Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  sözleşmeli er tazminat 3 yıl sonunda

  1 ziyaretçi

  sözleşmeli er tazminat 3 yıl sonunda bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Türk Silahlı Kuvvetlerinden Ayrılan Sözleşmeli Er ve Erbaşlara İkramiye Tutarlarının Eksik Ödenmesi - Alptekin & Işık & Özer Hukuk ve Danışmanlık

  Türk Silahlı Kuvvetlerinden Ayrılan Sözleşmeli Erbaş ve Erlere İkramiye Tutarlarının Eksik Ödenmesi

  6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu’nun  7. maddesinin 5. fıkrasında  "Kendi kusurları olmaksızın veya ilk sözleşmesini yahut müteakip sözleşme süresini bitirmesinden dolayı Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılan sözleşmeli erbaş ve erlere, ayrıldıkları tarihteki 15.330 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarın, bu Kanuna ekli (2) sayılı Cetvelde hizmet yıllarına göre belirlenen oran ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ödeme yapılır. Bu ödemeden, damga vergisi hariç herhangi bir vergi kesilmez." hükmü yer almaktadır. 

  Kanunun açık hükmüne göre sözleşmesi sonlanan sözleşmeli ere iki seçimlik şarttan biri gerçekleştiğinde ikramiye ödenir. Bunlar ; kendi kusurları olmadan Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılma veya sözleşme süresinin sona ermesi nedeni ile Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılmadır. Yani bu iki şarttan herhangi birinin gerçekleşmesi tazminata hak etmek için yeterlidir.

  İkramiye hesaplamasında ise  15.330 gösterge rakamının personelin  ayrıldıkları tarihteki memur aylık katsayısıyla (örneğin Ağustos 2019’da ayrıldıysa Temmuz 2019 için belirlenen katsayı) çarpımı sonucu bulunacak tutarın, aşağıda yer alan (2) sayılı Cetvelde hizmet yıllarına göre belirlenen oran ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ödeme yapılması gerekmektedir.

  Ancak bu konuda açtığımız davalar ve yaptığımız idari  başvurular neticesinde tazminata hak kazanan sözleşmeli erbaş ve er ikramiyelerinin, idare tarafından hatalı hesaplandığını ve bunun sonucunda önemli miktarlarda eksik ödeme yapıldığını gözlemledik. Bu şekilde ikramiye ödemesinden yararlanan ve tutar konusunda tereddüte düşenler bizle iletişime geçerek, yatan ikramiye tutarının doğruluğunu teyit edebilirler.

  (2) SAYILI CETVEL - SÖZLEŞMELİ ERBAŞ/ERLER İÇİN İKRAMİYE GÖSTERGE TABLOSU 

  Hizmet Yılı                   Oran 

  1 Hizmet Yılı               : 8,37 

  2 Hizmet Yılı               :16,75 

  3 Hizmet Yılı               : 33,38 

  4 Hizmet Yılı               : 41,62 

  5 Hizmet Yılı               : 49,87 

  6 Hizmet Yılı               : 58,12 

  7 Hizmet Yılı ve üzeri : 82,85

  İKRAMİYESİ (TAZMİNATI)  EKSİK ÖDENEN SÖZLEŞMELİ ER HAKKINDA EMSAL KARAR

  Kara Kuvvetleri Komutanlığında sözleşmeli er olarak görev yapmakta iken Sahil Güvenlik Komutanlığında uzman erbaş statüsüne geçmesi nedeniyle sözleşmesi feshedilen müvekkile ödenen tazminat tutarının eksik olması nedeniyle açılan davada, yargılama sonunda  idare mahkemesi eksik yatırılan  29.566,92-TL lik tazminat tutarının müvekkile ödenmesine karar vermiştir. Karar aşağıda sunulmuştur. İdare tarafından ödenen tazminatların birçoğunda hatalı hesaplama yapılmaktadır. Bu konuda mağdur olmamak ve talep hakkının zamanaşımına uğramaması için mutlaka hukuki yardım alınmasında fayda olduğunu düşünüyoruz.

  İDARE TARAFINDAN ÖDENEN SÖZLEŞMELİ ER  İKRAMİYESİNİN  (TAZMİNATININ) GERİ İSTENMESİ 

  MSB tarafından bir süre önce yayımlanan emirde;  Sözleşmeli er olarak Milli Savunma Bakanlığı  birliklerinde görev yapmakta iken sözleşme sûreleri içerisinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca açılan sınavlarda başarılı olan ve statü değiştirerek uzman erbaş olarak istihdam edilen personele ikramiye ödemesi yapılıp yapılmaması hususu ile ilgili olarak  tazminat taleplerinin karşılanmayacağı belirtilmiştir.

  Ayrıca yakın tarihli yayımlanan emirde ise tazminat ödenmesi konusuna ilişkin olarak; Kuvvet Komutanlıklarında sözleşmeli erbaş/er olarak görevliyken Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca açılan sınavlarda başarılı olarak statü değiştiren ve uzman erbaş olarak istihdam personele 2019 yılından itibaren  ödenmiş olan tazminatların  ilgili mevzuat kapsamında kamu zararı değerlendirilerek yasal faizini ile geri alınması gerektiği belirtilmiştir.

  Emrin yayımlanmasını müteakiben tazminat alan personele yönelik işlemler başlatılmıştır. Bu süreçte  tazminat ödemesi yapılan personelden ödenenin tazminat tutarlarının yasal faiziyle birlikte ödenmesi istenecektir.

  Tarafımıza bu konuyla ilgili  birçok soru gelmesinden dolayı hukuki bir değerlendirme yapma ihtiyacı hasıl olmuştur.  Konuya yönelik hukuki değerlendirmemize aşağıda yer verilmiştir.

  Öncelikle şu hususu belirtmek gerekir ki, mahkeme kararıyla tazminat alan personelden bu tazminatın geri istenmesi hukuken mümkün değildir. Çünkü ikramiye ödenmeme işleminin hukuka aykırı olduğuna dair kesin hüküm bulunmaktadır. Bu durumda bulunan  personel ile ilgili herhangi bir geri ödeme talebinde bulunulmayacağı kanaatindeyiz.

  Bahse konu emirden sonra  yaşanacak uyuşmazlıklar,  genellikle dava açılmaksızın  idare tarafından doğrudan  yapılan tazminat ödemelerinde  görülecektir. Ancak, bu durumdaki personelden de ödenen tazminatların geri istenmesi işleminin,  hukuka aykırı olacağı kanaatindeyiz. Şöyle ki;

  İstinaf aşamasında kesinleşen birçok emsal  mahkeme kararında, Milli Savunma Bakanlığından Jandarma Genel Komutanlığına veya Sahil Güvenlik Komutanlığına geçen personele sözleşmeli er  ikramiyesinin ödenmesi gerektiği belirtilmiş ve aksi yöndeki işlemler  iptal edilmiştir.

  Bu doğrultuda, Mahkeme kararı olmadan yapılan tazminat ödemelerinin,  mevzuatta öngörülmediği halde ödeme yapılması ve kamu zararı oluşması  gerekçeleriyle  personelden geri istenmesi hukuka aykırı olacaktır.  Jandarma Genel Komutanlığına veya Sahil Güvenlik Komutanlığına geçen personele tazminat ödenmesi gerektiği hususu, yukarıdaki paragrafta da belirtildiği üzere, müteaddit defalar mahkeme kararlarında vurgulanmıştır Ayrıca yine birçok emsal mahkeme kararında idare tarafından yapılan ödemelerin ancak dava açma süresi içerisinde istenebileceği belirtilmiştir.  

  Bu şekilde tazminat ödemesi kendisinden geri istenen kişilerin, mutlaka dava açma süresi içerisinde dava açmaları gerekmektedir. Bu süreçte uzman bir avukattan hukuki yardım almalarını da tavsiye ederiz.

  Sözleşmeli Erbaş ve Erler ile ilgili makale ve emsal kararlara aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

  Sözleşmeli Erbaş ve Er Güvenlik Soruşturması ile İlgili Emsal Kararlar

  Sözleşmeli Erbaş ve Erlerin Uzman Erbaşlığa Geçişi Hakkında Emsal Karar

  Sözleşmeli Erbaş ve Erlerin Uzman Erbaşlığa Geçiş Başvurularının Kabul Edilmemesi

  Sözleşmeli Er / Erbaş Olarak Görev Yaparken Uzman Erbaş Olmaya Hak Kazanan  Kişilere Sözleşmeli Er Olarak Görev Yaptığı Dönem Nedeni İle Tazminat Ödenmesi

  Yazı kaynağı : alptekinisik.av.tr

  İstifa Eden Sözleşmeli Er ve Erbaşların Tazminat Borcu

  8049

  SÖZLEŞMELİ ERBAŞ VE ER KANUNU

  Kanun Numarası                    : 6191

  Kabul Tarihi                           : 10/3/2011

  Yayımlandığı Resmî Gazete   : Tarih  : 22/3/2011        Sayı  : 27882

  Yayımlandığı Düstur              : Tertip : 5                      Cilt   : 50 

  BİRİNCİ BÖLÜM

  Amaç, Kapsam ve Tanımlar

  Amaç ve kapsam

  MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı dâhil) Genelkurmay Başkanlığınca lüzum görülen erbaş ve er kadrolarında, kritik ve uygun görülen görevlerde, yetişmiş personel ihtiyacını karşılamak maksadıyla istihdam edilecek sözleşmeli erbaş ve erlerin; temini, yetiştirilmeleri, görevde yükselmeleri, tertip edilmeleri, geçici görevlendirilmeleri, hizmet şartları, görev ve hakları, yükümlülükleri, ayırma ve ayrılmaları ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

  Tanımlar

  MADDE 2 – (1) Bu Kanunun uygulanmasında;

  a) Askerî eğitim: Sözleşmeli er adaylarına okul, kurum, sınıf okulu, kıtalar veya eğitim merkezlerinde yaptırılacak olan kadro görevine yönelik eğitimi,

  b) Ön sözleşme: Türk Silahlı Kuvvetleri (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı dâhil) birlik, karargâh, kurum ve kuruluşları ile sözleşmeli er adayları arasında; askerî eğitime alınmaları konusunda yapılan ve askerî eğitim dönemi başlangıcı ile sözleşme yapılıncaya kadar geçecek süreyi kapsayan sözleşmeyi,

  c) Sözleşme: Türk Silahlı Kuvvetleri (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı dâhil) birlik, karargâh, kurum ve kuruluşları ile sözleşmeli er adaylarından askerî eğitimi başarıyla tamamlayanlar arasında yapılan, başlangıçta üç yıldan az olmamak şartıyla en fazla dört yıl, müteakiben bir yıldan az üç yıldan fazla olmayan ve hizmet yükümlülüğü getiren, yönetmelikte belirtilen örneğine göre hazırlanmış olan sözleşmeyi,

  ç) Sözleşmeli er adayı: Sözleşmeli er yetiştirilmek amacıyla ön sözleşme yapılarak askerî eğitime alınanları,

  d) Sözleşmeli erbaş ve er: Erbaş ve er kadro görev yerlerinde, bu Kanun esaslarına göre istihdam edilenleri,

  e) Sözleşme yılı: Sözleşmenin yürürlüğe girdiği ay ve günü başlangıç olarak kabul eden ve bu tarihten itibaren geçen her bir yıllık süreyi,

  ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM

  Kaynak, Yetiştirme, Hizmet Şartları, Yedeklik Dönemi,

  Görev ve Sözleşme Süreleri

  Kaynak

  MADDE 3 – (1) (Değişik: 10/12/2014-6582/ 2 md.) Sözleşmeli er kaynaklarını;

  a) En az ilköğretim veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olup, askerlik hizmetini erbaş ve er olarak tamamlamış ve düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın ocak ayının ilk günü itibarıyla yirmi beş yaşını bitirmemiş olanlar,

  b) En az ortaöğretim veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olup, askerlik hizmetine başlamamış veya askerlik hizmetini tamamlamamış olanlardan, düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın ocak ayının ilk günü itibarıyla yirmi yaşından gün almış ve yirmi beş yaşını bitirmemiş olanlar,

  teşkil eder.

  Ayrıca, (a) bendinde sayılanlardan askerlik hizmetine başlamamış veya askerlik hizmetini tamamlamamış olanların, (b) bendi kapsamında sözleşmeli erliğe alınıp alınmayacakları kaynak ihtiyacı dikkate alınarak Millî Savunma Bakanlığı tarafından belirlenir.

  (2) Askerî okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden her ne sebeple olursa olsun ilişikleri kesilen personel sözleşmeli er olarak alınmaz.

  (3) Sözleşmeli erlik için aşağıdaki nitelikler aranır:

  a) Türk vatandaşı olmak.

  b) Bu Kanunda belirtilen öğrenim ile ilgili şartları taşımak.

  c) Sağlık ile ilgili Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak.

  ç) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

  d) Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlardan birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi;

  1) Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama ile zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, gayri tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından,

  2) Firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından,

  3) 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148 inci maddesinde belirtilen suçlardan,

  birisinden mahkûm olmamak.

  e) Taksirli suçlar hariç olmak üzere bir suçtan bir ay veya daha fazla hapis cezası ile mahkûm olmamak.

  f) (Değişik: 15/8/2017-KHK-694/164 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7078/159 md.) Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmış olmak; güvenlik soruşturmasının sonucunun henüz gelmediği hallerde arşiv araştırması olumlu sonuçlanmış olmak.[1]

  g) Yapılacak fiziki kabiliyet testi ve mülakatlarda başarılı olmak.

  (4) Asgari tugay veya eşidi birlik komutanı veya kurum amiri tarafından haklarında “sözleşmeli erbaş ve er olur” belgesi düzenlenen personelin müracaatları öncelikle kabul edilir.

  Sözleşme, hizmet şartları ve yedeklik dönemi

  MADDE 4 – (1) Sözleşmeli er adayları, ön sözleşme yapılarak askerî eğitime alınır. Askerî eğitimi başarı ile tamamlayanlarla, dört yıldan fazla olmamak kaydıyla en az üç yıllık sözleşme yapılır. Müteakip sözleşmeler, bir yıldan az üç yıldan fazla olmamak şartıyla azamî yedi yıllık hizmet süresi sonuna kadar uzatılabilir.[2]

  (2) Seferberlik, savaş veya terörle mücadeleden kaynaklanan zorunlu hâllerde ihtiyaç duyulanların sözleşme süreleri, talebe ve yaş haddine bakılmaksızın Kuvvet Komutanları, Jandarma Genel Komutanı veya Sahil Güvenlik Komutanının istemi üzerine ve durumun devamı müddetince, Genelkurmay Başkanının onayı ile uzatılabilir.[3]

  (3) Sözleşmeli erbaş ve erler ile sözleşmeli er adayları, asker kişi sayılırlar. Sözleşmeli erbaşlar, muvazzaflık hizmetinde olan emsal rütbedeki erbaşların üstü, emsal rütbedeki uzman erbaşların astıdır. Sözleşmeli erbaşlar hakkında rütbenin geri alınması feri cezası uygulanmaz.

  (4) Sözleşmeli erbaş ve erler istihdam edildikleri kadro görevleri ile 4/1/1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununda erbaş ve erler için belirtilen görevleri yaparlar. Bu Kanunda hüküm bulunmayan hâllerde sözleşmeli erbaş ve erler hakkında, erbaş ve erlere ilişkin hükümler uygulanır.

  (5) Sözleşmeli erbaş ve erlerin sınıfları, Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığınca değiştirilebilir.

  (6) (Değişik:18/2/2021-7281/39 md.) Sefer görev emirleri, öncelikle sözleşmeli erbaş ve er olarak görev yaptıkları sınıf, branş, ihtisas ve rütbe esasları dikkate alınarak çıkarılır.

  (7) Terhis kaydı, yedeklik yoklaması, hizmete celp, eğitim ve tatbikat gibi yedeklik dönemine ilişkin olarak bu Kanunda düzenlenmeyen hususlarda, 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu ile 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askerî Memurlar Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

  Rütbe Bekleme Süreleri, Sözleşmenin Yenilenmesi ve Feshi

  Rütbe bekleme süreleri ve sözleşmenin yenilenmesi

  MADDE 5 – (1) Sözleşmeli erlikte en az iki yılını tamamlayanlar, kadro görev yeri uygunsa liyakat durumu da dikkate alınarak yönetmelikte belirtilen esaslar dâhilinde sözleşmeli onbaşılığa; sözleşmeli onbaşılıkta en az iki yılını tamamlayanlar, kadro görev yeri uygunsa liyakat durumu da dikkate alınarak yönetmelikte belirtilen esaslar dâhilinde sözleşmeli çavuşluğa geçirilir.

  (2) (Değişik: 13/7/2013-6496/2 md.) Her sözleşme süresinin sona erme tarihinden en az üç ay önce, sözleşmeli erbaş ve erler sözleşmeyi yenileyeceklerine dair yazılı bildirimde bulunmadıkları takdirde, sözleşme kendiliğinden sona erer. Terörle mücadele sırasında veya bu görevlerinden dolayı alıkonulan ya da kaybolanların sözleşme süreleri, akıbetleri açıklığa kavuşturulana kadar kuvvet komutanları, Jandarma Genel Komutanı veya Sahil Güvenlik Komutanının göstereceği lüzum üzerine, durumun devamı müddetince, Genelkurmay Başkanının onayı ile talebe bakılmaksızın bu Kanunda belirtilen yaş haddini geçmemek üzere uzatılabilir.

  (3) Sözleşmeli erbaş ve erler, sözleşme süreleri sona ermeden sözleşmelerini tek taraflı olarak feshedemezler. Ancak, ilk sözleşmeyi müteakip yapılacak sözleşmelerin süresi bitmeden, fesih talebine ilişkin sebepleri Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığınca yönetmelikte belirtilen hizmet gerekleri ve koşullar gözetilerek uygun olduğuna karar verilen sözleşmeli erbaş ve erlerin sözleşmeleri idarece feshedilebilir. Bu şekilde sözleşmeleri feshedilenler, 7 nci maddenin beşinci ve altıncı fıkraları ile 8 inci maddenin ikinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen haklardan istifade ederler.

  Sözleşmenin idarece feshi

  MADDE 6 – (1) Sözleşmeli er adaylarının ön sözleşmeleri, aşağıdaki nedenlerle süresinin bitiminden önce feshedilir:

  a) Yönetmelikte belirtilen yetkili kurullarca, askerî eğitim esnasında başarısız veya disiplinsiz olduğuna karar verilmek.

  b) Yetkili sağlık kurullarınca askerî eğitime ve/veya göreve devam edemez kararı verilmiş olmak.

  c) Sözleşmeli er adayı olma şartlarından herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılmak veya sözleşme süresi içinde bu şartlardan herhangi birini kaybetmek.

  ç) Askerî eğitimin üçte birine katılmamak.

  d) (Ek: 15/8/2017-KHK-694/165 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7078/160 md.) Güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlanmak.

  (2) Ön sözleşme döneminde görevlerini icra ederken veya görevleri dolayısıyla bir saldırıya veya kazaya uğrayan ya da bir meslek hastalığına yakalanma neticesinde askerî eğitimin üçte birine devam etmeyerek başarısız kabul edilenler, bir kez olmak üzere sonraki dönemde açılacak askerî eğitime planlanırlar. İstekli olmaları, aranan sağlık ve diğer niteliklerini korumaları hâlinde yeniden ön sözleşme yapılarak eğitime alınırlar.

  (3) Ön sözleşme döneminde Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişikleri kesilen personelden, peşin olarak ödenen ücret ve ücretle birlikte ödenen diğer tüm özlük haklarının, çalışılmayan günlere ait kısmı geri alınır.

  (4) Sözleşmeli erbaş ve erlerin sözleşmeleri, aşağıdaki nedenlerle sözleşme süresinin bitiminden önce feshedilir:

  a) Disiplinsizlik ve ahlâki durum nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapamayacağı, sıralı amirlerinin her türlü bilgi ve belgeye dayanarak düzenleyeceği nitelik belgesi ile anlaşılmak.

  b) Yetersizlik ve görevde başarısız olma nedeniyle kendisinden istifade edilemeyeceği, sıralı amirlerinin her türlü bilgi ve belgeye dayanarak düzenleyeceği nitelik belgesi ile anlaşılmak.

  c) (Değişik:  22/1/2015-6586/96 md.) Son olarak verilen de dâhil olmak üzere, kararın kesinleştiği tarihten itibaren geriye doğru son bir yıl içinde toplamda otuz gün ve daha fazla oda hapsi veya hizmet yerini terk etmeme cezasına mahkum olmak veya en son aldığı disiplin cezasından geriye doğru son bir yıl içinde en az iki disiplin amirinden toplam sekiz defa veya daha fazla disiplin cezası almak.

  ç) Yasa dışı siyasi, yıkıcı ve bölücü faaliyetlerde bulunmak, tutum ve davranışlarıyla bu görüşleri benimsediği tespit edilmek.

  d) Sözleşmeli er olmak için gerekli nitelik ve şartlardan herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılmak veya sözleşme süresi içinde bu niteliklerinden herhangi birini kaybetmek.

  e) Yabancı uyruklu kişilerle yapılan evliliklerde, evlilikleri ilgili mevzuatta belirtilen esaslar dâhilinde Millî Savunma Bakanlığınca uygun görülmemek veya çeşitli nedenlerle Türk vatandaşlığını kaybetmek.[4]

  f) Yetkili sağlık kurullarınca ilgili yönetmelik doğrultusunda verilen kararlara göre sözleşmeli erbaş ve er olarak göreve devamı mümkün olmamak.

  g) İstihdam edildikleri sınıf ve branşlarda görev yapamayacaklarına dair yetkili sağlık kurullarınca karar verilenlerden, idarece başka bir sınıfta istihdamına gerek duyulmamak.

  ğ) Herhangi bir suç sebebiyle doksan günden fazla tutuklu kalmak ve göreve başlama tarihinden önce işlediği 3 üncü maddede belirtilen bir suç nedeniyle soruşturması devam edenlerden, haklarında verilecek olan mahkûmiyet hükmü göreve başladıktan sonra kesinleşmiş olmak.

  h) (Ek: 15/8/2017-KHK-694/165 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7078/160 md.) Güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlanmak.[5]

  (5) (Değişik: 10/12/2014-6582/3 md.)  Askerlik hizmetini tamamlayanlar ile tamamlamış sayılanlardan sözleşmesi feshedilerek ilişiği kesilenler, yedekte erbaş ve er kaynağına alınırlar.

  (6) Dördüncü fıkranın (f) ve (g) bentleri gereğince sözleşmeleri idarece feshedilenler 7 nci maddenin beşinci ve altıncı fıkralarında belirtilen haklardan istifade ederler.

  (7) Görevde başarısız olma ve kendilerinden istifade edilememe hâlleri ile bunlara yapılacak işlemler yönetmelikle düzenlenir.

  (8) (Değişik: 31/1/2013-6413/45 md.) Sözleşmenin yapılmasını müteakip;

  a) Barışta ve savaşta, görevini icra ederken veya görevi dolayısıyla bir saldırıya, kazaya uğrayan ya da bir meslek hastalığına yakalananlar,

  b) Kanser, tüberküloz, kronik böbrek yetmezliği ile ruh ve sinir hastalıkları gibi sağlık kurulları raporlarında uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösterdiği belirtilen bir hastalığa yakalananlardan, toplam olarak ve fiilen üç yılı geçmemek şartıyla tedavi, istirahat veya hava değişimine tabi tutulanlar,

  hariç olmak üzere, sözleşmeli erbaş ve erlerin hava değişimi ve istirahat süresinin toplamı, istirahat ve hava değişiminin başladığı tarihten geriye doğru son bir yıl içerisinde (yatarak tedavi olma süreci hariç) üç ayı geçemez. Sürenin hesaplanmasına en son alınan hava değişimi ve istirahat süresi dahil edilir. Hava değişimi ve istirahat süresi üç ayı geçenlerin sözleşmeleri feshedilerek Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişikleri kesilir.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

  Özlük Hakları, Sosyal Haklar, İzin, Kıyafet ve Barınma

  Sosyal güvenlik ve mali haklar

  MADDE 7 – (1) Sözleşmeli er adayları ile sözleşmeli erbaş ve erler; ön sözleşme yapılması ile birlikte 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılır. Prime esas kazançların hesabında; sözleşmeli er adayı, sözleşmeli er ve sözleşmeli onbaşı olarak istihdam edilenler için uzman onbaşıların, sözleşmeli çavuş olarak istihdam edilenler için ise uzman çavuşların prime esas kazanç tutarları esas alınır.

  (2) Sözleşmeli er adaylarına, sözleşmeli erlerin birinci hizmet yılı için öngörülen ücretin üçte ikisi oranında, aynı esas ve usuller çerçevesinde aylık ücret ödenir. Ödemeler, her ayın başında peşin olarak yapılır. Sözleşmeli er adayları, ön sözleşme tarihinden itibaren ücrete hak kazanırlar. Sözleşmeli er adaylarının, ön sözleşme dönemindeki iaşe ve ibateleri, Devlet tarafından karşılanır.

  (3) Sözleşmeli erbaş ve erlere, sözleşme tarihinden geçerli olarak, 15.330 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarın hizmet yıllarına göre bu Kanuna ekli (1) sayılı Cetvelde belirlenen oran ile çarpımı sonucu bulunacak tutar üzerinden aylık ücret verilir. Ekli (l) sayılı Cetvelde belirlenen oran, komando birliklerinde görevli sözleşmeli erbaş ve erlere yüzde sekiz, sınır birliklerinde, gemide ve yüzer birliklerde fiilen görevli sözleşmeli erbaş ve erlere yüzde üç arttırımlı uygulanır. Sözleşmeli erbaş ve erlere ödenecek ücretten, damga vergisi dışında herhangi bir vergi kesilmez.[6][7]

  (4) Sözleşmeli er adayları ile sözleşmeli erbaş ve erlerden uçuş, paraşüt, denizaltı, dalgıç ve kurbağa adam hizmetlerinde görevlendirilenlere, bu hizmetlerde görevlendirilen ve aynı uçuş, dalış ve atlayış hizmet süresinde bulunan astsubaylara 28/2/1982 tarihli ve 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu esaslarına göre hizmet yılları itibarıyla ödenen uçuş, dalış ve atlayış tazminatlarının yüzde yirmibeşi tutarında aylık uçuş, dalış ve atlayış tazminatı ilaveten ödenir. Ayrıca, bu kapsamda bulunanlar hakkında 2629 sayılı Kanunun şehitlik ve sakatlık tazminatı hükümleri uygulanır. Jandarma Genel Komutanlığı kadrolarında  görev  yapan  sözleşmeli erbaş ve erlere 10/3/1983 tarihli ve 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununun 21 inci maddesinde, Sahil Güvenlik Komutanlığı kadrolarında görev yapan sözleşmeli erbaş ve erlere ise 9/7/1982 tarihli ve 2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanununun 16 ncı maddesinde öngörülen ödeme tutarının yüzde kırkı, aynı usul ve esaslar çerçevesinde ödenir. Tutuklanan, firar eden veya izin tecavüzünde bulunan ve cezası infaz edilmekte olan sözleşmeli erbaş ve erlerin ücret ve diğer ödemeleri hakkında 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 65 inci maddesi hükümleri uygulanır.

  (5) Kendi kusurları olmaksızın veya ilk sözleşmesini yahut müteakip sözleşme süresini bitirmesinden dolayı Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılan sözleşmeli erbaş ve erlere, ayrıldıkları tarihteki 15.330 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarın, bu Kanuna ekli (2) sayılı Cetvelde hizmet yıllarına göre belirlenen oran ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ödeme yapılır. Bu ödemeden, damga vergisi hariç herhangi bir vergi kesilmez.[8]

  (6) Çeşitli nedenlerle Türk vatandaşlığını kaybedenlerin yahut disiplinsizlik, ahlaki durum veya diğer nedenlerle Türk Silahlı Kuvvetlerinde kalması uygun görülmeyerek sözleşmeleri feshedilenlere, beşinci fıkrada öngörülen ödeme yapılmaz. Sağlık yahut bulunduğu kadronun kaldırılması sebebiyle sözleşme yılını tamamlayamadan ayrılmak mecburiyetinde kalanlara, sözleşmeli olarak görev yaptığı yıllara ait ödeme tutarına, hizmet ettiği ve tamamlayamadığı sözleşme yılına ait ödeme tutarının oniki aya eşit olarak bölünmek suretiyle hizmet ettiği her aya isabet eden miktarda ilave edilerek ödeme yapılır.

  (7) Sözleşmeli erbaş ve erlerden ayrıldıktan sonra ilgili mevzuatına göre kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilenler ile iş kanunlarına tabi olarak çalışanların emekli olmaları durumunda; ilgili mevzuatına göre ödenecek emekli ikramiyesi, iş sonu tazminatı ve kıdem tazminatının hesabında, bu maddenin beşinci ve altıncı fıkralarına göre yapılan ödemede esas alınan hizmet süreleri dikkate alınmaz.

  (8) Görevde iken işledikleri kasıtlı suçlardan haklarında dava açılan ancak, yargılama sırasında sözleşme süresinin bitmesi nedeniyle kendi istekleri ile ayrılan sözleşmeli erbaş ve erlere, yargılama sonuçlanıp kesinleşinceye kadar beşinci fıkrada öngörülen ödeme yapılmaz. Yargılama sonucunda beraat edenlere hak ettikleri bu ödeme yapılır, mahkûm olanlara ise yapılmaz.

  (9) Vefat eden sözleşmeli erbaş ve erlerin kanuni mirasçılarına, bu maddenin beşinci ve altıncı fıkralarında öngörülen ödeme aynen yapılır.

  (10) Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından, mevzuatı uyarınca kendilerine veya hak sahiplerine aylık bağlananlara, beşinci ve altıncı fıkralarda öngörülen ödemeler yapılmaz.

  (11) (Değişik: 26/6/2012-6336/23 md.) Vefat eden ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ilgili mevzuat hükümleri gereğince emekliye ayrılan sözleşmeli erbaş ve erlerden, o aya ait peşin ödenen aylık geri alınmaz.

  (12) (Ek: 13/7/2013-6496/3 md.) Esir düşen, görevi sırasında harp gaibi olan veya enterne edilenler ile terörle mücadele görevi sırasında veya bu görevlerinden dolayı alıkonulan ya da kaybolan sözleşmeli erbaş ve erler hakkında 926 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

  (13) (Ek: 20/11/2017-KHK-696/110 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7079/103 md.)  Resmi sağlık kurumları tarafından düzenlenen sağlık kurulu raporu üzerine verilen hastalık izinleri, kanser, verem ve akıl hastalıkları gibi uzun süreli tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığa yakalananların kullandığı hastalık izinleri ve hastalıkları sebebiyle resmi yataklı tedavi kurumlarında yatarak tedavi görülen tedavi süreleri ile terörle mücadele veya hudut birliklerindeki görevleri nedeniyle yaralanan personel hariç olmak üzere, bir takvim yılı içinde kullandığı hastalık izin süreleri toplamı onbeş günü aşan sözleşmeli er adayları ile sözleşmeli erbaş ve erlere, aşan günlere isabet eden aylık ücretleri yüzde on eksik ödenir.

  İzin, sosyal haklar, tertip edilme ve kuvvet değiştirme

  MADDE 8 – (1) Sözleşmeli erbaş ve erlerden barışta ve savaşta görev esnasında veya görev dışında görevlerinden dolayı bir saldırıya veya kazaya uğrayan veya bir meslek hastalığına yakalananların, iyileşinceye kadar ilişikleri kesilmez, izinli sayılırlar. Sıhhî arızası devam edenler ve kendisinden istifade edilemeyeceği anlaşılanlar hakkında 5510 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

  (2) Sözleşmeli erbaş ve erlerden;

  a) Kendi kusurları olmaksızın idare tarafından sözleşmeleri yenilenmeyenler ile sözleşme süresi içinde vefat, bir yıl içerisinde 6 ncı maddede belirtilen süreden daha fazla hava değişimi süresini geçirme, bulunduğu kadronun kaldırılması, istihdam edildiği kadronun sağlık niteliğini kaybetme nedenleriyle sözleşmeleri sona erenler, sözleşmeli erbaş ve er olarak hizmet ettikleri süre kadar,

  b) Sözleşme süresi sonunda kendi istekleriyle sözleşmelerini yenilemeyenler ile istihdam edildiği kuvvetinin değiştirilmesi yahut sınıfının kaldırılması sebebiyle kendi istekleri üzerine sözleşmesini feshedenler, sözleşmeli erbaş ve er olarak hizmet ettikleri sürenin yarısı kadar,

  müddetle genel sağlık sigortalısı sayılmaya devam olunur. Bu şekilde genel sağlık sigortalısı sayılmaya devam olunanların sigortalı hissesi dâhil genel sağlık sigortası primleri, prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz katı üzerinden, Milli Savunma Bakanlığı veya İçişleri Bakanlığı tarafından ödenir. Genel sağlık sigortası priminin ödenmeye devam olunacağı dönem içerisinde, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde belirtilen sigortalılık hâllerinden biri kapsamında sigortalı olmayı gerektiren bir işte çalışanların, bu şekilde çalışmaları sebebiyle adlarına genel sağlık sigortası primi ödenen süreler için bu fıkra hükümlerine göre genel sağlık sigortası primi ödenmez.

  (3) Sözleşmeli erbaş ve erlerin vefatı hâlinde, 211 sayılı Kanunun 66 ncı maddesinin (b) fıkrası hükmü uygulanır.

  (4) Sözleşmeleri sağlık nedeniyle sona erenlerden; sözleşmelerinin sona ermesine neden olan sıhhî arızalarının tedavisine devam edilenlere, sözleşme sona erme tarihinden başlamak şartıyla oniki ayı geçmemek üzere tedavi süresince, görevdeki emsallerinin 7 nci maddenin üçüncü fıkrasına göre almış oldukları aylık net ücretin üçte ikisi her ay sağlık yardımı olarak kurumlarınca ödenir. Bu ödemeden hiçbir kesinti yapılmaz. Ödemeye ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir. Ancak, sözleşme sona erme tarihinden itibaren oniki ay içerisinde sözleşmenin sona ermesine neden olan sıhhî arızasından dolayı, malûllük aylığına hak kazananlara, hak kazandıkları tarihten itibaren söz konusu yardım kesilir.

  (5) (Değişik: 22/1/2015-6586/97 md.) Sözleşmeli erbaş ve erlerin barışta her yıl otuz gün yıllık planlı izin hakkı vardır. Bu müddete yol dâhil değildir. Ayrıca, kısa süreli mazeretlerde kullanılmak üzere on beş güne kadar yıllık mazeret izni verilebilir. Yıllık izinlerin verilmesi, zamanı ve süresi hizmetin aksamaması esas alınmak suretiyle kıta, karargâh ve kurum amirlerince düzenlenir. On beş günlük mazeret izni dışında sözleşmeli erbaş ve erlere;

  a) (Değişik: 15/8/2017-KHK-694/166 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7078/161 md.) Ana, baba, eş, çocuk ve kardeşlerinin ölümü hâlinde on gün, kendisinin evlenmesi halinde yedi gün, eşinin doğum yapması halinde on gün,

  b) Yangın, deprem ve su baskını gibi olağanüstü bir mazeret dolayısıyla bir yıl içinde otuz güne kadar,

  mazeret izni verilebilir. Verilen mazeret izinleri yıllık izne mahsup edilmez. İzinler, ilgili yönetmelik esaslarına göre düzenlenir. Görev ve hizmet ihtiyacının gerektirdiği durumlarda asgari tugay ve eşidi komutan veya amirin onayıyla bu Kanun kapsamına giren personel izinden geriye çağrılabilir.

  (6) Sözleşmeli erbaş ve erlerin giyecek, bakım ve barınmaları ile iaşeleri erbaş ve erler gibi Devlet tarafından sağlanır. Bunlara, bu kapsamda başkaca bir ödeme yapılmaz. Sözleşmeli erbaş ve erlerin giyim, kuşam istihkakları, ilgili bakanlıklarca düzenlenecek istihkak ve tahsis listelerinde gösterilir.

  (7) Sözleşmeli erbaş ve erlerin kıyafetleri ile rütbelerinin şekli ve niteliği ilgili yönetmelikte gösterilir. Sözleşmeli erbaş ve erlerin silahları kadro silahıdır.

  (8) Sözleşmeli erbaş ve erlerin günlük faaliyet programı ve hafta sonu izinleri, 1111 sayılı Kanun gereği askerlik yapanlarda olduğu gibidir. Sözleşme ve görev süresince kışlada iskân edilirler. (Ek cümle:16/7/2020-7250/15 md.) Ancak sözleşmeli erbaş ve erlere birliğin günlük faaliyet programı ile görevlerini ve emniyetini aksatmayacak şekilde hafta içi mesai sonrası ve hafta sonu görev yerlerinden ayrılmaları için izin verilir.

  (9) (Değişik: 13/7/2013-6496/4 md.) Sözleşmeli erbaş ve erlerin ilk ve müteakip birliklere tertibi ilgili kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Başkanlıklarınca yapılır. Bu şekilde tertip edilen personel hakkında 1111 sayılı Kanunun erbaş ve erlere ilişkin hükümleri uygulanır.

  (10) Sözleşmeli erbaş ve erlerin, istihdam edildikleri kadro görev yerlerinin bağlı olduğu kuvvetin değişmesi durumunda kuvvetleri, ilgili Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığının görüşleri alındıktan sonra ilgisine göre göre Milli Savunma Bakanlığı veya İçişleri Bakanlığı tarafından değiştirilebilir.[9]

  (11) Kendi kusurları olmaksızın sözleşmesi feshedilenler ile kendi isteği ile sözleşmesini yenilemeyenler veya ayrılanlar, ilgili mevzuattaki şartları sağlamak şartıyla uzman erbaşlığa veya astsubaylığa başvurabilirler. Başvuruda bulunan sözleşmeli erbaş ve erlere yönetmelikte belirtilen esaslar dâhilinde öncelik verilir. (Ek: 13/7/2013-6496/4 md.) Sözleşmeli çavuşlar, uzman erbaşlığa uzman çavuş rütbesiyle başlarlar.

  Özel hükümler ve yönetmelik

  MADDE 9 – (1) Bu Kanunda hüküm bulunmayan hâllerde, 1111 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

  (2) Sözleşmeli er temin etmekten sorumlu birimler, sözleşmeli erbaş ve erlerde aranacak nitelikler, “sözleşmeli erbaş ve er olur” belgesi düzenleme esasları, müracaat şekli ve zamanı, müracaatın kabul edilmesi, sınav merkezi olarak tespit edilecek komutanlıkların belirlenmesi, sınav heyetlerinin oluşturulması, sözleşmeli onbaşılığa veya sözleşmeli çavuşluğa yükseltilme, sözleşme yapma ve feshi, askerî eğitim, değerlendirmeye esas alınacak nitelik belgesi, görevde başarısız olma ve kendilerinden istifade edilememe hâlleri ve bunlara yapılacak işlemler ile diğer hususlardaki usul ve esaslar altı ay içerisinde Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığınca müştereken yürürlüğe konulan yönetmelikle düzenlenir.

  Değiştirilen hükümler

  MADDE 10 – (1) (22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)

  (2) (8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)

  (3) (4/1/1961 tarihli ve 211 sayılı Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)

  (4) (25/10/1963 tarihli ve 353 sayılı Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)

  (5) (16/6/1964 tarihli ve 477 sayılı Disiplin Mahkemeleri Kuruluşu, Yargılama Usulü ve Disiplin Suç ve Cezaları Hakkında Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)

  (6) (14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)

  (7) (27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)

  (8) (4/7/1972 tarihli ve 1602 sayılı Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)

  (9) (9/7/1982 tarihli ve 2692 sayılı Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)

  (10) (28/5/1988 tarihli ve 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)

  (11) (31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)

  (12) (24/5/2007 tarihli ve 5668 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Besleme Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)

  (13) (27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)

  Kamuda istihdam

  EK MADDE 1 (Ek: 13/7/2013-6496/5 md.)

  (1) Sözleşmeli erbaş ve er olarak en az yedi hizmet yılını doldurarak ayrılanlardan nitelik belgesi olumlu olanlar, ilgili mevzuatlarındaki şartları taşımaları kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadro ve pozisyonlarına bu maddedeki usul ve esaslar çerçevesinde atanırlar.

  (2) Sözleşmeli erbaş ve erlerden talepte bulunanların bilgileri, hizmet süresi en fazla olandan başlamak üzere İçişleri veya Millî Savunma bakanlıkları tarafından yılda bir defa şubat ayının son gününe kadar Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. İlgili personelin bildirilmiş olması atanma için tek başına hak teşkil etmez. Bu madde kapsamında personel istihdam etmek isteyen kamu kurum ve kuruluşları atama yapmak istedikleri boş kadro ve pozisyon sayısının iki katı kadar adayı Devlet Personel Başkanlığından her yılın 15 Mart tarihine kadar talep ederler. Devlet Personel Başkanlığınca 1 Mayıs tarihine kadar yılda bir defa kamu kurum ve kuruluşlarına sözleşmeli erbaş ve er olarak hizmet süresi en fazla olandan başlayarak aday listeleri gönderilir. Bir ay içinde yapılacak mülakatta başarılı bulunarak atananların bilgileri bir ay içinde ilgili kamu kurum ve kuruluşu tarafından Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.

  (3) Ataması yapılan personel göreve başladığı tarihten itibaren atandığı kadro veya pozisyonun mali ve diğer haklarından faydalandırılır. Bunların sözleşmeli erbaş ve erlikte geçen hizmet süreleri, 657 sayılı Kanunda öngörülen öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla, başlangıç derece ve kademelerine her yıl bir kademe ilerlemesi ve her üç yıl bir derece yükselmesi sayılmak suretiyle kazanılmış hak aylık, derece ve kademeleri ile emekli ikramiyesinin hesabına esas sürenin tespitinde değerlendirilir. Atama onayı alınmasına rağmen görevine başlamayanlar ile başladıktan sonra herhangi bir sebeple görevden ayrılanlar bu madde kapsamında yeniden istihdam edilemezler. Seferberlik, savaş veya terörle mücadeleden kaynaklanan zorunlu hâllerde, kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından birinci fıkrada belirtilen hizmet süresi uzatılabilir.[10]

  (4) Başvuru, mülakat, atama ve diğer işlemlere ilişkin usul ve esaslar İçişleri ve Millî Savunma bakanlıkları ile Devlet Personel Başkanlığı tarafından müştereken çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

  (5) Bu madde kapsamında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye, gerekli bilgi ve belgeleri istemeye, araştırma ve inceleme yapmaya ve uygulamayı yönlendirmeye Devlet Personel Başkanlığı yetkilidir.

  EK MADDE 2 – (Ek: 11/2/2014-6519/60 md.)

  Askerî hizmete ilişkin görevleri sebebiyle haklarında kamu davası açılanlar hakkında 926 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

  Sevk tehiri, askerlik yükümlülüğünün yerine getirilmiş sayılması

  EK MADDE 3 – (Ek: 10/12/2014-6582/4 md.)  

  (1) Askerlik hizmetine başlamadan sözleşmeli erliğe kabul edilenlerin sevkleri; ilgili kuvvet komutanlığının, Jandarma Genel Komutanlığının veya Sahil Güvenlik Komutanlığının teklifine istinaden, sözleşmeli er oluncaya kadar Millî Savunma Bakanlığı tarafından tehir edilir.

  (2) Sözleşmeli erbaş ve erlerden, askerlik yükümlülüğünü daha önce tamamlamamış olanların, askerlik yükümlülüklerine ilişkin olarak uygulanacak hükümler şunlardır:

  a) Sözleşmeli erbaş ve erler ile sözleşmeli er adaylarından, ön sözleşme ve sözleşme süreleri içinde bu Kanunun 6 ncı maddesinin (b) ve (c) bentleri hariç olmak üzere birinci fıkrası ile (f) ve (g) bentleri hariç dördüncü fıkrası gereğince ilişiği kesilenlerden; ön sözleşme ve sözleşme döneminde ay olarak hizmette geçen sürelerinin üçte biri 1111 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasına göre belirlenen süreyi karşılayanlar, askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılır, bu süreyi karşılamayanların kalan süreleri tamamlattırılır.

  b) Yukarıdaki bentte belirtilen hâller dışında herhangi bir nedenle sözleşmesi sona eren sözleşmeli erbaş ve erler ile sözleşmeli er adaylarından, ön sözleşme ve sözleşme döneminde ay olarak hizmette geçen sürelerinin üçte biri;

  1) Sözleşmesinin sona erme tarihinde 1076 sayılı Kanuna tabi olanlardan, 1111 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre belirlenen süreyi karşılayanlar,

  2) Sözleşmesinin sona erme tarihinde 1111 sayılı Kanuna tabi olanlardan, söz konusu Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasına göre belirlenen süreyi karşılayanlar,

  askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılır, bu süreyi karşılamayanların kalan süreleri tamamlattırılır.

  c) Askerlik hizmetine devam ederken sözleşmeli er olarak alınanların, ön sözleşme imzaladıkları tarihe kadarki hizmet sürelerinin tamamı, kalan yükümlülük süresinin hesabından mahsup edilir.

  ç) Askerlik hizmetinin tamamlattırılması, ilgilinin ilişiği kesilmeden, kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından belirlenecek birliklerde, erbaş veya er olarak yerine getirilir.

  Yetki devri

  EK MADDE 4 – (Ek:  22/1/2015-6586/98 md.)

  (1) Millî Savunma ve İçişleri Bakanları, sözleşmeli erbaş ve erlerin adi malullük dâhil malullük veya vazife malullüğüne bağlı emeklilik işlemlerine ilişkin onay yetkisini devredebilirler.

  GEÇİCİ MADDE 1 – (Ek: 3/102016-KHK-676/70 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7070/56 md.)

  (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen FETÖ/PDY terör örgütüne aidiyeti, iltisakı veya irtibatı nedeniyle sözleşmeleri feshedilen sözleşmeli erbaş ve erler hakkında 22/7/2016 tarihli ve 667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları uygulanır.

  Yürürlük

  MADDE 11 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  MADDE 12 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

  (1) SAYILI CETVEL

  SÖZLEŞMELİ ERBAŞ/ERLER İÇİN AYLIK GÖSTERGE TABLOSU

  (2) SAYILI CETVEL

  (Değişik: 15/8/2017-KHK-694/167 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7078/162 md.)

  SÖZLEŞMELİ ERBAŞ/ERLER İÇİN İKRAMİYE GÖSTERGE TABLOSU

  6191 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN VEYA

  ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ

  TARİHLERİNİ GÖSTERİR TABLO

  Yazı kaynağı : www.mevzuat.gov.tr

  Sözleşmeli ere 84 bin lira tazminat

  Ba�bakanl�k Mevzuat� Geli�tirme ve Yay�n Genel M�d�rl���

  S�ZLE�MEL� ERBA� VE ER KANUNU �LE BAZI KANUNLARDA

  DE����KL�K YAPILMASINA DA�R KANUN

  Kanun No. 6496�������������������������������������������������������������������������������������������������������� Kabul Tarihi: 13/7/2013

  MADDE 1 � 10/3/2011 tarihli ve 6191 say�l� S�zle�meli Erba� ve Er Kanununun 4 �nc� maddesinin birinci f�kras�nda yer alan �yirmidokuz ya��n bitirildi�i y�l�n aral�k ay�� ibaresi �yedi y�ll�k hizmet s�resi� olarak de�i�tirilmi�tir.

  MADDE 2 � 6191 say�l� Kanunun 5 inci maddesinin ikinci f�kras� a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir.

  �(2) Her s�zle�me s�resinin sona erme tarihinden en az �� ay �nce, s�zle�meli erba� ve erler s�zle�meyi yenileyeceklerine dair yaz�l� bildirimde bulunmad�klar� takdirde, s�zle�me kendili�inden sona erer. Ter�rle m�cadele s�ras�nda veya bu g�revlerinden dolay� al�konulan ya da kaybolanlar�n s�zle�me s�releri, ak�betleri a��kl��a kavu�turulana kadar kuvvet komutanlar�, Jandarma Genel Komutan� veya Sahil G�venlik Komutan�n�n g�sterece�i l�zum �zerine, durumun devam� m�ddetince, Genelkurmay Ba�kan�n�n onay� ile talebe bak�lmaks�z�n bu Kanunda belirtilen ya� haddini ge�memek �zere uzat�labilir.�

  MADDE 3 � 6191 say�l� Kanunun 7 nci maddesine a�a��daki f�kra eklenmi�tir.

  �(12) Esir d��en, g�revi s�ras�nda harp gaibi olan veya enterne edilenler ile ter�rle m�cadele g�revi s�ras�nda veya bu g�revlerinden dolay� al�konulan ya da kaybolan s�zle�meli erba� ve erler hakk�nda 926 say�l� Kanun h�k�mleri uygulan�r.�

  MADDE 4 � 6191 say�l� Kanunun 8 inci maddesinin dokuzuncu f�kras� a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi� ve ayn� maddenin on birinci f�kras�na a�a��daki c�mle eklenmi�tir.

  �(9) S�zle�meli erba� ve erlerin ilk ve m�teakip birliklere tertibi ilgili kuvvet komutanl�klar�, Jandarma Genel Komutanl��� veya Sahil G�venlik Komutanl��� Personel Ba�kanl�klar�nca yap�l�r. Bu �ekilde tertip edilen personel hakk�nda 1111 say�l� Kanunun erba� ve erlere ili�kin h�k�mleri uygulan�r.�

  �S�zle�meli �avu�lar, uzman erba�l��a uzman �avu� r�tbesiyle ba�larlar.�

  MADDE 5 � 6191 say�l� Kanuna a�a��daki ek madde eklenmi�tir.

  �Kamuda istihdam

  EK MADDE 1 � (1) S�zle�meli erba� ve er olarak en az yedi hizmet y�l�n� doldurarak ayr�lanlardan nitelik belgesi olumlu olanlar, ilgili mevzuatlar�ndaki �artlar� ta��malar� kayd�yla kamu kurum ve kurulu�lar�n�n bo� kadro ve pozisyonlar�na bu maddedeki usul ve esaslar �er�evesinde atan�rlar.

  (2) S�zle�meli erba� ve erlerden talepte bulunanlar�n bilgileri, hizmet s�resi en fazla olandan ba�lamak �zere ��i�leri veya Mill� Savunma bakanl�klar� taraf�ndan y�lda bir defa �ubat ay�n�n son g�n�ne kadar Devlet Personel Ba�kanl���na bildirilir. �lgili personelin bildirilmi� olmas� atanma i�in tek ba��na hak te�kil etmez. Bu madde kapsam�nda personel istihdam etmek isteyen kamu kurum ve kurulu�lar� atama yapmak istedikleri bo� kadro ve pozisyon say�s�n�n iki kat� kadar aday� Devlet Personel Ba�kanl���ndan her y�l�n 15 Mart tarihine kadar talep ederler. Devlet Personel Ba�kanl���nca 1 May�s tarihine kadar y�lda bir defa kamu kurum ve kurulu�lar�na s�zle�meli erba� ve er olarak hizmet s�resi en fazla olandan ba�layarak aday listeleri g�nderilir. Bir ay i�inde yap�lacak m�lakatta ba�ar�l� bulunarak atananlar�n bilgileri bir ay i�inde ilgili kamu kurum ve kurulu�u taraf�ndan Devlet Personel Ba�kanl���na bildirilir.

  (3) Atamas� yap�lan personel g�reve ba�lad��� tarihten itibaren atand��� kadro veya pozisyonun mali ve di�er haklar�ndan faydaland�r�l�r. Bunlar�n s�zle�meli erba� ve erlikte ge�en hizmet s�releri, 657 say�l� Kanunda �ng�r�len ��renim durumlar�na g�re y�kselebilecekleri dereceleri a�mamak kayd�yla, ba�lang�� derece ve kademelerine her y�l bir kademe ilerlemesi ve her �� y�l bir derece y�kselmesi say�lmak suretiyle kazan�lm�� hak ayl�k, derece ve kademeleri ile emekli ikramiyesinin hesab�na esas s�renin tespitinde de�erlendirilir. Atama onay� al�nmas�na ra�men g�revine ba�lamayanlar ile ba�lad�ktan sonra herhangi bir sebeple g�revden ayr�lanlar bu madde kapsam�nda yeniden istihdam edilemezler. S�k�y�netim, seferberlik, sava� veya ter�rle m�cadeleden kaynaklanan zorunlu h�llerde, kuvvet komutanl�klar�, Jandarma Genel Komutanl��� veya Sahil G�venlik Komutanl��� taraf�ndan birinci f�krada belirtilen hizmet s�resi uzat�labilir.

  (4) Ba�vuru, m�lakat, atama ve di�er i�lemlere ili�kin usul ve esaslar ��i�leri ve Mill� Savunma bakanl�klar� ile Devlet Personel Ba�kanl��� taraf�ndan m��tereken ��kar�lacak y�netmelikle d�zenlenir.

  (5) Bu madde kapsam�nda ortaya ��kabilecek teredd�tleri gidermeye, gerekli bilgi ve belgeleri istemeye, ara�t�rma ve inceleme yapmaya ve uygulamay� y�nlendirmeye Devlet Personel Ba�kanl��� yetkilidir.�

  MADDE 6 � 16/6/1927 tarihli ve 1076 say�l� Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanununa a�a��daki ek madde eklenmi�tir.

  �EK MADDE 9 � Bu Kanun kapsam�nda askerlik y�k�ml�l���n� yerine getirenlere, askerli�e sevk edildi�i tarihten ge�erli olmak �zere; yedek subaylar i�in s�n�f okulunda ge�en s�renin biti� tarihine, Mill� E�itim Bakanl��� b�nyesinde ��retmen olacaklar i�in temel askerlik e�itimi s�resinin biti� tarihine, erba� ve er olarak yerine getirenler i�in ise askerlik hizmet s�resinin biti� tarihine kadar �lenler ile sakatlanma sebebiyle s�resinden �nce terhis edilenlerden veya s�resinde terhis edilmi� olsa bile yap�lan tedaviye ra�men askerli�e elveri�siz h�le gelecek �ekilde sakatlanm�� olanlardan, 5434 say�l� Kanun veya 5510 say�l� Kanun kapsam�nda ayl�k ba�lanmamas� veya 3/11/1980 tarihli ve 2330 say�l� Nakdi Tazminat ve Ayl�k Ba�lanmas� Hakk�nda Kanun gere�ince tazminat �denmemesi kayd�yla; �lenlerin dul ve yetimlerine (400.000) g�sterge rakam�n�n, sakatlananlara ise Vazife Malull�klerinin Nevileri ile Dereceleri Hakk�nda Nizamname h�k�mlerine g�re tespit edilecek sakatl�k derecelerine g�re a�a��da belirlenen g�sterge rakamlar�n�n memur maa� katsay�s� ile �arp�m� sonucunda bulunacak miktar kadar, bir defaya mahsus olmak �zere tazminat �denir. Ancak, s�z konusu olaylar�n ger�ekle�ti�i tarihte bakaya, firar, izin tecav�z�, hava de�i�imi tecav�z�nde bulunanlar ile kendini askerli�e yaramayacak h�le getirmek ve askerlikten kurtulmak i�in hile kullanmak su�undan h�k�m giyenlerin, su�a konu eylemleri sonucu �l�m ve sakatlanma nedeniyle ve intihar sonucu meydana gelen �l�m ve sakatlanma olaylar�nda bu �deme yap�lmaz. Bu tazminattan damga vergisi d���nda herhangi bir vergi ve kesinti yap�lmaz ve bu tazminat haczedilemez. Tazminat�n �denmesine ili�kin usul ve esaslar ��i�leri ve Mill� Savunma bakanl�klar� taraf�ndan m��tereken haz�rlanan y�netmelikle d�zenlenir.

  ����������������� Sakatl�k Derecesi����������� �denecek Tazminat G�stergesi

  ����������������������������� 1����������������������������������������� 400.000

  ����������������������������� 2����������������������������������������� 360.000

  ����������������������������� 3����������������������������������������� 330.000

  ����������������������������� 4����������������������������������������� 300.000

  ����������������������������� 5����������������������������������������� 270.000

  ����������������������������� 6����������������������������������������� 240.000�

  MADDE 7 � 21/6/1927 tarihli ve 1111 say�l� Askerlik Kanununun 77 nci maddesinin birinci f�kras�n�n d�rd�nc� c�mlesi a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir.

  �Y�lda otuz g�nden fazla izin ile acemi e�itimini tamamlamam�� bulunan y�k�ml�lerden fevkalade �z�rleri oldu�u anla��lanlara izin verebilmek hakk� asgari alay ve e�iti komutanl���na (Deniz ve Hava Kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanl��� ve Sahil G�venlik Komutanl���nda e�iti) aittir.�

  MADDE 8 � 1111 say�l� Kanunun 79 uncu maddesi a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir.

  �MADDE 79 � Firar, izin veya hava de�i�imi tecav�z�nde olan y�k�ml�ler hakk�nda tanzim edilen su� dosyas�, su�un olu�mas� i�in �ng�r�len s�relerin ge�mesini m�teakip, birlik veya kurum amirliklerince adli y�nden ba�l� bulunulan asker� mahkemenin te�kilat�nda kuruldu�u k�ta komutanl��� veya asker� kurum amirli�ine derhal g�nderilir. Haz�rlanan su� dosyas�nda y�k�ml�lerin ka�t�klar� tarih ile �zerlerinde g�t�rd�kleri e�ya ve te�hizat belirtilir. Yap�lan bu i�lemler ayr�ca kay�tl� olduklar� askerlik �ubelerine bildirilir. Askerlik �ubelerince y�k�ml�lerin adreslerine bilgilendirme ama�l� yaz� g�nderilir.�

  MADDE 9 � 1111 say�l� Kanunun 80 inci maddesinin birinci f�kras� a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi� ve maddeye birinci f�kras�ndan sonra gelmek �zere a�a��daki f�kralar eklenmi�tir.

  �Firar, izin veya hava de�i�imi tecav�z�nde olan y�k�ml�lerden haklar�nda adli makamlarca ��kar�lm�� yakalama kararlar� olanlar, ele ge�irilinceye kadar kolluk kuvvetlerince aran�r. Yakalananlar hakk�nda ilgili adli makam�n talimat� do�rultusunda i�lem yap�l�r.�

  �Haklar�nda adli makamlarca ��kar�lm�� yakalama karar� olmayanlardan kendili�inden gelen ya da kolluk kuvvetleri taraf�ndan askerlik �ubelerine teslim edilenler, yol ve ia�e bedelleri �denerek serbest olarak birlik ve kurumlar�na sevk edilirler.

  Ter�rle m�cadele g�revi s�ras�nda veya bu g�revinden dolay� al�konulan veya kaybolan er ve erba�lar�n yeniden birliklerine d�nmeleri h�linde durumlar�, mensup olduklar� kuvvet komutanl�klar�nca te�kil edilecek kurul taraf�ndan incelenir. Ka��r�lma veya kaybolma ile ilgili olarak kusurlu g�r�lenler hakk�nda soru�turma dosyas� tanzim edilerek yetkili makamlara intikal ettirilir. Kurul taraf�ndan kusursuz g�r�lenler ile haklar�nda kovu�turmaya yer olmad��� veya beraat karar� verilenlerin birliklerinden ayr� ge�irdi�i s�reler hizmetten say�l�r ve �denmemi� �zl�k haklar� �denir.�

  MADDE 10 � 1111 say�l� Kanuna a�a��daki ek madde eklenmi�tir.

  �EK MADDE 8 � Bu Kanun kapsam�nda askerlik y�k�ml�l���n� yerine getirenlere; askerli�e sevk edildi�i tarihten, askerlik hizmet s�resinin biti� tarihine kadar �lenler ile sakatlanma sebebiyle s�resinden �nce terhis edilenlerden veya s�resinde terhis edilmi� olsa bile yap�lan tedaviye ra�men askerli�e elveri�siz h�le gelecek �ekilde sakatlanm�� olanlardan, 5434 say�l� Kanun veya 5510 say�l� Kanun kapsam�nda ayl�k ba�lanmamas� veya 3/11/1980 tarihli ve 2330 say�l� Nakdi Tazminat ve Ayl�k Ba�lanmas� Hakk�nda Kanun gere�ince tazminat �denmemesi kayd�yla; �lenlerin dul ve yetimlerine (400.000) g�sterge rakam�n�n, sakatlananlara ise Vazife Malull�klerinin Nevileri ile Dereceleri Hakk�nda Nizamname h�k�mlerine g�re tespit edilecek sakatl�k derecelerine g�re a�a��da belirlenen g�sterge rakamlar�n�n memur maa� katsay�s� ile �arp�m� sonucunda bulunacak miktar kadar, bir defaya mahsus olmak �zere tazminat �denir.

  Ancak, s�z konusu olaylar�n ger�ekle�ti�i tarihte bakaya, firar, izin tecav�z�, hava de�i�imi tecav�z�nde bulunanlar ile kendini askerli�e yaramayacak h�le getirmek ve askerlikten kurtulmak i�in hile kullanmak su�undan h�k�m giyenlerin, su�a konu eylemleri sonucu �l�m ve sakatlanma nedeniyle ve intihar sonucu meydana gelen �l�m ve sakatlanma olaylar�nda bu �deme yap�lmaz. Bu tazminattan damga vergisi d���nda herhangi bir vergi ve kesinti yap�lmaz ve bu tazminat haczedilemez. Tazminat�n �denmesine ili�kin usul ve esaslar ��i�leri ve Mill� Savunma bakanl�klar� taraf�ndan m��tereken haz�rlanan y�netmelikle d�zenlenir.

  ����������������� Sakatl�k Derecesi����������� �denecek Tazminat G�stergesi

  ����������������������������� 1����������������������������������������� 400.000

  ����������������������������� 2����������������������������������������� 360.000

  ����������������������������� 3����������������������������������������� 330.000

  ����������������������������� 4����������������������������������������� 300.000

  ����������������������������� 5����������������������������������������� 270.000

  ����������������������������� 6����������������������������������������� 240.000�

  MADDE 11 � 1111 say�l� Kanuna a�a��daki ek madde eklenmi�tir.

  �EK MADDE 9 � �lgili mevzuat h�k�mlerine uygun olarak al�nm�� bir diploma, sertifika veya ehliyet gibi belgelere sahip olan, bu Kanun h�k�mlerine g�re silah alt�na al�nan ve askerlik y�k�ml�l���n� yerine getirmekte olan erba� ve erler, �zel kanunlarda belirtilen ko�ullara uyulmas� �art�yla, asgari alay komutan� ve e�iti komutan�n onay� ile bu belgelerin kendilerine verdi�i yetki kapsam�ndaki g�revlerde �al��t�r�labilir, mesleki hizmetlerin y�r�t�lmesinde g�revlendirilebilir.�

  MADDE 12 � 7/5/1947 tarihli ve 5044 say�l� Asker� Okullar ��retmenleri Hakk�nda Kanunun 2 nci maddesinin birinci f�kras�n�n (I) numaral� bendi a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir.

  �I- Meslek dersleri ��retmenleri, muvazzaf veya emekli asker� personelden;�

  MADDE 13 � 5044 say�l� Kanunun 3 �nc� maddesinin birinci f�kras�n�n (II) numaral� bendi a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir.

  �II- Orta ��retim ��retmenli�i �artlar�n� ta��yan, muvazzaf veya emekli asker� personelden veya sivillerden;�

  MADDE 14 � 5044 say�l� Kanunun 4 �nc� maddesinin birinci f�kras� a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir.

  �Asker� okullar i�in 2 nci ve 3 �nc� maddelerde yaz�l� �artlar� ta��yan ��retmen bulunmad��� takdirde, m�tehass�s asker� personel ve m�tehass�s di�er Devlet memurlar�, ek g�revle, ��retmenli�e tayin olunurlar.�

  MADDE 15 � 5044 say�l� Kanunun 7 nci maddesi y�r�rl�kten kald�r�lm��t�r.

  MADDE 16 � 10/6/1949 tarihli ve 5442 say�l� �l �daresi Kanununun 11 inci maddesinin (D) f�kras�n�n ikinci paragraf�n�n alt�nc� c�mlesinde yer alan �Genelkurmay Ba�kanl��� ile ��i�leri Bakanl���� ibaresi �Bakanlar Kurulu� �eklinde, dokuzuncu c�mlesi a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir.

  �Bu f�kra uyar�nca g�revlendirilen T�rk Silahl� Kuvvetleri birliklerinin, bu f�kra kapsam�ndaki faaliyetleri, askerlik hizmet ve g�revlerinden say�l�r.�

  MADDE 17 � 4/1/1961 tarihli ve 211 say�l� T�rk Silahl� Kuvvetleri �� Hizmet Kanununun 2 nci maddesinin birinci f�kras� a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir.

  �Askerlik: Harp sanat�n� ��renmek ve yapmak m�kellefiyetidir.�

  MADDE 18 � 211 say�l� Kanunun 35 inci maddesi a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir.

  �MADDE 35 � Silahl� Kuvvetlerin vazifesi; yurt d���ndan gelecek tehdit ve tehlikelere kar�� T�rk vatan�n� savunmak, cayd�r�c�l�k sa�layacak �ekilde asker� g�c�n muhafazas�n� ve g��lendirilmesini sa�lamak, T�rkiye B�y�k Millet Meclisi karar�yla yurt d���nda verilen g�revleri yapmak ve uluslararas� bar���n sa�lanmas�na yard�mc� olmakt�r.�

  MADDE 19 � 211 say�l� Kanunun 43 �nc� maddesinin birinci f�kras�n�n birinci c�mlesi a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir.

  �T�rk Silahl� Kuvvetleri mensuplar� siyasi faaliyette bulunamaz.�

  MADDE 20 � 23/2/1961 tarihli ve 257 say�l� Er ve Erba� Har�l�klar� Kanununun 3 �nc� maddesi a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir.

  �MADDE 3 � Erler askerlik hizmetine girdikleri tarihten, erba�lar ise terfi tarihlerini takip eden ay ba��ndan itibaren har�l��a m�stahak olurlar.�

  MADDE 21 � 27/7/1967 tarihli ve 926 say�l� T�rk Sil�hl� Kuvvetleri Personel Kanununun 145 inci maddesinin d�rd�nc� f�kras� a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir.

  �Bu Kanun h�k�mlerine g�re ayl�k almakta iken; esir veya harp gaibi olanlar yahut enterne edilenler ile ter�rle m�cadele g�revi s�ras�nda veya bu g�revinden dolay� al�konulan ya da kaybolanlar�n ailelerine kanuni kesintiler d���nda kalan maa�lar�n�n tamam� �denir. Bunlar�n aileleri do�um-�l�m yard�m�, tahsil bursu, lojman ve sa�l�k tesislerinden yararlanmaya devam ederler. Yap�lan maa� �demeleri, Sosyal G�venlik Kurumu taraf�ndan hak sahiplerine ayl�k ba�lanmas� h�linde, bu ayl���n ba�land��� tarihten itibaren kesilir. Ancak bu ayl���n ba�lang�� tarihine kadar yap�lan �demeler ilgililerden tahsil edilmez. T�rk Meden� Kanununun gaipler hakk�ndaki h�k�mleri sakl�d�r.�

  MADDE 22 � 926 say�l� Kanuna a�a��daki ek madde eklenmi�tir.

  �EK MADDE 30 � Bu Kanun h�k�mlerine g�re ayl�k almakta iken; ter�rle m�cadele g�revi s�ras�nda veya bu g�revinden dolay� al�konulan ya da kaybolanlar�n ailelerine 145 inci madde esaslar�na g�re ayl�k �denir. Bunlardan sonradan d�nenlerin durumlar� mensup olduklar� kuvvet komutanl�klar�nca te�kil edilecek kurul taraf�ndan incelenir. Ka��r�lma ile ilgili olarak kusurlu g�r�lenler hakk�nda soru�turma dosyas� tanzim edilerek yetkili makamlara intikal ettirilir. Bu ki�ilerin terfi ve di�er �zl�k i�lemleri adli birimlerce verilecek karara g�re d�zenlenir.�

  MADDE 23 � 926 say�l� Kanuna a�a��daki ek ge�ici madde eklenmi�tir.

  �EK GE��C� MADDE 91 � 2 Eyl�l 1993 tarihinden �nce astsubayl�ktan subayl��a ge�en ve bu Kanunun ek ge�ici 80 inci maddesi uyar�nca binba��l��a y�kselenlerin ve h�len g�revde olanlar�n ya� hadleri, bu Kanunun 32 nci maddesinde yer alan r�tbelerinde en �ok kalabilecekleri s�reye bak�lmaks�z�n, binba��l�kta 55, yarbayl�kta 56�d�r.�

  MADDE 24 � 17/7/1972 tarihli ve 1612 say�l� Y�ksek Askeri ��ran�n Kurulu� ve G�revleri Hakk�nda Kanunun 5 inci maddesine a�a��daki f�kra eklenmi�tir.

  �Y�ksek Askeri ��ra kararlar� Cumhurba�kan�n�n onay� ile tekemm�l eder.�

  MADDE 25 � 18/12/1981 tarihli ve 2565 say�l� Askeri Yasak B�lgeler ve G�venlik B�lgeleri Kanununa 32 nci maddesinden sonra gelmek �zere a�a��daki 32/A maddesi eklenmi�tir.

  �MADDE 32/A � Ter�rle m�cadele kapsam�nda y�r�t�len operasyonlar nedeniyle, mesk�n mahal d���nda, can ve mal g�venli�inin korunmas� bak�m�ndan girilmesinde sak�nca bulunan yerlerde operasyonun devam etti�i s�reyle s�n�rl� olmak �zere; Genelkurmay Ba�kanl��� veya ��i�leri Bakanl���n�n g�sterece�i l�zum �zerine Bakanlar Kurulu karar� ile asker� veya �zel g�venlik b�lgesi ilan edilebilir. Gecikmesinde sak�nca bulunan h�llerde vali karar� ile on be� g�ne kadar �zel g�venlik b�lgesi ilan edilebilir.

  Bu suretle ilan edilen g�venlik b�lgelerinin s�n�rlar� ile yasa��n kapsam�, ba�lang�c� ve bitimi ilgili makamlar taraf�ndan uygun ara�larla duyurulur. Bu b�lgelere ilgili makamlar�n izni olmad�k�a girilemez.�

  MADDE 26 � 28/2/1982 tarihli ve 2629 say�l� U�u�, Para��t, Denizalt�, Dalg�� ve Kurba�a Adam Hizmetleri Tazminat Kanununun 4 �nc� maddesinin birinci f�kras�na a�a��daki bent eklenmi�tir.

  ��) 14/7/1965 tarihli ve 657 say�l� Devlet Memurlar� Kanununa tabi olup Sa�l�k ve Yard�mc� Sa�l�k Hizmetleri S�n�f�nda bulunan g�rev ekibi personeline k�stas ayl���n %50�si,�

  MADDE 27 � 14/10/1983 tarihli ve 2920 say�l� T�rk Sivil Havac�l�k Kanununun 47 nci maddesinin birinci f�kras�nda yer alan �Ula�t�rma Bakanl���nca� ibaresi �Sivil Havac�l�k Genel M�d�rl���nce�, ikinci ve ���nc� f�kralar�nda yer alan �Ula�t�rma Bakanl���� ibareleri �Sivil Havac�l�k Genel M�d�rl���� ve be�inci f�kras�nda yer alan �Ula�t�rma Bakanl���n�n� ibaresi �Mill� Savunma Bakanl���n�n veya Sivil Havac�l�k Genel M�d�rl���n�n� �eklinde, d�rd�nc� f�kras� a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi� ve d�rd�nc� f�kras�ndan sonra gelmek �zere a�a��daki f�kra eklenmi�tir.

  �Sivil Havac�l�k Genel M�d�rl���, ilgili kurulu�lar�n da g�r��lerini alarak havaalanlar� i�in yukar�da de�inilen hususlar� kapsayan planlar� ve kurallar� haz�rlar ve yay�mlar. T�rk Silahl� Kuvvetlerine ait havaalanlar�ndan sivil hava ula��m�na a��k havaalanlar�na ili�kin in�aat s�n�rlamalar�na ait planlar�n yap�lmas�, yay�mlanmas�, takip esaslar� ve sorumlu kurulu�lar Mill� Savunma Bakanl���n�n g�r��� al�narak Ula�t�rma, Denizcilik ve Haberle�me Bakanl���nca belirlenir.�

  �Sivil hava ula��m�na a��k olmayan yaln�zca asker� kullan�mda olan havaalanlar�nda ise Mill� Savunma Bakanl���, ilgili kurulu�lar�n da g�r���n� alarak bu havaalanlar� i�in yukar�da de�inilen hususlar� kapsayan planlar� ve kurallar� haz�rlar ve yay�mlar. Yeni yap�lacak asker� havaalanlar� hakk�nda Ula�t�rma, Denizcilik ve Haberle�me Bakanl���n�n g�r��� al�n�r.�

  MADDE 28 � 24/10/1983 tarihli ve 2933 say�l� Madalya ve Ni�anlar Kanununun 5 inci maddesinin birinci f�kras� a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir.

  �Madalya ve ni�anlar, hak edenin �lmesi h�linde, bu madalya ve ni�anlar kendileri taraf�ndan miras��lar�ndan birine b�rak�lmam�� ise, en b�y�klerinden ba�lamak �zere �ocuklar�na, �ocuklar� yoksa babas�na o da yoksa annesine, baba ve annenin bo�anm�� oldu�u durumlarda �ocu�un velayeti kimde ise ona, anne ve baban�n olmad��� durumda e�ine, e�inin de yoklu�u h�linde T�rk Meden� Kanunu h�k�mlerine g�re kanuni miras��lar�na intikal eder.�

  MADDE 29 � 17/11/1983 tarihli ve 2955 say�l� G�lhane Askeri T�p Akademisi Kanununun 12 nci maddesinin birinci ve ikinci f�kralar� a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir.

  �G�lhane Askeri T�p Akademisi Komutan� Bilimsel Yard�mc�s� tabip t�mgeneral/t�mamiral veya tu�general/tu�amiral olup, Askeri T�p Fak�ltesi ile e�itim hastanelerinde ve Sa�l�k Bilimleri Enstit�s�nde bilfiil g�rev yapan asker� tabip profes�rler aras�ndan, 926 say�l� T�rk Sil�hl� Kuvvetleri Personel Kanunundaki usul ve esaslara g�re atan�r.

  G�lhane Askeri T�p Akademisi Komutan� Bilimsel Yard�mc�s�, ayn� zamanda Askeri T�p Fak�ltesi dekan� olup, G�lhane Askeri T�p Akademisi Komutan�na bilimsel faaliyetlerde yard�m eder ve bu faaliyetlerin koordineli bir �ekilde y�r�t�lmesinden G�lhane Askeri T�p Akademisi Komutan�na kar�� sorumludur. Dekan, Fak�ltenin e�itim ve ��retim faaliyetlerinin planlanmas�n�, programlanmas�n� ve uygulanmas�n� sa�lar. Dekana �al��malar�nda yard�mc� olmak �zere; Dekan�n �nerisi al�narak, G�lhane Askeri T�p Akademisi Komutan�n�n teklif edece�i d�rt ��retim �yesi aras�ndan en �ok iki dekan yard�mc�s� Genelkurmay Ba�kanl���nca atan�r. Atamaya ba�l� olarak Dekan veya dekan yard�mc�lar�ndan birisi, ba�tabiplik g�revini de y�r�t�r.�

  MADDE 30 � 2955 say�l� Kanunun 9 uncu maddesinin birinci f�kras�nda yer alan �harp akademisi mezunu bir korgeneral veya koramiral olup,� ibaresi ile 10 uncu maddesinin birinci f�kras�nda yer alan �, sa�l�k astsubay meslek y�ksek okulu komutan�� ibaresi madde metninden ��kar�lm��t�r.

  MADDE 31 � 2955 say�l� Kanunun ek 3 �nc� maddesinin ikinci f�kras�nda yer alan �en k�demli� ibaresi �r�tbe ve k�dem bak�m�ndan �st olan� �eklinde de�i�tirilmi�, ayn� maddenin d�rd�nc� f�kras�na birinci c�mlesinden sonra gelmek �zere a�a��daki c�mleler eklenmi�tir.

  �Ancak, her terfi d�neminde ana bilim dal� ba�kanl���nda g�revli asker profes�rlerin r�tbe ve k�dem durumlar� Genelkurmay Ba�kanl��� taraf�ndan incelenir. Ana bilim dal� ba�kanl��� kadrolar�nda yer alan veya daha �nce ana bilim dal�ndan ba�ka g�revlere atanm�� profes�rlerden terfi ederek r�tbe ve k�dem bak�m�ndan ana bilim dal� ba�kan�n�n �st� olan asker profes�r olmas� ve ba�ka bir g�reve atanmamas� durumunda, ana bilim dal� ba�kan�n�n g�revi herhangi bir idari i�leme gerek kalmaks�z�n 30 A�ustos itibar�yla sona erer. Bu kapsamda, ana bilim dal� ba�kanl��� g�revi sona eren personel, Y�ksek Bilim Konseyi kadrolar�na veya ana bilim dal� ba�kanl���na atanan personelden bo�alan kadroya atan�r.�

  MADDE 32 � 2955 say�l� Kanunun ek 4 �nc� maddesinin ���nc� f�kras�nda yer alan �en k�demli� ibaresi �r�tbe ve k�dem bak�m�ndan �st olan� �eklinde de�i�tirilmi�, ayn� maddenin be�inci f�kras�na birinci c�mlesinden sonra gelmek �zere a�a��daki c�mleler eklenmi�tir.

  �Ancak, her terfi d�neminde bilim dal� ba�kanl���nda g�revli asker profes�rlerin r�tbe ve k�dem durumlar� Genelkurmay Ba�kanl��� taraf�ndan incelenir. Bilim dal� ba�kanl��� kadrolar�nda yer alan veya daha �nce bilim dal�ndan ba�ka g�revlere atanm�� profes�rlerden terfi ederek r�tbe ve k�dem bak�m�ndan bilim dal� ba�kan�n�n �st� olan asker profes�r olmas� ve ba�ka bir g�reve atanmamas� durumunda, bilim dal� ba�kan�n�n g�revi herhangi bir idari i�leme gerek kalmaks�z�n 30 A�ustos itibar�yla sona erer. Bu kapsamda, bilim dal� ba�kanl��� g�revi sona eren personel, Y�ksek Bilim Konseyi kadrolar�na veya bilim dal� ba�kanl���na atanan personelden bo�alan kadroya atan�r.�

  MADDE 33 � 18/3/1986 tarihli ve 3269 say�l� Uzman Erba� Kanununun 4 �nc� maddesi a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir.

  �MADDE 4 � Kuvvet komutanl�klar�, Jandarma Genel Komutanl��� ve Sahil G�venlik Komutanl��� taraf�ndan haz�rlanan ve Genelkurmay Ba�kanl���nca onaylanan veya uygun bulunan uzman onba�� ve uzman �avu� kadrolar�na g�re, her y�l al�nacak uzman erba�larla ilgili kadro g�rev yerleri, an�lan komutanl�klar taraf�ndan yay�mlanarak duyurulur. �stekli olan ve y�netmelikte belirtilen niteliklere sahip;

  a) Muvazzafl�k hizmetini yapmakta olan �avu�, onba�� ve erler ile bunlardan terhislerinin �zerinden �� y�ldan fazla s�re ge�memi� olanlar, m�racaat yap�lan y�l�n ocak ay�n�n ilk g�n� itibar�yla yirmi be� ya��n� bitirmemi� olmak �art�yla,

  b) S�zle�meli erba� ve erlerden en az �� y�l g�rev yapm��, m�teakip s�zle�me s�releri i�erisinde ve m�racaat yap�lan y�l�n ocak ay�n�n ilk g�n� itibar�yla yirmi dokuz ya��n� bitirmemi� olmak �art�yla,

  istenilen belgelerle m�racaat ederler. Bunlardan uygun g�r�lenler y�netmelikte belirtilen esaslara g�re �al��t�r�l�rlar.�

  MADDE 34 � 3269 say�l� Kanunun 5 inci maddesine a�a��daki f�kra eklenmi�tir.

  �Ter�rle m�cadele s�ras�nda veya bu g�revlerinden dolay� al�konulan ya da kaybolanlar�n s�zle�me s�releri, ak�beti a��kl��a kavu�turulana kadar kuvvet komutanlar�, Jandarma Genel Komutan� veya Sahil G�venlik Komutan�n�n g�sterece�i l�zum �zerine, durumun devam� m�ddetince, Genelkurmay Ba�kan�n�n onay� ile bu Kanunda belirtilen ya� haddini ge�memek �zere talebe bak�lmaks�z�n uzat�labilir.�

  MADDE 35 � 3269 say�l� Kanunun 16 nc� maddesine a�a��daki f�kra eklenmi�tir.

  �Esir d��en, harp gaibi olan veya enterne edilenler ile ter�rle m�cadele g�revi s�ras�nda veya bu g�revinden dolay� al�konulan ya da kaybolan uzman erba�lar hakk�nda 926 say�l� Kanun h�k�mleri uygulan�r.�

  MADDE 36 � 28/5/1988 tarihli ve 3466 say�l� Uzman Jandarma Kanununun 17 nci maddesine a�a��daki f�kra eklenmi�tir.

  �Esir d��en, harp gaibi olan veya enterne edilenler ile ter�rle m�cadele g�revi s�ras�nda veya bu g�revinden dolay� al�konulan ya da kaybolan uzman jandarmalar hakk�nda 926 say�l� Kanunun bu husustaki h�k�mleri uygulan�r.�

  MADDE 37 � 13/6/2001 tarihli ve 4678 say�l� T�rk Silahl� Kuvvetlerinde �stihdam Edilecek S�zle�meli Subay ve Astsubaylar Hakk�nda Kanunun 6 nc� maddesinin ikinci f�kras�na �S�zle�me s�releri;� ibaresinden sonra gelmek �zere �ter�rle m�cadele s�ras�nda veya bu g�revlerden dolay� al�konulma ya da kaybolma h�li ve� ibaresi eklenmi�tir.

  MADDE 38 � 4/1/2002 tarihli ve 4734 say�l� Kamu �hale Kanununun 3 �nc� maddesinin birinci f�kras�n�n (n) bendi a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir.

  �n) Erba� ve erler ile asker� malzemelerin hava yoluyla ta��t�lmas� i�in T�rk Hava Yollar� Anonim Ortakl���ndan yap�lacak hizmet al�mlar� ile uluslararas� m�kellefiyetlerden do�an veya ulusal ama�l�; savunma, g�venlik, insani yard�m gibi durumlarda ortaya ��kabilecek acil ihtiya�lar�n, s�ratli ve etkin bir bi�imde temini amac�yla, �nceden g�venceler al�nmas�na olanak sa�layan anla�malar veya s�zle�meler yapmak suretiyle mal ve hizmet al�mlar�,�

  MADDE 39 � 10/2/1954 tarihli ve 6245 say�l� Harc�rah Kanununun 15 inci maddesinin birinci f�kras� a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir.

  �K�ta halinde ve bir kumanda alt�nda hareket eden asker� birliklere mensup subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erba�, s�zle�meli erba� ve erler ile sivil memur ve hizmetlilere yolda ge�en s�reler i�in yol masraf� ve yevmiye verilmez. Ancak intikal ettikleri yerde yeme ve konaklama ihtiya�lar� kar��lanmayanlara ilk 90 g�n i�in tam, takip eden 90 g�n i�in 1/2 oran�nda g�ndelik, yeme ve konaklama ihtiya�lar�ndan herhangi birisi kar��lanmayanlara ise ilk 90 g�n 1/2 oran�nda, takip eden 90 g�n i�in 1/4 oran�nda g�ndelik �denir. 180 g�n� a�an g�revlendirmeler i�in g�ndelik verilmez. Memuriyet mahalli d���nda yurt i�i limanlarda gemide ge�irilen g�nler i�in yukar�daki h�k�mlerden yararlanmayanlara sadece 90 g�n i�in 1/4 oran�nda g�ndelik �denir. Bu madde kapsam�nda g�ndelik �denenlere 33 �nc� madde uyar�nca ayr�ca konaklama gideri �denmez. Di�er taraftan bu hareket, k�tan�n daimi yer de�i�tirmesi veya di�er kurulu�a girmesi i�in olursa bunlara ayr�ca aile ve yer de�i�tirme masraf� verilir.�

  MADDE 40 � 6245 say�l� Kanunun 17 nci maddesinin be�inci f�kras� a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir.

  �Birinci f�kradaki h�ller d���nda, uluslararas� mahiyetteki tatbikat ve manevralara kat�lmak, a��k deniz e�itimi veya T�rk Silahl� Kuvvetlerinin temsili gibi maksatlarla yabanc� �lkelere g�nderilecek asker� birliklerin (Deniz Kuvvetlerine ait gemilerle gidi�te, denizde seyir h�linde bulunulan g�nler hari�, m�nhas�ran yabanc� �lke limanlar�nda ge�irilen g�nler i�in) subay, astsubay, asker� ��renci, sivil memur, uzman jandarma, uzman erba�/er, s�zle�meli erba�/er ve hizmetlilerin ayl�k derecelerine (Asker� ��rencilere te�men r�tbesine) g�re yurt d��� g�ndeli�i, yukar�da yaz�l� h�ller ile e�itim veya gemi, u�ak, tank ve sair sava� ara� ve gereci ve her t�rl� yedek par�a ve ikmal maddesinin teslim ve tesell�m� ve benzeri g�revler i�in yabanc� �lkelere birlik veya grup h�linde veya m�nferiden g�nderilecek erba� ve erlere de te�men yurt d��� g�ndeli�inin 1/3��, yurt d���ndan gemi tedariki i�in g�revlendirilen erba� ve erlere gemilerin tesell�m�nden itibaren yabanc� �lke limanlar�nda ge�irecekleri g�nler i�in te�men yurt d��� g�ndeli�inin 1/5�i tutar�nda g�ndelik �denir.�

  MADDE 41 � Bu Kanun yay�m� tarihinde y�r�rl��e girer.

  MADDE 42 � Bu Kanun h�k�mlerini Bakanlar Kurulu y�r�t�r.

  30/7/2013

  Yazı kaynağı : www.resmigazete.gov.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap