Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  sabah namazından sonra kılınan namaz

  1 ziyaretçi

  sabah namazından sonra kılınan namaz bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Kuşluk Namazı Nedir, Nasıl Kılınır? Kuşluk Namazı Hakkında Bilgiler!

  Kuşluk Namazı Nedir, Nasıl Kılınır? Kuşluk Namazı Hakkında Bilgiler!

  Farzlara tâbi ve belli bir vakti olan “revâtib sünnet”lerin dışında sevap kazanmak amacıyla muayyen zamanda kılınan nâfile namazlardan biridir

  Kaynak: TÜRKİYE DİYANET VAKFI İSLAM ANSİKLOPEDİSİ

  Yazı kaynağı : www.sabah.com.tr

  Evvabin Namazı nedir?

  Evvabin Namazı nedir?

  Evvâbîn kelimesi "dönen, Allah'a yönelen, tövbe eden" anlamındaki evvâbın çoğuludur. Kur'ân-ı Kerîm'de beş yerde tekil (Sâd 38/17, 19, 30, 44; Kāf 50/32), bir yerde de çoğul (el-İsrâ 17/25) şekliyle geçen bu kelime ile eski peygamberlerin ve salih kulların her zaman Allah'a yöneldikleri, tövbe edip O'na döndükleri anlatılır. Kelime bazı hadislerde de tekil ve çoğul olarak yer almakta ve benzeri anlamlar taşımaktadır (Wensinck, el-Muʿcem, "evvâb" md.). Yukarıdaki âyetler arasında özellikle İsrâ sûresinde geçen evvâbîn kelimesi müfessirler tarafından "günah işlediğinde derhal tövbe edip Allah'a yönelen, Allah'a itaat ederek hayır işleyen kimseler" şeklinde açıklanmıştır.

  Hz. Peygamber'den ve ashaptan, akşam namazından sonra nâfile namaz kılmayı teşvik eden hadisler rivayet edilir. Bunlar arasında, akşam namazından sonra kılınan altı rek'at nâfile namazın on iki yıllık ibadete denk olduğu, bu namazı kılan kimsenin günahlarının deniz köpüğü kadar çok olsa da bağışlanacağı, akşam namazından sonra dört rek'at daha kılan kişinin cennetle ödüllendirileceği, onun Kadir gecesini ihya etmiş gibi ecir alacağı, yine bu vakitte yirmi (diğer bir rivayette on) rek'at namaz kılan kimse için Allah'ın cennette bir köşk inşa edeceği şeklinde özendirici hadisler sayılabilir (bk. İbn Mâce, "İḳāme", 185; Tirmizî, "Mevâḳītü'ṣ-ṣalât", 204; Heysemî, II, 229-230; Şevkânî, III, 62-64). Ancak bu hadislerin hemen hemen tamamı muhaddisler tarafından sened itibariyle zayıf görülmüştür. Muhammed b. Münkedir'in rivayet ettiği bir başka hadiste de Hz. Peygamber'in rek'at sayısı belirtmeden akşam ile yatsı arasında kılınan bu namazı "evvâbînin namazı" (salâtü'l-evvâbîn) olarak vasıflandırdığı görülür (Abdullah b. Mübârek, s. 445, 453; Müttakī el-Hindî, VII, 388). Ancak hadiste, bu nâfile namaza isim verilmesinden ziyade söz konusu namazın Kur'an'da evvâbîn diye nitelendirilen salih kulların namazı grubunda sayılacağını belirten bir övgü dile getirilmiştir. Birçok sahâbînin de akşam namazından sonra kılınan nâfile namaz hakkında teşviklerde bulunduğu, Abdullah b. Amr'ın bunu evvâbîn namazı olarak adlandırdığı (Abdullah b. Mübârek, s. 445), hatta bazı sahâbîlerin, Kur'an'da gece ibadetinden övgüyle söz eden âyetlerin (Âl-i İmrân 3/113; es-Secde 32/16; ez-Zâriyât 51/17; el-Müzzemmil 73/6) bu namazı da içerdiği görüşünde olduğu nakledilir (Abdürrezzâk es-San'ânî, III, 44; Şevkânî, III, 62-64).

  Literatürde yer alan bu tür rivayetler hadis tekniği açısından zayıf da olsa netice itibariyle daha fazla ibadet etmeye teşvik ettiğinden müslümanlar tarafından ilgiyle karşılanmıştır. Akşam namazının ardından kılınan bu nâfile namaz daha çok sahâbe ve tâbiîne ait evvâbîn namazı adlandırmasıyla meşhur olmuş, bedenî ibadetlerin kişilerin dindarlığı ve Allah'a kulluğu hususunda önemli bir ölçü kabul edilip ön planda tutulduğu sonraki dönem irşad ve mev'iza kitaplarında da diğer nâfile namazlar gibi özel bir teşvik gördüğünden müslümanlar arasında belli derecede yaygınlık kazanmıştır.

  Fıkıh mezheplerinin ağırlıklı görüşü, evvâbîn namazının akşam namazından sonra altı rek'at olarak kılınacağı şeklindeyse de akşam namazının farzından sonra kılınan iki rek'at müekked sünnetin bu namaza dahil olup olmadığı tartışmalıdır. Hanefî mezhebinde her iki görüş de vardır. Evvâbîn namazı Mâlikîler'e göre altı, Hanbelîler'e göre dört rek'attır. Hanbelîler, bazı Hanefî fakihleri gibi akşam namazının iki rek'atlık müekked sünnetiyle ardından kılınacak dört rek'atlık mendup namazı ayrı mütalaa ederler. Şâfiî mezhebinde ise evvabîn namazının yirmi rek'at kılınacağı yönündeki rivayetlerin yanı sıra bunun altı, dört, hatta iki rek'at olduğuna dair rivayetler de vardır. Gazzâlî, akşam ile yatsı namazları arasında altı rek'at namaz kılmanın müekked sünnet olduğunu söyler (İḥyâʾ, I, 260). Ancak fakihler, akşam namazının müekked sünnetinin iki rek'at olduğunda hemen hemen görüş birliği içinde bulunduğundan evvâbîn namazının gayri müekked sünnet veya mendup bir ibadet olarak mütalaa edilmesi gerekir. Esasen klasik dönem fıkıh kitaplarının bir kısmında böyle bir namazdan hiç söz edilmezken diğer bir kısmında evvâbîn adlandırması yapılmadan bu namaza diğer nâfile namazlar arasında yer verilmiştir.

  Evvâbîn namazının kılınış şekline gelince, Hanefîler'in dışındaki üç mezhebe göre gece kılınan nâfile namazlar gibi iki rek'atta bir selâm verilir. Hanefî mezhebine göre ise bu şekil daha faziletli olmakla birlikte evvâbîn namazı altı rek'atta bir selâmla veya dört ve iki rek'at halinde iki selâmla da kılınabilir.

  Akşamın farzından sonra kılınan nâfile namaz için bazı mürsel ve zayıf hadislerde evvâbîn tabirinin yer almasına karşılık sahih bazı rivayetlerde bu tabirin sabahla öğle arasında kılınan kuşluk (duhâ) namazıyla ilgili olarak zikredildiği görülür (Müsned, IV, 366, 367, 372; Dârimî, "Ṣalât", 153; Müslim, "Müsâfirîn", 143, 144). Ancak Hatîb eş-Şirbînî, İbn Hacer el-Heytemî ve Şevkânî gibi âlimler, bu durumun her iki namaz için de evvâbîn tabirinin kullanılmasına engel teşkil etmediğini söylemişlerdir.

  Başta İsrâ sûresindeki âyet (17/25) olmak üzere Kur'ân-ı Kerîm'de yer alan evvâbîn kelimelerinin evvâbîn namazıyla doğrudan bir ilgisi bulunmamakla birlikte bu namazın övgüye değer vasıflara sahip insanlara izâfe edilmesi bir teşvik unsuru olarak görülmelidir. Öte yandan evvâbîn namazının meşruiyeti konusunda delil kabul edilen rivayetlerin hadis tekniği açısından zayıf bulunmaları yanında bu nâfile namaz için vaad edilen mükâfatlar da dikkat çekecek şekilde mübalağalı görünmektedir. Zâhirî mânalarına bağlı olarak birer dinî hüküm kabul edilmeleri halinde akaid esasları açısından birçok problemin ortaya çıkmasına yol açacak olan bu mübalağalı ifadelerin teşvik (tergīb) çerçevesinde yorumlanması gerekir. Ayrıca bu konudaki sahih hadisleri göz önüne alarak evvâbîn adlandırmasını kuşluk namazı için kullanmanın daha isabetli olacağını söylemek de mümkündür.

  Kaynak: Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

  Yazı kaynağı : www.sabah.com.tr

  Sabah Namazı Sonrası Efendimizin Kıldığı Namaz ?

  Duha, kuşluk namazı (İşrak namazı) nasıl kılınır? Kuşluk namazı saat kaçta?

  Duha, kuşluk namazı (İşrak namazı) nasıl kılınır? Kuşluk namazı saat kaçta?

  Duha, kuşluk namazı (İşrak namazı) nasıl kılınır? Kuşluk namazı saat kaçta?

  Ramazan Bayramı bayram namazı kılınarak karşılanacak. Ancak geçtiğimiz yıllardan farklı olarak bu sene salgın hastalık nedeniyle camilerde bayram namazı kılınamayacak. Diyanet İşleri Başkanlığı yaptığı açıklamalarda duha ya da bilinen adıyla kuşluk namazı kılınabileceğini açıkladı. Peki duha/kuşluk namazı nasıl kılınır? Kuşluk namazı kaç rekattır ve saat kaçta kılınır? İşte bayram namazı ve kuşluk namazı hakkında merak edilen tüm detaylar...

  Müslümanların iki büyük bayramından Ramazan Bayramı idrak ediliyor. Bugün bayramın ilk günü kılınacak bayram namazıyla kutlanacak. Ramazan Bayramı bu yıl corona virüsü salgını nedeniyle camilerde değil evlerde kılınacak. Diyanet, dileyenlerin bayram namazı ve duha/kuşluk namazını evlerde kılabileceğini açıkladı. Peki duha namazı (kuşluk) ya da işrak namazı nasıl kılınır? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bayram namazı ve kuşluk namazı hakkında yaptığı açıklamalar ve namazın kılınışı…

  BAYRAM NAMAZI EVDE KILINIR MI?

  Kur-an'ı Kerim ‘de Ramazan Bayramı ile ilgili ayet şu şekildedir:

  “(O sayılı günler), insanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolun ve hak ile batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur'an'ın kendisinde indirildiği Ramazan ayıdır. Öyle ise içinizden kim bu aya ulaşırsa onu oruçla geçirsin. Kim de hasta veya yolcu olursa tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutsun. Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez. Bu da sayıyı tamamlamanız ve hidayete ulaştırmasına karşılık Allah'ı yüceltmeniz (tekbirler getirmeniz) ve şükretmeniz içindir.” (Bakara, 2/185).

  Kur'an- Kerim'deki ilgili ayetlerden bayram namazının cemaatle kılınması gerektiği anlaşılmaktadır. Dolayısıyla cemaatle olmak kaydıyla evde veya herhangi bir mekânda bayram namazı kılınabilir.

  BAYRAM NAMAZI KAÇ REKATTIR, NASIL KILINIR?

  2 rekat olan Bayram namazına, Allahuekber “Niyet ettim Allah rızâsı için vâcib olan Ramazan Bayramı namazını kılmaya. Uydum imama.” denip niyet edilir. İmam, ellerini kulaklarına kaldırıp “Allâhuekber” diyerek tekbîr alıp ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynısını yapar ve “Sübhaneke” duasını okunur. Ardından, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır ki cemaat de aynısını tekrarlar. Sonrasında imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp “Allâhu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de onu takip eder. Ardından imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp “Allâhu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynı şeyi yapar ve imamın okuduğu sûre ile âyetleri dinler. Bu rekat imamla birlikte rükû ve secde edilirek bitirilir. İlk rekatın ardından 2. rek'âta kalkılıp eller göbek altında bağlanır. İmam, sûre ve âyetleri okur, cemaat dinler. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahuekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de bunu tekrarlar. Ardından, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Ardından imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahuekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imamla birlikte rükû ve secde edilerek namaz bitirilir. Sonra, imam minber'e çıkarak “Bayram hutbesi”ni okur. Hutbenin ardından dua edilir.

  KUŞLUK (DUHA) NAMAZI NEDİR, NE ZAMAN KILINIR?

  Duha namazı aynı zamanda kuşluk namazı olarak da bilinir. Güneşin bir mızrak boyu yükselmesinden, yani Güneş doğduktan 45 dakika sonra başlar, öğle namazına 45 dakika kalıncaya kadar devam eder. Niteki bir hadîs-i Şerîfte: “Kuşluk namazı, deve yavrusunun ayakları sıcaktan kızdığı zamandır.” Buyurulur. (Müslim, Misâfirîn, 143)Duhâ (kuşluk) namazı dediğimiz nafile namaz bu andan itibaren kılınır. Zeval vaktine yarım saat kalıncaya kadar devam eder. iki veya dört veya sekiz veya on iki rek‘at kılınabilirse de, en faziletlisi sekiz rek‘at kılmaktır.

  Bu namaz, “duha namazı” ve “işrak namazı” diye de anılır. Hz. Peygamber (s.a.s.), kuşluk namazının faziletli bir namaz olduğunu bildirerek kılınmasını tavsiye etmiştir.

  KUŞLUK (DUHA) NAMAZI NASIL KILINIR?

  Hadis kaynaklarında çokça teşvik edilen duhâ (kuşluk) namazı; dört, sekiz ve on iki rekât olarak kılınabilir (Müslim, Salâtü’l-müsâfirîn, 78-83). En az iki rekât olarak kılınabileceği de söylenmiştir. Bu namazda iki rekâtta bir selam vermek daha sevaptır. Ancak dört rekâtta bir de selam verilebilir (Tahtâvî, Hâşiye, s. 395).

  1. Rekat duha namazı

  “Niyet ettim Allah rızası için iki rekat Duha namazı kılmaya” diye niyet ederiz

  “Allahu Ekber” diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız

  Sübhaneke'yi okuruz

  Euzü-besmele çekeriz

  Fatiha Suresini okuruz

  Kur'an'dan bir sure okuruz

  Rüku'ya gideriz

  Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

  2.Rekat duha namazı

  Ayağa kalkarak Kıyama dururuz

  Besmele çekeriz

  Fatiha Suresini okuruz

  Kur'an'dan bir sure okuruz

  Rüku'ya gideriz

  Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

  Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz

  “Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah” diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız.

  VACİP NAMAZLAR

  Kılınmasının mutlaka gerekli olup olmadığı farz namaz kadar açık ve kesin olmayan namazlardır. Ramazan ve Kurban bayramı namazları ile Vitir namazı vacip namazlardır.

  1. BAYRAM NAMAZLARI

  Bayram namazı Hicretin ikinci yılında meşru kılınmıştır. Biri Ramazan Bayramında, diğeri Kurban Bayramında olmak üzere yılda iki defa bayram namazı kılınır. Cuma namazı ile yükümlü olanların bayram namazı kılmaları da vaciptir. Bayram namazları Şafiî mezhebine göre sünnet-i müekkededir. Peygamberimiz (s.a.s.), Kurban ve Ramazan bayramı günlerinde ilk iş olarak bayram namazı kıldırmıştır (Müslim, Îydeyn, 9).

  2. VİTİR NAMAZI

  Vitir namazı, üç rekâtlı bir namaz olup vakti, yatsı namazı kılındıktan sonra sabah namazına kadar olan süredir. Peygamberimiz (s.a.s.), şöyle buyurmuştur: “Allah Teala, beş vakit namazınıza bir namaz daha eklemiştir. Bilesiniz ki bu vitir namazıdır.” (Ahmed, II, 180) Şafiî mezhebine göre vitir namazı, sünnettir.

  Yazı kaynağı : www.sozcu.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap