Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  recep ayının 3 günü oruç tutmanın fazileti

  1 ziyaretçi

  recep ayının 3 günü oruç tutmanın fazileti bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Üç ayların ilk günü oruç tutmanın sevabı nedir? Recep ayı 1. gün orucu faziletleri

  Recep ay�nda oru� tutman�n sevab� nedir? Recep ay� orucunun fazileti nedir?

  Recep ay�nda oru� tutman�n sevab� nedir? Recep ay� orucunun fazileti nedir?

  �� aylar�n ilk ay� olan Recep ay�, 13 �ubat 2021 Cumartesi g�n� ba�lamaktad�r. Peygamber Efendimizin Ramazan ay� d���nda Recep ve �aban aylar�nda da oru� tuttu�u bilinmektedir. Bu nedenle Recep ay� orucu, fazileti a��s�ndan k�ymetlidir. 3 aylarda M�sl�manlara Kur'an-� Kerim okuma, oru� tutma ve sadaka verme gibi nafile ibadetlere y�nelmeleri tavsiye edilir. Recep ay�n�n ilk g�n� oru� tutman�n sevab� �ok b�y�kt�r. Peki Recep ay� orucunun fazileti nedir? ��te Recep ay�n�n ilk g�n� oru� tutman�n sevab�

  RECEP AYININ �LK G�N� ORU� TUTMANIN SEVABI

  Ramazan ay�n�n habercisi olan bu ayda oru� g�nlerini tamamlamak b�y�k ibadetler aras�nda yer al�r. Allah'a yalvar��, yakar��, zikirle ge�en bu ay ve dua ve t�vbe kap�lar� a��kt�r. Recep, �aban ve ramazan aylar� ibadet ve maneviyat olarak di�er aylara g�re daha �st�n bir fazilete sahiptir. Peki Recep ay�nda oru� tutman�n faziletleri nelerdir?

  �bni Abbar (R.A) rivayet etti�i bir hadisi �erifte Resullah (s.a.v) ��yle buyurmu�tur: 'Recebin ilk g�n�n�n orucu �� senenin, ���nc� g�n�nki ise, bir senenin keffaretidir. Sonra her g�n bir ayl�k ba���lamad�r."

  RECEP AYI ORUCUNUN FAZ�LET� NED�R?

  Peygamber Efendimiz, Recep ay�nda oru� tutmakla ilgili ��yle buyurmu�tur: "Kim bu ayda bir g�n oru� tutarsa K�yametin zorluklar�ndan g�vende olur."

  Receb ay�nda i�lenen ibadet, edilen iyilik, yap�lan hizmetlerin manev� ecri ve sevab� bire y�z verilmektedir. Bunun i�in m�'minler bu aydaki nasiplerini artt�rmak maksad�yla daha �ok gayret sarf ederler. Hay�r ve hasenata biraz daha a��rl�k verirler.

  �mam Musa Kaz�m'dan (a.s) ��yle rivayet edilir: "Kim recepten bir g�n oru� tutarsa, cehennem ate�i bir y�ll�k mesafe ondan uzakla��r. Kim �� g�n oru� tutarsa, cennet ona farz olur."

  Hz. Resul-� Ekrem'den (s.a.a) nakledilen bir hadisinde ��yle buyurmaktad�r: "Recep Allah'�n b�y�k ay�d�r. Hi�bir ay h�rmet ve fazilette bu aya ula�amaz. Bu ayda kafirlerle sava� haramd�r. �unu bilin ki recep Allah'�n ay�, �aban benim ay�m, ve ramazan �mmetimin ay�d�r. Kim recep ay�n�n bir g�n�n� oru� tutarsa, Allah'�n r�zas�n� kazanm�� olur. Allah'�n gazab� ondan uzakla��r ve cehennem kap�lar�ndan birisi onun y�z�ne kapan�r."

  RECEP AYI ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

  Her M�sl�man'�n �zerine vazife olan Ramazan ay� d���nda Recep ve �aban ay�n�n Pazartesi ve Per�embe g�nleri oru� tutulmas� Peygamber Efendimiz (s.a.s) s�nneti oldu�undan �ok sevapt�r.

  Bu ay�n Per�embe, Cuma ve Cumartesi g�n� �� g�n oru� tutmak �ok faziletlidir. Rivayetlere g�re her kim haram aylardan bu �� g�n� oru� tutarsa Hak Te�l� onun i�in 900 y�ll�k ibadet sevab� yazar.

  Resul-i Ekrem (s.a.a): "Recep ay�ndaki ilk Cuma gecesinden gaflet etmeyin. Hi� ��phesiz o geceye melekler "Rag�ib Gecesi" derler. Zira gecenin ��te birisi ge�ti�inde, g�klerde ve yerde bulunan b�t�n melekler Kabe ve etraf�na toplan�rlar.

  Allah-u Te�l� onlara hitap ederek ��yle buyurur: "Ey benim meleklerim, istedi�iniz �eyi benden dileyin." Onlar da ��yle arz ederler: "Ey Rabbimiz, bizim iste�imiz Recep ay�n�n oru�lular�n� ba���lamand�r." Allah Teb�reke ve Te�l� da "Kabul ettim" diye cevap verir.

  �� aylarda devaml� olarak tutulmamas�n� ama �o�unlu�unun oru� ibadetiyle ge�irilmesini tavsiye eden Sevgili Peygamber Efendimiz (SAV), �� aylarda oru� tutma durumu ile ilgili hadis-i �erifte ��yle buyurmaktad�r: "Haram aylar�ndan baz�s�n� tut, baz�s�n� b�rak, haram aylarda tut ve b�rak, haram aylarda tut ve b�rak." (Ebu Davut,Savm 54) hadis-i �erifin devam�nda ravi olan sahabi �unlar� s�yledi�i bilinmektedir:

  RECEP AYI ORUCU KA� G�N TUTULUR?

  Recep ay�n�n ba�lang�c�ndan itibaren her g�n�nde ya da belli g�nlerinde oru� tutmak Allah'�n r�zas�n� kazanmak i�in oru�la ge�irilmesi uygun g�r�lmektedir. �zellikle Peygamber Efendimiz (s.a.s)'in do�du�u g�n olan Pazartesi g�nleri oru� tutma y�l�n her ay�nda tavsiye edilirken Recep ay�nda Pazartesi g�nleri orucuna ayr�ca �zen g�sterilmesi �ok sevapt�r.

  "Resulullah 'tut' dedik�e, �� parma��n� yumdu, 'b�rak' deyince de �� parma��n� b�rakt�." B�ylece Peygamberimizin o zata, "�� g�n tut, �� g�n ara ver" dedi�i anla��l�yordu.

  RECEP AYI ORUCUNA NASIL N�YET ED�L�R?

  Oru� tutacakken orucun kabul olmas� i�in niyet edilmesi gerekir. Kalben niyet etmek en �nemlisidir. Ki�inin sahura kalkmas� da bir niyet olarak g�r�l�r. Ki�inin sahura kalkmama gibi d���ncesi varsa gece yatmadan niyet etmesi gerekmektedir. Recep ay� ya da her hangi bir zamanda oru� tutarken 'Allah'�m niyet ettim senin r�zan i�in oru� tutmaya' �eklinde niyet edebilir.

  REGA�P KAND�L� NE ZAMAN?

  3 aylar�n ilk m�barek gecesi olan Regaip Kandili 18 �ubat Per�embe g�n� ger�ekle�ecektir.

  Diyanet ��leri Ba�kanl���'n�n Recep ay�nda ve 3 aylarda oru� tutmakla ilgili a��klamas� �u �ekildedir:

  "Halk aras�nda �� aylar diye bilinen Recep, �aban ve Ramazan aylar� m�barek aylard�r. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ay� girdi�inde "Allah'�m! Recep ve �aban'� bize m�barek k�l ve bizi Ramazan'a ula�t�r." diye dua etmi�tir (Ahmed b. Hanbel, M�sned, I, 259). Ramazan ay�nda oru� tutmak farzd�r (Bakara, 2/184-185).

  Recep ve �aban aylar�nda ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) di�er aylara oranla daha fazla nafile oru� tuttu�u, ancak Ramazan'�n d���nda hi�bir ay�n tamam�n� oru�lu ge�irmedi�i hadis kaynaklar�nda yer almaktad�r (Buh�r�, Savm, 52-53; M�slim, S�y�m, 173-79). Bu itibarla, Recep ve �aban aylar�n�n aral�ks�z olarak oru�lu ge�irilmesinin din� bir dayana�� yoktur. Ki�i, sa�l��� m�sait olup g�� yetirdi�i takdirde bu aylarda diledi�i kadar nafile oru� tutabilir."

  Yazı kaynağı : www.star.com.tr

  �� aylar orucu ne zaman, nas�l tutulur, ka� g�n? Recep ay�n�n ilk g�n� oru� tutman�n fazileti nedir?

  �� aylar orucu ne zaman, nas�l tutulur, ka� g�n? Recep ay�n�n ilk g�n� oru� tutman�n fazileti nedir?

  �slam aleminin b�y�k bir heyecanla bekledi�i �� aylar bug�n ba�l�yor. Manevi iklimin artt��� bu �nemli g�nlerde ibadetlerini eksiksiz yerine getirmek isteyen M�sl�manlar oru� tutmak istiyor. Bu sebeple �� aylar orucu nas�l tutulur, ka� g�n? Recep ay�n�n ilk g�n� oru� tutman�n fazileti nedir? sorusuna yan�t ar�yor. ��te �� aylar orucu hakk�nda merak edilenler...

  �� AYLARDA ORU� TUTULUR MU?

  Diyanet ��leri Ba�kanl���, �� aylarda oru� tutma konusunda baz� bilgiler verdi. ��te o bilgiler;

  "Halk aras�nda �� aylar diye bilinen Recep, �aban ve Ramazan aylar� m�barek aylard�r. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ay� girdi�inde "Allah'�m! Recep ve �aban'� bize m�barek k�l ve bizi Ramazan'a ula�t�r." diye dua etmi�tir (Ahmed b. Hanbel, M�sned, I, 259). Ramazan ay�nda oru� tutmak farzd�r (Bakara, 2/184-185). Recep ve �aban aylar�nda ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) di�er aylara oranla daha fazla nafile oru� tuttu�u, ancak Ramazan'�n d���nda hi�bir ay�n tamam�n� oru�lu ge�irmedi�i hadis kaynaklar�nda yer almaktad�r (Buh�r�, Savm, 52-53; M�slim, S�y�m, 173-79). Bu itibarla, Recep ve �aban aylar�n�n aral�ks�z olarak oru�lu ge�irilmesinin din� bir dayana�� yoktur. Ki�i, sa�l��� m�sait olup g�� yetirdi�i takdirde bu aylarda diledi�i kadar nafile oru� tutabilir."

  �� AYLARDA HANG� G�NLER ORU� TUTULUR?

  Recep ay�nda dini hayatta �nemli yeri olan iki m�barek gece bulunuyor. Bunlardan biri recep ay�n�n ilk cuma gecesine denk gelen Regaip, di�erinin de yine bu ay�n yirmi yedinci gecesine denk gelen Mira� Kandili'dir. Bir gelenek olarak �teden beri bu geceler ihya ediliyor. Bug�nlerin g�nd�z�nde oru� tutulurken �zel olarak bir ibadet �ekli ise yoktur.

  �� aylar�n ikincisi ise �aban ay�d�r. Hz. Ay�e validemiz 'Peygamberimiz �aban ay�nda bazen o kadar oru� tutarlard� ki biz Peygamber �aban ay�n�n tamam�n� oru�lu ge�irecek zannederdik. Bazen de bu kadar tutmazlard�' derdi.

  Din adamlar�, bu gecelerde kaza namazlar� k�l�nabilece�ini, Kur'an okunabilece�ini, t�vbe edilebilece�ini vurgulayarak Kadir Gecesi'nin ise bu aylardan ayr� olarak Kur'an-� Kerim'de bildirildi�ine i�aret ediyor. Bu aylarda, her ay�n 13, 14, 15'i, ay�n dolunay �ekliyle oldu�u g�nlerde oru� tutmak da Peygamberimizin s�nnetleri aras�ndad�r. Nafile ibadet oldu�u i�in g�c� yetenler oru� tutabilirler, Kur'an-� Kerim'i daha �ok okuyabilirler, �evrelerine, fakir fukaray� daha �ok g�zeterek yard�mda bulunabilirler.

  �nemli olan b�t�n bu ibadetleri, Hz. Peygamber'in bize g�sterdi�i �l��ler i�inde yapmak gerekir. �slam, her t�rl� bidat ve hurafeyi yasaklam��t�r. Bizim her konuda ibadetleri yerine getirirken �rne�imiz Peygamber Efendimizdir. Bu aylarda i�te 'Kandil gecesinde �u kadar namaz, �u kadar zikir, �u kadar tesbihat' gibi ifadeler do�ru de�il. Resulullah bu gecelerde bol bol ibadet etmi�. �zel bir ibadet �ekli yoktur, Peygamberimiz nas�l ihya ettiyse biz de �yle ihya edece�iz. Peygamberimiz m�mk�n oldu�u kadar oru�la, Kur'an-� Kerim okuyarak bu aylar� ihya etmi�tir. Biz de Peygamberimizin yolunu takip etmeliyiz.

  Yazı kaynağı : www.aksam.com.tr

  Üç aylarda başlangıcı oruç niyeti nasıl getirilir? 3 ayların başında oruç tutmanın fazileti! Recep ayı orucu kaç gün tutulur?

  Üç aylarda başlangıcı oruç niyeti nasıl getirilir? 3 ayların başında oruç tutmanın fazileti! Recep ayı orucu kaç gün tutulur?

  Üç aylarda başlangıcı oruç niyeti nasıl getirilir? 3 ayların başında oruç tutmanın fazileti! Recep ayı orucu kaç gün tutulur?

  Üç aylar orucu hakkında bilgiler araştırılıyor. Recep ayına girerken yapılacak ibadetler merak ediliyor. 3 aylar orucunun faziletine dair bilgiler haberimizde yer alıyor. İslam aleminin heyecanla beklediği Üç Aylar 23 Ocak pazartesi günü idrak ediliyor. Recep, Şaban ve Ramazan aylarına girerken yapılacak ibadetler sorgulanıyor. Üç ayları orucuna niyet edilişi hakkında bilgiler... İşte Recep Ayı orucuna dair bilgiler...

  3 aylar orucu ve faziletleri sorusu yanıt arıyor. Üç ayların içerisinde Recep, Şaban ve Ramazan ayları bulunuyor. 23 Ocak itibariyle Üç aylara giriliyor. Birçok Müslüman bu mübarek aylarda ibadetlerini yerine getiriyor. Peki, 3 aylar orucu kaç gün tutulur? İşte Üç Aylar ( Recep ayına girerken çekilecek) orucuna dair merak edilenler!

  Üç aylar orucuna nasıl niyet edilir?

  Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde “Allah’ım! Recep ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.” diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259). Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan’ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79). Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir.

  Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır.

  Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî’, II, 85). Bu oruçlar için, “yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve “yarınki Ramazan orucuna” şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 397, 400).

  Yazı kaynağı : www.cnnturk.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap