Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  seçimlerin yenilenmesine kim karar verir

  1 ziyaretçi

  seçimlerin yenilenmesine kim karar verir bilgi90'dan bulabilirsiniz

  T�RK�YE CUMHUR�YET� ANAYASASINDA DE����KL�K YAPILMASINA DA�R KANUN

  MADDE 1- 7/11/1982 tarihli ve 2709 say�l� T�rkiye Cumhuriyeti Anayasas�n�n 9 uncu maddesine �ba��ms�z� ibaresinden sonra gelmek �zere �ve tarafs�z� ibaresi eklenmi�tir.

  MADDE 2- 2709 say�l� Kanunun 75 inci maddesinde yer alan �be�y�zelli� ibaresi �alt�y�z� �eklinde de�i�tirilmi�tir.

  MADDE 3- 2709 say�l� Kanunun 76 nc� maddesinin birinci f�kras�nda yer alan �Yirmibe�� ibaresi �Onsekiz� �eklinde, ikinci f�kras�nda yer alan �y�k�ml� oldu�u askerlik hizmetini yapmam�� olanlar,� ibaresi �askerlikle ili�i�i olanlar,� �eklinde de�i�tirilmi�tir.

  MADDE 4- 2709 say�l� Kanunun 77 nci maddesi ba�l���yla birlikte a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir.

  �C. T�rkiye B�y�k Millet Meclisi ve Cumhurba�kan�n�n se�im d�nemi

  MADDE 77- T�rkiye B�y�k Millet Meclisi ve Cumhurba�kanl��� se�imleri be� y�lda bir ayn� g�nde yap�l�r.

  S�resi biten milletvekili yeniden se�ilebilir.

  Cumhurba�kanl��� se�iminde birinci oylamada gerekli �o�unlu�un sa�lanamamas� halinde 101 inci maddedeki usule g�re ikinci oylama yap�l�r.�

  MADDE 5- 2709 say�l� Kanunun 87 nci maddesi a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir.

  �MADDE 87- T�rkiye B�y�k Millet Meclisinin g�rev ve yetkileri, kanun koymak, de�i�tirmek ve kald�rmak; b�t�e ve kesinhesap kanun tekliflerini g�r��mek ve kabul etmek; para bas�lmas�na ve sava� il�n�na karar vermek; milletleraras� andla�malar�n onaylanmas�n� uygun bulmak, T�rkiye B�y�k Millet Meclisi �ye tamsay�s�n�n be�te �� �o�unlu�unun karar� ile genel ve �zel af il�n�na karar vermek ve Anayasan�n di�er maddelerinde �ng�r�len yetkileri kullanmak ve g�revleri yerine getirmektir.�

  MADDE 6- 2709 say�l� Kanunun 98 inci maddesi a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi� ve kenar ba�l��� metinden ��kar�lm��t�r.

  �MADDE 98- T�rkiye B�y�k Millet Meclisi; Meclis ara�t�rmas�, genel g�r��me, Meclis soru�turmas� ve yaz�l� soru yollar�yla bilgi edinme ve denetleme yetkisini kullan�r.

  Meclis ara�t�rmas�, belli bir konuda bilgi edinmek i�in yap�lan incelemeden ibarettir.

  Genel g�r��me, toplumu ve Devlet faaliyetlerini ilgilendiren belli bir konunun T�rkiye B�y�k Millet Meclisi Genel Kurulunda g�r���lmesidir.

  Meclis soru�turmas�, Cumhurba�kan� yard�mc�lar� ve bakanlar hakk�nda 106 nc� maddenin be�inci, alt�nc� ve yedinci f�kralar� uyar�nca yap�lan soru�turmadan ibarettir.

  Yaz�l� soru, yaz�l� olarak en ge� onbe� g�n i�inde cevaplanmak �zere milletvekillerinin, Cumhurba�kan� yard�mc�lar� ve bakanlara yaz�l� olarak soru sormalar�ndan ibarettir.

  Meclis ara�t�rmas�, genel g�r��me ve yaz�l� soru �nergelerinin verilme �ekli, i�eri�i ve kapsam� ile ara�t�rma usulleri Meclis ��t�z��� ile d�zenlenir.�

  MADDE 7- 2709 say�l� Kanunun 101 inci maddesi ba�l���yla birlikte a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir.

  �A. Adayl�k ve se�imi

  MADDE 101- Cumhurba�kan�, k�rk ya��n� doldurmu�, y�ksek��renim yapm��, milletvekili se�ilme yeterlili�ine sahip T�rk vatanda�lar� aras�ndan, do�rudan halk taraf�ndan se�ilir.

  Cumhurba�kan�n�n g�rev s�resi be� y�ld�r. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurba�kan� se�ilebilir.

  Cumhurba�kanl���na, siyasi parti gruplar�, en son yap�lan genel se�imlerde toplam ge�erli oylar�n tek ba��na veya birlikte en az y�zde be�ini alm�� olan siyasi partiler ile en az y�zbin se�men aday g�sterebilir.

  Cumhurba�kan� se�ilen milletvekilinin T�rkiye B�y�k Millet Meclisi �yeli�i sona erer.

  Genel oyla yap�lacak se�imde, ge�erli oylar�n salt �o�unlu�unu alan aday, Cumhurba�kan� se�ilir. �lk oylamada bu �o�unluk sa�lanamazsa, bu oylamay� izleyen ikinci pazar g�n� ikinci oylama yap�l�r. Bu oylamaya, ilk oylamada en �ok oy alm�� iki aday kat�l�r ve ge�erli oylar�n �o�unlu�unu alan aday, Cumhurba�kan� se�ilir.

  �kinci oylamaya kat�lmaya hak kazanan adaylardan birinin herhangi bir nedenle se�ime kat�lmamas� halinde; ikinci oylama, bo�alan adayl���n birinci oylamadaki s�raya g�re ikame edilmesi suretiyle yap�l�r. �kinci oylamaya tek aday�n kalmas� halinde, bu oylama referandum �eklinde yap�l�r. Aday, ge�erli oylar�n salt �o�unlu�unu ald��� takdirde Cumhurba�kan� se�ilir. Oylamada, aday�n ge�erli oylar�n �o�unlu�unu alamamas� halinde, sadece Cumhurba�kan� se�imi yenilenir.

  Se�imlerin tamamlanamamas� halinde, yenisi g�reve ba�lay�ncaya kadar mevcut Cumhurba�kan�n�n g�revi devam eder.

  Cumhurba�kanl��� se�imlerine ili�kin di�er usul ve esaslar kanunla d�zenlenir.�

  MADDE 8- 2709 say�l� Kanunun 104 �nc� maddesi a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir.

  �MADDE 104- Cumhurba�kan� Devletin ba��d�r. Y�r�tme yetkisi Cumhurba�kan�na aittir.

  Cumhurba�kan�, Devlet ba�kan� s�fat�yla T�rkiye Cumhuriyetini ve T�rk Milletinin birli�ini temsil eder; Anayasan�n uygulanmas�n�, Devlet organlar�n�n d�zenli ve uyumlu �al��mas�n� temin eder.

  Gerekli g�rd��� takdirde, yasama y�l�n�n ilk g�n� T�rkiye B�y�k Millet Meclisinde a��l�� konu�mas�n� yapar.

  �lkenin i� ve d�� siyaseti hakk�nda Meclise mesaj verir.

  Kanunlar� yay�mlar.

  Kanunlar� tekrar g�r���lmek �zere T�rkiye B�y�k Millet Meclisine geri g�nderir.

  Kanunlar�n, T�rkiye B�y�k Millet Meclisi ��t�z���n�n t�m�n�n veya belirli h�k�mlerinin Anayasaya �ekil veya esas bak�m�ndan ayk�r� olduklar� gerek�esiyle Anayasa Mahkemesinde iptal davas� a�ar.

  Cumhurba�kan� yard�mc�lar� ile bakanlar� atar ve g�revlerine son verir.

  �st kademe kamu y�neticilerini atar, g�revlerine son verir ve bunlar�n atanmalar�na ili�kin usul ve esaslar� Cumhurba�kanl��� kararnamesiyle d�zenler.

  Yabanc� devletlere T�rkiye Cumhuriyetinin temsilcilerini g�nderir, T�rkiye Cumhuriyetine g�nderilecek yabanc� devlet temsilcilerini kabul eder.

  Milletleraras� andla�malar� onaylar ve yay�mlar.

  Anayasa de�i�ikliklerine ili�kin kanunlar� gerekli g�rd��� takdirde halkoyuna sunar.

  Milli g�venlik politikalar�n� belirler ve gerekli tedbirleri al�r.

  T�rkiye B�y�k Millet Meclisi ad�na T�rk Silahl� Kuvvetlerinin Ba�komutanl���n� temsil eder.

  T�rk Silahl� Kuvvetlerinin kullan�lmas�na karar verir.

  S�rekli hastal�k, sakatl�k ve kocama sebebiyle ki�ilerin cezalar�n� hafifletir veya kald�r�r.

  Cumhurba�kan�, y�r�tme yetkisine ili�kin konularda Cumhurba�kanl��� kararnamesi ��karabilir. Anayasan�n ikinci k�sm�n�n birinci ve ikinci b�l�mlerinde yer alan temel haklar, ki�i haklar� ve �devleriyle d�rd�nc� b�l�mde yer alan siyasi haklar ve �devler Cumhurba�kanl��� kararnamesiyle d�zenlenemez. Anayasada m�nhas�ran kanunla d�zenlenmesi �ng�r�len konularda Cumhurba�kanl��� kararnamesi ��kar�lamaz. Kanunda a��k�a d�zenlenen konularda Cumhurba�kanl��� kararnamesi ��kar�lamaz. Cumhurba�kanl��� kararnamesi ile kanunlarda farkl� h�k�mler bulunmas� halinde, kanun h�k�mleri uygulan�r. T�rkiye B�y�k Millet Meclisinin ayn� konuda kanun ��karmas� durumunda, Cumhurba�kanl��� kararnamesi h�k�ms�z hale gelir.

  Cumhurba�kan�, kanunlar�n uygulanmas�n� sa�lamak �zere ve bunlara ayk�r� olmamak �art�yla, y�netmelikler ��karabilir.

  Kararnameler ve y�netmelikler, yay�mdan sonraki bir tarih belirlenmemi�se, Resm� Gazetede yay�mland�klar� g�n y�r�rl��e girer.

  Cumhurba�kan�, ayr�ca Anayasada ve kanunlarda verilen se�me ve atama g�revleri ile di�er g�revleri yerine getirir ve yetkileri kullan�r.�

  MADDE 9- 2709 say�l� Kanunun 105 inci maddesi ba�l���yla birlikte a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir.

  �E. Cumhurba�kan�n�n cezai sorumlulu�u

  MADDE 105- Cumhurba�kan� hakk�nda, bir su� i�ledi�i iddias�yla T�rkiye B�y�k Millet Meclisi �ye tamsay�s�n�n salt �o�unlu�unun verece�i �nergeyle soru�turma a��lmas� istenebilir. Meclis, �nergeyi en ge� bir ay i�inde g�r���r ve �ye tamsay�s�n�n be�te ���n�n gizli oyuyla soru�turma a��lmas�na karar verebilir.

  Soru�turma a��lmas�na karar verilmesi halinde, Meclisteki siyasi partilerin, g��leri oran�nda komisyona verebilecekleri �ye say�s�n�n �� kat� olarak g�sterecekleri adaylar aras�ndan her siyasi parti i�in ayr� ayr� ad �ekme suretiyle kurulacak onbe� ki�ilik bir komisyon taraf�ndan soru�turma yap�l�r. Komisyon, soru�turma sonucunu belirten raporunu iki ay i�inde Meclis Ba�kanl���na sunar. Soru�turman�n bu s�rede bitirilememesi halinde, komisyona bir ayl�k yeni ve kesin bir s�re verilir.

  Rapor Ba�kanl��a verildi�i tarihten itibaren on g�n i�inde da��t�l�r, da��t�m�ndan itibaren on g�n i�inde Genel Kurulda g�r���l�r. T�rkiye B�y�k Millet Meclisi, �ye tamsay�s�n�n ��te ikisinin gizli oyuyla Y�ce Divana sevk karar� alabilir. Y�ce Divan yarg�lamas� �� ay i�inde tamamlan�r, bu s�rede tamamlanamazsa bir defaya mahsus olmak �zere �� ayl�k ek s�re verilir, yarg�lama bu s�rede kesin olarak tamamlan�r.

  Hakk�nda soru�turma a��lmas�na karar verilen Cumhurba�kan�, se�im karar� alamaz.

  Y�ce Divanda se�ilmeye engel bir su�tan mahk�m edilen Cumhurba�kan�n�n g�revi sona erer.

  Cumhurba�kan�n�n g�revde bulundu�u s�rede i�ledi�i iddia edilen su�lar i�in g�revi bittikten sonra da bu madde h�km� uygulan�r.�

  MADDE 10- 2709 say�l� Kanunun 106 nc� maddesi ba�l���yla birlikte a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir.

  �F. Cumhurba�kan� yard�mc�lar�, Cumhurba�kan�na vek�let ve bakanlar

  MADDE 106- Cumhurba�kan�, se�ildikten sonra bir veya daha fazla Cumhurba�kan� yard�mc�s� atayabilir.

  Cumhurba�kanl��� makam�n�n herhangi bir nedenle bo�almas� halinde, k�rkbe� g�n i�inde Cumhurba�kan� se�imi yap�l�r. Yenisi se�ilene kadar Cumhurba�kan� yard�mc�s� Cumhurba�kanl���na vek�let eder ve Cumhurba�kan�na ait yetkileri kullan�r. Genel se�ime bir y�l veya daha az kalm��sa T�rkiye B�y�k Millet Meclisi se�imi de Cumhurba�kan� se�imi ile birlikte yenilenir. Genel se�ime bir y�ldan fazla kalm��sa se�ilen Cumhurba�kan� T�rkiye B�y�k Millet Meclisi se�im tarihine kadar g�revine devam eder. Kalan s�reyi tamamlayan Cumhurba�kan� a��s�ndan bu s�re d�nemden say�lmaz. T�rkiye B�y�k Millet Meclisi genel se�imlerinin yap�laca�� tarihte her iki se�im birlikte yap�l�r.

  Cumhurba�kan�n�n hastal�k ve yurt d���na ��kma gibi sebeplerle ge�ici olarak g�revinden ayr�lmas� hallerinde, Cumhurba�kan� yard�mc�s� Cumhurba�kan�na vek�let eder ve Cumhurba�kan�na ait yetkileri kullan�r.

  Cumhurba�kan� yard�mc�lar� ve bakanlar, milletvekili se�ilme yeterlili�ine sahip olanlar aras�ndan Cumhurba�kan� taraf�ndan atan�r ve g�revden al�n�r. Cumhurba�kan� yard�mc�lar� ve bakanlar, 81 inci maddede yaz�l� �ekilde T�rkiye B�y�k Millet Meclisi �n�nde andi�erler. T�rkiye B�y�k Millet Meclisi �yeleri, Cumhurba�kan� yard�mc�s� veya bakan olarak atan�rlarsa �yelikleri sona erer.

  Cumhurba�kan� yard�mc�lar� ve bakanlar, Cumhurba�kan�na kar�� sorumludur. Cumhurba�kan� yard�mc�lar� ve bakanlar hakk�nda g�revleriyle ilgili su� i�ledikleri iddias�yla, T�rkiye B�y�k Millet Meclisi �ye tamsay�s�n�n salt �o�unlu�unun verece�i �nergeyle soru�turma a��lmas� istenebilir. Meclis, �nergeyi en ge� bir ay i�inde g�r���r ve �ye tamsay�s�n�n be�te ���n�n gizli oyuyla soru�turma a��lmas�na karar verebilir.

  Soru�turma a��lmas�na karar verilmesi halinde, Meclisteki siyasi partilerin, g��leri oran�nda komisyona verebilecekleri �ye say�s�n�n �� kat� olarak g�sterecekleri adaylar aras�ndan, her siyasi parti i�in ayr� ayr� ad �ekme suretiyle kurulacak onbe� ki�ilik bir komisyon taraf�ndan soru�turma yap�l�r. Komisyon, soru�turma sonucunu belirten raporunu iki ay i�inde Meclis Ba�kanl���na sunar. Soru�turman�n bu s�rede bitirilememesi halinde, komisyona bir ayl�k yeni ve kesin bir s�re verilir.

  Rapor Ba�kanl��a verildi�i tarihten itibaren on g�n i�inde da��t�l�r ve da��t�m�ndan itibaren on g�n i�inde Genel Kurulda g�r���l�r. T�rkiye B�y�k Millet Meclisi, �ye tamsay�s�n�n ��te ikisinin gizli oyuyla Y�ce Divana sevk karar� alabilir. Y�ce Divan yarg�lamas� �� ay i�inde tamamlan�r, bu s�rede tamamlanamazsa bir defaya mahsus olmak �zere �� ayl�k ek s�re verilir, yarg�lama bu s�rede kesin olarak tamamlan�r.

  Bu ki�ilerin g�revde bulunduklar� s�rede, g�revleriyle ilgili i�ledikleri iddia edilen su�lar bak�m�ndan, g�revleri bittikten sonra da be�inci, alt�nc� ve yedinci f�kra h�k�mleri uygulan�r.

  Y�ce Divanda se�ilmeye engel bir su�tan mahk�m edilen Cumhurba�kan� yard�mc�s� veya bakan�n g�revi sona erer.

  Cumhurba�kan� yard�mc�lar� ve bakanlar, g�revleriyle ilgili olmayan su�larda yasama dokunulmazl���na ili�kin h�k�mlerden yararlan�r.

  Bakanl�klar�n kurulmas�, kald�r�lmas�, g�revleri ve yetkileri, te�kilat yap�s� ile merkez ve ta�ra te�kilatlar�n�n kurulmas� Cumhurba�kanl��� kararnamesiyle d�zenlenir.�

  MADDE 11- 2709 say�l� Kanunun 116 nc� maddesi ba�l���yla birlikte a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir.

  �H. T�rkiye B�y�k Millet Meclisi ve Cumhurba�kan� se�imlerinin yenilenmesi

  MADDE 116- T�rkiye B�y�k Millet Meclisi, �ye tamsay�s�n�n be�te �� �o�unlu�uyla se�imlerin yenilenmesine karar verebilir. Bu halde T�rkiye B�y�k Millet Meclisi genel se�imi ile Cumhurba�kanl��� se�imi birlikte yap�l�r.

  Cumhurba�kan�n�n se�imlerin yenilenmesine karar vermesi halinde, T�rkiye B�y�k Millet Meclisi genel se�imi ile Cumhurba�kanl��� se�imi birlikte yap�l�r.

  Cumhurba�kan�n�n ikinci d�neminde Meclis taraf�ndan se�imlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde, Cumhurba�kan� bir defa daha aday olabilir.

  Se�imlerinin birlikte yenilenmesine karar verilen Meclisin ve Cumhurba�kan�n�n yetki ve g�revleri, yeni Meclisin ve Cumhurba�kan�n�n g�reve ba�lamas�na kadar devam eder.

  Bu �ekilde se�ilen Meclis ve Cumhurba�kan�n�n g�rev s�releri de be� y�ld�r.�

  MADDE 12- 2709 say�l� Kanunun 119 uncu maddesi ba�l���yla birlikte a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi� ve kenar ba�l�klar� metinden ��kar�lm��t�r.

  �III. Ola�an�st� hal y�netimi

  MADDE 119- Cumhurba�kan�; sava�, sava�� gerektirecek bir durumun ba�g�stermesi, seferberlik, ayaklanma, vatan veya Cumhuriyete kar�� kuvvetli ve eylemli bir kalk��ma, �lkenin ve milletin b�l�nmezli�ini i�ten veya d��tan tehlikeye d���ren �iddet hareketlerinin yayg�nla�mas�, anayasal d�zeni veya temel hak ve h�rriyetleri ortadan kald�rmaya y�nelik yayg�n �iddet hareketlerinin ortaya ��kmas�, �iddet olaylar� nedeniyle kamu d�zeninin cidd� �ekilde bozulmas�, tabi� afet veya tehlikeli salg�n hastal�k ya da a��r ekonomik bunal�m�n ortaya ��kmas� hallerinde yurdun tamam�nda veya bir b�lgesinde, s�resi alt� ay� ge�memek �zere ola�an�st� hal ilan edebilir.

  Ola�an�st� hal ilan� karar�, verildi�i g�n Resm� Gazetede yay�mlan�r ve ayn� g�n T�rkiye B�y�k Millet Meclisinin onay�na sunulur.

  T�rkiye B�y�k Millet Meclisi tatilde ise derhal toplant�ya �a��r�l�r; Meclis gerekli g�rd��� takdirde ola�an�st� halin s�resini k�saltabilir, uzatabilir veya ola�an�st� hali kald�rabilir.

  Cumhurba�kan�n�n talebiyle T�rkiye B�y�k Millet Meclisi her defas�nda d�rt ay� ge�memek �zere s�reyi uzatabilir. Sava� hallerinde bu d�rt ayl�k s�re aranmaz.

  Ola�an�st� hallerde vatanda�lar i�in getirilecek para, mal ve �al��ma y�k�ml�l�kleri ile 15 inci maddedeki ilkeler do�rultusunda temel hak ve h�rriyetlerin nas�l s�n�rlanaca�� veya ge�ici olarak durdurulaca��, hangi h�k�mlerin uygulanaca�� ve i�lemlerin nas�l y�r�t�lece�i kanunla d�zenlenir.

  Ola�an�st� hallerde Cumhurba�kan�, ola�an�st� halin gerekli k�ld��� konularda, 104 �nc� maddenin onyedinci f�kras�n�n ikinci c�mlesinde belirtilen s�n�rlamalara tabi olmaks�z�n Cumhurba�kanl��� kararnamesi ��karabilir. Kanun h�km�ndeki bu kararnameler Resm� Gazetede yay�mlan�r, ayn� g�n Meclis onay�na sunulur.

  Sava� ve m�cbir sebeplerle T�rkiye B�y�k Millet Meclisinin toplanamamas� h�li hari� olmak �zere; ola�an�st� hal s�ras�nda ��kar�lan Cumhurba�kanl��� kararnameleri �� ay i�inde T�rkiye B�y�k Millet Meclisinde g�r���l�r ve karara ba�lan�r. Aksi halde ola�an�st� hallerde ��kar�lan Cumhurba�kanl��� kararnamesi kendili�inden y�r�rl�kten kalkar.�

  MADDE 13-� 2709 say�l� Kanunun 142 nci maddesine a�a��daki f�kra eklenmi�tir.

  �Disiplin mahkemeleri d���nda asker� mahkemeler kurulamaz. Ancak sava� halinde, asker ki�ilerin g�revleriyle ilgili olarak i�ledikleri su�lara ait davalara bakmakla g�revli asker� mahkemeler kurulabilir.�

  MADDE 14- 2709 say�l� Kanunun 159 uncu maddesinin ba�l��� ile birinci ve dokuzuncu f�kralar�nda yer alan �Y�ksek� ibareleri madde metninden ��kar�lm��; iki, ��, d�rt ve be�inci f�kralar� a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�; alt�nc� f�kras�nda yer alan �as�l� ibaresi madde metninden ��kar�lm��; dokuzuncu f�kras�nda yer alan �kanun, t�z�k, y�netmeliklere ve genelgelere� ibaresi �kanun ve di�er mevzuata� �eklinde de�i�tirilmi�tir.

  �H�kimler ve Savc�lar Kurulu on�� �yeden olu�ur; iki daire halinde �al���r.

  Kurulun Ba�kan� Adalet Bakan�d�r. Adalet Bakanl��� M�ste�ar� Kurulun tabi� �yesidir. Kurulun, �� �yesi birinci s�n�f olup, birinci s�n�fa ayr�lmay� gerektiren nitelikleri yitirmemi� adl� yarg� h�kim ve savc�lar� aras�ndan, bir �yesi birinci s�n�f olup, birinci s�n�fa ayr�lmay� gerektiren nitelikleri yitirmemi� idar� yarg� h�kim ve savc�lar� aras�ndan Cumhurba�kan�nca; �� �yesi Yarg�tay �yeleri, bir �yesi Dan��tay �yeleri, �� �yesi nitelikleri kanunda belirtilen y�ksek��retim kurumlar�n�n hukuk dallar�nda g�rev yapan ��retim �yeleri ile avukatlar aras�ndan T�rkiye B�y�k Millet Meclisi taraf�ndan se�ilir. ��retim �yeleri ile avukatlar aras�ndan se�ilen �yelerden, en az birinin ��retim �yesi ve en az birinin de avukat olmas� zorunludur. Kurulun T�rkiye B�y�k Millet Meclisi taraf�ndan se�ilecek �yeliklerine ili�kin ba�vurular, Meclis Ba�kanl���na yap�l�r. Ba�kanl�k, ba�vurular� Anayasa ve Adalet Komisyonlar� �yelerinden Kurulu Karma Komisyona g�nderir. Komisyon her bir �yelik i�in �� aday�, �ye tamsay�s�n�n ��te iki �o�unlu�uyla belirler. Birinci oylamada aday belirleme i�leminin sonu�land�r�lamamas� halinde ikinci oylamada �ye tamsay�s�n�n be�te �� �o�unlu�u aran�r. Bu oylamada da aday belirlenemedi�i takdirde, her bir �yelik i�in en �ok oyu alan iki aday aras�nda ad �ekme usul� ile aday belirleme i�lemi tamamlan�r. T�rkiye B�y�k Millet Meclisi, Komisyon taraf�ndan belirlenen adaylar aras�ndan, her bir �ye i�in ayr� ayr� gizli oyla se�im yapar. Birinci oylamada �ye tamsay�s�n�n ��te iki �o�unlu�u; bu oylamada se�imin sonu�land�r�lamamas� halinde, ikinci oylamada �ye tamsay�s�n�n be�te �� �o�unlu�u aran�r. �kinci oylamada da �ye se�ilemedi�i takdirde en �ok oyu alan iki aday aras�nda ad �ekme usul� ile �ye se�imi tamamlan�r.

  �yeler d�rt y�l i�in se�ilir. S�resi biten �yeler bir kez daha se�ilebilir.

  Kurul �yeli�i se�imi, �yelerin g�rev s�resinin dolmas�ndan �nceki otuz g�n i�inde yap�l�r. Se�ilen �yelerin g�rev s�releri dolmadan Kurul �yeli�inin bo�almas� durumunda, bo�almay� takip eden otuz g�n i�inde, yeni �yelerin se�imi yap�l�r.�

  MADDE 15- 2709 say�l� Kanunun 161 inci maddesi ba�l���yla birlikte a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir.

  �A. B�t�e ve kesinhesap

  MADDE 161- Kamu idarelerinin ve kamu iktisad� te�ebb�sleri d���ndaki kamu t�zel ki�ilerinin harcamalar� y�ll�k b�t�elerle yap�l�r.

  Mal� y�l ba�lang�c� ile merkezi y�netim b�t�esinin haz�rlanmas�, uygulanmas� ve kontrol� ile yat�r�mlar veya bir y�ldan fazla s�recek i� ve hizmetler i�in �zel s�re ve usuller kanunla d�zenlenir. B�t�e kanununa, b�t�e ile ilgili h�k�mler d���nda hi�bir h�k�m konulamaz.

  Cumhurba�kan� b�t�e kanun teklifini, mal� y�lba��ndan en az yetmi�be� g�n �nce, T�rkiye B�y�k Millet Meclisine sunar. B�t�e teklifi B�t�e Komisyonunda g�r���l�r. Komisyonun ellibe� g�n i�inde kabul edece�i metin Genel Kurulda g�r���l�r ve mal� y�lba��na kadar karara ba�lan�r.

  B�t�e kanununun s�resinde y�r�rl��e konulamamas� halinde, ge�ici b�t�e kanunu ��kar�l�r. Ge�ici b�t�e kanununun da ��kar�lamamas� durumunda, yeni b�t�e kanunu kabul edilinceye kadar bir �nceki y�l�n b�t�esi yeniden de�erleme oran�na g�re art�r�larak uygulan�r.

  T�rkiye B�y�k Millet Meclisi �yeleri, Genel Kurulda kamu idare b�t�eleri hakk�nda d���ncelerini her b�t�enin g�r���lmesi s�ras�nda a��klarlar, gider art�r�c� veya gelirleri azalt�c� �nerilerde bulunamazlar.

  Genel Kurulda kamu idare b�t�eleri ile de�i�iklik �nergeleri, �zerinde ayr�ca g�r��me yap�lmaks�z�n okunur ve oylan�r.

  Merkez� y�netim b�t�esiyle verilen �denek, harcanabilecek tutar�n s�n�r�n� g�sterir. Harcanabilecek tutar�n Cumhurba�kanl��� kararnamesiyle a��labilece�ine dair b�t�e kanununa h�k�m konulamaz.

  Car� y�l b�t�esindeki �denek art���n� �ng�ren de�i�iklik teklifleri ile car� ve izleyen y�llar�n b�t�elerine mal� y�k getiren tekliflerde, �ng�r�len giderleri kar��layabilecek mal� kaynak g�sterilmesi zorunludur.

  Merkez� y�netim kesinhesap kanunu teklifi, ilgili oldu�u mal� y�l�n sonundan ba�layarak en ge� alt� ay sonra Cumhurba�kan� taraf�ndan T�rkiye B�y�k Millet Meclisine sunulur. Say��tay genel uygunluk bildirimini, ili�kin oldu�u kesinhesap kanun teklifinin verilmesinden ba�layarak en ge� yetmi�be� g�n i�inde Meclise sunar.

  Kesinhesap kanunu teklifi ve genel uygunluk bildiriminin T�rkiye B�y�k Millet Meclisine verilmi� olmas�, ilgili y�la ait Say��tayca sonu�land�r�lamam�� denetim ve hesap yarg�lamas�n� �nlemez ve bunlar�n karara ba�land��� anlam�na gelmez.

  Kesinhesap kanunu teklifi, yeni y�l b�t�e kanunu teklifiyle birlikte g�r���l�r ve karara ba�lan�r.�

  MADDE 16- 2709 say�l� Kanunun;

  A) 8 inci maddesinde yer alan �ve Bakanlar Kurulu�; 15 inci maddesinin birinci f�kras�nda, 17 nci maddesinin d�rd�nc� f�kras�nda ve 19 uncu maddesinin be�inci f�kras�nda yer alan �, s�k�y�netim�;� 88 inci maddesinin birinci f�kras�nda yer alan �Bakanlar Kurulu ve�, ikinci f�kras�nda yer alan �tasar� ve�; 93 �nc� maddesinin ikinci f�kras�nda yer alan �, do�rudan do�ruya veya Bakanlar Kurulunun istemi �zerine,�; 125 inci maddesinin ikinci f�kras�nda yer alan �Cumhurba�kan�n�n tek ba��na yapaca�� i�lemler ile Y�ksek Asker� �uran�n kararlar� yarg� denetimi d���ndad�r. Ancak,� ve alt�nc� f�kras�nda yer alan �s�k�y�netim,�; 148 inci maddesinin birinci f�kras�nda yer alan �, s�k�y�netim�, alt�nc� f�kras�nda yer alan �, Asker� Yarg�tay, Asker� Y�ksek �dare Mahkemesi� ve �Y�ksek�, yedinci f�kras�nda yer alan �ile Jandarma Genel Komutan��; 153 �nc� maddesinin d�rd�nc� f�kras�nda yer alan �tasar� veya�; 154 �nc� maddesinin ikinci f�kras�nda yer alan �Y�ksek�; 155 inci maddesinin ikinci f�kras�nda yer alan �Ba�bakan ve Bakanlar Kurulunca g�nderilen kanun tasar�lar�,� ve �t�z�k tasar�lar�n� incelemek,�, ���nc� f�kras�nda yer alan �Y�ksek� ibareleri madde metinlerinden ��kar�lm��t�r.

  B) 73 �nc� maddesinin d�rd�nc� f�kras�nda yer alan �Bakanlar Kuruluna� ibaresi �Cumhurba�kan�na�; 78 inci maddesinin ba�l��� �D. Se�imlerin geriye b�rak�lmas� ve ara se�imler�; 117 nci maddesinin ikinci f�kras�nda yer alan �Bakanlar Kurulu� ibaresi �Cumhurba�kan��; 118 inci maddesinin birinci f�kras�nda yer alan �Ba�bakan, Genelkurmay Ba�kan�, Ba�bakan yard�mc�lar�,� ibaresi �Cumhurba�kan� yard�mc�lar�,�, �Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlar� ve Jandarma Genel Komutan�ndan� ibaresi �Genelkurmay Ba�kan�, Kara, Deniz ve Hava kuvvetleri komutanlar�ndan�, ���nc� f�kras�nda yer alan �Bakanlar Kuruluna� ibaresi �Cumhurba�kan�na�, �Bakanlar Kurulunca� ibaresi �Cumhurba�kan�nca�, d�rd�nc� f�kras�nda yer alan �Ba�bakan� ibaresi �Cumhurba�kan� yard�mc�lar��, be�inci f�kras�nda yer alan �Ba�bakan�n� ibaresi �Cumhurba�kan� yard�mc�s�n�n�, alt�nc� f�kras�nda yer alan �kanunla� ibaresi �Cumhurba�kanl��� kararnamesiyle�; 123 �nc� maddesinin ���nc� f�kras�nda yer alan �ancak kanunla veya kanunun a��k�a verdi�i yetkiye dayan�larak� ibaresi �kanunla veya Cumhurba�kanl��� kararnamesiyle�; 124 �nc� maddesinin birinci f�kras�nda yer alan �Ba�bakanl�k� ibaresi �Cumhurba�kan�� ve �t�z�klerin� ibaresi �Cumhurba�kanl��� kararnamelerinin�; 127 nci maddesinin alt�nc� f�kras�nda yer alan �Bakanlar Kurulunun� ibaresi �Cumhurba�kan�n�n�; 131 inci maddesinin ikinci f�kras�nda yer alan �ve Bakanlar Kurulunca� ibaresi �taraf�ndan�; 134 �nc� maddesinin birinci f�kras�nda yer alan �Ba�bakanl��a� ibaresi �Cumhurba�kan�n�n g�revlendirece�i bakana�; 137 nci maddesinin birinci f�kras�nda yer alan �t�z�k� ibaresi �Cumhurba�kanl��� kararnamesi�; 148 inci maddesinin birinci f�kras�nda yer alan �kanun h�km�nde kararnamelerin� ibareleri �Cumhurba�kanl��� kararnamelerinin�, alt�nc� f�kras�nda yer alan �Bakanlar Kurulu �yelerini� ibaresi �Cumhurba�kan� yard�mc�lar�n�, bakanlar��; 149 uncu maddesinin birinci f�kras�nda yer alan �oniki� ibaresi �on�; 150 nci maddesinde yer alan �kanun h�km�ndeki kararnamelerin� ibaresi �Cumhurba�kanl��� kararnamelerinin� ve �iktidar ve anamuhalefet partisi Meclis gruplar� ile T�rkiye B�y�k Millet Meclisi� ibaresi �T�rkiye B�y�k Millet Meclisinde en fazla �yeye sahip iki siyasi parti grubuna ve�; 151 inci maddesi ile 153 �nc� maddesinin ���nc� f�kras�nda yer alan �kanun h�km�nde kararname� ibareleri �Cumhurba�kanl��� kararnamesi�; 152 nci maddesinin birinci f�kras� ile 153 �nc� maddesinin ikinci f�kras�nda yer alan �kanun h�km�nde kararnamenin� ibareleri �Cumhurba�kanl��� kararnamesinin�; 158 inci maddesinin birinci f�kras�nda yer alan �adli, idari ve askeri� ibaresi �adli ve idari�; 166 nc� maddesinin d�rd�nc� f�kras�nda yer alan �h�k�mete� ibaresi �Cumhurba�kan�na�; 167 nci maddesinin ikinci f�kras�nda yer alan �Bakanlar Kuruluna� ibaresi �Cumhurba�kan�na� �eklinde de�i�tirilmi�tir.

  C) 89 uncu maddesinin ���nc� f�kras�nda yer alan �geri g�nderilen kanunu� ibaresinden sonra gelmek �zere ��ye tamsay�s�n�n salt �o�unlu�uyla� ve 117 nci maddesinin ���nc� f�kras�n�n ba��na �Cumhurba�kan�nca atanan� ibareleri eklenmi�tir.

  �) 108 inci maddesinin birinci f�kras�na �inceleme,� ibaresinden �nce gelmek �zere �idari soru�turma,� ibaresi eklenmi�; ikinci f�kras�nda yer alan �Silahl� Kuvvetler ve� ibaresi madde metninden ��kar�lm��; ���nc� f�kras�nda yer alan ��yeleri ve �yeleri i�inden Ba�kan�, kanunda belirlenen nitelikteki ki�iler aras�ndan,� ibaresi �Ba�kan ve �yeleri,� �eklinde ve d�rd�nc� f�kras�nda yer alan �kanunla� ibaresi �Cumhurba�kanl��� kararnamesiyle� �eklinde de�i�tirilmi�tir.

  D) 146 nc� maddesinin birinci f�kras�nda yer alan �onyedi� ibaresi �onbe�� �eklinde de�i�tirilmi�, ���nc� f�kras�nda yer alan �, bir �yeyi Asker� Yarg�tay, bir �yeyi Asker� Y�ksek �dare Mahkemesi� ibaresi ile d�rd�nc� f�kras�nda yer alan �, Asker� Yarg�tay, Asker� Y�ksek �dare Mahkemesi� ibareleri madde metninden ��kar�lm��t�r.

  E) 82 nci maddesinin ikinci f�kras�n�n ikinci c�mlesi, 96 nc� maddesinin ikinci f�kras�, 117 nci maddesinin d�rd�nc� ve be�inci f�kralar�, 127 nci maddesinin ���nc� f�kras�n�n ikinci c�mlesi, 150 nci maddesinin birinci f�kras�n�n son c�mlesi ile 91, 99, 100, 102, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 120, 121, 122, 145, 156, 157, 162, 163 ve 164 �nc� maddeleri y�r�rl�kten kald�r�lm��t�r.

  MADDE 17- 2709 say�l� Kanuna a�a��daki ge�ici madde eklenmi�tir.

  �GE��C� MADDE 21- A) T�rkiye B�y�k Millet Meclisinin 27�nci Yasama D�nemi milletvekili genel se�imi ve Cumhurba�kanl��� se�imi 3/11/2019 tarihinde birlikte yap�l�r. Se�imin yap�laca�� tarihe kadar T�rkiye B�y�k Millet Meclisi �yeleri ve Cumhurba�kan�n�n g�revi devam eder. Meclisin se�im karar� almas� halinde, 27�nci Yasama D�nemi milletvekili genel se�imi ve Cumhurba�kanl��� se�imi birlikte yap�l�r.

  B) Bu Kanunun yay�m� tarihinden itibaren en ge� alt� ay i�inde T�rkiye B�y�k Millet Meclisi, bu Kanunla yap�lan de�i�ikliklerin gerektirdi�i Meclis ��t�z��� de�i�ikli�i ile di�er kanuni d�zenlemeleri yapar. Cumhurba�kanl��� kararnamesiyle d�zenlenece�i belirtilen de�i�iklikler ise Cumhurba�kan�n�n g�reve ba�lama tarihinden itibaren en ge� alt� ay i�inde Cumhurba�kan� taraf�ndan d�zenlenir.

  C) Anayasan�n 159 uncu maddesinde yap�lan d�zenlemeye g�re H�kimler ve Savc�lar Kurulu �yeleri en ge� otuz g�n i�inde se�ilirler ve bu Kanunun y�r�rl��e girdi�i tarihten sonraki k�rk�nc� g�n� takip eden i� g�n� g�revlerine ba�larlar. Ba�vurular, bu maddenin y�r�rl��e girdi�i tarihten itibaren be� g�n i�inde T�rkiye B�y�k Millet Meclisi Ba�kanl���na yap�l�r. Ba�kanl�k, ba�vurular� Anayasa ve Adalet Komisyonlar� �yelerinden Kurulu Karma Komisyona g�nderir. Komisyon on g�n i�inde her bir �yelik i�in �� aday� �ye tamsay�s�n�n ��te iki �o�unlu�uyla belirler. Birinci oylamada ��te iki �o�unlukla se�imin sonu�land�r�lamamas� halinde, ikinci ve ���nc� oylamalar yap�l�r; bu oylamalarda �ye tamsay�s�n�n be�te �� �o�unlu�unun oyunu alan aday se�ilmi� olur. Be�te �� �o�unlu�un sa�lanamamas� halinde ���nc� oylamada en �ok oyu alm�� olan, se�ilecek �yelerin iki kat� aday aras�ndan ad �ekme usul� ile �ye belirleme i�lemi tamamlan�r. T�rkiye B�y�k Millet Meclisi Genel Kurulu ayn� usul ve nisaplar� g�zeterek onbe� g�n i�inde se�imi tamamlar. Mevcut H�kimler ve Savc�lar Y�ksek Kurulu �yeleri, yeni �yelerin g�reve ba�layaca�� tarihe kadar g�revlerine devam eder ve bu s�re i�inde y�r�rl�kteki Kanun h�k�mlerine g�re �al���r. Yeni �yeler, ilgili kanunda de�i�iklik yap�l�ncaya kadar mevcut Kanunun Anayasaya ayk�r� olmayan h�k�mleri uyar�nca �al���r. G�revi sona eren ve H�kimler ve Savc�lar Kuruluna yeniden se�ilmeyen �yelerden, talepleri halinde adli yarg� h�kim ve savc�lar� aras�ndan se�ilenler Yarg�tay �yeli�ine, idari yarg� h�kim ve savc�lar� aras�ndan se�ilenler Dan��tay �yeli�ine H�kimler ve Savc�lar Kurulunca se�ilir; ��retim �yeleri ve avukatlar aras�ndan se�ilenler ise Dan��tay �yeli�ine Cumhurba�kan�nca atan�r. Bu �ekilde yap�lan se�im ve atamalarda bo� kadro olup olmad���na bak�lmaz, se�ilen ve atanan �ye say�s� kadar Yarg�tay ve Dan��tay kadrolar�na �ye kadrosu ilave edilir.

  D) Asker� Yarg�tay ve Asker� Y�ksek �dare Mahkemesinden Anayasa Mahkemesi �yeli�ine se�ilmi� bulunan ki�ilerin herhangi bir sebeple g�revleri sona erene kadar �yelikleri devam eder.

  E) Bu Kanunun y�r�rl��e girdi�i tarih itibar�yla Asker� Yarg�tay, Asker� Y�ksek �dare Mahkemesi ve asker� mahkemeler kald�r�lm��t�r.

  Bu Kanunun y�r�rl��e girdi�i tarihten itibaren d�rt ay i�inde; Asker� Yarg�tay ve Asker� Y�ksek �dare Mahkemesinin asker� h�kim s�n�f�ndan Ba�kan, Ba�savc�, �kinci Ba�kan ve �yeleri ile di�er asker� h�kimler (yedek subaylar hari�) tercihleri ve m�ktesepleri dikkate al�narak;

  a) H�kimler ve Savc�lar Kurulunca adli veya idari yarg�da h�kim veya savc� olarak atanabilirler.

  b) Ayl�k, ek g�sterge, �denek, yarg� �dene�i, ek �deme, mal�, sosyal hak ve yard�mlar ile di�er haklar� y�n�nden emsali adli veya idari yarg�ya mensup h�kim ve savc�lar, bunlar�n d���ndaki hak ve y�k�ml�l�kler y�n�nden ise bu Kanunun y�r�rl��e girdi�i tarihteki mevzuat h�k�mleri uygulanmaya devam edilmek suretiyle Mill� Savunma Bakanl���nca mevcut s�n�flar�nda, Bakanl�k veya Genelkurmay Ba�kanl���n�n hukuk hizmetleri kadrolar�na atan�rlar. Bunlardan, emeklilik hakk�n� elde edenlerden ya� haddinden �nce bu g�revlerden kendi istekleriyle ayr�lacaklara �denecek tazminata ili�kin usul ve esaslar kanunla d�zenlenir.

  Kald�r�lan asker� yarg� mercilerinde g�r�lmekte olan dosyalardan; kanun yolu incelemesi a�amas�nda olanlar ilgisine g�re Yarg�tay veya Dan��taya, di�er dosyalar ise ilgisine g�re g�revli ve yetkili adli veya idari yarg� mercilerine d�rt ay i�inde g�nderilir.

  F) Bu Kanunun y�r�rl��e girdi�i tarihte y�r�rl�kte bulunan kanun h�km�nde kararnameler, t�z�kler, Ba�bakanl�k ve Bakanlar Kurulu taraf�ndan ��kar�lan y�netmelikler ile di�er d�zenleyici i�lemler y�r�rl�kten kald�r�lmad�k�a ge�erlili�ini s�rd�r�r. Y�r�rl�kte bulunan kanun h�km�nde kararnameler hakk�nda 152 nci ve 153 �nc� maddelerin uygulanmas�na devam olunur.

  G) Kanunlar ve di�er mevzuat ile Ba�bakanl�k ve Bakanlar Kuruluna verilen yetkiler, ilgili mevzuatta de�i�iklik yap�l�ncaya kadar Cumhurba�kan� taraf�ndan kullan�l�r.

  H) Anayasan�n 67 nci maddesinin son f�kras� h�km�, bu Kanunun y�r�rl��e girdi�i tarihten sonra birlikte yap�lacak ilk milletvekili genel se�imi ile Cumhurba�kanl��� se�imi bak�m�ndan uygulanmaz.�

  MADDE 18-� Bu Kanun ile Anayasan�n;

  a) 8, 15, 17, 19, 73, 82, 87, 88, 89, 91, 93, 96, 98, 99, 100, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113 �nc� maddelerinde yap�lan de�i�iklikler ile 114 �nc� maddenin ikinci ve ���nc� f�kralar�n�n ilgalar� y�n�nden, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124 ve 125 inci maddelerinde yap�lan de�i�iklikler ile 127 nci maddenin son f�kras�na dair de�i�iklik; 131, 134, 137 nci maddelerinde yap�lan de�i�iklikler ile 148 inci maddenin birinci f�kras�ndaki de�i�iklik ile alt�nc� f�kras�ndaki �Bakanlar Kurulu �yelerini� ibaresine dair de�i�iklik, 150, 151, 152, 153, 155 inci maddenin ikinci f�kras�, 161, 162, 163, 164, 166 ve 167 nci maddelerinde yap�lan de�i�iklikler ile ge�ici 21 inci maddenin (F) ve (G) f�kralar�, birlikte yap�lan T�rkiye B�y�k Millet Meclisi ve Cumhurba�kanl��� se�imleri sonucunda Cumhurba�kan�n�n g�reve ba�lad��� tarihte,

  b) 75, 77, 101 ve 102 nci maddelerinde yap�lan de�i�iklikler, birlikte yap�lacak ilk T�rkiye B�y�k Millet Meclisi ve Cumhurba�kanl��� se�imlerine ili�kin takvimin ba�lad��� tarihte,

  c) De�i�tirilen di�er h�k�mleri ile 101 inci maddesinin son f�kras�nda yer alan �Cumhurba�kan� se�ilenin, varsa partisi ile ili�i�i kesilir� ibaresinin ilgas� bak�m�ndan yay�m� tarihinde,

  y�r�rl��e girer ve halkoyuna sunulmas� halinde t�m�yle oylan�r.

  �K�NC� G�R��MEN�N

  G�ZL� OYLAMA SONU�LARI

                                            

  Yazı kaynağı : www.tbmm.gov.tr

  8049

  CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ KANUNU

  Kanun Numarası                    : 6271

  Kabul Tarihi                           : 19/1/2012

  Yayımlandığı Resmî Gazete   : Tarih  : 26/1/2012        Sayı  : 28185

  Yayımlandığı Düstur              : Tertip : 5                      Cilt   : 51

  BİRİNCİ BÖLÜM

  Genel Hükümler

  Amaç ve kapsam

  MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı; Cumhurbaşkanı seçimine, Cumhurbaşkanı adaylarında aranacak niteliklere, seçim öncesi, seçim günü ve seçim sonrası yapılması gereken işlemlere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

  Seçimde uygulanacak genel ilkeler

  MADDE 2 – (1) Cumhurbaşkanı halk tarafından seçilir.

  (2) Seçim genel, eşit ve gizli oyla, bütün yurtta aynı günde, yargı yönetim ve denetimi altında yapılır. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının oy kullanmaları, 26/4/1961 tarihli ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde sağlanır.

  (3) Seçmen, oyunu tam bir serbestlikle kendisi kullanır.

  (4) Oyların sayımı, dökümü ve tutanaklara bağlanması açık olarak yapılır.

  (5) Bu Kanunda özel hüküm bulunmayan hâllerde 298 sayılı Kanun, 22/4/1983 tarihli ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu, 10/6/1983 tarihli ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu, 18/1/1984 tarihli ve 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun, 23/5/1987 tarihli ve 3376 sayılı Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun ile bunların ek ve değişikliklerinin bu Kanuna aykırı olmayan hükümleri uygulanır.

  (6) Yüksek Seçim Kurulu, Cumhurbaşkanı seçimlerinin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri yapmak ve yaptırmak amacıyla, gerekli ilke kararları almaya, beşinci fıkrada sayılan kanunlar ile bu Kanunda seçimle ilgili olarak yer alan bütün süreleri gerektiğinde kısaltarak tespit ve ilâna yetkilidir.

  Seçim dönemi, seçim döneminin başlangıcı ve seçimlerin tamamlanması

  MADDE 3 – (Değişik: 25/4/2018-7140/3 md.)

  (1) Cumhurbaşkanı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimleri beş yılda bir aynı günde yapılır.

  (2) Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir. Ancak Cumhurbaşkanının ikinci döneminde Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi hâlinde, Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir.

  (3) Cumhurbaşkanı ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev sürelerinin dolmasından önceki son Pazar günü oy verme günüdür. Görev süresi, birlikte yapılan bir önceki seçim tarihi esas alınarak belirlenir. Oy verme gününden geriye doğru hesaplanacak altmış günlük sürenin ilk günü seçimin başlangıç tarihidir.

  (4) Seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi hâlinde bu karar kırksekiz saat içinde Resmî Gazete’de yayımlanarak ilân olunur. Bu kararın verildiği günden sonra gelen altmışıncı günü takip eden ilk Pazar günü Cumhurbaşkanı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi birlikte yapılır.

  (5) Cumhurbaşkanlığı makamının herhangi bir nedenle boşalması ve Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimine bir yıl veya daha az süre kalması hâlinde, Cumhurbaşkanı seçimi, makamın boşaldığı günden sonra gelen altmışıncı günü takip eden ilk Pazar günü Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimiyle birlikte yapılır.

  (6) Cumhurbaşkanlığı makamının herhangi bir nedenle boşalması ve Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimine bir yıldan fazla süre kalması hâlinde, Cumhurbaşkanı seçimi, makamın boşaldığı günden sonra gelen kırkbeş gün içindeki son Pazar günü yapılır. Bu şekilde seçilen Cumhurbaşkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi seçim tarihine kadar görevine devam eder. Kalan süreyi tamamlayan Cumhurbaşkanı açısından bu süre dönemden sayılmaz.

  (7) Yukarıdaki fıkralarda öngörülen süreler içinde seçimin tamamlanması amacıyla, Yüksek Seçim Kurulu tarafından, seçim takvimi resen belirlenir ve ilân edilir.

  Seçim sistemi ve uygulanması

  MADDE 4 – (Değişik: 25/4/2018-7140/4 md.)

  (1) Genel oyla yapılacak seçimde, geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday, Cumhurbaşkanı seçilir. İlk oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamayı izleyen ikinci Pazar günü ikinci oylama yapılır. Bu oylamaya, ilk oylamada en çok oy almış bulunan iki aday katılır ve geçerli oyların çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilir.

  (2) İkinci oylamaya katılmaya hak kazanan adaylardan birinin herhangi bir nedenle seçime katılmaması hâlinde; ikinci oylama, boşalan adaylığın birinci oylamadaki sıraya göre ikame edilmesi suretiyle yapılır. Ancak ikame, geçici sonuçların ilânını takip eden gün saat 17.00’ye kadar yapılabilir.

  (3) Oylamalara tek adayla gidilmesi hâlinde, oylama referandum şeklinde yapılır. Geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilir. Oylamada, adayın geçerli oyların salt çoğunluğunu alamaması hâlinde seçim yenilenir ve kesin sonuçların ilânından sonra gelen kırkbeşinci günü takip eden ilk Pazar günü sadece Cumhurbaşkanı seçimi yapılır.

  (4) Cumhurbaşkanının görev süresinin dolması veya seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi ya da seçimlerin tamamlanamaması hâllerinde, yenisi göreve başlayıncaya kadar mevcut Cumhurbaşkanının görevi devam eder.

  (5) Cumhurbaşkanı seçilenin, varsa Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği sona erer.

  Seçimin geri bırakılması

  MADDE 5 – (1) Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından savaş sebebiyle yeni seçimlerin yapılmasına imkân görülmediğine dair karar verilmesi hâlinde, Cumhurbaşkanı seçimi bir yıl geriye bırakılır.

  (2) Geri bırakma sebebi ortadan kalkmamışsa, erteleme kararındaki usule göre bu işlem tekrarlanabilir.

  Seçilme yeterliği

  MADDE 6 – (1) Kırk yaşını doldurmuş ve yüksek öğrenim yapmış Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri veya bu niteliklere ve milletvekili seçilme yeterliğine sahip her Türk vatandaşı Cumhurbaşkanı seçilebilir.

  İKİNCİ BÖLÜM

  Seçim Öncesi İşleri

  Aday gösterilme

  MADDE 7 – (Değişik: 25/4/2018-7140/5 md.)

  (1) Cumhurbaşkanlığına;

  a) Siyasi parti grupları,

  b) En son yapılan milletvekili genel seçiminde toplam geçerli oyların tek başına veya birlikte en az yüzde beşini almış olan siyasi partiler,

  c) En az yüzbin seçmen

  aday gösterebilir.

  (2) Aday gösterilmek, kişinin yazılı muvafakatine bağlıdır.

  (3) Aday gösterme süresinin sona erdiği tarihten itibaren hiçbir şekilde yeni aday gösterilemez.

  Siyasi partilerce aday gösterilme[1]

  MADDE 8 – (Değişik: 25/4/2018-7140/6 md.)

  (1) Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan siyasi partiler grup kararıyla, diğer siyasi partiler ise tüzüklerinde gösterilen yetkili organlarının kararıyla Cumhurbaşkanlığına aday gösterebilirler.

  (2) Yüksek Seçim Kurulu tarafından ilân edilen süre içinde, adayların isimleri, muvafakat belgeleri ve gerekli diğer belgelerle birlikte Yüksek Seçim Kuruluna başvurularak aday gösterilmiş olur. Her siyasi parti veya parti grubu ancak bir aday için başvuruda bulunabilir. Bir kişiyi birden fazla siyasi parti grubu veya siyasi parti aday gösterebilir.

  (3) Adaylarla ilgili bilgi ve belgelerde eksiklik tespit edilmesi hâlinde, Yüksek Seçim Kurulunca, ilgili siyasi partilere eksikliklerin giderilmesi için beş günlük süre verilir.

  (4) Eksiklikleri, verilen süre içinde gidermeyen siyasi partiler, aday göstermekten vazgeçmiş sayılır.

  Seçmenler tarafından aday gösterilme

  MADDE 8/A- (Ek: 25/4/2018-7140/7 md.)

  (1) Cumhurbaşkanlığına en az yüzbin seçmenin yazılı teklifiyle aday gösterilebilir.

  (2) Seçmenlerce aday gösterilmek isteyen kişi;

  a) Kimlik ve açık adres bilgilerini ihtiva eden başvuru dilekçesi ve seçilme yeterliğine ilişkin belgelerle,

  b) En yüksek derecedeki Devlet memuruna mâli haklar kapsamında yapılmakta olan her türlü ödemelerin bir aylık brüt tutarının on katının ilgili maliye veznesine emaneten yatırıldığına dair makbuzla

  Yüksek Seçim Kuruluna bizzat başvurur.

  (3) Yüksek Seçim Kurulu, başvuru dilekçesi ve eklerini iki gün içinde inceler. İnceleme sonucunda:

  a) Başvuranın, seçilme yeterliğinin bulunmadığının tespit edilmesi hâlinde, başvuru reddedilir. Başvuran bu kararın bildirilmesinden itibaren iki gün içinde dilekçeyle yeniden inceleme talebinde bulunabilir. Yüksek Seçim Kurulu, bu talebi üç gün içinde karara bağlar.

  b) Bilgi ve belgelerde eksiklik bulunması hâlinde, eksikliklerin tamamlanması için iki gün süre verilir. Bu süre içinde eksiklikler tamamlanmadığı takdirde başvuru reddedilir.

  (4) Yüksek Seçim Kurulu, başvurusu kabul edilen kişileri ilân eder. Seçmenler, ancak bu ilânda belirtilen kişilerden sadece biri için bir kez teklifte bulunabilirler.

  (5) Seçmenler, adaylık teklifi için kayıtlı oldukları ilçe seçim kuruluna bizzat başvururlar. Başvuranın, seçmen niteliğine sahip olduğu ve daha önce aday teklifinde bulunmadığı tespit edildikten sonra, ilân edilen listedeki kişiler arasından tercih yaptırılarak adayın bilgilerini ihtiva eden form imzalatılır ve elektronik ortamda da kaydedilir. Başvuran seçmene, aday teklifinde bulunduğuna dair belge verilir. Aday gösterme formları, elektronik ortamda Yüksek Seçim Kuruluna iletilir ve fiziki olarak ilçe seçim kurullarında saklanır. Aday gösterilmek isteyen kişinin talebi hâlinde, hakkında aday teklifinde bulunanlara ilişkin formlar ve diğer bilgiler kendisine verilir. İtiraza ilişkin hususlar Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenir.

  (6) Belirlenen süre içinde yüzbin seçmen tarafından teklif edilen kişiler, geçici aday listesinde gösterilir.

  (7) Yüzbin seçmen tarafından aday teklifinde bulunulması veya ölüm hâllerinde maliye veznesine emaneten yatırılan tutar, seçimden sonra talep üzerine ilgiliye iade edilir. Diğer hâllerde bu tutar, Hazineye gelir kaydedilir.

  (8) Aday teklifine ilişkin işlemler için ilçe seçim kurullarında yeteri kadar personel görevlendirilir ve gerekli tedbirler alınır.

  (9) Aday teklifine ilişkin başvuru ve formların şekli ile yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin aday göstermeleri dâhil bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esaslar Yüksek Seçim Kurulunca belirlenir.

  Adaylığın incelenmesi ve geçici aday listesi

  MADDE 9 – (1) Yüksek Seçim Kurulu, adaylar hakkında yaptığı inceleme sonucunda seçilme yeterliğini ve aday gösterilme şartlarını taşıyanları gösteren geçici aday listesini belirler. Geçici aday listesi ve itiraz süresi Resmî Gazetede yayımlanır.

  İtiraz ve kesin aday listesi

  MADDE 10 – (1) Resmî Gazetede yapılan ilândan itibaren iki gün içinde, geçici aday listesine veya bu listeye alınmamaya ilişkin karara karşı Yüksek Seçim Kuruluna itiraz edilebilir.

  (2) Yüksek Seçim Kurulu itirazları üç gün içinde kesin karara bağlar ve kesin aday listesini Resmî Gazetede yayımlar.

  Adayların görevden ayrılması ve göreve dönmesi

  MADDE 11 – (1) Cumhurbaşkanı adayı gösterilen hâkimler ve savcılar, yüksek yargı organları mensupları, yüksek öğretim kurumlarındaki öğretim elemanları, Yükseköğretim Kurulu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyeleri, kamu kurumu ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri ile yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri, belediye başkanları ve subaylar ile astsubaylar, siyasi partilerin il ve ilçe yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sendikalar, kamu bankaları ile üst birliklerin ve bunların üst kuruluşlarının ve katıldıkları teşebbüs veya ortaklıkların yönetim ve denetim kurullarında görev alanlar, aday listesinin kesinleştiği tarih itibarıyla görevlerinden ayrılmış sayılır. Bu durum Yüksek Seçim Kurulunca aday gösterilenin bağlı bulunduğu bakanlığa veya kuruma derhal bildirilir.

  (2) Yüksek mahkeme üyeleri, hâkimler, savcılar ve bu meslekten sayılanlar ile subay ve astsubaylar hariç olmak üzere, Cumhurbaşkanı adayı gösterilen Devlet memurları ve diğer kamu görevlileri, adaylığı veya seçimi kaybetmeleri hâlinde, Yüksek Seçim Kurulunca Cumhurbaşkanının seçildiğinin ilân edilmesini takip eden bir ay içinde müracaat etmeleri kaydıyla eski görevlerine veya kazanılmış hak aylık derecelerindeki başka bir göreve dönebilirler.

  Adaylıkta eksilme

  MADDE 12 – (1) Birinci oylamada, kesin aday listesinin Resmî Gazetede yayımından itibaren, oy verme günü saat 17.00’ye kadar listede meydana gelecek eksilmeler, değişikliği gerektirmez.

  Propaganda

  MADDE 13 – (1) Propaganda dönemi, aday listesinin kesinleştiği gün başlar ve oylamaların yapılacağı günden önceki gün saat 18.00’de sona erer.

  (2) Propaganda döneminde, Türkiye Radyo ve Televizyonlarında yapılacak propaganda yayınlarının tam bir tarafsızlık ve eşitlik içinde yapılması, Yüksek Seçim Kurulu ile Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu tarafından sağlanır.

  (3) Adayların, özel radyo ve televizyonlardaki propaganda konuşmalarında, süre ile ilgili sınırlamalar dışında, 298 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uygulanır.

  (4) Propaganda döneminde Başbakan, bakanlar ve milletvekilleriyle ilgili yasaklara ilişkin hükümler dâhil olmak üzere propagandaya dair diğer hususlarda 298 sayılı Kanun hükümleri kıyasen uygulanır.

  Adaylara yardım

  MADDE 14 – (1) Adaylar, yabancı devletlerden, uluslararası kuruluşlardan, tüzel kişilerden ve Türk uyrukluğunda olmayan gerçek kişilerden bağış ve yardım alamazlar.

  (2) Adaylar, Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenecek adaylık başvurusu süresi içinde mal bildiriminde bulunmak zorundadır. Seçilen adayın mal bildirimi, seçim sonuçlarının kesinleşmesini müteakip Resmî Gazetede yayımlanır.

  (3) Her bir kişinin adaylara yapabileceği nakdî yardım miktarı, her bir tur için en yüksek Devlet memuruna mali haklar kapsamında fiilen yapılmakta olan her türlü ödemelerin bir aylık brüt tutarını geçemez. Alınan bağış ve yardımlar veraset ve intikal vergisinden müstesnadır. Adaylar ödünç niteliğinde para kabul edemez.

  (4) Seçimlerde şeffaflığın sağlanması amacıyla, Yüksek Seçim Kurulunca belirlenecek tutarın üzerindeki nakdî yardımlar adayların “Seçim Hesabı” olarak kendileri adına açtıracakları bir banka hesabına yatırılır. Yüksek Seçim Kurulunca belirlenecek tutarın altında kalan nakdî yardımlar ise makbuz karşılığında alınır ve seçim hesabına yatırılır. Alınan bağış ve yardımlar sadece seçim harcamalarında kullanılır ve başka bir amaç için tahsis edilemez.

  (5) Adaylığın kesinleşmesinden seçim sonuçlarının kesinleşmesine kadar geçen dönemde bağış ve yardımlar ile yapılan harcamalar Yüksek Seçim Kurulu tarafından tasdik edilen listelere kaydedilir.

  (6) Seçim hesapları ile bağış, yardım ve harcamalara ilişkin bilgi ve belgeler, seçim sonuçlarının kesinleşmesini izleyen on gün içinde Yüksek Seçim Kuruluna sunulur. Yüksek Seçim Kurulu bir ay içinde, seçim hesaplarını inceler ve varsa usulsüzlükleri ve öngörülen limitlerin aşılıp aşılmadığını tespit eder. Bu aşamada tespit edilen eksikliklerin giderilmesi amacıyla Yüksek Seçim Kurulu tarafından adaylara uygun bir süre verilir. Alınan bağış ve yardımlardan belirtilen limiti aşan miktar ile harcanmayan kısım Hazineye intikal ettirilir. Kurul bu görevi yerine getirirken Sayıştaydan ve gerekli görülen diğer ilgili kamu kurumlarından yardım alabilir.

  (7) Yüksek Seçim Kurulunca yapılan inceleme sonuçları kesin olup, incelemenin tamamlanmasını müteakip bir ay içinde ilân edilir.

  (8) Aday, Yüksek Seçim Kuruluna önceden bildirmek şartıyla, seçim hesapları ile gelir ve harcamalara ilişkin bilgi ve belgelerin kayda geçirilmesi ve ibrazına ilişkin hususlarda 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre yetki almış meslek mensuplarından veya avukatlardan birini ya da birkaçını yetkili kılabilir. Bu durumda, yetkilendirilen meslek mensubu, yukarıda belirtilen hususların yerine getirilmemesi veya eksik yerine getirilmesinde ilgili mevzuat hükümlerine göre sorumlu tutulur.

  (9) Aday tarafından verilecek mal bildiriminin usul ve esasları, adaylar tarafından kullanılacak listelerin şekil, içerik ve tasdiki, makbuzların şekil ve içeriği, bastırılması, bağış ve yardımların alınması, kayda geçirilmesi, harcanması, harcanmayan ya da bağış sınırını aşan kısmın Hazineye intikali ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esaslar Yüksek Seçim Kurulunca belirlenir.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

  Seçim Günü İşleri

  Kullanılacak oy pusulasının şekli

  MADDE 15 – (1) Oylamalarda kullanılacak filigranlı birleşik oy pusulasında “Cumhurbaşkanı Adayları” ibaresi ile Yüksek Seçim Kurulu tarafından çekilen kuraya göre sırası belirlenen adayların adı ve soyadı yer alır.

  (2) Oylamanın referandum şeklinde yapılması hâlinde beyaz üzerine “Evet”, kahverengi üzerine “Hayır” ibareleri yazılı, iki ayrı renkten oluşan birleşik oy pusulası kullanılır.

  (3) Kullanılacak birleşik oy pusulalarıyla ilgili diğer hususlar Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenir. Yüksek Seçim Kurulu, birleşik oy pusulalarını kendisi bastırabileceği gibi gerektiğinde uygun göreceği il seçim kurulları vasıtasıyla bastırmaya da yetkilidir. Gerekli ödenek Maliye Bakanlığınca karşılanır.

  Oy kullanma şekli

  MADDE 16 – (1) Seçmen, sandık kurulunca kendisine verilen birleşik oy pusulası ve “Evet” veya “Tercih” yazılı mührü alarak oyunu kullanmak üzere kapalı oy verme yerine girer.

  (2) Seçmen, mührü, birleşik oy pusulasında tercih ettiği adaya ait özel daire içine basmak, birleşik oy pusulasını zarfa koymak ve zarfı sandığa atmak suretiyle oyunu kullanır.

  (3) Oyunu kullanan seçmen, mührü sandık kurulu başkanına geri verir.

  Oylamanın referandum şeklinde yapılması hâlinde oy kullanma

  MADDE 17 – (1) Seçmen, sandık kurulunca kendisine verilen, beyaz üzerine “Evet” kahverengi üzerine “Hayır” ibareleri bulunan iki ayrı renkten oluşan birleşik oy pusulası ve “Evet” veya “Tercih” yazılı mührü alarak oyunu kullanmak üzere kapalı oy verme yerine girer.

  (2) Seçmen, mührü, birleşik oy pusulasında tercih ettiği kısmın üzerine basmak, birleşik oy pusulasını zarfa koymak ve zarfı sandığa atmak suretiyle oyunu kullanır.

  (3) Oyunu kullanan seçmen, mührü sandık kurulu başkanına geri verir.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

  Seçimden Sonra Yapılacak İşler ve Son Hükümler

  Seçim tutanakları ve sonuçların birleştirilmesi

  MADDE 18 – (1) Sandık, ilçe ve il seçim kurullarınca düzenlenmesi gereken tutanakların içeriği ile seçim sonuçlarının birleştirilmesine ilişkin usul ve esaslar Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenir.

  (2) Yüksek Seçim Kurulu, il seçim kurullarından gelen sonuçları birleştirerek ilân eder.

  Seçimin veya birleştirme tutanağının iptali

  MADDE 19 – (1) Bir veya birkaç seçim çevresinde, yapılan seçimin veya düzenlenen birleştirme tutanağının, seçim işlemleri sebebiyle iptaline karar verilmesi hâlinde, iptal edilen kısmın ülke genelindeki seçim sonuçlarına etkisi olup olmadığı göz önüne alınarak Yüksek Seçim Kurulu tarafından söz konusu seçim çevrelerinde seçimlerin yenilenip yenilenmeyeceğine karar verilir.

  Cumhurbaşkanı seçiminin sonuçlandırılması

  MADDE 20 – (1) Cumhurbaşkanı seçiminin kesin sonuçları, Yüksek Seçim Kurulu tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Makamına bildirilir, kamuoyuna ilân edilir ve Resmî Gazetede yayımlanır.

  (2) Seçilen Cumhurbaşkanı adına, Yüksek Seçim Kurulu tarafından Cumhurbaşkanı seçildiğine dair bir tutanak düzenlenir. (Ek cümle: 14/6/2018-KHK-699/1 md.) Bu tutanak seçilen Cumhurbaşkanına verilmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulur.

  Andiçme töreni[2]

  MADDE 21 – (Değişik: 14/6/2018-KHK-699/2 md.)

  (1) Seçilen Cumhurbaşkanı adına düzenlenen tutanak, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı veya Geçici Başkan tarafından verilir ve aynı birleşimde andiçme töreni yapılır. Bu birleşim, birlikte yapılan Cumhurbaşkanı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçiminin ardından Meclisin toplandığı ilk günü takip eden üç gün içinde gerçekleştirilir.

  (2) Cumhurbaşkanının ikinci oylamada seçilmesi veya sadece Cumhurbaşkanı seçiminin yapılması halinde andiçme töreni, seçim sonucunun kesinleşmesini takip eden üç gün içinde yapılır. Türkiye Büyük Millet Meclisi toplantı halinde değilse derhal toplantıya çağrılır.

  (3) Cumhurbaşkanınca atanan Cumhurbaşkanı yardımcıları ve Bakanlar atanmalarını takip eden gün andiçerler.

  Değiştirilen mevzuat

  MADDE 22 – 298 sayılı Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.

  GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Onbirinci Cumhurbaşkanının görev süresi yedi yıldır.

  (2) (İptal ikinci fıkra: Anayasa Mahkemesinin 15/6/2012 tarihli ve E.: 2012/30, K.: 2012/96  sayılı Kararı ile.)

  Yürürlük

  MADDE 23 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  MADDE 24 – (1) Bu Kanun hükümlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ile Bakanlar Kurulu yürütür.

  6271 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN VEYA

  ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ

  TARİHLERİNİ GÖSTERİR TABLO

  Yazı kaynağı : www.mevzuat.gov.tr

  JavaScript is not available.

  We’ve detected that JavaScript is disabled in this browser. Please enable JavaScript or switch to a supported browser to continue using twitter.com. You can see a list of supported browsers in our Help Center.

  Help Center

  Terms of Service Privacy Policy Cookie Policy Imprint Ads info © 2023 Twitter, Inc.

  Yazı kaynağı : twitter.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap