Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  sanayi inkılabının olumsuz etkileri

  1 ziyaretçi

  sanayi inkılabının olumsuz etkileri bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Sanayi İnkılabı’nın şehirlere ne gibi olumlu ve olumsuz etkiler olmuş olabilir

  Sanayi Devrimi ve Olumsuz Sonuçları

  Sanayi Devrimi ve Olumsuz Sonuçları

  Sanayi Devrimi ve Olumsuz Sonuçları

  18. yüzyılın ikinci yarısında İngiltere’de janes Watt tarafından icat edilen  buharla çalışan bir makinenin dokuma fabrikasında kullanılmasıyla başlamıştır. Sonra diğer Avrupa ülkelerinde de yaşanmıştır (Fransa, Belçika, Hollanda, ABD ve  Japonya’da da gerçekleşmiştir. ) Çelik, buhar gücü ve elektrik sırayla sanayiye girdi ve yararlanılmaya başlandı.

  Sanayi Devrimi ve Olumsuz Sonuçları

  NOT: Güçlü devletler fabrikaları için ihtiyaç duyulan hammadde için ve pazarlama ortamları için gözünü geri kalmış zayıf ülkelere dikmişlerdir. Böylece sömürgecilik yarışı başlamıştır.Bu gelişmeler devletlerarasında önüne geçilmez bir ekonomik rekabeti başlattı ve zincirleme olarak I. ve II. Dünya Savaşlarına neden oldu. Sanayi Devrimi ve Olumsuz Sonuçları

  NOT: Sanayi İnkılâbı, geri kalmış, teknolojik gelişmesini tamamlayamamış ülkeler için büyük bir sıkıntıyı da beraberinde getirmiştir. Bu ülkeler Endüstri İnkılâbını gerçekleştirmiş olan ülkelerin hammadde ve pazar kaynağını oluşturmuştur.Osmanlı Devleti açısından da Sanayi İnkılâbı çok büyük sıkıntı yarattı. Kapitülasyonların da olumsuz etkisi yüzünden Osmanlı ekonomisi çöküntüye uğradı. EI tezgâhlarından oluşan yerli sanayi dağıldı.Sanayi Devrimi ve Olumsuz Sonuçları

  Hazırlayan: Mehmet ÖZDURAK

  Yazı kaynağı : www.sosyalbilgiler.org

  SANAYİ DEVRİMİ NEDİR? TARİHİ VE SONUÇLARI

  SANAYİ DEVRİMİ NEDİR? TARİHİ VE SONUÇLARI

  Bu devrim, üretim yapısında ve ülke ekonomisinde büyük ve köklü bir değişim yaratmıştır. İlk olarak İngiltere’de başlayan devrim daha sonra Kuzey Avrupa ve Kuzey Amerika’ya yayılmıştır. İlk olarak demir – çelik sektöründe ve tekstil sektöründe başlayan devrim sırayla tüm sektörlere yayılmıştır.

  Buhar gücü ile işleyen makineler ve araçlar ( gemi, tren ), Sanayi Devrimi’nin başlangıç sebepleri arasında yer alırken daha sonra bu araçların ve makinelerin yerini elektrikli ve benzinli olanları almıştır.

  Sanayi Devrimi’nin yaşanmasına, Avrupa nüfusunun hızlı artışı, sömürgecilik, teknolojik ilerlemeler ile üretilen buharlı makineler, girişimciliğin ve ticaret hukukunun gelişmesi, sanayi yatırımlarının artması, Kapitalizmin gelişmesi, ekonomik ve ticari haklar ve özel mülkiyetlerin güvence altına alınması neden olmuştur.

  SANAYİ DEVRİMİ NE ZAMAN?

  sanayi devrimi

  SANAYİ DEVRİMİNİN SONUÇLARI

  Sanayi Devrimi, sadece ticari ve ekonomik yapıyı değil, insan hayatının her alanını derinden etkileyen ve tamamen değişim yaratan sonuçlar doğurmuştur.

  Bu sonuçlar,

  Şeklinde ana başlıklar halinde toplanmaktadır. Bu sonuçların her biri birbiri ile bağlantılıdır.

  Bu devrimin yaşanması ile şehirlerde fabrikaların açılması nedeni ile kırsal bölgelerden kente yoğun göçler yaşanmış, şehir nüfusu hızla artarken, kırsal bölgelerde topraklar terk edilmiştir. Şehirlerde insan sayısı artınca, işçi sayısı taleplerin üstüne olmaya başlamış ve çalışma şartlar ve yaşam şartları zorlu bir hal almaya başlamıştır. Çocuk işçiler zorlu görevlerde çalıştırılmaya başlamıştır. Bu olumsuz durumların neticesinde ise işçi mücadelesi ortaya çıkmış ve komünizm – sosyalizm gibi akımlar doğmuştur.

  Bir diğer yandan hızla başlayan sanayileşme tarım alanlarının ve ormanlarının hızla yok olmasına ve hava kirliliğine neden olmuştur.

  Batı ülkelerinde yaşanan gelişme ve teknolojik yenilikler nedeni ile diğer ülkeler ile arasındaki gelişmişlik farkı iyice açılmış, devrimin gerçekleşmediği ülkeler, sömürge haline gelmiştir.

  Bu ilk 4 madde sanayi devriminin olumsuz etkileri arasında yer almaktadır.

  SANAYİ DEVRİMİNİN OLUMLU ETKİLERİ

  Sanayi Devrimi halkın genel refahının artmasını sağlamıştır. Sağlık alanına da olumlu etkisi olan devrim sayesinde sıtma, veba, humma gibi ölümcül hastalıklar ortadan kalkarken, uzun vadede yaşam şartlarının iyileşmesi ile insan ömrü giderek uzamaya başlamıştır.

  Devrimin bir diğer olumlu sonucu ise bilimsel ve teknik gelişmelerin hızlanmasıdır. Ekonomik kalkınma ve zenginleşme bilimsel gelişmelerin hem nedeni hem sonucu halini almıştır. Bu gelişmeler, halkın zenginleşmesini sağladıkça, bilimsel gelişmelerin artışı için daha fazla kaynak ayrılmaya başlanmıştır. 19. Yüzyılda bilimsel icatların oldukça fazla olmasının nedeni bu şekilde açıklanmaktadır.

  sanayi devrimi

  İKİNCİ, ÜÇÜNCÜ VE DÖRDÜNCÜ SANAYİ DEVRİMİ

  Birinci sanayi devrimi, çelik ve tekstil sektörünün ön planda olduğu, kömür ve buhar makinalarının kullanıldığı, sanayileşmenin ilk aşamasını kapsayan dönemdir.

  19. yüzyılda, bu ilk devrimden hemen sonra buharlı makinelerin yerini, elektrik, petrol ve doğalgaz ile çalışan ürünler almıştır. Bu akaryakıt çeşitlerinin keşfedilmesi ile başlayan ikinci dönemde otomobil, uçak gibi araçların icadı gerçekleşmiştir. Bu gelişmeler sayesinde ekonomi ve sanayinin gelişimi hızlanmış ve ikinci sanayi devrimi dönemi gerçekleşmiştir.

  1960’lı yılların başından itibaren, bilgisayarların yavaş yavaş insanların hayatına dahil olmaya başlaması ve teknolojinin hızla gelişmesi üçüncü sanayi devriminin gerçekleşmesine uygun ortamı sağlamıştır.

  Dördüncü sanayi devrimi olarak nitelendirilen dönem ise günümüzde yaşanmaktadır. Yapay zeka, üç boyutlu yazıcılar, robot teknolojisi, internet, sürücüsüz arabalar gibi ilk 3 sanayi devriminin yapısını tamamen değiştirecek yeni buluşlar dördüncü sanayi devriminin gerçekleşmesine olanak sunmaktadır. İçinde bulunduğumuz dönem Sanayi 4.0olarak tanımlanmaktadır.

  İKİNCİ SANAYİ DEVRİMİ’NDE NE OLDU?

  Yazı kaynağı : www.stendustri.com.tr

  Sanayi İnkılabının Olumlu ve Olumsuz Yönleri

  Sanayi Devrimi

  Sanayi Devrimi

  Sanayi Devrimi ya da Endüstri Devrimi; Avrupa'da 18. ve 19. yüzyıllarda yeni buluşların üretime olan etkisi ve buhar gücüyle çalışan makinelerin makineleşmiş endüstriyi doğurması, bu gelişmelerin de Avrupa'daki sermaye birikimini arttırmasına denir. Sanayi Devrimi; ilk olarak Manchester, Birleşik Krallık'ta ortaya çıkmış, ardından Batı Avrupa, Kuzey Amerika ve Japonya'ya sıçramış ve bütün dünyaya yayılmıştır.

  Sonuçları[değiştir | kaynağı değiştir]

  Düşünsel nedenlerin yanında Sanayi Devrimi'ni doğuran diğer etkenler de şunlardır:

  İngiltere'de Sanayi Devrimi[değiştir | kaynağı değiştir]

  Sanayi Devrimi'nin önce İngiltere Manchester'da başlamasının sebepleri şöyledir:

  Fabrika sistemi ile üretim, talep artışı doğrultusunda bir gereksinme olarak ortaya çıktı. Büyük makineler ev üretimi için elverişsizdi. Bu nedenle evler yerine işçilerin makinelerin bulunduğu büyük binalara giderek çalışma sistemi, başka deyişle fabrika sistemi süreç içinde meydana geldi.

  Fabrika sistemi hızlı üretim gibi olumlu sonuç yanında sosyal açıdan olumsuz birtakım sonuçlar da doğurdu. Erkek işçiler yanında, hatta onların yerine (daha ucuza çalıştıkları için) çocuk ve kadınlar çalıştırılmaya başlandı. 20 saate kadar varan iş saatleri küçük çocuk ve kadınları eziyordu.

  Buna rağmen ücretler yetersizdi. İşçilerin kalifiye olması artık o kadar önemli değildi. Makineler tekdüze, basit, mekanik hareketler yapabilen herkesle çalışabiliyordu. Kalifiye işçilerin normal ücretle iş bulması imkansızlaşıyordu.

  Diğer teknolojik gelişmeler[değiştir | kaynağı değiştir]

  Sonuçları[değiştir | kaynağı değiştir]

  Batı'nın toplumsal sınıf yapısında değişmeler[değiştir | kaynağı değiştir]

  Sanayi Devrimi; 18. yüzyılda, önce İngiltere'de başlayan demir ve kömürün asıl enerji kaynağı ve hammaddeyi oluşturduğu bir makineleşme çağıdır. Kömür, buhar ve makinenin birleşiminin ortaya çıkardığı Sanayi Devrimi önemli ekonomik, siyasal ve toplumsal dönüşümlere yol açmıştır.

  Sanayi Devrimi, Avrupa'da burjuva sınıfının yapı değiştirmesine ve yeni bir işçi sınıfının doğmasına yol açmıştır. Eski burjuva sınıfına şimdi fabrika sahipleri de katılmıştı. Burjuva sınıfı artık her ülkede en zengin sınıfı oluşturuyordu. Ancak ülkelerin çoğunda orta sınıf pek çok siyasal ve sosyal haklardan mahrumdu. Bu haklarını elde etmek için 19. yüzyılın bitişini beklemek gerekecekti.

  Avrupa'da Sanayi Devrimi öncesinde de bir işçi sınıfı vardı. Bu sınıf her zaman çoğunlukta ancak bilinçsiz durumda idi. Sanayi Devrimi sonucunda işçi sınıfı bilinçlenmeye başladı. Toplumların hemen hepsinde en kalabalık sınıfını oluşturdu. İşçi sınıfı, yoğunluğuna karşın ekonomik ve siyasal haklardan mahrumdu. Ücretleri düşük, yaşama ve çalışma koşulları çok kötüydü. Çalışma saatleri uzun, fabrikalar havasız ve her türlü sağlık koşullarından uzaktı.

  Siyasal açıdan oy hakları yoktu. Sendikalaşma ve grev yasaktı. Ancak işçiler artık bu durumun farkında ve bilincindeydiler.

  Sosyalizmin gelişmesi[değiştir | kaynağı değiştir]

  Sanayi Devrimi'nin yarattığı işçi sınıfı hakları ile ilgili olarak sosyalizm görüşü ortaya çıktı. Bu görüş önceleri ütopik sosyalizm olarak gelişti. Daha sonra Karl Marx ve Friedrich Engels sosyalizmi geliştirerek bilimsel sosyalizmi ortaya koydular. Böylece toplumdaki uzlaşmaz sınıflar (burjuvazi ve proletarya) arasındaki çatışma daha çok keskinleşti. Sosyalizm, komünist topluma geçiş için bir araç olarak kabul edildi.

  Kentleşme ve nüfus artışı[değiştir | kaynağı değiştir]

  Sanayi Devrimi'nin bir başka etkisi de nüfus artışı konusunda oldu. Sanayileşme sayesinde tarım makineleşmiş, böylece aynı miktar toprak daha fazla insanı besleyebilir hale gelmişti.

  Ayrıca kent sanayi tarım sektörü dışındaki insanlara iş sağlayarak daha fazla insanı besleyebilir duruma gelmişti.

  Sanayi Devrimi kentlerde nüfus yığılmalarına da neden olmuştur. Amerika Birleşik Devleti, 1920'lerde nüfusunun yarısı kentlerde yaşıyordu. Kentleşme önemli sorunları da beraberinde getirdi. Gecekondu bölgeleri büyüdü. Bu bölgeler pis ve kalabalıktı.

  Kitle toplumu[değiştir | kaynağı değiştir]

  İşçilerin fabrikalarda toplanması ve fabrikaların da kentsel alanlara yığılmasıyla giderek kentler kırsal alanları yutmaya başladı. Bu gelişme tıp bilimindeki yeniliklerle ortaya çıkan nüfus artışı ve bu nüfusu doyurmak için gıda maddesi bulma çabalarıyla birleştiğinde 20. yüzyılın değişmez özelliği olan kitle toplumu tarihteki yerini aldı.

  Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

  Yazı kaynağı : tr.wikipedia.org

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap