Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  sabah namazının kerahat vakti ne zaman

  1 ziyaretçi

  sabah namazının kerahat vakti ne zaman bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Kerahat Vakti Ne Zaman? Sabah, Öğle Ve İkindi Namazı Kerahat Vakti Saati Nedir, Ne Zaman?

  Kerahat Vakti Ne Zaman? Sabah, Öğle Ve İkindi Namazı Kerahat Vakti Saati Nedir, Ne Zaman?

  Müslüman alemi için en önemli ibadetlerin başında namaz kılmak gelir. Namaz kılarken bazı hususlara ise dikkat edilmelidir. Bunlardan bir tanesi de kerahat vakti namaz kılmamaya dikkat etmektir. Çünkü İslam dinine göre kerahat vakti namaz kılmak mekruhtur. Kerahat vakti ne zaman, kaçta sorusu ise en çok araştırılan başlıklardan birisidir. Sabah, öğle ve ikindi kerahat vakitleri ne zaman sorusunun yanıtına bu başlık altından ulaşabilirsiniz. Peki, kerahat vakti ne zaman, saat kaçta?

  KERAHAT NEDİR?

  Güneş doğduğu, battığı ve tam tepede bulunduğu ana kerahat vakti nedir. İslam dinine göre bu vakitlerde namaz kılmak sakıncalıdır. Kerahat vakti kılınan namaz mekruhtur. Birçok hadis kaynağında bu konu ile ilgili önemli bilgiler yer almıştır. Bir hadis kaynağına göre Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur;

  "Resûlullah (s.a.s.) bize üç vakitte namaz kılmayı ve ölülerimizi defnetmeyi yasakladı: Güneşin doğmasından itibaren bir veya iki mızrak boyu yükselmesine kadar, güneşin gökyüzünde tam dik oluşundan batıya yönelmesine kadar ve güneşin sararmasından itibaren batmasına kadar." (Müslim, Müsâfirîn, 293; Ebû Dâvûd, Cenâiz, 55; Tirmizî, Cenâiz, 41)

  SABAH, ÖĞLE VE İKİNDİ KERAHAT VAKİTLERİ NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

  Yukarıdaki hadiste yer alan bilgiye göre o üç vakit şöyle;

  Bu hadiste belirtilen üç vakitte hiçbir namaz kılınamaz. Bu vakitlerin başlama ve bitiş zamanları şöyledir:

  Sabah Kerahat Vakti: Güneşin doğmasından itibaren, 40-50 dakika sonrasına kadar,

  Öğle Kerahat Vakti: Güneşin, tam tepede bulunduğu vakit (Öğle vaktinin girmesine yaklaşık 10 dakika kalmasından öğle vaktinin girmesine kadar),

  İkindi Kerahat Vakti: Güneş batmazdan önce, gözleri kamaştırmaz hâle gelmesinden, batmasına kadar olan vakit (Güneşin batmasına 40-50 dakika kalmasından itibaren akşam namazı vakti girinceye kadar olan zaman) (Merğînânî, el-Hidâye, I, 265-269).

  Yazı kaynağı : www.sabah.com.tr

  Sabah kerahat vakti ne zaman?

  Sabah kerahat vakti ne zaman?

  Güneşin doğuşundan itibaren ışınları gözleri kamaştırır hâle gelinceye kadarki sabah vakti, kerahat zamanıdır. Bu vakit, güneşin doğuşundan sonraki takriben 45-50 dakikalık bir zamandır.

  Bazı vakitlerde bir kısım ibadetlerin yapılması yasaklanmıştır. Bu vakitlere kerâhet vakitleri denilir. Ukbe b. Âmir el-Cühenî’den şöyle nakledilmiştir: “Resûlullah (s.a.s.) bize üç vakitte namaz kılmayı ve ölülerimizi defnetmeyi yasakladı: Güneşin doğmasından itibaren bir veya iki mızrak boyu yükselmesine kadar, güneşin gökyüzünde tam dik oluşundan batıya yönelmesine kadar ve güneşin sararmasından itibaren batmasına kadar.” (Müslim, Müsâfirîn, 293; Ebû Dâvûd, Cenâiz, 55; Tirmizî, Cenâiz, 41)

  Bu hadiste belirtilen üç vakitte hiçbir namaz kılınamaz. Bu vakitlerin başlama ve bitiş zamanları şöyledir:

  a) Güneşin doğmasından itibaren, 40-50 dakika sonrasına kadar,

  b) Güneşin, tam tepede bulunduğu vakit (Öğle vaktinin girmesine yaklaşık 10 dakika kalmasından öğle vaktinin girmesine kadar),

  c) Güneş batmazdan önce, gözleri kamaştırmaz hâle gelmesinden, batmasına kadar olan vakit (Güneşin batmasına 40-50 dakika kalmasından itibaren akşam namazı vakti girinceye kadar olan zaman) (Merğînânî, el-Hidâye, I, 265-269).

  Bu sayılan kerâhet vakitlerinde kaza namazı, vitir gibi vacip namaz kılınamadığı gibi kerahat vaktinden önce hazırlanmış bulunan cenazenin namazı da kılınamaz. Bu vakitlerde hazırlanmış cenazenin namazı ise kılınabilir. Daha önce okunmuş bir secde ayetinden dolayı “tilâvet secdesi” yapılamaz. Ancak kerâhet vaktinde okunan secde âyetinin secdesi, daha sonraya bırakmak efdal olsa da bu vakitte yapılabilir.

  Güneşin batmasından önceki kerâhet vaktinde, sadece o günün ikindi namazının farzı kılınabilir. Fakat mazeretsiz olarak ikindi namazını bu vakte kadar geciktirmek mekruhtur.

  Bunların dışında şu vakitlerde de sadece nafile namaz kılmak mekruhtur:

  a) Sabah namazının sünneti hariç olmak üzere imsak vakti girdikten sonra, güneş doğuncaya kadar olan sürede,

  b) İkindi namazını kıldıktan sonra güneş batıncaya kadar olan sürede,

  c) Akşam namazı vakti girdiğinde farz kılınmadan önce,

  d) Cuma günü hatibin minbere çıkmasından sonra (Merğînânî, el-Hidâye, I, 269-271).

  Ebû Saîd el-Hudrî’den şöyle nakledilmiştir: “Resûlullah’ı (s.a.s.) şöyle derken işittim: Sabah namazı kılındıktan sonra, güneş doğuncaya kadar başka namaz yoktur. İkindi namazından sonra, güneş batıncaya kadar başka namaz yoktur.” (Ebû Dâvud, Tatavvu’, 9; Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, I, 271)

  Yazı kaynağı : www.hurriyet.com.tr

  Sabah namaz� vakti ne zaman ��kar? Sabah namaz� ne zaman k�l�nmaz? Kerahat vakti ne zaman?

  Sabah namaz� vakti ne zaman ��kar? Sabah namaz� ne zaman k�l�nmaz? Kerahat vakti ne zaman?

  Sabah namaz�n�n vakti imsakla girer, g�ne�in do�mas�yla biter. Sabah namaz�n� zaman�nda k�lamayan ki�i g�ne�in do�mas�ndan ve kerahat vaktinin ��kmas�ndan sonra, ��le vakti kerahat girmeden �nce k�labilirse hem s�nnetini hem de farz�n� kaza eder. Namaz�n� do�ru vakitte eda etmek isteyen M�sl�manlar, "Sabah namaz� ne zaman k�l�nmaz? Sabah kerahat vakti ne zaman?" sorular�na cevap ar�yor. ��te sabah namaz� vaktinin ��kt��� saatler

  SABAH NAMAZI NE ZAMANA KADAR KILINIR?

  �msak vakti girdikten sonra sabah namaz� k�l�nabilir. Sabah namaz�n�n vakti ��le namaz�n�n vakti girince ��kar.

  Sabah namaz� imsak vaktinde okunan ezandan itibaren g�ne� vaktine kadar (imsak saati ile g�ne� do�um saati aras�nda) k�l�nabilmektedir. Ancak sabah namaz�n�n g�ne� do�madan �nce k�l�nmas� gerekmektedir. Sabah namaz�n�n imsaktan 30-40 dakika sonra k�l�nmas� �nerilmi�tir.

  SABAH NAMAZI NE ZAMAN KILINMAZ?

  �msak vakti ile ba�layan sabah namaz� g�ne� do�ana kadar k�l�nabilir. Ancak sabah namaz� g�ne� do�duktan sonra kerahat vakti ��kana kadar k�l�nmaz. Kerahat vaktinden ��le namaz� vaktine kadar ise farz� ve s�nneti kaza edilir. ��le namaz� vakti de ge�ti ise sadece farz� k�l�narak kaza edilmektedir.

  SABAH KERAHAT VAKT� NE ZAMAN?

  Farz ve Nafile b�t�n namazlar�n k�l�nmas�n�n mekruh oldu�u vakitler ��t�r: G�ne�in do�u�undan itibaren ���nlar� g�zleri kama�t�r�r h�le gelinceye kadarki sabah vakti, kerahat zaman�d�r. Bu vakit, g�ne�in do�u�undan sonraki takriben 45-50 dakikal�k bir zamand�r.

  Kerahat vakitleri, �slam dininde ibadetin mekruh say�ld��� zaman dilimlerini ifade eder. Kerahat vakitleri i�erisinde ibadet etmenin ya da namaz k�lman�n dinen mekruh olarak say�lmas�n�n en �nemli sebebi, g�ne�e tapanlara benzetilmemek �eklinde a��klan�r. G�ne�in do�u� zaman�nda, bat�� zaman�nda ve tam tepede oldu�u noktalar�nda mevcut olmas� zaman�nda ge�mi� d�nemler i�erisinde helak olan pek �ok toplulu�un ate�e ve bununla birlikte g�ne�e tapmalar�ndan dolay� kaynaklan�r.

  SABAH NAMAZI KAZASI NE ZAMAN KILINIR?

  Sabah namaz� farz�n�n kazas� i�in en do�ru olan vakit; g�ne� do�duktan 45 dakika sonra ba�lamakta olup ��le vakti saatine 45 dakika kala sona erer. Bu s�re aral���nda sabah namaz� kazas� s�nneti ve farz� ile kaza edilerek k�l�nabilir.

  Sabah namaz�n�n �nemine i��ret eden bir�ok �yet-i ker�me ve had�s-i �er�f bulunmaktad�r.

  Yazı kaynağı : www.star.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap