilebilir. Disiplin kurullar�nca verilen idari tedbir karar�na kar��; ilgisine g�re Bakanl�k, il m�d�rl��� ve ilgili federasyon da ayn� s�re i�erisinde itiraz ba�vurusunda bulunabilir.������������

  �dari tedbirin ba�lamas�

  MADDE 59 � (1) �dari tedbir;

  a) Disiplin ihlalini olu�turan fiili nedeniyle hakem taraf�ndan m�sabakadan ��kar�lan sporcu, g�revli ve di�er ki�iler i�in m�sabakadan ��kar�ld��� anda,

  b) �dari tedbir koymaya yetkili disiplin kurullar� veya ki�iler taraf�ndan tedbir karar� verilmesi durumunda ise karar�n tebli�i ile,

  y�r�rl��e girer.

  (2) �dari tedbir karar� vermeye yetkili olanlar her zaman ve resen tedbirin kapsam�n� de�i�tirebilir veya tedbiri kald�rabilir.

  Disiplin yarg�lamas�

  MADDE 60 � (1) Soru�turma mercileri taraf�ndan sevk yaz�s� ve eki soru�turma belgelerinin disiplin kurullar�na g�nderilmesiyle disiplin yarg�lamas� ba�lar. Disiplin kurullar�, idari tedbir ve savunmay� �ncelikle inceler; soru�turmas� ba�lat�lan i�lemleri takip eder ve eksik kalan k�s�mlar� tamamlar. Disiplin kurullar� gerekli g�rmesi halinde, rapor d�zenleyenlerin yaz�l� ve s�zl� beyanlar�n� tespit edebilir, ilgililerin ihlalde bulunan veya tan�k s�fat�yla yaz�l� ve s�zl� beyanlar�n� alabilir. Tan�klar, tebligat� izleyen be� g�n i�inde tan�kl���na ba�vurulan husustaki g�rg� ve bilgisini yaz�l� olarak sunmak zorundad�r. Disiplin kurullar�, canl� olarak ses ve g�r�nt�lerin nakledilmesine imkan sa�layan sistemin bulunmas� halinde il m�d�rl���nde veya ilgili federasyon temsilciliklerinde ihlalde bulunanlar�n veya tan�k beyanlar�n�n al�nmas�na karar verebilir.

  (2) Disiplin kurullar�, yarg�lama s�ras�nda incelenen konu d���nda ba�ka bir ihlalin ger�ekle�tirildi�i veya incelenen olayla s�n�rl� kalmak kayd�yla, sevk edilmeyen ba�ka sorumlular�n da oldu�u kanaatine var�rsa, bu hususu disiplin kurullar�na sevk i�lemini yapmaya yetkili olanlara bildirmekle y�k�ml�d�r.

  (3) Disiplin kurullar�; �ah�sta hata halleri d���nda, m�sabaka esnas�nda meydana gelen olaylara ili�kin hakem kararlar�n� ve sonu�lar�n� k�smen veya tamamen de�i�tiremez.

  Karar

  MADDE 61 � (1) Disiplin kurullar�, soru�turman�n tamamlanmas�ndan sonra yap�lacak ilk toplant�da karar�n� verir.

  (2) Kararlar; kurulun olu�umu, taraflar�n isimleri, mevcut unsurlar�n bir �zeti, dayanak deliller, yasal gerek�eler, karar�n dayand�r�ld��� h�k�mler, itiraz yollar� ve s�resinin bildirimini i�erir.

  (3) Disiplin yarg�lamas�nda �nce a��rla�t�r�c� nedenler sonra hafifletici nedenler uygulan�r.

  Disiplin kurullar� kararlar�na itiraz

  MADDE 62 � (1) �l spor disiplin kurulu kararlar�na kar�� Merkez Spor Disiplin Kuruluna; Merkez Spor Disiplin Kurulunun ilk derece disiplin kurulu olarak verdi�i kararlara kar�� ise Tahkim Kuruluna, kararlar�n tebli�inden itibaren on g�n i�inde itiraz edilebilir. Bakanl�k, il m�d�rl��� ve ilgili federasyon da ayn� s�re i�erisinde itiraz ba�vurusunda bulunabilir.

  (2) S�rekli hak mahrumiyeti veya s�rekli m�sabakadan men cezalar� itiraz konusu yap�lmasa dahi karar� veren disiplin kurulu taraf�ndan bir �st disiplin kuruluna g�nderilir ve bu kurul taraf�ndan resen incelenir.

  (3) �tirazlar, �st disiplin kuruluna yap�l�r. Ba�vurular�n �st disiplin kuruluna teslimi veya postaya verili� tarihi, ba�vuru tarihi olarak kabul edilir.

  �tiraz usul�

  MADDE 63 � (1) Disiplin kurullar� kararlar�na, cezaland�r�lan ki�i, ba�l� oldu�u kul�p veya tak�m yetkilisi itiraz edebilir. Karar, kul�p veya tak�m hakk�nda verilmi�se, itiraz, kul�p ba�kan� veya tak�m sorumlusu ya da g�revlendirecekleri kul�p veya tak�m yetkilisi taraf�ndan yap�l�r.

  (2) Disiplin Kurulu kararlar�na itiraz, cezan�n infaz�n� durdurmaz. Ancak, ilgililer disiplin kurullar�ndan icra ve infaz�n durdurulmas�n� talep edebilir.

  (3) Merkez Spor Disiplin Kurulunun ilk derece disiplin kurulu olarak verdi�i kararlara y�nelik itirazlarda, 3289 say�l� Kanunun ek 9 uncu maddesi ve bu maddeye dayan�larak y�r�rl��e konulan ikincil mevzuat h�k�mleri uygulan�r.

  Disiplin yarg�lamas�n�n yenilenmesi

  MADDE 64 � (1) Disiplin kurullar�n�n kesinle�en kararlar�nda dayan�lan delillerin ger�e�e ayk�r� oldu�u veya karar� etkileyecek yeni bir delilin meydana ��kt��� veya karar�n yerine getirilmesi tamamlanmadan �nce mevzuatta ilgililer lehine bir de�i�iklik yap�ld��� takdirde; ilgili ki�i, kul�p, tak�m ve federasyon, disiplin kurullar�ndan yarg�laman�n yenilenmesini ve ceza verilmesine y�nelik ise cezan�n yerine getirilmesinin inceleme sonuna ertelenmesini talep edebilir.

  SEK�Z�NC� B�L�M

  Disiplin Cezalar�n�n �nfaz�

  M�sabakadan men cezas�n�n infaz�

  MADDE 65 � (1) Bir kararla h�kme ba�lanan m�sabakadan men cezalar�n�n toplam� �� y�ldan fazla olursa, bu cezalar s�rekli hak mahrumiyeti olarak infaz edilir.

  (2) Bu Y�netmelikte sporcu ve di�er ki�ilere ili�kin olarak �ng�r�len m�sabakadan men cezalar�n�n infaz�nda, m�sabaka adedi olarak belirtilen cezalar �ncelikle dikkate al�n�r. G�revliler i�in de takdir edilebilecek hak mahrumiyeti cezalar�, m�sabaka adedi g�sterilerek m�sabakadan men cezas� olarak uygulanabilir.

  (3) Resm� m�sabaka adedi ile men cezas�; �� ay ve daha az s�reli m�sabakalardan men cezalar�n�n, resm� m�sabaka adedi ile ifade edilmesinden ibarettir. Bu kapsamda; sekiz g�ne kadar (sekizinci g�n dahil) m�sabakadan men yerine bir; on be� g�ne kadar m�sabakadan men yerine iki; yirmi iki g�ne kadar m�sabakadan men yerine ��; otuz g�ne kadar m�sabakadan men yerine d�rt; otuz sekiz g�ne kadar m�sabakadan men yerine be�; k�rk be� g�ne kadar m�sabakadan men yerine alt�; elli iki g�ne kadar m�sabakadan men yerine yedi; altm�� g�ne kadar m�sabakadan men yerine sekiz; altm�� sekiz g�ne kadar m�sabakadan men yerine dokuz; yetmi� be� g�ne kadar m�sabakadan men yerine on; seksen iki g�ne kadar m�sabakadan men yerine on bir ve doksan g�ne kadar m�sabakadan men yerine on iki resm� m�sabakadan men cezas� verilebilir.

  Hak mahrumiyeti cezas�n�n infaz�

  MADDE 66 � (1) Hak mahrumiyeti cezas� ile cezaland�r�lan ki�i cezan�n infaz� tamamlanana kadar Bakanl���n merkez ve ta�ra te�kilat�, spor federasyonlar�, spor kul�pleri, tak�m ve spor kurulu�lar� nezdinde; idari, sportif, teknik ve sair herhangi bir g�rev alamaz ve bu kapsamda herhangi bir faaliyette bulunamaz; spor m�sabakalar�nda; sporcu, antren�r, hakem, g�zlemci, temsilci, saha komiseri ve benzeri idari, sportif, teknik ve sair herhangi bir g�revde yer alamaz; resm� ili�kide ve yaz��mada bulunamaz.

  (2) Hak mahrumiyeti cezas� s�reli veya s�rekli olarak verilebilir. S�reli hak mahrumiyeti cezas� yedi g�nden az, �� y�ldan fazla olamaz. �� y�ldan fazla hak mahrumiyeti cezas�, s�rekli hak mahrumiyeti cezas� olarak nitelendirilir. Bir kararla h�kme ba�lanan cezalar�n toplam� �� y�ldan fazla olursa, bu cezalar s�rekli hak mahrumiyeti olarak infaz edilir.

  (3) Hak mahrumiyeti cezas�n�n infaz� cezan�n son g�n� saat 23.59�da sona erer.

  Seyircisiz oynama cezas�n�n infaz�

  MADDE 67 � (1) Seyircisiz oynama cezalar�, cezan�n verildi�i tarihi takip eden ilk resm� m�sabakadan itibaren infaz edilir. Disiplin ihlalleri nedeniyle verilen seyircisiz oynama cezalar�n�n infaz�n�n final m�sabakas�na denk gelmesi halinde, bu m�sabakada seyircisiz oynama cezas� infaz edilmez ve bir sonraki resm� m�sabakada infaz edilir.

  Puan indirme cezas�n�n infaz�

  MADDE 68 � (1) Lig usul�ne g�re oynanan m�sabakalarda puan indirme cezas� derhal infaz edilir. Eleme usul�ne g�re oynanan m�sabakalarda ise puan indirme cezas� alan kul�p, tak�m veya sporcu o turdan veya seriden elenmi� say�l�r. �ki veya �� m�sabaka �zerinden oynanan eleme serisinin herhangi bir m�sabakas�nda puan indirme cezas� alan kul�p, tak�m veya sporcu di�er m�sabakan�n sonucu ne olursa olsun seriden elenir. Be� m�sabaka ve �zerinde oynanan serilerde bu kural uygulanmaz.

  �nfaz�n �zel h�k�mleri

  MADDE 69 � (1) M�sabakadan men cezas�n�n infaz�nda; okul sporlar�, yerel ligler ve bu Y�netmelik kapsam�nda oynanan di�er kategorilere ili�kin m�sabakalar ayn� kategori say�l�r ve bu ceza aral�ks�z olarak infaz edilir.

  (2) M�sabakadan men cezas� alan sporcu cezay� ald��� kategoride infaz� tamamlamadan ya� kategorisinin uygun oldu�u di�er m�sabakalarda oynayamaz.

  (3) Sporcunun ceza ald��� kategoride sezonun sona ermi� olmas� halinde, daha �nce bir �st veya alt kategoride ayn� sezon i�erisinde en az bir m�sabakada yer alm�� olmak �art�yla, m�sabakalar� devam eden s�z konusu �st veya alt kategoride cezas�n�n kalan k�sm�n� infaz eder.

  (4) Kul�p y�neticilerine verilen m�sabakadan men cezalar�, m�sabaka say�s�na bak�lmaks�z�n haftada bir m�sabaka oynand��� kabul edilerek infaz edilir.

  (5) Sezon sonunda infaz� tamamlanmayan m�sabakadan men ve hak mahrumiyeti cezas�, takip eden sezonda oynanan ilk resm� m�sabakadan itibaren infaz edilir.

  (6) M�sabakadan men cezas� ile cezaland�r�lan sporcu �zel m�sabakalarda oynayabilir.

  (7) Okul sporlar� m�sabakalar� nedeniyle idari tedbiri veya cezas� infaz edilmekte olan ��renci sporcu, lisansl� oldu�u spor kul�b�n�n m�sabakalar�na kat�lamaz.

  (8) �zel m�sabakalardaki disiplin ihlalleri nedeniyle m�sabakadan men veya hak mahrumiyeti cezas� ile cezaland�r�lan sporcular ve di�er ki�iler hakk�ndaki bu ceza resm� m�sabakalarda infaz edilir.

  (9) Oyun kurallar�n� ihlal etmekten �t�r� �zel bir m�sabakada ihra� edilen sporcular, ayn� olayda disiplin kurullar�nca ayr�ca cezaland�r�lmam��sa bir sonraki resm� m�sabakada oynayabilir.

  (10) M�sabakadan men cezas�n�n infaz�nda, lig veya turnuvadan �ekilen ya da ��kar�lan kul�p veya tak�mlar�n m�sabakalar� hari� olmak �zere, tamamlanamayan veya h�k�mle karar verilen m�sabakalar da dikkate al�n�r.

  (11) Ertelenen m�sabakan�n oynanmas� gereken tarihte cezal� veya idari tedbirli olup da erteleme m�sabakas�n�n oynanaca�� tarihte cezas� infaz edilmi� olan ki�iler erteleme m�sabakas�na kat�labilir. Ertelenen m�sabakan�n oynanmas� gereken tarihte m�sabakaya kat�lma hakk� olan ki�iler erteleme m�sabakas� tarihinde cezal� veya idari tedbirli ise erteleme m�sabakas�na kat�lamaz.

  (12) Kul�p veya tak�m�n sporcusu ya da kul�p g�revlileri hakk�nda verilen m�sabakadan men veya hak mahrumiyeti cezas�, hem sporculuk hem de kul�p g�revlili�i faaliyetlerini kapsar.

  (13) Sporcu veya antren�r�n; aktif kariyerlerine ara vermesi, herhangi bir kul�p veya tak�ma tescilli olmamas�, lisans i�lemlerinin tamamlanmam�� olmas� ya da y�neticinin y�neticilik vasf�n� kaybetmesi gibi ilgililerin s�fatlar�n� ge�ici olarak kaybetmeleri halinde infaz durur.

  (14) Disiplin kurullar�nca h�kmedilen para cezalar�n�n tebli�den itibaren en ge� otuz g�n i�erisinde Bakanl�k, il m�d�rl��� veya federasyona �denmesi zorunludur. Aksi takdirde, ilgililerin lisans ve di�er uygunluk belgeleri ask�ya al�narak m�sabakaya i�tirakleri �nlenebilir ve nihayetinde kul�p veya tak�ma ihra� cezas� verilebilir.

  (15) M�sabakadan men cezas�n�n bireyselle�tirilmesi sonucunda cezan�n ondal�k say� olarak kalmas� halinde, bu ceza takip eden tam say�ya tamamlan�r.

  Ceza s�relerine ait esaslar

  MADDE 70 � (1) S�reli m�sabakadan men ve s�reli hak mahrumiyeti cezalar� g�n, ay ve y�l hesab� ile uygulan�r ve bir ay otuz g�n olarak kabul edilir.

  (2) M�sabakalarda g�rev alan ki�ilere �� aya kadar verilen m�sabakadan men ve hak mahrumiyeti cezalar� m�sabaka adedi ile g�sterilebilir.

  �nfaz evrak�

  MADDE 71 � (1) Cezalar�n infaz�n� m�teakip, infaz�n ba�lad��� ve sona erdi�i g�nleri ve infaz�n ger�ekle�tirildi�i m�sabakalara ili�kin bilgileri kapsayan bir tutanak d�zenlenerek, derhal ceza karar�n� veren ilgili disiplin kuruluna g�nderilir.

  DOKUZUNCU B�L�M

  �e�itli ve Son H�k�mler

  Spor bilgi sistemi

  MADDE 72 � (1) Bu Y�netmelik kapsam�ndaki disiplin soru�turma ve yarg�lamas� i�lemlerinde spor bilgi sistemi kullan�l�r. Bu i�lemlere ili�kin her t�rl� veri, bilgi, belge ve karar, bu sistem vas�tas�yla i�lenir, kaydedilir ve saklan�r.

  At�flar

  MADDE 73 � (1) Mevzuatta, 7/1/1993 tarihli ve 21458 say�l� Resm� Gazete�de yay�mlanan Gen�lik ve Spor Genel M�d�rl��� Amat�r Spor Dallar� Ceza Y�netmeli�ine yap�lan at�flar bu Y�netmeli�e yap�lm�� say�l�r.

  Y�r�rl�kten kald�r�lan y�netmelik

  MADDE 74 � (1) 7/1/1993 tarihli ve 21458 say�l� Resm� Gazete�de yay�mlanan Gen�lik ve Spor Genel M�d�rl��� Amat�r Spor Dallar� Ceza Y�netmeli�i y�r�rl�kten kald�r�lm��t�r.

  Y�r�rl�k

  MADDE 75 � (1) Bu Y�netmelik yay�m� tarihinde y�r�rl��e girer.

  Y�r�tme

  MADDE 76 � (1) Bu Y�netmelik h�k�mlerini Gen�lik ve Spor Bakan� y�r�t�r.

  Yazı kaynağı : www.resmigazete.gov.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Ali 10 Ay önce
  0

  bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yorum yap