Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  sosyal hizmet mesleğini en çok ilgilendiren ceza adaleti perspektiflerinden biridir

  1 ziyaretçi

  sosyal hizmet mesleğini en çok ilgilendiren ceza adaleti perspektiflerinden biridir bilgi90'dan bulabilirsiniz

  ADLİ SOSYAL HİZMET:ADALET MEKANİZMASINDAKİ YERİ VE ÖNEMİ

  Ünite 6: Sosyal Hizmette Ceza Adalet Mevzuatı

  Ünite 6: Sosyal Hizmette Ceza Adalet Mevzuatı

  Giriş

  Sosyal hizmette ceza adalet mevzuatı suça yönelen bireylerin iyileştirilmesi ve topluma kazandırılması temel olarak hedeflenmektedir. Bu yaklaşım da ceza adalet sisteminin insancıllaştırılmasına önemli katkılar sunmaktadır. Ceza adalet sürecinde hem fail hem de mağdura bakışın değişimi, suçu önleme politikalarında değerlerin insancıllaştırılması, tedavi ve rehabilitasyon ve haklar ve savunuculuk kavramları birey merkezli ceza adalet politikalarının altını çizmektedir. Sosyal hizmet uzmanlarının ceza adalet sisteminin yasal sınırları içinde sosyal hizmet uygulamasının sosyal hizmetin değerleri ve sosyal adalete bağlılığı çerçevesinde yapabilmesi için; öncelikle bu alanla ilgili mevzuata hakim olmaları, bu uygulamanın mesleğin kredibilitesini artırması ve hizmet kullanıcıları olan müracaatçı ve müracaatçı sistemlerine kaliteli hizmet verebilmesi açısından oldukça önemlidir. Sosyal hizmet uygulaması ceza adalet sisteminde kolluk kuvvetleri, mahkemeler, cezalandırma ve yasalar/mevzuat gibi dört temel alanda gerçekleşmekle birlikte yoksulluk, evsizlik, ev içi şiddet, boşanma, çocuk refahı, çocukların korunma altına alınması, çocuk velayet davaları, çocuk suçluluğu, mağdur ve suçlu hakları, uzmanlık ve mesleki yeterlilik gibi yasalar ve mevzuat çerçevesinde daha özel uygulama alanlarını kapsamaktadır (Maschi, Killian 2011, Patterson, 2012).

  Ceza Adalet Sistemi ve Sosyal Hizmet Kuram ve Yaklaşımların Etkisi

  Ceza adalet sistemi, çok sayıda alt sistemden oluşan bir sistem olarak tanımlanmıştır (Cole ve Smith, 2004; Frase ve Weidner, 2002). Ceza adalet sistemini sayısız alt sistemden oluşan bir sistem olarak görmek, sosyal hizmet uygulaması ve bu uygulamanın dayandığı temel yaklaşımlardan biri olan ekosistem perspektifi ile tutarlıdır. Bireyler sadece ceza adalet sisteminin çeşitli alt sistemleri ile etkileşime girmez, aynı zamanda ailelerle, içinde yaşadığı topluluklarla ve diğer kurumlarla da etkileşime girerler. Ekosistem perspektifi, ekoloji ve sistem teorisi alanındaki kavramları bir arada kullanır. Bu bakış açısı, bireylerin sosyal ve fiziksel çevreleriyle etkileşime girdiklerini göstermektedir. Doğal olarak, bu etkileşimin sonucu bireyin davranışlarını etkiler.

  Ceza adalet sistemi üzerinde bazı perspektiflerin etkisi büyüktür. Bu bakış açıları suç yasalarının yürürlüğe girmesini, kanun-politika ve uygulamalarını, mahkeme süreci ve cezalandırma reformlarını etkilemiştir. Bu perspektifler:

  Sosyal hizmet mesleği için en çok ilgi çeken üç bakış açısı; rehabilitasyon, onarıcı adalet ve terapötik hukuk perspektifleridir.

  Rehabilitasyon yaklaşımları, sosyal hizmet mesleğini en çok ilgilendiren ceza adaleti perspektiflerinden biridir. Rehabilitasyon, yalnızca kamu güvenliği konularına odaklanmakla kalmaz, aynı zamanda suçlu ve mağdurların zihinsel sağlık ve madde kötüye kullanımı tedavisi yanı sıra ya da ikincil travma yaşayan suç ve adalet sistemindeki uzmanların da tedavi görmelerini sağlar.

  Adalet perspektifi, ceza adaletine katılan tüm bireylere aynı şekilde davranılmasını vurgulamaktadır. Adalet sisteminin amacına ulaşmak için kullanılan yöntemlerden biri de adli takdir yeterliliğinin azaltılmasıdır. Örnek olarak çeşitli davalarda suçluya sert veya hafif cezalar verirken, hakimlerin kendi insiyatiflerini kullanma gücünün azaltılması verilebilir.

  Terapötik hukuk perspektifi ise yasanın bireyin duygusal yaşamı ve psikolojik iyi oluşu üzerindeki etkisinin geleneksel olarak dikkate alınmayan alanına bakar. Dikkate alınsa da alınmasa da hukukun psikolojik alanda sonuçları olan sosyal bir güç olduğunu kabul eder. Ayrıca terapötik hukuk perspektifi hukukun terapötik açıdan müthiş iyileştirme potansiyel rolüne inanır ve bu süreci inceler.

  Sosyal Hizmet ve Hukuk

  Hukuk birey, toplum ve devletin hareketlerini, birbirleriyle olan ilişkilerini; yetkili organlar tarafından usulüne uygun olarak çıkarılan, kamu gücüyle desteklenen, muhatabına genel olarak nasıl davranılması yahut nasıl davranılmaması gerektiğini gösteren ve bunun için ilgili bütün olasılıkları yürürlükte olan normlarla düzenleyen normatif bir bilimdir.

  Sosyal hizmet uygulamasında çok önemli olan hukuk müracaatçıyı etkileşim açısından hem bireysel hem de gruplar ve toplum arasında farklı yollarla etkileyebilir. Birçok sosyal hizmet müracaatçısı, çocuk koruması, ceza adaleti veya zihinsel sağlık gibi yasal sistemlerde yer almaktadır.

  Hukuk ve sosyal hizmet uygulamaları arasındaki ilişki oldukça karmaşıktır. Sosyal hizmet uygulamasının yasalar/mevzuat tarafından etkilenmesini konu alan çok temel bir anlayış olmakla birlikte bu uygulama mevzuat kurallarının çok daha fazlasını kapsamaktadır.

  Sosyal Hizmet Değerler ve İlkeleri

  Sosyal adalet ve insan hakları ilkeleri, sosyal hizmet için esastır ve hukuka ve sosyal hizmet uygulamalarını nasıl etkilediğine dair derinlemesine bir anlayış olmadan etkili bir şekilde uygulama yapmak imkansız olacaktır (Raymond, 2000; Robert, 2003; Patterson, 2012).

  Ceza Adaleti ve İnsan Hakları

  Bir insanın adil bir ceza adalet sistemi hakkı, temel bir insan hakları konusudur. 1948’de kabul edilen Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi’nin 7. ve 8. maddesine göre,genel anlamda herkesin yasa önünde eşit ve yasanın eşit şekilde korunmasına ilişkin herhangi bir ayrımcılığa uğramaması ve herkesin anayasa ya da kanunla kendisine verilen temel hakları ihlal eden eylemler için yetkili ulusal mahkemeler tarafından etkili bir başvuru hakkına sahip olduğunu belirtmektedir.

  Ceza Adalet Sisteminde Sosyal Hizmet Uygulamasının Etkileri

  Ceza adalet sisteminde hem mağdur hem de suçlu ile çalışmak oldukça zordur. Bir mağdura hizmet vermek empati gibi bazı temel becerileri gerektirir. Sosyal hizmet uzmanları bir suç mağduru ile empati kurmayı daha kolay bulabilirler. Bununla birlikte, suç işleyen biriyle çalışmak, özellikle işlenen suçun türüne (tecavüz, çocuk cinsel istismarı vs.) bağlı olarak empatik olmak daha zor olabilir.

  Türkiye’de Ceza Adalet Sisteminde Sosyal Hizmet

  Ceza adalet sistemlerinin sosyal çalışma disiplini ve sosyal hizmet uzmanları ile birlikte çalışması bir gerekliliktir.

  Ceza adalet sistemi içerisinde sosyal hizmet uzmanlarının karşılaştığı çocuk ve yetişkinler için bilimsel literatürde iki ayrı sistemden söz edilmektedir. Bunlar; 18 yaşına kadar çocuk ve gençleri kapsayan çocuk adalet sistemi, diğeri de yetişkinleri kapsayan ceza adalet sistemidir.

  Adalet Sistemi Bünyesinde Sosyal Hizmet Uygulaması

  Adalet sistemi bünyesindeki bulunan sosyal çalışmacılar tarafından yürütülen aşağıdaki faaliyetler “anahtar” görevi taşımaktadır:

  Çocuk Adalet Sistemi: Çocuk Mahkemeleri

  Suç mağduru ve suça sürüklenen çocukların yargılanma süreçlerinin yetişkinlerinkinden farklı olması gerekliliği uluslararası belgelerde yer almıştır. Çocuk mahkemeleri, yalnızca çocuğun işlemiş olduğu suçlarla ilgili vakalarda değil aynı zamanda çocuklara karşı işlenmiş olan suçlar (ihmal ve istismar) ile ilgili de görevlendirilmiştir.

  Çocuk mahkemeleri; Suç işleyen çocukların yargılandığı, yargıç ve savcısının özel eğitimden geçirildiği, sosyal çalışmacının çocuğun durumu üzerine rapor vererek yargılamayı yönlendirebildiği özel bir mahkemedir. Çocuk mahkemesinin felsefesi dört noktaya dayalıdır:

  Çocuk Mahkemesi: Çocuklar Hakkında Verilen Kararlar

  3.7.2005 tarihinde kabul edilen ve 15.7.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5395 numaralı Çocuk Koruma Kanunu, TCK’nin 56. maddesi tarafından emredilen “çocuklara özgü güvenlik tedbirleri” ile “korunma ihtiyacı olan çocuklar” ve “suça sürüklenen çocuklar” hakkında uygulanacak olan “koruyucu ve destekleyici tedbirleri” düzenlemiştir. Koruyucu ve Destekleyici Tedbirler;

  Acil Korunma Kararı; Kanun çocuğa yönelik tehlike bulunan durumlarda çocuğun hemen koruma altına alınabilmesi için özel bir mekanizma öngörmüştür. Bunun ismi acil koruma kararıdır.

  15 Yaşından Küçük Olan Çocuklar Hakkında Mahkeme Kararları; 15 yaşından küçüklerin ceza hukuku karşısındaki durumunu belirleyebilmek için hukukumuzda, “kısmi mesuliyet” ifadesine yer verilmiştir. Ayrıca 15 yaşından küçük ancak 12 yaşından büyük çocukların işledikleri fiiller her olayda resen araştırılır. Bu yaş grubunda bulunan çocuklar yönünden tutuklama konusunda sınırlayıcı kurallar bulunmaktadır. Buna göre, 15 yaşını doldurmamış çocuklar hakkında, üst sınırı 5 yılı aşmayan hapis cezasını gerektiren fiillerinden dolayı tutuklama kararı verilemez.

  15 Yaşından Büyük Olan Çocuklar Hakkında Mahkeme Kararları; Suçun işlendiği tarihte 15 yaşını bitirmiş ancak 18 yaşını doldurmamış bulunan çocuklar hakkında suç soruşturması Cumhuriyet Başsavcısı tarafından veya görevlendireceği Cumhuriyet savcısı tarafından bizzat yerine getirilecektir (ÇKK, md.l5, Yakalama Yön. md.19). Suç tarihinde 15 yaşını bitirmiş olanlar hakkındaki yargılama çocuk mahkemelerinde yürütülecektir.

  Suç tarihinde on sekiz yaşını bitirmemiş çocuklar hakkında tedbir uygulaması istemlerinde de çocuk mahkemeleri görevlidir. Sanık, on sekiz yaşını doldurmamış ise duruşma kapalı yapılır; hüküm de kapalı duruşmada açıklanır.

  Kapalı Kurumlar: Çocuk ve Gençlik Cezaevleri, Çocuk Eğitimevleri; Çocuklar için kurulan ceza infaz kurumları kapalı ve açık sistemdir. Kapalı olanlar tutuklu çocuklar için, hükümlüler için ise çocuk eğitim evleri mevcuttur.

  Çocuk kapalı ceza infaz kurumları, çocuk tutukluların ya da çocuk eğitim evlerinden disiplin veya diğer nedenlerle kapalı kurumlara nakillerine karar verilen çocukların barındırıldıkları ve firara karşı engelleri olan iç ve dış güvenlik görevlileri bulunan, eğitim ve öğretime dayalı kurumlardır.

  Diğer Tedbirlere Hükmedilmesi; Temel prensip, çocuğun ailesi ile birlikte olma ve onun yanında korunmasıdır. Bu aynı zamanda ÇHS’ye göre en temel haklardan biridir. Aile ve Sosyal Politikalar il müdürlükleri, korunmaya, bakıma, yardıma muhtaç aile, çocuk, sakat ve yaşlılar ile sosyal hizmetlere muhtaç diğer kişileri tespit ve inceleme ile görevlidir.

  Bir çocuk hakkında tedbir kararı alınmasını talep etmeye yetkili olan kimseler şunlardır: Veli, vasi, bakmakla mükellef olan kimse veya Cumhuriyet Savcılığı; belirtilen bu kişiler dışında herkes, Cumhuriyet Savcılığına ihbar eden sıfatı ile başvurmak suretiyle süreci başlatabilir.

  Ceza Hukukunda Çocuklar

  Ceza hukukunda çocukların sorumluluğu ve kovuşturma ve yargılama sürecine ilişkin kanun maddeleri ve cezalar ile güvenlik tedbirlerinin uygulanmasını sağlayan ilgili ceza kanun maddeleri aşağıda verilmiştir.

  Ceza sorumluluğunu kaldıran veya azaltan nedenler aşağıda başlıklar hâlinde sıralanmıştır.

  Türk Ceza Adalet Sisteminde Denetimli Serbestlik

  Ceza infaz kurumlarında yaşanan aşırı kalabalıklaşma, kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezalara mahkum edilenlerin sayısındaki fazlalık ve son yıllarda hafif suçlar işlemiş olan suçluların toplum içerisinde rehabilite edilmesinin tercih edilmesine yönelik anlayışın yaygınlaşması, hem suçlulara hem de suç mağdurlarına yardım anlayışının gelişmesi gibi nedenlerle denetimli serbestlik sisteminin kurulması bir zorunluluk hâline gelmiştir.

  2005 yılında yürürlüğe giren temel ceza kanunlarında toplum içinde infazı öngörülen yaptırım ve tedbirlerin yerine getirilmesi ile suç mağdurları ve faillere yardım edilmesi amacıyla 2005 yılında yapılan düzenlemeler sayesinde ceza adalet sistemi içerisindeki yerini almıştır.

  Çocuklar için denetimli serbestlik hizmetleri şu şekildedir.

  Kadınların Adalete Erişimi

  Kadınların adalete erişimleri, toplumsal konumları sebebiyle özel bir incelemeyi hak etmektedir. Hukuksal bir sorunla karşı karşıya kalan kadınların mahkeme aşamasındaki konumları, yasaların tarafsız düzenlemelerini pratikte eşitsizlikle sonuçlandırabilmektedir.

  2012 Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun-6284 Sayılı Kanun

  Bu kanunun ile 14.1.1998 tarihli ve 4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun yürürlükten kaldırılarak yerine daha kapsamlı bir şiddet önleme yasası getirilmiştir. Kanun odağı, kadınlara yönelik cinsiyete dayalı şiddeti önleyen ve kadınları cinsiyete dayalı şiddetten korumaktır.

  Onarıcı Adalet; Öncelikle onarıcı adaletin temel prensiplerini ortaya koyan 4 dokümandan bahsetmek gerekmektedir. Bunlar;

  Onarıcı adaletin temel prensiplerini şu şekilde sıralamak mümkündür.

  Onarıcı Adalet ile İlgili Ulusal Mevzuat; Cumhuriyet Savcısı; faile, suçtan dolayı sorumluluğu kabul edip etmediğini sorar. Fail, fiilinden doğan maddi ve manevi zararın bir kısmını veya tamamını gidermeyi kabul ederse bu durum mağdura ve vekiline bildirilir. Mağdur, uğradığı zararın tamamının veya bir kısmının giderilmesini isterse soruşturma sürdürülmez. Buraya kadar yapılan işlemler Cumhuriyet Savcısının yetkisindedir.

  Uzlaşma, mahkeme tarafından yargılama aşamasında da yapılabilir. Aralarında iştirak olsun veya olmasın birden fazla şahıs tarafından işlenen suçlarda ancak uzlaşan kişi uzlaşmadan yararlanır.

  Ceza Adalet Sisteminde Sosyal Hizmet Uzmanının Rol ve Sorumlulukları

  Sosyal hizmet uzmanları ve diğer alan uzmanları (meslek elemanları)nın görev tanımları arasında:

  Sonuç olarak Türkiye’de sosyal hizmet uzmanlarına ceza adalet sistemi içinde görevlerini icra ederken rehberlik edebilecek ilke ve esaslar:

  Sosyal hizmet uzmanları toplum temelini dikkate alarak aşağıdakileri yapma fırsatına sahiptir:

  Sosyal hizmet uzmanları, müracaatçıların kişisel, kişiler arası ve politik boyuttaki problemleri konusunda bilinçlerini arttırmaya yardımcı olacak şekilde farkındalık geliştirmeye çalışırlar.

  Bir Uygulama Alanı Olarak Adli Sosyal Hizmetin Tanınması

  Adli sosyal hizmet, sosyal refah alanında kanun ve mevzuatı ve kanun ile ilgili profesyonellerin eğitimine odaklanan uygulama ortamlarında yasalar çerçevesinde kendi mesleki değerleri bağlamındaki çalışmaları ile tanımlanmaktadır. Bu tanımlama sosyal hizmetin aile içi şiddet ve mahkemeler, çocuk suçluluğu ve yetişkin cezalandırılması ve kolluk kuvvetleri gibi uygulamaları kapsamaktadır.

  Adli sosyal hizmeti süreç olarak; çocuk ve yetişkin, suçlu ve suç mağdurları ile çalışmada sosyal hizmetin rolleri, uygulamaları ve politikaları ile tanımlanır.

  Yazı kaynağı : aof.sorular.net

  AÖF Online Çıkmış Sorular

  AÖF Online Çıkmış Sorular

  Ünite 6: Sosyal Hizmette Ceza Adalet Mevzuatı

  Giriş

  Sosyal hizmette ceza adalet mevzuatı suça yönelen bireylerin iyileştirilmesi ve topluma kazandırılması temel olarak hedeflenmektedir. Bu yaklaşım da ceza adalet sisteminin insancıllaştırılmasına önemli katkılar sunmaktadır. Ceza adalet sürecinde hem fail hem de mağdura bakışın değişimi, suçu önleme politikalarında değerlerin insancıllaştırılması, tedavi ve rehabilitasyon ve haklar ve savunuculuk kavramları birey merkezli ceza adalet politikalarının altını çizmektedir. Sosyal hizmet uzmanlarının ceza adalet sisteminin yasal sınırları içinde sosyal hizmet uygulamasının sosyal hizmetin değerleri ve sosyal adalete bağlılığı çerçevesinde yapabilmesi için; öncelikle bu alanla ilgili mevzuata hakim olmaları, bu uygulamanın mesleğin kredibilitesini artırması ve hizmet kullanıcıları olan müracaatçı ve müracaatçı sistemlerine kaliteli hizmet verebilmesi açısından oldukça önemlidir. Sosyal hizmet uygulaması ceza adalet sisteminde kolluk kuvvetleri, mahkemeler, cezalandırma ve yasalar/mevzuat gibi dört temel alanda gerçekleşmekle birlikte yoksulluk, evsizlik, ev içi şiddet, boşanma, çocuk refahı, çocukların korunma altına alınması, çocuk velayet davaları, çocuk suçluluğu, mağdur ve suçlu hakları, uzmanlık ve mesleki yeterlilik gibi yasalar ve mevzuat çerçevesinde daha özel uygulama alanlarını kapsamaktadır (Maschi, Killian 2011, Patterson, 2012).

  Ceza Adalet Sistemi ve Sosyal Hizmet Kuram ve Yaklaşımların Etkisi

  Ceza adalet sistemi, çok sayıda alt sistemden oluşan bir sistem olarak tanımlanmıştır (Cole ve Smith, 2004; Frase ve Weidner, 2002). Ceza adalet sistemini sayısız alt sistemden oluşan bir sistem olarak görmek, sosyal hizmet uygulaması ve bu uygulamanın dayandığı temel yaklaşımlardan biri olan ekosistem perspektifi ile tutarlıdır. Bireyler sadece ceza adalet sisteminin çeşitli alt sistemleri ile etkileşime girmez, aynı zamanda ailelerle, içinde yaşadığı topluluklarla ve diğer kurumlarla da etkileşime girerler. Ekosistem perspektifi, ekoloji ve sistem teorisi alanındaki kavramları bir arada kullanır. Bu bakış açısı, bireylerin sosyal ve fiziksel çevreleriyle etkileşime girdiklerini göstermektedir. Doğal olarak, bu etkileşimin sonucu bireyin davranışlarını etkiler.

  Ceza adalet sistemi üzerinde bazı perspektiflerin etkisi büyüktür. Bu bakış açıları suç yasalarının yürürlüğe girmesini, kanun-politika ve uygulamalarını, mahkeme süreci ve cezalandırma reformlarını etkilemiştir. Bu perspektifler:

  Sosyal hizmet mesleği için en çok ilgi çeken üç bakış açısı; rehabilitasyon, onarıcı adalet ve terapötik hukuk perspektifleridir.

  Rehabilitasyon yaklaşımları, sosyal hizmet mesleğini en çok ilgilendiren ceza adaleti perspektiflerinden biridir. Rehabilitasyon, yalnızca kamu güvenliği konularına odaklanmakla kalmaz, aynı zamanda suçlu ve mağdurların zihinsel sağlık ve madde kötüye kullanımı tedavisi yanı sıra ya da ikincil travma yaşayan suç ve adalet sistemindeki uzmanların da tedavi görmelerini sağlar.

  Adalet perspektifi, ceza adaletine katılan tüm bireylere aynı şekilde davranılmasını vurgulamaktadır. Adalet sisteminin amacına ulaşmak için kullanılan yöntemlerden biri de adli takdir yeterliliğinin azaltılmasıdır. Örnek olarak çeşitli davalarda suçluya sert veya hafif cezalar verirken, hakimlerin kendi insiyatiflerini kullanma gücünün azaltılması verilebilir.

  Terapötik hukuk perspektifi ise yasanın bireyin duygusal yaşamı ve psikolojik iyi oluşu üzerindeki etkisinin geleneksel olarak dikkate alınmayan alanına bakar. Dikkate alınsa da alınmasa da hukukun psikolojik alanda sonuçları olan sosyal bir güç olduğunu kabul eder. Ayrıca terapötik hukuk perspektifi hukukun terapötik açıdan müthiş iyileştirme potansiyel rolüne inanır ve bu süreci inceler.

  Sosyal Hizmet ve Hukuk

  Hukuk birey, toplum ve devletin hareketlerini, birbirleriyle olan ilişkilerini; yetkili organlar tarafından usulüne uygun olarak çıkarılan, kamu gücüyle desteklenen, muhatabına genel olarak nasıl davranılması yahut nasıl davranılmaması gerektiğini gösteren ve bunun için ilgili bütün olasılıkları yürürlükte olan normlarla düzenleyen normatif bir bilimdir.

  Sosyal hizmet uygulamasında çok önemli olan hukuk müracaatçıyı etkileşim açısından hem bireysel hem de gruplar ve toplum arasında farklı yollarla etkileyebilir. Birçok sosyal hizmet müracaatçısı, çocuk koruması, ceza adaleti veya zihinsel sağlık gibi yasal sistemlerde yer almaktadır.

  Hukuk ve sosyal hizmet uygulamaları arasındaki ilişki oldukça karmaşıktır. Sosyal hizmet uygulamasının yasalar/mevzuat tarafından etkilenmesini konu alan çok temel bir anlayış olmakla birlikte bu uygulama mevzuat kurallarının çok daha fazlasını kapsamaktadır.

  Sosyal Hizmet Değerler ve İlkeleri

  Sosyal adalet ve insan hakları ilkeleri, sosyal hizmet için esastır ve hukuka ve sosyal hizmet uygulamalarını nasıl etkilediğine dair derinlemesine bir anlayış olmadan etkili bir şekilde uygulama yapmak imkansız olacaktır (Raymond, 2000; Robert, 2003; Patterson, 2012).

  Ceza Adaleti ve İnsan Hakları

  Bir insanın adil bir ceza adalet sistemi hakkı, temel bir insan hakları konusudur. 1948’de kabul edilen Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi’nin 7. ve 8. maddesine göre,genel anlamda herkesin yasa önünde eşit ve yasanın eşit şekilde korunmasına ilişkin herhangi bir ayrımcılığa uğramaması ve herkesin anayasa ya da kanunla kendisine verilen temel hakları ihlal eden eylemler için yetkili ulusal mahkemeler tarafından etkili bir başvuru hakkına sahip olduğunu belirtmektedir.

  Ceza Adalet Sisteminde Sosyal Hizmet Uygulamasının Etkileri

  Ceza adalet sisteminde hem mağdur hem de suçlu ile çalışmak oldukça zordur. Bir mağdura hizmet vermek empati gibi bazı temel becerileri gerektirir. Sosyal hizmet uzmanları bir suç mağduru ile empati kurmayı daha kolay bulabilirler. Bununla birlikte, suç işleyen biriyle çalışmak, özellikle işlenen suçun türüne (tecavüz, çocuk cinsel istismarı vs.) bağlı olarak empatik olmak daha zor olabilir.

  Türkiye’de Ceza Adalet Sisteminde Sosyal Hizmet

  Ceza adalet sistemlerinin sosyal çalışma disiplini ve sosyal hizmet uzmanları ile birlikte çalışması bir gerekliliktir.

  Ceza adalet sistemi içerisinde sosyal hizmet uzmanlarının karşılaştığı çocuk ve yetişkinler için bilimsel literatürde iki ayrı sistemden söz edilmektedir. Bunlar; 18 yaşına kadar çocuk ve gençleri kapsayan çocuk adalet sistemi, diğeri de yetişkinleri kapsayan ceza adalet sistemidir.

  Adalet Sistemi Bünyesinde Sosyal Hizmet Uygulaması

  Adalet sistemi bünyesindeki bulunan sosyal çalışmacılar tarafından yürütülen aşağıdaki faaliyetler “anahtar” görevi taşımaktadır:

  Çocuk Adalet Sistemi: Çocuk Mahkemeleri

  Suç mağduru ve suça sürüklenen çocukların yargılanma süreçlerinin yetişkinlerinkinden farklı olması gerekliliği uluslararası belgelerde yer almıştır. Çocuk mahkemeleri, yalnızca çocuğun işlemiş olduğu suçlarla ilgili vakalarda değil aynı zamanda çocuklara karşı işlenmiş olan suçlar (ihmal ve istismar) ile ilgili de görevlendirilmiştir.

  Çocuk mahkemeleri; Suç işleyen çocukların yargılandığı, yargıç ve savcısının özel eğitimden geçirildiği, sosyal çalışmacının çocuğun durumu üzerine rapor vererek yargılamayı yönlendirebildiği özel bir mahkemedir. Çocuk mahkemesinin felsefesi dört noktaya dayalıdır:

  Çocuk Mahkemesi: Çocuklar Hakkında Verilen Kararlar

  3.7.2005 tarihinde kabul edilen ve 15.7.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5395 numaralı Çocuk Koruma Kanunu, TCK’nin 56. maddesi tarafından emredilen “çocuklara özgü güvenlik tedbirleri” ile “korunma ihtiyacı olan çocuklar” ve “suça sürüklenen çocuklar” hakkında uygulanacak olan “koruyucu ve destekleyici tedbirleri” düzenlemiştir. Koruyucu ve Destekleyici Tedbirler;

  Acil Korunma Kararı; Kanun çocuğa yönelik tehlike bulunan durumlarda çocuğun hemen koruma altına alınabilmesi için özel bir mekanizma öngörmüştür. Bunun ismi acil koruma kararıdır.

  15 Yaşından Küçük Olan Çocuklar Hakkında Mahkeme Kararları; 15 yaşından küçüklerin ceza hukuku karşısındaki durumunu belirleyebilmek için hukukumuzda, “kısmi mesuliyet” ifadesine yer verilmiştir. Ayrıca 15 yaşından küçük ancak 12 yaşından büyük çocukların işledikleri fiiller her olayda resen araştırılır. Bu yaş grubunda bulunan çocuklar yönünden tutuklama konusunda sınırlayıcı kurallar bulunmaktadır. Buna göre, 15 yaşını doldurmamış çocuklar hakkında, üst sınırı 5 yılı aşmayan hapis cezasını gerektiren fiillerinden dolayı tutuklama kararı verilemez.

  15 Yaşından Büyük Olan Çocuklar Hakkında Mahkeme Kararları; Suçun işlendiği tarihte 15 yaşını bitirmiş ancak 18 yaşını doldurmamış bulunan çocuklar hakkında suç soruşturması Cumhuriyet Başsavcısı tarafından veya görevlendireceği Cumhuriyet savcısı tarafından bizzat yerine getirilecektir (ÇKK, md.l5, Yakalama Yön. md.19). Suç tarihinde 15 yaşını bitirmiş olanlar hakkındaki yargılama çocuk mahkemelerinde yürütülecektir.

  Suç tarihinde on sekiz yaşını bitirmemiş çocuklar hakkında tedbir uygulaması istemlerinde de çocuk mahkemeleri görevlidir. Sanık, on sekiz yaşını doldurmamış ise duruşma kapalı yapılır; hüküm de kapalı duruşmada açıklanır.

  Kapalı Kurumlar: Çocuk ve Gençlik Cezaevleri, Çocuk Eğitimevleri; Çocuklar için kurulan ceza infaz kurumları kapalı ve açık sistemdir. Kapalı olanlar tutuklu çocuklar için, hükümlüler için ise çocuk eğitim evleri mevcuttur.

  Çocuk kapalı ceza infaz kurumları, çocuk tutukluların ya da çocuk eğitim evlerinden disiplin veya diğer nedenlerle kapalı kurumlara nakillerine karar verilen çocukların barındırıldıkları ve firara karşı engelleri olan iç ve dış güvenlik görevlileri bulunan, eğitim ve öğretime dayalı kurumlardır.

  Diğer Tedbirlere Hükmedilmesi; Temel prensip, çocuğun ailesi ile birlikte olma ve onun yanında korunmasıdır. Bu aynı zamanda ÇHS’ye göre en temel haklardan biridir. Aile ve Sosyal Politikalar il müdürlükleri, korunmaya, bakıma, yardıma muhtaç aile, çocuk, sakat ve yaşlılar ile sosyal hizmetlere muhtaç diğer kişileri tespit ve inceleme ile görevlidir.

  Bir çocuk hakkında tedbir kararı alınmasını talep etmeye yetkili olan kimseler şunlardır: Veli, vasi, bakmakla mükellef olan kimse veya Cumhuriyet Savcılığı; belirtilen bu kişiler dışında herkes, Cumhuriyet Savcılığına ihbar eden sıfatı ile başvurmak suretiyle süreci başlatabilir.

  Ceza Hukukunda Çocuklar

  Ceza hukukunda çocukların sorumluluğu ve kovuşturma ve yargılama sürecine ilişkin kanun maddeleri ve cezalar ile güvenlik tedbirlerinin uygulanmasını sağlayan ilgili ceza kanun maddeleri aşağıda verilmiştir.

  Ceza sorumluluğunu kaldıran veya azaltan nedenler aşağıda başlıklar hâlinde sıralanmıştır.

  Türk Ceza Adalet Sisteminde Denetimli Serbestlik

  Ceza infaz kurumlarında yaşanan aşırı kalabalıklaşma, kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezalara mahkum edilenlerin sayısındaki fazlalık ve son yıllarda hafif suçlar işlemiş olan suçluların toplum içerisinde rehabilite edilmesinin tercih edilmesine yönelik anlayışın yaygınlaşması, hem suçlulara hem de suç mağdurlarına yardım anlayışının gelişmesi gibi nedenlerle denetimli serbestlik sisteminin kurulması bir zorunluluk hâline gelmiştir.

  2005 yılında yürürlüğe giren temel ceza kanunlarında toplum içinde infazı öngörülen yaptırım ve tedbirlerin yerine getirilmesi ile suç mağdurları ve faillere yardım edilmesi amacıyla 2005 yılında yapılan düzenlemeler sayesinde ceza adalet sistemi içerisindeki yerini almıştır.

  Çocuklar için denetimli serbestlik hizmetleri şu şekildedir.

  Kadınların Adalete Erişimi

  Kadınların adalete erişimleri, toplumsal konumları sebebiyle özel bir incelemeyi hak etmektedir. Hukuksal bir sorunla karşı karşıya kalan kadınların mahkeme aşamasındaki konumları, yasaların tarafsız düzenlemelerini pratikte eşitsizlikle sonuçlandırabilmektedir.

  2012 Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun-6284 Sayılı Kanun

  Bu kanunun ile 14.1.1998 tarihli ve 4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun yürürlükten kaldırılarak yerine daha kapsamlı bir şiddet önleme yasası getirilmiştir. Kanun odağı, kadınlara yönelik cinsiyete dayalı şiddeti önleyen ve kadınları cinsiyete dayalı şiddetten korumaktır.

  Onarıcı Adalet; Öncelikle onarıcı adaletin temel prensiplerini ortaya koyan 4 dokümandan bahsetmek gerekmektedir. Bunlar;

  Onarıcı adaletin temel prensiplerini şu şekilde sıralamak mümkündür.

  Onarıcı Adalet ile İlgili Ulusal Mevzuat; Cumhuriyet Savcısı; faile, suçtan dolayı sorumluluğu kabul edip etmediğini sorar. Fail, fiilinden doğan maddi ve manevi zararın bir kısmını veya tamamını gidermeyi kabul ederse bu durum mağdura ve vekiline bildirilir. Mağdur, uğradığı zararın tamamının veya bir kısmının giderilmesini isterse soruşturma sürdürülmez. Buraya kadar yapılan işlemler Cumhuriyet Savcısının yetkisindedir.

  Uzlaşma, mahkeme tarafından yargılama aşamasında da yapılabilir. Aralarında iştirak olsun veya olmasın birden fazla şahıs tarafından işlenen suçlarda ancak uzlaşan kişi uzlaşmadan yararlanır.

  Ceza Adalet Sisteminde Sosyal Hizmet Uzmanının Rol ve Sorumlulukları

  Sosyal hizmet uzmanları ve diğer alan uzmanları (meslek elemanları)nın görev tanımları arasında:

  Sonuç olarak Türkiye’de sosyal hizmet uzmanlarına ceza adalet sistemi içinde görevlerini icra ederken rehberlik edebilecek ilke ve esaslar:

  Sosyal hizmet uzmanları toplum temelini dikkate alarak aşağıdakileri yapma fırsatına sahiptir:

  Sosyal hizmet uzmanları, müracaatçıların kişisel, kişiler arası ve politik boyuttaki problemleri konusunda bilinçlerini arttırmaya yardımcı olacak şekilde farkındalık geliştirmeye çalışırlar.

  Bir Uygulama Alanı Olarak Adli Sosyal Hizmetin Tanınması

  Adli sosyal hizmet, sosyal refah alanında kanun ve mevzuatı ve kanun ile ilgili profesyonellerin eğitimine odaklanan uygulama ortamlarında yasalar çerçevesinde kendi mesleki değerleri bağlamındaki çalışmaları ile tanımlanmaktadır. Bu tanımlama sosyal hizmetin aile içi şiddet ve mahkemeler, çocuk suçluluğu ve yetişkin cezalandırılması ve kolluk kuvvetleri gibi uygulamaları kapsamaktadır.

  Adli sosyal hizmeti süreç olarak; çocuk ve yetişkin, suçlu ve suç mağdurları ile çalışmada sosyal hizmetin rolleri, uygulamaları ve politikaları ile tanımlanır.

  Yazı kaynağı : sorular.com.tr

  aöf ders kitapları - tek kaynak çıkmış sorular, özetler, deneme sınavları

  Adli Sosyal Hizmet ÇALIŞMA KİTAPÇIĞI

  Ara (Vize) Sınav Öncesi Son Hazırlık - Pratik Bilgiler

  Aşağıdaki ifadelerdeki sınava girmeden birkaç saat önce mutlaka ezberleyin. Tamamı çıkmış sorulardan derlenmiştir. Sınav esnasında çok faydasını göreceksiniz.(Altı çizili kelimeler olumsuzdur!! Çok dikkat ediniz.)

  #-

  Ünite 1 : Adli Sosyal Hizmetin Tarihsel Gelişimi

  Kaynak: www.onlinefotokopi.com

  Kaç Defa Soruldu?

  Aşağıdakilerden hangisindeki gelişmeler adli sosyal hizmetin ortaya çıkmasında etkili olmuştur? 2  defa soruldu

  Onarıcı adaletle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 2  defa soruldu

  Sık sorulan soruların hangi yıllara ait olduğunu görmek için özetin sonundaki çıkmış soruları inceleyiniz.

  Kısa Özet

  ?1825?te çocuk ve gençler için ayrı kurumlar açıldı. 1915 ve 1920 yılları arasında polis güçleri içinde Kadınlar Bürosu kurulmuştur. 1930-1940 yılları arasında birçok psikiyatrik sosyal hizmet uzmanı, duygusal rahatsızlıkları olan, suça yatkın ve suça sürüklenmiş olan çocukların tedavi edilmesi için işe alınmaya başlanmıştır. 1950?lerin sonlarına doğru ise ülke çapında 600?e yakın çocuk izleme merkezi bulunmaktaydı ve sosyal hizmet uzmanları mahkemelerde çalışmaktaydı. 1940, 1950 ve 1960?larda toplum merkezleri kuruldu ve çocuk suçluluğunu engelleme programları artış gösterdi. 1960?ların ortalarında şartlı tahliye alanında sosyal hizmet uzmanları yeni roller edindi.

  ?Amerika?da uyuşturucu ve aile mahkemeleri gibi özelleşmiş mahkemelerin ortaya çıkması ile sosyal hizmet uzmanlarına olan ihtiyaç artmıştır. Bu ülkelerde sosyal hizmet okulları, hukuk okulları ile karşılıklı anlaşmalar imzalamıştır. Türkiye?de adli sosyal hizmetin kavram olarak kullanımı oldukça yeni olmakla birlikte bu alanda uzun yıllardır sosyal hizmet uzmanları görev yapmaktadır.

  ?Cezalandırma odaklı adalet sistemi ile sosyal hizmet yaklaşımları arasında bir çatışma yaşanmaktadır. Bu çatışma uygulamada sosyal hizmet uzmanlarının sık sık savunuculuk rolünü kullanmasına neden olmaktadır. Ceza adalet sistemi içindeki uzmanlar deneylerle desteklenmiş olan bilişsel davranışçı yaklaşımları

  kullanırlar. Bireyin yanlış düşüncelerinin ve kendini suçlamalarının farkına varması

  ve değiştirmesi hedeflenir.

  ?Sosyal hizmet, tarih boyunca sosyal adaletin savunucusu olan ve önleyici çalışmalar yapan özellikle çocuk suçluluğuna odaklanan bir meslektir. Çoğu sosyal hizmet uzmanı hayatlarını şartlı tahliye memuru olarak, savcı ofislerinde vaka çalışmacısı olarak, ıslah merkezlerinde danışman olarak kazanmaktadır. Fakat sosyal hizmet artık adli sistem içinde baskın olan ve politika veya yasaların şekillenmesini etkileyen bir meslek değildir. Toplum seviyesinde sistemin değişmesi için savunuculuk yapmak çok önemlidir.şimdi bu konu ile ilgili çıkmış sorulara göz atalım;

  Kısa Kısa

  Doğru - Yanlış Testleri

  Aşağıdaki ifadeleri doğru-yanlış şeklinde doldurun. Hatalı bildiğiniz konu başlıklarını tekrar gözden geçirin.

  Ünite İle İlgili Çıkmış Sorular

  Ders Analizi

  Son 5 yılda çıkmış soruların ünitelere göre analizi

  Ara Sınav Üniteleri

  1.Ünite Adli Sosyal Hizmetin Tarihsel Gelişimi 18 soru

  2.Ünite ADLİ SOSYAL HİZMETİN AMACI VE ADLİ SOSYAL HİZMET UZMANININ ROL VE İŞLEVLERİ 11 soru

  3.Ünite ADLİ SOSYAL HİZMET ALANINDA SUÇLU PROFİLİ 13 soru

  4.Ünite SUÇ KURAMLARI 14 soru

  5.Ünite Çocuk Adalet Sisteminde Adli Sosyal Hizmet Uygulamaları 10 soru

  6.Ünite Çocuklara Yönelik Adli Görüşme Teknikleri 13 soru

  7.Ünite KADINA YÖNELİK ŞİDDETE VE EV İÇİ ADALET SİSTEMİNE YÖNELİK ADLİ SOSYAL HİZMET UYGULAMALARI 11 soru

  Dönem Sonu Sınavı Üniteleri

  8.Ünite AİLELERE YÖNELİK ADLİ SOSYAL HİZMET UYGULAMALARI 20 soru

  9.Ünite ADLİ SİSTEM İÇERİSİNDE ÖZEL SORUNLARI OLAN GRUPLARA YÖNELİK ADLİ SOSYAL HİZMET UYGULAMALARI 18 soru

  10.Ünite DENETİMLİ SERBESTLİK SİSTEMİNDE ADLİ SOSYAL HİZMET 13 soru

  11.Ünite CEZA İNFAZ KURUMLARINDA ADLİ SOSYAL HİZMET 18 soru (1 Tanesi çözümlü)

  12.Ünite ONARICI ADALET VE ADLİ SOSYAL HİZMET İLİŞKİSİ I 12 soru

  13.Ünite ONARICI ADALET VE SOSYAL HİZMET İLİŞKİSİ II 10 soru

  14.Ünite ADLİ SOSYAL HİZMET İÇERİSİNDE MAĞDURLARA YÖNELİK ÇALIŞMALAR 9 soru

  Tebrikler. 1. Üniteyi tamamladınız..

  Buradaki bilgilerin tümü onlinefotokopi.com TEKKAYNAK ders çalışma kitapçıklarından alıntıdır.

  Bu üniteye ait diğer çıkmış sorular ile diğer ünitelerine ait kaynakları ve deneme sınavlarını, Sınav öncesi pratik bilgileri , Doğru Yanlış ve Boşluk Doldurma Testlerini, Çözümlü Sorularıwww.onlinefotokopi.com sitesinden temin edebilirsiniz. onlinefotokopi olarak tüm sınavlarınızda başarılar dileriz.

  Yazı kaynağı : www.onlinefotokopi.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap