Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  sabah namazı imsak mı güneş mı

  1 ziyaretçi

  sabah namazı imsak mı güneş mı bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Güneş doğduktan sonra sabah namazını kılınır mı? Sabah namazı ne zaman kılınır?

  Güneş doğduktan sonra sabah namazını kılınır mı? Sabah namazı ne zaman kılınır?

  Sabah namazı, imsak vaktigirişi ile güneşin doğuşuna kadar kılınır. Ancak sabah namazı vaktinde kılınamayınca ne zamana kadar kılınabileceği araştırılıyor. Peki Güneş doğduktan sonra sabah namazını kılınır mı?

  GÜNEŞ DOĞDUKTAN SONRA SABAH NAMAZI KILINIR MI?

  Sabah namazı, imsak vakti girdiğinde kılınabilir. Ancak ezanın okunmasını beklemek daha makbul olur. İmsak vakti ile başlayan sabah namazı güneş doğana kadar kılınabilir.

  Ancak sabah namazı güneş doğduktan sonra kerahat vakti çıkana kadar kılınmaz. Kerahet vaktinden öğle namazı vaktine kadar ise farzı ve sünneti kaza edilir. Öğle namazı vakti de geçti ise sadece farzı kılınarak kaza edilmektedir.

  Güneşin doğmasından itibaren, 40-50 dakika sonrasına kadar, güneşin, tam tepede bulunduğu vakit (Öğle vaktinin girmesine yaklaşık 10 dakika kalmasından öğle vaktinin girmesine kadar), güneş batmadan önce, gözleri kamaştırmaz hâle gelmesinden, batmasına kadar olan vakit (Güneşin batmasına 40-50 dakika kalmasından itibaren Akşam Namazı vakti girinceye kadar olan zaman hiçbir namaz kılınmaz.

  SABAH NAMAZI NE ZAMAN KILINIR?

  Sabah namazının vakti, tan yerinin ağarması demek olan ikinci fecrin doğmasından başlayarak güneşin doğmasına kadar devam eder. Buna göre imsak vakti, başka bir deyişle oruç yasaklarının başlama vakti, fecr-i sâdıkın oluşması, yani tan yerinin ağarmasıdır. Kur’an-ı Kerim’de, “Artık (Ramazan gecelerinde) eşlerinize yaklaşın ve Allah’ın sizin için takdir ettiklerini isteyin. Şafağın beyaz ipliği (aydınlığı), siyah ipliğinden (karanlığından) ayırt edilinceye kadar yiyin, için, sonra akşama kadar orucu tamamlayın.” (Bakara, 2/187) buyrulmaktadır.

  İmsak ile birlikte sabah namazının vakti girdiğine göre bu vakitte sabah namazı kılınabilir. Bununla birlikte, konuyla ilgili bazı rivayetlere dayanan Hanefîler, biraz geciktirilerek (isfar vaktinde) kılınmasını daha uygun (müstehab) bulmuşlardır (İbnü’l-Hümâm, Feth, I, 227; İbn Kudâme, el-Muğnî, II, 29-30; Zeylaî, Tebyîn, I, 82) Nitekim Peygamber Efendimiz de bunu tavsiye etmiştir (Tirmizî, Salât, 5).

  Sabah namazının vakti, güneşin doğmasına kadar devam eder. Zira Cebrail’in Hz. Peygambere (s.a.s.) imamlık ettiğine ilişkin hadise göre Cebrail sabah namazını birinci günde tan yeri ağardığında, ikinci günde de ortalık aydınlanıp güneş doğmasına yakın bir vakitte kıldırmış ve “Bu iki vaktin arası, senin ve senin ümmetin için sabah namazının vaktidir.” (Tirmizî, Salât, 1; Nesâî, Mevâkit, 5,9; Muvatta, Vükût, 3) demiştir.

  Yazı kaynağı : www.hurriyet.com.tr

  �msak nedir, sabah namaz� k�l�n�r m�? �msak ile sabah ezan� ayn� m�?

  �msak nedir, sabah namaz� k�l�n�r m�? �msak ile sabah ezan� ayn� m�?

  Takvimlerde yaz�l� olan imsak vakti kimi zaman ne anlama geldi�i merak konusu olur. S�z konusu Ramazan aylar�nda orucun sona erdi�inin habercisi oldu�u bilinen imsak vakti sabah (fecr) namaz�n�n vaktinin ba�lang�c�n� belirler. �nternet aramalar�nda "�msak nedir, sabah namaz� k�l�n�r m�? �msak ile sabah ezan� ayn� m�?" sorular�na yan�t arayanlar i�in detaylar� bu haberimizde derledik.

  Sabah ezan� g�n�n erken saatlerinde duyulmaktad�r. Bir�ok M�sl�man bu Ezan sesiyle namaza kalkmaktad�r. �msak ise bu konularda M�sl�manlara g�sterge olmaktad�r. Bu g�sterge sayesinde bireyler namazlar�n� asl�nda do�ru vakitlerde k�labilmektedir. �msak ve ezan konusunda do�ru orant�l� bir ili�kisi s�z konusudur.

  �MSAK NED�R?

  �msak kelimesinin �slamiyet haricindeki kelime anlam� nefsine hakim olacak �ekilde bir �eyi yapmama halidir. Bir �eyi yapmaktan el �ekme demektir. Asl�nda �slamiyet'teki imsak kelimesinin anlam�na bak�ld���nda bu anlamla da yak�ndan ili�kisi oldu�u g�z�kmektedir.

  M�sl�manlar Ramazan ay�nda oru� tutar. Bu oru� ak�am ezan�yla son bulur ve sabah ezan�yla da ba�lar. Oru� tutan insanlar g�n boyu a� ve susuz kalacaklar� i�in sahur yapar. Sahurda bilinen bir vakit i�inde ger�ekle�ir. Bu vakit i�inde de �e�itli yiyecekler yenir.

  ��te imsak g�nlere ve illere g�re de�i�en ba�lama ve son bulma zamanlar�n� belirten bir takvimdir. Bu takvim Ramazan ay�nda tutulacak orucun ba�lang�� ve biti� zamanlar�n� belirtir. Kelime anlam� da zaten bir �eyden el �ekmek, nefsine hakim olmak ve kendini tutmakt�r.

  Sabah ezan�yla beraber ba�layan oru� sebebiyle yeme ve i�meyi b�rakma haline de imsak denmektedir.

  Sabah namaz�n� k�lan kimse, namaz� bitirmeden g�ne� do�arsa, Hanefilere g�re namaz� bat�l olur. Kefaret vaktinin bitiminden sonra tekrar yapmak l�z�md�r.

  �MSAK �LE SABAH EZANI AYNI MI?

  �msak ile sabah ezan� ayn� �eyler de�ildir. Sadece birbirleriyle ba�lant�l� iki kavramd�r. Sabah ezan� imsak denilen bu zamandan 30 ya da 45 dakika sonra okunmaktad�r. �msak ve sabah ezan�n�n g�ne� ve saat dilimleriyle ba�lant�s� vard�r.

  �msak zaman� ve sabah ezan� s�resi mevsimlere ve saat dilimlerine g�re de�i�ir. Burada bahsedilen imsak vakti ise gecenin bitti�i yats� namaz� vaktinin sona erip sabah namaz� zaman�n�n girdi�i and�r.

  �MSAK G�R�NCE NAMAZ KILINIR MI?

  �msak girince namaz k�l�n�r m� sorusu �o�u M�sl�man�n akl�na tak�lan bir sorudur. Bu sorunun �ok mant�kl� bir cevab� bulunmaktad�r. Bilindi�i gibi imsak vakti yats� namaz� zaman�yla sabah namaz� vaktinin girdi�i and�r. Sabah namaz� vakti de tan yerinin a�r�mas� anlam�na gelmektedir. Bu vakit g�ne�in do�mas�na kadar s�ren zamand�r.

  �msak vaktinin girmesi demek sabah namaz� vaktinin de geldi�ini g�sterir. Dolay�s�yla imsak girince namaz k�l�nabilir. Bu do�rultuda imsak vaktinin girme zaman�n� iyi bilmek gerekir. ��nk� imsak vakti ve ezan�n okunma zaman� mevsimlere, g�nlere ve saat dilimlerine g�re de�i�mektedir. G�ne�in batma ve do�ma s�relerine g�re bu zamanlar ayarlanmaktad�r.

  Yazı kaynağı : www.aksam.com.tr

  Sabah ezanı imsak mı güneş mi? Sabah namazı imsak vaktinde mi kılınır? İmsak girince sabah namazı kılınır mı?

  Sabah namazı saat kaça kadar kılınır? Güneş doğduktan sonra sabah namazı kılınır mı?

  Sabah namazı saat kaça kadar kılınır? Güneş doğduktan sonra sabah namazı kılınır mı?

  Sabah namazı saat kaça kadar kılınır? Güneş doğduktan sonra sabah namazı kılınır mı?

  İslam'ın şartlarından biri olan namaz sabah namazıyla başlamaktadır. Beş vakit namazın içerisinde bulunan sabah namazını kılmak farz olan ibadetlerden de birisidir. Diğer vakit namazlarına göre en az rekâtı olan namazdır. Peki, ezan okuduğunda hemen kılınamayan sabah namazı ne zamana kadar kılınır? Sabah namazı kaça kadar kılınır? İşte dini açıdan cevabı…

  Günün ilk namazı olan sabah namazının vakti geçince hangi zaman aralığında kılınabileceği araştırılıyor.  Sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazları farklı vakitlerde kılınmaktadır. Sabah namazı günün ilk kılınan ve en erken saatte olan namazdır. Sabah namazının da tıpkı diğer vakit namazlarda olduğu gibi belli bir vakti vardır. Sabah namazı vakti geçmeden kılmak önemlidir.

  SABAH NAMAZI KAÇA KADAR KILINIR?

  Sabah namazı iki sünnet ve iki farzdan oluşur. Öncelikle iki rekat olan sünnet daha sonra ise iki rekat farz kılınır. Sabah namazı imsak vaktinde okunan ezandan itibaren güneş vaktine kadar (imsak saati ile güneş doğum saati arasında) kılınabilmektedir. Ancak imsaktan 30-40 dakika sonra kılınması önerilmiştir.

  Sabah namazı, imsak vakti girdiğinde kılınabilir. Ancak ezanın okunmasını beklemek daha makbul olur. Ancak sabah namazı güneş doğduktan sonra kerahat vakti çıkana kadar kılınmaz. Kerahet vaktinden öğle namazı vaktine kadar ise farzı ve sünneti kaza edilir. Öğle namazı vakti de geçti ise sadece farzı kılınarak kaza edilmektedir.

  DİYANET NAMAZ VAKİTLERİ SAYFASI

  KERAHAT VAKTİ NE ZAMANDIR?

  Kerahat vakitleri, İslam dininde ibadetin mekruh sayıldığı zaman dilimlerini ifade eder. Kerahat vakitleri içerisinde ibadet etmenin ya da namaz kılmanın dinen mekruh olarak sayılmasının en önemli sebebi, güneşe tapanlara benzetilmemek şeklinde açıklanır. Güneşin doğuş zamanında, batış zamanında ve tam tepede olduğu noktalarında mevcut olması zamanında geçmiş dönemler içerisinde helak olan pek çok topluluğun ateşe ve bununla birlikte güneşe tapmalarından dolayı kaynaklanır.

  Yazı kaynağı : www.cnnturk.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap