Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  sanayi inkılabının hangi sonuçları tüm dünyayı etkilemiştir

  1 ziyaretçi

  sanayi inkılabının hangi sonuçları tüm dünyayı etkilemiştir bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Sanayi İnkılabının Sonuçları Nedir

  Sanayi Devriminin Osmanlı Üzerindeki Etkileri

  Yazı kaynağı : sanayi-inkilabinin-sonuclari.nedir.org

  Sanayi inkilabı nedir ve nerede başlamıştır? Sanayi inkilabının sonuçları nelerdir ve Osmanlı'yı nasıl etkilemiştir

  Sanayi inkilabı nedir ve nerede başlamıştır? Sanayi inkilabının sonuçları nelerdir ve Osmanlı'yı nasıl etkilemiştir

  Sanayi inkılabı en kısa tanımıyla Reform ve Rönesans hareketinin etkisi ile yapılmış olan buluş ve icatların ortaya çıkarmaya neden olan gelişmeler ile endüstri alanında yapılan yenilik anlamına gelir.

   Sanayi İnkılabı Nedir ve Nerede Başlamıştır?

   Sanayi inkılabı, üretim açısından bakıldığında ülke ekonomisinde köklü ve büyük değişiklikler ortaya çıkarmıştır. Sanayi inkılabının ilk olarak İngiltere'de ortaya çıktığı bilinir. Daha sonrasında ise Kuzey Amerika ve Kuzey Avrupa'ya yayılmıştır. İlk defa demir ve çelik alanında sonrasında tekstil alanında başladığı bilinen sanayi inkılabı zaman geçtikçe hemen hemen her sektöre yayılmıştır. Buhar gücü ile çalışan makine ve araçlar sanayi inkılabını meydana getirmiştir ve ortaya çıkma nedenleri arasında yer almaktadır.

   Sonrasında ise bu araçlar yerini benzin ve elektrik ile çalışan araçlara bırakmıştır. Bu inkılabının yaşanmasına nüfus artış, teknolojinin ilerleme göstermesi, sanayi alanına olan yatırımın artması, ticari ve ekonomik haklar, özel mülkiyetin güven altına alınması, girişimcilik ve ticari hukukun artması gibi durumlar neden olmuştur.

   Sanayi İnkılabının Sonuçları Nelerdir?

   Sanayi inkılabının hem olumlu hem de olumsuz etkileri olmuştur. Bu sonuçlar şu şekilde sıralanabilir:

   Sanayi İnkılabı Osmanlı'yı Nasıl Etkilemiştir?

   Sanayi inkılabı Osmanlı Devleti'nde olumsuz durumlar ortaya çıkmasına neden olan bir olay olmuştur. Sanayi inkılabı çeşitli ülkelerde etkin bir şekilde rol oynarken Osmanlı Devleri bu inkılap dışarısında kalmıştır. Sanayi ve teknoloji alanında yeterli gelişmenin olmaması, Avrupa'nın takibi yapılamaması ve gerilemesine sebep olmuştur.

   Avrupa'nın üretme esnasında olan modele ayak uyduramayan Osmanlı Devleti, ekonomik açıdan bakıldığında da Avrupa ile kıyaslanamayacak hale gelmiştir. Bu durum Osmanlı Devleti'nin Avrupa üzerinde var olan hakimiyetini kaybetmeye ve Avrupa'nın bir açık pazarı durumuna gelmesine sebep olmuştur. Sanayi inkılabı, Osmanlı Devleti topraklarının çok büyük bir kısmını sanayi devleti tarafından işgal edilmesine sebep olmuştur.

  Yazı kaynağı : www.hurriyet.com.tr

  Sanayi İnkılabı ve Dünya üzerindeki etkileri

  Sanayi İnkılabı ve Dünya üzerindeki etkileri

  Sanayi İnkılabı

  El tezgahlarından fabrika sistemine, tek tek üretimden seri üretime geçişi, insan emeğinin yerini makinaların almasını ifade eder. 18. yüzyılın ikinci yarısında İngiltere’den başlayarak diğer Avrupa ülkelerinde de yaşanmıştır.

  Sanayi İnkılabı’nın Nedenleri

  *Hızlı nüfus artışı. 16. yüzyıldan başlayarak Avrupa’nın nüfusu hızla arttı.

  *Tarımdaki gelişmeler bu sektördeki nüfus ihtiyacını azaltarak bu nüfusun kentlere göç etmesine neden oldu. Böylece kent sanayisine hazır işgücü oluştu.

  *Yaşam düzeyi yükseldi.. Eskiden lüks sayılan şeker, kahve, çay gibi mallar artık orta sınıf ve alt sınıflar için doğal bir gereksinme olmaya başlıyordu. Bu da dolaylı olarak tüketim malı talebini arttırdı.

  *Geniş çaplı yağmalar, sanayi devriminin en önemli finans kaynağı olmuştur. Gerek İspanyollar tarafından yağmalanan Orta Amerika altınları, gerekse de İspanyol gemilerini vuran, yağmacıları yağmalayan İngiliz gemileri, Avrupa’ya tonlarca altın taşımıştır. Bütün bunlar 16. ve 17. yüzyıllarda, sanayi devrimine götüren süreçleri desteklemiştir.

  *Hindistan’da 23 Haziran 1753 tarihinde, Fransız birliklerini savaş alanında yenen İngilizler (Plessey Savaşı), Babür imparatorlarının devasa hazinesine el koymuşlardı. Bu hazinenin İngiltere’ye taşınmasıyla bu ülke ekonomisinde ortaya çıkan para ve finans olanaklarının, dokuma ve buhar makineleriyle ilgili tüm teknik buluşların 1758-1791 tarihleri arasında gerçekleşmesini açıklamada birincil argüman olduğu söylenebilir.18. ile 19. yüzyıllar arası olusmustur.

  *Sömürgecilik. Avrupa ülkeleri yeni koloniler oluşturarak buradan getirdikleri malları sanayide kullanmaya başladılar, işlediler ve tekrar sömürgelere sattılar.

  *Küçük burjuvazinin gelişmesi ve orta sınıfın zenginleşmeye başlaması bir itici kuvvet oldu.

  *Kapitalizm. Orta sınıfın zenginleşmesi sürecine paralel olarak kapital birikimi oluşmaya başladı. Böylece yeni yatırım alanları aranmaya başlandı.

  *Taşıma ve teknolojide meydana gelen gelişmeler

  *Protestan reformu; “Bugün çok çalışıp yarını düşünmek” öğretisinin önemli bir değer olarak yerleşmesi,

  *17. yy Aydınlanma Dönemi’nde, aklın başat konumu ve bilimsel bilginin akıl yoluyla inşa edilme süreci.

  *Bilimsel yöntem ve rasyonel düşünme ilkelerinin bilimleri ortaya çıkarması ve teknolojik gelişmeleri etkilemesi,

  *Fransız Devrimi aracılığıyla sanayi toplumuna uygun siyasal bir yapılanmanın temellerinin atılması,

  Sanayi İnkılabının Başlaması ve gelişimi

  Sanayi Inkılabı (Endüsri Devrimi) ilk olarak İngiltere’de dokuma endüstrisinde başladı. Çelik, buhar gücü ve elektrik sırayla sanayiye girdi . ve yararlanılmaya başlandı. XVIII. yüzyılın ilk yarısında İngiltere’de başlayan sanayileşme daha sonra Fransa, Belçika, Hollanda, ABD ve Japonya’da da gerçekleşmiştir.

  Sanayi İnkılabı’nın Sonuçları

  * Büyük fabrikalar kuruldu ve üretimde büyük bir artış meydana geldi.
  * Yeni buluşlar ve teknik ilerlemeye önem verildi.
  * Modern işçi sınıfı doğdu, işçi haklarını koruyan sendika ve partiler
  kurulmaya başlandı.
  * Kapitalizm, liberalizm, sosyalizm gibi akımlar ortaya çıktı.
  * Kentleşme ve kent sorunları doğdu.
  * İnsanın dünyaya düşkünlüğü ve rahata olan tutkusu arttı.
  * Hammadde ve pazar ihtiyacı arttı.
  * Fransız İhtilali’nin sonuçlarına ters bir şekilde sömürge elde etme
  yarışı hızlandı.
  * Bu gelişmeler devletler arasında önüne geçilmez bir ekonomik rekabeti
  başlattı ve zincirleme olarak I. ve II. Dünya Savaşlarına neden oldu.

  Sanayi İnkılabı, geri kalmış, teknolojik gelişmesini tamamlayamamış ülkeler için büyük bir sıkıntıyı da beraberinde getirmiştir. Bu ülkeler Endüstri İnkılabını gerçekleştirmiş olan ülkelerin hammadde ve pazar
  kaynağını oluşturmuştur. Osmanlı Devleti açısından da Sanayi İnkılabı çok büyük sıkıntı yarattı. Kapitülasyonların da olumsuz etkisi yüzünden  Osmanlı ekonomisi çöküntüye uğradı. EI tezgahlarından oluşan yerli sanayi dağıldı.

  gozlemci.net

  Yazı kaynağı : on5yirmi5.com

  SANAYİ DEVRİMİ NEDİR? TARİHİ VE SONUÇLARI

  SANAYİ DEVRİMİ NEDİR? TARİHİ VE SONUÇLARI

  Bu devrim, üretim yapısında ve ülke ekonomisinde büyük ve köklü bir değişim yaratmıştır. İlk olarak İngiltere’de başlayan devrim daha sonra Kuzey Avrupa ve Kuzey Amerika’ya yayılmıştır. İlk olarak demir – çelik sektöründe ve tekstil sektöründe başlayan devrim sırayla tüm sektörlere yayılmıştır.

  Buhar gücü ile işleyen makineler ve araçlar ( gemi, tren ), Sanayi Devrimi’nin başlangıç sebepleri arasında yer alırken daha sonra bu araçların ve makinelerin yerini elektrikli ve benzinli olanları almıştır.

  Sanayi Devrimi’nin yaşanmasına, Avrupa nüfusunun hızlı artışı, sömürgecilik, teknolojik ilerlemeler ile üretilen buharlı makineler, girişimciliğin ve ticaret hukukunun gelişmesi, sanayi yatırımlarının artması, Kapitalizmin gelişmesi, ekonomik ve ticari haklar ve özel mülkiyetlerin güvence altına alınması neden olmuştur.

  SANAYİ DEVRİMİ NE ZAMAN?

  sanayi devrimi

  SANAYİ DEVRİMİNİN SONUÇLARI

  Sanayi Devrimi, sadece ticari ve ekonomik yapıyı değil, insan hayatının her alanını derinden etkileyen ve tamamen değişim yaratan sonuçlar doğurmuştur.

  Bu sonuçlar,

  Şeklinde ana başlıklar halinde toplanmaktadır. Bu sonuçların her biri birbiri ile bağlantılıdır.

  Bu devrimin yaşanması ile şehirlerde fabrikaların açılması nedeni ile kırsal bölgelerden kente yoğun göçler yaşanmış, şehir nüfusu hızla artarken, kırsal bölgelerde topraklar terk edilmiştir. Şehirlerde insan sayısı artınca, işçi sayısı taleplerin üstüne olmaya başlamış ve çalışma şartlar ve yaşam şartları zorlu bir hal almaya başlamıştır. Çocuk işçiler zorlu görevlerde çalıştırılmaya başlamıştır. Bu olumsuz durumların neticesinde ise işçi mücadelesi ortaya çıkmış ve komünizm – sosyalizm gibi akımlar doğmuştur.

  Bir diğer yandan hızla başlayan sanayileşme tarım alanlarının ve ormanlarının hızla yok olmasına ve hava kirliliğine neden olmuştur.

  Batı ülkelerinde yaşanan gelişme ve teknolojik yenilikler nedeni ile diğer ülkeler ile arasındaki gelişmişlik farkı iyice açılmış, devrimin gerçekleşmediği ülkeler, sömürge haline gelmiştir.

  Bu ilk 4 madde sanayi devriminin olumsuz etkileri arasında yer almaktadır.

  SANAYİ DEVRİMİNİN OLUMLU ETKİLERİ

  Sanayi Devrimi halkın genel refahının artmasını sağlamıştır. Sağlık alanına da olumlu etkisi olan devrim sayesinde sıtma, veba, humma gibi ölümcül hastalıklar ortadan kalkarken, uzun vadede yaşam şartlarının iyileşmesi ile insan ömrü giderek uzamaya başlamıştır.

  Devrimin bir diğer olumlu sonucu ise bilimsel ve teknik gelişmelerin hızlanmasıdır. Ekonomik kalkınma ve zenginleşme bilimsel gelişmelerin hem nedeni hem sonucu halini almıştır. Bu gelişmeler, halkın zenginleşmesini sağladıkça, bilimsel gelişmelerin artışı için daha fazla kaynak ayrılmaya başlanmıştır. 19. Yüzyılda bilimsel icatların oldukça fazla olmasının nedeni bu şekilde açıklanmaktadır.

  sanayi devrimi

  İKİNCİ, ÜÇÜNCÜ VE DÖRDÜNCÜ SANAYİ DEVRİMİ

  Birinci sanayi devrimi, çelik ve tekstil sektörünün ön planda olduğu, kömür ve buhar makinalarının kullanıldığı, sanayileşmenin ilk aşamasını kapsayan dönemdir.

  19. yüzyılda, bu ilk devrimden hemen sonra buharlı makinelerin yerini, elektrik, petrol ve doğalgaz ile çalışan ürünler almıştır. Bu akaryakıt çeşitlerinin keşfedilmesi ile başlayan ikinci dönemde otomobil, uçak gibi araçların icadı gerçekleşmiştir. Bu gelişmeler sayesinde ekonomi ve sanayinin gelişimi hızlanmış ve ikinci sanayi devrimi dönemi gerçekleşmiştir.

  1960’lı yılların başından itibaren, bilgisayarların yavaş yavaş insanların hayatına dahil olmaya başlaması ve teknolojinin hızla gelişmesi üçüncü sanayi devriminin gerçekleşmesine uygun ortamı sağlamıştır.

  Dördüncü sanayi devrimi olarak nitelendirilen dönem ise günümüzde yaşanmaktadır. Yapay zeka, üç boyutlu yazıcılar, robot teknolojisi, internet, sürücüsüz arabalar gibi ilk 3 sanayi devriminin yapısını tamamen değiştirecek yeni buluşlar dördüncü sanayi devriminin gerçekleşmesine olanak sunmaktadır. İçinde bulunduğumuz dönem Sanayi 4.0olarak tanımlanmaktadır.

  İKİNCİ SANAYİ DEVRİMİ’NDE NE OLDU?

  Yazı kaynağı : www.stendustri.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap