Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  regaip kandilinde oruç tutmanın fazileti

  1 ziyaretçi

  regaip kandilinde oruç tutmanın fazileti bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Regaip Kandilinde Oruç Tutulur Mu?

  Regaip Kandilinde Oruç Tutulur Mu?

  Regaip Kandilinde Oruç Tutmanın Fazileti

  Regaip kandili, dinimizdeki önemli yere sahip olan kandillerden ilkidir. Bu bereketli geceye isim veren re-ğa-be kökünden gelen kelime; bir şeyi çok istemek anlamına gelir. İstenilen şeyi elde etmek için çaba sarf etme anlamını taşıyan regaip kelimesi, İslamiyet için önemli geceye adını vermiştir.

  18. yy başlarında regaip kandili, gösterişli törenlerle kutlanırmış. Tekke ve zaviyelerde regaip kandili için önceden hazırlıklar yapılırmış. Bu özel ve bereketli gece için şairler “regâibiye” adı verdikleri şiirleri kaleme alırmış. Alimler, regaip kandilinde bolca dua etmek, Allah adını sıkça anarak sohbet etmek ve namaz kılmak gerektiğini vurgularmış. Günümüzde de aynı gelenekler regaip kandilinde devam eder.

  Regaip kandilinde yapılması önerilen ibadetlerden biri de regaib kandili orucu tutmaktır. Regaip kandili orucu sevabı çok fazla olan ibadetlerden biridir. Şimdi sizlere regaip kandilinde oruç tutmak istediğinizde hatırlamanız gereken bilgileri vereceğiz. Bu bereketli gecenin hürmeti adına oruç tutmak isterseniz; yazımızdaki bilgiler size ışık tutacak.

  Regaip kandilinde neden oruç tutulur diye merak edenler için de en aydınlatıcı kaynaklardan olan hadislerden örnekler vereceğiz.

  Zilhicce Orucu Fazileti Nedir? Ne Zaman Tutulur?

  Regaip Kandilinde Oruç Tutulur Mu?

  Şevval Ayı Orucu: Nasıl Niyet Edilir, Ne Zaman Tutulur?

  Regaip Kandili Orucu Kaç Gün Tutulur?

  Mevlit Kandilinde Oruç Tutulur Mu?

  Regaip Kandili Orucu Ne Zaman, Hangi Gün Tutulur?

  Nafile Orucu Nedir? Bozunca Kefaret Gerekir Mi?

  Regaip Kandili Orucu Sevabı ve Fazileti Nedir?

  Bayramda Oruç Tutulur Mu?

  Regaip Kandili ve Orucuyla İlgili Hadisler

  Berat Kandili Orucu Ne Zaman Tutulur, Nasıl Niyet Edilir?

  Recep Ayında Oruç Tutmak: Niyeti, Fazileti

  Arefe Günü Oruç Tutulur Mu? Fazileti Nedir?

  Dinimizde Oruç Çeşitleri, İsimleri, Anlamları

  Ramazan Bayramı Namazı Saat Kaçta? Nasıl Kılınır?

  Sahur Nedir? Ne Zaman Başlar ve Biter? Oruç İçin Önemi Nedir?

  Yazı kaynağı : www.nefisyemektarifleri.com

  Regaib Kandilinde oruç tutulur mu? Kandilde oruç tutmanın fazileti nedir?

  Regaip kandilinde oruç tutmanın sevabı nedir? Regaip kandilinde kaç gün oruç tutulur?

  Regaip kandilinde oruç tutmanın sevabı nedir? Regaip kandilinde kaç gün oruç tutulur?

  Regaip kandilinde oruç tutmak, Ramazan ayından sonra oruç tutmanın en kıymetli olduğu günlerden biri olarak kabul edilir. Özellikle de Hz. Muhammet (s.a.s)'in Recep ayını mümkün mertebe oruç geçirilmesini tavsiye etmesi Recep ayını ve bilhassa Recep ayının ilk perşembe günü idrak edilen Regaip kandilinde oruç tutmak çok kıymetlidir. 

  Recep ayı duası nedir, nasıl okunur? Üç aylar duası ve tesbihleri...

  Sahura kalkıldığı vakit, sabah namazının okunmasından evvel 'Allah'ın niyet ettim senin rızan için mübarek Regaip kandili orucu tutmaya' diye niyet edilir. 

  Regaip kandili 26 Ocak Perşembe günüdür. Sabahtan oruçla değerlendirip gece boyu dualar okuyarak Allah'ın rızasını kazanmak için özen gösterilir. Regaip kandili Perşembe akşamı idrak edilse de imkanı olanların perşembe gününü de oruçla geçirmesi nasihat edilir. 

  Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü ve savme'l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü

  Türkçe Meali:

  Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla...

  Yazı kaynağı : www.haber7.com

  Regaip kandilinde oru� tutulur mu? Regaip kandili orucu ne zaman, hangi g�n tutulur?

  Regaip kandilinde oru� tutulur mu? Regaip kandili orucu ne zaman, hangi g�n tutulur?

  Peygamber efendimiz bir Hadis-i �erifinde "Receb-i �erifin bir g�n ba��nda, bir g�n ortas�nda ve bir g�n de sonunda oru� tutana, Receb'in hepsini tutmu� gibi sevap verilir." buyurmu�tur. Regaib gecesinde dua etmek, t�vbe etmek ve g�nd�z�n� oru� tutarak ge�irmek olduk�a faziletlidir. Bu m�barek gecede Y�ce Allah'�n rahmet, merhamet ve ba���� kullar�n�n �zerine ya�ar. Peki Regaip kandili orucu ne zaman, ka� g�n tutulur? ��te Regaip Kandilinde oru� tutman�n fazileti

  REGA�P KAND�L�NDE ORU� TUTULUR MU?

  Regaip Kandilinde oru� tutmak en faziletli ibadetlerinden biridir. Peygamber Efendimiz (S.A.V) "Recep Allah'�n ay�d�r, �aban benim ay�md�r, Ramazan ise �mmetimin ay�d�r" buyurmu�tur.

  Regaib gecesini ibadetle ge�irmeli, kazas� olan kaza namaz� k�lmal�, kazas� olmayan da nafile namaz k�lar. Ayr�ca Kur'an-� Kerim okumal�, tesbih �ekip, tevbe istigfar etmeli. Per�embe g�n� oru� tutup gecesini de ihya etmek �ok sevapt�r.

  Recep ay�n�n di�er Hicri aylardan fark� ise iki kandili ba�r�nda tutan biricin ayd�r. Regaip Kandili ve Mira� Kandili, Recep ay�nda idrak edilir. Recep ay�n�n ilk Per�embeyi Cumaya ba�layan gecesi ise Regaip gecesidir.

  Regaip gecesinde yap�lacak ibadetlerden en sevab� da oru� tutmakt�r. Regaip Kandilinde tutulan oru�, ki�iye b�y�k faziletler kazand�r�r.

  Peygamber efendimiz Recep ay�nda oru� tutulmas�n� tavsiyesi etmi�tir. Regaip Kandilinde oru� tutmak bir M�sl�man'�n o g�n yapaca�� en g�zel ibadetlerdendir.

  REGAIP KANDILINDE NE ZAMAN ORU� TUTULUR?

  Regaip Kandili, 26 Ocak Per�embeyi cumaya ba�layan gece idrak edilecek. Kandil g�n� olan Per�embe g�nd�z� oru� tutulur.

  Yani oru� tutmak isteyenler �ar�amba gecesi sahura kalkarak Per�embenin imsak vaktine kadar niyetini getirmi� olur ve Per�embe g�n� ak�am ezan�yla birlikte orucunu a�ar.

  �ster ak�am ezan�n� k�l�p iftar�n� yapar, isterse de iftar�n� yap�p ak�am namaz�n� eder. Ard�ndan ise Regaip Kandilinin faziletinden nasiplenmek i�in ibadetlerini yerine getirir. Regaip Kandili namaz�n� k�labilir ve Kur'an-� Kerim okuyabilir. Bu geceye ismini melekler vermi�tir ve bu gece yap�lacak her ibadet �ok sevapt�r.

  REGA�P KAND�L� ORU� N�YET� NASIL GET�R�L�R?

  Rahmet ve ma�firetle birlikte bereket vesilesi olan Recep ay�n�n ve �� aylar�n ilk kandili olan Regaip Kandilinde Allah'�n nimetlerini anlamak ve O'na te�ekk�r etmek i�in de en g�zel ibadetlerden biri oru�tur. Oru� tutarken dil tek ba��na yeterli de�il kalpteki niyet �nemlidir. Bu nedenle dille ifade edilerek niyetlenilmese de ki�i oru�lu say�l�r. Regaip Kandilinde ya da her hangi bir zamanda oru� tutarken 'Allah'�m niyet ettim senin r�zan i�in oru� tutmaya' �eklinde niyet edilebilir.

  REGA�P KAND�L�NDE ORU� TUTMAK �LE �LG�L� HAD�SLER

  "O ayda bulunan ilk Cuma gecesinden gafil olmay�n. ��nk� o, meleklerin regaib diye isimlendirdikleri bir gecedir. Kim Recep ay�n�n ilk Per�embe g�n�n� oru� tutar ve o g�n�n, ak�amla yats� aras� on iki rek�t namaz k�larsa, Allah-u Te�l� o kimsenin g�nahlar�n� ba���lar" buyurdu."

  "Receb-i �erifin bir g�n ba��nda, bir g�n ortas�nda ve bir g�n de sonunda oru� tutana, Receb'in hepsini tutmu� gibi sevap verilir."

  "Receb-i �er�f'in birinci g�n�nde oru� tutmak �� senelik, ikinci g�n� oru�lu olmak iki senelik ve yine ���nc� g�n� oru�lu bulunmak bir senelik k���k g�nahlara kefaret olur. Bunlardan sonra her g�n� bir ayl�k k���k g�nahlar�n af ve ma�firetine vesile olur." buyuruyorlar."

  "Recep ay� Allah'�n ay�, �aban benim ay�m, Ramazan da �mmetimin ay�d�r."

  "�bn-i Abbas -radiyallahu anh- Hazretleri: "Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Recep ay�nda bazen o kadar �ok oru� tutard� ki, biz O'nu hi� iftar etmeyecek zannederdik. Bazen de o kadar �ok iftar ederdi ki, biz O'nu hi� oru� tutmayacak zannederdik." buyurmu�tur."

  "Allah Te�l�, Receb ay�nda oru� tutanlar� ma�firet eder."

  "Muhakkak zaman, Allah'�n yaratt��� g�nk� �ekliyle ak�p gitmektedir. Y�l on iki ayd�r. Bunlardan d�rd� haram aylard�r. Ve ��� ard arda gelmektedir. Zilkade, Zilhicce, Muharrem bir de Cemaziye'l-�hirle �aban aylar� aras�nda gelen Mudar kabilesinin ay� Recep ay�d�r."

  "Ramazan ay� d���nda Allah r�zas� i�in bir g�n oru� tutan, iyi bir yar�� at�n�n bir as�rda alaca�� mesafe kadar Cehennemden uzakla��r."

  Yazı kaynağı : www.star.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap