Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  resimli öğretmenler günü kutlama mesajları

  1 ziyaretçi

  resimli öğretmenler günü kutlama mesajları bilgi90'dan bulabilirsiniz

  ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI, SÖZLERİ 2022... Resimli 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı, anlamlı, kısa ve uzun mesajlar

  ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI | KISA ANLAMLI (RESİMLİ): Duygusal, en güzel, kısa-uzun, anlamlı ve 2022 öğretmenler günü mesajları.. 24 Kasım Öğretmenler Gününüz kutlu olsun! ...

  ��retmenler G�n� mesajlar� ve s�zleri 2022! Resimli, anlaml�, duygusal, i�ten ��retmenler G�n� kutlama s�zleri burada...

  ��retmenler G�n� mesajlar� ve s�zleri 2022! Resimli, anlaml�, duygusal, i�ten ��retmenler G�n� kutlama s�zleri burada...

  ��retmenler G�n� bug�n t�m yurtta kutlanacak. Gelecek nesli yeti�tiren e�itimcilerin bu �zel g�n�n� kutlamak isteyen vatanda�lar aramalar�n� h�zland�rd�. Sosyal medya hesaplar�ndan yay�nlamak ya da do�rudan ��retmenine iletmek isteyenler i�in en g�zel, resimli, anlaml�, duygusal, i�ten ��retmenler G�n� mesajlar� ve kutlama s�zlerini derledik...

  RES�ML�, DUYGUSAL ��RETMENLER G�N� MESAJLARI 2022

  T�m ��retmenlerimizin ��retmenler g�n� kutlu olsun. Sizler gelecek nesli yeti�tiren e�itimcilersiniz. Var olun!

  T�m bildiklerini bize ��rettin, millete faydal� bireyler ettin, kalemi k�l��tan �ok keskinlettin, �areler �rettin sen ��retmenim. ��retmenler g�n�n�z kutlu olsun...

  Bizimle hayat� payla�an; bize hayat� ��reten, birey olma �abas�nda yol g�steren t�m ��retmenlerimizin 24 Kas�m ��retmenler G�n� kutlu olsun.

  Benim as�l anlat�lacak yan�m ��retmenli�imdir. Topluma, milletime ben, ��retmenlik yapabiliyorsam, beni onunla anlat�n. Yoksa kazand���m zaferler, yapt���m �teki i�lerle beni anlatman�z pek �nemli de�ildir. (Atat�rk)

  ��retmen bir kandile benzer, kendini t�keterek ba�kalar�na ���k verir. Nice ��retmenler g�nlerine.

  �ocuklar�m�z�n e�itimli yeti�mesinde ve gelece�i i�in do�ru kararlar vermesinde b�y�k rol oynayan, her t�rl� fedak�rl��� g�steren t�m ��retmenlerimizin ��retmenler g�n�n� kutluyor sa�l�k ve mutluluklar diliyorum.

  �lim ve irfan yolunun ����� olan t�m ��retmenlerimizin ��retmenler g�n� kutlu olsun.

  Ba�ta kendi ��retmenlerim olmak �zere t�m ��retmenlerin ��retmenler g�n�n� kutluyorum.

  ��retmenler g�n�n�z kutlu olsun! L�tfen sonsuz sayg�lar�m� ve en iyi dileklerimi kabul edin!

  Bizimle hayat� payla�an; bize hayat� ��reten, birey olma �abas�nda yol g�steren t�m ��retmenlerimizin ��retmenler G�n� kutlu olsun.

  ��imizdeki en iyiyi ortaya ��karmak i�in g�sterdi�iniz t�m �abalar �denemez.

  S�zleriniz, tutumlar�n�z ve eylemleriniz �ocuklar�m�z�n e�itiminde o kadar olumlu bir fark yaratt� ki! Size minnettar�z!

  Bir ulusun �a�da� �lkeler d�zeyine eri�ebilmesi; e�itim ve ��retimin kaliteli ve bilimsel y�ntemlerle y�r�t�lmesi ile ancak m�mk�n olabilir. ��retmenler G�n�n�z kutlu olsun!

  Bizlere g�stermi� oldu�unuz sonsuz sab�r, inan� ve ho�g�r� i�in te�ekk�r ederiz. G�sterdi�iniz o inan�, bug�nk� ba�ar�lar�m�zda bizler i�in en b�y�k motivasyon kayna�� olmu�tur. 24 Kas�m ��retmenler G�n�n�z kutlu olsun.

  "Sevgili ��retmenim, sen benim yol g�sterici �����m oldun. Bana hata yapmaktan asla korkmamay� ve asla pes etmemeyi ��rettin. Her �ey i�in te�ekk�rler ve bu kadar g��l� bir destek oldu�unuz i�in te�ekk�rler. ��retmenler g�n�n�z kutlu olsun."

  "Sana bakt���mda ��renmeyi benim i�in e�lenceli hale getiren en ilgili, anlay��l� ve destekleyici ki�iyi g�r�yorum. Sadece bir ��retmen de�il, hayat�m�n her a�amas�nda bana yol g�steren bir arkada� oldun. ��retmenler G�n�'nde size en iyi dileklerimi g�nderiyorum."

  "T�m hayat�m boyunca ger�ek bir ilham kayna�� olan sevgili ��retmenime. Okuldan �niversiteye do�ru se�imler yapmama ve ba�ar�l� bir kariyere sahip olmama yard�mc� oldunuz. Hi�bir kelime size minnettarl���m� ifade edemez. "

  "Sen benim ��retmenim ve hayat�n zorluklar�na g���s geren rehberimsin. Sa�l�k ve mutluluklar dilerim. ��retmenler g�n�n�z kutlu olsun."

  "Gelece�imi �ekillendirmek i�in yapt���n en k���k �eyler i�in sana te�ekk�r etmek istiyorum. Ba�ar�m ve refah�m size adanm��t�r. ��retmenler g�n�n�z kutlu olsun."

  Yazı kaynağı : www.aksam.com.tr

  24 Kasım Öğretmenler Günü mesajları! En güzel Öğretmenler Günü sözleri paylaşın... Öğretmenler Günü Kutlu Olsun! | Öğretmenler, Mesajlar, Resim

  24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLAMA MESAJLARI! Öğretmenler Günü için anlamlı, kısa-uzun, resimli mesajlar

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap