Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  sağlık çalışanları resmi gazete

  1 ziyaretçi

  sağlık çalışanları resmi gazete bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Sağlık çalışanlarının mali haklarının iyileştirilmesini içeren kanun Resmi Gazete'de

  Sağlık çalışanlarının mali haklarının iyileştirilmesini içeren kanun Resmi Gazete'de

  Kanuna göre, 1 Ocak 2029'a kadar sözleşmeli aile hekimi olarak çalışanlar, tıpta uzmanlık sınavı sonuçlarına göre merkezi yerleştirmeye tabi olmaksızın, Tıpta Uzmanlık Kurulunca belirlenen esaslar çerçevesinde aile hekimliği uzmanlık eğitimi yapabilecek.

  Tabip veya diş tabibi kadro ve pozisyonları esas alınarak emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı bağlanmış olup, aylıklarıyla birlikte makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olan tabip ve diş tabiplerinden ilgili mevzuatına göre uzman olanlara, 26 bin gösterge rakamının, uzman olmayanlara 20 bin gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda her ay emekli aylıklarıyla birlikte ilave ödeme yapılacak. Her bir sağlık tesisinde ek ödemeye esas işlemleri denetlemek üzere inceleme heyetleri oluşturulacak.

  Sağlık kurum ve kuruluşlarında bakanlıkça belirlenen hizmet sunum şartları ve kriterleri, personelin unvanı, görevi, disiplin durumu, çalışma şartları ve süresi, hizmete katkısı, performansı, tetkik, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile muayene, ameliyat, anestezi, girişimsel işlemler ve özellik arz eden riskli bölümlerde çalışma gibi unsurlar dikkate alınmak suretiyle ek ödemenin oranı Sağlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.

  Kanunla, personele dağıtılabilecek ek ödeme tutarları da belirleniyor. Sağlık Bakanlığı bağış, faiz ve kira gelirleri dışındaki döner sermaye gelirleri, Sosyal Güvenlik Kurumundan elde edilen tüm kaynaklar ile diğer nakit kaynaklarını personele ek ödeme dağıtımında kullanabilecek.

  Bakanlık döner sermaye işletmeleri, sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi, kaliteli ve verimli hizmet sunumunun teşviki, sağlık kurum ve kuruluşlarının kendi imkanlarıyla karşılayamadıkları ihtiyaçların giderilmesi; eğitim, araştırma, geliştirme faaliyetlerinin ve bakanlık taşra teşkilatının desteklenmesi amacıyla yapılacak giderlere iştirak etmek için aylık gayrisafi hasılattan aylık tahsil edilen tutarın yüzde 6'sını geçmemek üzere, bakanlıkça belirlenecek oranı Bakanlık Döner Sermaye Merkez Saymanlığı hesabına aktaracak.

  Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına atanan ve döner sermaye gelirlerinden ek ödeme alan eğitim görevlilerine, en yüksek devlet memuru aylığının yüzde 410'u, uzman tabip, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman diş tabiplerine yüzde 335'i ve pratisyen tabip ve diş tabiplerine ise yüzde 265'i oranında, her ay herhangi bir katkıya bağlı olmaksızın, merkezi yönetim bütçesinden ek ödeme yapılacak.

  İl sağlık müdürlüğünün ve hastanelerin sözleşmeli pozisyonlarında istihdam edilen tabipler ile bakanlık veya bağlı kuruluşlarının kadrosunda tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık mevzuatına göre diğer kamu kurum ve kuruluşlarında uzmanlık eğitimi veya yan dal uzmanlık eğitimi yaptırılanlar için de bu hüküm uygulanacak.

  10 BİN LİRANIN ALTINDA OLAN BORÇLAR TERKİN EDİLDİ

  Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesislerince, sağlık sigortasından yararlanamayanlara sunulan sağlık hizmet bedellerinden 31 Aralık 2021 tarihine kadar tahsil edilememiş alacak tutarları 10 bin lira ve altındaysa tamamı resen, alacak tutarının yarısının 10 bin liranın altında olması halinde 10 bin lira terkin edilerek, bakiye kısım tahsil edilecek.

  Yükseköğretim Kanunu'nda yapılan değişikle, üniversite hastanelerinde görev yapan personelin sabit ek ödemelerinin de merkezi yönetim bütçesinden karşılanması amacıyla Sağlık Bakanlığı ile paralel düzenleme yapılması öngörülüyor.

  MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNDEN EK ÖDEME

  Sağlık Bakanlığı personelinin merkezi yönetim bütçesinden ek ödeme alması sağlanacak. Personele dağıtılabilecek ek ödeme tutarı belirlenirken, sağlık kurum ve kuruluşlarının tek tek tahakkukları ya da gelirleri yerine Sağlık Bakanlığının toplam gelirleri ve nakit imkanları esas alınarak personele ek ödeme yapılabilecek.

  Kanunla, öğretim üyelerinin mesai saatleri dışında üniversitede sundukları sağlık hizmetlerinden dolayı aldıkları ilave ücretler için belirlenen tavan yükseltilecek.

  Adli Tıp Kurumu personelinin sabit ek ödemeleri de merkezi yönetim bütçesinden karşılanacak. Döner sermaye geliri, Adli Tıp Kurumunda ve birimlerinde görevli memur ve sözleşmeli personele unvanı, görevi, sınıfı, çalışma şartları, hizmet nitelikleri, hizmete katkısı, performansı ve benzeri hususlar dikkate alınarak ödenebilecek.

  Yapılacak ödemenin tavanı, ilgili personelin bir ayda alacağı aylık, yan ödeme ve her türlü tazminat toplamının, hizmetin niteliği itibarıyla görevin zorluk ve risk derecesi yüksek olduğu belirlenen personel ile otopsi görevlileri için yüzde 215'e, diğer personel için ise yüzde 200'e çıkarılacak.

  Sözleşmeli olarak istihdam edilen personele yapılacak ek ödemenin tutarı ise aynı birimde aynı unvanlı kadroda çalışan ve hizmet yılı aynı olan emsali personel esas alınarak belirlenecek. Bunlara yapılacak ek ödeme hiçbir şekilde emsaline yapılabilecek ek ödeme üst sınırını geçemeyecek.

  Kanunla, uzman tabip, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman, tabip, diş tabibi ve eczacı kadro ve pozisyonlarına yapılacak ilk defa veya yeniden atamalara ve kuraya ilişkin şartlar da düzenleniyor. Kura ve bunların Sağlık Bakanlığındaki atamalarına ilişkin usul ve esaslar Sağlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.

  Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimini, ilgili dalda tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olan profesör, doçent, doktor öğretim üyesi, eğitim görevlisi ve başasistanlar verecek. Doktor öğretim üyesi ve başasistanların tıpta uzmanlık eğitimi verebilmeleri için uzmanı oldukları alanda fiilen en az bir yıl çalışmış olmaları şart olacak.

  Kanun, Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'da değişiklik yapıyor. Buna göre, ilgili kanun kapsamında devlet hizmeti yükümlülüğünü yapan personel, bulundukları ilde ilgili kanuna tabi sözleşmeli sağlık personeli olarak çalışabilecek.

  Pozisyon yetersizliği sebebiyle sözleşmeli personel istihdamında güçlük yaşandığında, bu güçlüğü aşmak üzere pozisyon sayısı artırılacak.

  Eğitim aile sağlığı merkezi veya eğitim aile hekimliği birimlerinde görev yapan öğretim üyeleri ve eğitim görevlilerine asıl kurumlarında da ödeme yapılacak.

  Sağlık Bakanlığı araştırmacı kadrosunda bulunan personele döner sermaye bütçesinden yapılan ek ödeme, uygulama birliğinin sağlanmasını teminen merkezi yönetim bütçesinden yapılacak.

  Yazı kaynağı : www.cumhuriyet.com.tr

  SA�LIKLA �LG�L� BAZI KANUNLARDA VE 375 SAYILI KANUN H�KM�NDE

  KARARNAMEDE DE����KL�K YAPILMASINA DA�R KANUN

  Kanun No. 7411�������������������������������������������������������������������������������������������������������� Kabul Tarihi: 16/6/2022

  MADDE 1- 11/4/1928 tarihli ve 1219 say�l� Tababet ve �uabat� San�atlar�n�n Tarz� �cras�na Dair Kanunun ge�ici 9 uncu maddesinin birinci f�kras�nda yer alan �1/1/2020� ibaresi �1/1/2029� �eklinde de�i�tirilmi�tir.

  MADDE 2- 8/6/1949 tarihli ve 5434 say�l� T�rkiye Cumhuriyeti Emekli Sand��� Kanununun ek 84 �nc� maddesinin birinci f�kras�nda yer alan �(17.000)� ibaresi �(26.000)� �eklinde, �(13.000)� ibaresi �(20.000)� �eklinde de�i�tirilmi� ve maddeye a�a��daki f�kra eklenmi�tir.

  �Yukar�daki h�k�mler 5510 say�l� Kanunun 4 �nc� maddesinin birinci f�kras�n�n (c) bendi kapsam�ndaki sigortal�lar ile hak sahipleri hakk�nda ilgisine g�re uygulan�r.�

  MADDE 3- 4/1/1961 tarihli ve 209 say�l� Sa�l�k Bakanl���na Ba�l� Sa�l�k Kurumlar� ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek D�ner Sermaye Hakk�nda Kanunun 5 inci maddesinin birinci f�kras�na birinci c�mlesinden sonra gelmek �zere a�a��daki c�mle eklenmi�, f�kran�n mevcut ikinci c�mlesi ile maddenin ikinci, ���nc�, d�rd�nc� ve be�inci f�kralar� a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi� ve alt�nc� f�kras� y�r�rl�kten kald�r�lm��t�r.

  �Her bir sa�l�k tesisinde ek �demeye esas i�lemleri denetlemek �zere inceleme heyetleri olu�turulur.�

  �Sa�l�k kurum ve kurulu�lar�nda Bakanl�k�a belirlenen hizmet sunum �artlar� ve kriterleri, personelin unvan�, g�revi, disiplin durumu, �al��ma �artlar� ve s�resi, hizmete katk�s�, performans�, tetkik, e�itim-��retim ve ara�t�rma faaliyetleri ile muayene, ameliyat, anestezi, giri�imsel i�lemler ve �zellik arz eden riskli b�l�mlerde �al��ma gibi unsurlar dikkate al�nmak suretiyle ek �demenin oran�, usul ve esaslar� ile inceleme heyetlerinin yap�s�, �al��ma usul ve esaslar� Hazine ve Maliye Bakanl���n�n uygun g�r��� �zerine Sa�l�k Bakanl���nca ��kar�lacak y�netmelikle belirlenir.�

  �Bakanl�k merkez te�kilat�nda (laboratuvarlar hari�) g�rev yapanlar d���ndaki personele, d�ner sermaye gelirlerinden, T�rkiye �la� ve T�bbi Cihaz Kurumunun tabip ve eczac� unvanl� kadrolar�nda �al��anlar ile sa�l�k ve yard�mc� sa�l�k hizmetleri ile teknik hizmetler s�n�f� kadrolar�na atanm�� olup Kurumun analiz ve kontrol laboratuvarlar�nda fiilen g�rev yapan personele d�ner sermaye gelirlerinden d�rd�nc� f�kra uyar�nca Bakanl�k d�ner sermaye hesab�na aktar�lan tutardan birinci f�krada belirtilen esaslar �er�evesinde bir ayda yap�lacak ek �demenin tutar�, ilgili personelin bir ayda alaca�� ayl�k (ek g�sterge d�hil), yan �deme ve her t�rl� tazminat (makam, temsil ve g�rev tazminat� ile yabanc� dil tazminat� hari�) toplam�n�n; e�itim g�revlisi ile uzman tabip kadrosuna atanan profes�r ve do�entlerde y�zde 950�sini, uzman tabip ve t�pta uzmanl�k mevzuat�nda belirtilen dallarda bu mevzuat h�k�mlerine g�re uzman olanlar ile uzman di� tabiplerinde y�zde 850�sini, pratisyen tabip ve di� tabipleri ile uzman eczac�larda y�zde 650�sini, T�rkiye �la� ve T�bbi Cihaz Kurumunda g�rev yapan eczac�lara y�zde 350�sini, hastane m�d�r� ve eczac�larda y�zde 305�ini, di�er personelde ise y�zde 225�ini ge�emez. Sa�l�k Bakanl��� taraf�ndan, Hazine ve Maliye Bakanl���n�n onay� ile belirlenen �zellikli t�bbi i�lemler kar��l��� yap�lacak ek �demelerde, y�zde 950 ve y�zde 850 oranlar� be� kat art�r�larak uygulan�r. ��in ve hizmetin �zelli�i dikkate al�narak yo�un bak�m, do�umhane, yenido�an, s�t �ocu�u, yan�k, diyaliz, ameliyathane, enfeksiyon, �zel bak�m gerektiren ruh sa�l���, organ ve doku nakli, acil servis ve benzeri sa�l�k hizmetlerinde �al��an personel i�in y�zde 225 oran�, y�zde 260 olarak uygulan�r. N�bet hizmetleri hari� olmak �zere mesai saatleri d���nda gelir getirici �al��malar�ndan do�an katk�lar�na kar��l�k olarak profes�r, do�ent ve e�itim g�revlilerine bu f�kradaki oranlar�n y�zde 50�sini, tabip, di� tabibi ve t�pta uzmanl�k mevzuat�na g�re uzman olanlara bu f�kradaki oranlar�n y�zde 30�unu, di�er personele y�zde 20�sini ge�meyecek �ekilde ayr�ca ek �deme yap�l�r. S�zle�meli olarak istihdam edilen personele yap�lacak ek �demenin tutar� ise, ayn� birimde ayn� unvanl� kadroda �al��an ve hizmet y�l� ayn� olan emsali personel esas al�narak belirlenir ve bunlara yap�lacak ek �deme hi�bir �ekilde emsaline yap�labilecek ek �deme �st s�n�r�n� ge�emez. Bu f�kra uyar�nca personele her ay yap�lacak ek �deme net tutar�, 375 say�l� Kanun H�km�nde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyar�nca kadro ve g�rev unvan� veya pozisyon unvan� itibar�yla belirlenmi� olan ek �deme net tutar�ndan az olamaz ve bu kapsamda s�z konusu ek 9 uncu maddeye g�re belirlenen ek �deme tutar� bu f�kra uyar�nca d�ner sermaye gelirlerinden yap�lacak ek �demeden mahsup edilmek �zere merkez� y�netim b�t�esinden kar��lan�r. Bu madde uyar�nca yap�lacak �deme sigorta prim kesintisine tabi tutulmaz.

  Bakanl�k ba���, faiz ve kira gelirleri d���ndaki d�ner sermaye gelirleri, Sosyal G�venlik Kurumundan elde edilen t�m kaynaklar ile di�er nakit kaynaklar�n� personele ek �deme da��t�m�nda kullanabilir. Bu maddenin ikinci f�kras�n�n alt�nc� c�mlesi ile ek 3 �nc� madde kapsam�nda yap�lacak �demeler d���nda da��t�lacak ek �demenin y�ll�k toplam�, da��t�mda kullan�labilecek toplam tutar�n y�zde 50�sini a�amaz.

  Bakanl�k d�ner sermaye i�letmeleri; sa�l�k hizmetlerinin iyile�tirilmesi, kaliteli ve verimli hizmet sunumunun te�vik edilmesi, sa�l�k kurum ve kurulu�lar�n�n kendi imk�nlar�yla kar��layamad�klar� ihtiya�lar�n giderilmesi, e�itim, ara�t�rma ve geli�tirme faaliyetlerinin desteklenmesi, Bakanl�k ta�ra te�kilat�n�n desteklenmesi amac�yla yap�lacak giderlere i�tirak etmek i�in ayl�k gayrisafi has�lattan ayl�k tahsil edilen tutar�n y�zde 6�s�n� ge�memek �zere Bakanl�k�a belirlenecek oran� Bakanl�k D�ner Sermaye Merkez Saymanl��� hesab�na aktar�r.

  Bu hesaplarda toplanacak tutarlar�n da��l�m ve harcanmas�na ili�kin kriterler Hazine ve Maliye Bakanl���n�n uygun g�r��� �zerine Sa�l�k Bakanl���nca belirlenir.�

  MADDE 4- 209 say�l� Kanunun ek 3 �nc� maddesinin birinci f�kras�n�n birinci c�mlesinde yer alan �(alt�nc� f�kras� hari�)� ibaresi madde metninden ��kar�lm��, c�mlede yer alan �% 180�i� ibaresi �% 265�i� �eklinde, �d�ner sermaye gelirlerinden ek �deme yap�l�r� ibaresi �merkez� y�netim b�t�esinden ek �deme yap�l�r� �eklinde de�i�tirilmi� ve ikinci c�mlesinde yer alan �istihdam edilen tabipler� ibaresinden sonra gelmek �zere �ile Bakanl�k veya ba�l� kurulu�lar�n�n kadrosunda t�pta ve di� hekimli�inde uzmanl�k mevzuat�na g�re di�er kamu kurum ve kurulu�lar�nda uzmanl�k e�itimi veya yan dal uzmanl�k e�itimi yapt�r�lanlar� ibaresi eklenmi�tir.

  MADDE 5- 209 say�l� Kanuna a�a��daki ge�ici madde eklenmi�tir.

  �GE��C� MADDE 9- Sa�l�k Bakanl���na ba�l� sa�l�k tesislerince; sa�l�k hizmeti verildi�i d�nemde herhangi bir sebeple ilgili mevzuat� kapsam�nda sa�l�k sigortas�ndan yararlanamayan ger�ek ki�ilere sunulan sa�l�k hizmet bedellerinden 31/12/2021 tarihine kadar tahsil edilememi� alacak tutarlar�n�n %50�sinin bu maddenin yay�m� tarihinden itibaren bir y�l i�erisinde ilgililerce defaten veya taksitle �denmesi h�linde, geri kalan k�sm� fer�leriyle birlikte terkin edilir. �u kadar ki, alacak tutar� 10.000 T�rk liras� ve alt�nda ise tamam� resen terkin edilir; alacak tutar�n�n yar�s�n�n 10.000 T�rk liras�n�n alt�nda olmas� h�linde 10.000 T�rk liras� terkin edilerek bakiye k�s�m tahsil edilir.

  Bu alacaklar�n tahsili i�in a��lm�� davalar ile y�r�t�len icra takiplerinde;

  a) Derdest davalar bak�m�ndan, defaten �deme ve terkin h�linde karar verilmesine yer olmad���na, icra takipleri bak�m�ndan takibin iptaline,

  b) Taksitle �deme h�linde, taksit �deme s�resince davan�n durdurulmas�na, icra takiplerinde takibin geri b�rak�lmas�na; taksitlerin �denmemesi h�linde davan�n ve takibin devam�na; �deme tamam oldu�unda davalarda karar verilmesine yer olmad���na, takiplerde takibin iptaline,

  karar verilir.

  Karar verilmesine yer olmad���na veya takibin iptaline karar verilen h�llerde yap�lan masraflar taraflar �zerinde b�rak�l�r ve vek�let �cretine h�kmolunmaz.

  Davan�n durdurulmas� veya takibin geri b�rak�lmas� h�llerinde zamana��m� s�releri durur.�

  MADDE 6- 4/11/1981 tarihli ve 2547 say�l� Y�ksek��retim Kanununun 58 inci maddesinin;

  a) (c) f�kras�n�n (1) numaral� bendinde yer alan �800��n��, �500��n��, �600��n�� ve �300��n�� ibareleri s�ras�yla �950�sini�, �650�sini�, �750�sini� ve �375�ini� �eklinde,

  b) (c) f�kras�n�n (2) numaral� bendinde s�ras�yla yer alan �600��n��, �250�sini�, �200��n�,�, �150�sini� ve �200��n�� ibareleri s�ras�yla �750�sini�, �305�ini�, �255�ini,�, �225�ini� ve �260��n�� �eklinde,

  c) (h) f�kras�nda yer alan �800��n��, �800� ve �1600��n�� ibareleri s�ras�yla �950�sini�, �950� ve �1900��n�� �eklinde,

  de�i�tirilmi� ve maddenin (i) f�kras�n�n ���nc� paragraf� a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir.

  ��niversitelerin (c) ve (f) f�kralar� kapsam�ndaki personeline bu madde uyar�nca her ay yap�lacak ek �demenin net tutar�, 375 say�l� Kanun H�km�nde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyar�nca kadro ve g�rev unvan� veya pozisyon unvan� itibar�yla belirlenmi� olan ek �demenin net tutar�ndan az olamaz ve bu kapsamda s�z konusu ek 9 uncu maddeye g�re belirlenen ek �deme tutar� bu f�kralar uyar�nca d�ner sermaye gelirlerinden yap�lacak ek �demeden mahsup edilmek �zere merkez� y�netim b�t�esinden kar��lan�r.�

  MADDE 7- 14/4/1982 tarihli ve 2659 say�l� Adli T�p Kurumu ile �lgili Baz� D�zenlemeler Hakk�nda Kanunun 30 uncu maddesinin birinci f�kras�n�n ikinci c�mlesinde yer alan �g�revli personele� ibaresi �g�revli memur ve s�zle�meli personele� �eklinde, ikinci f�kras�n�n (i) bendinde yer alan �% 200��n�� ibaresi �%215�ini� �eklinde, (j) bendinde yer alan �% 150�sini� ibaresi �%200��n�� �eklinde de�i�tirilmi�, f�kraya birinci c�mlesinden sonra gelmek �zere a�a��daki c�mle eklenmi� ve mevcut ikinci c�mlesi a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir.

  �S�zle�meli olarak istihdam edilen personele yap�lacak ek �demenin tutar� ise, ayn� birimde ayn� unvanl� kadroda �al��an ve hizmet y�l� ayn� olan emsali personel esas al�narak belirlenir ve bunlara yap�lacak ek �deme hi�bir �ekilde emsaline yap�labilecek ek �deme �st s�n�r�n� ge�emez.�

  �Bu f�kra uyar�nca personele her ay yap�lacak ek �deme net tutar�, 375 say�l� Kanun H�km�nde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyar�nca kadro ve g�rev unvan� veya pozisyon unvan� itibar�yla belirlenmi� olan ek �deme net tutar�ndan az olamaz ve bu kapsamda s�z konusu ek 9 uncu maddeye g�re belirlenen ek �deme tutar� d�ner sermaye gelirlerinden yap�lacak ek �demeden mahsup edilmek �zere merkezi y�netim b�t�esinden kar��lan�r.�

  MADDE 8- 7/5/1987 tarihli ve 3359 say�l� Sa�l�k Hizmetleri Temel Kanununun ek 1 inci maddesinin birinci f�kras�n�n ikinci c�mlesi ve ikinci f�kras� a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir.

  �Kuraya ili�kin usul ve esaslar ile bunlar�n Sa�l�k Bakanl���ndaki atamalar�na ili�kin usul ve esaslar Sa�l�k Bakanl���nca ��kar�lacak y�netmelikle belirlenir.�

  �T�pta ve di� hekimli�inde uzmanl�k e�itimi, ilgili dalda t�pta uzmanl�k mevzuat�na g�re uzman olan profes�r, do�ent, doktor ��retim �yesi, e�itim g�revlisi ve ba�asistanlar taraf�ndan verilir. Doktor ��retim �yesi ve ba�asistanlar�n t�pta uzmanl�k e�itimi verebilmeleri i�in uzman� olduklar� alanda fiilen en az bir y�l �al��m�� olmalar� �artt�r.�

  MADDE 9- 3359 say�l� Kanunun ek 3 �nc� maddesinin birinci f�kras�nda yer alan �veya ilgililerin talebi halinde 10.7.2003 tarihli ve 4924 say�l� Kanuna t�bi s�zle�meli sa�l�k personeli� ibaresi madde metninden ��kar�lm�� ve f�kraya birinci c�mlesinden sonra gelmek �zere a�a��daki c�mle eklenmi�tir.

  �Devlet hizmeti y�k�ml�l���n� yapmakta olan personel, bulunduklar� ilde 10/7/2003 tarihli ve 4924 say�l� Eleman Temininde G��l�k �ekilen Yerlerde S�zle�meli Sa�l�k Personeli �al��t�r�lmas� ile Baz� Kanun ve Kanun H�km�nde Kararnamelerde De�i�iklik Yap�lmas� Hakk�nda Kanuna tabi s�zle�meli sa�l�k personeli olarak �al��abilir.�

  MADDE 10- 10/7/2003 tarihli ve 4924 say�l� Eleman Temininde G��l�k �ekilen Yerlerde S�zle�meli Sa�l�k Personeli �al��t�r�lmas� ile Baz� Kanun ve Kanun H�km�nde Kararnamelerde De�i�iklik Yap�lmas� Hakk�nda Kanunun 1 inci maddesinin ikinci f�kras�n�n ikinci c�mlesinde yer alan �22000�i� ibaresi �27.000�i� �eklinde de�i�tirilmi�tir.

  MADDE 11- 24/11/2004 tarihli ve 5258 say�l� Aile Hekimli�i Kanununun 3 �nc� maddesinin dokuzuncu f�kras�n�n be�inci c�mlesi y�r�rl�kten kald�r�lm��, alt�nc� c�mlesi a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi� ve f�kraya a�a��daki c�mle eklenmi�tir.

  �Bu �demelerden yararlanan personele, �al��malar� sebebiyle 4/1/1961 tarihli ve 209 say�l� Sa�l�k Bakanl���na Ba�l� Sa�l�k Kurumlar� ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek D�ner Sermaye Hakk�nda Kanunun 5 inci ve ek 3 �nc� maddeleri ile 2547 say�l� Kanunun 58 inci maddesi uyar�nca hizmet sunum �artlar� ve kriterleri de dikkate al�nmak suretiyle �deme yap�l�r.�

  �Bu �demeler toplam� ilgisine g�re 209 say�l� Kanunun 5 inci maddesi ile 2547 say�l� Kanunun 58 inci maddesinde belirlenmi� olan tavanlar� ge�emez.�

  MADDE 12- 27/6/1989 tarihli ve 375 say�l� Kanun H�km�nde Kararnamenin ek 9 uncu maddesinin sekizinci f�kras�nda yer alan �, Sa�l�k Bakanl���n�n, T�rkiye Kamu Hastaneleri Kurumunun� ve �T�rkiye Halk Sa�l��� Kurumu,� ibareleri madde metninden ��kar�lm�� ve f�krada yer alan �Ula�t�rma, Denizcilik ve Haberle�me Bakanl���,� ibaresi �Ula�t�rma ve Altyap� Bakanl���,� �eklinde de�i�tirilmi� ve ge�ici 11 inci maddesinin ���nc� f�kras�n�n ikinci c�mlesinde yer alan �ve ek �demeleri d�ner sermaye b�t�esinden �denmek� ibaresi madde metninden ��kar�lm��t�r.

  MADDE 13- Bu Kanunun;

  a) 2 nci, 11 inci maddeleri ve 6 nc� maddesi ile 2547 say�l� Kanunun 58 inci maddesinin (c) f�kras�n�n (1) ve (2) numaral� bentleri ile (h) f�kras�nda yap�lan de�i�iklik yay�m�n� takip eden ay�n birinde,

  b) 3 �nc� maddesi ile 209 say�l� Kanunun 5 inci maddesinin de�i�tirilen ikinci f�kras�n�n alt�nc� c�mlesi yay�m�n� takip eden ay�n on be�inde, maddenin di�er h�k�mleri yay�m�n� takip eden ay�n birinde,

  c) 4 �nc�, 12 nci maddeleri ve 6 nc� maddesi ile 2547 say�l� Kanunun 58 inci maddesinin (i) f�kras�nda yap�lan de�i�iklik yay�m�n� takip eden ay�n on be�inde,

  d) 7 nci maddesi ile 2659 say�l� Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci f�kras�n�n de�i�tirilen ikinci c�mlesinde yap�lan de�i�iklik yay�m�n� takip eden ay�n on be�inde, maddenin di�er h�k�mleri yay�m�n� takip eden ay�n birinde,

  e) Di�er maddeleri yay�m� tarihinde,

  y�r�rl��e girer.

  MADDE 14- Bu Kanun h�k�mlerini Cumhurba�kan� y�r�t�r.

  22/6/2022

  Yazı kaynağı : www.resmigazete.gov.tr

  Bakan Koca duyurdu! Sağlık çalışanlarına ilişkin düzenlemeler Resmi Gazete'de

  Karar Resmi Gazete'de: Sağlık çalışanları yıl sonuna kadar toplu taşımadan ücretsiz yararlanacak

  Sağlık çalışanlarına 4 aylık ek ödeme yapılacak

  Sağlık çalışanlarına ek ödeme ne zaman yapılacak? Resmi Gazete'de yayınlandı

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap