Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  rum suresi 17 ve 27 ayetlerinin anlamı

  1 ziyaretçi

  rum suresi 17 ve 27 ayetlerinin anlamı bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Rûm Suresi 18-27. Ayetlerde Verilen Mesajlar Nelerdir?

  Rûm Suresi 18-27. Ayetlerde Verilen Mesajlar Nelerdir?

  Rûm Suresi 18-27. Ayetlerde verilen mesajlar yine kulluğun gereklilikleri olup hakiki manada Müslüman olabilmek için yerine getirilmesi gereken emirlerden oluşmaktadır.

  Kur’an’ı Kerim’in bütün ayetleri, insanlık için yol gösterici rehberdir. Ayetler, insanların nasıl yaşamaları gerektiği doğrultusunda mesajlar içerirler. Rûm Suresi 18-27. Ayetlerde verilen mesajlar hakkında bilgilere geçmeden önce ayetleri aktaralım.

  Rum suresi 18. ayet: Göklerde ve yerde hamd O’na mahsustur. Gündüzün sonunda ve öğle vaktine girdiğinizde Allah’ı tespih edin.”

  Rum suresi 19. ayet: “Allah, diriyi ölüden çıkarır, ölüyü de diriden çıkarır. Ölümünden sonra yeryüzünü diriltir. Siz de (mezarlarınızdan) işte böyle çıkarılacaksınız.”

  Rum suresi 20. ayet: Sizi topraktan yaratması, O’nun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir. Sonra bir de gördünüz ki siz beşer olmuş (çoğalıp) yayılıyorsunuz.''

  Rum suresi 21. ayet: Kendileri ile huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de O’nun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır.''

  Rum suresi 22. ayet: Göklerin ve yerin yaratılması, dillerinizin ve renklerinizin farklı olması da O’nun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir. Şüphesiz bunda bilenler için elbette ibretler vardır.''

  Rum suresi 23. ayet: Geceleyin uyumanız ve gündüzün O’nun lütfundan istemeniz de O’nun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir. Şüphesiz bunda işiten bir toplum için ibretler vardır.''

  Rum suresi 24. ayet: ''Korku ve ümit kaynağı olarak şimşeği size göstermesi, gökten yağmur indirip onunla yeryüzünü ölümünden sonra diriltmesi, O’nun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir. Şüphesiz bunda aklını kullanan bir toplum için elbette ibretler vardır.''

  Rum suresi 25. ayet: ''Emriyle göğün ve yerin (kendi düzenlerinde) durması da O’nun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir. Sonra sizi yerden (kalkmaya) bir çağırdı mı, bir de bakarsınız ki (dirilmiş olarak) çıkıyorsunuz.''

  Rum suresi 26. ayet: ''Göklerde ve yerde kim varsa yalnızca O’na âittir. Hepsi O’na boyun eğmektedirler.”

  Rum suresi 27. ayet: ''O, başlangıçta yaratmayı yapan, sonra onu tekrarlayacak olandır. Bu, O’na göre (ilk yaratmadan) daha kolaydır. Göklerde ve yerde en yüce ve eşsiz sıfatlar O’nundur. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.”

  Rûm Suresi 18-23. Ayetlerde verilen mesajlar

  Rûm Suresi 18. Ayette verilen mesaj: Yeryüzünde ve gökyüzünde ne varsa hepsi Allah’a (c.c) hamd ederler yani şükrederler. Öyleyse siz de gündüzün sonunda yani akşam vakti ile yatsı vaktinde Allah’ı (c.c) tespi edin (Akşam ve yatsı namazlarını kılın) ve öğle vakti geldiğinde ise Öğle namazını kılın ve akşam olmadan da ikindi namazını kılın.

  Rûm Suresi 19. Ayette verilen mesaj: Bu ayette, Allah-u taala kendi büyüklüğünü ifade etmektedir. “O ölüden diri çıkarır, diriden ölü çıkarır.” Yani hem öldürme gücü hem de diriltme gücü O’na aittir. “Yeryüzünü ölümden sonra o canlandırır.” Yeryüzü bilindiği üzere mevsimlerin değişimine uğrar. Kış geldiğinde ağaçlar yaprak döker, topraklar kuraklaşır bahar mevsiminden itibaren ise yeniden yeşermeye başlar. işte tüm bunları yöneten ve yönlendiren Allah’tır (c.c).

  Rûm Suresi 20. Ayette verilen mesaj: “Sizi topraktan yaratması O'nun delillerindendir.” Allah (c.c) insanı topraktan yaratmıştır ve ona ruh üfleyerek canlı hale getirmiştir. İşte bu, Allah’ın gücünün her şeye yettiğinin delilidir.  “Sonra birer insan olup yeryüzüne yayılırsınız.” İnsanın yeryüzüne dağılması ve güç bulup yeryüzünden iş yapmaları da Allah’ın (c.c) izni ile olmaktadır.

  Rûm Suresi 21. Ayette verilen mesaj: “O'nun delillerinden biri de, içinizden kendileriyle huzura kavuşacağınız eşler yaratıp; aranıza muhabbet ve rahmet koymasıdır. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için ibretler vardır.” Allah (c.c) insanı tek başına bir cinsten yaratıp dünyaya göndermemiştir. İnsanların huzur bulabilmesi için bir de karşıt cins yaratmıştır. Bu sayede insanların birbirleri ile kaynaşması ve muhabbetlerinin olması sağlanmıştır. Gerçekten düşünen insanlar için burada birçok ibret vardır. Mesela insan tek bir cinsten olsaydı dünya nasıl bir yer olurdu, insanlar nasıl çoğalabilirdi. İşte tüm bunlar, Allah’ın (c.c) delillerindendir.

  Rûm Suresi 22. Ayette verilen mesaj: Allah’ın varlığına birçok delil vardır. Bir delil de ayet-i kerimede belirtildiği gibi “O'nun delillerinden biri de, göklerin re yerin yaratılması, dillerinizin ve renklerinizin ayrı ayrı olmasıdır. Şüphesiz bunda, bilenler için ibretler vardır.” Yerleri ve gökleri yaratması ve her ikisinin de bir düzen içinde olması, insanların renklerini ve dillerini ayrı yaratması da Allah’ın varlığının delillerindendir ve bu şekilde muazzam bir sistemi düşünen insanlar, bundan birçok ibret alabilirler.

  Rûm Suresi 23. Ayette verilen mesaj: Allah (c.c) insanlara birçok ikramda bulunmuştur. Mesela insanların gece uyuması ve gündüzleri de yeryüzüne dağılarak Allah’ın verdikleri rızıklardan yararlanmaları da Allah’ın gücüne işaret eden delillerden biridir. “O'nun delillerinden biri de, geceleyin uyumanız, gündüz de O'nun lütfundan rızık aramanızdır. Şüphesiz, bunda işiten bir toplum için ibretler vardır.” Yine bu ayetin sonunda da düşünen insanlar için birçok ibretin olduğundan bahsedilmektedir.

  Rûm Suresi 24. Ayette verilen mesaj: “O'nun delillerinden biri de, size korku ve ümit veren şimşeği göstermesi, gökten su indirip ölümden sonra yeri diriltmesidir.” Yeryüzünde insanların sağlıklı bir şekilde yaşayabilmesi için en temel olarak ihtiyaç duydukları şey yağmurdur. Zira yağmur olmazsa insanlar ve diğer canlılar yaşayamazlar. Bu ayette verilen mesaj da bunu ifade etmektedir. Şimşek hem yağmurun habercisi olarak bir müjdedir hem de korku vermesi ile azabı ve şiddeti hatırlatan bir şeydir. Gökten su indirip, ölmüş hale gelen toprağı yeniden diriltmesi Allah’ın varlığı ve gücüne işaret eder. Bunu düşünen insanlar için büyük ibretler vardır.

  Rûm Suresi 25. Ayette verilen mesaj: Yine Allah (c.c) kudretinden söz ederken yerin ve göğün kendi emrinde olduğunu bildiriyor. Yani gökyüzünden gerçekleşen her şey (yıldızların kayması, güneşin doğup-batması, yağmurun yağması vs.) hepsi O’nun emri ile gerçekleşir ve insanın ölümünden sonraki gücüne işaret eden bir delil de İnsanları öldürdükten sonra yeniden diriltip hesaba çekmesidir. Bunun için de sadece çağırması yeterlidir.

  Rûm Suresi 26. Ayette verilen mesaj: Yukarıdaki ayetin başlangıcının devamı niteliğinde olan 26. Ayette “Göklerde ve yerde olanlar O'nundur, hepsi O'na boyun eğmiştir” denmektedir. Yani tüm bunlar (göklerde ve yerde yaratılanlar) hepsi Allah’a (c.c) boyun eğerler. Düşünen insanlar, şunu derler; “Madem canlı ve cansız tüm varlıklar Allah’a boyun eğerler, öyleyse bizim eğmememiz için bir nedenimiz yok.”

  Rûm Suresi 27. Ayette verilen mesaj: Allah (c.c) hem yaratan hem de öldürendir. Bu O’nun için zor değildir. O istediğini yaratır, mühleti dolduğunda ise öldürür yani O’nun (c.c) için zor olan hiçbir şey yoktur. Hikmet sahibi olan ve güçlü olan da sadece O’dur.

  Rûm Suresi 18-27. Ayetlerde verilen mesajlar tamamı, Allah’ın gücü ve kudreti ile ilgilidir. İnanan yani Müslüman olan insanlar, bu ayetlere bakarak kendilerinin ne kadar güçsüz olduklarını ancak Allah’ın dilemesi ile tüm her şeyin gerçekleştiğini görebilirler ve bu yüzden hamd ve şükrün sadece Allah’a (c.c) olduğunu anlarlar.

  Yazı kaynağı : www.neoldu.com

  Rûm Suresi 27. Ayet Tefsiri - Diyanet İşleri BaşKanlığı

  “Bu O’nun için pek kolaydır” şeklinde çevrilen kısım lafzen “Bu O’nun için daha kolaydır” şeklinde de tercüme edilebilir. Fakat birçok müfessir Arapça’da karşılaştırma anlamı içeren ism-i tafdîl kalıbının aşırılık zarfı olarak da kullanıldığını dikkate alarak Cenâb-ı Allah açısından mukayeseli ifadenin kullanılmamasını tercih etmiştir. Zira yüce Allah “ol” deyince murat ettiği şey oluverir, O’nun kudreti karşısında hiçbir şey diğerinden daha zor veya kolay değildir (Şevkânî, IV, 253-254). Yine bu âyetin “En yüce sıfat O’nundur” şeklinde çevrilen kısmına daha çok şu mânalar verilmiştir: Kelime-i tevhid O’nundur; O’nun benzeri asla yoktur; O’nun murat ettiği “ol” demekle oluverir; en yüksek şan, eksiksiz kudret, tam anlamıyla hikmet, yaratıcılık ve mâbudluk sıfatları O’nundur (Şevkânî, IV, 254; Elmalılı, VI, 3816).

  Yazı kaynağı : kuran.diyanet.gov.tr

  Rum suresinin 17-27. ayetlerinin anlamı ve Ayetlerde verilen mesajlar

  Rum suresinin 17-27. ayetlerinin anlamı ve Ayetlerde verilen mesajlar

  Rüm suresinin 17-27. ayetlerinin anlamını Kur’an-ı Kerim mealinden okuyunuz. Ayetlerde verilen mesajların neler olabileceği konusunda araştırma yapınız.

  17. Haydi siz, akşama ulaştığınızda (akşam ve yatsı vaktinde) sabaha kavuştuğunuzda, gündüzün sonunda ve öğle vaktine eriştiğinizde Allah’ı tesbih edin (namaz kılın), ki göklerde ve yerde hamd O’na mahsustur.
  18. Haydi siz, akşama ulaştığınızda (akşam ve yatsı vaktinde) sabaha kavuştuğunuzda, gündüzün sonunda ve öğle vaktine eriştiğinizde Allah’ı tesbih edin (namaz kılın), ki göklerde ve yerde hamd O’na mahsustur.

  Abdullah b. Abbas (r.a.)’dan gelen rivayete göre, bu ayet, beş vakit namazı içine almaktadır. Bu sebeple ekseri alimler beş vakit namazın Mekke’de farz kılındığı kanaatindedir. Hz. Peygamber (s.a.), bir hadis-i şerifte, büyük sevap kazanmak isteyenlere bu ayeti okumalarını tavsiye etmiştir.
  19. Ölüden diriyi, diriden de ölüyü O çıkarıyor; yeryüzünü ölümünün ardından O canlandırıyor. İşte siz de (kabirlerinizden) böyle çıkarılacaksınız.

  Ayette, öldükten sonra dirilmenin hiç de öyle akıl almaz bir şey olmadığı, yeryüzündeki sürekli yenilenme olaylarına işaretle özlü bir şekilde anlatılmış olmaktadır. Gerçekten, kupkuru topraktan ve ağaçlardan, yemyeşil bitkiler ve yapraklar, rengarenk çiçekler ve meyveler çıkarın ilahi kudret için, yoktan var ettiği insanı tekrar diriltmesinin zor olacağı düşünülemez. Sayısız “ba’s ba’de’l-mevt” (öldükten sonra dirilme) olayına sahne olan yeryüzüne bir kez ibret gözüyle bakıvermek bile, Allah’ın kudretini kavramak için yetecektir.

  20. Sizi topraktan yaratması, O’nun (varlığının) delillerindendir. Sonra siz, (her tarafa) yayılan insanlar oluverdiniz.
  21. Kaynaşmanız için size kendi (cinsi)nizden eşler yaratıp aranızda sevgi ve merhamet peydâ etmesi de O’nun (varlığının) delillerindendir. Doğrusu bunda, iyi düşünen bir kavim için ibretler vardır.
  22. O’nun delillerinden biri de, gökleri ve yeri yaratması, lisanlarınızın ve renklerinizin değişik olmasıdır. Şüphesiz bunda bilenler için (alınacak) dersler vardır.

  İnsanların bir erkek ve bir kadından yaratılmakla beraber farklı özelliklere sahip topluluklara ayrılmış olmaları konusunda Hucurat Suresi 13. Ayetin açıklamasına bakınız.

  23. Gece olsun gündüz olsun, uyumanız ve Allah’ın lütfundan (nasibinizi) aramanız da O’nun (varlığının) delillerindendir. Gerçekten bunda, işiten bir kavim için ibretler vardır.

  Ayet, “Geceleyin uyumanız ve gündüzün Allah’ın lütfundan (nasibinizi) aramanız…” şeklinde de manalandırılmıştır. Ancak, her iki zamanın her iki işe elverişli olduğu anlamı daha kuvvetli bulunmaktadır.

  24. Yine O’nun delillerindendir ki, size korku ve ümit vermek üzere şimşeği gösteriyor, gökten su indirip ölümünün ardından arzı onunla diriltiyor. Doğrusu bunda, aklını kullanan bir kavim için (alınacak) dersler vardır.
  25. Göğün ve yerin O’nun buyruğu ile durması da O’nun (varlığının) delillerindendir. Sonra sizi topraktan bir çağırdı mı hemen (kabirlerinizden) çıkıverirsiniz.
  26. Göklerde ve yerde olanlar hep O’nundur. Hepsi O’na boyun eğmiştir.
  27. İlkin mahlûkunu yaratıp (ölümden) sonra bunu (yaratmayı) tekrarlayan O’dur, ki bu, O’nun için pek kolaydır. Göklerde ve yerde (tecelli eden) en yüce sıfat O’nundur. O, mutlak güç ve hikmet sahibidir.

  Yazı kaynağı : www.dinisorusorcevapal.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap