Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  sebzeler kaç günde bir sulanır

  1 ziyaretçi

  sebzeler kaç günde bir sulanır bilgi90'dan bulabilirsiniz

  SEBZELERDE SULAMA Y�NTEMLER�

  SEBZELERDE SULAMA Y�NTEMLER�

  �nceki derslerimizde �e�itli sulama y�ntemlerini inceledik. Sebze yeti�tiricili�i �lkemiz i�in en �nemli tar�m kollar�ndan birisini olu�turmaktad�r. Hem halk�m�z�n iyi ve dengeli beslenmesi, hem de ihracatta olduk�a �nemli bir yeri olmas� sebzecili�in �nemini art�ran �zellikleridir.

  Sebze tar�m�nda da suyun ve sulaman�n vazge�ilmez bir yeri vard�r. �e�itli sebzelerin b�nye yap�s�n�n % 60-90 �n� su olu�turmaktad�r. Bu nedenle de sebzeler di�er bitkilere g�re en �ok su kullanan tar�m �r�nleridir. Sebze tar�m�n�n ba�ar�yla yap�labilmesi y�renin 700 mm. den fazla y�ll�k ya��� almas�na ba�l�d�r. Ancak bu ya�muru sebzenin en �ok suya ihtiya� duydu�u zamanda ya�d�rmak kimsenin elinde de�ildir. O zaman bitkinin ihtiyac� olan suyu sulama ile kar��lamak zorunlulu�u do�maktad�r. Bunun gibi y�ll�k ya��� ortalamas� 700 mm. nin alt�na d��en yerlerde de sebze yeti�tiricili�i ancak sulama ile m�mk�n olabilecektir. K�saca ya���lar�n yetersiz ve zamans�z oldu�u yerlerde sebze yeti�tiricili�i ancak sulama ile yap�labilir.

  ��te bu dersimizde �e�itli sebzelerin su istekleri, uygulanacak sulama y�ntemleri ile, sebzeleri sularken dikkat edilmesi gereken hususlar incelenecektir.

  SEBZE YET��T�R�C�L���NDE KULLANILAN SULAR NASIL OLMALIDIR

  Sebze bah�elerinde kullan�lacak sular�n �u �zelliklere sahip olmas� gerekir.

  - Havalanm�� olmal�d�r

  - So�uk olmamal�d�r

  - Tuzlu olmamal�d�r

  - ��erisinde sebzelere zarar verebilecek zararl� madensel maddeler bulunmamal�d�r.

  SEBZE YET��T�R�C�L���NDE KULLANILAN SULAR HANG� KAYNAKLARDAN SA�LANIR

  Sebzecilikte kullan�lan sular�n �� kayna�� vard�r:

  1 . Ya�mur Sular�

  2. Akar Sular

  3. Yeralt� Sular�

  Bunlar� tek tek inceleyelim:

  1. Ya�mur Sular�: Kalite y�n�nden sulamaya en uygun olan sulard�r. Temiz ve havalanm�� olduklar� gibi bile�imlerinde zararl� tuzlar da bulunmaz. S�cakl�klar� �evre s�cakl���na yak�n yani istenen derecededir. Ancak istenildi�i zaman istenilen miktarda ya�mur suyu bulmak m�mk�n de�ildir.

  2. Akar Sular: Daima a��k ve hareketli olduklar� i�in havalanm��, g�ne� g�rd�kleri i�inde istenilen s�cakl�ktad�rlar. Ancak bu avantajlar�n�n yan�nda istenmeyen baz� tuzlar� ta��yabilirler ve kaliteleri her zaman istenen d�zeyde olmayabilir.

  3. Yeralt� Sular�: Havas�z ve so�uk olurlar. Beton havuzlarda bekletilip, havaland�rd�ktan sonra kullan�lmal�d�rlar.

  SEBZELERDE SULAMA Y�NTEM� SE��L�RKEN NELERE D�KKAT ED�LMEL�D�R

  Sebzelerde sulama y�ntemi se�ilirken; sulanacak sebzenin cinsi, hastal�klara kar�� dayan�kl�l���, �zellikleri ile sulaman�n maliyeti ve �r�n�n de�eri etken olmaktad�r.

  Akarsu

  Resim 1. Sebzelerin sulanmas�nda akarsular �ok �nemli kaynaklardand�r.

  Daha �nce s�z� edilen kaynaklardan yararlanarak ve sulama sular�n�n �zellikleri dikkate al�narak sebzeler;

  1 . Y�zey Sulama veya

  2. Bas�n�l� Sulama y�ntemlerinden birisiyle sulanabilmektedirler.

  Y�zey sulama

  Resim 2. Sebzeler y�zey veya bas�n�l� sulama sistemlerinden yararlanarak sulanmaktad�r.

  Y�zey sulama y�ntemlerinden sebzelerde en �ok iki alt metot uygulanmaktad�r. Bunlar:

  a) Kar�k Sulama

  b) Tava Sulama metotlar�d�r.

  a) Kar�k Sulama Metodu: S�raya ekilen sebzeler i�in kullan�lan bir metottur. Bu metotta; sebze bah�esinde sebzelere verilecek s�ra aras� mesafe aral���nda kar�k seddeleri haz�rlan�r. Sebzeler bu seddelerin ya tepesine ya da yama�lar�na ekilir ve dikilirler. su bu setlerin aras�ndaki kar�klara b�rak�l�r, sebzeler s�zd�rma yolu ile sudan zarar g�ren bitkilerin sulanmas� i�in �ok uygundur, k�k bo�azlar� su ile temas etmez. S�ra aral��� olduk�a dar olan sebzelerin sulanmas�nda k���k kar�klar kullan�l�rlar. Bunlara �izi ad� verilir. Kar�k ve �iziler tar�m alet ve makinalar� ile kolayca a��labilirler.

  S�raya ekilen sebzeler i�in kar�k sulama uygun bir metottur

  Resim 3. S�raya ekilen sebzeler i�in kar�k sulama uygun bir metottur.

  b) Tava Sulama: Bu metot s�k ekilen sebzelerde uygulan�r. Tava b�y�kl��� sebze �e�idine, toprak b�nyesine ve mevcut su miktar�na g�re de�i�ir. Tavalar 15-20 cm. y�kseklikteki setlerle birbirinden ayr�l�rlar. Su ana arktan gelir, s�ra ile tavalar�n a�z� a��larak tavalar sulan�r. E�er sebzeler b�y�m�� ise tava y�zeyindeki su bir miktar y�kseklik kazan�ncaya kadar tavaya su verilmeli, daha sonra su di�er tavalara �evrilmelidir. E�er tavadaki sebzeler yeni �imlenmi� ise su tavan�n alt ucuna gidince tavan�n a�z�n� kapatmak ve suyu di�er tavalara �evirmek gerekir.

  2. Bas�n�l� Sulama Y�ntemleri de

  a) Ya�murlama Sulama

  b) Damla Sulama olarak iki �ekilde uygulanmaktad�r.

  a) Ya�murlama Sulama: Suyun bas�n� alt�nda �zel ba�l�klar yard�m� ile yukar� f��k�rt�lmas� �eklinde yap�lan sulamad�r. Dik, meyilli, engebeli yerlerde uygulan�r. Sebzelerde devaml� uygulanmas� durumunda baz� sak�ncalar do�urmaktad�r. Sebzelerde, nemden dolay� hastal�klara neden olmaktad�r. Yaprak veya meyve �zerinde kalan su damlalar� mercek g�revi yaparak yan�k gibi arazlar meydana getirmektedir. Ayr�ca tozla�ma zaman� yap�lan sulamalar d�llenmeyi �nlemektedir.

  b) Damla Sulama: Suyun k�t oldu�u, �r�n�n fazla para getirdi�i yerlerde uygulanmaktad�r. Bu y�ntemde �zel ba�l�k ve borular kullan�larak bitki k�k�ne damlama ile sulama yap�l�r. Son zamanlarda ekonomisi ve �zelli�i nedeni ile daha �ok �rt� alt� sebzecili�inde kullan�lmaktad�r. �lk tesis masraf� olduk�a y�ksektir fakat di�er y�ntemlere g�re daha fazla �r�n art��� sa�lad���ndan, ekonomik oldu�u s�ylenebilir.

  Fasulye

  Resim 4. Ba�ar�l� ve rand�manl� bir sebzecilik i�in sulama metodunu iyi se�melidir.

  �NEML� BAZI SEBZELER HANG� METOTLA VE NASIL SULANIRLAR

  �imdi �nemli baz� sebzelerin sulanmas�nda hangi y�ntemin daha uygun oldu�unu ve sulama ko�ullar�n� g�relim.

  Domates: Kar�k y�ntemi ile sulan�r. Fidelerin dikiminden hemen sonra can suyu verilir. Fideler tutana kadar bir iki kez sulama yap�l�r. Daha sonra ilk meyveler g�r�lene kadar m�mk�nse sulama yap�lmamal�d�r. E�er �ok kurak giderse bu devrede de bir iki sulama yap�labilir. Normal sulamaya y�relerin iklim ko�ullar�na g�re de�i�ik zamanlar da ba�lan�r ve 7 ile 12 g�n aralar ile sulamalar yap�l�r. En iyi sulama vakti sabah veya ak�am serinli�idir. Kar�klardan suyun ta�mamas�na ve meyvelerin kirlenmemesine dikkat edilmelidir.

  Domates

  Resim 5. Domatesin sulanmas� iklim ko�ullar�na ba�l�d�r.

  Biber: Kar�k y�ntemi ile sulan�r. Bitkilerin su ile direk temas� olmamal�d�r. Sulamalara ba�land�ktan sonra 7-10 g�nl�k sulama aral�klar�yla devam edilir. Biber �i�eklenme d�neminde �ok hassast�r. Bu d�nemde yap�lacak bir sulama verim ve kalitede etkili olur.

  Patl�can: Kar�k Y�ntemi ile sulan�r. Patl�can fideleri tutuncaya kadar bir ka� defa sulan�r. Fidelerin b�y�mesi s�ras�nda su kesilir, 2-3 defa �apa yap�l�r. Patl�can �i�ek a��p mahsul ba�lad�ktan sonra s�k s�k su ister.

  Biber

  Resim 6. Biber suyu �ok seven bir sebzedir.

  H�yar: Kar�k y�ntemi ile sulan�r. �lk meyve g�r�l�nceye kadar idareli sulan�r. �ok su �i�ek silkmesine neden olur. Meyve ba�lad�ktan sonra h�yara bol ve s�k su vermelidir. S�cak ve kuru havalarda her hasattan sonra yani fki g�nde bir su verilmelidir. D�zensiz sulama meyvelerde �ekil bozukluklar�na neden olur. Bitkinin su ihtiyac� kar��lanmazsa meyvelerde ac�la�ma g�r�l�r.

  H�yar

  Resim 7. H�yar h�zl� ve ta�k�n bir sulama yerine, yava� ve sindirerek sulanmal�d�r.

  Kabak: Kar�k y�ntemiyle aynen h�yar gibi sulan�r. Meyve ba�lad�ktan sonra bol ve s�k su verilmeli her hasattan sonra sulama yap�lmal�d�r.

  Kabak

  Resim 8. Kabak b�y�d�k�e su ihtiyac� artmaktad�r.

  Fasulye: Kar�k y�ntemi ile sulan�r. 15-20 g�n ara ile sulama yap�lmal�d�r. �lk iki sulama �i�eklenmeden �nce, di�er iki sulama ise �i�eklenmeden sonra uygulan�r. Yani ilk sulamadan itibaren 15-20 g�n ara ile 4 defa sulama uygulan�r.

  Fasulye

  Resim 9. Topraktaki nem durumuna bak�larak fasulyeye su verilir.

  Karpuz: Kar�k veya ya�murlama ile sulan�r. Karpuz �zellikle �imlenme ve ��k�� d�neminde topraktaki nem eksikli�ine kar�� hassast�r. Bu d�nemde topra��n neminin yeterli olmas� gerekir. Aksi durumda bitki sa�l�kl� b�y�yemez. �i�eklenme ve meyve olu�umu d�neminde yap�lan sulamalar verimin artmas�n� sa�lar. Olgunla�ma d�neminde ise toprak neminin azl��� verimi etkilemez, buna kar��n meyve kalitesini art�r�r. Bu bak�mdan olgunla�ma d�neminde sulama yap�lmamal�d�r. Yani hasattan 15-20 g�n �nce sulamalara son verilmelidir.

  Kavun: Sulamas� karpuza benzer. Ancak kavun i�in en uygun sulama y�ntemi kar�k ve damla sulamad�r.

  Karpuz

  Resim 10. Karpuza ta�k�n su verilmemelidir.

  Kavun

  Resim 11. Kavunda sulama zaman�n� iyi se�mek gerekir.

  Lahana: Kar�k ve ya�murlama sulama y�ntemleri uygulanabilir. Topraktaki nem eksikli�ine orta derecede duyarl�d�r. Ba� olu�umu ve olgunla�ma d�neminde toprak neminde a��r� d�zeyde eksiklik, ba�lar�n k���k kalmas�na ve verimin d��mesine neden olur. Y�ksek verim i�in bu d�nemde sulama yap�lmas� gerekir. Lahana y�zlek k�kl� bir bitki oldu�u i�in, y�ksek ve su ak�m� uygulamaktan ve �zellikle tava sulama y�ntemlerinden ka��nmal�d�r.

  Lahana

  Resim 12. Lahanaya s�cakl���n y�ksek oldu�u ilk geli�me devresinde bol su verilmelidir.

  Havu�: Ya�murlama y�ntemi ile sulanabilir. Bitkilere ilk geli�me d�neminde haftada bir, daha sonralar� 10-14 g�n ara ile sulama yap�l�r. Ya�murlama olmad��� yerlerde tava usul� veya �izi kar�k y�ntemi ile sulama yap�l�r.

  Havu�

  Resim 13. Havu� d�zenli su isteyen bir bitkidir.

  SEBZE SULAMALARINDA D�KKAT ED�LECEK HUSUSLAR NELERD�R

  1. Sebze tohum ve fidelerine uygulanan �imlenme ve can suyu uygulamalar� hari� tutulursa genelde ilk sulamalara g�n d�n�m�nden sonra ba�lan�r.

  2. Sebze fideleri dikilip can suyu verildikten sonra, havalar �ok kurak gitmiyorsa meyve ba�lay�ncaya kadar sulamalara ba�lanmamal�d�r.

  3. Havalar �ok s�cak ve kural ge�iyorsa can suyu ile meyveler g�r�n�nceye kadar olan arada 1-2 sulama yap�labilir.

  4. �lk anlarda yap�lan bol sulama sebzelerde �i�ek silkmesine neden olur. Bu nedenle meyve ba�lama azal�r, verim d��er.

  H�yar

  Resim 14. Sebze tar�m�n da verim ve kalitenin y�kseltilmesi iyi ve bilgili bir sulamayla m�mk�n olur.

  5. Sebzeler �abuk b�y�y�p, k�sa s�rede olgunla��p hasat olgunlu�una geldi�inden bu h�zl� geli�meye paralel olarak s�k s�k sulamaya ihtiya� duyarlar.

  6. Sulaman�n s�kl���n� ve miktar�n� belirlemede, sebze topra��n�n b�nyesi ve bitkilerin k�k yap�s� da �nemli fakt�rlerden.

  a) Kaba b�nyeli topraklar, a��r b�nyeli topraklara oranla daha s�k sulanmal�d�r.

  b) S�� k�kl� bitkiler derin k�kl� bitkilerden daha s�k sulanmal�d�r.

  7. Sulamalar sabah, ak�am serinliklerinde yap�lmal�d�r.

  8. Sebzeler genellikle s�raya ekildi�i i�in kar�k usul� sulanmal�d�r.

  9. Su hi� bir zaman kar�k seddelerinin �zerine ��kmamal�d�r.

  10. D�zensiz ve yetersiz sulama, sebzelerin ufak kalmas�na, ac�la�mas�na ve yar�lmas�na neden olur.

  11. Az ya��� veya sulama sebzelerin k�k sisteminin y�zlek olmas�na neden clur. Bu durumun devam�nda alt katmanlarda rutubet olsa bile bitkiler bundan faydalanamazlar.

  12. Seyrek ve az sulama sebzelerin yeterli geli�mesine engel oldu�u gibi salatal�k ve patl�canlar�n da ac�la�mas�na yol a�ar.

  13. Sebze b�y�mesi, su iste�ini anlayabilmek i�in en g�venilir i�arettir. Yetersiz sulama b�y�menin yava�lamas� ile g�r�l�r.

  14. Yazl�k sebzeler s�cak ortamda yeti�tirildi�inden s�ca�� ve rutubeti �ok severler. S�ca��n ve rutubetin yeterli olmad��� ortamda istenilen miktar ve kalitede sebze yeti�tiricili�i yapmak m�mk�n de�ildir.

  K�saca sebze tar�m�nda gerek verim, gerekse kalitenin y�kseltilmesi y�n�nden sulama �ok dikkat edilmesi gereken bir konudur.

  Yazı kaynağı : www.tarimkutuphanesi.com

  Sebzeler Nasıl Sulanır?

  Sebzeler Nasıl Sulanır?

  Sebzecilikte sulamanın önemli bir yeri vardır. Çeşitli sebzelerin bünyesinde %60-90 oranında su bulunmaktadır. Bu sebepler diğer bitkilere oranla suya daha çok ihtiyaç duymaktadır.

  Sebze bahçelerinde kullanılan suların çeşitli özellikleri vardır. Kullanılan su havalanmış olmalıdır. Soğuk olmamalıdır. Tuzlu olmamalıdır. Suyun içinde sebzelere zarar verebilecek madensel maddeler olmamalıdır.

   Sebzeler nasıl sulanır?

  Sebzeler sulanırken; sulanacak sebzenin cinsi, hastalıklara karşı dayanıklılığı gibi çeşitli etkenler önemlidir.

  Domates: Domates fideleri dikildikten sonra can suyu verilir. Fideler tutana kadar bir iki kez sulama yapılır. Sonrasında ilk meyveler görülene kadar sulama yapılmamalıdır. Eğer kurak bir dönemse bir iki kere su verilebilir. Normal sulamaya yörelerin iklim özelliklerine göre değişik zamanlarda başlanır. 7-12 gün arasında sulama yapılır. Saba erken saatlerde ya da akşam serinliğinde sulama yapılmalıdır.

  Biber: Su bitkiyle direkt temas etmemelidir. Sulamalara 7-10 günlük aralıklarla devam edilir. Biber, çiçeklenme döneminde hassastır.

  Patlıcan: Patlıcan fideleri tutuncaya kadar bir kaç defa sulanır. Fidelerin büyümesi sırasında su kesilir, 2-3 defa çapa yapılır. Patlıcan çiçek açtıksan sonra daha çok su ister.

  Salatalık: İlk meyveleri görülene kadar ara ara sulanır. Meyveler olgunlaşmaya başladıktan sonra bol ve sık su verilmelidir. Düzensiz sulama meyvelerin şekilsiz olmasına sebep olur. Su ihtiyacı karşılanmazsa, meyveler acılaşabilir.

  Kabak: Tıpkı salatalık gibi sulanır. Meyve olgunlaşmaya başladıktan sonra bol ve sık su verilmelidir. Her hasattan sonra sulama yapılmalıdır.

  Fasulye: 15-20 gün ara ile sulanmalıdır. İlk iki sulama çiçeklenmeden önce, diğer iki sulama ise çiçeklenmeden sonra uygulanır. İlk sulamadan itibaren 15-20 gün ara ile 4 defa sulama uygulanır.

  Karpuz, kavun: Karpuz özellikle çimlenme ve çıkış döneminde topraktaki nem eksikliğine karşı hassastır. Çiçeklenme ve meyve oluşumu döneminde yapılan sulamalar verimin artırır. Olgunlaşma döneminde sulama yapılmamalıdır. Hasattan 15-20 gün önce sulamalara son verilmelidir.

  Havuç: Bitkilere ilk gelişme döneminde haftada bir, daha sonraları 10-14 gün ara ile sulama yapılır.

  Sulamada dikkat edilecek hususlar

  Sebzelerde yeterli verim alınabilmesi için sulamaya gerekli özen gösterilmelidir.

  Yazı kaynağı : evhayat.com

  Biber kaç günde bir sulanır? Biber fidesi suyu sever mi?

  Meyve Ve Sebzelerde Sulama Zaman� Tespiti Nas�l Olmal�d�r?

   MEYVE VE SEBZELERDE SULAMA

  Meyve, sebze g�vdelerine de�dirmeden ve k�kleri �amur i�inde b�rakmadan, s�zarak k�klere ula�acak ve bitkilerin ihtiyac�n� kar��layacak miktarda suyun verilmesi �eklinde ( damla, s�zd�rma gibi ) yap�lan sulama en iyi sulamad�r. �ok su harcand���, bitki besinlerini y�kad���, k�kleri havas�z b�rakt���, k�k ve k�k bo�az� hastal�klar�na sebep oldu�u i�in g�llendirme �eklinde yap�lan sulama pek uygun de�ildir.

  Damlama Sulama

  Dik g�ne� ����� oldu�u zamanlarda ya�murlama sulama yap�lmas� halinde su damlalar� mercek vazifesi yaparak yapraklarda yan�kl�k yapt�klar� ve fazla nemlenmeden dolay� mildiy� gibi hastal�klara sebep oldu�undan yapra�� yenen sebzelerde ya�murlama sulama yap�lmamal�, e�er mecbursa dikkatli yap�lmal�d�r. Meyve aralar�nda yeti�tirilen bitkileri sulamak amac�yla ya�murlama sulama yap�lmas� halinde meyve a�a�lar�nda karaleke, yaprak delen (�il) gibi hastal�klar�n �remesine sebep olunabilir.

  FAZLA SUYUN VE SIK SULAMANIN ZARARLARI

  NEM - SU YETERS�ZL���N�N BEL�RT�LER� VE ZARARLARI

  TOPRAK TAVINI  KORUMA VE AZ SULAMA YOLLARI

  SULAMA SUYUNUN KAL�TES�

  B�y�k arazilerde �retim yapmak amac�yla yat�r�m de�eri y�ksek bitkisel �retim tesisleri kurulurken �ncelikle kullan�lacak sulama suyunun kalitesi analiz ettirilmelidir.

  Yazı kaynağı : www.sorhocam.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap