Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  sed hizmeti kapsamında olmadığınız değerlendirildi nedir

  1 ziyaretçi

  sed hizmeti kapsamında olmadığınız değerlendirildi nedir bilgi90'dan bulabilirsiniz

  SED hizmeti kapsam�nda olmad���n�z de�erlendirildi ne demek? SED ba�vurusu nas�l yap�l�r, �artlar nelerdir?

  SED hizmeti kapsam�nda olmad���n�z de�erlendirildi ne demek? SED ba�vurusu nas�l yap�l�r, �artlar nelerdir?

  SED ba�vurusu yapmak isteyenler ara�t�rmalar�na h�zland�rd�. SED yard�m�nda en fazla 2 �ocuk i�in destek sa�lanmaktad�r. �deme miktarlar�, memur maa� katsay�s�n�n art���na ba�l� olarak belirlenmektedir. SED ba�vurusu nas�l yap�l�r? SED hizmeti kapsam�nda olmad���n�z de�erlendirildi ne demek?

  SED BA�VURUSU NASIL YAPILIR?

  �l M�d�rl��� veya Sosyal Hizmet Merkezi M�d�rl�klerine �ahsen, dilek�eyle ve e-Devlet �zerinden elektronik ortamda ba�vuru yap�labilir.

  – Dilek�e,

  – T.C. Kimlik Numaras� beyan�,

  – Gerekti�inde al�nacak sa�l�k raporu, ��renci belgesi,

  – ��-kur ve meslek kurslar�na ba�vurdu�una dair belgeler istenilir. Meslek ba�ka bilgi ve belgeleri elde edebilmek amac�yla ba�ka ara�t�rmalarda da bulunabilir.

  SED H�ZMET� KAPSAMINDA OLMADI�INIZ DE�ERLEND�R�LD� NE DEMEK?

  SED hizmeti kapsam�nda olmad���n�z de�erlendirildi c�mlesi bu yard�mdan faydalanamayaca��n�z� ifade etmektedir.

  BA�VURU �ARTLARI NELERD�R?

  – Sosyal hizmetler kurulu�unda hayat�n� devam ettiren �ocuklar�n haklar�nda bak�m tedbiri karar� verilmesi durumunda ailesi ya da yak�nlar� yan�na verilebilecek olmas�,

  – Yoksulluk seviyesinde maddi zorluklar sebebiyle korunmaya muhta� durumuna d��ebilecek �ocuklar�n haklar�nda bak�m tedbiri karar� al�nmaks�z�n sosyal ve ekonomik destek hizmetinden yararland�r�larak ailesi veya yak�nlar� taraf�ndan bak�labilmesi,

  – Bak�m tedbiri karar� verilen ancak ya� s�n�r� tamamlayan sosyal hizmet kurulu�lar�ndan veya koruyucu aile yan�ndan ayr�lanlardan i� ve meslek edinme kursuna veya e�itimlerine devam eden gen�lerin bir i� ve meslek sahibi olamay�p desteklenmedikleri takdirde muhta� duruma d��ebilmesi,

  – Ola�an�st� bir felaket, do�al afet, hastal�k veya kaza ge�irerek belirli bir s�re kendisini ve ge�indirmekle y�k�ml� bulundu�u aile fertlerinin temel ihtiya�lar�n� kar��lanmamas� durumda,

  – Hayati tehlike arz eden ve ameliyat gerektiren durumlar nedeniyle sorumlulu�u alt�ndaki �ocuklara bak�lamamas� gereklidir.

  Yazı kaynağı : www.aksam.com.tr

  SED başvurusu 'SED hizmeti kapsamında olmadığınız değerlendirildi' ne demektir, ne anlama geliyor?

  SED başvurusu 'SED hizmeti kapsamında olmadığınız değerlendirildi' ne demektir, ne anlama geliyor?

  Hükümet Türkiye genelinde ihtiyaç sahibi olan tüm vatandaşların ve ailelerin yanında olmaya devam ediyor. Bu kapsamda görevlendirilen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ise Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti (SED) sayesinde ihtiyaç sahibi vatandaşları veya aileler, tespit ederek gerekli şartları taşımaları halinde istenen destek türünü kendilerine sağlıyor.

  SED hizmeti kapsamında olmadığınız değerlendirildi ne demek

  SED başvuruları genel olarak e-Devlet Kapısı'ndan gerçekleştiriliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın belirlediği şartları taşıyan tüm vatandaşlar SED desteklerinden faydalanabiliyor. Devlet desteği ödeme tutarları genel olarak memur maaş katsayısının artışına bağlı olarak belirlenirken SED başvurusu istenirse İl Müdürlüğü veya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerine şahsen yapılabilir, istenirse dilekçe yoluyla da yapılabilir. Çoğunlukla başvurular, e-Devlet üzerinden elektronik ortam üzerinden alınmaktadır.

  'SED hizmeti kapsamında olmadığınız değerlendirildi' ne demek?

  SED başvuru yapıldıktan sonra başvurunun değerlendirmeye alınma süreci başlatılıyor. Bu süreç sonrasında başvuru sahibi kontrol panelinde 'SED hizmeti kapsamında olmadığınız değerlendirildi' ibaresini görebiliyor. Bunun anlamı ise söz konusu destekten yararlanılamayacağı anlamı çıkarılıyor.

  Yazı kaynağı : www.karar.com

  SED hizmeti kapsamında olmadığınız değerlendirildi ne demek?

  SED hizmeti kapsamında olmadığınız değerlendirildi ne demek?

  SED, Temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ailelere, çocukların aile ortamından ayrılmadan sağlıklı bir şekilde gelişimini tamamlaması amacıyla yapılan nakdi ve psiko-sosyal destektir. Her ay ya da yılda 2 sefer olmak üzere iki farklı şekilde yapılan SED hizmeti için nasıl başvuru yapılır? SED başvurusu için gerekli evraklar neler? SED hizmeti başvurusunun sonucu ne zaman belli oluyor? Peki, SED hizmeti kapsamında olmadığınız değerlendirildi ne demek? İşte, merak edilenler…

  SED HİZMETİ KAPSAMINDA OLMADIĞINIZ DEĞERLENDİRİLDİ NE DEMEK?
  Çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken ailelerin, kendi kendine yeterli hale gelinceye kadar çocuklarının bakımı ve desteklenmesi amacıyla geçici bir süre verilen ekonomik destekler ile ve psiko- sosyal destek sistemidir.

  Bugünlerde Pek çok kişinin başvurduğu ve sonucunda karşılaştığı “SED hizmeti kapsamında olmadığınız değerlendirildi.” Yazısı gerekli koşulları sağlamadığınızı ve Bakanlık tarafından SED hizmeti almaya yeterli olmadığınız anlamına geliyor.

  Sosyal ve Ekonomik Destek hizmetinden yararlanabilmek için koşullar;
  -Haklarında bakım tedbiri kararı verilerek sosyal hizmet kuruluşlarında bakılan ve desteklendikleri takdirde ailesi veya yakınları yanına verilebilecek çocuklar.
  -Ekonomik yoksunluk nedeniyle, desteklenmedikleri takdirde korunmaya muhtaç duruma düşecek olanlardan haklarında bakım tedbiri kararı alınmaksızın sosyal ve ekonomik destek hizmetinden yararlandırılarak ailesi veya yakınları tarafından bakılabilecek çocuklar.
  -Bakım tedbir kararlı iken yaş sınırlarını tamamlamaları nedeniyle, sosyal hizmet kuruluşlarından veya koruyucu aile yanından ayrılanlardan iş ve meslek edinme kursuna veya eğitimlerine devam eden veya bir iş ve meslek sahibi olamayıp desteklenmedikleri takdirde muhtaç duruma düşecek olan gençler.
  -Olağanüstü bir felaket, tabii afet, hastalık veya kaza geçirerek belirli bir süre kendisinin ve geçindirmekle yükümlü bulunduğu aile fertlerinin temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olanlar ile hayati tehlike arz eden ve ameliyat gerektiren durumlarla karşılaşan veya vefat eden kişilerin çocukları.

  Talepler, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmelik kapsamında değerlendirilmekte ve inceleme sonucu uygun görülenler desteklenmektedir.

  SED HİZMETİ ÖDEME VE ÜCRET MİKTARLARI NELER?
  SED miktarı ve süresi ailedeki çocuk sayısına göre belirlenmeyip ailenin ihtiyaçlarına göre belirlenir. Bu miktar ve süre SED yönetmeliği çerçevesinde Sosyal Hizmet Merkezindeki komisyon ve aile hakkında sosyal inceleme yapan meslek elemanı tarafından belirlenir. Bir aileye en fazla 2 çocuk adına ekonomik destek sağlanır ve sağlanan bu ekonomik destek Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından aylık olarak ebeveynin Ziraat Bankasında ki hesabına yatırılır.

  Okul Öncesi Dönemde Olan veya Okula Gitmeyen Çocuk için: 733,69 TL
  İlköğretime Giden Çocuk (1. Sınıf-8. Sınıf): 1.100,53 TL
  Ortaöğretime Giden Çocuk (9. Sınıf-12. Sınıf): 1.173,90 TL
  Yüksek Öğretime Giden Çocuk: 1.320,64 TL

  Yazı kaynağı : www.icerikhaber.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap