Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  sgk borç yapılandırma başvuru formu

  1 ziyaretçi

  sgk borç yapılandırma başvuru formu bilgi90'dan bulabilirsiniz

  7256 Sayılı Kanun Kapsamında SGK Borçlarının Yapılandırılması

  SGK Borcu Yapılandırma Başvurusu

  SGK Borcu Yapılandırma Başvurusu

  27 Eyl SGK Borcu Yapılandırma Başvurusu

  Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 86 milyarlık alacağını yapılandırmaya yönelik yol haritasını açıkladı. Kurum, 44 sayfalık genelgesinde borcunu yapılandırmak isteyenler için örnek dilekçeler de hazırladı. Genelge ve durumunuza uygun dilekçeleri, aşağıdaki bağlantılardan bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

  GENELGE-2014-26

  Ek-1 5510 4 1-a maddesi kapsamında sigortalı çalıştıran işverenlerin borçlarının yapılandırılmasına ilişkin başvuru formu

  Ek-2; 5510 4.1-b maddesi kapsamındaki sigortalıların prim borçlarının yapılandırılmasına ve durdurulan sigortalılık sürelerinin ihyasına ilişkin başvuru formu

  Ek-3; 5510 4.1-c maddesi kapsamında sigortalı çalıştıran işverenlerin emekli keseneği ve kurum karşılığı ile prim borçlarının yapılandırılmasına ilişkin başvuru formu

  Ek-4; 5510 4.1-c maddesi kapsamında sigortalı çalıştıran işverenlerin fiili hizmet süresi zammı ve itibari hizmet süresi borçlarının yapılandırılmasına ilişkin başvuru formu

  Ek-5; 5510 4.1-c maddesi kapsamında sigortalı çalıştıran işverenlerin idari para cezası borçlarının yapılandırılmasına ilişkin başvuru formu

  Ek-6; 5510 4.1-c maddesi kapsamında sigortalı çalıştıran işverenlerin ek karşılık prim borçlarının yapılandırılmasına ilişkin başvuru formu

  Ek-7; 5510 4.1-a ve 4.1-b maddesi kapsamında aylık alanaların sosyal güvenlik destek prim borçlarının yapılandırılmasına ilişkin başvuru formu

  Ek-8; 5510 4.1-c maddesi kapsamında aylık alanların 1.10.2008 sonrası sosyal güvenlik destek prim borçlarının yapılandırılmasına ilişkin başvuru formu

  Ek-9; 5510 Ek-5, Ek-6, maddesi kapsamındaki prim borçları ile isteğe bağlı sigorta ve topluluk sigortası primborçlarının yapılandırılmasın ilişkin başvuru formu

  Ek-10 5510 60-g kapsamındaki genel sağlık sigortası prim borçlarının yapılandırılmasına ilişkin başvuru formu

  Ek-11; 5335 sayılı Kanuna göre yapılan ödemelere ilişkin başvuru formu

  Ek-12; Asıl işverence yapılan başvuruya istinaden alt işveren olarak başvuruda bulunulmayacağına dair alt işverenden alınacak taahhütname

  Ek-13; Alt işverence yapılan başvuruya istinaden asıl işveren olarak başvuruda bulunulmayacağına dair asıl işverenden alınacak taahhütname

  Ek-14; Davadan feragat edildiğine dair dilekçe

  Yazı kaynağı : korunanmuhasebe.com

  Vergi bor� yap�land�rmas� nas�l yap�l�r? Ba�kur-SGK yap�land�rma ba�vurusu ne zaman yap�lacak?

  Vergi bor� yap�land�rmas� nas�l yap�l�r? Ba�kur-SGK yap�land�rma ba�vurusu ne zaman yap�lacak?

  Vergi bor� yap�land�rmas�na dair kanun teklifi Resmi Gazete'de yay�mlanmas�n�n ard�ndan yasala�t�. D�zenlemeyle birlikte; Vergi cezalar�, trafik, askerlik, n�fus, k�pr�, otoyol ka�ak ge�i� cezalar�, ��renim kredisi bor�lar� ve destekleme primi bor�lar�, vergi aff� kapsam�nda yap�land�r�lacak. Teklifin yasala�mas�yla birliklte vergi borcu olan vatanda�lar, "Vergi aff� yap�land�rma Resmi Gazete'de yay�mland� m�, Vergi bor� yap�land�rma ba�vurusu ne zaman ve nas�l yap�l�r?" sorular�n�n yan�t�n� ara�t�rmaya ba�lad�. ��te, Ba�kur-SGK yap�land�rma 2023 son dakika geli�meleri...

  Vergi aff� bor� yap�land�rma kanun teklifi Meclis'ten ge�erek kabul edildi. Vergi cezalar�, trafik, askerlik, n�fus, k�pr�, otoyol ka�ak ge�i� cezalar�, ��renim kredisi bor�lar� ve destekleme primi bor�lar�n� da kapsayan vergi aff� bor� yap�land�rma d�zenlemesi Resmi Gazete'de yay�mlanmas�n�n ard�ndan yasala�t�.

  Buna g�re; Kamu kurumlar�na olan 2 bin TL'nin alt�ndaki bor�lar ile birlikte t�m vergi cezalar�, idari cezalar askerlik, n�fus, k�pr�, otoyol ka�ak ge�i� cezalar� ve daha �nce hi� yap�land�rma d�zenlemesinde yer almayan adli para cezalar�, idari para cezalar�, ��renim kredisi bor�lar� ve destekleme primi bor�lar� da yine yap�land�rma dahilinde olacak.

  D�zenlemeyle birlikte; Belediye idari para cezas�, su at�k alacaklar�, kiralama kaynakl� kullan�m haklar� ve kira bedelleri de yap�land�rma kapsam�na dahil edilecek.

  2 B�N L�RA ALTINDAK� BOR�LAR S�L�NECEK

  Yap�land�rma kanunu kapsam�nda 2 bin TL alt� olan vergi bor�lar� silinecek. Vergi dairelerine olan ve vadesi 31.12.2022 tarihinden (bu tarih dahil) �nce oldu�u halde 01.01.2023 tarihi itibariyle �denmemi� olan ve t�m vergi daireleri itibariyle Bor� asl� ve cezas�, gecikme zamm�, gecikme faizi, idari para cezas� toplam� 2 bin TL ve alt�nda olan bor�lar� silinecek.

  2 bin liran�n alt�nda olan bor�lar�n silinmesi i�in vergi dairelerine ba�vuru yapmaya gerek bulunmuyor, vergi daireleri bu bor�lar� kendisi silecek, yasal takibe ge�meyecek.

  YAPILANDIRMA BA�VURULARI NE ZAMAN BA�LIYOR?

  Yap�land�rma d�zenlemesinden yararlanarak vergi bor�lar�n� �demek isteyenler, 30.04.2023 tarihine kadar ilgili idareye ba�vuracak ve yap�land�rma tutarlar�n� pe�in veya taksitle �deyebilecek.

  Hazine ve Maliye Bakanl���, Ticaret Bakanl���, SGK, il �zel idareleri, belediyeler ve Y�KOB'Iara ba�l� tahsil dairelerine �denecek tutarlar�n ilk taksitini 31 May�s 2023 tarihine kadar, di�er taksitlerini ise bu tarihi takip eden ayl�k d�nemler halinde azami 48 e�it taksitte �deyebilme �art� aranacak.

  Hesaplanan tutarlar�n tamam�n�n ilk taksit �deme s�resi i�inde pe�in �denmesi halinde katsay� uygulanmayacak, feri alacaklar yerine Y�-�FE ayl�k de�i�im oranlar� esas al�narak hesaplanacak tutarlar�n y�zde 90'�n�n tahsilinden vazge�ilecek.

  Bu durumda idari para cezalar�ndan y�zde 25 indirim yap�lacak, yap�land�rma sonucu �denecek alaca��n sadece feri alacaktan ibaret olmas� halinde feri alacak yerine Y�-�FE ayl�k de�i�im oranlan esas al�narak hesaplanacak tutardan y�zde 50 indirim yap�lacak.

  VERG� BOR� YAPILANDIRMASI NASIL YAPILIR?

  Gelir �daresi Ba�kanl���n�n (www.gib.gov.tr / ivd.gib.gov.tr) internet adresinden kullan�c� kodu ve �ifre, e-Devlet �ifresi ya da an�nda kay�t olarak veya e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) �zerinden �nteraktif Vergi Dairesine giri� yaparak yap�land�rma ba�vurusunda bulunabilirsiniz.

  Vergi bor� yap�land�rmas�, vergi daireleri arac�l���yla da yap�labilecektir.

  Vergi borcunuzu ��renmek i�in �nternet Vergi Dairesi'ne giri� yaparak borcunuzu g�r�nt�leyebilir ve dilerseniz �deme yapabilirsiniz.

  Yazı kaynağı : www.star.com.tr

  YAPILANDIRMA BAŞVURU TARİHİ 2023 | GİB borç yapılandırma başvurusu nasıl nereden yapılır? Vergi, SGK, ceza, öğrenim kredisi... İşte başvuru detayları

  BORÇ YAPILANDIRMA LİSTESİ 2023! 7440 yapılandırma başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? Vergi, GSS prim, trafik, askerlik, köprü- otoyol cezaları, KYK...

  BORÇ YAPILANDIRMA LİSTESİ 2023! 7440 yapılandırma başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? Vergi, GSS prim, trafik, askerlik, köprü- otoyol cezaları, KYK...

  7440 YAPILANDIRMA BAŞVURUSU NE ZAMAN?

  Son dakika... 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun dünkü Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

  Resmi gazetede yayımlandı! Hangi borçlar yapılandırılacak? Yapılandırmaya nasıl başvurulacak?

  Yazı kaynağı : www.takvim.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap