Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  sübhaneke la ilahe illa ente ya rabbe külli şeyin ve varisehu ve razikahu ve rahımeh

  1 ziyaretçi

  sübhaneke la ilahe illa ente ya rabbe külli şeyin ve varisehu ve razikahu ve rahımeh bilgi90'dan bulabilirsiniz

  «SÜBHANEKE LÂİLAHE İLLÂ ENTE YA RABBE KÜLLİ ŞEYİN VE VARİSEHÜ»

  «SÜBHANEKE LÂİLAHE İLLÂ ENTE YA RABBE KÜLLİ ŞEYİN VE VARİSEHÜ»
  Esmai İlâhiyyeden bir ismi şerifde «Ya Rabb» dır Yani (Ey terbiye eden).
  Manâsı:
  Ortağı ve benzeri olmayan ey sübhan Allah! Bütün noksanlık dan ve acizlik den münezzehsin. Şânı-na layık olan kemal sıfatlarınla mevsuf ve hakkıyla mâbud olan ancak Cenâb-ı İzzetindir. Hevai nefsimle İkameti ubudiyetten firar etmiş, zulmeti beşeriyet ile zayıf, naçar, zelili serkerdan (hakir ve serseri) ve bime-cal (güçsüz, takatsiz) kaldım. Ey Âlemlerin Rabbi! Elimden tutanım Sensin. Nice yüz bin âlemi var eyle-din. Celâl sıfatına mazhar olanları kahr, celâl ve azametinle terbiye eden Sensin. Cemâl sıfatına mazhar olanları umum lütuf, rahmet ve inayetinle terbiye eden.


  Bu isim, üç kaynak eserde ‘Sübhanckc lâilahe illâ ente Ya Rabbe külli şeyin ve va-risühü» diye geçiyor. Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevî Hazretlerinin Mecmuatül Ahzab isimli eserinde ise yukarıdaki isme «Ve Razikahu ve Râhimehu» ilavesi de vardır.
  Sensin. Hicabı zulmaniyetden (karanlık perdelerden) aciz, naçiz kalbimi halâs edip envan lûtufu hakkaniyetine mazhar eden ve Rahmet nazarına nazar ettiren Sensin.
  Ya Rabbi!
  Bütün âlemler mahv ve yok olmağa mahkûm. Sen ise bakisin.

  Bu Esmanın Sırları:

  Bütün ekâbir (büyükler, ileri gelenler) bu esmaya rağbet etmişlerdir.

  Her kim bu ismi okusa insanların çoğu ona muti olurlar. Şek ve şüphe yoktur.
  Her kim bu İsmi vird edinip devamlı ve çok okusa gönlü hidayet nuruyla nurlanır. Her muradı ve maksudu yerine gelir.

  Eğer bir kimsenin ekâbir katında bir dileği, haceti olsa; onun huzuruna varıp önce 17 kere ona karşı okumalıdır. Allah Teâlâ onun muhabbetini elinde olmayarak gönlünde peyda eder. Okuyanın ne muradı varsa hasıl olur.

  Eğer bir kimsenin dünyalık sebeplerden bir haceti olsa; Pazar gününün birinci saati güneşe taâllukdur. Bu saatte yani Pazar günü güneş doğarken niyet edip 124 kez okusa muradı hasıl olur.

  Cenâb-ı Şeyhül Ekber Muhyiddin Arabi (K.S.) Hazretleri buyurdu ki:
  Bu ismin iki çeşit hassa’sı vardır.

  • Birincisi: Bir kimse günde 70 kere bu şerefli ismi zikir etse de ekâbirden bir dilek ve haceti olsa husule gelir ve o kimse mahbub’ül kulub (Kalplerin sevgilisi) olur.

  • İkincisi: Bir kimse halvetde (tenha yerde yalnız başına) günde 7000 kere olmak üzere 40 gün bu ismin zikrine devam etse Cenâb-ı Hakkın vahdaniyet sırrına âşinâ olur. Hikmet kaynakları açılıp İlâhî bilgiden nasibini alır.
  • Bütün yaratılmışlardan selâmet bulur. Onlardan ona hiç bir zarar erişmez ve bütün maksuduna kavuşur. Fakat bu halvet tertibinin Mürşid-i Kamil eliyle olması şarttır. Zira Yunus Aleyhisselâmın Balığın karnında 40 gün bu şekilde zikre devam etmesi; Halvet makamında zikirdir ki; o zaman cinsinden mürşid yoktu. Ama bizzat Cenab-ı Hakk o halvette terbiye etti. Kıssasından malûmdur
  • Ekâbir katına varıp karşısında 7 defa okuyup üstlerine üfürseler; o ekâbirin muhabbeti o kimseye düşer, gönlü sever.
  • Her kim bu şerefli ismi (duayı) çok okusa; müşkül nesneler açılır. Şek şüphe gönülden gider.
  • Bir kimsenin bir kimseden dünyalık haceti olsa; Pazar günü güneş doğarken haceti için niyet edip 24 kez bu şerefli ismi (duayı) okusa o haceti yerine gelir, seksiz şüphesiz.

   Not: Muhabbet unsurlarına karşı olduğumdan, Muhabbetle ilgili kısımları yayınlanmamıştır.

  Yazı kaynağı : ravihoca.org

  Bir kimsenin sevgisini kazanmak için !

  Sübhaneke la ilahe illa ente ya rabbe külli şey'in ve varisehu ve razikahu ve rahımeh.

  Yukarıdaki esmayı cuma günü birinci saatte (150) defa okuyup da kendisine sevgi duymasını istediği kişiye doğru gönderirse,o kimsenin kalbinde sevgi tohumları yeşerir.

  Yine bu esmayı hergün (17) defa okumaya devam eden kimseler insanlar arasında saygı ve sevgi görürler. Hiç kimse ona kötü gözle bakmaya cesaret edemez.

  Zalim bir kimsenin zulmünden muhafaza olmak için (72) defa okunursa,Allah'ın izni ile korunur.

  Yazı kaynağı : www.estanbul.com

  Her hangi bir muradın için okunacak Dua(Erbain-i İdrisiyye'den) Pazar günü

  Her gün okunabildiği gibi pazar günü okunması daha etkili olur.

  Her kim bu ism-i şerifi pazar günü 24 kere okursa ,muradına nâil olur.

  “Sübhaneke la ilahe illa ente ya rabbe külli şey’in ve varisehu ve razikahu ve rahimehü sübhaneke.”Anlamı.”Tenzih Sana! Senden başka hiçbir ilah yoktur.Ey her şeyin Rabbi,ardından kalacak vârisi,rızıklandıranı ve merhamet edeni!(Bütün noksan sıfatlardan)tesbih Sana!”

  Ardından 1 defabu duayı okuyun.“Ya Erhamer Rahimin!Allahümme Ya müfettihel ebvabi ve ya müsebbihel esbabi ve ya mugallibel gulubi vel ebsari ve ya dalilel mütehhiriyne ve ya gıyasel müstegısiyne ve ya muhricel mahzuniyne eğısni eğısni eğısni egısni eğısni tevekkeltü aleyke ya rabbi gadeyte feredeytü feveddtü emri ileyke ya rezzaku ya fettahu ya basıtu ve sallallahü ala hayri halgıhi Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaine.” Amin.

  Anlamı:“Rahman ve Rahim olan Allâh’ın adıyla (duama başlıyorum).Ey Allâh! Ben Senden,bu şerefli ismlerin şerefli ve değerli hakkı için Efendimiz Muhammed’e ve Efendimiiz Muhammed’in hl-Beyt’ine salât etmeni dilerim.(Bu vesile ile) Ben Senden(kâmil) iman,dünya ve ahiret azaplarından eman(güvence),hakkımda fenalık düşünen zâlimlerin gözlerini benden engellemeni ve hakkımda gizlice tasarladıkları kötü kurgularından kalplerini döndürmeni dilerim.Ey Allâh! Senden gayri kimseinin mâlik olamayacağı tüm hayırları ben ancan Senden isterim.ElAllâh’ İşte bu dua benden,kabulü ise ancak Sendendir.Bu gayret benden ise de itimadım duama ve amelime değil ancak Sanadır.O çok yüce ve pek büyük Allâh’ın yardımı olmaksızın(hiçbir şeye) güç-kuvvet olamaz.Allâh-u Te’âlâ yaratıklarının en hayırlısı olan Efendimiz Muhammed’e ve âk-pâk olan tertemiz Ehl-i Beyt’ine salât eyleye.Ey acıyanların en merhametlisi! Rahmetinle(kabul eyle) Âmin!Ey Allâh! Ey( dilediklerine)tüm kapıları ardına kadar açan!Ey sebebler yaratan!Ey kalpleri ve gözleri(istediği tarafa)çeviren! Ey şaşkınlara yol gösteren!Ey yardım dilenenlere imdat eden!Ey üzüntülere bogulanları(keder deryasından ferahlık sahasına)çıkran!Bana yardım et,bana imadat et,bana yetiş,bana medet buyur,bana nusret eyle.Ben ancak Sana güvendim.Ey Rabbim! ne hükmettiysen razı geldim,bütün işlerimi sana havale ettim.Ey bolca rızık veren!Ey çokca kapı açan!Ey genişlik yaratan(duamı ve hayır niyetimi kabul eyle,eserini âcilen ortaya çıkar)!.Allâh-u Te’âlâ mahlûkatın en hayırlısı olan Efendimiz Muhammed’e,Ehl-i Beyt’ine ve sahâbesinin cümlesine salât eyleye.Âmin!

  Kaynaklar:(Şihabüddün es-Sühreverdi,Şerhu’l-esmâi’l-erbâ’in,Yazma nüsha,Yasofya.No:377….ve bir çok kaynak)

  Yazı kaynağı : mutlulugunsifresi.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap