Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  son dakika deprem hayatını kaybedenler

  1 ziyaretçi

  son dakika deprem hayatını kaybedenler bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Son Dakika! 10 ilde yıkıma neden olan depremde şu ana kadar 284 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 323 yaralı var

  Son Dakika! 10 ilde yıkıma neden olan depremde şu ana kadar 284 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 323 yaralı var

  DEPREMDE ÖLENLERİN LİSTESİ 2023 | Kahramanmaraş, Adana, Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa, Elazığ, Malatya Depremde Vefat Edenlerin İsimleri... - TGRT Haber

  10 ili vuran depremde bilanço çok ağır! Hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen dakika artıyor

  10 ili vuran depremde bilanço çok ağır! Hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen dakika artıyor

  Son dakika... Ekipler canla ba�la m�cadele ediyor: Depremde hayat�n� kaybedenlerin say�s� 2379'a y�kseldi

  Son dakika... Ekipler canla ba�la m�cadele ediyor: Depremde hayat�n� kaybedenlerin say�s� 2379'a y�kseldi

  Kahramanmara�'�n Pazarc�k il�esinde 7,7 b�y�kl���nde deprem meydana geldi.

  Afet ve Acil Durum Y�netimi Ba�kanl���n�n (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye g�re, deprem saat 4.17'de, Kahramanmara�'�n Pazarc�k il�esinde ger�ekle�ti.

  7,7 b�y�kl���ndeki deprem, 7 kilometre derinlikte oldu.

  7,7'lik deprem sonras� Elbistan merkezli 7,6 b�y�kl���nde bir ba�ka deprem meydana geldi. Her iki depremin birbirinden ba��ms�z, birbirini tetikleyen depremler oldu�u kaydedildi.

  �OK SAYIDA �LDE H�SSED�LD�

  7,7 ve 7,6'l�k depremlerin �iddeti Kahramanmara�, Kilis, Diyarbak�r, Adana, Osmaniye, Gaziantep, �anl�urfa, Ad�yaman, Malatya ve Hatay'� da sarst�. 10 kente ba�l� il�elerde ve k�ylerde de b�y�k hasar olu�tu. Art�� sars�nt�lar s�r�yor.

  ��te dakika dakika b�lgede ya�ananlar:

  03:56 TCG �skenderun gemisi, yaral�lar� Mersin'e ula�t�rmak i�in Hatay �skenderun Liman�'na geldi

  03:03 Hatay'�n Yaylada�� il�esinin 50,7 kilometre a��klar�nda 4,4 b�y�kl���nde deprem meydana geldi

  02:39 �anl�urfa'da y�k�lan bir binan�n enkaz�ndan 22 saat sonra 1 ki�i yaral� olarak ��kar�ld�

  01:39 Ad�yaman'da y�k�lan binan�n enkaz�ndan yakla��k 21 saat sonra 1 �ocuk kurtar�ld�

  00:37 Cumhurba�kan� Yard�mc�s� Oktay, Kahramanmara� merkezli depremlerde 2 bin 379 ki�inin hayat�n� kaybetti�ini, 14 bin 483 ki�inin yaraland���n� bildirdi

  23:45 Libya Ba�bakan� Dibeybe, Cumhurba�kan� Erdo�an'� telefonla arayarak deprem dolay�s�yla ge�mi� olsun dile�inde bulundu, hayat�n� kaybedenler i�in taziyelerini iletti.

  23:38 ABD Ba�kan� Biden, Cumhurba�kan� Erdo�an'� telefonla arayarak depremde hayat�n� kaybedenler i�in taziyelerini iletti, yaral�lara �ifa dile�inde bulundu.

  23:35 Kahramanmara� merkezli depremlerde enkazdan yaral� olarak kurtar�lan 4 ki�i daha ambulans u�akla Ankara'ya getirildi.

  23:26 AFAD, hayat�n� kaybedenlerin say�s�n�n 2 bin 316 oldu�unu, 7 bin 340 ki�inin sa� ��kar�ld���n� bildirdi

  22:11 AFAD, Kahramanmara� merkezli depremlerde 1762 ki�inin hayat�n� kaybetti�ini, 12 bin 68 ki�inin yaraland���n�, 5 bin 606 binan�n y�k�ld���n� bildirdi

  21:14 AFAD, Kahramanmara� merkezli depremde �u ana kadar 5 bin 606 binan�n y�k�ld���n� bildirdi

  21:13 AFAD, afet b�lgesindeki illere �u ana kadar toplam 250 milyon lira acil durum �dene�i g�nderildi�ini bildirdi

  20:37 Cumhurba�kan� Erdo�an, T�rkiye'de meydana gelen depremler sebebiyle 7 g�n s�reyle milli yas ilan edildi�ini a��klad�

  20:32 Milli Savunma Bakan� Akar, TCG �skenderun gemisinin bu gece �skenderun Liman�'na yana�arak yaral�lar� Mersin'deki hastanelere sevk edece�ini bildirdi

  20:28 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan� Fatih D�nmez, akaryak�t ikmali konusunda rafinerilerde ve depolarda herhangi bir s�k�nt� ya�anmad���n� bildirdi

  20:24 Sa�l�k Bakan� Koca, Kahramanmara� merkezli depremlerde �u ana kadar 1651 vatanda��n hayat�n� kaybetti�ini, 11 bin 119 ki�inin yaraland���n� bildirdi

  20:05 Fransa Cumhurba�kan� Macron, Cumhurba�kan� Erdo�an'� telefonla arayarak depremde hayat�n� kaybedenler i�in taziyelerini iletti, yaral�lara �ifa temennisinde bulundu

  20:03 �rd�n Kral� 2. Abdullah, Cumhurba�kan� Erdo�an'� telefonla arayarak deprem dolay�s�yla ge�mi� olsun dileklerini iletti, hayat�n� kaybedenler i�in taziyelerini iletti

  19:40 BM Genel Kurulunda, T�rkiye ve Suriye'deki depremlerde hayat�n� kaybedenler i�in bir dakikal�k sayg� duru�unda bulunuldu

  19:26 �srail Cumhurba�kan� Herzog, Cumhurba�kan� Erdo�an'� telefonla arayarak depremde hayat�n� kaybedenler i�in taziyelerini iletti, yaral�lara �ifa temennisinde bulundu

  19:19 Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Cumhurba�kan� Erdo�an'� telefonla arayarak Kahramanmara� merkezli depremlerde hayat�n� kaybedenler i�in taziyelerini iletti

  19:09 EPDK Ba�kan� Mustafa Y�lmaz: Depremin meydana geldi�i ilk andan itibaren b�lgeye y�nelik akaryak�t ikmalinin h�zland�r�lmas� i�in gerekli ad�mlar� att�k ve mevzuata y�nelik k�s�tlar� kald�rd�k. Bayilere akaryak�t ikmali ve vatanda�lar�m�z�n akaryak�t temini konusunda hi�bir k�s�tlama hi�bir mevzuat engeli yoktur. �kmal s�re�leri vakit kayb� olmaks�z�n s�rd�r�lmekte, ihtiya�lar ivedilikle kar��lanmaktad�r

  19:05 Gaziantep 112 Acil �a�r� Merkezi sisteminde depremler sonras� olu�an teknik ar�za nedeniyle �a�r�lar Konya 112 Acil �a�r� Merkezi'ne y�nlendirildi

  19:02 Malatya Valili�i, Kahramanmara�'�n Pazarc�k il�esi merkezli 7,7 b�y�kl���ndeki depremden etkilenen Sultansuyu Baraj�'n�n, tedbiren kademeli olarak bo�alt�laca��n� bildirdi.

  19:00 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanl���: Depremden etkilenen 10 ilimizde kre�, g�nd�z bak�mevi ve �ocuk kul�pleri 13 �ubat'a kadar tatil edilmi�tir

  18:57 Cumhurba�kan� Erdo�an, BBP Genel Ba�kan� Destici ve DSP Genel Ba�kan� Aksakal'la telefonda g�r��erek deprem b�lgesindeki durum ve �al��malara ili�kin de�erlendirmelerde bulundu

  18:55 Yunanistan Cumhurba�kan� Katerina Sakelaropulu ve Yunanistan Ba�bakan� Kiryakos Mi�otakis, deprem dolay�s�yla Cumhurba�kan� Erdo�an' telefonla arayarak ge�mi� olsun dileklerini iletti.

  18:35 Cumhurba�kan� Yard�mc�s� Oktay, Kahramanmara� merkezli depremlerde hayat�n� kaybedenlerin say�s�n�n 1541 oldu�unu, 9 bin 733 ki�inin yaraland���n� bildirdi

  18:29 Ankara Cumhuriyet Ba�savc�l���, depremi f�rsat bilerek fahi� fiyat art��� yapan baz� otob�s firmalar� ile battaniye gibi e�ya satan i�letmeler hakk�nda inceleme ba�latt�

  18:28 �stanbul Anadolu Cumhuriyet Ba�savc�l���, Kahramanmara� merkezli meydana gelen depremlerle ilgili halk aras�nda endi�e, korku veya panik yaratacak payla��mlara ili�kin soru�turma ba�latt�.

  18:08 ABD D��i�leri Bakan� Antony Blinken, T�rkiye'ye �nc� yard�m desteklerinin yolda oldu�unu ve �n�m�zdeki g�nlerde b�lgenin olas� ihtiya�lar� i�in T�rkiye ile temasta olduklar�n� a��klad�

  18:02 Cumhurba�kan� Erdo�an, �Y� Parti Genel Ba�kan� Meral Ak�ener ile bir telefon g�r��mesi ger�ekle�tirdi. Cumhurba�kan� Erdo�an ile �Y� Parti Genel Ba�kan� Ak�ener, g�r��mede, deprem sonras� b�lgedeki durum ve arama kurtarma �al��malar� hakk�nda de�erlendirmelerde bulundu.

  17:48 Rusya Devlet Ba�kan� Vladimir Putin, Cumhurba�kan� Erdo�an'� telefonla arayarak deprem dolay�s�yla ge�mi� olsun dileklerini iletti. Deprem nedeniyle Cumhurba�kan� Erdo�an'� telefonla arayan Rusya Devlet Ba�kan� Putin, hayat�n� kaybedenler i�in taziyelerini iletti, yaral�lara �ifa dile�inde bulundu. Rusya Devlet Ba�kan� Putin, g�r��mede, Rusya'n�n T�rkiye'ye arama kurtarma ve afetle m�cadele alan�nda yapaca�� desteklere ili�kin de bilgi verdi.

  17:46 Cumhurba�kan� Erdo�an, Milliyet�i Hareket Partisi (MHP) Genel Ba�kan� Devlet Bah�eli ile bir telefon g�r��mesi ger�ekle�tirdi. Cumhurba�kan� Erdo�an ile MHP Genel Ba�kan� Bah�eli, g�r��mede, deprem sonras� b�lgedeki durum ve arama kurtarma �al��malar� hakk�nda de�erlendirmede bulundu.

  17:33 Y�K: Antalya, Bing�l, Elaz��, Erzincan, Karaman, Kayseri, Konya, Mardin, Mersin, Ni�de, Sivas, Tunceli illerimizdeki y�ksek��retim kurumlar�nda da bahar yar�y�l� e�itim ve ��retim d�nemi daha sonra a��klanacak bir tarihe kadar ertelenmi�tir

  17:27 AFAD Ba�kan� Yunus Sezer: 1498 can kayb�, 8 bin 533 yaral�m�z var. 130 art�� meydana geldi. 2 bin 834 bina y�k�ld�

  16:47 AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel M�d�r� Orhan Tatar, Sakarya'da deprem meydana geldi�ine dair iddialar�n ger�e�i yans�tmad���n� a��klad�

  16:40 AFAD, Kahramanmara� merkezli depremlerde 1121 can kayb� oldu�unu, 7 bin 634 vatanda��n yaraland���n�, 2 bin 834 binan�n y�k�ld���n� bildirdi

  16:27 ABD Ba�kan� Biden: T�rkiye ve Suriye'de meydana gelen depremin yol a�t��� can kayb� ve tahribat nedeniyle derin �z�nt� i�indeyim. Ekibime her t�rl� yard�m� sa�lama talimat� verdim

  16:05 Bakan Bozda�: Manip�le eden payla��mlara kar�� s�re� ba�lad�

  15:57 �in Devlet Ba�kan� �i Cinping, Kahramanmara� merkezli, 10 ili etkileyen depremlerde hayat�n� kaybedenler i�in Cumhurba�kan� Recep Tayyip Erdo�an'a taziye mesaj� g�nderdi.

  15:50 L�bnan h�k�meti, Kahramanmara� merkezli depremlerde enkaz alt�nda kalanlar�n kurtar�lmas�na yard�m i�in T�rkiye'ye bug�n bir arama ve kurtarma ekibi g�nderecek.

  15:47 NATO M�ttefik Kara Komutanl��� (LANDCOM), "T�rkiye sadece bir NATO m�ttefiki de�il, ayn� zamanda LANDCOM'un evi." ifadeleriyle destek mesaj� yay�mlad�.

  15:46 �zbekistan Cumhurba�kan� �evket Mirziyoyev'in talimat�yla T�rkiye'nin depremden etkilenen b�lgelerine kurtarma ekipleri ve insani yard�m g�nderilecek.

  15:37 Adalet Bakan� Bekir Bozda�, merkez �ss� Kahramanmara�'�n Pazarc�k il�esi olan 7,7 b�y�kl���ndeki depremden etkilenen kentler aras�nda yer alan Diyarbak�r'da, G�venlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinde (GAMER) d�zenlenen Deprem De�erlendirme Toplant�s�na Kat�ld�. Bozda�'a �l genelinde yap�lan �al��malar hakk�nda brifing verildi. Toplant�ya Diyarbak�r Valisi Ali �hsan Su da kat�ld�.

  15:36 Hazine ve Maliye Bakan� Nureddin Nebati, Kahramanmara�'�n Pazarc�k il�esi merkezli 7,7 b�y�kl���ndeki depremden etkilenen �anl�urfa'da incelemelerde bulundu.

  15:35 MSB: T�rk Silahl� Kuvvetlerimize ait �HA'lar, deprem b�lgesindeki hasar ve zayiat�n tespiti ile arama-kurtarma �al��malar�n�n koordinasyonu i�in deprem b�lgesinde �al��malar�na devam ediyor.

  15:34 Milli Savunma Bakanl��� (MSB), Malatya 2. Ordu Komutanl���nda g�revli askerlerin Kahramanmara� merkezli ve 10 ili etkileyen iki depremin ard�ndan arama-kurtarma �al��malar�n�n s�rd��� noktalarda yemek da��t�m� ger�ekle�tirdi�ini bildirdi.

  15:30 Merkez �ss� Kahramanmara�'�n Pazarc�k il�esi olan ve 10 ili etkileyen 7,7 b�y�kl���ndeki deprem nedeniyle Adana'n�n merkez �ukurova il�esinde y�k�lan binan�n enkaz�nda arama kurtarma �al��malar� y�r�t�l�yor.

  15:27 Afet ve Acil Durum Y�netimi Ba�kanl��� (AFAD), merkez �ss� Kahramanmara�'�n Pazarc�k ve Elbistan il�eleri olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 b�y�kl���ndeki depremler sonras�nda afetzedelere yard�m etmek isteyenler i�in SMS ve banka hesap numaralar�n� duyurdu. A��klamada, depremden etkilenen illerde y�r�t�len �al��malara destekte bulunmak isteyenlerin "DEPREM" yaz�p 1866'ya SMS g�ndererek 20 lira ba���ta yapabilece�i kaydedildi. Ba��� hesaplar�na, AFAD'�n, "https://www.afad.gov.tr/depremkampanyasi2" internet sitesinden de ula��labilecek.

  15:22 Kahramanmara� merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'te, bir kurtarma ekibinin enkaz alt�ndaki depremzedeyi hayatta tutmak i�in g�sterdi�i �aba kamerayla kaydedildi.

  15:19 AFAD: T�m �l AFAD M�d�rl�kleri teyakkuza ge�irilmi� olup arama ve kurtarma ba�ta olmak �zere t�m ekipler b�lgeye sevk edilmektedir.

  15:16 Kahramanmara�'ta iki ki�i daha enkazdan sa� ��kar�ld�.

  15:14 ��i�leri Bakan Yard�mc�s� Mehmet Ersoy: Kahramanmara� Pazarc�k ve Elbistan merkezli meydana gelen ve Kahramanmara�, Gaziantep, Hatay, Adana, Ad�yaman, Osmaniye, Diyarbak�r, Malatya, Kilis ve �anl�urfa ba�ta olmak �zere �evre illerde yo�un �ekilde hissedilen depremler sonras�, devletimizin t�m imkanlar� seferber edilmi�tir.

  15:09 TBMM Ba�kan� �entop, AK Parti Ad�yaman Milletvekili Yakup Ta�'tan haber al�namad���n� bildirdi. TBMM Ba�kan� �entop, "Dan��ma Kurulu Meclisin Genel Kurul �al��malar�n� bu hafta erteleme y�n�nde karar ald�k." dedi.

  15:05 AFAD Ba�kan� Sezer, Kahramanmara� merkezli depremlerde ya�am�n� yitirenlerin say�s�n�n 1014 oldu�unu a��klad�. Sezer, "�u ana kadar 105 art�� deprem s�z konusu." dedi.

  15:00 Azerbaycan, Katar, Birle�ik Arap Emirlikleri, Pakistan ve �zbekistan liderleri Cumhurba�kan� Recep Tayyip Erdo�an'� telefonla arayarak deprem dolay�s�yla ge�mi� olsun dileklerini iletti.

  14:49 AFAD: Kahramanmara� Pazarc�k ve Elbistan merkezli depremlerden sonra �u an itibar�yla Do�u Akdeniz'de k�y�lar�m�z� etkileyecek herhangi bir tsunami tehlikesi bulunmamaktad�r.

  14:45 Ula�t�rma ve Altyap� Bakanl���, Adana Havaliman�'n�n hava trafi�ine a��k oldu�unu bildirdi. Bakanl�ktan yap�lan yaz�l� a��klamaya g�re, "Deprem nedeniyle Adana Havaliman�'n�n trafi�e kapand���na ili�kin haberler ger�ek d���d�r. Havaliman�m�z hava trafi�ine a��kt�r. Kahramanmara�'�n Elbistan il�esinde saat 13.24`te meydana gelen 7,6 b�y�kl���ndeki depremde Malatya Havaliman� terminal binam�zda da hasar meydana gelmi�tir. Malatya Havaliman� sivil u�u�lara kapal�, acil u�u�lara a��kt�r" denildi.

  14:43 �stanbul'da, merkez �ss� Kahramanmara�'�n Pazarc�k il�esi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 b�y�kl���ndeki deprem nedeniyle olu�abilecek ihtiyac� kar��lamak �zere harekete ge�en vatanda�lar kan ba���� noktalar�nda yo�unluk olu�turdu.

  14:40 Diyanet ��leri T�rk �slam Birli�i (D�T�B), merkez �ss� Kahramanmara�'�n Pazarc�k il�esi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 b�y�kl���ndeki depremden etkilenenler i�in Almanya genelinde yard�m kampanyas� ba�latt�.

  14:37 Azerbaycan Cumhurba�kan� �lham Aliyev, Cumhurba�kan� Recep Tayyip Erdo�an'� telefonla arayarak, merkez �ss� Kahramanmara�'�n Pazarc�k il�esi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 b�y�kl���ndeki depremde hayat�n� kaybedenler dolay�s�yla taziyelerini illetti, T�rkiye'ye deste�ini ifade etti.

  14:35 Merkez �ss� Kahramanmara�'�n Pazarc�k il�esi olan 7,7 b�y�kl���ndeki depremde Suriye'nin �e�itli b�lgelerinde en az 574 ki�i ya�am�n� yitirdi, binlerce ki�i yaraland�.

  14:27 Kahramanmara� Elbistan merkezli 13.24'teki 7,6 �iddetindeki deprem Adana'da da yeni y�k�mlara yol a�t�. �ukurova il�esinde 12 katl� Kubilay apartman� y�k�l�rken, yandaki apartmanda mahsur kalanlar�n kurtar�lmas�na �al���l�yor.

  14:19 �stanbul Valisi Ali Yerlikaya, 7 u�akla 1093 personelin merkez �ss� Kahramanmara�'�n Pazarc�k il�esi olan 7,7 b�y�kl���ndeki depremden etkilenen illere hareket etti�ini bildirdi.

  14:14 Kahramanmara�'ta 2 �ocuk enkaz alt�ndan ��kar�ld�.

  14:13 Mersin'in G�lnar il�esinde yap�m� devam eden Akkuyu N�kleer G�� Santrali (NGS) projesinde depremin herhangi bir hasara neden olmad��� bildirildi.

  14:09 AK Parti S�zc�s� �mer �elik, 'Adana'da depremden etkilenen vatanda�lar�m�z�n yan�nday�z. Devletimiz t�m imkanlar�n� seferber etmi�tir. T�m ekiplerimiz i�inin ba��nda... Enkaz alt�ndaki canlar�m�z�n kurtar�lmas� birinci �nceli�imiz.' a��klamas�nda bulundu.

  14:00 AK Parti Grup Ba�kanvekili Mustafa Elita�, Kahramanmara� merkezli 7.7 b�y�kl���ndeki deprem nedeniyle TBMM Genel Kurul �al��malar�na bir hafta ara verdiklerini a��klad�.

  13:53 AFAD Deprem Risk Azaltma Genel M�d�r� Tatar: Elbistan merkezli 7,6 b�y�kl���nde bir ba�ka deprem meydana geldi. Her ikisi de birbirinden ba��ms�z, birbirini tetikleyen depremler. B�lgede ciddi bir deprem aktivitesi var. 6,5- 6,7 b�y�kl�klere kadar art�� sars�nt�lar devam edecektir

  13:36 AFAD: Kahramanmara�'ta saat 13.24'te 7.6 b�y�kl���nde bir deprem meydana geldi.

  13: 35 Cumhurba�kan� Erdo�an, Kahramanmara� merkezli deprem sonras� Hatay B�y�k�ehir Belediye Ba�kan� L�tf� Sava� ile telefonda g�r��t�, ildeki duruma ili�kin bilgi ald�

  13:28 AK Parti Grup Ba�kanvekili Mustafa Elita�, merkez �ss� Kahramanmara�'�n Pazarc�k il�esi olan ve 10 ili etkileyen 7,7 b�y�kl���ndeki deprem nedeniyle TBMM'nin �al��malar�na bu hafta ara verilece�ini bildirdi.

  11:55 Kahramanmara� merkezli depremin ard�ndan T�rk Silahl� Kuvvetleri taraf�ndan "hava yard�m koridoru" olu�turuldu.

  10:46 MHP, deprem b�lgesine milletvekillerinden olu�an bir heyet g�nderiyor.

  10:44 NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg: Bu korkun� depremin ard�ndan m�ttefikimiz T�rkiye ile tam dayan��ma i�indeyiz. Cumhurba�kan� Erdo�an ve D��i�leri Bakan� Mevl�t �avu�o�lu ile temas halindeyim. NATO m�ttefiklerimiz �imdi seferberlik deste�inde bulunuyor.

  10:41 Rusya Acil Durumlar Bakanl���: Deprem nedeniyle T�rkiye'ye 100 ki�ilik arama kurtarma ekibini ta��yan 2 adet �l-76 u�a�� g�nderilmeye haz�r

  10:39 Yunanistan, merkez �ss� Kahramanmara�'�n Pazarc�k il�esi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,4 b�y�kl���ndeki deprem nedeniyle T�rkiye'ye yard�m g�nderecek.

  10:38 MSB: Kahramanmara� merkezli meydana gelen deprem sonras� b�lgedeki afetzede vatanda�lar�m�za yard�m i�in Mill� Savunma Bakanl��� ve Sa�l�k Bakanl���ndan g�revlendirilen sa�l�k personeli, 2 adet Asker� Ambulans u�a��m�z ile Ankara'dan b�lgeye hareket etti.

  10:30 AFAD: Depremin ard�ndan en b�y��� 6,6 b�y�kl���nde olmak �zere an itibar�yla 78 art�� deprem meydana gelmi�tir. SAKOM'dan al�nan ilk bilgilere g�re an itibar�yla Kahramanmara�'ta 70, Gaziantep'te 80, �anl�urfa'da 13, Diyarbak�r'da 14, Adana'da 10, Ad�yaman'da 13, Osmaniye'de 20, Hatay'da 4, Kilis'te 8 ve Malatya'da 47 olmak �zere toplam 284 vatanda��m�z hayat�n� kaybetmi�; Kahramanmara�, Gaziantep, �anl�urfa, Diyarbak�r, Adana, Ad�yaman, Malatya, Osmaniye, Hatay ve Kilis'te 2 bin 323 vatanda��m�z yaralanm��t�r.

  10:27 T�rk K�z�lay, merkez �ss� Kahramanmara�'�n Pazarc�k il�esi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,4 b�y�kl���ndeki deprem sonras�nda �lke genelinde depolar�ndaki t�m ilk yard�m malzemelerini deprem b�lgesine sevk etti.

  10:22 Avrupa Birli�i (AB) �lkelerinden, merkez �ss� Kahramanmara�'�n Pazarc�k il�esi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,4 b�y�kl���ndeki depremin ard�ndan T�rkiye'ye g�nderilen arama ve kurtarma ekiplerinin yola ��kt��� bildirildi.

  10:13 Ukrayna Cumhurba�kan� Zelenski, T�rkiye'de bu sabah ya�anan depremin ard�ndan �lkesinin dost T�rk halk�na gereken yard�m� sunmaya haz�r oldu�unu ifade etti.

  10:10 ��i�leri Bakanl���, Kahramanmara�'�n Pazarc�k il�esi merkezli 7,4 b�y�kl���ndeki depremin ard�ndan sosyal medyadan yap�lan yard�m �a�r�s� ve at�lan mesajlar�n titizlikle toplanarak b�lgedeki arama kurtarma ekiplerine iletildi�ini bildirdi.

  09:51 Kahramanmara�'�n Pazarc�k il�esi merkezli 7,4 b�y�kl���ndeki deprem nedeniyle Ordu, Trabzon, Rize ve Giresun'dan ekipler b�lgeye sevk edildi.

  09:50 Merkez �ss� Kahramanmara�'�n Pazarc�k il�esi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,4 b�y�kl���ndeki depremde hasar g�ren Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Osmaniye-Gaziantep aras� ula��ma kapat�ld�.

  09:47 B�y�k Birlik Partisi (BBP) Genel Ba�kan� Mustafa Destici, merkez �ss� Kahramanmara�'�n Pazarc�k il�esi olan ve 10 ili etkileyen 7,4 b�y�kl���ndeki deprem nedeniyle parti g�revlilerini ve mensuplar�n� arama-kurtarma �al��malar�na destek olmaya ve kan ba����nda bulunmaya �a��rd�.

  09:41 Hatay'�n �skenderun il�esinde aralar�nda devlet hastanesinin bir b�l�m�n�n de oldu�u 20'nin �zerinde bina y�k�ld�.

  09:38 Diyarbak�r'�n Ba�lar il�esinde bulunan 8 katl� binan�n enkaz�ndan 1'i engelli 3 ki�i daha sa� kurtar�ld�. Arama �al��malar� h�z kesmeden devam ediyor.

  09:37 KKTC Ba�bakan� �stel, 30 ki�ilik bir arama kurtarma ekibinin, 8 ara�la birlikte 12.00'de destek i�in T�rkiye'ye gidece�ini s�yledi.

  09:36 Emniyet Genel M�d�rl���: (Deprem) Provokatif payla��mda bulundu�u de�erlendirilen 13 hesap y�neticisi tespit edildi.

  09:35 M�s�r, merkez �ss� Kahramanmara�'�n Pazarc�k il�esi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,4 b�y�kl���ndeki depremde ya�anan can kay�plar� sebebiyle taziye mesaj� payla�t�.

  09:34 Boru Hatlar� ile Petrol Ta��ma A� (BOTA�), Kahramanmara� merkezli deprem nedeniyle Kahramanmara�-Gaziantep do�al gaz iletim hatt�nda olu�an hasar sonucunda Gaziantep, Hatay ve Kahramanmara� ve bu illere ba�l� Pazarc�k, Narl�, Besni, G�lba��, Nurda��, Islahiye, Reyhanl�, K�r�khan ve Hassa il�elerine do�al gaz ak���n�n durduruldu�unu a��klad�.

  09:33 Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK), deprem b�lgesindeki vatanda�lar�n acil ileti�im ihtiya�lar� i�in hatlar�na �cretsiz konu�ma, SMS ve internet tan�mlamalar� yap�ld��� a��klad�.

  09:32 �srail D��i�leri Bakan� Eli Cohen, Kahramanmara� merkezli deprem i�in "derin �z�nt� duydu�unu" belirterek, acil bir yard�m program� haz�rlanmas� i�in talimat verdi�ini duyurdu.

  09:31 Kahramanmara�'ta meydana gelen 7,4 �iddetindeki depremin ard�ndan Antalya'dan b�lgeye 452 personel sevk edildi.

  09:25 Cumhurba�kan� Erdo�an'�n talimat�yla Bakanlar deprem b�lgesine gitti.

  09:24 ��i�leri Bakanl���: Depremin ilk an�ndan itibaren Bakanl���m�z ve AFAD yetkililerinin oldu�u ileti�im grubu, sosyal medyada yard�m �a�r�s� i�eriklerini, kurumlara yaz�lan direkt mesajlar da dahil olmak �zere titizlikle toplay�p h�zla ilgili b�lgedeki arama kurtarma ekiplerine bildirmektedir.

  09:22 Kuzey K�br�s T�rk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurba�kan� Ersin Tatar, merkez �ss� Kahramanmara�'�n Pazarc�k il�esi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,4 b�y�kl���ndeki deprem nedeniyle T�rkiye'ye taziye ve ge�mi� olsun dileklerini iletti.

  09:21 Milli E�itim Bakan� �zer: Yaralar� sarmak, vatanda�lar�m�z�n yan�nda olmak i�in Malatya'ya hareket ediyoruz.

  09:20 Cumhurba�kanl��� �leti�im Ba�kanl���, C�MER'de "Deprem acil" ba�l���n�n kullan�ma haz�r hale getirildi�ini bildirdi.

  09:19 Merkez �ss� Kahramanmara�'�n Pazarc�k il�esi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,4 b�y�kl���ndeki depremin ard�ndan �stanbul'dan arama kurtarma ekiplerinin b�lgeye sevkiyat� devam ediyor.

  09:18 Kilis Valili�i: (Deprem) 07.15 itibar�yla 49 ihbar al�nm��t�r. Musabeyli il�esinde 4 �l�, 10 yaral� bulunmaktad�r.

  09:17 Tar�m ve Orman Bakan� Vahit Kiri�ci, merkez �ss� Kahramanmara�'�n Pazarc�k il�esi olan 7,4 b�y�kl���ndeki depremden etkilenen Adana'da incelemelerde bulundu.

  09:10 Azerbaycan, deprem nedeniyle T�rkiye'ye 370 ki�ilik arama kurtarma ekibi g�nderecek

  09:08 Azerbaycan Cumhurba�kan� �lham Aliyev, merkez �ss� Kahramanmara�'�n Pazarc�k il�esi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,4 b�y�kl���ndeki deprem dolay�s�yla Cumhurba�kan� Recep Tayyip Erdo�an'a taziye mesaj� g�nderdi.

  09:08 Diyarbak�r'da can kayb� 14'e y�kseldi.

  09:07 Hatay Valisi: �skenderun-Antakya'daki devlet hastanesi ve polis evi y�k�ld�.

  09:03 T�rk Devletleri Te�kilat� (TDT) Genel Sekreteri B�y�kel�i Kuban��bek �m�raliyev, merkez �ss� Kahramanmara�'�n Pazarc�k il�esi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,4 b�y�kl���ndeki deprem nedeniyle taziye mesaj� yay�mlad�.

  09:00 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan� Fatih D�nmez, Kahramanmara� ve di�er illerde hissedilen deprem sonras� bakanl��a ba�l� b�lgedeki t�m personelin, valilikler ve AFAD koordinasyonunda y�r�t�len �al��malara e�lik etti�ini belirtti.

  08:56 Merkez �ss� Kahramanmara�'�n Pazarc�k il�esi olan 7,4 b�y�kl���ndeki depremden etkilenen Gaziantep'te, tarihi kale de hasar g�rd�. Merkez �ahinbey il�esindeki tarihi Gaziantep Kalesi'nin do�u, g�ney ve g�neydo�u k�s�mlar�nda bulunan baz� bur�lar, depremin etkisiyle y�k�l�rken, enkaz yola sa��ld�. Kalenin etraf�ndaki demir korkuluklar ise �evredeki kald�r�mlara da��ld�. Kalenin yan�ndaki istinat duvar� da ��kt�. Baz� bur�larda ise b�y�k �atlaklar olu�tu�u g�r�ld�.

  �te yandan, kalenin yan�nda bulunan ve 17. y�zy�lda in�a edildi�i belirtilen tarihi �irvani Camisi'nin kubbesi ile do�u istikametindeki duvar� k�smen ��kt�.

  08:48 AFAD: 3'� 6'n�n �zerinde olmak �zere toplam 66 art�� meydana gelmi�tir.

  08:45 �stanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kahramanmara�'�n Pazarc�k il�esi merkezli 7,4 b�y�kl���ndeki depremin ard�ndan b�lgeye �stanbul'dan arama kurtarma ekipleri ve yard�m malzemesinin g�nderildi�ini bildirdi.

  08:21 Cumhurba�kanl��� �leti�im Ba�kanl���, Kahramanmara�'taki deprem nedeniyle t�m GSM operat�rlerinin kapasite artt�rarak kapanan telefon hatlar�n�n a��ld���n� bildirdi.

  08:20 Cumhurba�kan� Erdo�an, Adana, Malatya, Gaziantep, Diyarbak�r, Hatay, Ad�yaman, Osmaniye ve �anl�urfa valileri ile deprem sonras� durumla ilgili g�r��t�. Cumhurba�kan� Erdo�an, valilerle g�r��melerinde depremden etkilenen b�lgelerdeki durum ve arama kurtarma �al��malar� hakk�nda bilgi ald�

  08:19 Beyaz Saray, T�rkiye'deki depremin ard�ndan ABD'nin her t�rl� yard�m� vermeye haz�r oldu�unu a��klad�.

  08:18 Adana'da meydana gelen depremde ��ken 14 katl� binadan geriye ac� tablo kald�. Ekiplerin arama kurtarma �al��malar� devam ederken, vatanda�lar da yard�mc� oluyor. Enkazdan bir ki�i sa� ��kart�l�p hastaneye kald�r�ld�.

  08:17 Hatay Valisi Rahmi Do�an, Kahramanmara�'�n Pazarc�k il�esi merkezli 7,4 b�y�kl���ndeki deprem sonucu kentte y�k�lan binalar bulundu�unu belirterek, "Hayat�n� kaybedenler var, �ok say�da da yaral�m�z var." dedi.

  08:11 AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel M�d�r� Orhan Tatar: Arama kurtarma �al��malar� s�ras�nda vatanda�lar�n hasarl� binalardan uzak durmalar� gerekiyor.

  08:07 T�rk Hava Yollar� (THY), Kahramanmara�'�n Pazarc�k il�esinde meydana gelen 7,4 b�y�kl���ndeki depremin ard�ndan yard�m ekiplerinin b�lgeye en h�zl� �ekilde transferi i�in ek seferler haz�rland���n� bildirdi.

  08:01 Afet ve Acil Durum Y�netimi Ba�kanl��� (AFAD), depremle ilgili do�ru bilgi vatanda�lar�n resm� kaynaklar� takip etmelerinin b�y�k �nem arz etti�ini bildirdi.

  08:00 Gaziantep Valisi Davut G�l: "Depremin ard�ndan ilk andan itibaren 657 ihbar ald�k, tamam� de�erlendirildi, kent genelinde 531 g���k s�z konusu."

  07:45 AFAD, merkezi Kahramanmara�'�n Pazarc�k il�esi olan 7,4 b�y�kl���ndeki depremde saat 06.30 itibar�yla 7 ilde 76 ki�inin ya�am�n� yitirdi�ini, 440 ki�inin yaraland���n� a��klad�.

  07:35 �leti�im Ba�kanl���: Kahramanmara�'�n Pazarc�k il�esinde meydana gelen deprem dolay�s�yla b�lge halk�n�n ma�dur olmamas� i�in t�m GSM operat�rleri kapasite artt�rarak kapanan telefon hatlar�n� a�acak ve internet hizmeti sa�layacakt�r.

  07:34 AFAD: Hayati durumlar haricinde telefon g�r��mesi yapmaktan ka��n�n.

  07:20 Diyanet ��leri Ba�kan� Erba�: Deprem b�lgesinde evlerine giremeyen t�m vatanda�lar�m�z, il m�ft�l�klerimiz ve din g�revlilerimizin rehberli�inde uygun olan camilerimizde diledikleri kadar kalabilirler.

  07:13 AFAD: B�lgede en b�y��� 6,6 olan 32 art�� meydana geldi.

  07:10 Milli Savunma Bakan� ve kuvvet komutanlar� b�lgeye gidiyor.

  07:05 Diyarbak�r Valisi Ali �hsan Su: (Depremde) 6 bina y�k�ld�, 6 vatanda��m�z hayat�n� kaybetti, 79 vatanda��m�z yaraland�.

  07:00 Osmaniye Valisi: 65 bina y�k�ld�, 7 vatanda��m�z hayat�n� kaybetti.

  06:55 MSB: TSK �nsani Yard�m Tugay� unsurlar� ile AFAD'�n talepleri kapsam�nda nakliye u�aklar� g�reve haz�rd�r. Taleplerin kar��lanmas� i�in koordinasyona ba�lanm��t�r

  06:54 �anl�urfa Valisi Salih Ayhan: (Depremde) 17 vatanda��m�z vefat etti, 67 vatanda��m�z da yaral�.

  06:47 �anl�urfa Valisi Salih Ayhan: "(Depremde) �u an 15 vatanda��m�z vefat etti, 30 vatanda��m�z da yaral�."

  06:40 �evre, �ehircilik ve �klim De�i�ikli�i Bakan� Murat Kurum, Kahramanmara�'ta meydana gelen 7,4 b�y�kl���ndeki deprem sonras� devletin t�m tedbirleri ald���n� ve ekiplerin y�nlendirildi�ini belirtti.

  06:35 Malatya Valisi Hulusi �ahin: "�lk belirlemelere g�re 130 bina y�k�ld�. 100'� a�k�n yaral� var, 3 ki�inin enkazdan cesedi ��kar�ld�. Arama kurtarma �al��malar� devam ediyor."

  06:28 T�rk K�z�lay Genel Ba�kan� Kerem K�n�k, Kahramanmara�'ta meydana gelen 7,4 b�y�kl���ndeki deprem sonras�, b�lgeye ilk etap sevkiyat i�in ulusal kan stoklar�n�n mevcut oldu�unu ancak ilerleyen saatlerde olabilecek ilave ihtiya�lar i�in, vatanda�lar� t�m T�rkiye'de kan ba����na davet etti.

  06:22 TBMM Ba�kan� Mustafa �entop, Kahramanmara�'ta meydana gelen depremin ard�ndan Kahramanmara� ve Gaziantep valileri ile g�r��erek bilgi ald�.

  06:15 �anl�urfa Valisi Salih Ayhan: 12 vatanda��m�z vefat etti, 18 binam�z y�k�lm�� vaziyette. Maalesef baz� binalar�m�zda vatanda�lar�m�z var m�dahale ediyoruz. �l merkezi ve Bilecik il�emizde �len vatanda�lar�m�z var. K�ylerimizde genel anlamda olumsuzluk yok.

  06:09 Kahramanmara�'�n Pazarc�k il�esinde 7,4 b�y�kl���nde deprem meydana geldi. Deprem Suriye'nin Mare ve Cenderes kentlerinde de y�k�ma neden oldu.

  06:06 Afet ve Acil Durum Y�netimi Ba�kanl��� (AFAD), pet �ok ilde hissedilen Kahramanmara�'�n Pazarc�k il�esi merkezli 7,4 b�y�kl���ndeki depremin ard�ndan cep telefonlar�yla ileti�ime ili�kin uyar�da bulundu.

  06:05 ��i�leri Bakan� Soylu: (Kahramanmara�'taki deprem) T�rkiye'nin bir�ok noktas�ndan arama kurtarma ekipleri b�lgeye sevk ediliyor, biz de bakan arkada�lar�m�zla b�lgelere gidece�iz. Vatanda�lar�m�z�n bulundu�u yerlerde ara�lar� hareket ettirmemeleri �nem ta��maktad�r. �nceli�imiz, enkaz alt�ndan kurtar�lmalar� ve hastaneye sevk edilmeleridir. Kargo u�aklar�m�z haz�r. Hayat�n� kaybeden vatanda�lar�m�z var.

  06:03 Sa�l�k Bakan� Fahrettin Koca, "Kahramanmara� Pazarc�k'ta 7.4 b�y�kl���nde bir deprem meydana geldi. Kahramanmara� ba�ta olmak �zere, bir�ok ilimizden g���k ihbarlar� ald�k. Muhtemel yaral�lara ula�maya �al���yoruz. Ayr�nt�l� bilgileri payla�aca��z. B�y�k bir ac� ya�amamay� temenni ediyoruz" mesaj�n� payla�t�.

  06:00 Kahramanmara�'�n Pazarc�k il�esinde meydana gelen 7,4 b�y�kl���ndeki deprem nedeniyle Adana'da bir bina ��kt�.

  05:47 Osmaniye Valisi Erdin� Y�lmaz, kentte 34 binan�n y�k�ld���n�, 5 ki�inin hayat�n� kaybetti�ini, kurtarma �al��malar�n�n s�rd���n� s�yledi.

  05:43 ��i�leri Bakan� Soylu: "(Kahramanmara�'taki deprem) B�t�n ekiplerimiz teyakkuz halinde. D�rd�nc� seviye alarm ortaya koyduk. Bu, uluslararas� yard�m� da i�eren bir alarmd�r. �u ana kadar 6'n�n �zerinde 6 deprem var, en b�y��� 6,6.

  05:40 Cumhurba�kan� Yard�mc�s� Oktay, ��i�leri Bakan� Soylu, Gen�lik ve Spor Bakan� Kasapo�lu, Kahramanmara� depreminin ard�ndan �al��malar� AFAD Koordinasyon Merkezinde koordine ediyor.

  05:40 Cumhurba�kan� Erdo�an, "Kahramanmara�'ta meydana gelen ve �lkemizin pek �ok yerinde hissedilen depremden etkilenen t�m vatanda�lar�m�za ge�mi� olsun dileklerimi iletiyorum. �lgili t�m birimlerimiz AFAD koordinasyonunda teyakkuz halindedir."

  05:25 AFAD: Saat 04.36'da merkez �ss� Gaziantep'in �slahiye il�esi olan 6,5 b�y�kl���nde deprem meydana geldi.

  05:18 Kahramanmara�'�n Pazarc�k il�esinde 7,4 b�y�kl���nde deprem meydana geldi. Diyarbak�r'da deprem nedeniyle bir bina y�k�ld�. Enkazda arama kurtarma �al��mas� ba�lad�.

  05:14 Cumhurba�kan� Erdo�an, Pazarc�k'ta ya�anan 7,4 b�y�kl���ndeki depremin ard�ndan Kahramanmara� Valisi �mer Faruk Co�kun'u arayarak bilgi ald�.

  05:09 AFAD: Saat 04.26'da merkez �ss� Gaziantep'in Nurda�� il�esi olan 6,4 b�y�kl���nde deprem meydana geldi.

  04:39 AFAD: Kahramanmara�'�n Pazarc�k il�esinde 7,4 b�y�kl���nde deprem meydana geldi.

  Yazı kaynağı : www.star.com.tr

  Depremde hayatını kaybedenler için ülke genelindeki camilerde sela okundu

  SON DAKİKA HABERİ: Kahramanmaraş'ta iki büyük deprem! Can kaybı artıyor - Haberler Milliyet

  SON DAKİKA HABERİ: Kahramanmaraş'ta iki büyük deprem! Can kaybı artıyor - Haberler Milliyet

  Acil ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Kahramanmaraş Pazarcık’ta 7.7 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. AFAD’ın yaptığı açıklamaya göre Kahramanmaraş Pazarcık’ta 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem saati 04.17 olarak kaydedilirken depremin derinliği ise 7 kilometre olarak bildirildi. Depremin 10 ilde birden şiddetli şekilde hissedildiği açıklandı: Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Hatay...

  00.34: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yaptığı açıklamada hayatını kaybeden vatandaşların sayısını 2379 olarak açıkladı. 

  00.30: MSB: Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki deprem dolayısıyla, Hatay’da kahraman silah arkadaşlarımız Ulş. Uzm. Çvş. Hakan AL, P. Er Mert Can SÜMBÜL ve P. Er Eren TAŞKIN şehit olmuşlardır.

  00:29: Kızılay Başkanı Kerem Kınık CNN TÜRK'e bağlanarak yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Gerek arama kurtarma faaliyetleri, gerekse barınma gibi ihtiyaçlardan dolayı milli kapasitemizi seferber etmiş durumdayız. Marmara Depremini iki kere yaşadık gibi bir durum var. Kış ve çok ağır şartlarda yaşadığımızı düşününce çok ciddi şartlarla karşı karşıyayız. Kan bağışı talebimiz devam ediyor. 40 bin ünite civarında kan bağışı aldık. Yarın öğleye doğru kan alma işlemlerine yeniden başlıyoruz. Vatandaşlarımızdan randevu alarak gelmelerini rica ediyoruz.

  00.29: Deprem bölgesinden İstanbul’a sevk edilen yaralıları taşıyan askeri uçak saat 00.00 sıralarında Atatürk Havalimanı'na indi. Uçakta bulunan 45 yaralı ambulanslara taşınarak İstanbul'daki çeşitli hastanelere sevk edildi.

  00.21: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 07 Şubat 2023 Salı günü, deprem felaketinin yaşandığı Hatay'ı ziyaret edecek.

  23:40: ABD Başkanı Joe Biden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak deprem dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti.

  23.32: Merkez Bankası: Ülkemizde meydana gelen depremlere yönelik AFAD ve Kızılay gibi yardım kuruluşlarımız başta olmak üzere deprem bağış hesaplarına yapılan para transferlerinden ücret alınmaması yönünde Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) üyesi bankalara talimat gönderilmiştir.

  CAN KAYBI 2 BİN 316'YA YÜKSELDİ

  23.23: AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Tatar: Ölü sayısı an itibari ile 2 bin 316’ya yükseldi. Yaralı vatandaşımızın sayısı 13 bin 293, yıkılan bina sayısı 6 bin 217 ve sağ kurtulanların sayısı ise 7 bin 840.

  22.43: Merkez Bankası: Deprem/afet bölgesindeki illerde kurulu firmaların; 6 Şubat 2023 (dahil) ila 30 Nisan 2023 (dahil) tarihleri arasındaki ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredileri ile yatırım taahhütlü avans kredileri geri ödemelerine 180 güne kadar faizsiz olarak vade uzatımı imkânı tanınmıştır. 6 Şubat 2023 (dahil) tarihi öncesinde kullanılmış olan ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredilerine 6 ay ilave ihracat ve döviz kazandırıcı hizmet taahhüdü kapatma süresi verilmiştir.

  22.26: MSB: Deniz Kuvvetlerimizin TCG İskenderun gemisi, depremden etkilenen vatandaşlarımızın tahliyesi için görevlendirildi. Gemimiz, yaralı vatandaşlarımızı İskenderun’dan Mersin’e ulaştırmak üzere hareket etti.

  22.08: AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar: An itibarıyla yaşamını yitiren vatandaşımızın sayısı 1762, yaralı sayısı 12 bin 68, yıkılan bina sayısı 5 bin 506 oldu.

  21.48: Aile Bakanlığı: Kahramanmaraş'da 111, Adana'da 113, Hatay'da 126, Gaziantep'de 64, Osmaniye'de 48, Malatya'da 59, Adıyaman'da 38, Diyarbakır'da 117, Şanlıurfa'da 92, Kilis'de 40 olmak üzere toplam 808 psikososyal destek personelimiz ve 179 aracımızla vatandaşlarımıza destek sağlıyoruz.Ayni yardımların toplanıp ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için 10 ilimizde toplam 15 depo kurduk.Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımızda görevli 359 personelimiz ile ayni yardımların dağıtım koordinasyonunu sağlıyor ve arama kurtarma çalışmalarına destek veriyoruz.Acil ihtiyaçların karşılanması amacıyla 10 ilimizdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza ilk etapta 250 milyon TL nakdi yardım aktardık.Çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. 

  5 BİN 606 BİNA YIKILDI

  21.23: AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremde şu ana kadar 5 bin 606 binanın yıkıldığını bildirdi.

  ERZURUM'DA 9 KİŞİ SAĞ OLARAK KURTARILDI

  21.20:Erzurum'dan depremin vurduğu Hatay ve Malatya'ya giden AFAD ile Polis Arama Kurtarma (PAK) ekipleri, 9 vatandaşı enkazdan sağ kurtardı.

  21.09: AFAD Deprem Risk Azaltma Müdürü Orhan Tatar: 185 artçı sarsıntı meydana geldi. Bölgede halen artçı sarsıntılar meydana geliyor. Bölgede görev yapan toplam personel sayısı 9 bin 688. Afet bölgesindeki illere 250 milyon lira acil durum ödeneği gönderilmiş durumda. Enkazdan 6445 vatandaşımız çıkarıldı. BOTAŞ ham petrol akışını tedbiren durdurmuş durumda. Özellikle Türk Telekom sabit şebekede bir kesinti bulunmamakta.

  20.49: Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, AFAD’ı ziyaret etti.Kılıçdaroğlu, görüşmede Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve onlarca ilde yıkıma neden olan 7.7 büyüklüğündeki deprem hakkında bilgi aldı.

  7 GÜN MİLLİ YAS İLAN EDİLDİ

  20.38: Cumhurbaşkanı Erdoğan 7 gün süreyle milli yas ilan edildiğini duyurdu. Erdoğan yaptığı paylaşımda "6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremler sebebiyle yedi gün süreyle millî yas ilan edilmiştir. Bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde 12 Şubat 2023 Pazar günü güneşin batışına kadar bayrağımız yarıya çekilecektir." ifadelerini kullandı.

  20.32: Bakan Kirişci: Barajlara ayrı bir dikkat kesildik. Gerekli incelemeler yapıldı, yapılmaya da devam ediyor.

  20.27: Bakan Fatih Dönmez: 10 ilimizde olumsuz etkileyebilecek imkanda ve büyüklükte bir depremden bahsediyoruz. Altyapılarımız maalesef dayanamadılar ve ciddi hasarlar aldılar. Elektrik ve doğal gaz şebekelerimiz. Bu kadar yoğun ve çok sayıda olması sebebiyle her krizde olduğu gibi çevre illerden buraya ekipt takviyesinde bulunduk. Bazı kesintiler kontrollü olarak yapılıyor. BOTAŞ'ın birkaç önemli hattında hasar oluştu.

  20.23: Milli Savunma Bakanı Akar, TCG İskenderun gemisinin bu gece İskenderun Limanı'na yanaşarak yaralıları Mersin'deki hastanelere sevk edeceğini bildirdi.

  20.21: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 7.7'lik depremde can kaybı 1651'e yükselirken, 11 bin 119 kişi yaralandı, 3 bin 471 bina yıkıldı.

  19.42: Osmaniye'de depremde enkaz altında kalan Doğan Akçakaya, 15 saatin ardından ağır yaralı olarak enkaz altından çıkartıldı. Hemşire eşi Naciye Akçakaya'yı ise kurtarma çalışmaları devam ediyor.

  19.36: AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye’nin her yerinden ve her kesimden arama kurtarma çalışmalarına yardım etmek için gelmiş vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Bu büyük imtihanı tüm Türkiye birlik ve beraberlik içinde atlatacağız. Vatandaşlarımızın uzman ekiplerin yönlendirmesine dikkat etmesi önemli.

  19.14: Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak deprem dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti. 

  19.10: EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz: Depremin meydana geldiği ilk andan itibaren bölgeye yönelik akaryakıt ikmalinin hızlandırılması için gerekli adımları attık ve mevzuata yönelik kısıtları kaldırdık. Bayilere akaryakıt ikmali ve vatandaşlarımızın akaryakıt temini konusunda hiçbir kısıtlama hiçbir mevzuat engeli yoktur. İkmal süreçleri vakit kaybı olmaksızın sürdürülmekte, ihtiyaçlar ivedilikle karşılanmaktadır.

  18.56: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: Depremden etkilenen 10 ilimizde kreş, gündüz bakımevi ve çocuk kulüpleri 13 Şubat'a kadar tatil edilmiştir.

  18.33: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Her iki depremde toplam 145 artçı deprem yaşadık. Toplamda 1541 vatandaşımız hayatını kaybetti, 9733 de yaralımız var. Okullarımız 13 şubata kadarıyla tatil edildi. Okullarımız, yurtlarımız barınma amaçlı kullanılacak. Üniversitelerin yurtları, spor salonları barınma için değerlendirilecek. 

  BARAJLAR DENETLENDİ

  Bölgedeki tüm barajlar denetlendi. Bazı çok yapısal olmayan yüzeyde çatlaklar olduğu, yapısal bir risk olmadığını gördük. Bu çalışma ciddi şekilde devam ediyor. Orada da bir problem olması durumunda müdahale etmek için de hazırız.

  18.17: Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, deprem bölgesindeki ihtiyaç listesini paylaştı.

  18.10: Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Musa Avsever ile gittiği Hatay Serinyol’da incelemelerde bulunarak AFAD Koordinasyon Merkezine geçti ve son duruma ilişkin bilgi aldı.

  17.58: Cumhurbaşkanı Erdoğan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, görüşmede, deprem sonrası bölgedeki durum ve arama kurtarma çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

  17.54: Kahramanmaraş'ta 7.7'lik depremde mucize bir kurtuluş gerçekleşti. Depremden 14 saatten sonra enkazdan iki kişi daha sağ olarak çıkarıldı.

  17.47: Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak, Türkiye'ye arama kurtarma ve afetle mücadele alanında yapacakları desteğe ilişkin bilgi verdi.

  17.45: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli, görüşmede, deprem sonrası bölgedeki durum ve arama kurtarma çalışmaları hakkında değerlendirmede bulundu.

  17.40: 7.6'lık ikinci depremde Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde 3 bina daha yıkıldı. Yerle bir olan Sinem Apartmanı'nda arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Bu binalarda birlikte her iki depremde Adana'da yıkılan bina sayısı 10'a yükseldi.

  17.30: Depremde Malatya- Adıyaman D850 kara yolu da hasar gördü. Yolun Polatdere mevkisinde asfalt kalktı, bazı noktalarda ise yarıldı. Araçların tehlike oluşturan yoldan güçlükle geçtiği görüldü.

  17.24: AFAD'dan yapılan son açıklamada depremde hayatını kaybeden sayısının 1498 olduğu, yaralı sayısının da 8 bin 533 olduğu bildirildi. AFAD, depremin ardından 130 artçı deprem olduğunu aktarırken, bölgede 15 bine yakın arama kurtarma personeli görevlendirildiğini belirtti.

  17.23: Kahramanmaraş'ta 7.7'lik depremde mucize bir kurtuluş gerçekleşti. Depremden 13 saat sonra enkazdan bir kadın sağ olarak çıkarıldı.

  17.00: Bakan Mahmut Özer: "Tüm Türkiye’de okullarımızı 13 Şubat’a kadar 1 hafta tatil ediyoruz"

  16.30: AFAD, depremlerde 1121 can kaybı olduğunu, 7 bin 634 vatandaşın yaralandığını, 2 bin 834 binanın yıkıldığını bildirdi.

  16.07: Diyarbakır'da deprem bölgesinde konuşan Adalet Bakanı Bozdağ, "Enkaz altında kalan vatandaşlarımızı kurtarmak için çalışılıyor. Birçok açıdan seferberlik var. Dileğimiz enkaz kaltında kalan vatandaşlarımıza sağ olarak ulaşmak. Bazı provokatif paylaşımlara karşı hepimizin hassas ve duyarlı olunmasında fayda var. Bununla ilgili adli süreçler işletilmektedir. Doğru bilgi yetkili ağızlardan ulaşmaktadır. Diyarbakır'da iki ilçemizde hasar var. Toplam 7 binada çökme var. " dedi.

   16.06: AFAD'dan yapılan yeni açıklamada, "Deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin. Haberleşmelerinizi kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapın. Deprem bölgesine sevk edilen arama kurtarma ekipleri ve acil yardım araçlarının ulaşımı ve çalışmaların aksamaması için yolları boş bırakın, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın." dedi.

  15.50: Adana'da Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğündeki depremde merkez Çukurova ilçesinde bulunan 15 katlı Mete Apartmanı'nın ön cephesi yıkıldı. Binanın enkazında arama kurtarma çalışması başlatıldı.

  15.40: Malatya’da özellikle Yeşilyurt ve merkez Battalgazi ilçesinde yıkımların yoğun olduğu görüldü. Kar yağışı altında devam eden çalışmalarda ekipler enkaz altında kalan kişilere ulaşmaya çalıştı. Yeşilyurt ilçesinde 5 kattan oluşan 2 bloklu apartman enkazında yapılan çalışmalarda 2 kişi sağ çıkarılarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

  15.05: TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "TBMM Genel Kurulu yaşanan deprem felaketi nedeniyle yarın toplanarak calışmalarına ara verecek." dedi. Enkaz altında olduğu açıklanan AK Parti'li vekil Yakup Taş ile ilgili Şentop, 'Adıyaman Milletvekilimiz Yakup Taş ve ailesine henüz ulaşamadık.' yorumunda bulundu.

  CAN KAYBI 1014'E YÜKSELDİ

  15.00: AFAD'dan yapılan açıklamada, "SAKOM’dan alınan ilk bilgilere göre an itibarıyla Kahramanmaraş’ta 191, Gaziantep’te 200, Şanlıurfa’da 27, Diyarbakır’da 41, Adana’da 43, Adıyaman’da 20, Osmaniye’de 131, Hatay’da 250 Kilis’te 13 ve Malatya’da 98 olmak üzere toplam 1014 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Malatya, Osmaniye, Hatay ve Kilis’te 7003 vatandaşımız yaralanmıştır." denildi.

  14.50: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonla arayan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara şifa dileğinde bulundu. Türkiye ile dayanışma içinde olduklarını belirten liderler, Türk halkına geçmiş olsun temennilerini iletti.

  14.48: AFAD'dan yapılan bir diğer açıklamada, "Bugün Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerden sonra şu an itibarıyla Doğu Akdeniz'de kıyılarımızı etkileyecek herhangi bir tsunami tehlikesi bulunmamaktadır." denildi.

  14.40: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca, "Acil ihtiyaçların karşılanması amacıyla 10 ilimizdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza ilk etapta 250 milyon TL nakdi yardım aktarılmıştır" açıklaması yapıldı.

  14.10: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Adana Havalimanı’nın hava trafiğine açık olduğunu bildirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, “Deprem nedeniyle Adana Havalimanı'nın trafiğe kapandığına ilişkin haberler gerçek dışıdır. Havalimanımız hava trafiğine açıktır. Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 13.24`te meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremde Malatya Havalimanı terminal binamızda da hasar meydana gelmiştir. Malatya Havalimanı sivil uçuşlara kapalı, acil uçuşlara açıktır” denildi.

  13.52: Malatya Battalgazi'de Kırçuval Oteli çöktü. 11 voleybol, 4 ampute futbol oyuncusu olmak üzere 15 sporcu enkaz altında kaldı. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

  7.6 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREM DAHA

  13.24: AFAD, 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede 7.6 büyüklüğünde bir depremin daha meydana geldiğini duyurdu. Merkez üssünün Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 7.6'lık depreme derinliği 7 km olarak açıklandı.

  7.7 nüyüklüğündeki depremden bağımsız bir deprem olduğunu söyleyen AFAD Deprem Risk Azaltma Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar yaptığı açıklamada, "Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğünde başka bir deprem meydana geldi. İlk depreminin sonrasında 100’e yakın 3 tanesi 6’nın üzerinde artçı sarsıntılar meydana geldi. Her ikisi de birbirinden bağımsız, birbirini tetikleyen depremler."" dedi.

  13.04: Cumhurbaşkanı Erdoğan depreme ilişkin son durumu kamuoyuyla paylaştı. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle; Bu gece saat 04.17'de son bir asırda yaşadığımız 1939 Erzincan depreminden sonraki en büyük felaketle sarsıldık. Devletimiz, deprem anından itibaren tüm kurumlarıyla harekete geçmiştir, valiliklerimiz kendi illerindeki tüm imkanları seferber etmiştir.

  Depremden etkilenen 10 ilimize mevcut valiliklerimizin yanına onlarla birlikte çalışacak 10 vali daha görevlendirilmiştir. Halihazırda 9 bin personel arama kurtarma çalışması yürütmekte, bölgeye dışarıdan ulaşanlarla bu sayı sürekli artmaktadır.

  912 vatandaşımız hayatını kaybetti. 5 bin 385 vatandaşımız yaralımız var. Enkaz altından kurtarılan kişi sayısı 2 bin 470'i bulmuştur. Yıkıldığı tespit edilen bina sayısı 2 bin 818'dir.

  Uluslararası yardımlar için de ülkemizle temaslar kurulmaya başlanmıştır. NATO ve AB yanında 45 ülkenin yardım teklifleri tarafımıza ulaşmıştır. Gün 85 milyon tek yürek, tek bilek olma günüdür.

  DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 7.7 OLARAK REVİZE EDİLDİ

  12.52: AFAD 7.4 büyüklüğünde olarak açıkladığı depremin büyüklüğünü 7.7 olarak güncelledi. Yapılan açıklamada, "Bu sabah 04:17’de Pazarcık (Kahramanmaraş) da meydana gelen depremin büyüklüğü yapılan ayrıntılı sismolojik çalışmalarla Mw 7.7 olarak revize edilmiştir." denildi.

  12.30: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana, Osmaniye ve Kilis belediye başkanları ile telefonda görüşerek deprem sonrası ve arama kurtarma faaliyetleri ile ilgili bilgi aldı.

  Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara ve Kilis Valisi Recep Soytürk ile Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmelerde, depremden etkilenen bölgelerdeki durum ve arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi aldı.

  11.55: Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından "hava yardım koridoru" oluşturuldu.

  11.45: Bakan Akar, 'Silahlı Kuvvetler olarak hasar ve zayiat belirleme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Maalesef 3 şehidimiz, yaralılarımız var. Birliklerimizde tekrar yoklamaları alıyoruz' ifadelerini kullandı.

  11.40: YÖK tarafından depremden etkilenen 10 ilde yükseköğretim kurumlarında ikinci bir duyuruya kadar eğitim öğretime ara verildiği bildirildi.

  10 İLDE EĞİTİME ARA

  11.20: Bakan Özer, Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya illerinde bugün itibarıyla eğitim öğretime 2 hafta ara verildiğini açıkladı. Özer; Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Adana, Osmaniye ve Kilis illerinde ise 1 hafta eğitim öğretime ara verileceğini söyledi.

  11.13: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AFAD merkezine geldi. Depremle ilgili çalışmalar hakkında bilgi alan Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.

  11.08: Türkiye'deki deprem nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

  HATAY'DA YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNİN BULUNDUĞU BİNA YIKILDI

  11.00: Hatay'ın İskenderun ilçesi Devlet Hastanesi'nin Yoğun Bakım ünetisinin bulunduğu 6 katlı A Blok depremde yıkıldı. Binada arama kurtarma çalışması yapılırken, binanın Acil Servisi'nde ise yaralı depremzedelerede hizmet veriliyor. Serviste yatan hastalar da bahçeye tahliye edildi. Yogun Bakım Ünitesi'nde kaç hastanın ve personelin bulunduğu henüz açıklanmadı. 

  Reyhanlı ilçesinde ise öğrenci pansiyonu olarak kullanılan ancak boş olduğu bildirilen 5 katlı tesis de yıkıldı. 

  10.49: MHP'de depremden etkilenen bölgelerde incelemede bulunmak üzere Genel Başkan Yardımcısı, Ankara Milletvekili Sadir Durmaz başkanlığında heyet görevlendirildi.

  "TÜRKİYE İLE TAM DAYANIŞMA İÇİNDEYİZ"

  10.40: NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Çavuşoğlu ile temas halinde olduğunu belirterek, “Bu korkunç depremin ardından müttefik Türkiye ile tam dayanışma içindeyiz” dedi.

  Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Türkiye ve Suriye'deki yıkıcı deprem haberleriyle şoke olduk. Düşüncelerimiz kurbanlar, aileleri ve yaralı çok sayıda Türk ve Suriyeli ile birlikte. Hollanda, Türkiye'ye Kentsel Arama ve Kurtarma ekibi gönderecek. Bu ekip, polis ve askeri personel, ilk yardım ekipleri ve itfaiyecilerden oluşmaktadır” dedi.

  Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de yaptığı açıklamada, “Yıkıcı deprem bu sabah Türkiye ve Suriye’de yüzlerce insanın hayatını kaybetmesine ve çok daha fazlasının yaralanmasına neden oldu. Düşüncelerimiz Türkiye ve Suriye halklarıyla birliktedir. AB yardıma hazır” ifadelerini kullandı.

  Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, yıkıma neden olan deprem dolayısıyla üzgün olduğunu belirtirken, "Hayatını kaybedenlerin ailelerine derinden başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Duygu ve düşüncelerim, etkilenen herkesle birlikte. Yunanistan, kaynaklarını seferber ediyor, acil yardım sağlanacak" ifadelerini kullandı.

  Ermenistan Başbakanı Paşinyan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Türkiye ve Suriye'de çok sayıda can kaybına neden olan yıkıcı deprem haberinin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kurbanların ailelerine başsağlığı diliyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Ermenistan yardım sağlamaya hazır” ifadelerini kullandı.

  10.35: Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da, "Deprem nedeniyle Türkiye'ye 100 kişilik arama kurtarma ekibini taşıyan 2 adet İl-76 uçağı gönderilmeye hazır" denildi.

  10.15: İstanbul'un çeşitli ilçelerinden gelen arama kurtarma ekipleriyle birlikte, Tuzla 3. Jandarma Komando Tabur Komutanlığı askerleri de Sabiha Gökçen Havalimanı'nda toplanarak, deprem bölgelerine doğru yola çıktı.

  SAAT 10.00 İTİBARIYLA 284 CAN KAYBI

  10.00: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, depreme ilişkin son bilgileri paylaştı. Oktay'ın açıklamaları şöyle; Büyük ölçekli, şiddeti çok yükse ve 10 ilimizi etkileyen bir deprem. Cumhurbaşkanımız depremin olduğu dakikadan itibaren olayı takip etmekte ve yönetmektedir. Şu an Ankara'ya intikal etmek üzere.

  İlk etapta vefat, yaralı ve enkazlarla ilgili bilgi vereceğim. Kahramanmaraş'ta 70 vatandaşımızı kaybettik. Hatay'da 4 kişi vefat etti. Osmaniye'de 20 kaybımız var. Adıyaman'da 13 kaybımız var. Diyarbakır'da 14 kaybımız var. Urfa'da 18 kaybımız var. Antep'te 80 kişi hayatını kaybetti. Adana'da 10 kaybımız var. Malatya'da 47 kaybımız var. Toplam itibarı ile 284 vefatımız var. 2323 yaralımız var. Bin 170 bina yıkıldı.

  Hatay Havalimanı şu anda uçuşa kapalı. Maraş ve Antep'i de sivil uçuşlara kapatmış durumdayız. Artçı deprem konusunda 78 artçı deprem söz konusu... 6'dan büyük 3 artçı deprem, 5'ten büyük 8 artçı oldu.

  Okullarımız, yurtlarımız, pansiyonlarımız hamdolsun sapasağlam yerinde. Deprem bölgelerine şu ana kadar 102 mobil baz istasyonu gönderilmiştir ve devreye alınmaya başlanmıştır. Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Pazarcık, Narlı, Besni, Gölbaşı, Nurdağı, İslahiye, Reyhanlı, Kırıkhan, Hassa'ya doğal gaz akışı durduruldu.

  09.35: ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD’nin her türlü yardımı sağlamaya hazır olduğunu belirtti. Açıklamada “ABD, bugün Türkiye ve Suriye'de meydana gelen yıkıcı deprem haberlerinden derin endişe duyuyor. Gerekli her türlü yardımı sağlamaya hazırız. Başkan Biden, en çok etkilenenlere yardım etmek adına ABD'nin müdahale seçeneklerini değerlendirmeleri için USAID ve diğer federal hükümet ortaklarına talimat verdi. Türkiye Hükümeti ile koordineli olarak durumu yakından izlemeye devam edeceğiz” denildi.

  09.28: Emniyet'ten yapılan açıklamada, "Deprem sonrasında, sosyal medya platformları üzerinden yardım çağrısında bulunan vatandaşlarımızın adres bilgileri ivedilikle tespit edilerek ilgili birimlerle koordinasyon kuruluyor. Ayrıca provokatif paylaşımda bulunduğu değerlendirilen 13 hesap yöneticisi tespit edildi." ifadeleri kullandı.

  09.26: İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Depremin ilk anından itibaren Bakanlığımız ve AFAD yetkililerinin olduğu iletişim grubu, sosyal medyada yardım çağrısı içeriklerini, kurumlara yazılan direkt mesajlar da dahil olmak üzere titizlikle toplayıp hızla ilgili bölgedeki arama kurtarma ekiplerine bildirmektedir." denildi.

  09.20: Kilis Valiliği, 07.15 itibarıyla 49 ihbar alındığını Musabeyli ilçesinde 4 ölü, 10 yaralı bulunduğunu bildirdi.

  09.00: Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in talimatıyla başlangıçta 370 kişiden oluşan yardım ekibi gönderileceğini duyurdu.

  Depremden etkilenen illerden Hatay’da da havalimanın pistinde tahribat oluştu. Hatay Havalimanı’nın pistinin enine doğru yarıldığı, asfaltın kalktığı görüldü.

  08.15: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana, Malatya, Gaziantep, Diyarbakır, Hatay, Adıyaman, Osmaniye ve Şanlıurfa valileri ile telefonda görüşerek deprem sonrası durum ve arama kurtarma faaliyetleri ile ilgili bilgi aldı.

  07.58: Gaziantep Valisi Davut Gül, "Depremin ardından ilk andan itibaren 657 ihbar aldık, tamamı değerlendirildi, kent genelinde 531 göçük söz konusu." dedi.

  AFAD: 76 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ

  07.44: AFAD'dan yapılan açıklamada; saat 07.40 itibarıyla depremin ardından en büyüğü 6,6 büyüklüğünde olmak üzere 42 artçı deprem meydana geldiği belirtildi. Açıklamada, "SAKOM’dan alınan ilk bilgilere göre an itibarıyla Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman ve Malatya’da 76 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Malatya, Osmaniye, Hatay ve Kilis’te 440 vatandaşımız yaralanmıştır" denildi.

  07.34: Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Valisi, 'Şu an yıkılan bina ile ölü ve yaralı sayısı vermemiz mümkün değil. Hasar ciddi.' dedi.

  07.30: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 'Deprem bölgesinde evlerine giremeyen vatandaşlarımız, müftülükler ve din görevlileri rehberliğinde uygun camilerde diledikleri kadar kalabilirler.' ifadelerini kullandı.

  07.25: Enkaz altındaki vatandaşların kurtarılması için tüm birimlerin seferberlik halinde olduğunu söyleyen AK Parti Sözcüsü Çelik, 'Tüm vatandaşlarımızın yetkili birimlerin açıklamalarına göre hareket etmesi çok önemlidir.' dedi.

  TAG OTOYOLU ULAŞIMA KAPATILDI

  07.20: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 'TAG Otoyolu Osmaniye - #Gaziantep Batı Kavşağı arası deprem sebebiyle otoyol gövdesinde oluşan hasardan dolayı ulaşıma kapatılmıştır. Trafik, D-400 Devlet Yolu'na yönlendirilmiştir.' denildi.

  07.15:İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen deprem dolayısıyla bölge halkının mağdur olmaması için tüm GSM operatörleri kapasite arttırarak kapanan telefon hatlarını açacak ve internet hizmeti sağlayacaktır. Tüm GSM operatörleri kapasite arttırarak kapanan telefon hatları açılmıştır.' denildi.

  32 ARTÇI, EN BÜYÜĞÜ 6.6

  07.14: AFAD: Depremin ardından en büyüğü 6,6 büyüklüğünde olmak üzere an itibarıyla 32 artçı deprem meydana gelmiştir.

  07.10: AFAD Deprem ve Risk Azaltma Müdürü: Prof. Dr. Orhan Tatar, 'Oldukça sığ bir deprem ve geniş bir coğrafyada hissedildi. Şu ana kadar en büyük artçı sarsıntının büyüklüğü 6.6.' dedi.

  07.00: Malatya Valisi Hulusi Şahin, kentte depremde şu ana kadar 23 kişinin hayatını kaybettiğini, 420 kişinin yaralandığını, 140 binanın yıkıldığını belirtti.

  06.58: Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesindeki 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından Adana ve Mersin’de eğitime bir gün ara verildi. Adana ve Mersin Valiliklerinden yapılan açıklamada, Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem nedeniyle tüm eğitim kurumlarının 6 Şubat Pazartesi günü tatil edildiği belirtildi.

  BAKAN AKAR VE KOMUTA KADEMESİ BÖLGEYE GİDİYOR

  06.51: MSB: Bu sabah meydana gelen depremlerde Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Diyarbakır, Adana, Hatay, Kilis, Osmaniye illerinde bulunan birliklerimiz etkilenmiştir. Hasar tespit çalışmaları devam etmektedir. Millî Savunma Bakanlığında deprem faaliyetlerinin koordinasyonu için Afet Acil Durum Kriz Merkezi oluşturularak faaliyetlerine başlamıştır. Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı ile bölgeye gitmektedir. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun.

  06.35: Malatya Valisi Hulusi Şahin, "İlk belirlemelere göre 130 bina yıkıldı. 100'ü aşkın yaralı var, 3 kişinin enkazdan cesedi çıkarıldı. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor." dedi.

  06.19: Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, "12 vatandaşımız vefat etti. 18 bina çöktü. Bütün sahadan bilgi aldık." dedi.

  06.15: Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, "Deprem bölgesine kan sevkiyatı yapıyoruz. Ulusal kan stoklarımız mevcut, ilave ihtiyaçlar için vatandaşları kan bağışına davet ediyoruz." açıklamasını yaptı.

  06.12: TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde yaşanan 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Şentop yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Milletimize geçmiş olsun. Devletimiz bütün kurumlarıyla teyakkuz halindedir ve vatandaşlarının yanındadır. Cenab-ı Hak afetlerden ve sonuçlarından ülkemizi ve milletimizi muhafaza etsin."

  06.10: Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Biri 17 diğeri 14 katlı olmak üzere ilk belirlemelere göre 3 apartman tamamen yıkıldı. Ekipler buraya gelemiyor. Lütfen vatandaşlarımız yolları boşaltsın" dedi.

  EN BÜYÜĞÜ 6.6 OLAN 22 ARTÇI MEYDANA GELDİ

  06.00: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı yeni açıklamada,"Sabah saat 04.17 civarında 7.4 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli bir deprem oldu. Etkilenen iller Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Şanlıurfa, Adana, Diyarbakır ve Kilis 7.4 yıkım ortaya koyan bir depremdir. Şu anda bütün valilerimiz, jandarma, Emniyet, Türk Silahlı Kuvvetleri, AFAD ve Kızılay ekiplerimiz görevlerinin başında ilgili bölgelere sevk ediliyor. Biz de bakan arkadaşlarımızla beraber yola çıkıyoruz. Kahramanmaraş’a ben gideceğim Hatay'a Tarım Bakanımız gidecek, Gaziantep’e Murat Kurum, Osmaniye’ye Gençlik ve Spor Bakanı gidecek, Adıyaman’a Ulaştırma Bakanı İstanbul’dan şu anda geçiyor. Malatya’ya ise Kültür ve Turizm Bakanı gidecek. Sağlık Bakanımız ise buraya intikal ediyor” dedi.

  05.55: AFAD'dan yapılan açıklamada, "7,4 Büyüklüğündeki depremin ardından en büyüğü 6,6 büyüklüğünde olmak üzere 5 artçı deprem meydana gelmiştir. Deprem, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya ve Adana başta olmak üzere çevre illerde yoğun şekilde hissedilmiştir. Depremin seviyesi 4️. seviye olarak belirlenmiş olup; Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında illerimizde ve Başkanlık AFAD Merkezi’nde tüm afet grupları toplanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

  05.48: Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, kentte 34 binanın yıkıldığını, 5 kişinin hayatını kaybettiğini, kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

  05.40: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Kahramanmaraş depreminin ardından çalışmaları AFAD Koordinasyon Merkezinde koordine ediyor.

  CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN İLK AÇIKLAMA

  05.35: Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve ülkemizin pek çok yerinde hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlgili tüm birimlerimiz AFAD koordinasyonunda teyakkuz halindedir. Depremden etkilenen bölgelere arama kurtarma ekiplerimiz ivedilikle sevk edilmiştir. İçişleri ve Sağlık Bakanlığımız, AFAD, Valiliklerimiz ve diğer tüm kurumlarımız çalışmalarına hızla başlamıştır.

  05.25: Kızılay Başkanı Kerem Kınık, "7-8 vilayetimizde ciddi hasar var. Artçıları da güçlü ve şiddetli olacaktır. Binalara eşya almak için girmesinler. Yapmamız gereken şey hasar olan binaları terk etmek. Çok büyük bir yıkım var. Mobil tırlar, aşevleri, ekiplerimiz bölgeye intikal halinde." açıklamasında bulundu.

  05.22: Elazığ Valisi Ömer Toraman, “Merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık olan 7.4 şiddetindeki depremi Elazığ’da da hissettik. Şu an itibariyle olumsuz bir ihbar almadık. Taramalarımız devam ediyor. Çok geçmiş olsun” dedi.

  BAKAN SOYLU: BÜTÜN BİRİMLERİMİZ TEYAKKUZ HALİNDE

  05.21: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada, "Saat 04.17'de Kahramanmaraş Pazarcık'ta bir fay üzerinde deprem meydana geldi. Büyüklüğü 7.4. Şu anda bütün arkadaşlarımız valilerimizle depremin etkilerini değerlendirmeye çalışıyoruz. Arama kurtarma ekiplerimizi seferber ettik. Bütün birimlerimiz şu anda teyakkuz halinde. Depremin etkilerinin hangi vilayetlerde olduğunu bir şekilde, son gelen artçının da 6.4 olduğunu arkadaşlar ifade ettiler. Gaziantep Nurdağı çevresinden. İlk bilgiler. Öncelikle geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Allah yardımcımız olsun.." açıklamasında bulundu.

  05.14: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pazarcık'ta yaşanan 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun'u arayarak bilgi aldı.

  05.10: Depreminde ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada, 'Şu an son gelen artçı 6.4 olduğunu arkadaşlar ifade etti. Geçmiş olsun dileklerimi bütün milletimize, ülkemize iletiyorum. En yüksek seviyede alarmı verdik.' dedi.

  05.06: Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde de saat 05.06'da 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

  05.05: Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bugün sabah 04:17'de Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem ilimizde de hissedilmiş olup ekiplerimizin tarama faaliyetleri devam etmektedir. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun." denildi.

  04.43: Gaziantep Valisi Davut Gül, "Deprem ilimizde de şiddetli hissedilmiştir. Lütfen panik yapmadan dışarıda bekleyelim. Araçlarla yola çıkmayalım. Ana yolları boş bırakalım. Telefonları meşgul etmeyelim. Geçmiş olsun" açıklamasında bulundu.

  04.26: 6.4 büyüklüğünde Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bir deprem daha meydana geldi. AFAD verilerine göre depremin derinliği 6.98 km.

  ŞÜKRÜ ERSOY: BEKLENEBİLECEK EN BÜYÜK DEPREMLERDEN BİR TANESİ

  Prof. Şükrü Ersoy CNN TÜRK yaptığı açıklamada, "Sığ bir deprem olması geniş bir alana yayılmasına neden olmuştur. Burası bir deprem bölgesi. Yıkım fazla olabilir. Mardin'de Hatay'da dahi çok şiddetli hissedilmiş. Geniş bir alanda hissedildiğin göre depremin merkez üssünde yıkım çok fazla olabilir. 7,4 Kocaeli depremi gibi bir deprem demektir. O bölge için beklenebilecek en büyük depremlerden bir tanesi." ifadelerini kullandı.

  Malatya'da yaşayan gazeteci Burak Altun, "Tüm devlet büyüklerimizi Malatya'ya yardıma davet ediyorum. Büyük yıkım oldu, Malatya komple yıkıldı." dedi.

  Yazı kaynağı : www.milliyet.com.tr

  Flaş açıklama! İşte depremde hayatını kaybedenlerin sayısı

  Flaş açıklama! İşte depremde hayatını kaybedenlerin sayısı

  Trabzon Haber - Haber61 Hakkında

  Yıllardan bugüne kadar takipçilerimizin sayesinde Türkiye'nin en çok okunan bölgesel haber sitesi olma başarısını yakalayan Haber61, internet radyosu ve internet televizyonu atılımlarıyla da yine bir adım önde olduğunu ispatlamıştır. Sitemizde Trabzon haberlerinin yanı sıra Trabzonspor haberleri, Karadeniz, ve Türkiye'den gelişmelerin yanı sıra siyasi ve yaşama dair haberlere de yer verilmektedir. Bu bağlamda hiç bir siyasi düşünceye veya hiçbir kimseye taraf olmadan yolumuza ilerlerken açıkça tarafımızın yalnızca Trabzonspor olduğunu ilk günden bugüne vurgulamayı sürdürmekteyiz.

  Habercilik anlayışımızı hızlı,doğru ve güncel bilgiler ışığında ilerleterek sizlere en doğru haberi ulaştırmanın çabası içerisindeyiz. Haber61 yalnızca Trabzon'dan değil yurdun dört bir yanından ve Dünya'nın bir çok ülkesinden takip edilmektedir. Yurt içerisinde büyük illerde temsilcilerimiz bulunmakla birlikte yine Avrupa'da da temsilcilerimiz yer almaktadır. Hergün onbinlerce kişinin ziyaret ettiği ve her ay 30 milyonu bulan sayfa gösterimiyle alanında zirvede bulunan Haber61 sizlere çok sayıda personeliyle hizmet etmektedir.

  Spor, bölge haberlerini takip eden muhabirlerimizin yanı sıra canlı yayın aracıyla bölgeyi baştan aşağıya gezen canlı yayın ekibimiz haber peşinde koşmaktadır. Her gün yaklaşık 18 saat haber akışını kesintisiz sürdürerek hizmetini sürdüren Haber61 ayrıca 24 saat HD kalitesiyle Haber61 TV'den sizlere ulaşmaktadır.

  Sosyal medyanın henüz yaygınlaşmadığı yıllardan itibaren dimdik ayakta duran Haber61, ne yazıkki habercilik yerine internetin hilelerini kullanarak bir yerlere gelmeye çalışanların sürekli saldırısına uğramaya devam etmektedir. Ancak Haber61, ucuz yolları deneyen bu kişilere her defasında heveslerini kursaklarında bırakmayı sürdürüyor. Gelişmiş server yapısıyla gücümüze güç katarak dimdik ayakta durmayı sürdürürken sizlerin habere ulaşma özgürlüğünü kimsenin kısıtlamasına hiçbir zaman izin vermeyerek yolumuza devam ediyoruz.

  Haber61, kurulduğu 2006 yılından bugüne Trabzon Haber ve Trabzonspor Haber konusunda gerek aldığı ödüllerle gerekse de habercilik anlayışıyla alanında lider olduğunu defalarca kanıtlamıştır.

  Trabzon Hakkında

  Karadeniz coğrafyası ve konumu ile Türkiye’nin önemli bölgeleri arasında yer almaktadır. Doğal kaynaklarından üretilen ürünlere kadar önem teşkil eden bu bölgenin halkı da sıcak kanlı insanları ile bilinen bir bölge oluşmaktadır. Karadeniz’in önemli şehirleri bulunmaktadır. Bu şehirlerinden bir tanesi de Trabzon şehridir. Trabzon geçmişi ile önemli bir şehir konumundadır.

  Trabzon şehir gelişmiş olması ve sanayisi ile de ön planda yer alır. Sitemiz sayesinde şehirle alakalı bilgilere kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz. Ayrıca şehrin önemli yerlerini ve gezilmesi gereken yerleri de öğrenerek kendinize bir gezi planı çizebilirsiniz.Bu sayede şehir ile ilgili tüm güncel bilgilere kısa süre içerisinde ulaşım sağlarsınız.yöre insanları yardım ve dayanışmayı seven bir toplum olmaktadırlar.

  Yardımlaşmayı ve dayanışmayı seven bir toplum olarak bilinen bu halk için her övgüyü hak ettiklerini söylemek yanlış olmaz. Ayrıca yöre halkı kendilerine has damak tadı ile bütün ülkenin beğenisini kazanmıştır. Karadeniz denizine has olan hamsi balığı ile birçok yemek çeşitleri bulunan bu yörede her sofrada özellikle kış aylarında hamsinin olmadığı bir sofra bulamazsınız.

  Kadın erkek ayrım olmadan çalışan bir toplumdur. Kadınları da en az erkekleri kadar işçilik yapar ve gelir için evlerine katkı sağlarlar. Ayrıca kadınların çoğu yine çiftçilik yaparak geçim elde ederler. Bu açıdan bakıldığı zamanda yine çok başarılı bir toplum olduklarını söylemek yanlış olmaz.

  Kışları çok fazla yağış alan bu bölgede gezmek için öncelikle Trabzon hava durumu kontrolü yapmadan dışarı çıkılmamasında fayda vardır.Şehri dolaşmanın keyfini çıkarmak için her karışını gezmek ve tarihi eser yerlerini keşfetmek sizleri faklı diyarlara götürecektir.Yapılan araştırmalara göre ülke geneli olarak en çok doğal yapıya sahip olunan bu bölgede yaşam yaşı daha uzun olmaktadır. Yani yöre insanları ülke geneli olarak daha uzun ömürlü bir yaş oranına sahiptir. Sebebi ise bölge genelinin toprak ile ilgilenmesi ve çok fazla doğa ile iç içe olunmasından geldiği söylenmektedir. Bu sayede oldukça avantajlı olan bu bölgede yaşamak için gün sayan kişi ve bireylerin olduğu bilinmektedir. Ayrıca çok fazla yağış alan bir bölge olmasından ötürü toprak verimliliği ve zenginliği bakımından da diğer bölgelere oranla daha zengin bir toprak yapısı bulunur.

  Yazı kaynağı : www.haber61.net

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap