Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  regaip kandili oruç tutmak fazileti

  1 ziyaretçi

  regaip kandili oruç tutmak fazileti bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Regaip Kandilinde Oruç Tutulur Mu?

  Regaip Kandilinde Oruç Tutulur Mu?

  Regaip Kandilinde Oruç Tutmanın Fazileti

  Regaip kandili, dinimizdeki önemli yere sahip olan kandillerden ilkidir. Bu bereketli geceye isim veren re-ğa-be kökünden gelen kelime; bir şeyi çok istemek anlamına gelir. İstenilen şeyi elde etmek için çaba sarf etme anlamını taşıyan regaip kelimesi, İslamiyet için önemli geceye adını vermiştir.

  18. yy başlarında regaip kandili, gösterişli törenlerle kutlanırmış. Tekke ve zaviyelerde regaip kandili için önceden hazırlıklar yapılırmış. Bu özel ve bereketli gece için şairler “regâibiye” adı verdikleri şiirleri kaleme alırmış. Alimler, regaip kandilinde bolca dua etmek, Allah adını sıkça anarak sohbet etmek ve namaz kılmak gerektiğini vurgularmış. Günümüzde de aynı gelenekler regaip kandilinde devam eder.

  Regaip kandilinde yapılması önerilen ibadetlerden biri de regaib kandili orucu tutmaktır. Regaip kandili orucu sevabı çok fazla olan ibadetlerden biridir. Şimdi sizlere regaip kandilinde oruç tutmak istediğinizde hatırlamanız gereken bilgileri vereceğiz. Bu bereketli gecenin hürmeti adına oruç tutmak isterseniz; yazımızdaki bilgiler size ışık tutacak.

  Regaip kandilinde neden oruç tutulur diye merak edenler için de en aydınlatıcı kaynaklardan olan hadislerden örnekler vereceğiz.

  Zilhicce Orucu Fazileti Nedir? Ne Zaman Tutulur?

  Regaip Kandilinde Oruç Tutulur Mu?

  Şevval Ayı Orucu: Nasıl Niyet Edilir, Ne Zaman Tutulur?

  Regaip Kandili Orucu Kaç Gün Tutulur?

  Mevlit Kandilinde Oruç Tutulur Mu?

  Regaip Kandili Orucu Ne Zaman, Hangi Gün Tutulur?

  Nafile Orucu Nedir? Bozunca Kefaret Gerekir Mi?

  Regaip Kandili Orucu Sevabı ve Fazileti Nedir?

  Bayramda Oruç Tutulur Mu?

  Regaip Kandili ve Orucuyla İlgili Hadisler

  Berat Kandili Orucu Ne Zaman Tutulur, Nasıl Niyet Edilir?

  Recep Ayında Oruç Tutmak: Niyeti, Fazileti

  Arefe Günü Oruç Tutulur Mu? Fazileti Nedir?

  Dinimizde Oruç Çeşitleri, İsimleri, Anlamları

  Ramazan Bayramı Namazı Saat Kaçta? Nasıl Kılınır?

  Sahur Nedir? Ne Zaman Başlar ve Biter? Oruç İçin Önemi Nedir?

  Yazı kaynağı : www.nefisyemektarifleri.com

  Regaip kandilinde oruç tutmanın sevabı nedir? Regaip kandilinde kaç gün oruç tutulur?

  Regaip kandilinde oruç tutmanın sevabı nedir? Regaip kandilinde kaç gün oruç tutulur?

  Regaip kandilinde oruç tutmak, Ramazan ayından sonra oruç tutmanın en kıymetli olduğu günlerden biri olarak kabul edilir. Özellikle de Hz. Muhammet (s.a.s)'in Recep ayını mümkün mertebe oruç geçirilmesini tavsiye etmesi Recep ayını ve bilhassa Recep ayının ilk perşembe günü idrak edilen Regaip kandilinde oruç tutmak çok kıymetlidir. 

  Recep ayı duası nedir, nasıl okunur? Üç aylar duası ve tesbihleri...

  Sahura kalkıldığı vakit, sabah namazının okunmasından evvel 'Allah'ın niyet ettim senin rızan için mübarek Regaip kandili orucu tutmaya' diye niyet edilir. 

  Regaip kandili 26 Ocak Perşembe günüdür. Sabahtan oruçla değerlendirip gece boyu dualar okuyarak Allah'ın rızasını kazanmak için özen gösterilir. Regaip kandili Perşembe akşamı idrak edilse de imkanı olanların perşembe gününü de oruçla geçirmesi nasihat edilir. 

  Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü ve savme'l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü

  Türkçe Meali:

  Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla...

  Yazı kaynağı : www.haber7.com

  Regaib Kandilinde oruç tutulur mu? Kandilde oruç tutmanın fazileti nedir?

  REGAİP KANDİLİ ORUCU ne zaman, hangi gün tutulur? Regaip Kandili orucu sevabı nedir?

  Regaib gecesinde oruç tutmanın sevabı nedir?

  Regaip Kandili'nde oruca nas�l niyet edilir? Regaip Kandili'nde oru� tutman�n fazileti nedir?

  Regaip Kandili'nde oruca nas�l niyet edilir? Regaip Kandili'nde oru� tutman�n fazileti nedir?

  2022 y�l�n�n ilk kandili yar�n idrak edilecek. Her y�l oldu�u gibi bu y�lda kandil gecesi bol bol ibadet edilecek. Bug�n ise m�barek �� aylar�n ilki Recep ay�n�n ilk g�n�. Bug�n oru� tutan vatanda�lar oldu�u gibi yar�n Regaip Kandili'nde de oru�lar tutulacak. Peki, Regaip Kandili'inde oru� tutman�n fazileti nedir? Regaip Kandili'nde oruca nas�l niyet edilir?

  REGA�P KAND�L�'NDE ORUCA NASIL N�YET ED�L�R?

  Regaip Kandil'inde oru� tutmak �ok faziletli bir nafile ibadettir. Bu oru� farz olmay�p s�nnettir. Bug�n oru� tutanlara 1 y�l oru� tutmu� sevab� verilir. Bu oruca geceden niyet etmek gerekir.

  Diyanet'te yer alan bilgiye g�re, bu oru�lar i�in, "yar�nki orucu tutmaya" �eklinde mutlak niyet edilmesi yeterli oluyor.

  Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oru� i�in sahura kalk�lmas� da niyet say�l�r.

  REGA�P KAND�L�'NDE ORU� TUTMANIN FAZ�LET� NED�R?

  Allah'�n rahmet, ba��� ve yard�mlar�n�n da��t�ld��� inan� ve �midiyle bu gecede Allah'a ibadet edecek olanlar oru�lar�n� tutacaklar.

  Hz. Peygamber (s.a.s.), "�aban'�n ortas�nda (Berat gecesi) ibadet ediniz, g�nd�z oru� tutunuz. Allah, o gece g�ne�in batmas�yla d�nya semas�na (rahmeti ile) tecelli eder ve fecir do�ana kadar, 'Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden r�z�k isteyen ona r�z�k vereyim, yok mu bir musibete u�rayan ona afiyet vereyim, yok mu ba�ka bir �ey isteyen...' buyurur." (Bkz. Tirmiz�, Savm, 39; �bn M�ce, �k�met'u-Salat, 191) demi�tir.

  Di�er taraftan Hz. Peygamber (s.a.s.), Zilhicce'nin ilk dokuz g�n� (Eb� D�v�d, Savm, 62; Tirmiz�, Savm, 52), pazartesi ve per�embe g�nleri, ���r� ve arefe g�n� oru� tutar (M�slim, S�y�m, 196, 197; �bn M�ce, S�y�m, 41,42), pazartesi orucunu soranlara; "Bug�n benim do�du�um, Peygamber olarak g�nderildi�im ve Kur'an'�n bana vahyedildi�i g�nd�r." (M�slim, S�y�m, 198) diye cevap verirdi.

  Bu ve benzeri rivayetlere dayanarak baz� �slam alimleri dini a��dan faziletli say�lan di�er g�n ve gecelerin ibadetle ihyas�n�n m�stehap oldu�unu s�ylemi�lerdir.

  REGA�P KAND�L� �NEM� NED�R?

  Reg�ib gecelerinde dua etmek, tevbe ve isti�farda bulunmak, bu geceyi kutsal kabul ederek �e�itli ib�detlerle ge�irmek, genel olarak alimler aras�nda kabul g�rm��t�r. Regaibin di�er kandillerden farkl� olu�u hem Recep ay�nda bulunmas� hem de Cuma gecesi olu�udur. Ayr�ca Recep ay�n�n hususiyetlerinden birisi de Regaib Kandili ve Mirac Kandili olarak bilinen iki kandilin bu ayda bulunmas�ndand�r. Bu g�nler ve geceler, kendimizi denetleme ve de�erlendirme bak�m�ndan �nemlidir. Reg�ib kelimesi Kur'an'da "Regaib" �eklinde ge�memektedir. Ancak "re�abe"den t�remi� olan �e�itli kelimeler, Kur'�n'da sekiz yerde ge�mekte ve "re�abe"nin if�de etti�i mana i�in kullan�lmaktad�r. Terim olarak Reg�ib, T�rk�e'de kandil dedi�imiz m�b�rek gecelerden biridir.

  Yazı kaynağı : www.aksam.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap