Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  roman hikaye şiir tiyatro gibi metinlerin öğretici metinlerden farkı nedir

  1 ziyaretçi

  roman hikaye şiir tiyatro gibi metinlerin öğretici metinlerden farkı nedir bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Roman hikaye şiir tiyatro gibi sanat metinlerinin öğretici metinlerden farkı nedir

  Roman hikaye şiir tiyatro gibi Sanat metinlerinin öğretici metinlerden farkı nedir

  Roman hikaye şiir tiyatro gibi Sanat metinlerinin öğretici metinlerden farkı nedir

  Merhabalar,

  Roman, hikaye, şiir, tiyatro, destan, masal, fabl gibi metinler "sanatsal metinler" grubuna girerler.

  Makale, deneme, eleştiri, anı, mektup, sohbet, biyografi gibi metinler ise "öğretici metinler" grubunda yer alırlar.

  ~Sanatsal ve Öğretici Metinlerin Farklılıkları:

  1. Kurmacadır.

  2. Dilin sanatsal (şiirsel) işlevi kullanılır.

  3. Kelimelerin yan anlamlarına, mecaz anlamlarına sıkça yer verilir.

  4.Kelimeler okuyucuda yeni anlamlar çağrıştırır.

  5. Üslup ve anlatım kaygısı vardır.

  6. İnsanların iç dünyasında zevk uyandırmak için yazılır.

  1. Açıklamak, bilgi vermek için yazılır.

  2. Günlük yaşantılar, tarihi olaylar ve bilimsel gerçekler ele alınır.

  3. Duygu ve düşüncelere kısa yer verilir.

  4. Söz sanatlarına, kelimelerin mecaz ve soyut anlamlarına pek yer verilmez.

  5. Dilin göndergesel işlevi kullanılır.

  6. Metin, tanımlamalarla ve örneklemlerle pekiştirilir.

  7. Üslup ve anlatım kaygısı yoktur.

  İYİ DERSLER!

  ~Guisepe

  Yazı kaynağı : eodev.com

  Roman, hikâye, şiir, tiyatro gibi sanat metinlerinin öğretici metinlerden farkı nedir

  Roman, hikâye, şiir, tiyatro gibi sanat metinlerinin öğretici metinlerden farkı nedir?

  Roman, hikâye, şiir, tiyatro gibi sanat metinlerinin öğretici metinlerden farkı nedir?

  Roman, hikâye, şiir, tiyatro gibi sanat metinlerinin öğretici metinlerden farkı nedir? ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz.

  Roman, hikâye, şiir, tiyatro gibi sanat metinlerinin öğretici metinlerden farkı nedir? 

  3. Roman, hikâye, şiir, tiyatro gibi sanat metinlerinin öğretici metinlerden farkı nedir?

  Cevap: Bu sanat metinlerinde kelimeler gerçek anlamlarının dışında daha çok yan ve mecaz anlamlarıyla kullanılır. Bu yüzden sanat metinlerini anlayarak okumak öğretici metinlerden daha zordur.

  ***4. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları MEB Yayınları Sayfa 20 hakkında söylemek istediklerinizi aşağıdaki yorum alanına yazabilir, emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilirsiniz.

  Yazı kaynağı : turkceodevim.com

  Roman, hikâye, şiir, tiyatro gibi sanat metinlerinin öğretici metinlerden farkı nedir?

  264 soru

  16 cevap

  4.3k yorum

  18 kullanıcı

  Yazı kaynağı : wikiegitim.com

  Roman, hikâye, şiir, tiyatro gibi sanat metinlerinin öğretici metinlerden farkı nedir? - Birey - Soru Cevap

  25 soru

  6 cevap

  6 kullanıcı

  Yazı kaynağı : birey.net

  Roman hikaye şiir tiyatro gibi Sanat metinlerinin öğretici metinlerden farkı nedir.... Idea question from @Fatihkahraman0738

  Sanatsal ve ��retici Metinlerin �zellikleri T�rleri

  Sanatsal ve ��retici Metinlerin �zellikleri

  Metinler ger�eklikle ili�kileri, i�levleri ve yaz�l�� ama�lar� bak�m�ndan s�n�fland�r�l�rlar. Bu a��dan metinler, sanatsal ve ��retici metinler olmak �zere ikiye ayr�l�r.

  Sanatsal ve ��retici metinlerin �zelliklerini �u �ekilde s�ralayabiliriz:

  Sanatsal Metinlerle ��retici Metinlerin Grupland�r�lmas�

  Metinlerin i�levleri bak�m�ndan iki gruba ayr�ld��� belirtilmi�, sanatsal ve ��retici metinlerin �zellikleri verilmi�tir.

  Metin t�rleri, sanatsal ve ��retici metin olmak �zere �u �ekilde grupland�r�labilir.
  �iir, roman, hik�ye, masal, fabl ve tiyatro sanatsal metinlerdir.

  Mektup, g�nl�k, an�, biyografi, gezi yaz�s�, s�yle�i, haber yaz�lar�, fikra, deneme, makale, ele�tiri, r�portaj, s�ylev ve m�lakat ��retici metinlerdir.

  Anlatmaya Ba�l� Metinlerin Grupland�r�lmas�

  Anlatmaya ba�l� metinler ��retici ve sanatsal metinler olmak �zere grupland�r�labilir.
  Roman, hik�ye, halk hik�yesi, destan, masal ve fabl gibi metinler anlatmaya ba�l� sanatsal metinlerdir.

  Deneme, f�kra, ele�tiri, biyografi, deneme, gezi yaz�s� gibi metinler anlatmaya ba�l� ��retici metinlerdir.

  Anlatmaya Ba�l� Metinler

  Metinleri, Kullan�lan Anlat�m T�r�ne G�re Grupland�rma

  Sanatsal metinlerde a��rl�kl� olarak �yk�leme, betimleme ile co�ku ve heyecan� dile getiren anlat�m t�rleri kullan�l�r.

  ��retici metinlerde a��rl�kl� olarak a��klama ve tart��mac� anlat�m t�rleri kullan�l�r.

  Anlatmaya ve G�stermeye Ba�l� Metinlerin �zellikleri

  Anlatmaya ba�l� edebi metinler destan, masal, halk hik�yesi, hik�ye ve roman gibi metinlerdir.

  G�stermeye ba�l� edebi metinler ise tiyatro genel ba�l��� alt�nda toplanmaktad�r.
  Bu metin t�rlerinin hem ortak hem de birbirinden farkl� �zellikleri vard�r. �imdi bu �zellikleri g�relim.

  Bu metinlerin ortak �zellikleri �unlard�r:

  Bu metinlere ait farkl� �zellikler ise �unlard�r:

  Metinleri, Kullan�lan Dilin ��levine G�re Grupland�rma

  Bir ileti, dilin g�ndergeyi oldu�u gibi ifade etmesi i�in d�zenlenip olu�turulmu�sa dil g�ndergesel i�levde kullan�lm��t�r. Bu, ba�ka bir ifadeyle dilin bilgi verme i�levidir. Bu y�zden ��retici metinlerde dil genellikle g�ndergesel i�levinde kullan�l�r.

  Bir iletinin iletisi kendisinde ise dil �iirsel i�levde kullan�lm��t�r. Dil bu i�levde kullan�ld���nda iletinin iletmek istedi�i husus, iletinin kendisindedir. Bu durumda ileti, kendi d���nda herhangi bir �eyi ifade etmez, yans�tmaz. Bu y�zden sanatsal metinlerde dil genellikle �iirsel i�levinde kullan�l�r.

  ��retici Metinlerin �zellikleri

  Anlatmaya Ba�l� Metinlerde �yk�leme ve Anlat�c�n�n Rol�

  �yk�leme, tasarlanan ya da ya�anan bir olay�n anlat�m�d�r. �yk�lemenin amac�, olay� okuyucunun g�z�nde canland�rmak ve anlat�lmak isteneni bir olay i�erisinde vermektir. �yk�leyici anlat�mda olaylar; zaman, mekan ve kahramanlar unsuruyla birbirine ba�lan�r. Bu unsurlar �yk�leyici anlat�m�n temel unsurlar�d�r.

  �yk�leyici anlat�m; il�hi, kahraman ve g�zlemci bak�� a��lar�yla ele al�nabilir. Anlat�m t�r�n� belirleyen; anlat�c�n�n ifade tarz�, bak�� a��s� ve �sluptur. Anlatmaya ba�l� metinlerde yazar, okuyucu ve metin gibi ileti�imde olan ��eler; okuyucuda uyand�r�lmak istenen etki yani konu ve tema; anlat�c�n�n konu ve nesne kar��s�ndaki tavr� -�slup ve anlat�m�- anlat�m t�r�n� belirler.

  Anlatmaya Ba�l� Metinlerde Anlat�c� Bak�� A��lar�

  Anlatmaya ba�l� metinlerde anlat�c� birinci tekil ya da ���nc� tekil ki�idir. "Kim anlat�yor?" sorusu anlat�c�y�, "Kim bak�yor?" sorusu ise anlat�c� bak�� a��s�n� buldurur. Okurun, olay� kimin g�z�nden izledi�ini bilmesi bak�� a��s�yla ilgilidir. Anlat� yazar� i�in, �� t�r bak�� a��s� vard�r, bunlar:

  H�kim (�l�hi) bak�� a��s�, kahraman bak�� a��s� ve g�zlemci bak�� a��s�d�r.

  H�kim (�l�hi) bak�� a��s�nda anlat�c�, anlat�lanlar�n tamam�n� bilen bir varl�kt�r. Kahramanlar�n gizli konu�malar�n�, kafalar�ndan ve g�n�llerinden ge�eni bilir ve anlat�r. Zaman zaman kendi yorumlar�n� ekleyebilir, a��klamalarda ve yarg�larda bulunabilir. Okuyucunun, metinde ne kadar ki�i varsa her birinin a��s�ndan olaylar� ayr� ayr� g�rmesini sa�lar. Kahramanlar�n ge�mi�lerini ve geleceklerini, ayn� anda farkl� yerlerde meydana gelen olaylar� betimler.

  Kahraman bak�� a��s�nda anlat�c� daha �ok, olaylar�n merkezinde yer alan kahramanlardan birdir. Hem ya�ar hem anlat�r. Anlatt�klar� i� konu�ma �eklinde ve zihninden ge�enlerdir. Bunlar� okuyucuyla payla��r; okuyucu di�er kahramanlar� onun g�z�nden ve onun de�er yarg�lar�yla tan�r.

  G�zlemci bak�� a��s�nda anlat�c�, tam bir tarafs�zl�kla sadece ya�ananlar� anlatan, olaylar�n g�rd��� kadar�n� anlatma olana��na sahip olan ki�idir.O da okuyucu gibi, bir sonraki sayfada neler olaca��n� bilmez. Sadece olan� aktart�r, g�rd�klerine dayanarak okuyucu gibi yorumlar yapar.

  Bak�� A��lar�

  Sanatsal ve ��retici Metinler Aras�ndaki Farklar

  Yazı kaynağı : www.turkedebiyati.org

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap