Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  recep ayının ilk 3 günü oruç tutmak

  1 ziyaretçi

  recep ayının ilk 3 günü oruç tutmak bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Üç ayların ilk günü oruç tutmanın sevabı nedir? Recep ayı 1. gün orucu faziletleri

  RECEP AYI ORUCU, ZİKİRLERİ, FAZİLETLERİ ve İBADETLERİ || 2023 Recep Ayı orucu ne zaman tutulur, Recep ayı namazı nasıl kılınır, kaç rekat?

  �� aylar orucu ne zaman, nas�l tutulur, ka� g�n? Recep ay�n�n ilk g�n� oru� tutman�n fazileti nedir?

  �� aylar orucu ne zaman, nas�l tutulur, ka� g�n? Recep ay�n�n ilk g�n� oru� tutman�n fazileti nedir?

  �slam aleminin b�y�k bir heyecanla bekledi�i �� aylar bug�n ba�l�yor. Manevi iklimin artt��� bu �nemli g�nlerde ibadetlerini eksiksiz yerine getirmek isteyen M�sl�manlar oru� tutmak istiyor. Bu sebeple �� aylar orucu nas�l tutulur, ka� g�n? Recep ay�n�n ilk g�n� oru� tutman�n fazileti nedir? sorusuna yan�t ar�yor. ��te �� aylar orucu hakk�nda merak edilenler...

  �� AYLARDA ORU� TUTULUR MU?

  Diyanet ��leri Ba�kanl���, �� aylarda oru� tutma konusunda baz� bilgiler verdi. ��te o bilgiler;

  "Halk aras�nda �� aylar diye bilinen Recep, �aban ve Ramazan aylar� m�barek aylard�r. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ay� girdi�inde "Allah'�m! Recep ve �aban'� bize m�barek k�l ve bizi Ramazan'a ula�t�r." diye dua etmi�tir (Ahmed b. Hanbel, M�sned, I, 259). Ramazan ay�nda oru� tutmak farzd�r (Bakara, 2/184-185). Recep ve �aban aylar�nda ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) di�er aylara oranla daha fazla nafile oru� tuttu�u, ancak Ramazan'�n d���nda hi�bir ay�n tamam�n� oru�lu ge�irmedi�i hadis kaynaklar�nda yer almaktad�r (Buh�r�, Savm, 52-53; M�slim, S�y�m, 173-79). Bu itibarla, Recep ve �aban aylar�n�n aral�ks�z olarak oru�lu ge�irilmesinin din� bir dayana�� yoktur. Ki�i, sa�l��� m�sait olup g�� yetirdi�i takdirde bu aylarda diledi�i kadar nafile oru� tutabilir."

  �� AYLARDA HANG� G�NLER ORU� TUTULUR?

  Recep ay�nda dini hayatta �nemli yeri olan iki m�barek gece bulunuyor. Bunlardan biri recep ay�n�n ilk cuma gecesine denk gelen Regaip, di�erinin de yine bu ay�n yirmi yedinci gecesine denk gelen Mira� Kandili'dir. Bir gelenek olarak �teden beri bu geceler ihya ediliyor. Bug�nlerin g�nd�z�nde oru� tutulurken �zel olarak bir ibadet �ekli ise yoktur.

  �� aylar�n ikincisi ise �aban ay�d�r. Hz. Ay�e validemiz 'Peygamberimiz �aban ay�nda bazen o kadar oru� tutarlard� ki biz Peygamber �aban ay�n�n tamam�n� oru�lu ge�irecek zannederdik. Bazen de bu kadar tutmazlard�' derdi.

  Din adamlar�, bu gecelerde kaza namazlar� k�l�nabilece�ini, Kur'an okunabilece�ini, t�vbe edilebilece�ini vurgulayarak Kadir Gecesi'nin ise bu aylardan ayr� olarak Kur'an-� Kerim'de bildirildi�ine i�aret ediyor. Bu aylarda, her ay�n 13, 14, 15'i, ay�n dolunay �ekliyle oldu�u g�nlerde oru� tutmak da Peygamberimizin s�nnetleri aras�ndad�r. Nafile ibadet oldu�u i�in g�c� yetenler oru� tutabilirler, Kur'an-� Kerim'i daha �ok okuyabilirler, �evrelerine, fakir fukaray� daha �ok g�zeterek yard�mda bulunabilirler.

  �nemli olan b�t�n bu ibadetleri, Hz. Peygamber'in bize g�sterdi�i �l��ler i�inde yapmak gerekir. �slam, her t�rl� bidat ve hurafeyi yasaklam��t�r. Bizim her konuda ibadetleri yerine getirirken �rne�imiz Peygamber Efendimizdir. Bu aylarda i�te 'Kandil gecesinde �u kadar namaz, �u kadar zikir, �u kadar tesbihat' gibi ifadeler do�ru de�il. Resulullah bu gecelerde bol bol ibadet etmi�. �zel bir ibadet �ekli yoktur, Peygamberimiz nas�l ihya ettiyse biz de �yle ihya edece�iz. Peygamberimiz m�mk�n oldu�u kadar oru�la, Kur'an-� Kerim okuyarak bu aylar� ihya etmi�tir. Biz de Peygamberimizin yolunu takip etmeliyiz.

  Yazı kaynağı : www.aksam.com.tr

  Üç aylarda hangi günler oruç tutulur? 2023 Recep ayı namazı kaç rekattır? - Gündem Haberleri

  Recep ay�nda oru� tutman�n sevab� nedir? Recep ay� orucunun fazileti nedir?

  Recep ay�nda oru� tutman�n sevab� nedir? Recep ay� orucunun fazileti nedir?

  �� aylar�n ilk ay� olan Recep ay�, 13 �ubat 2021 Cumartesi g�n� ba�lamaktad�r. Peygamber Efendimizin Ramazan ay� d���nda Recep ve �aban aylar�nda da oru� tuttu�u bilinmektedir. Bu nedenle Recep ay� orucu, fazileti a��s�ndan k�ymetlidir. 3 aylarda M�sl�manlara Kur'an-� Kerim okuma, oru� tutma ve sadaka verme gibi nafile ibadetlere y�nelmeleri tavsiye edilir. Recep ay�n�n ilk g�n� oru� tutman�n sevab� �ok b�y�kt�r. Peki Recep ay� orucunun fazileti nedir? ��te Recep ay�n�n ilk g�n� oru� tutman�n sevab�

  RECEP AYININ �LK G�N� ORU� TUTMANIN SEVABI

  Ramazan ay�n�n habercisi olan bu ayda oru� g�nlerini tamamlamak b�y�k ibadetler aras�nda yer al�r. Allah'a yalvar��, yakar��, zikirle ge�en bu ay ve dua ve t�vbe kap�lar� a��kt�r. Recep, �aban ve ramazan aylar� ibadet ve maneviyat olarak di�er aylara g�re daha �st�n bir fazilete sahiptir. Peki Recep ay�nda oru� tutman�n faziletleri nelerdir?

  �bni Abbar (R.A) rivayet etti�i bir hadisi �erifte Resullah (s.a.v) ��yle buyurmu�tur: 'Recebin ilk g�n�n�n orucu �� senenin, ���nc� g�n�nki ise, bir senenin keffaretidir. Sonra her g�n bir ayl�k ba���lamad�r."

  RECEP AYI ORUCUNUN FAZ�LET� NED�R?

  Peygamber Efendimiz, Recep ay�nda oru� tutmakla ilgili ��yle buyurmu�tur: "Kim bu ayda bir g�n oru� tutarsa K�yametin zorluklar�ndan g�vende olur."

  Receb ay�nda i�lenen ibadet, edilen iyilik, yap�lan hizmetlerin manev� ecri ve sevab� bire y�z verilmektedir. Bunun i�in m�'minler bu aydaki nasiplerini artt�rmak maksad�yla daha �ok gayret sarf ederler. Hay�r ve hasenata biraz daha a��rl�k verirler.

  �mam Musa Kaz�m'dan (a.s) ��yle rivayet edilir: "Kim recepten bir g�n oru� tutarsa, cehennem ate�i bir y�ll�k mesafe ondan uzakla��r. Kim �� g�n oru� tutarsa, cennet ona farz olur."

  Hz. Resul-� Ekrem'den (s.a.a) nakledilen bir hadisinde ��yle buyurmaktad�r: "Recep Allah'�n b�y�k ay�d�r. Hi�bir ay h�rmet ve fazilette bu aya ula�amaz. Bu ayda kafirlerle sava� haramd�r. �unu bilin ki recep Allah'�n ay�, �aban benim ay�m, ve ramazan �mmetimin ay�d�r. Kim recep ay�n�n bir g�n�n� oru� tutarsa, Allah'�n r�zas�n� kazanm�� olur. Allah'�n gazab� ondan uzakla��r ve cehennem kap�lar�ndan birisi onun y�z�ne kapan�r."

  RECEP AYI ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

  Her M�sl�man'�n �zerine vazife olan Ramazan ay� d���nda Recep ve �aban ay�n�n Pazartesi ve Per�embe g�nleri oru� tutulmas� Peygamber Efendimiz (s.a.s) s�nneti oldu�undan �ok sevapt�r.

  Bu ay�n Per�embe, Cuma ve Cumartesi g�n� �� g�n oru� tutmak �ok faziletlidir. Rivayetlere g�re her kim haram aylardan bu �� g�n� oru� tutarsa Hak Te�l� onun i�in 900 y�ll�k ibadet sevab� yazar.

  Resul-i Ekrem (s.a.a): "Recep ay�ndaki ilk Cuma gecesinden gaflet etmeyin. Hi� ��phesiz o geceye melekler "Rag�ib Gecesi" derler. Zira gecenin ��te birisi ge�ti�inde, g�klerde ve yerde bulunan b�t�n melekler Kabe ve etraf�na toplan�rlar.

  Allah-u Te�l� onlara hitap ederek ��yle buyurur: "Ey benim meleklerim, istedi�iniz �eyi benden dileyin." Onlar da ��yle arz ederler: "Ey Rabbimiz, bizim iste�imiz Recep ay�n�n oru�lular�n� ba���lamand�r." Allah Teb�reke ve Te�l� da "Kabul ettim" diye cevap verir.

  �� aylarda devaml� olarak tutulmamas�n� ama �o�unlu�unun oru� ibadetiyle ge�irilmesini tavsiye eden Sevgili Peygamber Efendimiz (SAV), �� aylarda oru� tutma durumu ile ilgili hadis-i �erifte ��yle buyurmaktad�r: "Haram aylar�ndan baz�s�n� tut, baz�s�n� b�rak, haram aylarda tut ve b�rak, haram aylarda tut ve b�rak." (Ebu Davut,Savm 54) hadis-i �erifin devam�nda ravi olan sahabi �unlar� s�yledi�i bilinmektedir:

  RECEP AYI ORUCU KA� G�N TUTULUR?

  Recep ay�n�n ba�lang�c�ndan itibaren her g�n�nde ya da belli g�nlerinde oru� tutmak Allah'�n r�zas�n� kazanmak i�in oru�la ge�irilmesi uygun g�r�lmektedir. �zellikle Peygamber Efendimiz (s.a.s)'in do�du�u g�n olan Pazartesi g�nleri oru� tutma y�l�n her ay�nda tavsiye edilirken Recep ay�nda Pazartesi g�nleri orucuna ayr�ca �zen g�sterilmesi �ok sevapt�r.

  "Resulullah 'tut' dedik�e, �� parma��n� yumdu, 'b�rak' deyince de �� parma��n� b�rakt�." B�ylece Peygamberimizin o zata, "�� g�n tut, �� g�n ara ver" dedi�i anla��l�yordu.

  RECEP AYI ORUCUNA NASIL N�YET ED�L�R?

  Oru� tutacakken orucun kabul olmas� i�in niyet edilmesi gerekir. Kalben niyet etmek en �nemlisidir. Ki�inin sahura kalkmas� da bir niyet olarak g�r�l�r. Ki�inin sahura kalkmama gibi d���ncesi varsa gece yatmadan niyet etmesi gerekmektedir. Recep ay� ya da her hangi bir zamanda oru� tutarken 'Allah'�m niyet ettim senin r�zan i�in oru� tutmaya' �eklinde niyet edebilir.

  REGA�P KAND�L� NE ZAMAN?

  3 aylar�n ilk m�barek gecesi olan Regaip Kandili 18 �ubat Per�embe g�n� ger�ekle�ecektir.

  Diyanet ��leri Ba�kanl���'n�n Recep ay�nda ve 3 aylarda oru� tutmakla ilgili a��klamas� �u �ekildedir:

  "Halk aras�nda �� aylar diye bilinen Recep, �aban ve Ramazan aylar� m�barek aylard�r. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ay� girdi�inde "Allah'�m! Recep ve �aban'� bize m�barek k�l ve bizi Ramazan'a ula�t�r." diye dua etmi�tir (Ahmed b. Hanbel, M�sned, I, 259). Ramazan ay�nda oru� tutmak farzd�r (Bakara, 2/184-185).

  Recep ve �aban aylar�nda ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) di�er aylara oranla daha fazla nafile oru� tuttu�u, ancak Ramazan'�n d���nda hi�bir ay�n tamam�n� oru�lu ge�irmedi�i hadis kaynaklar�nda yer almaktad�r (Buh�r�, Savm, 52-53; M�slim, S�y�m, 173-79). Bu itibarla, Recep ve �aban aylar�n�n aral�ks�z olarak oru�lu ge�irilmesinin din� bir dayana�� yoktur. Ki�i, sa�l��� m�sait olup g�� yetirdi�i takdirde bu aylarda diledi�i kadar nafile oru� tutabilir."

  Yazı kaynağı : www.star.com.tr

  Recep ayında hangi günler oruç tutulur? Recep orucu günleri 2023

  Recep ayında hangi günler oruç tutulur? Recep orucu günleri 2023

  İslam alemi, 23 Ocak Pazartesi günü Üç Aylar'a kavuşuyor...

  Recep ayını idrak edecek olan Müslümanlar, günlerini ibadetlerini yerine getirerek ve dua edecek geçirecek.

  Recep ayının ardından Şaban ve oruç ayı Ramazan gelecek.

  Recep ayında oruç tutulur mu, hangi günler oruç tutulur sorusu ise gündemde yerini aldı. 

  Bolluk ve bereket ayı olan Recep günlerinde oruç tutarak sevap almak isteyenler, "Recep ayı oruç günleri 2023" hakkında araştırma yapıyor.

  Peki Recep orucu nasıl ve ne zaman tutulur? Recep ayında hangi günler oruç tutulmalı? İşte merak edilenler...

  Recep ayında oruç tutulur mu, kaç gün?

  Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan’ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79).

  Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir.

  Recep ayı ilk gün orucu

  Hadis-i Şeriflerde zikredildiği üzere; “Allah-u Teala, her kim Recep’in birinci gecesinde oruç tutarsa üç sene ibadet sevabı verir” buyuruluyor.

  Recep ayı oruç günleri 2023

  Recep ayının ilk gün orucu çok önemlidir ve 1, 2 ve 3. günün orucunun sevabı çok büyüktür. İlk Perşembe (26 Ocak 2023) günü yani Regaip Kandilinde oruç tutmak büyük sevaptır.

  4 Şubat 2023 Cumartesi Recep’in 13. günüdür, 5 Şubat 2023 Pazar Recep’in 14. Günüdür ve 6 Şubat 2023 Pazartesi Recep’in 15. günüdür. Recep’in ortasına tekabül eden bu günlerin de oruçlu geçirilmesi faziletlidir.

  Yazı kaynağı : www.ensonhaber.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap