Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  sabah namazı bayram namazından önce mi kılınır

  1 ziyaretçi

  sabah namazı bayram namazından önce mi kılınır bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Bayramda sabah namazı kılınır mı? Bayram sabahı sabah namazı nasıl kılınır? - Son Dakika Haberleri İnternet

  Bayramda sabah namazı kılınır mı? Bayram sabahı sabah namazı nasıl kılınır? - Son Dakika Haberleri İnternet

  Bayramda sabah namazı kılınır mı? Öncelikle merakla araştırılan bu sorunun cevabını verelim. Sabah namazı farzdır ve bayram namazı ile herhangi bir ilgisi olmadığı gibi namazın kılınış şekli ve vakti de bayram namazından farklıdır. Bugün yani 24 Mayıs Pazar Günü Cororona virüsü tedbirleri nedeniyle cami ve mescitler kapalı olduğu için dileyenler evlerinde farz olan sabah namazını kılabilirler.

  Bayram sabahı sabah namazı nasıl kılınır? Hemen belirtelim ki, bayram namazı günü, farz ibadetlerin yerine getirilmesi noktasında diğer günlerle aynı hükümdedir. Yani bayram dışındaki günlerde sabah namazı nasıl eda ediliyorsa Ramazan Bayramı sabahında da Bayram namazı aynı şekilde eda edilir.

  Merak edenler için bayram namazı kılınışı ile ilgili detaylı haberimizin aşağıdaki linkini tıklayarak “Sabah namazı nasıl kılınır?” sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.

  SABAH NAMAZI KILINIŞI İÇİN TIKLAYIN

  İL İL SABAH NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYIN

  Yazı kaynağı : www.cnnturk.com

  BAYRAM NAMAZI

  BAYRAM NAMAZI 2

  Bayram Namaz� Ne Zaman Me�ru' K�l�nm��t�r?. 2

  Mezheplere G�re Bayram Namaz� : 2

  Bayram Namaz�n�n Me�ruiyetinin Delili : 2

  Bayram Namaz�yla �lgili Had�sler : 2

  Bayram Namaz�yla �lgili �yet Var M�d�r?. 3

  Bayram Namaz�na Haz�rlan�rken� : 3

  BAYRAM NAMAZI K�MLERE V�C�BD�R?. 4

  Bayram Namaz�ndan Sonra Nafile K�l�n�r M�?. 4

  Bayram Namaz�ndan �nce Ve Sonra Namaz K�l�n�r M�?. 4

  Sabah Namaz�m K�lmadan Bayram Namaz� K�l�nabilir Mi?. 4

  Bayram Namaz�n�n Vakti : 4

  Bayram Namaz� Nas�l K�l�n�r?. 5

  Bayram Tekb�rleri Aras�nda Te�bih : 5

  Bayram Namaz�ndan Sonra Hutbe : 5

  Ramazan Bayram� Hutbesi : 5

  Kurban Bayram� Hutbesi : 6

  Bayram Hutbesinde �mam Tekbir Getirince Cemaat Ne Yapar?. 6

  Bayram Tekbirlerinde �mam Ellerini Kald�rmazsa : 6

  Bayram Namaz�nda �mama R�k�'da Yeti�en : 6

  Bayram Namaz�nda �mama Te�ehh�dde Yeti�en : 6

  Bayram Namaz� �kinci G�ne Geciktirilebilir Mi?. 7

  Bayram Namaz� Kaza Edilir Mi?. 7

  Kurban Bayram� Namaz� Bir �z�rden Dolay� Geciktirilebilir Mi?. 7

  �mam Ramazan Bayram� Namaz�n� Abdestsiz K�ld�r�rsa. 7

  Bayram G�n� Cenaze Haz�r Olursa : 7

  TE�R�K TEKB�RLER� : 7

  Bayram Namaz�ndan Sonra Tekb�r Getirilir Mi?. 8

  Te�rik G�nlerinde �mam Tekb�ri Terkedecek Olursa : 8


  BAYRAM NAMAZI

  Bayram namaz� da cuma gibi, m�minlerin bir araya gelip kay�na�mas�n�, birle�ip dayan��mas�n� sa�lar. Ramazanda nefsi terbiye etmenin, Allah'�n emrine uyarak nefsan� isteklerimizi bir s�re ge�ciktirmenin ve az-�ok bu hususta ba�ar�ya eri�menin i�ten d��a vu�ran sevincinin payla�arak bayram yapmam�z kadar tabii ne olabilir? B�yle g�nlerde din karde�li�inin daha �ok anlam kazand���n� kim ink�r edebilir? �zellikle de�i�en bir d�nyada, di�er milletlerin mad�decili�i il�h edinircesine ayakta tutmas� ve bunun i�in en korkun� silahlar imal etmesi, akl� eren her m�mini derin derin d���nd�r�mektedir. ��te �sl�m, insanl�k i�in mutlak fel�ket say�lan maddecili��in saltanat�n� y�kmak, Allah'a.im�n�n saadet vadeden sanca��n� Tevh�d burcunda dimdik tutmak i�in bir�ok Farzlar, V�cibler ve S�nnetler koymu�tur. G�nde be� vakit cemaat halinde k�lman na�maz bunun en olumlu devresini haz�rlar. Haftada bir cuma namaz�, insan� ferdiyet�ilikten kurtar�p cemaat ve cemiyetin kopmaz par�a�s� yapar; karde�li�in, dayan��man�n," sevi�menin ve yery�z�ndeki tu�yan kar��s�nda y�k�lmaz bir sed olman�n y�ksek m�nas�n� a��lar. Maddecili�e y�nelik bir kalk�nman�n tek ba��na kurtunc� olmad����n�, bil�kis insanlara her ge�en g�n fel�ket haz�rlad���n� i�ler. Bug��n�n insan�n�n en �ok muhta� oldu�u, aray�p ta kendi �lkesinde bu�lamad��� im�n cevherinin paha bi�ilmez de�erine dikkatleri �eker.

  Y�lda iki defa yap�lan bayram ve k�lman bayram namaz�, bu amaca y�nelik daha geni� bir hareket alan� haz�rlar. Vicdanlara ne��ter vurup zay�f unsurlar�n g��lenmesini sa�lar. Kur'�n'm hayat ve�ren feyiz p�nar�ndan yudum yudum i�irerek Allah'a kul��� olman�n.

  huzur verici m�nas�n� kaltalere ve kafalara nak�eder. Oru� tutup ze�k�t, f�tra ve sadaka vermenin insana sundu�u il�h� serinli�i keli�meyle anlatmak m�mk�n m�d�r? Hac�lar mukaddes topraklarda Kelime-� �ehadetin g�lgesi alt�nda Lebbeyke derken, zenginle�rin Allah r�zas� i�in Kurban kesmelerinin hayat�m�za katt��� m�s�tesna renk ve m�na ne ile an� at�labilir?

  B�t�n bunlar� bir bir dikkate al�p �zerinde d���nd���m�z za�man �sl�m'm. insanl���n hayr�na g�nderilmi� en sen en m�kemmel din oldu�unu anlar ve bize bunu l�tfeden �lemlerin Rabbisi Allahm huzurunda e�ilmeyi insanl���m�z�n gere�i kabul ederiz. [1]

  Bayram Namaz� Ne Zaman Me�ru' K�l�nm��t�r?

  Sahih rivayetlerden yap�lan tesbite g�re, Hicretin birinci y�l�n�da Medine'de me�ru' k�l�nm��t�r. Res�l�llah (A.S.) Efendimiz bu ta�rihten itibaren hi�bir bayram namaz�n� terketmemi�tir. Bu da, is�l�m'�n bayram namaz�na verdi�i �nemi belirtir. [2]

  Mezheplere G�re Bayram Namaz� :

  a) Hanef�lere g�re, v�cibdir.��� Cuma namaz� kimlere farz ise bayram namaz� onlara v�cibdir.

  b) �afi�lereg�re, S�nnet-i ayn'dir. yani��� namaz ile m�kellef olan her m�'mine S�nnet'i m�ekkededir.

  c) M�lik�lere g�re, S�nnet-i M�ekkededir; derece bak�m�ndan Vitir'den sonra gelir. Cuma kimlere farz ise bayram namaz� onlara s�nnettir.

  d) Hanbelilere g�re, cuma namaz� kimlere farz ise bayram na�maz� onlara farz-� kifayedir. Yani bir beldede birka� ki�i bu namaz� k�lacak olursa, di�erlerinin �zerinden kalkm�� olur. Hi� kimse k�l�mazsa, hepsi g�nahk�r say�l�r. [3]

  Bayram Namaz�n�n Me�ruiyetinin Delili :

  Enes bin M�lik (R.A.)'den yap�lan sahih rivayete g�re, Res�l�l�lah (A.S.) Efendimiz Medine'ye hicret ettiklerinde, belde halk�n�n y�lda iki g�n �enlik yap�p e�lendiklerini g�rd�. �Bu iki g�n nedir?� diye sordu�unda, �Cahiliyye devrinden kalma bir �dettir� diye ce�vap verildi. Bunun �zerine Allah Resul� ��yle buyurdu :

  �Allah size bu iki g�n� daha hay�rl� iki g�ne �evirdi : Kurban G�n� ve F�t�r G�n�...�[4]

  Bayram Namaz�yla �lgili Had�sler :

  Cafer bin Muhammed'in dedesinden yap�lan sahih rivayette de�niliyor ki : �Res�l�llah (A.S.) Efendimiz her bayram g�n� Yemen mamul� �stl���n� giyinirdi.�[5]

  Res�l�llah (A.S.) Efendimiz yine yap�lan sahih rivayetlere g��re, F�t�r Bayram�nda namazg�he ��kmadan �nce tek say� olmak �ze�re bir ya da �� hurma yerdi. Kurban Bayram�nda ise, bunu namaz�dan sonraya b�rak�rd�.

  Hz. Enes (R.A.) diyor ki : �Peygamberimiz (A.S.) F�t�r Bayram� g�n� tek say�da hurma yemeden namazg�he ��kmazd�.�[6]

  Hazreti B�reyde(R.A.)'de diyor ki :

  �Peygamber (A.S.) Efendimiz F�t�r Bayram� g�n� namaz k�lma�dan �nce, Kurban Bayram� g�n� namaz k�ld�ktan sonra bir �ey yer�di.�[7]

  Bayram Namaz�yla �lgili �yet Var M�d�r?

  Bu konuda sarih bir �yet yoktur. Ancak Kevser Suresinde ge��en Fe-Sall� L� Rabbike emrinin bu namaza i�aret etti�ini s�yli-yenler olmu�tur. Bunu biraz daha a��kl�yacak olursak, memleketi�mizde halen mevcut iki mezhebin farkl� ictihadlarm� belirtmemiz gerekmektedir :

  A) Hanef� imamlar�n�n i�tihad�na�� g�re, �yette ge�enSalli emrinden maksad sabah namaz� olabilece�i gibi bayram namaz� da olabilir. Venhar emrinden maksad, deve bo�azlamakt�r. Ancak bu iki emir de sarih olmad��� i�in hem Bayram Namaz��� v�cib kabul edilmi�, hem Kurban kesmek... ��nk� s�butu kafi, del�leti zann�dir.

  B) �afi� imamlar�n�n i�tihad�na g�re, Fesall� emrinden mak�sad, sabah namaz�d�r. Venhar emrinden maksad, namazda r�k�'-dan kalk�ld���nda elleri g���s hizas�na kadar kald�rmakt�r.Nitekim Hazreti AH (R.A.) 'den yap�lan sahih rivayete g�re, �Res�l�llah (A.S.) Efendimiz bize namaz k�ld�r�rken r�k�'dan�� kalkt���nda NAHR ya�par, yani ellerini g���s hizas�na kadar kald�r�rd�.�

  Bu bak�mdan �afi�ere g�re, hem Bayram namaz�, hem Kurban kesmek s�nnettir. M�liki imamlar� da ayn� g�r��tedir.

  O halde Bayram Namaz�, Hanef�lere g�re vacibdir. En sahi1, olan da budur.[8]

  Bayram Namaz�na Haz�rlan�rken� :

  Bayram namaz�na haz�rlan�rken yap�lmas� m�stehab olan baz� hususlar vard�r :

  a) Ramazan Bayram� g�n� namaza ��kmadan �nce boy abdesti almak, di�leri f�r�alamak ve en yeni, en temiz elbise giymek,

  Hasan Es-Sabit (R.A.)diyor ki :

  �Her iki bayramda da Res�l�llah (A.S.) Efendimiz bize mevcud olan en g�zel ve en temiz elbisemizi giymemizi, en g�zel kokuyu s�r�nmemizi ve bulabildi�imiz kadariyle en semiz hayvan� bo�az�lamam�z� emretti.�[9]

  Bayram g�n� giyilecek elbisenin bilhassa temiz olmas�na dik�kat edilir. Bu konuda ister yeni, ister y�kanm�� olsun fark etmez.[10]

  b) Varsa g�m�� y�z�k tak�nmak ve sabahleyin erken davran�mak, vakit kaybetmeden Cami'lere gitmek,

  c) Ramazan bayram�nda namazdan �nce f�tray� fakire vermek, .

  d) Bayram g�n� sabah namaz�n� mahalle��� camiinde, bayram namaz�n� da -varsa- namazgahta k�lmak.

  Eb� H�reyre (R.A.)diyor ki :

  �Res�l�llah (A.S.) Efendimiz sadece bir bayram namaz�n� -o da; �iddetli ya�mur sebebiyle- Mescid'de k�ld�rd�. Di�erlerini namazgah olarak ayr�lan a��k havada k�ld�rd�.[11]

  e) Bayram namaz�na y�r�yerek -yani yaya- gitmek, gidi� d�-J n�� yollar�n� ayr� se�mek,[12]��������������������������������������������������������� ����

  Sahabeden C�birCR.A.)anlat�yor :

  �Bayram namazlar�nda�� Res�l�llah (A.S.�Efendimiz mamazgahp gidi� ve d�n�� yollar�n� de�i�tirirdi. Yani giderken ayr� bir yol�dan, d�nerken de ba�ka bir yoldan y�r�rd�.�[13]

  Bayram namazlar�na s�vari gitmekte bir sak�nca yoktur. M�m�k�n oldu�u takdirde yaya y�r�mek afdald�r.

  f) Ramazan Bayram�nda namaza ��kmadan �nce bir ya da �� kadar hurma yemek, hurma bulunmad����� takdirde tatl� bir �ey yemek,[14]

  Bu hususta kesin bir say� s�z konusu de�ildir, sadece tek say�da kalmak �zere, �� be�, yedi... kadar hurma yenilebilir. Sahih olan da budur. Hi� bir �ey yemeden gidildi�i takdirde ki�i g�nahk�r olmaz. Ama ak�am yeme�ine kadar bir �ey yemeden beklerse, g�nahk�r olur.

  Kurban Bayram�nda ise, namazdan ��k�ld�ktan sonra bir �ey ye�nilir. M�stehab olan budur. Namazdan �nce bir �ey yemek mekruh de�ildir. Uygun olan g�r�� te budur. Ancak ne var ki, bir �ey yeme�mek m�stehabd�r.[15]

  g) Kurban Bayram�nda namazdan sonra m�mk�nse ilk olarak kurban eti yemek,

  ��nk� kurban Allah'�n kullar�na olan bir ziyafetidir. �nce on�dan yemek, ziyafete olan sayg�m�z� yans�t�r. Res�l�llah (A.S.) Efen�dimiz de hep �yle yapm��t�r.[16]

  h) Cemaat �ok kalabal�k olur da bir cami'a veya belirlenen namazgaha s��mazsa o takdirde iki yerde Bayram Namaz� k�lmak, �kiden fazla yerde k�lmak �mam Muhammed'e g�re c�izsede �mam Eb� Yusuf'a g�re caiz de�ildir. Bu hususta fetva, �mam Mu-hammed'in i�tihad�na g�redir. ��nk� �mmet i�in bunda kolayl�k vard�r.[17]

  A��k havada bayram namaz� i�in haz�rlanan ve buna tahsis edilen namazgaha minber koymakta bir sak�nca olmad��� kabul edil�mi�tir. Mekruh diyenler varsa da, birinci g�r�� daha uygundur. [18]Sahih olan da budur.

  i) Bayram Namaz�na tam bir s�k�net, vekar ve ciddiyet i�in�de gitmek yolda etraf� g�z ile taramamak,

  ��nk� din karde�leriyle birlikte M�sl�man olman�n y�celi�ini, kudsiyetini d���nerek hareket etmek gerekir. Cemaatle namaza dur�mak, bu nimetin ��kr�n� yerine getirmeyi ama�lar.

  j) Kurban Bayram�nda namazgahe veya camiye giderken du�yulacak bi�imde tekbir getirmek,

  Cami'a gelindi�inde Tekb�r kesilir. Sahih olan da budur. Rama�zan Bayram�nda ise, sesi duyulm uyacak �ekilde tekbir getirmek m�stehabd�r.[19]

  BAYRAM NAMAZI K�MLERE V�C�BD�R?

  Kendisine cuma farz olan kimselere Bayram Namaz��� v�cibdir.[20]

  Cuma namaz; i�in �art olan �eylerin hepsi -Hutbe h�ri�- Bayram Namaz� i�in de �artt�r. ��nk� Bayram namazlar�nda hutbe s�nnet�tir, onsuz da namaz k�lmabilir. Ancak namazdan sonra okunmas� m�stehabd�r. Evvel okunmas� mekruh say�lm��t�r. [21]Ne var ki ar�t�k namazdan sonra iade edilmez. [22]

  Bayram Namaz�ndan Sonra Nafile K�l�n�r M�?

  Bayram namaz�ndan sonra cami ve namazgahta de�il, evine d�nd�kten sonra d�rt rek'at nafile k�lmak m�stehab say�lm��t�r. K�-lmmad��� takdirde bir �ey l�z�m gelmez. Res���llah CA.S.) Efendi�mizin bazen eve d�nd���nde d�rt rek'at nafile k�ld��� rivayet edil�mi�se de bu pek sahih kabul edilmemi�tir. [23]

  Bayram Namaz�ndan �nce Ve Sonra Namaz K�l�n�r M�?

  Ne Peygamberimizin, ne ashab�n�n sabah namaz�n� k�l�p namaz�gahe geldiklerinde bayram namaz�n�n d���nda namaz k�ld�klar� tes-bit edilememi�tir. Nitekim �bn Abbas (R.A.) diyor ki :

  �Bayram g�n� Res���llah (A.S.� Efendimiz namazgahe ��kt����nda ne bayram namaz�ndan �nce, ne de sonra namaz k�lmad�.�

  �bn �mer (R.A.)'dan da ayn� anlamda rivayet edilmi�tir. Hatt� �man� Buhar�, Bayram Namaz�ndan �nce nafile k�lman�n mekruh oldu�unu �bn Abbas (R.A.)'dan naklen rivayet etmi�tir.[24]

  Sabah Namaz�m K�lmadan Bayram Namaz� K�l�nabilir Mi?

  Vakit m�saitse, kerahet vakti de de�ilse, �nce sabah namaz�n� kaza etmesi uygun olur. Etmedi�i takdirde yine de Bayram namaz� sahih olur. [25]

  Bayram Namaz�n�n Vakti :

  G�ne� do�up kerahet vakti ��kt�ktan, yani g�ne� bir m�zrak bo�yu y�kseldikten sonra ba�lar zeval vaktine kadar devam eder. [26]Ama bu hususta, Kurban Bayram� namaz�m kerahet vakti ��k�nca hemer k�lmak, F�t�r Bayram� namaz�n� ise biraz geciktirmek afdal-d�r.[27]

  Bayram Namaz� Nas�l K�l�n�r?

  Bayram namaz� v�cibdir, iki rek'at olarak cemaatle k�l�n�r, yal�n�z ba��na k�l�nmaz ve cemaat ka��r�ld��� takdirde kazas� yap�lmaz.

  �mam ��yle Niyet Eder :

  �Niyet ettim Allah r�zas� i�in Bayram Namaz�n� k�ld�rmaya...� Cemaat te ��yle niyet eder :

  �Niyet ettim Allah r�zas� i�in bayram namaz�n� k�lmaya uydum haz�r olan imama...�

  �mam belirtilen �ekilde niyet getirdikten sonra Allahu Ekber diyerek ellerini kulak yumu�aklar�na kadar kald�r�p �ftitah Tekbiri getirir. Ellerini ba�lay�p S�bhaneke okur. Sonra �� defa ardanla ellerini yine kulak yumu�aklar�na kadar kald�r�p Bayram Tekbirini getirir. Tekbirleri getirirken ellerini ba�lamaz, yanlar�na sark�t�r. ���nc� tekbirden sonra ellerini ba�lay�p �nce Euz�-Besmele �ekip F�tiha-i �er�feyi, sonra Zamm-� Sureyi okur ve di�er namazlarda ol�du�u gibi r�k�' ve secdelerini yap�p ikinci rek'ata kalkar. Cemaat te bayram tekbirlerinde aynen imama uyar.�� �kinci rek'atte bu kez imam �nce Fatiha ve Zamm-� Sureyi okur, sonra �� tekbir ardarda getirir tekbirleri getirirken ellerini ba�lamaz. D�rd�nc� bir tekbir getirerek r�k�'a var�r ve b�ylece di�er namazlarda oldu�u gibi sec�deleri de yerine getirerek te�ehh�de oturup namaz� tamamlar. Bu, �bn Mes'ud (R.A.)'dan rivayet edilmi�tir. Hanef�er bu rivayeti esas kabul etmi�tir.[28]

  Bayram Tekb�rleri Aras�nda Te�bih :

  Gerek birinci, gerek ikinci rek'atlerde bayram Tekbirleri getirir�ken iki tekbir aras�nda �� te�bih miktar� beklenir.[29]

  �� te�bih miktar� beklenirken bir �ey okunur mu?

  Bu hususta Res�l�llah (A.S.) Efendimizden bir �ey rivayet edil�memi�tir. Ancak Taber�n� ile Beyhak�'nin yapt�klar� tesbite g�re, �bn Mes'ud (R.AJ'm s�z� edilen tekbir aralar�nda Allah'a hamd'u senada bulundu�u, Peygambere Sal�vat getirdi�i bilinmektedir. O halde dileyen �bn Mes'ud (R.A.l uyarak b�yle yapar, dileyen de su�sup bir �ey s�ylemez.[30]

  Bayram Namaz�ndan Sonra Hutbe :

  Bayram namaz�ndan sonra g�n�n �nemini belirtir �l��de hut�be okumak s�nnettir. Bu da cumada oldu�u gibi iki hutbe halinde yerine getirilir ve iki hutbe aras�nda hafif bir oturu� yap�l�r.[31]

  Ancak cuma hutbesinde hatip minbere ��k�nca oturur, ezan okunmas�n� bekler. Bayram hutbesinde ezan okunmad��� i�in hatip minbere ��k�nca art�k oturmaz, do�rudan hutbe okumaya ba�lar.[32]��������������������������������������������������������������������������������������������������������

  Ramazan Bayram� Hutbesi :

  Ramazan bayram� hutbesini hatip, Tekb�r(Allahu Ekber), Tes-b�h (S�bhanellah), Tehl�l CL� ilahe illallah), Tahm�d (El, Hamdu lil- A. lah)ve Peygamber Efendimize Sal�vat�� (Allah�mme Sall� Ala Sey-yidine Muhammed'in Ve Al� Alihi ve Sahbihi) ile okur. Yani hutbe�de bunlara yer verir.[33]����������������������������������������������������������� ������

  Birinci Rek'atte Ka� Tekbir Getirilir?

  Namazdaki s�nnet tekbirlerle birlikte 9 Tekb�r getirilir. Ibunun 6's� namaz�n farz ve s�nnet tekbiri, 3'� bayram tekbiridir. [Her iki rek'atte ayn� say� c�ridir.

  Hutbede Ka� Tekbir Getirilir?

  Birinci hutbede 9, ikinci hutbede 7 tekbir getirmek m�stehabd�r. Hem bu tekbirleri ardarda getirmek daha uygun olur.[34]

  Ayr�ca bu hutbede Sadaka-i F�t�r'dan bahsedilir, �nemi anlat��larak cemaate yeterince bilgi verilir. ��nk� FitraMm da bir tak�m h�k�mleri vard�r. Kimlere v�cibdir? Ne miktar v�cibdir? Ne zaman v�cib olur? Hangi maddelerden v�cibdir?[35]

  Kurban Bayram� Hutbesi :

  Bu hutbede de hatip Tekbir getirir, Te�bih ve Tehlilde bulunur. Cemaati Kurban ve Bayram konusunda ayd�nlat�r. Kurban kesme�nin h�k�mlerini yeterince a��klar. B�t�n bunlar� yerine getirmek m�stehabd�r.[36]

  Ayr�ca hutbede Te�rik Tekbirlerini ve miktar�n� a��klar. [37]

  Bayram Hutbesinde �mam Tekbir Getirince Cemaat Ne Yapar?

  Hatip hutbede tekbir getirince cemaat de ona uyarak tekbir ge�tirir. Hatip, Peygamber Efendimize Sal�vat getirince cemaat de ge�tirir, ancak gerek tekbir, gerekse sal�vat� cemaat gizli getirir. ��n�k� hutbeyi dinlemek ve hutbe esnas�nda susmak v�cibdir. Ger�i hut�be okunurken susman�n s�nnet, farz ve v�cib oldu�unda farkl� g��r��ler ortaya konmu�tur. Ama en sahihi v�cibdir.[38]

  Bayram Tekbirlerinde �mam Ellerini Kald�rmazsa :

  �mam ellerini kald�rmad��� takdirde namaz bozulmaz. Ancak ona uyanlar ellerini kald�r�rlar. Bu hususta imama uymazlar. ��nk� daha �ok m�stehab olan hususlarda imama muhalefet, ona uyum�suzlu�u gerektiren bir davran�� say�lmaz.[39]

  �mam Muhammed El-Cami'de diyor k��� :

  M�'minlerden biri bayram namaz�nda imama uyar ve �bn Mes'-ud Hazretlerinin g�r���ne g�re Tekbir getirmeyi uygun g�renlerden ise, �mam da ba�ka bir rivayete g�re Tekbir getirmeyi uygun g�ren�lerden bulunuyorsa, o takdirde imama uymas� daha uygun olur. An�cak imam hi�bir m�ctehidin �zerinde durmad��� ayr� bir Tekbir ge�tirirse, o takdirde ona uyan kimse bu hususta uymaz.[40]

  Bu da imam�n sesini i�itecek bir mesafede bulunuyorsa, �yledir. �mam�n tekbirlerini ara yerde aktaran varsa, kendisi de uzakta oldu��u i�in imam�n sesini duymuyorsa, o takdirde arac�ya uyar.[41]

  Bayram Namaz�nda �mama R�k�'da Yeti�en :

  Bayram Namaz�nda imama r�k�'da yeti�en kimse ayakta �ftitah Tekbiri getirdikten sonra bayram tekbirlerini getirme imk�n� varsa, getirir �ylece imama r�k�'da yeti�ir. �mama r�k�'da yeti�emiyece-�ini anlarsa, r�k�'a var�r ve �mam Eb� Han�fe'y� g�re r�k�'da tek�birleri getirir. �man� Muhammed de bu hususta ayn� g�r��tedir. [42]Ancak r�k�'da bu tekbirleri getirirken ellerini kald�rmaz.

  S�z� edilen tekbirleri hen�z bitirmeden imam r�k�'dan kalkar�sa, o da oldu�u yerde b�rak�p kalkar ve getiremedi�i tekbirler d���m�� olur.

  �mama r�k�'dan kalkt���nda ayakta iken yeti�en kimse, bu du�rumda art�k tekbirleri getirmez. Yeti�emedi�i bu rek'ati imam se�l�m verdikten sonra kalk�p k�larken tekbirleri getirir.[43]

  Bayram Namaz�nda �mama Te�ehh�dde Yeti�en :

  Bayram namaz�na imam te�ehh�dde iken hen�z sel�m verme�den voya imam hen�z yan�lma secdesi yapmadan veya yan�lma sec�desi yap�p hen�z sel�m vermeden �nce yeti�en kimse, imam sel�m verdiken sonra kalk�p kaza eder. Bu, �mam Eb� Hamte ile �mam Eb� Yusuf'un i�tihad�d�r. �mam Muhammed'e g�re, cuma namaz�n�da oldu�u gibi s�z� edilen kimse namaza ula�m�� say�lmaz. Bu ba�k�mdan imam sel�m verdikten sonra kalk�p kaza etmez. Sahih olan da budur.[44]

  Fukahadan baz�s�na g�re, bayram namaz�nda r�k�'a var�l�rken getirilen tekbir de v�cibdir. Bu, v�cib olan bayram tekbirlerine uy�durularak v�cib h�km�n� al�r.

  �mam Bayram Tekb�rini Unutursa :

  Bayram Namaz� k�ld�r�rken imam birinci rek'atte unutur da tek�birleri getirmeden Fatiha ve Zamm-� sureyi okursa, bu durumda k��raatten sonra Tekbirleri yerine getirir. R�k�'da hat�rlayacak olursa, ba��n� kald�rmadan �nce Tekbirleri yerine getirir.[45]

  Bayram Namaz� �kinci G�ne Geciktirilebilir Mi?

  F�t�r Bayram� namaz� baz� �z�rlerden dolay� birinci g�nde k�-lmamad��� takdirde ikinci g�n� k�l�n�r. Mesel�, bayram�n birinci g�n� hava kapal� olur da ancak zevalden sonra bayram oldu�u tes-bit edilirse, bu bir �z�rd�r ki namaz�n ikinci g�ne kalmas�na sebep olur. ���nc� g�ne geciktirilmesi caiz de�ildir.[46]

  Bayram Namaz� Kaza Edilir Mi?

  �mam bayram namaz�n� k�ld�rd�ktan sonra vakit ��ksm, ��kma�s�n m�sl�manlardan bir k�sm� namaza yeti�ememi�se, art�k onu ne yaln�z ba�lar�na, ne de cemaat halinde kaza edemezler.[47]

  Kurban Bayram� Namaz� Bir �z�rden Dolay� Geciktirilebilir Mi?

  Kurban Bayram�n�n birinci g�n� namaz k�lmaya bir engel ���karsa, ikinci g�n� k�l�n�r; ikinci g�n� de bir �z�r veya engel ��kar�sa ���nc� g�ne geciktirilir. O g�nde bir �z�r ��karsa, art�k d�rd�n�c� g�ne geciktirilmez. B�ylece namaz terkedilir.[48]

  �z�rs�z ikinci veya ���nc� g�ne geciktirilirse, kerahetle caiz olur. Ama Ramazan Bayram� �z�rs�z ikinci g�ne geciktirilirse, caiz olmaz ve namaz terkedilir.[49]

  Bir �z�rden dolay� geciktirilen bayram namaz� ikinci g�n yine g�ne� bir m�zrak boyu y�kseldikten (yani g�ne�in do�mas�ndan 30-40 dakika ge�tikten) sonra k�l�n�r. Tatarhaniyye sahibi de ayn� tesbiti nakletmi�tir. [50]

  �mam Ramazan Bayram� Namaz�n� Abdestsiz K�ld�r�rsa

  �mam Ramazan Bayram� namaz�n� abdestsiz k�ld�rd�ktan sonra fark�na var�rsa, e�er zevalden �nce hat�rlarsa, namaz� iade eder. Za-valden sonra hat�rlarsa, art�k o g�n ge�mi� say�l�r. �kinci g�n� k�lar. Abdestsiz k�ld��� namaz Kurban Bayram� namaz��� ise ve imam da bunu ancak zevalden sonra hat�rlarsa, kesilen kurbanlar caizdir. Namaz ise ikinci g�n� iade edilir.�� �kinci g�n� hat�rlarsa, bu zeval-dan sonra ise ���nc� g�ne b�rak�l�r. Zevalden �nce hat�rlarsa o g�n iade edilir. ���nc� g�n zevalden sonra hat�rlarsa art�k iade edilmez. Ancak birinci g�n� zevalden �nce hat�rlar dacemaate�� durumu bil�dirirse, o ana kadar kesilen kurbanlar caiz olur, duyulduktan sonra namaz k�l�nmadan kesilen kurbanlar caiz olmaz.[51]

  Bayram G�n� Cenaze Haz�r Olursa :

  Bayram g�n� hen�z namaz k�l�nmadan cenaze haz�r olursa, �n�ce bayram namaz�, sonra cenaze namaz�, sonra da bayram hutbesi yerine getirilir.[52]���������������������������������������

  TE�R�K TEKB�RLER� :��������������� ����������������������������������������

  Te�rik'in s�zl�k m�nas� : S�cak g�nlerde eti ta� �zerinde ku�rutmakt�r. Arap Yar�madas�nda bu �det �ok yayg�nd�. �zellikle Zil�hiccenin on, onbir, on iki ve on ���nc� g�nlerinde kesilen hayvanla�r�n, ya da kurbanlar�n etleri past�rma yap�lmak �zere k�zg�n ta�lar �zerine serilir ve kurutulurdu.

  Terim olarak, Kurban Bayram�n�n ikinci, ���nc� ve d�rd�nc� g�nleri anlam�na ve o g�nlerde farz namazlardan sonra getirilen Tekbirleri hat�rlama m�nas�na gelir.

  �mam Eb� Han�fe'ye g�re, Arafe g�n� sabah namaz�ndan ba�la�n�p bayram�n birinci g�n� ikindi namaz�na kadar sekiz farzdan son-ra te�r�k tekbirleri geirilir. �mam Eb� Yusuf ile �mam Mv ham-med'e g�re, Arafe g�n� sabah namaz�ndan ba�lay�p bayram�n d�r-d�nc� g�n� ikindi namaz�na kadar ge�en 23 vakit namaz�ndan son�ra getirilir. Bu hususta amel, imameyn'in i�tihad�na g�redir.

  Te�rik Tekbirleri :

  a) Her vakit namaz�ndan sonra getirilen Tekb�r, peygamberligin 23 y�l�ndan birini simgeler. 23 vakitte getirilmesinin hikmetlerin�den biri de budur.

  b) D�nya me�galesini bir tarafa itip Allah'�n d�vetine �evet� demenin sa�lad��� i� rahatl���n�, Allah'�n b�y�kl���n� dile getire�rek i�ten d��a vurmay� belgeler.

  c) Kesilen kurbanlar�n sadece Allah'�n b�y�kl���n�,�� y�celi�i�ni ve sonsuz rahmetini hat�rlaman�n bir �l��s� oldu�unu kelimeyle ifade eder.

  d) �sl�m �lkelerindeki b�t�n m�'minlerin g�n�l ve a��z birli��i yapt�klar�n� sergiler.

  Te�rik Tekb�rlerinin :

  1. S�fat�,

  2. Say�s�,

  3. Mahiyeti,

  4. �artlar�,

  5. Vakti...

  S�fat� : Te�rik Tekbirleri vacibdir. Kasden terkedilirse hem se�vab�ndan mahrum kal�n�r, hem kerahet i�lenmi� olur.

  Say�s� ve mahiyeti : Her vakit farz�ndan sonra, bir defa �u s�z�lerle yerine getirilir : Allahu Ekber Allabu Ekber La �lahe �ll�llahu Vallahu Ekber, Allahu Ekber Ve L�ll�-Hi'lhamd...

  �artlar�: Yolculuk halinde bulunmamak, �ehir veya �ehir h�k�m�nde bir yerde olmak, farz namaz� k�lm�� bulunmak ve m�stehab bir cemaatle k�lmak. (Yaln�z ba��na k�lanlar i�in de v�cib oldu�u kabul edilmi�tir).[53]

  Bu konuda h�rriyet ve sultan gibi kay�tlar �art de�ildir. En sa�hih o�an da budur.[54]

  Vakti : Arefe g�n� sabah namaz�ndan sonra ba�lar, bayram�n d�rd�nc� g�n� ikindi namaz�na kadar devam eder. B�ylece 23 va�kit namaz�ndan sonra yerine getirilmi� olur,

  Sel�m verildikten sonra hi�bir �eyle me�gul olmadan�� Te�r�k Tekb�rleri getirilir. En uygun olan� budur. Sel�mdan sonra konu��ur veya kasden abdestini bozarsa, Tekb�r h�kmen d��m�� olur.[55]

  Bayram Namaz�ndan Sonra Tekb�r Getirilir Mi?

  En sahih rivayete g�re, bayram ve vitir namazlar�ndan�� sonra tekbir getirilmez.[56]

  Te�rik G�nlerinden Birinde Tekbir Getirmeyi Unutan : Te�rik g�nlerinden birinde tekbir getirmeyi unutan kimse, he�n�z te�rik g�nleri ��kmadan hat�rlarsa, onlar� kaza eder-, yani ter-ketti�i tekb�rleri getirir. Te�rik g�nlerinden �nce kazaya kalan na�mazlar� Te�rik g�nlerinde kaza edecek olursa, bu namazlardan son�ra tekbir getirmez.

  Bunun gibi, Te�rik g�nlerinde bir iki vakit namaz� ka��r�r da kazaya b�rak�rsa, art�k o namazlar� ister. Te�rik g�nlerinin d���nda, ister gelecek y�l Te�rik g�nlerinde kaza edecek olursa, tekb�r getir�mesine gerek yoktur.

  Misafir ile kad�n Te�rik g�nlerinde imama uyup namaz k�lacak olurlarsa, tekbir getirmeleri v�cib olur. Ancak kad�n bu husufta aa sini kendisi duyacak kadar ��kar�r. [57]

  Te�rik G�nlerinde �mam Tekb�ri Terkedecek Olursa :

  Te�rik g�nlerinde imam tekb�ri terkedecek olursa, cemaat ter-ketmeyip yerine getirir.[58]

  �mam Sel�m Verdikten Sonra Abdesti Bozulursa -. �mam Sel�m verdikten sonra hen�z tekb�r getirmeden abdesti bozulursa, en sahih kavle g�re, tekbirleri o vaziyette getirir, abdest i�in kalk�p gitmez.[59]

  Yazı kaynağı : islamiyontem.net

  Bayram namazından önce bunları mutlaka yapın

  Bayram namazı vacip mi, farz mı, sünnet mi? Kurban Bayramı namazı kılmak vacip mi, hükmü ne?

  Bayram namazı vacip mi, farz mı, sünnet mi? Kurban Bayramı namazı kılmak vacip mi, hükmü ne?

  BAYRAM NAMAZI FARZ MI, SÜNNET Mİ VACİP Mİ?

  Bayram namazı, biri ramazan bayramında diğeri kurban bayramında olmak üzere yılda iki defa kılınan iki rek'atlık bir namazdır. Bayram namazı Hanefî mezhebinde, cuma namazının vücûb şartlarını taşıyan kimselere vâciptir. Şâfiî ve Mâlikîler'e göre müekked sünnet, Hanbelîler'e göre ise farz-ı kifâyedir.

  Yazı kaynağı : www.sabah.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap