Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  sandık kurulu başkanı son seçimde 1. olan parti temsilcisidir

  1 ziyaretçi

  sandık kurulu başkanı son seçimde 1. olan parti temsilcisidir bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Yerel seçimlerde sandık kurulu başkanları nasıl seçildiler?

  Yerel seçimlerde sandık kurulu başkanları nasıl seçildiler?

  Levent Yaycı

  Seçimlerin temelinde “Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun” adlı, 298 numaralı, 26.04.1961 kabul tarihli kanun var. Tabii bu kanun kabul edildiği biçimiyle kalmamış, sürekli değiştirilmiş. En son değişiklik 13.03.2018 tarihinde yapılmış. Türkiye’deki seçimler bu kanuna uygun olarak düzenleniyor, eğer bir sorun çıkarsa bu kanuna bakılarak çözülüyor, karar veriliyor. Yüksek Seçim Kurulu bu kanuna dayanarak genelgeler yayımlıyor, bu genelgeler yoluyla seçimlerin kanuna uygun düzenlenmesini sağlıyor.

  Şimdi, sandık kurulu nedir, başkanı nasıl seçiliyor? 298 numaralı kanunun 21 ve 22'nci maddelerinde bu açıklanıyor:

  “Madde 21 – (Değişik: 17/5/1979-2234/1 md.) Sandık kurulu bir başkan ile altı asıl ve altı yedek üyeden kurulur. Bu kurul asıl üyeleriyle toplanır.

  Sandık kurulu başkanının belirlenmesi

  Madde 22 - (Değişik: 13/3/2018-7102/3 md.) İlçede görev yapan tüm kamu görevlilerinin listesi, mülki idare amiri tarafından yerleşim yeri adresleri esas alınmak suretiyle ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına gönderilir. İlçe seçim kurulu başkanı, bu kamu görevlileri arasından ihtiyaç duyulan sandık kurulu başkanı sayısının iki katı kamu görevlisini ad çekme suretiyle tespit eder ve bu kişiler arasından mani hali bulunmayanları sandık kurulu başkanı olarak belirler. Sandık kurulu başkanının göreve gelmemesi halinde, kamu görevlileri arasından belirlenen üye, bu üyenin de bulunmaması durumunda en yaşlı üye kurula başkanlık eder.”

  Ne anladık? Sandık kurulu bir başkan ve altı asıl üyeden oluşuyor. Altı da yedek üye var. Başkan kamu görevlisi olmak zorunda. Kamu görevlilerinin listesini mülki idare amiri (vali, kaymakam) ilçe seçim kurulu başkanlıklarına gönderiyor. İlçe seçim kurulu başkanı o ilçenin en kıdemli hakimi. Bu en kıdemli hakim kendisine gönderilen kamu görevlileri listesini alıyor. Bu listeden ihtiyaç duyulan sandık kurulu başkanı sayısının iki katı kadar kamu görevlisini ad çekme suretiyle tespit ediyor. Ve bu tespit ettiği kamu görevlilerinin yarısını sandık kurulu başkanı olarak belirliyor.

  Sayısal bir örnek verirsek şöyle oluyor: Diyelim ilçemizde bin adet seçim sandığı kurulacak. O zaman bin adet sandık başkanına ihtiyacımız var. İlçemizin mülki idare amiri ilçe seçim kurulu başkanlığına, diyelim, 3 bin kişilik bir kamu görevlisi listesi gönderiyor. İlçe seçim kurulu başkanı, bu listedeki isimleri bir kura çekimine sokuyor. Rastgele 2 bin kamu görevlisi ismini belirliyor. Bu 2 bin isimden de bin tanesini, bir şekilde, sandık başkanı olarak görevlendiriyor.

  298 numaralı kanunun 22'nci maddesinde açıklanan sandık kurulu başkanının seçiminde önem vermemiz gereken kısım, ilçe seçim kurulu başkanının bu seçimi “ad çekme suretiyle” yapması. 298 numaralı seçim kanununun ilgili fıkrası şu:

  “Madde 23 – (Değişik: 17/5/1979-2234/1 md.) (Sekizinci fıkra) Sandık kurulu başkan ve üyelikleri için ad çekme işlemleri, ilçe seçim kurulu huzurunda, bu kurulun başkanı tarafından yapılır”

  Oldukça açık değil mi? İlçe seçim kurulu başkanı bir listeden ad çekme yapacaksa bunu tek başına yapmayacak, ilçe seçim kurulu üyelerinin gözleri önünde yapacak. Dolayısıyla ilçe seçim kurulunda üyesi bulunan siyasi partiler sandık kurulu başkanlarının hangi listeden belirlendiğini öğrenecekler, ad çekme işleminin usulüne uygun yapılıp yapılmadığını denetleyecekler, herhangi bir usulsüzlük varsa şikayet ve itirazda bulunabilecekler.

  Peki, sandık kurulu başkanları için bu ad çekme işlemi ilçe seçim kurulu önünde yapılmış mı? Kanımca yapılmamış. Çünkü siyasi partiler mülki amirlerden gelen kamu görevlileri listesini görmediklerini söylüyorlar. Sandık kurulu başkanları için ad çekme işlemi ilçe seçim kurulu huzurunda yapılmadıysa siyasi partiler neden şikayet ya da itirazda bulunmamışlar? Kimisi umursamamış, kimisi de elimizde böyle bir usulsüzlük bulunsun diye susmuş.

  Yüksek Seçim Kurulu ne yapmış? Yüksek Seçim Kurulu her seçim öncesinde genelgeler yayımlıyor. Aslında her şey 298 numaralı Seçim Kanunu'nda yazıyor. Ama Yüksek Seçim Kurulu, ne olur ne olmaz diye, kanunda açıklanmaya muhtaç durumlar iyice açıklansın diye, seçimde görev alacak kişiler ve seçmenler tereddütte kalmasın diye bu genelgeleri yayımlamayı sürdürüyor.

  Yüksek Seçim Kurulu “Sandık Kurullarının Oluşumu ile Görev ve Yetkilerini Gösterir 135 sayılı Genelge” adlı, 135/1 sayılı, 390 karar numaralı genelgeyi 06.05.2018 tarihinde yayımlamış. Bu genelge aslında 24 Haziran 2018 seçimleri için hazırlanmış. 31 Mart 2019 seçimleri için sandık kurullarının nasıl oluşturulacağı üzerine başka bir genelge yayımlanmamış. Dolayısıyla 06.05.2018 tarihinde yayımlanmış genelgenin 31 Mart 2019 seçimlerinde de kullanıldığını varsayıyorum.

  06.05.2018 tarihinde yayımlanan 135/1 sayılı genelgede sandık kurulu başkanlarının belirlenme biçimi şöyle anlatılıyor:

  “ Sandık Kurulu Başkanının belirlenmesi

  MADDE 3- İlçede görev yapan tüm kamu görevlilerinin (298 sayılı Kanunun 26'ncı maddesinde sayılanlar hariç) listesi, mülki idare amiri tarafından yerleşim yeri adresleri esas alınmak suretiyle ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına gönderilir. İlçe seçim kurulu başkanı, bu kamu görevlileri arasından ihtiyaç duyulan sandık kurulu başkanı sayısının iki katı kamu görevlisini ad çekme suretiyle tespit eder ve bu kişiler arasından mani hali bulunmayanları sandık kurulu başkanı olarak belirler.”

  Yüksek Seçim Kurulu ad çekme işleminin ilçe seçim kurulu huzurunda yapılacağını söylemiyor! 298 numaralı seçim kanununda yazan şeyi, ad çekme işleminin ilçe seçim kurulu huzurunda yapılacağını, genelgesinde yazmıyor. Unutuyor, ya da önemsiz bir ayrıntı olarak görüyor, ya da... Neyse!

  Yüksek Seçim Kurulu daha önce de bu kadar unutkan mıydı? Ya da daha önce de bu ad çekme işleminin ilçe seçim kurulu huzurunda yapılmasını önemsiz bir ayrıntı olarak mı görüyordu? Yüksek Seçim Kurulu sandık kurullarının oluşumu ile ilgili bir önceki genelgeyi 2017 yılında, Anayasa değişikliği halkoylaması için yayımlamış. Gelin bir de bu genelgenin ilgili maddesine bakalım:

  “Anayasa Değişikliği Halkoylamasında Sandık Kurullarının Oluşumu, Görev ve Yetkilerini Gösterir 135/I sayılı Genelge (Yayımlanma tarihi: 14.02.2017, Karar numarası: 97)

  Sandık kurulu başkanının seçimi

  MADDE 3- İlçe seçim kurulu başkanı, ilçe seçim kuruluna siyasi partiler dışından getirilen asıl üyelerle görüşerek sandığın kurulacağı seçim bölgesinin içindeki veya dışındaki seçmenler arasından iyi ün sahibi olmakla tanınmış, okur-yazar kimselerden, kurula bağlı seçim bölgelerindeki sandıklardan her biri için birer kişi olmak üzere bir liste düzenler.

  Kurulun, siyasi partilerden seçilmiş asıl üyelerinden her biri, ilçe seçim kurulu başkanınca verilecek süre içinde yukarıdaki fıkrada gösterilen nitelikte birer liste düzenleyerek başkanlığa verir. Belirlenen süre içinde liste vermeyen parti temsilcisi bu hakkından vazgeçmiş sayılır. Yukarıda belirtilen şekilde düzenlenen listelerde her sandık için adı önerilen başkan adayları arasında ilçe seçim kurulu huzurunda ad çekilerek sandık kurulu başkanları belirlenir.

  Şu kadar ki, siyasi partilere üye olamayacak kimseler ile köy muhtarları, görev yaptıkları köylerde sandık kurulu başkanı olamazlar.”

  Yüksek Seçim Kurulu 2017 yılında unutmamış! Ya da o zaman bu ad çekme işleminin ilçe seçim kurulu huzurunda yapılmasını önemsiz bir ayrıntı olarak görmemiş! Ya da...

  Tabii 2017 yılında 298 sayılı kanun biraz değişikti. Sandık kurulu başkan adayları ilçe seçim kurulu üyeleri tarafından belirleniyordu. Sandık kurulu başkan adayları her sandık için ayrı ayrı belirleniyordu. Her sandık için toplam altı aday belirleniyordu. Ve her sandık için ayrı ayrı ad çekme işlemi yapılıyordu. Ama sandık kurulu başkan adayları belirlendikten sonra ad çekme işlemi ilçe seçim kurulu üyeleri huzurunda yapılıyordu.

  Özetleyelim: 13.03.2018 tarihinde 298 numaralı seçim kanunu biraz değiştirilmiş. Daha önce sandık kurulu başkan adayları listesi ilçe seçim kurulu üyeleri (bu üyelerin arasında siyasi partilerin temsilcileri de var) tarafından hazırlanıyorken, 13.03.2018 tarihinden sonra sandık kurulu başkan adayları listesinin mülki amirler tarafından, yalnızca kamu görevlilerini içerecek bir şekilde hazırlanacağı söylenmiş. Ama sandık kurulu başkanı seçiminin ad çekme yöntemiyle yapılacağı, bu ad çekme işleminin ilçe seçim kurulu huzurunda yapılacağı kısmı aynı kalmış. Yüksek Seçim Kurulu, ne hikmetse, ad çekme işleminin ilçe seçim kurulu huzurunda yapılacağını ilgili genelgesinde yazmayı unutmuş! Bu genelgeyi okuyan ilçe seçim kurulu başkanları, ki onlar o ilçenin en kıdemli hakimleri oluyorlar, mülki amirlerin kendilerine gönderdikleri kamu görevlileri listesini ellerine almışlar, ilçe seçim kurulunun diğer üyelerini çağırmadan sandık başkanlarını belirlemişler. Artık mülki amirlerin gönderdiği o kamu görevlileri listelerini mi kullanmışlar, yoksa o listelere bazı eklemeler mi yapmışlar, ad çekme yöntemini nasıl yapmışlar bilmiyoruz. İlçe seçim kurulu üyeleri o zaman bu ad çekme işlemine kendilerinin neden çağrılmadığı konusunu hiç merak etmemişler, şikayet ya da itirazda bulunmamışlar.

  31 Mart 2019 tarihinde seçim yapılmış. Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı kaybetmiş. Bunun üzerine itirazlarda bulunmuşlar. Oyların bir kısmı yeniden sayılmış. Oradan bir sonuç çıkmayınca en sonunda sandık kurulu başkanlarının 298 sayılı seçim kanununa uygun olarak belirlenmediği için olağanüstü itirazda bulunmuşlar. Yüksek Seçim Kurulu bu olağanüstü itirazı değerlendirmeye almış. İlçe seçim kurulu başkanlarının, ilçenin en kıdemli hakimlerinin, hata yaptığına karar vermiş. Bazı ilçe seçim kurulu başkanları hakkında suç duyurusunda bulunmuş. Ama kendi yazdığı genelgede bir hata olduğunu görmemiş. İlçe seçim kurulu üyelerinin, sandık kurulu başkanları ad çekme yöntemiyle belirlenecekken neden kendi huzurlarında yapılması talebinde bulunmadıklarını merak etmemiş.

  Ne yapmış Yüksek Seçim Kurulu? Tutmuş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini iptal etmiş. Onlar ermiş muradına...

  Yazı kaynağı : www.gazeteduvar.com.tr

  Seçim ve sandık kurullarının görev ve yetkileri belirlendi

  Seçim ve sandık kurullarının görev ve yetkileri belirlendi

  Şirket haberleri

  Finans terminali

  Anadolu images

  Enerji terminali

  Haber Akademisi

  Yeşilhat

  Ayrımcılık Hattı

  Teyit Hattı

  Kariyer AA

  Kurumsal haberler

  Yazı kaynağı : www.aa.com.tr

  Altılı Masa Seçim Güvenliği Komisyonu sandık başı çalışmalarını açıkladı

  Altılı Masa Seçim Güvenliği Komisyonu sandık başı çalışmalarını açıkladı

  Muhalefet parti yetkililerinden oluşan Altılı Masa Seçim Güvenliği Komisyonu, normal şartlarda 2023'te yapılması planlanan genel seçimlerde sandık ve seçmen güvenliği konusunda yaptıkları çalışmaları kamuoyuna açıkladı.

  CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti tarafından kurulan komisyon, mühürsüz oyların geçerli sayılması, seçmen listelerindeki usulsüzlükler ve seçim günlerinde yaşanan olaylar gibi seçim güvenliğini zedeleyebilecek durumları masaya yatırdıklarını belirterek konuyla ilgili toplamda 6 farklı toplantı yaptıklarını duyurdu.

  Söz konusu toplantılarda seçim güvenliğinin temini için gerekli tüm unsurlar ve bu konularda yapılacak iş birliğinin esaslarının yanı sıra ortak avukat havuzunun oluşturulmasını içeren seçim öncesi sürecine de değinildi.

  Yapılan çalışmalar arasında seçim sonuçlarının alınması, ıslak imzalı tutanaklar ile Yüksek Seçim Kurulunun ilan ettiği sonuçların karşılaştırılması gibi "seçim sonrası sürecini" de kapsayan bir çerçeve çizildiği kaydedildi.

  Altılı Masa Seçim Güvenliği Komisyonu adına yapılan ortak basın toplantısına partilerini temsilen CHP Örgüt Yönetimlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, DEVA Partisi Seçim İşleri Başkanı İdris Şahin, Demokrat Parti Göç ve Sosyal Politikalar Başkanı İlay Aksoy, Gelecek Partisi Seçim ve Hukuk İşleri Başkanı Ayhan Sefer Üstün, İYİ Parti Seçim İşleri Başkanı ve Ankara Milletvekili Şenol Sunat ve Saadet Partisi Mahalli İdareler Başkanı Hasan Bitmez liderlik etti.

  Yapılan açıklamada, "Seçim güvenliğinin temini seçimlerin adil, dürüst ve şeffaf bir şekilde gerçekleşmesini ve vatandaşlarımızın gönül rahatlığı ile seçime katılımını sağlamak için esastır. Son yıllarda seçim süreçlerinde yaşadığımız olumsuzluklar, vatandaşlarımızın seçimlere olan güvenini zedeleyerek oy verme davranışlarını ve motivasyonlarını menfi yönde etkilemiş, kaygı ve endişelerini artırmıştır. Cumhuriyetimizin banisi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Cumhuriyetimizin parolası olan “Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir” sözüyle vurguladığı millet iradesinin tecelli edeceği tek yer sandıktır. Seçimlerin adil, serbest, eşit, şeffaf, düzen ve dürüstlük ilkeleri içinde gerçekleşmesi için her türlü tedbirin alınmasına yönelik olarak milletimizle işbirliği ve güçbirliği içinde olacağımızı teyit ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

  T.C. vatandaşı olan yabancı uyruklular sıkı takipte

  Altılı komisyonun çalışmaları arasında konut satışı üzerinden ya da cumhurbaşkanı imzasıyla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı kazanan yabancı uyruklu kişilerin takibi yer alıyor. 

  Bunun yanında yurtiçi ve yurtdışı seçmen kütüklerinin incelenmesi, cezaevlerinde oy kullanacak hükümlülerin tespiti gibi diğer çalışmalar da, komisyonun üzerinde durduğu konular arasında bulunuyor.

  2023 seçimlerinde yurtiçi ve yurtdışında 200 bin civarı sandık kurulması bekleniyor. Her siyasi parti, seçim günü görev yapacak sorumluları, sandık kurulu üyeleri ve müşahitlerini önceden belirliyor. Altılı Masayı oluşturan siyasi partiler, görevli sayısı az olan sandıkları önceden belirleyerek seçim güvenliğini azami seviyede tutmayı hedefliyor.

  Seçim Güvenliği Komisyonu Ortak Çalışma Başlıkları

  A. Seçim Öncesi Yapılacak Çalışmalar

  1. Seçmen kütüklerinin oluşumu ve paylaşımı

  Her siyasi parti, seçmen kütüklerini düzenli olarak YSK’dan temin ederek üzerinde çalışacaktır. Bu çalışmalar aşağıdaki incelemeleri kapsayacaktır.

  Türkiye geneli ve il/ilçe/mahalle bazında seçmen sayısı değişimi,

  Konut satışı üzerinden, bankaya döviz yatırılması/tahvil alma gibi yöntemlerle veya geçici koruma statüsündeyken Partili Cumhurbaşkanlığı Sistemine geçilmesiyle birlikte Cumhurbaşkanının tek imzasıyla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı kazananların seçmen kütüklerinde il/ilçe/mahalle bazındaki dağılımı

  Anormal sayıda seçmen kaydı görünen haneler,

  Vefat ettiği halde seçmen listelerinden düşürülmemiş vatandaşlar,

  Konut vasfını kaybetmiş/taşımayan adreslerde bulunan seçmenler.

  İncelemeler sonucu elde edilen veriler altılı masayı oluşturan siyasi partiler arasında paylaşılacak, seçim güvenliğini tehdit eden unsurlar önceden tespit edilecek, gerekli hukuki işlemler yapılacak ve kamuoyu ile paylaşılacaktır.

  Seçmen kütüklerinin oluşumuna/paylaşımına dair söz konusu endişeler göz önünde bulundurulduğunda, Altılı Masayı oluşturan siyasi partiler olarak bizler, bir an önce aşağıda belirttiğimiz tedbirlerin alınması gerektiğine inanıyoruz.

  Halen adres kayıt sistemine kayıtlı olmayan çok sayıda vatandaşımızın olduğu ifade edilmektedir. Bu kişilerin belirsiz halleri bir sorun olarak ortada durmaktadır. Bilindiği üzere ‘Milletvekili Seçimi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ kapsamında nisan ayında yapılan yasal değişiklik çerçevesinde adresi kapanmış olması sebebiyle adres kayıt sisteminde görünmeyenler, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün adres kayıt sisteminde bulunan en son geçerli adres kayıt bilgileri kapsamında seçmen kütüğüne kaydedilmektedir. Bu kapsamda, adres kaydı olmadığı halde seçmen olan kişiler, eski adreslerinde seçmen olarak gösterildikleri takdirde seçmen ve askı listelerinde bir işaretle belirtilmeli, böylelikle ortaya çıkacak çelişki ve soru işaretlerinin önüne geçilmelidir.

  Seçmen kütüklerinin oluşumu veya güncelleştirilmesi sırasında şikâyet ve itirazları inceleme ve kesin olarak karara bağlama yetkisi sadece ilçe seçim kurulu başkanındadır. Bu yetkiyi her ne kadar resmi olarak ilçe seçim kurulu başkanı kullanıyor gibi gözükse de bütün işlemler seçim müdürü üzerinden yürümektedir. Bu yetkinin seçim Kurulu başkanı yerine seçim kurulları tarafından yürütülmesi ve seçmen kütüklerinin güncelleştirme sürecinde kesin olarak karar verme yetkisinin ilçe Seçim Kurulunda olması konusunda yasal düzenleme yapılmalıdır.

  Taksirli suçtan hükümlüler hariç, diğer hükümlülerin oy kullanması mümkün değildir. Bu kapsam içerisine açık cezaevlerinde bulunan kişiler de dahildir. Ancak, pandemi süreci ile açık cezaevinde bulunan çok sayıda hükümlü izinli sayılmış ve serbest bırakılmıştır. Yaklaşık olarak bu sayı 100 Bin civarındadır. Bu kişilerin oy kullanma süreçleri takip edilmelidir.

  Bir diğer önemli konu ise, kısıtlı ve silah altında bulunan kişilerin yerine oy kullanılmasıdır. Her iki grupta bulunan kişilerin yerine oy kullanma işlemleri yapıldığı daha önce defaten tespit edilmiş olup bu konuda da özen gösterilmesi gerekmektedir. Bu kategoride bulunanların, seçmen kütüklerinin kesinleşmesi öncesi kütükten silinmesi ya da oy kullanamayacağının belirtilmesi takip edilmesi gereken bir konudur.

  Altılı Masayı oluşturan siyasi partiler, bu konulardaki itirazları ve önerileri usullere uygun şekilde ilgili mercilere sunacak, süreç ve sonuçları da kamuoyu ile paylaşacaktır.

  2. Sandık başı işlemlerini takip edecek kadroların tespiti

  Gerçekleşecek ilk seçimde yurt içinde ve yurt dışında 200 bin civarı sandık kurulması beklenmektedir. Her siyasi parti, seçim günü görev yapacak sandık alanı (okul/bina/kat) sorumluları, sandık kurulu üyeleri ve müşahitlerini önceden belirleyecektir. Söz konusu görevlilerin seçim mevzuatı, görev ve yetkileri konusunda eğitim almasını sağlayacaktır.

  Altılı masayı oluşturan siyasi partiler arasında görevli sayısı ve görev yeri bilgileri paylaşılarak görevli sayısı az olan sandıklar önceden belirlenecek, bu şekilde her sandıkta yeterli sayıda görevlendirmenin yapılması sağlanacaktır.

  3. İl ve ilçe seçim kurulları

  Her siyasi parti, il seçim kurullarında temsilci bulunduracaktır. Yurt içi ve yurt dışı ilçe seçim kurullarına üye verebilen siyasi partilerin üyeleri halihazırda yeminlerini etmiş ve görevlerine başlamışlardır. Üye verilmeyen ilçe seçim kurullarında ise her siyasi parti birer temsilci bulunduracaktır. Söz konusu üye ve temsilcilere seçim mevzuatı ile görev ve yetkileri konusunda eğitimleri verilecektir.

  Altılı masayı oluşturan siyasi partiler arasında il ve ilçe secim kurullarında görev yapacak üye ve temsilci sayısı ile görev yeri bilgileri paylaşılarak kurul toplantılarında, itiraz sureci ve birleştirme tutanaklarının kontrolü gibi işlemlerde iş birliği yapılması sağlanacaktır.

  İl seçim kurullarının yeniden oluşumu, ilçe seçim kurulu başkanlarının yeniden belirlenmesi konuları, altılı masayı oluşturan siyasi partilerin yetkilileri tarafından takip edilecektir.

  4. Partilerin seçim altyapısı, ortak çalışma ve bilgi paylaşımı

  Her siyasi parti, kendi sandık görevlileri, müşahitleri, sandık alanı (okul/bina/kat) sorumluları ve teşkilatları aracılığıyla sandıklardan ıslak imzalı sandık sonuç tutanaklarını temin etmek üzere hazırlığını yapmaktadır. Bu görevliler ile sandık sonuçlarının, tutanakların ve diğer bilgilerin saklanacağı, işleneceği teknik altyapı ve sistem konusunda altılı masayı oluşturan siyasi partiler arasında işbirliği yapılacaktır.

  Seçmen kütüklerine ilişkin partiler arası bilgi paylaşımının sağlanması, müşahit, sandık kurulu üyesi, okul ve bina sorumlusu gibi sandık sorumlularına ilişkin listelerin birleştirilmesi, eksik görevlisi olan sandıklara yönelik gerekli önlem ve tedbirlerin alınması, li/ilçe seçim kurullarına verilen temsilci ve üyelerin bilgilerinin paylaşılması ve tek bir ekranda görüntülenmesi, riskli sandık ve seçim bölgelerinin belirlenerek, gerekli tedbirlerin alınması, yurtdışı seçmen listeleri ve seçim sonuçlarının takibine yönelik ayrı bir planlama yapılması hususlarında bu teknik altyapı ve sistemlerin birbirleriyle iletişimi sağlanacaktır.

  5. Bütün kurul üyeleri, temsilci ve müşahitlerin eğitimi

  Her siyasi parti, sandık alanı (okul/bina/kat) sorumluları, bilişim ve hukuk sorumluları sandık kurulu üyeleri ve müşahitler ile 11/ilçe seçim kurulu üye ve temsilcilerinin seçim mevzuatı, görev ve yetkileri, itiraz süreçleri ve gerekli bütün konularda eğitimlerini verecektir.

  Altılı Masayı oluşturan siyasi partiler, eğitim sunumları içerikleri, itiraz/şikâyet dilekçesi örnekleri gibi materyaller konusunda birbirleriyle paylaşımda bulunacaktır.

  6. YSK temsilcileri

  YSK’da temsilcisi bulunan siyasi partilerin YSK temsilcileri, YSK’nin bütün toplantılarında hazır bulunacak, bilgilerini ve notlarını diğer siyasi partiler ile düzenli olarak paylaşacaktır. İtiraz süreçlerinde iş birliği yapılacaktır.

  7. Avukat/hukukçuların belirlenmesi

  Her siyasi parti, kendi avukat/hukukçu havuzunu oluşturacaktır. Altılı masayı oluşturan siyasi partiler ellerindeki avukat/hukukçu havuzunu sayı ve görev yeri bakımından karşılaştırarak, Türkiye’nin her yerinde gerekli hukuki desteği sağlamak üzere avukat/hukukçu görevlendirmesinin yapılmasını sağlayacaktır. Seçimlerde itiraza yetkili kişilerin mümkün olduğunca avukat/hukukçular arasından belirlenmesi sağlanacaktır. Bu avukat/hukukçular itiraz süreçleri ve gerekli bütün hallerde işbirliği yapacaktır.

  8. Yurt dışı seçmenlerine yönelik çalışmalar

  Her siyasi parti, yurt dışı seçmen kütüklerini YSK’dan temin ederek üzerinde çalışacaktır. Bu çalışmalar aşağıdaki incelemeleri kapsayacaktır.

  Yurt dışı seçmen kütüğünde kayıtlı seçmen sayısı değişimi,

  Ülke/şehir bazında seçmen sayısı değişimi,

  Vefat ettiği halde seçmen listelerinden düşürülmemiş vatandaşlar

  İncelemeler sonucu elde edilen veriler altılı masavı oluşturan siyasi partiler arasında paylaşılacak, seçim güvenliğini tehdit eden unsurlar önceden tespit edilecek, gerekli hukuki işlemler yapılacak ve kamuoyuyla paylaşılacaktır.

  9. Sivil toplum ve gönüllülerle işbirliği

  Sivil toplum ve gönüllülerle iş birliği konusunda her siyasi parti kendi görüşmelerini yapacak, altılı masayı oluşturan siyasi partiler seçim güvenliğine dair tedbirlerin alınması, mevcut insan kaynağının kuvvetlendirilmesi, kamuoyundaki endişelerin giderilmesi amaçlı bilgi paylaşımı konusunda gerekli hassasiyeti gösterecektir.

  10. Seçim mevzuatı

  Her siyasi parti, seçim mevzuatı üzerinde kendi hukukçu ve uzman ekipleriyle incelemelerde bulunacak, Altılı Masayı oluşturan siyasi partiler arasında bilgi ve tecrübe paylaşımı yapılarak adil, şeffaf ve güvenli bir seçim ortamının temini sağlanacaktır.

  B. Seçim Takvimi Boyunca Yapılacak Çalışmalar

  11. Sandık kurulu başkanı ve memur üye belirleme sürecinin takibi

  Her siyasi parti kanun gereği ilçe seçim kurullarınca tarafsız kamu görevlileri arasından seçilecek sandık kurulu başkanı ve üyesinin belirlenme sürecini takip edecektir. Söz konusu kamu görevlilerinin iktidar yanlısı kesimlerden seçilmesi gibi ihlaller ile itiraza konu olacak iş ve işlemlerin takibi konusunda altılı masayı oluşturan siyasi partiler gerekli işbirliğini sağlayacaktır.

  12. Partiler arası program koordinasyonu

  Her siyasi parti seçim sürecinde düzenleyeceği miting, toplantı vb. faaliyetleri programlayarak diğer siyasi partilerle paylaşacaktır. Bu şekilde, propaganda alanlarının altılı masayı oluşturan siyasi partiler tarafından etkili bir biçimde kullanılması ve partiler arası program koordinasyonu sağlanacaktır.

  13. Propaganda

  Bugüne kadar gerçekleşen seçimlerde yürütülen propaganda faaliyetlerinin adil ve eşit koşullarda gerçekleşmediği, siyasi partilerin medya, miting alanı, reklam panoları kullanımı konularında iktidarın adil olmayan tutumlarıyla karşılaştığı bir gerçektir. Diğer yandan, seçim mevzuatı propaganda konusunda siyasi partilere eşit haklar tanımıştır. Altılı masayı oluşturan siyasi partiler, propaganda faaliyetlerinin sağlıklı, eşit ve adil şekilde yürütülmesi konusunda iş birliği yaparak her türlü ihlalin karşısında durulacaktır.

  Bu bağlamda

  *Seçim yasakları ihlallerinin engellenmesi/yasak propaganda

  *Kamu gücünün ve bürokrasinin kullanılmasının engellenmesi

  *TRT, Anadolu Ajansı, Basın İlan Kurumu, RTÜK gibi kuruluşların hukuka aykırı yayınları ve müdahaleleri

  konularında siyasi partilerin yöneticileri, il/ilçe seçim kurulu üye ve temsilcileri ve YSK temsilcileri paylaşım ve iş birliği içinde hareket edecektir.

  14. İl/ilçe seçim güvenliği toplantıları

  Mülki idare amirliklerince düzenlenecek seçim güvenliği toplantılarına katılım sağlanacaktır. Altılı masayı oluşturan siyasi partilerin il ve ilçe teşkilatları da seçim takvim sürecinde bir araya gelerek secim güvenliği konusunda genel merkezler düzeyinde sağlanan iş birliğinin tabana yayılmasını temin edecektir.

  C. Seçim Günü Yapılacak Çalışmalar

  15. Sandık oluşumlarının takibi

  Seçim günü, bütün sandık kurullarının mevzuata uygun şekilde oluşumu takip edilecektir.

  Her siyasi parti, seçim günü sandıklarda görev yapacak sandık alanı (okul/bina/kat) sorumluları, bilişim ve hukuk sorumluları, sandık kurulu üyeleri ve müşahitler ile il/ilçe Seçim Kurulu üye ve temsilcilerinin zamanında görev yerinde olmasını sağlayacak ve görev yerinden ayrılmamasını temin edecektir. Altılı masayı oluşturan siyasi partiler arasında yapılacak bilgi alışverişi yoluyla, zorunlu hallerde görev yerinden ayrılması gereken görevliler için derhal yeni görevlendirme yapılması sağlanacaktır.

  16. Sandık başı işlemlerinin takibi

  Her siyasi parti, kendi sandık alanı (okul/bina/kat) sorumluları, sandık kurulu üyeleri ve müşahitleri ile il/ilçe Seçim Kurulu üye ve temsilcileri aracılığıyla sandık başında gerçekleşen,

  *Usulsüz işlemler,

  *Mükerrer oy kullanımı,

  *Kamu gücü kullanılarak yapılan manipülasyonlar,

  *Yerel ve yöresel müdahaleler gibi seçmenin iradesini etkileyecek ihlallerde, taviz vermeden şikayet ve itiraz yollarını kullanarak gerekli iş ve işlemleri gerçekleştirecektir.

  Altılı masayı oluşturan siyasi partiler seçim günü iletişim halinde olacak, il/ilçe Seçim Kurulu üye ve temsilcileri, YSK temsilcileri, avukat/hukukçuları, yöneticileri bu hususlarda paylaşım ve iş birliği içinde hareket edecektir.

  17. Seçmenin oy kullanmasının teşviki ve kolaylaştırılması

  Altılı masayı oluşturan siyasi partiler arasındaki bu iş birliği, seçim öncesinde ve seçim gününde seçmenin oy kullanmasını teşvik etmek ve kolaylaştırmak amacına da hizmet edecektir.

  Son yıllarda vatandaşlarımız her alanda büyük sıkıntılar yaşamaktadır. Sorunların çözümünün sandıkta olduğu inancı güçlendirilecek ve demokrasiye olan güven pekiştirilecektir.

  Siyasi partiler, oy kullanmaya gelen ve yardıma ihtiyacı olan seçmenlere, imkansızlıklar dolayısıyla oy kullanacağı yere ulaşamayan seçmenlere, hangi siyasi partiye oy verecek olursa olsun gerekli yardım ve desteği sağlayacaktır.

  D. Seçim Sonrası (Oylama Sonrası) Yapılacak Çalışmalar

  18. İtirazların takibi

  Altılı masayı oluşturan siyasi partiler, sandık kurullarının, ilçe seçim kurullarının, il seçim kurullarının usule uygun olmayan işlem ve kararlarına karsı yapılacak itirazların takibi konusunda iş birliği içinde hareket edecektir. İl/İlçe seçim kurulu üye ve temsilcileri, YSK temsilcileri ve avukatlar/hukukçuları bu konuları takip edecek, siyasi partilerin yöneticiler de kamuoyunu bilgilendirmenin yanı sıra gerekli duruşu birlikte sergileyecektir.

  19. Islak imzalı sandık sonuç tutanağının alınması ve yetkili birime iletilmesi

  Her siyasi parti, seçim günü sandıklarda görev yapacak sandık alanı (okul/bina/kat) sorumluları, bilişim ve hukuk sorumluları, sandık kurulu üyeleri ve müşahitler aracılığı ile ıslak imzalı sandık sonuç tutanaklarını temin edecektir. Bu tutanaklar, altılı masayı oluşturan siyasi partilerin görebileceği şekilde her siyasi partinin kendi sisteminde dijital olarak da paylaşılacaktır. Altılı masayı oluşturan siyasi partilerin il ve ilçe teşkilatları da eksik kalan ıslak imzalı sandık sonuç tutanaklarının teşkilatlarda toplanması konusunda iş birliği içinde hareket edecektir.

  20. Oy torbasının ilçe seçim kuruluna intikali

  Her siyasi parti, seçim günü sandıklarda görev yapacak sandık alanı (okul/bina/kat) sorumluları, sandık kurulu üyeleri ve müşahitleri ile il/ilçe seçim kurulu üye ve temsilcileri aracılığıyla oy torbasının ilçe Seçim Kuruluna intikalini takip ederek, intikal sırasında oluşabilecek ihlallere itiraz edecek, diğer siyasi partilerle paylaşacaktır. Bu şikâyet ve itiraz süreçlerinde de altılı masayı oluşturan siyasi partiler iş birliği içerisinde hareket edecektir.

  21. İlçe seçim kurullarındaki birleştirme işlemlerinin takibi

  Her siyasi parti ilçe seçim kurulu üye ve temsilcileri ile itiraza yetkili kişiler aracılığıyla ilçe seçim Kurullarındaki birleştirme işlemlerini takip edecektir. İlçe seçim kurullarında sandık sonuçlarının YSK’nın resmi sistemine girişi sırasında yapılabilecek usulsüzlük ve ihlallere itiraz edilerek altılı masayı oluşturan siyasi partilerle paylaşılacaktır. Bu itiraz süreçlerinde de altılı masayı oluşturan siyasi partiler iş birliği içerisinde hareket edecektir.

  22. İl seçim kurullarındaki birleştirme işlemlerinin takibi

  Her siyasi parti il seçim kurulu temsilcileri ile itiraza yetkili kişiler aracılığıyla il seçim kurullarındaki birleştirme işlemlerini takip edecektir. İl seçim kurullarında yapılabilecek usulsüzlük ve ihlallere itiraz ederek Altılı Masayı oluşturan siyasi partilerle paylaşılacaktır. Bu itiraz süreçlerinde de Altılı Masayı oluşturan siyasi partiler iş birliği içerisinde hareket edecektir.

  23. Sandık sonuçlarının merkeze iletilmesi

  Her siyasi parti, sonuçların kendi sistemine girişini sağlayacaktır. Bu sonuçlar altılı masayı oluşturan siyasi partiler tarafından görülecektir. Aynı zamanda, YSK’nın siyasi partilere ilettiği sonuçlarla karşılaştırmalar yapılıp itirazlar süresi içerisinde usullere uygun şekilde gerçekleştirilecektir. il/ilçe seçim kurulu üye ve temsilcileri, YSK temsilcileri ve itiraza yetkili kişileri bu konularda süreçleri takip edecek, siyasi partilerin yöneticileri de kamuoyunu gerek usulsüzlükler gerekse itiraz ve şikâyet süreçleri hakkında bilgilendirecektir.

  24. YSK tarafından resmi seçim sonuçlarının ilanı

  Her siyasi parti, YSK tarafından resmi seçim sonuçlarının ilanına kadar itirazların kademeli olarak yapılması, karara bağlanması, kesinleştirilmesi süreçlerini takip edecektir. Alt oluşturan siyasi partilerin yöneticileri kamuoyunu usulsüzlükler itiraz süreçleri han bilgilendirecektir.

  Yazı kaynağı : tr.euronews.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap