Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  silindir şapka giyen köylü kimin eseri

  1 ziyaretçi

  silindir şapka giyen köylü kimin eseri bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Silindir Şapka Giyen Köylü

  Silindir Şapka Giyen Köylü

  Sadri Etem

  Yayınevi: Anekdot

  Yayın tarihi: 03/2008

  ISBN: 9786055944018

  Türkçe | 110 Sayfa |

  Tür: Roman Öykü

  Yazı kaynağı : www.pandora.com.tr

  Sadri Ertem Kimdir? Hayat�, Edebi Ki�ili�i, Eserleri

  Babas�n�n subay olu�u nedeniyle �ocuklu�unu Anadolu ve Rumeli'nin �e�itli kentlerinde ge�iren Sadri Ertem, Dar�lf�nun Edebiyat Fak�ltesi Felsefe B�l�m�'n� bitirdi. Kurtulu� sava�� y�llar�nda Anadolu'da 'Hakimiyet-i Milliye' ve 'Yeni G�n' gazetelerinde yaz�i�leri m�d�rl���, 'Son Telgraf' gazetesinde ise ba�yazarl�k yapt�.

  �stanbul'da �e�itli okullarda felsefe hocal��� yapt�. 1927 y�l�ndan �l�nceye kadar pek�ok dergi ve gazetede hikayeleri, incelemeleri yay�nland�. Matbuat Umum M�d�rl���nde Memleket ��leri M��aviri olarak �al���rken 1939 y�l�nda K�tahya milletvekili se�ilerek parlamentoya girdi.

  �lk yaz�lar� hen�z ya��ndayken d�nemin �nde gelen gazetelerinden "Terc�man-� Hakikat"te yay�nlanan Ertem'in ilk hikayesi 1917'de Gen� Yolcular'da ��kt�. Konular�n� toplumsal sorunlardan alan; i��ilerin ya�amlar�n�, s�m�r�lmelerini, kapitalizmin rekabet�i d�neminin �retim ili�kilerini, bunun sonucunda k���k �reticinin zor duruma d��mesini anlatt��� "Bacay� �ndir Bacay� Kald�r" adl� kitab� yazar�n edebiyata bak���n�n da yans�mas�d�r ayn� zamanda. Ele�tirel ger�ek�ilik ak�m�n�n �nde gelen yazarlar� aras�nda yerini alan Sadri Ertem, yaz�lar�nda edebiyat�n �e�itli sorunlar�n� maddeci felsefenin etkisinde ve ele�tirel ger�ek�i bir sanat anlay��� do�rultusunda kuramsalla�t�rmaya y�neldi. Ertem'in eserlerinden baz�lar� Rus�a, Frans�zca, Almanca, �ngilizce, Yunanca, �ince ve Arap�a'ya �evrilmi�tir.

  13 Kas�m 1943'te Ankara'da �ld�.

  Sadri Ertem'in Eserleri

  Di�er Eserleri

  (Gezi Notlar�-F�kra-Deneme)

  Yazı kaynağı : www.turkedebiyati.org

  Sadri Ertem

  Silindir Şapka Giyen Köylü

  Silindir Şapka Giyen Köylü Kitap Açıklaması

  Sadri Ertem, eserlerinde, gerçekçi bakış açısıyla dönemin yenilik hareketlerine, eski, yoz zihniyetin yeninin içine sirayet etmesine seyirci kalmamış, fabrikalarla boğulan köyleri, toprağından edilen köylüleri, yok pahasına çalışan işçiyi konu etmiştir.

  "Yol, yol... Medeniyetin kan damarı… Tevekkeli değil, yol olmayan yerde medeniyet olmaz demişler. Bu yol biraz sonra buraya dünya irfanını taşıyacak. Bu zümrüt tarlalar dünya altınlarını buraya bir oluk gibi boşaltacak."

  Çoluk çocuk aylarca çalıştıkları yol yapımından sonra haklarını alamayıp aç kalan köylüyü anlatırken, dönemin modernleşme sembollerini hicivsel bir yaklaşımla üzerlerine giydirmiş, yeniliğin aslen insana verilen değerle olacağını anlatmaya çalışmıştır.

  Silindir Şapka Giyen Köylü'de, üzerinden neredeyse bir asır geçmesine rağmen çok tanıdık manzaralarla karşılaşacak, bugünü yaşayacaksınız. Medeniyetin arandığı yerin yanlış, işaret eden ellerin düzenbaz olduğunu görecek ve ezbere bildiğiniz "Namuslu Adam"la karşılaşacak, menfaatleri uğruna insanların inançlarını sömüren, riyakârlarla tekrar yüzleşeceksiniz.

  "Hacı, keman sesi haramdır diye mektebe baskın ettiydi. Ne yaman, ne yavuz adamdı o... Öyle adam faiz alır mı? Kasabada banka açmak istediler de o, haramdır diye ayak diredi de elhamdülillah memlekete bu afet adım atmadı."

  (Tanıtım Bülteninden)

  Yazı kaynağı : www.dr.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap