Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  sela ile ezan arasında okunacak dualar

  1 ziyaretçi

  sela ile ezan arasında okunacak dualar bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Cuma g�n� Sela ile ezan aras�nda hangi dua okunur?Sela ile ezan aras�nda okunacak dualar

  Cuma g�n� Sela ile ezan aras�nda hangi dua okunur?Sela ile ezan aras�nda okunacak dualar

  Cuma g�n� sela ile ezan aras�nda dualar�n kabul oldu�u an M�sl�man vatanda�lar taraf�ndan merak konusu oldu. �slam aleminin m�barek g�n olarak sayd��� cuma g�n�nde k�l�nan namazlar�n ard�ndan bol bol dua edilir ve tesbih �ekilir. Rivayete g�re, 'Her kim cuma g�n� sela ile ezan aras�nda cuma suresinin son 3 ayetini 3 defa okursa eline helal para ge�er' Peki, Cuma g�n� Sela ile ezan aras�nda hangi dualar okunur? ��te Sela ile ezan aras�nda okunacak dualar..

  CUMA G�N� SELA �LE EZAN ARASINDA HANG� DUALAR ED�L�R?

  * Cuma g�n� bol bol salavat getirin. Cuma g�n� 80 selavat getirnin 80 y�ll�k g�nah� affolunur.

  * Cuma g�n� sela ile ezan aras�nda 100 kere okunacak dua:

  * 'La �lahe �lla ente Ya Hanna� ya Mennan� ya bediassemavati vel ard.'

  ALLAH’lM! Ruhumu Daraltma, Kalbimi Karartma, Darda koyup Aratma, Hak yolundan Sapt�rma, Beni senden Ba�kas�na yalvartma...

  Lailahe illallah Cuma’n�n sebebiyle, Muhammed�n Resullullah gerek y�z�n g�lgesiyle d�nya ve ahiret murad�m� ver.

  Melekler duas�yla, Ya ved�d�m, entel maksudum, Kulh�vellah� ehad, bin bir kere ya samed, cennet kap�lar�n� a�, benim g�nah�mdan ge�.

  Benim g�nah�m varsada senin gibi halikim var. Muhammed Aleyhisselam dostum var.

  �lahi kabre vard���m gece l�tfeyle, yaln�z kald���m gece bilmedi�imi bildir. Kabrimi nur ile doldur. Kevser �arab�na dald�r, ulu cemalini g�ster.

  Gece g�nd�z yalvar�r�m sana d�nya ve ahiret murad�m� ver bana.

  Rabbim Allah, fikrim zikrullah, kalbimin nuru Resullullah, evvelim Allah, ahirim Allah, La ilahe illallah Muhammed�n Resullullah.

  Cuma gibi g�n�m�z var. �slam gibi dinimiz var. Muhammed gibi �ah�m�z var. Allah dedim, dostum dedim, 99 ismine m�h�r vurdum, �st�ne.

  S�rr�m s�bhan�m Allah, derdim derman�m Allah, gafil kuluna gam d��m��, yeti� imdad�m�za ya Muhammed.

  Kulh�vellah� ehad, bin bir kere ya samed, ya Allah, ya Muhammed umar�z senden �efaat.

  Lailahe illallaht�r �z�m, Muhammed Mustafad�r s�z�m, ihlas-� �erif ile y�kad�m y�z�m. Ayetele k�rs� i�in sen kabul eyle s�z�m.

  Bug�n Cuma g�n�d�r. Dinim �slam dinidir. Dinimin �slam dini oldu�una, yetmi� binin n�sf�na, m�h�rledim �st�ne.

  Lailahe illallah �� murad�m var, biri cennet, bir �rmak diyar�n� g�rmek. A� cemalini g�ster diyar�n�.

  Ya Resullullah! Aman yarabbi ya rabbena her halimiz malumdur sana, gece g�nd�z yalvar�r�m sana. Her zaman sana muhtac�m, cemalini g�ster bana.

  Cennetine davet et Allah�m kabrimizde rahatl�k, s�ratta selamet, tatl� can�m�z sana emanet, son nefesimizde selametler ihsan eyle.

  Kabir suallerimiz ahsan eyle, cennetinle cemalini c�mleyle beraber bana da nasip eyle.

  Lailahe illallah selalar duas� i�in, Muhammed�n Resullullah ar�� ala g�lgesi i�in hastalara �ifa, dertlilere deva, bor�lulara edalar ihsan eyle Ya Rabbim.

  Elif Allah, Nur Muhammed tez selamet.

  Ya Celil, etme zelil, g�nder delil. �lahi Yarabbi hacetimi rahmet deryas�n� ula�t�r, duaya a��lan elleri icabete eri�tir.

  Allah�m senden ba�ka kimsemiz yoktur. Lailahe illallah ar�� alaya Muhammed�n Resullullah ��k�r Mevlaya.

  Yarabbi yarabbena her halim malumdur sana, cenneti alada cemalini g�ster bana.

  Lailahe illallah g�nahlar�m�z af eyle, Muhammed�n Resullullah makam�m� nur eyle.

  �lahi Yarabbi son nefesimde kendime malik olmad���m zaman bu duam� sana emanet ederim.

  Selat� selaya yollad�m Mevlaya, sen c�mlemizin murad�n� ver gelecek Cuma’ya.

  Lailahe illallah ve celleh� edas� ile, Rabbim murad�m�z� ver melekler duas� ile.

  Lailahe illallah kalbimizi karartma, r�zk�m�z� azaltma, kabrimizi, daraltma, senden ba�ka kap� aratma, muhannete muhta� etme.

  Lailahe illallah imanla sab�r, Muhammed�n Resullullah azaps�z kabir.

  Allah�m beni af eyle, her derdimi def eyle, r�zk�m�z� bol eyle, kabrimizi nur eyle, sual meleklerinin cevab�n� muktedir eyle.

  Evvelim Allah, ahirim Allah, kalbimde beytullah Lailahe illallah Muhammed�n Resullullah. “E�hed� en l� il�he illallah ve e�hed� enne Muhammeden abduh� ve ras�l�h�” diyerek �ene kapatmak nasip eyle Yarabbi.

  Allah�m �eytan�n �errinden, kabirdeki y�lanlardan, ��yanlardan, �l�m�n deh�etinden, kabirin azab�ndan, s�rat�n zulmetinden muhafaza eyle Allah�m.

  �l�m�n hay�rl�s�n�, �� aylar�n birisini, Yasinin yar�s�n� okurken �lmeyi nasip eyle Yarabbi. Amin.

  CUMA VAKT� DUALARIN KABUL OLDU�U AN NE ZAMANDIR?

  Cuma g�n� yirmi d�rt saatten ibarettir. Bu saatler i�erisinde �yle bir zaman vard�r ki,o saate denk gelenler,alt�y�z bin ki�inin cehennemden kurtulmas�na vesile olur. Bu zaman� yirmi d�rt saat i�erisinde aramak laz�md�r. Kesin olarak �u veya bu saat demek do�ru de�ildir. Ger�i Hz.Fat�ma(r.anha)validemiz, Cuma g�n� ikindi namaz�ndan sonra o�ullar� Hz.Hasan(r.a)ve Hz. H�seyin(r.a)Efendilerimizi g�ne�in bat�m� i�in y�ksek yerlere ��kar�r, Peygamber (s.a.v)Efendimiz �zerine �ok �ok salavat okurdu.Bu bize her ne kadar cuman�n k�ymetli saatini anlamaya vesile ise de as�l olan Cuma g�n�n�n t�m�n� de�erlendirmektir. Cuma g�n�n�n k�ymetli saati i�in sekiz g�r�� vard�r:

  1-Tan yeri a�armas�ndan, g�ne�in do�u�una kadar olan zamand�r.

  2-Bu k�ymetli saat, g�ne� zevaldeykendir.

  3-Vakit girdi�i s�rada m�ezzin ezan okudu�u zamand�r.

  4-Hatip minbere ��kt��� ve oturdu�u zamandan, namaz k�l�ncaya kadar ge�en zamand�r.

  5-Cuma namaz�na ba�land��� zamand�r.

  6-G�ne�in zeval vaktinden, namaz ba�lay�ncaya kadar olan zamand�r. Bu iki arada oldu�u s�ylenir.

  7-G�ne� do�du�u andan bir zira beldelere g�re g�ne�in do�umundan 30-40 dakika sonras�.

  8-�kindi namaz�ndan sonra, g�ne� bat�ncaya kadar olan zamand�r.

  Peygamberimizin "G�ne�in do�du�u en hay�rl� g�n cumad�r; �dem o g�n yarat�lm��, o g�n cennete girmi� ve o g�n cennetten ��kar�lm��t�r; k�yamet de cuma g�n� kopacakt�r" (M�slim, Cum'a, 18) s�z�yle ifade etti�i Cuma g�n�nde hangi dualar� etmeli? Cuma dualar� nelerdir?

  HER K�M CUMA G�N� SELA �LE EZAN ARASI CUMA S�RES�N�N 9-10-11 �YETLER�N� (3) DEFA OKURSA,O K���M�N EL�NE MUTLAKA O HAFTA ���NDE HELAL PARA GE�ER.

  Cuma s�resi 9-10-11 ayetler

  يَاأَيُّهَاالَّذِينَآمَنُواإِذَانُودِيلِلصَّلَاةِمِنيَوْمِالْجُمُعَةِفَاسْعَوْاإِلَىذِكْرِاللَّهِوَذَرُواالْبَيْعَذَلِكُمْخَيْرٌلَّكُمْإِنكُنتُمْتَعْلَمُونَ

  Y� eyyuh�llez�ne �men� iz� n�diye lis sal�ti min yevmil cumuati fes’av il� zikrill�hi ve zer�l bey’a, z�likum hayrun lekum in kuntum ta’lem�n(ta’lem�ne).

  فَإِذَاقُضِيَتِالصَّلَاةُفَانتَشِرُوافِيالْأَرْضِوَابْتَغُوامِنفَضْلِاللَّهِوَاذْكُرُوااللَّهَكَثِيرًالَّعَلَّكُمْتُفْلِحُونَ

  Fe iz� kudiyet�s sal�tu fente�ir� f�l ard� vebteg� min fadlill�hi vezkur�ll�he kes�ran leallekum tuflih�n(tuflih�ne).

  وَإِذَارَأَوْاتِجَارَةًأَوْلَهْوًاانفَضُّواإِلَيْهَاوَتَرَكُوكَقَائِمًاقُلْمَاعِندَاللَّهِخَيْرٌمِّنَاللَّهْوِوَمِنَالتِّجَارَةِوَاللَّهُخَيْرُالرَّازِقِينَ

  Ve iz� raev tic�raten ev lehveninfadd� ileyh� ve terak�ke k�im�(k�imen), kul m� indall�hi hayrun minel lehvi ve minet tic�rati, vall�hu hayrur r�z�k�n(r�z�k�ne).

  Yazı kaynağı : www.star.com.tr

  Cuma g�n� okunacak Esmalar nelerdir? Cuma g�n� okunacak Esmalar ve faziletleri

  Cuma g�n� okunacak Esmalar nelerdir? Cuma g�n� okunacak Esmalar ve faziletleri

  Cuma g�n� M�sl�manlar i�in bayram niteli�inde bir g�nd�r. �slam aleminin m�barek g�n olarak sayd��� cuma g�n�nde k�l�nan namazlar�n ard�ndan bol bol dua edilir ve tesbih �ekilir. Cuma g�n� okunacak esmalar ve dualar bu bak�mdan �ok k�ymetlidir. Rivayete g�re, 'Her kim cuma g�n� sela ile ezan aras�nda cuma suresinin son 3 ayetini 3 defa okursa eline helal para ge�er' Peki, Cuma g�n� okunacak esmalar nelerdir? ��te Cuma g�n� okunacak esmalar ve faziletleri...

  CUMA G�N� OKUNACAK ESMALAR

  �mam-� Gazali'ye g�re Cuma g�n� bin kere Ya Allah diyenler evliyalar s�n�f�na kat�l�rlar.

  Yine Cuma g�n� namazdan �nce y�z defa “Ya Allah, Ya Hu” diyen kimsenin hay�rl� dile�i ger�ekle�ir.

  Cuma namaz�ndan sonra y�z defa “Ya Rahman” diyenler unutkanl�ktan ve gafletten kurtulduklar� gibi kalpleri de nurlan�r.

  Cuma namaz�ndan sonra y�z defa “Ya Gaffar” ism-i �erifini okuyanlar affa ma�firete mazhar olurlar

  Cuma g�n� ak�ama do�ru “Y� Veliyy” ism-i �erifini okuyanlar�n hay�rl� dilekleri kabul olunur.

  Cuma gecesi 1000 defa “Y� Muhs�” ism-i �erifini okuyan�n k�yamet g�n�nde hesab� kolay olur.

  Cuma g�n� 1000 defa “Y� V�l�” ism-i �erifini okuyarak dua edenin duas� kabul olur, i�leri kolayla��r.

  10 hafta s�reyle Cuma g�nleri onar defa “Y� Ganiyy, Y� Mu�ni” ism-i �eriflerini okuyan zengin olur.

  Cuma geceleri 100 defa “Y� D�rr” ism-i �erifini okumaya devam eden Cenab� Hakka yak�n olur ve zarar verici �eylerden emin olur.

  Cuma namaz�ndan sonra y�z defa “Y� Gafur” ism-i �erifini okuyanlar af olunur.

  Cuma namaz�nda hutbe esnas�nda y�z defa “Ya Bas�r” ism-i �erifini okuyan� Cenab-� Allah hidayete erdirir, kalp g�z�n� a�ar.

  Cuma G�n� ”YA VEL�YY� YA ALLAH” esmas�n� (1000) defa zikreden ki�i her istedi�ine kavu�ur.

  Cuma g�n� “LA �LAHE �LLALAH�`L MEL�K�`L HAKKU`L- M�B�N” (200) defa zikreden Ki�i Allah`tan ne isterse verilir. Cuma g�n� Sabah`.

  YA-RAK�B esmas� (312) defa zikrederek iste�ini Allah`a bildirirsen iste�in kabul olur.

  CUMA G�N� OKUNACAK ESMALAR VE FAZ�LETLER�

  Allah Res�l� (sav) cuma g�n�nden bahsederken ��yle buyurdu: "Onda �yle bir an vard�r ki �ayet bir M�sl�man kul namaz k�larken o �na rastlar da Allah"tan bir �ey isterse, (Allah) ona diledi�ini mutlaka verir." (M1969 M�slim, Cum"a, 13)

  Allah'�n g�zel isimleri manas�na gelen "el-Esmau'l-h�sna / esma-i h�sna"n�n okunmas� elbette �ok faziletlidir. Kur'an'da Allah bu isimleri i�in "Lehu'l-Esmau'l-h�sna" (G�zel isimler Onundur-Taha, 20/8) ifadesini kullanm��t�r. Bu ise b�t�n isimlerinin g�zellikle tecelli etti�ini, okunmas�n�n yaln�z fayda temin etti�ini g�stermektedir.

  Ehil olan bir kimsenin "Hak�m" ismini vird edinmesi, bir�ok hikmeti g�rmeye vesile olabilir.

  Keza, s�rekli "Vedud" ismini vird edinen kimse de Allah'� �ok sevebilir, emir ve yasaklar�n� �ok sevebilir, -�ekli ne olursa olsun- kaza ve kaderinin tecellilerini �ok sevebilir.

  Allah’�n isimlerini zikreden kimse, her �eyden �nce ciddi bir m�mindir. Allah’�n g�zel isimlerini vird edinen kimse, s�rekli iman�n� g��lendirdi�i gibi, salih amel de i�lemi� olur. Kabirde imandan sonra salih amellerin de �efaat�i olaca�� bilinmektedir.

  CUMA G�N� OKUNACAK DUALAR

  �mam-� Suy�t�, el-C�mi’u’s-sa�ir’inde rivayet eder ki, Nebiyy-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz ��yle buyurmu�lard�r:

  “Kim cuma namaz�ndan sonra -konu�madan ve kalkmadan- ihl�s, Fel�k ve N�s s�relerini yedi�er defa okursa Allah Te�l� onu gelecek cumaya kadar, zarar verici �eylerden muhafaza buyurur.” (Suy�t�, el-C�miu’s-sa��r, no: 8954; Ali el-M�ttak�, II, 648/4985)

  �hl�s Suresi

  Felak Suresi

  Nas Suresi

  * Cuma g�n� bol bol salavat getirin. Cuma g�n� 80 selavat getirnin 80 y�ll�k g�nah� affolunur.

  * Cuma g�n� sela ile ezan aras�nda 100 kere okunacak dua:

  * 'La �lahe �lla ente Ya Hanna� ya Mennan� ya bediassemavati vel ard.'

  ALLAH’lM! Ruhumu Daraltma, Kalbimi Karartma, Darda koyup Aratma, Hak yolundan Sapt�rma, Beni senden Ba�kas�na yalvartma...

  Yazı kaynağı : www.star.com.tr

  Cuma g�n� sela ile ezan aras� okunacak dualar nelerdir, ka� kez okunmal�d�r?

  Cuma g�n� sela ile ezan aras� okunacak dualar nelerdir, ka� kez okunmal�d�r?

  Abdestlerini alana vatanda�lar camilere gidip namazlar�n� k�lacak. M�barek Cuma h�n� olmas� sebebiyle ibadet edilecek. Bir rivayete g�re Cuma g�n� sela ile ezan aras� okunacak duan�n sevab�n�n �ok b�y�k oldu�una inan�l�yor. Eller semaya a��lacak ve dua edilecek. Cuma g�n� sela ile ezan aras� okunacak duan�n sevab�na nail olmak isteyen vatanda�lar ibadetlerini yerine getirecek.

  CUMA G�N� SELA �LE EZAN ARASI OKUNACAK DUA NED�R?

  Cuma g�n� bol bol salavat getirin. Cuma g�n� 80 selavat getirnin 80 y�ll�k g�nah� affolunur.

  Cuma g�n� sela ile ezan aras�nda 100 kere okunacak dua:

  'La �lahe �lla ente Ya Hanna� ya Mennan� ya bediassemavati vel ard.'

  ALLAH’lM! Ruhumu Daraltma, Kalbimi Karartma, Darda koyup Aratma, Hak yolundan Sapt�rma, Beni senden Ba�kas�na yalvartma...

  CUMA DUASI 

  Lailahe illallah Cuma’n�n sebebiyle, Muhammed�n Resullullah gerek y�z�n g�lgesiyle d�nya ve ahiret murad�m� ver.

  Melekler duas�yla, Ya ved�d�m, entel maksudum, Kulh�vellah� ehad, bin bir kere ya samed, cennet kap�lar�n� a�, benim g�nah�mdan ge�.

  Benim g�nah�m varsada senin gibi halikim var. Muhammed Aleyhisselam dostum var.

  Gece g�nd�z yalvar�r�m sana d�nya ve ahiret murad�m� ver bana.

  Rabbim Allah, fikrim zikrullah, kalbimin nuru Resullullah, evvelim Allah, ahirim Allah, La ilahe illallah Muhammed�n Resullullah.

  Cuma gibi g�n�m�z var. �slam gibi dinimiz var. Muhammed gibi �ah�m�z var. Allah dedim, dostum dedim, 99 ismine m�h�r vurdum, �st�ne.

  S�rr�m s�bhan�m Allah, derdim derman�m Allah, gafil kuluna gam d��m��, yeti� imdad�m�za ya Muhammed.

  Kulh�vellah� ehad, bin bir kere ya samed, ya Allah, ya Muhammed umar�z senden �efaat.

  Lailahe illallaht�r �z�m, Muhammed Mustafad�r s�z�m, ihlas-� �erif ile y�kad�m y�z�m. Ayetele k�rs� i�in sen kabul eyle s�z�m.

  Bug�n Cuma g�n�d�r. Dinim �slam dinidir. Dinimin �slam dini oldu�una, yetmi� binin n�sf�na, m�h�rledim �st�ne.

  Lailahe illallah �� murad�m var, biri cennet, bir �rmak diyar�n� g�rmek. A� cemalini g�ster diyar�n�.

  Ya Resullullah! Aman yarabbi ya rabbena her halimiz malumdur sana, gece g�nd�z yalvar�r�m sana. Her zaman sana muhtac�m, cemalini g�ster bana.

  Cennetine davet et Allah�m kabrimizde rahatl�k, s�ratta selamet, tatl� can�m�z sana emanet, son nefesimizde selametler ihsan eyle.

  Kabir suallerimiz ahsan eyle, cennetinle cemalini c�mleyle beraber bana da nasip eyle.

  Lailahe illallah selalar duas� i�in, Muhammed�n Resullullah ar�� ala g�lgesi i�in hastalara �ifa, dertlilere deva, bor�lulara edalar ihsan eyle Ya Rabbim.

  Elif Allah, Nur Muhammed tez selamet.

  Ya Celil, etme zelil, g�nder delil. �lahi Yarabbi hacetimi rahmet deryas�n� ula�t�r, duaya a��lan elleri icabete eri�tir.

  Allah�m senden ba�ka kimsemiz yoktur. Lailahe illallah ar�� alaya Muhammed�n Resullullah ��k�r Mevlaya.

  Yarabbi yarabbena her halim malumdur sana, cenneti alada cemalini g�ster bana.

  Lailahe illallah g�nahlar�m�z af eyle, Muhammed�n Resullullah makam�m� nur eyle.

  �lahi Yarabbi son nefesimde kendime malik olmad���m zaman bu duam� sana emanet ederim.

  Selat� selaya yollad�m Mevlaya, sen c�mlemizin murad�n� ver gelecek Cuma’ya.

  Lailahe illallah ve celleh� edas� ile, Rabbim murad�m�z� ver melekler duas� ile.

  Lailahe illallah kalbimizi karartma, r�zk�m�z� azaltma, kabrimizi, daraltma, senden ba�ka kap� aratma, muhannete muhta� etme.

  Lailahe illallah imanla sab�r, Muhammed�n Resullullah azaps�z kabir.

  Allah�m beni af eyle, her derdimi def eyle, r�zk�m�z� bol eyle, kabrimizi nur eyle, sual meleklerinin cevab�n� muktedir eyle.

  Evvelim Allah, ahirim Allah, kalbimde beytullah Lailahe illallah Muhammed�n Resullullah. “E�hed� en l� il�he illallah ve e�hed� enne Muhammeden abduh� ve ras�l�h�” diyerek �ene kapatmak nasip eyle Yarabbi.

  Allah�m �eytan�n �errinden, kabirdeki y�lanlardan, ��yanlardan, �l�m�n deh�etinden, kabirin azab�ndan, s�rat�n zulmetinden muhafaza eyle Allah�m.

  �l�m�n hay�rl�s�n�, �� aylar�n birisini, Yasinin yar�s�n� okurken �lmeyi nasip eyle Yarabbi.

  Amin.

  Yazı kaynağı : www.aksam.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap