Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  sosyal yardım ne kadar oldu 2023

  1 ziyaretçi

  sosyal yardım ne kadar oldu 2023 bilgi90'dan bulabilirsiniz

  2023 Aile destek program� paras� ne kadar oldu? Aile sosyal yard�m �demeleri ne zaman yap�lacak?

  2023 Aile destek program� paras� ne kadar oldu? Aile sosyal yard�m �demeleri ne zaman yap�lacak?

  Aile sosyal yard�m �demeleri i�in g�zler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanl���'na �evrildi. �htiya� sahibi ailelerin en fazla 12 ayl�k s�re ile hane i�indeki ki�i ba��na d��en gelir tutar�na g�re belirlenen aile sosyal yard�m �demeleri bir �ok vatanda��n g�ndeminde yer alan konular aras�nda. Peki aile sosyal yard�m �demeleri ne zaman yap�lacak, destek program� paras� ne kadar oldu?

  A�LE DESTEK PROGRAMI �DEMES� ZAM GELD� M�?

  Aile Destek Program� �demelerinin 2023 y�l�nda ne kadar olaca��na y�nelik hen�z bir a��klama yap�lmad�. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanl��� taraf�ndan konu hakk�nda resmi a��klama gelmesi bekleniyor.

  OCAK AYI SOSYAL YARDIM PARALARI YATTI MI?

  Bakan Yan�k Twitter hesab� �zerinden yapt��� payla��mda, "Cumhurba�kan�'m�z Say�n Recep Tayyip Erdo�an'�n tensipleriyle ocak ay�n�n ilk haftas� yap�lacak olan T�rkiye Aile Destek Program� �demelerini �ne �ekerek 29 Aral�k Per�embe hak sahiplerinin hesaplar�na yat�r�yoruz." ifadesini kulland�.

  Yan�k, T�rkiye Aile Destek Program� kapsam�nda 3 milyon haneye 2,9 milyar TL, �ocuk Deste�i Bile�eni kapsam�nda ise 2,2 milyon haneye 919 milyon TL olmak �zere toplam 3 milyon haneye 3,8 milyar TL destek �demesi yap�laca��n� a��klad�.

  A�LE DESTEK PROGRAMI NED�R?

  Aile Destek Program� ile ihtiya� sahibi ailelerin, Haziran 2022-May�s 2023 d�neminde en fazla 12 ayl�k s�re ile hane i�indeki ki�i ba��na d��en gelir tutar�na g�re belirlenen 4 farkl� gelir aral��� i�in farkl� yard�m tutarlar� ile ayl�k periyotta desteklenmeleri sa�lanacakt�r.

  A�LE DESTEK PROGRAMI BA�VURU NASIL YAPILIR?

  Aile Destek Program� ba�vurular�, e-Devlet Kap�s� �zerinden ya da ikametg�h adresinin ba�l� oldu�u 3294 say�l� Kanun kapsam�nda kurulmu� Sosyal Yard�mla�ma ve Dayan��ma Vakf�na yap�labilmektedir.

  A�LE DESTEK PROGRAMI BA�VURU �ARTLARI

  * T�rk vatanda�� olmamas�,

  * Mavi Kart sahibi olmas�,

  * Yerle�im adresinin yurt d���nda olmas�,

  * 18 ya��ndan k���k olmas�,

  * Hanesinde memur, noter veya muhtar olarak �al��an ya da yurtd���nda �al��an, yurtd��� bor�lanan yahut �zel sand�klar kapsam�nda olan ki�i ya da ki�ilerin bulunmas�,

  durumlar�nda ba�vurular de�erlendirmeye al�namayacak.

  Bunun yan�nda ba�vuran�n; cezaevi ve tutukevinde bulunan h�k�ml� veya tutuklu olmas�, ��renci yurtlar�nda kalan ��renci olmas�, yeti�tirme yurdu gibi bak�m kurumunda bulunan ki�ilerden olmas� ve zorunlu askerlik g�revini ifa eden er/erba� stat�s�ndeki askerler olmas� halinde ba�vurular hane yakla��m� �er�evesinde de�erlendirilemeyece�inden bu ki�iler program kapsam� d���nda tutulmu�tur.

  Aile Destek Program� kapsam�ndaki ge�erli ba�vurular, hanenin sosyoekonomik profilinin ve gelir seviyesinin belirlenmesi i�in ilgili Sosyal Yard�mla�ma ve Dayan��ma Vakf�na iletilecek olup bu hanelerden 3294 say�l� Kanun kapsam�nda oldu�u tespit edilenler, bu tespiti takip eden �deme d�nemi itibar�yla s�z konu destek program�ndan yararlanabilecektir.

  Hak sahibi hanelere sa�lanacak destek tutarlar�, hanedeki ki�i ba��na d��en ayl�k gelirin d�hil oldu�u gelir aral�klar� g�re belirlenmi�tir. Bu kapsamda a�a��daki tabloda yer alan ki�i ba��na d��en gelir tutar� aral�klar�na g�re;

  Ki�i ba��na d��en ayl�k gelir aral��� (TL) - Ayl�k Destek Tutar� (TL)

  450 TL ve alt�: 1.250 TL

  450 TL �zeri - 911,15 TL ve alt�: 1.100 TL

  911,15 TL �zeri- 1372,30 TL ve alt�: 950 TL

  1372,30 TL �zeri -1833,45 TL'den az: 850 TL

  850 ile 1.250-TL aras�nda de�i�en tutarlarda olmak �zere en fazla 12 ay s�reyle Aile Destek Program� �demesi ger�ekle�tirilecek. 12 ayl�k �deme d�neminin son �demesi 2023 y�l� Haziran ay� i�in olup bu d�nemin �demesi takip eden Temmuz ay� ger�ekle�tirilerek s�z konu destek program� sona erecek.

  Kapsam�n geni�letilmesi ile birlikte getirilen �ocuk Destek Bile�eni ile hak sahibi hanelere sa�lanacak ek destek tutarlar�, hanedeki �ocuk say�s�na g�re belirlenmi�tir. Bu kapsamda a�a��daki tabloda yer alan �ocuk say�lar�na g�re;

  Hanedeki �ocuk Say�s� - Ayl�k Destek Tutar� (TL)

  1-2 �ocuklu hanelere: 350 TL

  3 �ocuklu hanelere: 450 TL

  4 �ocuklu hanelere: 550 TL

  5 ve �zeri say�da �ocuklu hanelere: 650 TL

  350 ile 650-TL aras�nda de�i�en tutarlarda ek �deme ger�ekle�tirilecek.

  Hak sahiplerinin ve hanelerinin sosyoekonomik durumlar�nda Aile Destek Program� hak sahipli�ini etkileyecek nitelikte de�i�iklik oldu�unun sistem ya da Sosyal Yard�mla�ma ve Dayan��ma Vakf� taraf�ndan tespiti halinde s�z konusu destek program� ilgili hane i�in durdurulacak olup bu �ekilde deste�i durdurulan hanelerin ihtiya� sahipli�i durumunun yeniden tespiti halinde Aile Destek Program� yeniden ba�lat�lacakt�r.

  Bunun yan�nda Aile Destek Program� ba�vurusu reddedilen ki�ilerin sosyoekonomik durumlar�n�n de�i�mesi ihtimaline istinaden ki�ilere s�z konusu destek program� kapsam�nda yeniden ba�vuru yap�lmas� imk�n� tan�nm��t�r.

  Yazı kaynağı : www.aksam.com.tr

  Aile Destek Programı ödeme tarihleri 2023! Ocak ayı yardım ödemeleri ne zaman yapılacak?

  Aile Destek Programı ödeme tarihleri 2023! Ocak ayı yardım ödemeleri ne zaman yapılacak?

  Aile Destek Programı ödeme tarihleri 2023! Ocak ayı yardım ödemeleri ne zaman yapılacak?

  Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 12 ay boyunca ihtiyaç sahiplerine verilecek olan zamlı 850-1250 TL destek ödemeleri araştırılıyor. Peki, çalışanların ve emeklilerin de başvurabileceği destek ödemeleri ne zaman yapılacak? İşte Aile Destek Programı ödeme tarihleri 2023…

  İhtiyaç sahibi binlerce vatandaşın merakla beklediği Aile Destek paketi kapsamında verilen destek ödemelerinin tarihi merak ediliyor. 12 ay boyunca yatırılması planlanan ödeme tarihi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından açıklama bekleniyor. 

  AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

  Aile Destek Programı 2023 Ocak ayı ödeme tarihleri henüz netlik kazanmadı. Konu ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimizin içeriği güncellenecektir. 

  AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE KADAR?

  Kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre hesaplanan Aile Destek Programı ödemelerinde, gelir miktarına göre yardım tutarı değişiklik göstermektedir. Bu kapsamda hane içinde kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şöyle:

  450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL alacak.

  450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL alacak.

  911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL alacak.

  1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.

  AİLE DESTEK PROGRAMINA KİMLER BAŞVURABİLİR?

  SSK emeklileri

  BAĞKUR emeklileri

  Emekli Sandığı emeklileri

  SSK, BAĞKUR ve Emekli Sandığı emeklilerinin dul, yetimleri faydalanabilecektir.

  AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

  Aile Destek Programına başvuran kişinin;

  Türk vatandaşı olmaması,

  Mavi Kart sahibi olması,

  Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

  18 yaşından küçük olması,

  Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

  AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

  Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na yapılabilmektedir.

  Yazı kaynağı : www.cnnturk.com

  ZAMLI YENİ sosyal yardım ödeme tutarları: Çocuk, öğrenci... 2023 Sosyal yardım paraları ne kadar, kaç TL olacak?

  ZAMLI YENİ sosyal yardım ödeme tutarları: Çocuk, öğrenci... 2023 Sosyal yardım paraları ne kadar, kaç TL olacak?

  2023 SOSYAL YARDIM PARALARI NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?

  Memur maaş katsayısındaki artışla sosyal destek ödemeleri de artacak. İşte mevcut ve yeni Aile Destek Paketi, Çocuk Destek Bileşeni dahil sosyal yardım ödeme miktarı;

  2023 YILI ASGARİ ÜCRET rakamı belli oldu! Başkan Erdoğan açıkladı

  Yazı kaynağı : www.takvim.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap