Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  refresh tek dozluk göz damlası

  1 ziyaretçi

  refresh tek dozluk göz damlası bilgi90'dan bulabilirsiniz

  REFRESH Tek Dozluk Göz Damlası Prospektüsü

  Hamilelik döneminde kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamilelik sırasında REFRESH kullanımının güvenliliği belirlenmemiştir.

  REFRESH hamilelik süresinde, gerekli olmadıkça kullanılmamalıdır. İlacın kullanımına, hekim tarafından risk/yarar oranı değerlendirilerek karar verilmelidir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Gebelik döneminde ilaç kullanımı hakkında

  Gebelik döneminde ilaç konusunda sıkça sorulan sorular

  Emzirme döneminde kullanır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  İlacın kullanımına, hekim tarafından risk/yarar oranı değerlendirilerek karar verilmelidir.

  Yazı kaynağı : prospektus.co

  refresh

  REFRESH TEK DOZLUK GÖZ DAMLASI 30 FLAKON

  REFRESH TEK DOZLUK GÖZ DAMLASI 30 FLAKON

  Sitemizde ilaç satışı yapılmamaktadır.
  İlaç fiyatlarının belirtilmesi Akılcı İlaç Kullanımına katkı amaçlıdır.
  İlaç fiyatları TC Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından haftalık olarak yayınlanan listelerden alınmıştır.
  Belirtilen ilaç fiyatı eczaneler için önerilen satış fiyatı olup değişkenlik gösterebilir.
  Fiyatlar güncellenmemiş olabilir.

  Yazı kaynağı : www.ilacabak.com

  REFRESH tek dozluk G�Z damlaSI 30 flakon Klinik �zellikler

  REFRESH tek dozluk G�Z damlaSI 30 flakon Klinik �zellikler

  4.1. Terap�tik endikasyonlar

  4.2. Pozoloji ve uygulama �ekli

  Pozoloji/uygulama s�kl��� ve s�resi :

  Rahats�z olan g�ze ve ihtiyaca g�re 1 veya 2 damla kullan�l�r.

  Uygulama �ekli :

  Etkilenen g�z�n konjunktiva kesesine damlat�larak uygulan�r. Koruyucu i�ermedi�inden kontakt lenslerle birlikte kullan�lmas�nda sak�nca yoktur.

  Ambalaj a��ld�ktan sonra hemen kullan�lmal�, artan ila� at�lmal�, a��lm�� ila� yeniden kullan�lmamal�d�r.

  �zel pop�lasyonlara ili�kin ek bilgiler : B�brek/Karaci�er yetmezli�i

  Topikal oftalmik kullan�m ile ilgili olarak bu pop�lasyona ait bir bildirim bulunmamaktad�r.

  Pediyatrik pop�lasyon:

  Topikal oftalmik kullan�m ile ilgili olarak bu pop�lasyona ait bir bildirim bulunmamaktad�r.

  Geriyatrik pop�lasyon:

  4.3. Kontrendikasyonlar

  4.4. �zel kullan�m uyar�lar� ve �nlemleri

  Kontaminasyonu �nlemek i�in damlal���n ucunu hi� bir yere de�dirmeyiniz. Kullan�lmayan k�sm� at�lmal�d�r.

  E�er g�zde a�r� hissi, g�rmede de�i�iklik, g�zde k�zar�kl�k ve iritasyon devam ederse veya k�t�ye giderek durum 72 saatten daha uzun s�re inatla devam ederse ilac� kullanmay� b�rakarak bir doktora dan���lmal�d�r.

  4.5. Di�er t�bbi �r�nler ile etkile�imler ve di�er etkile�im �ekilleri

  4.6. Gebelik ve laktasyon

  Genel tavsiye

  Gebelik kategorisi C�dir.

  �ocuk do�urma potansiyeli bulunan kad�nlar/Do�um kontrol� (Kontrasepsiyon)

  Hayvanlar �zerinde yap�lan �al��malar, gebelik ve/veya embriyonel/fetal geli�im ve/veya do�um ve/veya do�um sonras� geli�im �zerindeki etkiler bak�m�ndan yetersizdir. �nsanlara y�nelik potansiyel risk bilinmemektedir.

  Gebelik d�nemi

  Kullan�lmas� gerekli ise, fetus �zerindeki risk/yarar oran� de�erlendirilerek, doktor g�zetiminde kullan�lmal�d�r.

  Laktasyon d�nemi

  Refresh Tek Dozluk G�z Damlas� sistemik olarak absorbe edilmedi�inden, anne s�t�ne ge�mesi beklenmemektedir.

  �reme yetene�i /Fertilite

  4.7. Ara� ve makine kullan�m� �zerindeki etkiler

  4.8. �stenmeyen etkiler

  �ok yayg�n (>1/10); yayg�n (>1/100 ila <1/10); yayg�n olmayan (>1/1.000 ila <1/100); seyrek (>1/10.000 ila <1/1.000); �k seyrek (<1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).

  G�z hastal�klar�

  4.9. Doz a��m� ve tedavisi

  Ok�ler uygulama ile ilgili olarak bir doz a��m� bildirilmemi�tir. Doz a��m� s�z konusu olursa, semptomatik ve destekleyici tedavi uygulanmal�d�r.

  Yazı kaynağı : www.ilacrehberi.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap