Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  resmi gazete 23 haziran 2022

  1 ziyaretçi

  resmi gazete 23 haziran 2022 bilgi90'dan bulabilirsiniz

  SA�LIKLA �LG�L� BAZI KANUNLARDA VE 375 SAYILI KANUN H�KM�NDE

  KARARNAMEDE DE����KL�K YAPILMASINA DA�R KANUN

  Kanun No. 7411�������������������������������������������������������������������������������������������������������� Kabul Tarihi: 16/6/2022

  MADDE 1- 11/4/1928 tarihli ve 1219 say�l� Tababet ve �uabat� San�atlar�n�n Tarz� �cras�na Dair Kanunun ge�ici 9 uncu maddesinin birinci f�kras�nda yer alan �1/1/2020� ibaresi �1/1/2029� �eklinde de�i�tirilmi�tir.

  MADDE 2- 8/6/1949 tarihli ve 5434 say�l� T�rkiye Cumhuriyeti Emekli Sand��� Kanununun ek 84 �nc� maddesinin birinci f�kras�nda yer alan �(17.000)� ibaresi �(26.000)� �eklinde, �(13.000)� ibaresi �(20.000)� �eklinde de�i�tirilmi� ve maddeye a�a��daki f�kra eklenmi�tir.

  �Yukar�daki h�k�mler 5510 say�l� Kanunun 4 �nc� maddesinin birinci f�kras�n�n (c) bendi kapsam�ndaki sigortal�lar ile hak sahipleri hakk�nda ilgisine g�re uygulan�r.�

  MADDE 3- 4/1/1961 tarihli ve 209 say�l� Sa�l�k Bakanl���na Ba�l� Sa�l�k Kurumlar� ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek D�ner Sermaye Hakk�nda Kanunun 5 inci maddesinin birinci f�kras�na birinci c�mlesinden sonra gelmek �zere a�a��daki c�mle eklenmi�, f�kran�n mevcut ikinci c�mlesi ile maddenin ikinci, ���nc�, d�rd�nc� ve be�inci f�kralar� a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi� ve alt�nc� f�kras� y�r�rl�kten kald�r�lm��t�r.

  �Her bir sa�l�k tesisinde ek �demeye esas i�lemleri denetlemek �zere inceleme heyetleri olu�turulur.�

  �Sa�l�k kurum ve kurulu�lar�nda Bakanl�k�a belirlenen hizmet sunum �artlar� ve kriterleri, personelin unvan�, g�revi, disiplin durumu, �al��ma �artlar� ve s�resi, hizmete katk�s�, performans�, tetkik, e�itim-��retim ve ara�t�rma faaliyetleri ile muayene, ameliyat, anestezi, giri�imsel i�lemler ve �zellik arz eden riskli b�l�mlerde �al��ma gibi unsurlar dikkate al�nmak suretiyle ek �demenin oran�, usul ve esaslar� ile inceleme heyetlerinin yap�s�, �al��ma usul ve esaslar� Hazine ve Maliye Bakanl���n�n uygun g�r��� �zerine Sa�l�k Bakanl���nca ��kar�lacak y�netmelikle belirlenir.�

  �Bakanl�k merkez te�kilat�nda (laboratuvarlar hari�) g�rev yapanlar d���ndaki personele, d�ner sermaye gelirlerinden, T�rkiye �la� ve T�bbi Cihaz Kurumunun tabip ve eczac� unvanl� kadrolar�nda �al��anlar ile sa�l�k ve yard�mc� sa�l�k hizmetleri ile teknik hizmetler s�n�f� kadrolar�na atanm�� olup Kurumun analiz ve kontrol laboratuvarlar�nda fiilen g�rev yapan personele d�ner sermaye gelirlerinden d�rd�nc� f�kra uyar�nca Bakanl�k d�ner sermaye hesab�na aktar�lan tutardan birinci f�krada belirtilen esaslar �er�evesinde bir ayda yap�lacak ek �demenin tutar�, ilgili personelin bir ayda alaca�� ayl�k (ek g�sterge d�hil), yan �deme ve her t�rl� tazminat (makam, temsil ve g�rev tazminat� ile yabanc� dil tazminat� hari�) toplam�n�n; e�itim g�revlisi ile uzman tabip kadrosuna atanan profes�r ve do�entlerde y�zde 950�sini, uzman tabip ve t�pta uzmanl�k mevzuat�nda belirtilen dallarda bu mevzuat h�k�mlerine g�re uzman olanlar ile uzman di� tabiplerinde y�zde 850�sini, pratisyen tabip ve di� tabipleri ile uzman eczac�larda y�zde 650�sini, T�rkiye �la� ve T�bbi Cihaz Kurumunda g�rev yapan eczac�lara y�zde 350�sini, hastane m�d�r� ve eczac�larda y�zde 305�ini, di�er personelde ise y�zde 225�ini ge�emez. Sa�l�k Bakanl��� taraf�ndan, Hazine ve Maliye Bakanl���n�n onay� ile belirlenen �zellikli t�bbi i�lemler kar��l��� yap�lacak ek �demelerde, y�zde 950 ve y�zde 850 oranlar� be� kat art�r�larak uygulan�r. ��in ve hizmetin �zelli�i dikkate al�narak yo�un bak�m, do�umhane, yenido�an, s�t �ocu�u, yan�k, diyaliz, ameliyathane, enfeksiyon, �zel bak�m gerektiren ruh sa�l���, organ ve doku nakli, acil servis ve benzeri sa�l�k hizmetlerinde �al��an personel i�in y�zde 225 oran�, y�zde 260 olarak uygulan�r. N�bet hizmetleri hari� olmak �zere mesai saatleri d���nda gelir getirici �al��malar�ndan do�an katk�lar�na kar��l�k olarak profes�r, do�ent ve e�itim g�revlilerine bu f�kradaki oranlar�n y�zde 50�sini, tabip, di� tabibi ve t�pta uzmanl�k mevzuat�na g�re uzman olanlara bu f�kradaki oranlar�n y�zde 30�unu, di�er personele y�zde 20�sini ge�meyecek �ekilde ayr�ca ek �deme yap�l�r. S�zle�meli olarak istihdam edilen personele yap�lacak ek �demenin tutar� ise, ayn� birimde ayn� unvanl� kadroda �al��an ve hizmet y�l� ayn� olan emsali personel esas al�narak belirlenir ve bunlara yap�lacak ek �deme hi�bir �ekilde emsaline yap�labilecek ek �deme �st s�n�r�n� ge�emez. Bu f�kra uyar�nca personele her ay yap�lacak ek �deme net tutar�, 375 say�l� Kanun H�km�nde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyar�nca kadro ve g�rev unvan� veya pozisyon unvan� itibar�yla belirlenmi� olan ek �deme net tutar�ndan az olamaz ve bu kapsamda s�z konusu ek 9 uncu maddeye g�re belirlenen ek �deme tutar� bu f�kra uyar�nca d�ner sermaye gelirlerinden yap�lacak ek �demeden mahsup edilmek �zere merkez� y�netim b�t�esinden kar��lan�r. Bu madde uyar�nca yap�lacak �deme sigorta prim kesintisine tabi tutulmaz.

  Bakanl�k ba���, faiz ve kira gelirleri d���ndaki d�ner sermaye gelirleri, Sosyal G�venlik Kurumundan elde edilen t�m kaynaklar ile di�er nakit kaynaklar�n� personele ek �deme da��t�m�nda kullanabilir. Bu maddenin ikinci f�kras�n�n alt�nc� c�mlesi ile ek 3 �nc� madde kapsam�nda yap�lacak �demeler d���nda da��t�lacak ek �demenin y�ll�k toplam�, da��t�mda kullan�labilecek toplam tutar�n y�zde 50�sini a�amaz.

  Bakanl�k d�ner sermaye i�letmeleri; sa�l�k hizmetlerinin iyile�tirilmesi, kaliteli ve verimli hizmet sunumunun te�vik edilmesi, sa�l�k kurum ve kurulu�lar�n�n kendi imk�nlar�yla kar��layamad�klar� ihtiya�lar�n giderilmesi, e�itim, ara�t�rma ve geli�tirme faaliyetlerinin desteklenmesi, Bakanl�k ta�ra te�kilat�n�n desteklenmesi amac�yla yap�lacak giderlere i�tirak etmek i�in ayl�k gayrisafi has�lattan ayl�k tahsil edilen tutar�n y�zde 6�s�n� ge�memek �zere Bakanl�k�a belirlenecek oran� Bakanl�k D�ner Sermaye Merkez Saymanl��� hesab�na aktar�r.

  Bu hesaplarda toplanacak tutarlar�n da��l�m ve harcanmas�na ili�kin kriterler Hazine ve Maliye Bakanl���n�n uygun g�r��� �zerine Sa�l�k Bakanl���nca belirlenir.�

  MADDE 4- 209 say�l� Kanunun ek 3 �nc� maddesinin birinci f�kras�n�n birinci c�mlesinde yer alan �(alt�nc� f�kras� hari�)� ibaresi madde metninden ��kar�lm��, c�mlede yer alan �% 180�i� ibaresi �% 265�i� �eklinde, �d�ner sermaye gelirlerinden ek �deme yap�l�r� ibaresi �merkez� y�netim b�t�esinden ek �deme yap�l�r� �eklinde de�i�tirilmi� ve ikinci c�mlesinde yer alan �istihdam edilen tabipler� ibaresinden sonra gelmek �zere �ile Bakanl�k veya ba�l� kurulu�lar�n�n kadrosunda t�pta ve di� hekimli�inde uzmanl�k mevzuat�na g�re di�er kamu kurum ve kurulu�lar�nda uzmanl�k e�itimi veya yan dal uzmanl�k e�itimi yapt�r�lanlar� ibaresi eklenmi�tir.

  MADDE 5- 209 say�l� Kanuna a�a��daki ge�ici madde eklenmi�tir.

  �GE��C� MADDE 9- Sa�l�k Bakanl���na ba�l� sa�l�k tesislerince; sa�l�k hizmeti verildi�i d�nemde herhangi bir sebeple ilgili mevzuat� kapsam�nda sa�l�k sigortas�ndan yararlanamayan ger�ek ki�ilere sunulan sa�l�k hizmet bedellerinden 31/12/2021 tarihine kadar tahsil edilememi� alacak tutarlar�n�n %50�sinin bu maddenin yay�m� tarihinden itibaren bir y�l i�erisinde ilgililerce defaten veya taksitle �denmesi h�linde, geri kalan k�sm� fer�leriyle birlikte terkin edilir. �u kadar ki, alacak tutar� 10.000 T�rk liras� ve alt�nda ise tamam� resen terkin edilir; alacak tutar�n�n yar�s�n�n 10.000 T�rk liras�n�n alt�nda olmas� h�linde 10.000 T�rk liras� terkin edilerek bakiye k�s�m tahsil edilir.

  Bu alacaklar�n tahsili i�in a��lm�� davalar ile y�r�t�len icra takiplerinde;

  a) Derdest davalar bak�m�ndan, defaten �deme ve terkin h�linde karar verilmesine yer olmad���na, icra takipleri bak�m�ndan takibin iptaline,

  b) Taksitle �deme h�linde, taksit �deme s�resince davan�n durdurulmas�na, icra takiplerinde takibin geri b�rak�lmas�na; taksitlerin �denmemesi h�linde davan�n ve takibin devam�na; �deme tamam oldu�unda davalarda karar verilmesine yer olmad���na, takiplerde takibin iptaline,

  karar verilir.

  Karar verilmesine yer olmad���na veya takibin iptaline karar verilen h�llerde yap�lan masraflar taraflar �zerinde b�rak�l�r ve vek�let �cretine h�kmolunmaz.

  Davan�n durdurulmas� veya takibin geri b�rak�lmas� h�llerinde zamana��m� s�releri durur.�

  MADDE 6- 4/11/1981 tarihli ve 2547 say�l� Y�ksek��retim Kanununun 58 inci maddesinin;

  a) (c) f�kras�n�n (1) numaral� bendinde yer alan �800��n��, �500��n��, �600��n�� ve �300��n�� ibareleri s�ras�yla �950�sini�, �650�sini�, �750�sini� ve �375�ini� �eklinde,

  b) (c) f�kras�n�n (2) numaral� bendinde s�ras�yla yer alan �600��n��, �250�sini�, �200��n�,�, �150�sini� ve �200��n�� ibareleri s�ras�yla �750�sini�, �305�ini�, �255�ini,�, �225�ini� ve �260��n�� �eklinde,

  c) (h) f�kras�nda yer alan �800��n��, �800� ve �1600��n�� ibareleri s�ras�yla �950�sini�, �950� ve �1900��n�� �eklinde,

  de�i�tirilmi� ve maddenin (i) f�kras�n�n ���nc� paragraf� a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir.

  ��niversitelerin (c) ve (f) f�kralar� kapsam�ndaki personeline bu madde uyar�nca her ay yap�lacak ek �demenin net tutar�, 375 say�l� Kanun H�km�nde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyar�nca kadro ve g�rev unvan� veya pozisyon unvan� itibar�yla belirlenmi� olan ek �demenin net tutar�ndan az olamaz ve bu kapsamda s�z konusu ek 9 uncu maddeye g�re belirlenen ek �deme tutar� bu f�kralar uyar�nca d�ner sermaye gelirlerinden yap�lacak ek �demeden mahsup edilmek �zere merkez� y�netim b�t�esinden kar��lan�r.�

  MADDE 7- 14/4/1982 tarihli ve 2659 say�l� Adli T�p Kurumu ile �lgili Baz� D�zenlemeler Hakk�nda Kanunun 30 uncu maddesinin birinci f�kras�n�n ikinci c�mlesinde yer alan �g�revli personele� ibaresi �g�revli memur ve s�zle�meli personele� �eklinde, ikinci f�kras�n�n (i) bendinde yer alan �% 200��n�� ibaresi �%215�ini� �eklinde, (j) bendinde yer alan �% 150�sini� ibaresi �%200��n�� �eklinde de�i�tirilmi�, f�kraya birinci c�mlesinden sonra gelmek �zere a�a��daki c�mle eklenmi� ve mevcut ikinci c�mlesi a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir.

  �S�zle�meli olarak istihdam edilen personele yap�lacak ek �demenin tutar� ise, ayn� birimde ayn� unvanl� kadroda �al��an ve hizmet y�l� ayn� olan emsali personel esas al�narak belirlenir ve bunlara yap�lacak ek �deme hi�bir �ekilde emsaline yap�labilecek ek �deme �st s�n�r�n� ge�emez.�

  �Bu f�kra uyar�nca personele her ay yap�lacak ek �deme net tutar�, 375 say�l� Kanun H�km�nde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyar�nca kadro ve g�rev unvan� veya pozisyon unvan� itibar�yla belirlenmi� olan ek �deme net tutar�ndan az olamaz ve bu kapsamda s�z konusu ek 9 uncu maddeye g�re belirlenen ek �deme tutar� d�ner sermaye gelirlerinden yap�lacak ek �demeden mahsup edilmek �zere merkezi y�netim b�t�esinden kar��lan�r.�

  MADDE 8- 7/5/1987 tarihli ve 3359 say�l� Sa�l�k Hizmetleri Temel Kanununun ek 1 inci maddesinin birinci f�kras�n�n ikinci c�mlesi ve ikinci f�kras� a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir.

  �Kuraya ili�kin usul ve esaslar ile bunlar�n Sa�l�k Bakanl���ndaki atamalar�na ili�kin usul ve esaslar Sa�l�k Bakanl���nca ��kar�lacak y�netmelikle belirlenir.�

  �T�pta ve di� hekimli�inde uzmanl�k e�itimi, ilgili dalda t�pta uzmanl�k mevzuat�na g�re uzman olan profes�r, do�ent, doktor ��retim �yesi, e�itim g�revlisi ve ba�asistanlar taraf�ndan verilir. Doktor ��retim �yesi ve ba�asistanlar�n t�pta uzmanl�k e�itimi verebilmeleri i�in uzman� olduklar� alanda fiilen en az bir y�l �al��m�� olmalar� �artt�r.�

  MADDE 9- 3359 say�l� Kanunun ek 3 �nc� maddesinin birinci f�kras�nda yer alan �veya ilgililerin talebi halinde 10.7.2003 tarihli ve 4924 say�l� Kanuna t�bi s�zle�meli sa�l�k personeli� ibaresi madde metninden ��kar�lm�� ve f�kraya birinci c�mlesinden sonra gelmek �zere a�a��daki c�mle eklenmi�tir.

  �Devlet hizmeti y�k�ml�l���n� yapmakta olan personel, bulunduklar� ilde 10/7/2003 tarihli ve 4924 say�l� Eleman Temininde G��l�k �ekilen Yerlerde S�zle�meli Sa�l�k Personeli �al��t�r�lmas� ile Baz� Kanun ve Kanun H�km�nde Kararnamelerde De�i�iklik Yap�lmas� Hakk�nda Kanuna tabi s�zle�meli sa�l�k personeli olarak �al��abilir.�

  MADDE 10- 10/7/2003 tarihli ve 4924 say�l� Eleman Temininde G��l�k �ekilen Yerlerde S�zle�meli Sa�l�k Personeli �al��t�r�lmas� ile Baz� Kanun ve Kanun H�km�nde Kararnamelerde De�i�iklik Yap�lmas� Hakk�nda Kanunun 1 inci maddesinin ikinci f�kras�n�n ikinci c�mlesinde yer alan �22000�i� ibaresi �27.000�i� �eklinde de�i�tirilmi�tir.

  MADDE 11- 24/11/2004 tarihli ve 5258 say�l� Aile Hekimli�i Kanununun 3 �nc� maddesinin dokuzuncu f�kras�n�n be�inci c�mlesi y�r�rl�kten kald�r�lm��, alt�nc� c�mlesi a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi� ve f�kraya a�a��daki c�mle eklenmi�tir.

  �Bu �demelerden yararlanan personele, �al��malar� sebebiyle 4/1/1961 tarihli ve 209 say�l� Sa�l�k Bakanl���na Ba�l� Sa�l�k Kurumlar� ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek D�ner Sermaye Hakk�nda Kanunun 5 inci ve ek 3 �nc� maddeleri ile 2547 say�l� Kanunun 58 inci maddesi uyar�nca hizmet sunum �artlar� ve kriterleri de dikkate al�nmak suretiyle �deme yap�l�r.�

  �Bu �demeler toplam� ilgisine g�re 209 say�l� Kanunun 5 inci maddesi ile 2547 say�l� Kanunun 58 inci maddesinde belirlenmi� olan tavanlar� ge�emez.�

  MADDE 12- 27/6/1989 tarihli ve 375 say�l� Kanun H�km�nde Kararnamenin ek 9 uncu maddesinin sekizinci f�kras�nda yer alan �, Sa�l�k Bakanl���n�n, T�rkiye Kamu Hastaneleri Kurumunun� ve �T�rkiye Halk Sa�l��� Kurumu,� ibareleri madde metninden ��kar�lm�� ve f�krada yer alan �Ula�t�rma, Denizcilik ve Haberle�me Bakanl���,� ibaresi �Ula�t�rma ve Altyap� Bakanl���,� �eklinde de�i�tirilmi� ve ge�ici 11 inci maddesinin ���nc� f�kras�n�n ikinci c�mlesinde yer alan �ve ek �demeleri d�ner sermaye b�t�esinden �denmek� ibaresi madde metninden ��kar�lm��t�r.

  MADDE 13- Bu Kanunun;

  a) 2 nci, 11 inci maddeleri ve 6 nc� maddesi ile 2547 say�l� Kanunun 58 inci maddesinin (c) f�kras�n�n (1) ve (2) numaral� bentleri ile (h) f�kras�nda yap�lan de�i�iklik yay�m�n� takip eden ay�n birinde,

  b) 3 �nc� maddesi ile 209 say�l� Kanunun 5 inci maddesinin de�i�tirilen ikinci f�kras�n�n alt�nc� c�mlesi yay�m�n� takip eden ay�n on be�inde, maddenin di�er h�k�mleri yay�m�n� takip eden ay�n birinde,

  c) 4 �nc�, 12 nci maddeleri ve 6 nc� maddesi ile 2547 say�l� Kanunun 58 inci maddesinin (i) f�kras�nda yap�lan de�i�iklik yay�m�n� takip eden ay�n on be�inde,

  d) 7 nci maddesi ile 2659 say�l� Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci f�kras�n�n de�i�tirilen ikinci c�mlesinde yap�lan de�i�iklik yay�m�n� takip eden ay�n on be�inde, maddenin di�er h�k�mleri yay�m�n� takip eden ay�n birinde,

  e) Di�er maddeleri yay�m� tarihinde,

  y�r�rl��e girer.

  MADDE 14- Bu Kanun h�k�mlerini Cumhurba�kan� y�r�t�r.

  22/6/2022

  Yazı kaynağı : www.resmigazete.gov.tr

  23 Haziran 2022 TC Resmi Gazete: Bugün Resmi Gazete atamaları, kararları ve ilanları

  23 Haziran 2022 TC Resmi Gazete: Bugün Resmi Gazete atamaları, kararları ve ilanları

  23 Haziran 2022 Perşembe tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 23 Haziran 2022 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 23 Haziran 2022 Perşembe Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

  23 Haziran 2022 TC Resmi Gazete: Bugün Resmi Gazete atamaları, kararları ve ilanları

  T.C. Resmî Gazete, meclis ve cumhurbaşkanı tarafından çıkarılan yasa, kararname, yönetmelik, genelge gibi kararları yayımlamaktadır. Bugünün Resmi Gazete kararları açıklandı.

  KANUN

  7411 Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

  TBMM KARARLARI

  1320 Hudut, Şümul, Miktar ve Zamanı Cumhurbaşkanınca Takdir ve Tayin Olunacak Şekilde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Gerektiği Takdirde Türkiye Sınırları Dışında Harekât ve Müdahalede Bulunmak Üzere Yabancı Ülkelere Gönderilmesi, Bu Kuvvetlerin Cumhurbaşkanının Belirleyeceği Esaslara Göre Kullanılması ile Risk ve Tehditlerin Giderilmesi İçin Her Türlü Tedbirin Alınması ve Bunlara İmkân Sağlayacak Düzenlemelerin Cumhurbaşkanı Tarafından Belirlenecek Esaslara Göre Yapılması İçin Anayasa'nın 92'nci Maddesi Uyarınca 02.01.2020 Tarihli ve 1238 Sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararıyla Verilen ve 22.12.2020 Tarihli ve 1273 Sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararıyla 02.01.2021 Tarihinden İtibaren On Sekiz Ay Uzatılan İznin Süresinin 02.07.2022 Tarihinden İtibaren On Sekiz Ay Uzatılmasına Dair Karar

  1321 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Çalışma Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar

  YÖNETMELİKLER

  –– Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

  –– Millî Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

  –– Sulak Alanların Korunması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

  –– Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünün Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile İlgili Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

  TEBLİĞLER

  –– Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 22/06/2022 Tarihli ve 2022/ÖİB-K-28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 ve 51 Sayılı Kararları

  KARARLAR

  –– Malvarlığının Dondurulması Kararı (Karar Sayısı: 2022/2)

  –– Malvarlığının Dondurulması Kararının Kaldırılması Kararı (Karar Sayısı: 2022/3)

  ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

  –– Anayasa Mahkemesinin 7/4/2022 Tarihli ve 2020/18546 Başvuru Numaralı Kararı

  a - Yargı İlânları

  b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

  c - Çeşitli İlânlar

  – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

  Yazı kaynağı : www.haberler.com

  Resmi Gazete'de bugün neler var?

  Resmi Gazete'de bugün neler var?

  Resmi Gazete ne zaman yayınlanır?

  Resmi Gazete'nin herhangi bir yayınlandığı sabit saat yok. Ancak Resmi Gazete genellikle gece saat 12’den sonra yayınlanıyor. Resmi Gazete'nin içeriğine bağlı eğer bir yoğun gündem var ise Resmi Gazete'nin yayınlanma saati biraz daha geç saatlere bulabiliyor. Çok nadir de olsa Resmi Gazete bazı durumlarda sabaha karşı da yayınlanabiliyor. Resmi Gazete her gün www.resmigazete.gov.tr adresinden yayınlanıyor.

  Resmi Gazete'nin ilk adı nedir?

  Resmî Gazete'nin ilk ismi Takvim-i Vekayi'dir. Resmi Gazete'nin tarihi, Sultan II. Mahmut döneminde Tarihçi Esat Efendi'nin yönetiminde 11/11/1831 tarihinden itibaren haftada bir çıkarılan “Takvim-i Vekayi” gazetesine dayanmaktadır.

  Resmi Gazete ne zaman kuruldu?

  T.C. Resmî Gazete ilk olarak 7 Ekim 1920'de günü kurulmuştur ve 7 Şubat 1921 tarihinden itibaren yayınlanmaya başlamıştır. Resmi Gazete’nin amacı hükümet, meclis ve cumhurbaşkanı tarafından çıkarılan kararname, yönetmelik, yasa, genelge gibi kararları duyurmaktır.

  Resmi Gazete tarihçe

  Ülkemizde Devletin yayın organı olan ve birçok resmî işlemin geçerliliğinin bağlandığı Resmî Gazetenin kökeni, Sultan II. Mahmut döneminde Tarihçi Esat Efendi’nin yönetiminde 11/11/1831 tarihinden itibaren haftada bir yayımlanmaya başlanan “Takvim-i Vekayi” gazetesine dayanmaktadır.

  Yeni Devletin Resmî Gazetesi ise, İstiklal Savaşı’nı yürütmek üzere Ankara’da toplanan Büyük Millet Meclisi tarafından 7/10/1920’de tesis edilmiştir. Halen Resmî Gazetelerin ilk sayfasında görülen bu tarih Resmî Gazete’nin kuruluş tarihi olup, 1 inci sayı kuruluştan dört ay sonra, Meclis’in 263 sayılı Kararnamesi ile 7/2/1921 günü “Cerîde-i Resmiyye” adıyla yayımlanmıştır. Gazetenin ismi 10/9/1923 tarihli 22 nci sayıda “Resmî Cerîde” olarak, 17/12/1927 tarihli 763 üncü sayıda ise “T.C. Resmî Gazete” olarak değiştirilmiş ve bugüne kadar aynı isimle yayımlanmaya devam edilmiştir.

  Resmî Gazete ilk sayıdan 16 ncı sayıya kadar haftada bir; 16, 17 ve 18 inci sayılar iki haftada bir; 19, 20 ve 21 inci sayılar ise yine haftada bir pazartesi günleri yayımlanmıştır. Resmî Gazetenin 18/7/1921 tarihli 21 inci sayısı ile 10/9/1923 tarihli 22 nci sayısı arasında, gerçekleşen savaşlar nedeniyle, iki yılı aşkın bir süre geçmiştir. Bu süreçte kabul edilen 134 ilâ 338 numaralı kanunlar Resmî Gazetede yayımlanmadan yürürlüğe girmiştir.

  1923 yılı Eylül ayında yayımlanan altı adet Resmî Gazete sayısında “Gayr-ı Resmî Kısım”a yer verildiği görülmektedir. Bu kısımda Gazi Mustafa Kemal Paşa ve diğer bazı devlet adamlarımızın dünyadaki gelişmelerle ilgili düşünceleri ile bazı Avrupalı gazeteci ve devlet adamlarının makaleleri yayımlanmıştır. Gayr-ı resmî kısma resmî kısımdan ayrı numara verilmiş olup halkın uluslararası gelişmeler hakkında bilgilendirilmesi amaçlanmıştır.

  22 nci sayıyla birlikte Resmî Gazetenin ilk sayfasına “Haftada üç defa neşrolunur.” ibaresi konulmuş olmakla beraber, bu düzen 22 ilâ 42 nci sayılar arasında devam etmiş, bundan sonra yayım zamanlarında düzensizlikler meydana gelmiştir. Örneğin 42 nci sayı ile 43 üncü sayı arasında bir hafta; 43 üncü sayı ile 44 üncü sayı arasında dört gün; 44, 45 ve 46 ncı sayılar arasında yine birer haftalık boşluklar olduğu, 1924 yılı Nisan ve Mayıs aylarında ikişer; Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında ise birer kez Resmî Gazete yayımlandığı görülmektedir. 7 Haziran 1925 tarihli 110 uncu sayıdan itibaren ise Resmî Gazete ayda ortalama yirmi sayı yayımlanır hale gelmiştir.

  1/11/1928 tarihli ve 1353 sayılı Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanunun yürürlüğe girmesiyle, 1/12/1928 tarihli 1054 üncü sayıdan itibaren Resmî Gazete bugün kullandığımız yeni alfabeyle basılmaya başlanmıştır.

  22/6/1927 tarihli ve 5335 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulmuş olan Resmî Gazete’nin Sureti Neşir ve Muamelatının Tarzı İcrasına Dair Yönetmelik uyarınca 1929 yılından itibaren ulusal bayramlar, genel tatil günleri ve pazar günleri haricinde Resmî Gazete’nin her gün düzenli yayımına başlanmıştır. Bu Yönetmelikte yapılan değişiklikle 21/6/1970 tarihinden itibaren pazar günleri de Resmî Gazete yayımına başlanmıştır. O zamandan beri Resmî Gazete ulusal bayram ve genel tatiller haricinde, pazar günleri de dâhil olmak üzere her gün yayınlanmaktadır. 18/5/2009 tarihinde yapılan değişiklikle, hizmetin gerektirdiği hallerde ulusal bayram ve genel tatil günlerinde de Resmî Gazete’nin yayımlanması mümkün hale gelmiştir.

  Resmî Gazete’nin ulusal bayram ve genel tatil günleri dışında her gün yayımlanacağı ve hizmetin gerektirdiği hallerde ulusal bayram ve genel tatil günlerinde de yayımlanabileceği hususu Resmî Gazete Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Resmî Gazete Hakkında Yönetmelikte de yer almaktadır.

  Mezkûr mevzuat uyarınca zorunlu ve acil durumlarda, aynı sayıyı taşımak kaydıyla “Mükerrer” şerhi verilerek aynı gün içinde birden fazla Resmî Gazete yayımlanabilmektedir.

  Resmî Gazete’nin içeriği

  Resmî Gazete Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Resmî Gazete Hakkında Yönetmelik uyarınca Resmî Gazete’de yayımlanan hususlar şunlardır:

  a) Kanunlar.

  b) TBMM İçtüzüğü ve Başkanlık Divanınca Resmî Gazete’de yayımlanması istenen

  Türkiye Büyük Millet Meclisi kararları.

  c) Milletlerarası antlaşmalar ve sözleşmeler.

  ç) Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile Cumhurbaşkanlığınca Resmî Gazete’de yayımlanması uygun görülen karar ve genelgeler.

  d) Özel kanunlarında Resmî Gazete’de yayımlanması öngörülen mahkeme kararları.

  e) 24/5/1984 tarihli ve 3011 sayılı Resmî Gazete’de Yayımlanacak Olan Yönetmelikler Hakkında Kanunda belirtilen yönetmelikler.

  f) Cumhurbaşkanı yardımcısı ile bakan atanması, görevine son verilmesi veya istifasına dair işlemler.

  g) Cumhurbaşkanına vekâlet etme işlemleri.

  ğ) Bağlı, ilgili veya ilişkili olunan kurum değişikliklerine dair kararlar.

  h) Yüksek yargı organlarının üyeliğine seçilme kararları.

  ı) Cumhurbaşkanınca yapılan seçme ve atamalar ile göreve son vermeler.

  i) Sınır tespit kararları, idari bağlılık değişikliğine dair kararlar, belediye kurulmasına dair kararlar, yer adlarının değiştirilmesine dair kararlar.

  j) Özel kanunlarında Resmî Gazete’de yayımlanması belirtilen diğer işlemler.

  Ayrıca, mezkûr mevzuat uyarınca Cumhurbaşkanlığınca Resmî Gazete’de yayımlanmasına lüzum görülen hususlar da Resmî Gazete’de yayımlanır.

  Resmî Gazete Yasama, Yürütme ve İdare, Yargı ile İlanlar bölümlerinden oluşmaktadır.

  Bu bölümler kapsamına giren içeriğin yayımlanmadığı günlerde Resmî Gazete’de yer almamaktadır.

  Tarihsel süreç değerlendirildiğinde;

  a) 22/6/1927 tarihli ve 5335 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulmuş olan Resmî Gazete’nin Sureti Neşir ve Muamelatının Tarzı İcrasına Dair Yönetmelik ile “Kanunlar, tefsirler, Büyük Millet Meclisi kararları, nizamnameler, kararnameler, talimatnameler, Şürayı Devlet kararları, Vekaletlerin tebligat ve tahriratı umumiyeleri, resmi mukavelename ve ilanların”,

  b)23/5/1928 tarihli ve 1322 sayılı Kanunların ve Nizamnamelerin Sureti Neşir ve İlanı ve Meriyet Tarihi Hakkında Kanun ile

  “-Kanunlar, devletlerle münakit mukavele ve muahedelerle sair düveli akitler, inhisarı ve mali taahhüdü mutazammın mukaveye ve imtiyazlar, kanunların tefsiri, hususi af ilanı, cezaların tahfif veya tahvili veya tecili, tahkikat ve takibatı kanuniye icrası veya tecili, idam hükümlerinin infazı gibi ammeyi alakadar eden Büyük Millet Meclisi kararları ve Meclis zabıtları;

  -Nizamnameler,

  -Tasdikı aliye iktiran eden memuriyet kararnameleri;

  -Umumi hizmetlerden birini ifa maksadiyle aktedilip İcra Vekilleri Heyetince tasdik olunan mukavele ve imtiyaznameler;

  -Şürayı Devletçe nizamnamelerin tefsirine ve menafii umumiyeye hadim cemiyetlerin tasdikına ve imtiyaz ihtilaflarına ait ittihaz olunan kararlar ile ammeyi alakadar eden istişari mukarrerattan Başvekaletçe tasdik kılınanlar;

  -Ref'i tezat ve tevhidi içtihada dair Temyiz Mahkemesi Heyeti Umumiyesince ittihaz olunan kararlar;

  -Kanun ve nizamnamelerde Resmî Gazete ile neşri mecburi olarak irade edilen mevatın”,

  Resmî Gazete’de yayımlanacağı hükme bağlanmıştır.

  Resmî Gazete yayım yetkisi

  Bugün itibariyle; Resmî Gazete Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Resmî Gazete Hakkında Yönetmelik, Resmî Gazete’nin Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü tarafından internet ortamında yayımlanacağını hükme bağlamıştır. Ayrıca, Resmî Gazete mezkûr mevzuat uyarınca arşivlenmek amacıyla ve lüzum görülmesi halinde Genel Müdürlük tarafından belirlenecek kamu kurum ve kuruluşlarına ücreti mukabilinde verilmek üzere basılı olarak da yayımlanabilir.

  Tarihsel süreç değerlendirildiğinde; Resmî Gazete’nin Sureti Neşir ve Muamelatının Tarzı İcrasına Dair Yönetmelik Kanunların ve Nizamnamelerin Sureti Neşir ve İlanı ve Meriyet Tarihi Hakkında Kanunla Resmî Gazete’nin yayımı işi “Müdevvenat Müdüriyetine” verilmiş olup, 18/5/1929 tarihli ve 1452 sayılı Devlet Memurları Maaşatının Tevhid ve Tehadülüne Dair Kanunla bu birim Başvekaletin (Başbakanlık) hizmet birimleri arasında sayılmıştır. Bu birimin adı; 20/5/1933 tarihli ve 2187 sayılı Başvekalet Teşkilat ve Vazifeleri Hakkındaki Kanunla “Neşriyat Müdürlüğü”, 30/5/1937 tarihli ve 3154 sayılı Başvekalet Teşkilatı Hakkında Kanunla “Neşriyat ve Müdevvenat Dairesi”, 23/6/1943 tarihli ve 4443 sayılı Başvekalet Teşkilatı Hakkında Kanunla “Neşriyat ve Müdevvenat Umum Müdürlüğü”, 8/6/1984 tarihli ve 203 sayılı Kanun Haükmünde Kararname ve 10/10/1984 tarihli ve 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunla “Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü” olarak değiştirilmiştir.

  Resmî Gazete’ye erişim

  27/6/2000 tarihinden itibaren çıkan Resmî Gazetelerin metinleri, internet üzerinden de günlük olarak yayımlanmaya başlanmıştır. Tüm Resmî Gazete sayılarına, ilk sayısının yayımlandığı 7/2/1921’den itibaren sitemizden erişim mümkün hale getirilmiştir.

  Yazı kaynağı : www.gidahatti.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap