Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  sosyal bir problemin geniş kitle önünde ayrıntılarıyla tartışıldığı

  1 ziyaretçi

  sosyal bir problemin geniş kitle önünde ayrıntılarıyla tartışıldığı bilgi90'dan bulabilirsiniz

  sosyal bir problemin geniş kitle önünde ayrıntılarıyla tartışıldığı ve dinleyicilerin tartışmada aktif - Eodev.com

  12. Sınıf Dil ve Anlatım 2. Dönem Yazılı Sorusu ve Cevapları Ramazan ERDOĞAN » By prensesedebi

  Aşağıda dosyanın bir kısmı verilmiştir.

  S-1) Tartışma türlerinde dil ağırlıklı olarak hangi işlevinde kullanılır?

  A) Dil ötesi        B) Heyecan bildirme       C)Göndergesel    D)Alıcıyı harekete geçirme               E) Kanalı kontrol

  S-2)Aşağıdaki tartışma türlerinden hangisi bir jüri tarafından değerlendirilir?

  A)Sempozyum                B)Forum                        C)Açık oturum    D)Konferans                  E) Münazara

  S-3) Sosyal bir problemin geniş kitle önünde ayrıntılarıyla tartışıldığı ve dinleyicilerin tartışmada aktif bir şekilde rol aldığı sözlü anlatım türü aşağıdakilerden hangisidir?

  A)Sempozyum               B)Forum             C)Açık oturum

      D)Panel                               E) Münazara

   S-4)Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

  A)Açık oturum, başkan olmadan sadece konuşmacılarca yapılan bir tartışma türüdür.

  B)Açık oturumun gayesi bir sonuca varmak değil, konu hakkında detaylı bilgi vermektir.

  C)Konuşmacılar konu hakkında istedikleri sürede konuşabilirler.

  D)Tartışmanın çok uzun sürmesi dinleyicilerin hoşuna gider.

  E)Açık oturumda konuşmaların sonunda bir sonuca varılır.

  S-5)Bir konuyu açıklamak, dinleyicileri bilgilendirmek üzere hazırlanan, geniş kitleye veya uzmanlar grubuna bir konuda bilgi vermek üzere düzenlenen konuşmalara ne ad verilir?

  A)Sempozyum                B)Forum                        C)Açık oturum    D)Konferans                  E) Münazara

  S-6) Bu kitap okurların düşüncelerini allak bullak etmişti.

  Bu cümlenin öğeleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir?

  A) Özne – nesne – yüklem

  B) Özne – yüklem

  C) Özne – zarf tümleci – yüklem

  D) Özne – zarf tümleci – nesne – yüklem

  E) Nesne – zarf tümleci – yüklem

  S-7)Aşağıdakilerin hangisinde öğelere ayırmada bir yanlışlık yapılmıştır?

  A) Yaşamın sürprizlerini göz önüne seren şairler/ ba­şarıyı/ yakalayacaktır.

  B) Sanatçılar/okuyuculara yaşamın fark etmeyen gü­zel yanlarını /gösterirler.

  C) Gerçek okuyucu, /okuyacakları konusunda seçici davranmayı /bilir.

  D) Bilmediğini bilmek/ kişiyi /bilmediğini öğrenmeye/ zorlar.

  E) Deli dolu akan nehirlerden/ tas tas sular /içtik.

  YUKARIDAKİ YAZILI SORU VE CEVAPLARIN TAMAMINI AŞAĞIDAKİ BAĞLANTIYI TIKLAYARAK İNDİREBİLİRSİNİZ.

  12. Sınıf Dil ve Anlatım 2. Dönem 3. Yazılı Sorusu ve Cevap Anahtarı

  Ramazan ERDOĞAN

  Yazılı Soruları  Sayfasına Dön

  Yazı kaynağı : www.xn--edebiyatgretmeni-twb.net

  Forum Nedir? Forum ve �zellikleri

  Bir ba�kan�n y�netiminde, toplumu ilgilendiren bir konuda, farkl� gruplardan olu�an dinleyicilerin s�z s�ras� alarak konu�ma kurallar� i�erisinde yapt�klar� tart��malara forum denir.

  Forum, panelin devam�nda yap�lacaksa ba�kan, panelin s�resini bir saat, forumun s�resini de yar�m saat olarak s�n�rlayabilir. Bu durumda panelden sonra forum yap�laca�� konu�malara ba�lanmadan duyurulmal�d�r.

  Forum ba�kan�, dinleyicilere forumun nas�l yap�laca�� hakk�nda bilgi verir. Sorulacak sorular�n �er�evesini a��klar. Tart��man�n konu d���na ��kmas�n� �nler. A��klamaya ihtiya� duyulan konular� ve sorular� a�ar. Tart��man�n belli kurallar i�erisinde s�rd�r�lmesini sa�lar. Ba�kan, forumun sonunda ortaya ��kan g�r�� ve d���nceleri �zetler.

  Forum, toplu tart��malar�n ba�l� ba��na bir �e�idi say�lmamakla birlikte, dinleyicilerin konu �zerinde daha aktif ve farkl� bak�� a��lar�yla d���nmelerini sa�lar.

  Foruma davet edilen uzmanlar�n g�r��lerine de m�racaat edilerek ortaya ��kabilecek yanl�� anlay��lar�n �n�ne ge�ilir.

  Forumda ama�, belli kararlara varmak de�il, konuyu de�i�ik anlay��larla, farkl� boyutlar�yla ortaya koymakt�r.

  Forumda s�z alan dinleyiciler, konuyla ilgisi olmayan �zel sorunlar�na de�inmemelidir. Sorular k�sa, a��k ve net olmal�. Tart��ma sayg� ve nezaket kurallar� i�erisinde, k�r�c�l�ktan uzak, samim� bir hava i�erisinde yap�lmal�, tart��madan beklenen amaca yard�mc� olunmal�d�r.

  [!] Forumun en belirgin �zelli�inin, sosyal bir problemin geni� kitle �n�nde ayr�nt�lar�yla tart���lmas� ve dinleyicilerinin tart��mada daha aktif bir �ekilde rol almalar�d�r.

  [!] Forumda ba�kan�n tart��ma konusunu �ok iyi bilmesi, foruma kat�lacak konu�mac�lar� ve dinleyicileri �e�itli y�nleri ve e�ilimleriyle iyi tan�mas�; olay ve konu�malar� k�sa s�rede iyi alg�lamas�, farkl� d���nceler aras�nda ili�kiler kurabilecek k�lt�r, anlay�� ve yetene�e sahip olmas�, konu�man�n ak���n� y�nlendirecek ho�g�r� ile donat�lm�� bir otoriteyi ustal�kla kullanmas� gerekir.

  [!] Ba�kan�n y�nlendirici konu�mas�yla ba�layan forumda hem konu�mac�lara hem de soru sormak, a��klamalarda bulunmak �zere dinleyicilere s�z hakk� verilmelidir. Konu�malar�n, a��klamalar�n ve sorular�n mutlaka forumun konusu �evresinde birle�mesi gerekir.

  [!] Kamu oyunu ayd�nlatmak d���ncesiyle belli bir konuda uzmanla�m�� ki�ilerin bir konuyu tart��malar� ve tart��malar�n ses ve g�r�nt�lerinin teknik imk�nlarla tespit edilmesinin daha sonra da bunlar�n bas�n organlar� arac�l���yla yay�mlanmas�n�n dinleyicisiz forumun ortaya ��kmas�na sebep olmu�tur.

  Dikkat!

  Ayr�ca bak�n�z->

  YAZILI ANLATIM

  Yazı kaynağı : www.turkedebiyati.org

  E�itim ��retim �le �lgili Belgeler > Yaz�l� Sorular�, Yaz�l� Ar�ivi > Dil Ve Anlat�m Yaz�l� Sorular� > Dil Ve Anlat�m Dersi 11. S�n�f 2. D�nem 3. Yaz�l� Sorular�

  D�L VE ANLATIM DERS� 11. SINIF 2. D�NEM 3. YAZILI SORULARI (3) (TEST) (CEVAP ANAHTARLI)

  � � �  E��T�M VE ��RET�M YILI ���..�����..� OKULU 11/� SINIFI

  D�L VE ANLATIM DERS� 2. D�NEM 3. YAZILISI

  Tarih: �/�/��

  ADI SOYADI:���������� NU:����.. PUAN:���

  S-1) Tart��ma t�rlerinde dil a��rl�kl� olarak hangi i�levinde kullan�l�r?

  A) Dil �tesi                               B) Heyecan bildirme                         C)G�ndergesel

  D)Al�c�y� harekete ge�irme       E) Kanal� kontrol

  S-2)A�a��daki tart��ma t�rlerinden hangisi bir j�ri taraf�ndan de�erlendirilir?

  A)Sempozyum                           B)Forum                                                              C)A��k oturum

  D)Konferans                                               E) M�nazara

  S-3) Sosyal bir problemin geni� kitle �n�nde ayr�nt�lar�yla tart���ld��� ve dinleyicilerin tart��mada aktif bir �ekilde rol ald��� s�zl� anlat�m t�r� a�a��dakilerden hangisidir?

  A)Sempozyum                            B)Forum                                                              C)A��k oturum

  D)Panel                                        E) M�nazara

  S-4)A�a��daki bilgilerden hangisi do�rudur?

  A)A��k oturum, ba�kan olmadan sadece konu�mac�larca yap�lan bir tart��ma t�r�d�r.

  B)A��k oturumun gayesi bir sonuca varmak de�il, konu hakk�nda detayl� bilgi vermektir.

  C)Konu�mac�lar konu hakk�nda istedikleri s�rede konu�abilirler.

  D)Tart��man�n �ok uzun s�rmesi dinleyicilerin ho�una gider.

  E)A��k oturumda konu�malar�n sonunda bir sonuca var�l�r.

  S-5)Bir konuyu a��klamak, dinleyicileri bilgilendirmek �zere haz�rlanan, geni� kitleye veya uzmanlar grubuna bir konuda bilgi vermek �zere d�zenlenen konu�malara ne ad verilir?

  A)Sempozyum                            B)Forum                                                              C)A��k oturum

  D)Konferans                                               E) M�nazara

  S-6) Bu kitap okurlar�n d���ncelerini allak bullak etmi�ti.

  Bu c�mlenin ��eleri a�a��dakilerin hangisinde s�ras�yla do�ru olarak verilmi�tir?

  A) �zne - nesne � y�klem

  B) �zne - y�klem

  C) �zne - zarf t�mleci � y�klem

  D) �zne - zarf t�mleci - nesne - y�klem

  E) Nesne - zarf t�mleci � y�klem

  S-7) A�a��dakilerin hangisinde ��elere ay�rmada bir yanl��l�k yap�lm��t�r?

  A) Ya�am�n s�rprizlerini g�z �n�ne seren �airler/ ba�ar�y�/ yakalayacakt�r.

  B) Sanat��lar/okuyuculara ya�am�n fark etmeyen g�zel yanlar�n� /g�sterirler.

  C) Ger�ek okuyucu, /okuyacaklar� konusunda se�ici davranmay� /bilir.

  D) Bilmedi�ini bilmek/ ki�iyi /bilmedi�ini ��renmeye/ zorlar.

  E) Deli dolu akan nehirlerden/ tas tas sular /i�tik.

  S-8) �Belli bir konuda uzmanla�m�� ki�ilerin kendi alanlar�nda bir konu ile ilgili olarak haz�rlad�klar� bildiriyle kat�ld�klar� toplant�ya ������������� denir.�

  Yukar�daki bo�lu�a a�a��dakilerden hangisi gelmelidir?

  A)Forum                                       B) A��k oturum                                    C) Panel

  D) Forum                                     E)Sempozyum

  S-9) A�a��daki c�mlelerin hangisinde, fiile eklenen -m��, -mi�, -mu� eki c�mleye "ba�kas�ndan duyulma, aktar�lma" anlam� katmaktad�r?

  A) Az ���kta okuyorsun g�zlerin kanlanm��.

  B) �ok yorulmu�sun dinlenmen gerek.

  C) So�uktan dudaklar�n �atlam��; biraz krem s�r.

  D) Ay�e d�n sinemaya gitmi�; ama filmi be�enmemi�.

  E) Pasta g�zel olmu�; biraz daha alabilir miyim?

  S-10)A�a��daki c�mlelerden hangisi dilek c�mlesidir?

  A)Kalkay�m da eve gideyim.

  B)Bu i�ten sen zararl� ��kacaks�n.

  C)Demir yolu t� Erzurum�a kadar uzan�r.

  D) Haramiler, �� g�n ma�arada geceler.

  E) Gelen, gidene rahmet okutur.

  S-11)

  Benim �ekti�im kimler �eker

  G�zlerim kanl� ya� d�ker

  Bulan�k bulan�k akar

  Da�lar�n seliyim �imdi

  Yukar�daki d�rtl���n kafiye �e�idi a�a��dakilerden hangisidir?

  A) Tam kafiye                             B) Yar�m kafiye                                   C) Zengin kafiye

  D) Cinasl� kafiye                         E) Tun� kafiye

  S-12)

  Nerde �imdi, nerde bilmem?

  M���l m���l uyudu�um

  Pembe odan�n i�inde

  R�yalar�m� g�rd���m

  Ye�il yast�k, mavi yatak

  U�an hal� gibi yorgan

  Nerde �imdi, nerde bilmem

  �ocuklu�um, �ocuklu�um!

  Yukar�daki �iirde hangi duygu h�kimdir?

  A) Merak                                      B) Endi�e                                             C) �zlem

  D) �z�nt�                                    E) �l�m

  S-13) �ki kar��t g�r��l� grubun �nceden belirlenen tez hakk�ndaki d���ncelerini j�ri ve dinleyiciler �n�nde savunmas�yla ortaya ��kan s�zl� anlat�m t�r�ne ne ad verilir?

  A)M�nazara                                                B) Forum                                             C) Sempozyum

  D) A��k oturum                            E) Panel

  S-14)

  Eyl�lde mel�l oldu g�n�l soldu lale

  Bir kak�le meyletti g�n�l geldi bu hale

  Yukar�daki beyitte �-l� sesinin tekrar�yla olu�an edebi sanat�n ad� nedir?

  A) Kinaye                                     B)Asonans                                          C)Aliterasyon

  D) Tevriye                                    E) Cinas

  S-15) A�a��dakilerin hangisinin sonuna, "Bundan dolay� eser, birinci bask�dan �teye gidemedi." c�mlesi getirilemez?

  A) Klasik konular� a�amam��, yeni bir konu bulamam��t�.

  B) Yabanc� s�zc�kler gere�inden �ok kullan�lm��t�.

  C) Ele al�nan olaylar aras�nda g�zle g�r�l�r bir kopukluk vard�.

  D) Yazar�n kulland��� dil, daha �nce yazd�klar�na g�re a��rd�.

  E) Eserde g�ncel olaylarla ge�mi�teki olaylar aras�nda sa�lam bir ba� kurulmu�tu.

  S-16) A�a��daki c�mlelerden hangisi ��e dizili�ine g�re kurall�d�r?

  A)�ocuklar�n son g�r�lt�leri de �ekilmeye ba�lad� sokaktan.

  B)�urada, sabah vaktinde insanlar ko�u�uyordu ba��ra �a��ra.

  C)Masadaki bo� sandalyeye dikiyor g�zlerini dakikalarca.

  D)Baz� zamanlarda y�r�rken kendi kendime konu�urum ben.

  E)Ellerini kaban�n�n ceplerinden ��kar�p selam verdi.

  S-17) A�a��daki c�mlelerden hangisi bir isim c�mlesi de�ildir?

  A)Mahallenin d�zenini, kom�ulu�u bozan hep Hasan�d�.

  B)Adam�n pantolonu �t�s�z, (bilgi yelpazesi.net) ayakkab�lar� boyas�zd�.

  C)Ak�am�n tatl� ama a��rba�l� saatleri daha pek uzaktad�r.

  D)Kar�� mahalleye gitmedim hi� o y�llarda �ocuktum diye.

  E)Bat� ya�ant�s�n�n anlat�lacak en k�sa tarifi budur.

  S-18)A�a��daki c�mlelerden hangisi anlamca olumlu bir c�mledir?

  A)Bu, benim �devim de�il.

  B)�u g�r�nen ev, bizim evdir.

  C) Benim hi�bir sorunum yok.

  D) Sorular�n be�ini ��zemedim.

  E) Seninle u�ra�maya zaman�m m� var?

  S-19) A�a��daki c�mlelerin hangisinde bir anlat�m bozuklu�u vard�r?

  A) Herkesin kendisine yak�n buldu�u yazarlar, besteciler vard�r.

  B) Ben romanlar�mda, ya�am ko�ullar� a��r diye, karamsarl��a saplan�p kalm�yorum.

  C) Yap�tlar�mda iyimserlik ger�e�ini ara�t�r�p bulmak isteyi�im de buradan kaynaklan�yor.

  D) Bir yazar�n bu ger�e�i anlamamas�, anlat�m�n�n yanl��larla dolu olmas� korkun� bir �eydir.

  E) Yazar�n bu konudaki g�r��lerine kat�l�yor ve destekliyorum.

  S-20) A�a��daki c�mlelerden hangisinde mant�k yanl��l���ndan kaynaklanan bir anlat�m bozuklu�u vard�r?

  A) �lkemizde herkes ehliyet almak i�in ba�vurmuyor ama bir�ok ki�i ehliyet alam�yor.

  B) Baz� insanlar bisiklet s�rmek ��yle dursun daha �of�r koltu�una bile oturmam��lard�r.

  C) ��i sadece ara� s�rmek olan bu insan hem yolcularla hem de ara�la son derece d�zg�n hareket ediyor.

  D) Yayalara sayg�l� olmay� bilmeyi b�t�n �of�rlerin ��renmesi gerekmiyor mu?

  E) Bunun yan�nda yayalar�n da trafik i�aretlerine uymas� zorunlulu�u gerekmektedir.

  S-21) A�a��daki c�mlelerin hangisinde alt� �izili s�zc�k �topluluk� ad� olarak kullan�lmam��t�r?

  a) Tak�m, bu ma�ta da maalesef da��ld�.

  b) Ordu, f�nd�klar�yla ekonomik etkinli�e sahip bir ilimizdir.

  c) S�n�f, bu s�ze kahkahayla g�ld�.

  d) Kafile, iki g�n hi� durmadan otele kadar y�r�d�.

  e) S�r�, ak�ama do�ru b�y�k bir g�r�lt�yle kente indi.

  S-22) �Bir konferansta rekt�r, vali, m�d�rler,komutan gibi dinleyiciler aras�nda bulunan g�revliler �������������..  �yeleri diye nitelendirilir.�

  Yukar�daki bo� yere a�a��dakilerden hangisi getirilmelidir?

  A) Meclis                                      B) Konu�mac�                                     C)Protokol

  D) Amirler                                    E) Kurul

  S-23) A�a��dakilerden hangisi, tart��ma t�r�ndeki metinlerin �zelliklerinden biri olamaz?

  A) Gereksiz ifadelere yer verilmez.

  B) K�sa ve kesin ifadeler kullan�l�r.

  C) Gereksiz s�z tekrar�ndan ka��n�l�r.

  D) Metnin dili g�steri�li ve s�sl� olmal�d�r.

  E) Anla��lmas� g�� c�mle kullan�lmaz.

  S-24) A�a��daki alt� �izili s�zc�klerden hangisinin k�k� �tekilerden farkl�d�r?

  A) Havadan keskin bir sirke kokusu al�yorduk.

  B) Uzak memleketlerden haber getirirdi k�ye.

  C) �i�eklerin kokusu kadar g�zeldi esen r�zg�r.

  D) Alg�lamas� zay�f bir insan g�zlemci olmal�.

  E) Savc�, olaylar�n �st�ne �st�ne gidiyordu.

  S-25) T�rk edebiyat�, bu t�rle Tanzimat'tan sonra tan��t�. �lk �rnekler genellikle terc�meydi. Bizim sanat��lar�m�z�n yazd��� ilk �rneklere bak�l�nca bu t�r�n basit, s�radan prototipleri gibi g�r�n�r. Nam�k Kemal �ntibahla ilk edebi �rne�ini verdi bu t�r�n. Halit Ziya ise Servet-i F�nun d�neminde bu t�r�n daha yetkin �rneklerini ortaya koymu�tur.

  Yukar�daki s�z� edilen edebi t�r a�a��dakilerden hangisidir?

  A) �yk�                                        B) Deneme                                          C) Makale

  D) Tiyatro                                     E) Roman

  Ba�ar�lar Dilerim�

  CEVAP ANAHTARI

  S-1) C      S-2) E      S-3) B

  S-4) B      S-5) D      S-6) A      S-7) B

  S-8) E      S-9) D      S-10) A      S-11) B      S-12) C

  S-13) A      S-14) C      S-15) E      S-16) E      S-17) D      S-18) B

  S-19) E      S-20) B      S-21) B      S-22) C      S-23) D      S-24) D      S-25) E

  >>>TIKLAYIN<<<

  D�L VE ANLATIM DERS� YAZILI SORULARI � SAYFASINA GER� D�NMEK ���N

  >>>TIKLAYIN<<<

  YAZILI SORULARI, YAZILI AR��V� � SAYFASINA GER� D�NMEK ���N

  >>>TIKLAYIN<<<

  D�L VE ANLATIM KONU ANLATIMLAR
  SAYFASINI G�RMEK �STERSEN�Z

  >>>TIKLAYIN<<<

  D�L VE ANLATIM SORU BANKASI, TEST SORULARI
  SAYFASINI G�RMEK �STERSEN�Z

  >>>TIKLAYIN<<<

  E��T�M ��RET�M �LE �LG�L� BELGELER � SAYFASINA GER� D�NMEK ���N

  >>>TIKLAYIN<<<

  EKLEMEK �STED�KLER�N�Z VARSA A�A�IDAK� "Yorum Yaz" k�sm�na ekleyebilirsiniz.


  Yazı kaynağı : bilgiyelpazesi.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap