Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  recep ayında kılınacak 20 rekat namaz

  1 ziyaretçi

  recep ayında kılınacak 20 rekat namaz bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Recep ay� ilk gece namaz� (20 - 30 rekat) k�l�n��� nas�l? �� aylar namaz� nas�l k�l�n�r, ka� rekat?

  Recep ay� ilk gece namaz� (20 - 30 rekat) k�l�n��� nas�l? �� aylar namaz� nas�l k�l�n�r, ka� rekat?

  Recep, �aban ve Ramazan aylar�nda olu�an m�barek �� aylara bug�n giri� yap�yoruz. �� aylar�n ba�lang�c� olarak kabul edilen Recep ay�nda, bol bol ibadet edilecek. Dinin dire�i olan 5 vakit namaz�n d���nda yar�n ak�am Recep ay� ilk gece namaz� idrak edilecek. Peki, �� aylar namaz� nas�l k�l�n�r, ka� rekat? Recep ay� ilk gece namaz� (20 - 30 rekat) k�l�n��� nas�l?

  RECEP AYI NAMAZI NED�R, NASIL KILINIR?

  Receb ay�n�n ilk gecesi k�l�nacak namaz �ok de�erlidir. Recep ay�nda k�l�nacak olan 30 rekat namaz, Allah kat�nda m�min ile m�naf��� ay�r�r. Bu 30 rekat namaz� k�lanlar, hidayete ererler. M�naf�klar bu namaz� k�lamazlar. Bu namaz� k�lan�n kalbi �lmez. Bu 30 rekat namaz Ras�lullah Efendimiz'in (s.a.v.) berberi taraf�ndan rivayet edilmi�tir.

  RECEP AYI 30 REKAT NAMAZ NASIL KILINIR?

  Recep ay�n�n 1'i ile 10' u aras�nda toplamda 10 rekat olmak �zere 11'i ile 20'si aras�nda da yine 10 rekat, 21'i ile 30'u aras�nda k�l�nacak 10 rekatl�k namaz ile beraber toplamda 30 rekatl�k namaz vard�r. Peygamber Efendimiz (SAV)'in bu namaz� k�lan�n kalbi �lmez olarak rivayet etti�i namazdaki tek fark sonda okunan dua k�s�mlar�d�r.

  �lk 10 g�nden sonra k�l�nan namaz bitince, 11 kez La ilahe illallahu vahdehu la �erikeleh, leh�-l m�lk� ve le'h�l hamd� yuhyi ve yu�m�t, ve h�ve Hayy�n la yemut� bi yedihi'l hayr ve he�ve ala k�lli �ey'in kadir' okunup dua edilir.

  Ya Rabbi, beni, te�rifleriyle d�nyay� n�ra gark etti�in Efendimiz h�rmetine, sevgili ay�n Recebi �erif h�rmetine, feyz-i ilahine, afv-� ilahine, r�za-i ilahine nail eyle. abid, zahid kullar�n aras�na kaydeyle. D�nya ve ahiret s�k�nt�lar�ndan halas eyle. R�za-i �erifin i�in, Allah� Ekber."

  Her rekatta 1 Fatiha, 3 kez Kafirun Suresi, 3 kez �hlas-� �erif okuyup, 2 rekatta bir selam verilir. B�ylece 10 rek'at tamamlan�r.

  �lk on g�n i�inde k�l�nan namazdan sonra, 11 defa :

  La ilahe illallah� vahdeh� la �erike leh. Leh�'l-m�lk� ve leh�'l-hamd� yuhyi ve y�mit. Ve h�ve hayy�n la yem�t� biyedihi'l-hayr. Ve h�ve ala k�lli �ey'in kadir" okunup dua edilir.

  �kinci on g�n i�inde, yani Recep ay�n�n 11'i ile 20'si aras�nda k�l�nan 10 rekattan sonra, 11 defa:

  "�lahen vah�den ehaden sameden ferden vitren hayyen kayy�men daimen ebeda" okunup dua edilir.

  ���nc� on g�n i�inde, yani Receb'in 21'i ile 30'u aras�nda k�l�nan 10 rek'atten sonra da 11 kere:

  "Allah�mme la mania lima a'tayte, vela mu'tiye lima mena'te, vela raadde lima kadayte, vela m�beddile lima hakemte, vela yenfeu ze'l-ceddi minke'l-cedd�. S�bhane rabbiye'l-aliyyi'l-a'le'l-vehhab. S�bhane rabbiye'l-aliyyi'l-a'le'l-vehhab. S�bhane rabbiye'l-aliyyi'l-a'le'l-kerimi'l-vehhab. Ya vehhab� ya vehhab� ya vehhab" okuyup dua edilir.

  Bu 30 rekat namaz�n ilk ve ikinci onunu herhanfgi bir sebeble k�lamam�� ise hepsini (30 rekat�n tamam�n�) son 10 g�n i�erisinde de k�labilir.

  Yazı kaynağı : www.aksam.com.tr

  Recep ayı ilk akşamında kılınacak namaza nasıl niyet edilir? Recep ayı namazı kılınışı

  Recep ayı ilk akşamında kılınacak namaza nasıl niyet edilir? Recep ayı namazı kılınışı

  Müslümanlar heyecanla üç ayların başlamasını bekliyor. Üç ayların ilki, haram aylardan olan recep ayında hangi ibadetlerin yerine getirileceği araştırılıyor.

  Rasûlüllah (s.a.s) bir hadis-i şerifinde; "Recep Allah`ın ayı, Şaban benim ayım ve Ramazan ümmetimin ayıdır" buyurmuştur. Peki, recep ayının ilk gecesi hangi namaz kılınır, nasıl niyet edilir?

  Recep ayı ilk akşamında kılınacak namaza nasıl niyet edilir? Recep ayı namazı kılınışı

  Haram aylar; Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep olarak ifade edilir. Haram aylar, barış aylarıdır. Bu dört ayda savaşılmaz ve muhtaç durumda olan kişilere yardım edilir.

  Üç aylar recep ayıyla birlikte 23 Ocak Pazartesi günü başlayacak. Recep ayının ilk gecesi edilen duaların kabul olduğu, din büyüklerince ifade edilir. Bu sebeple 22 Ocak ve 23 Ocak gecelerinin özellikle ibadetle geçirilmesi gerektiği ifade ediliyor.

  22 Ocak Pazar, akşam namazının ardından receb ayı namazı kılınır. Bu namaz 20 rekattır ve 2 rekatta bir selam verilir. Namaza ‘Niyet ettim Allah rızası için Recep ayı namazı kılmaya’ şeklinde niyet edilir.

  Cübbeli Ahmet Hoca'nın Receb-i Şerif Risalesi'nde sahih kaynaklara dayanan namazın kılınışı şöyle:

  Enes (Radıyallanu Anh)'dan merfû'an rivayet olunan bir hadis-i şerifte Rasûlüllâh (SAV) ashâba hitaben: "Her kim, recebin ilk gecesinde akşamı kıldıktan sonra; bir Fatiha ve bir ihlas ile yirmi rekat kılar ve onlar arasında on selam verirse onun sevabının ne kadar büyük olduğunu biliyor musunuz?Şüphesiz Rûhu'l-Emîn olan Cibrîl onu bana bildirdi" bulurdu.

  Biz: "Allah-u Te'âlâ ve Rasûlü bilir" deyince Rasûlüllah (SAV): "Allâh-u Te'âlâonu, canı, malı, âilesi ve çocukları hakkında korur. Bu kişi, kabir azabından korunur, hesapsız ve azapsız bir şekilde sıratı şimşek gibi geçer" buyurdu.

  Ayrıca recep ayında oruç tutlak çok önemlidir. Receb ayında oruç tutmanın faziletleri ise şöyle:

  Recebin tamamını tutanı Allâh-u Te’âlâ çok kolay bir hesap ile muhasebe eder.”

  "Recebin ilk gününün orucu üç senenin (günahlarının) keffaretidir. İkinci günün orucu  iki senenin, Üçüncü günün ki ise bir senenin keffaretidir. Sonra her gün bir ay(lık bağışlanma)dır."

  "Recebin ilk günü oruç tutan kimseden günahları gökle yer arası kadar uzaklaşır."

  Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) Recebin tamamını tutamayacağını söyleyen bir zâta: "Ondan ilk günü, ortasındaki günü ve son günü tut ki, o zaman muhakkak sana, tamamını tutanın sevâbı verilecektir". Buyurmuştur

  Recebin ilk perşembesini oruçla geçireni cennete sokmak, Allah'u Teala üzerine hak olur."

   Recebden bir gün oruç tutanın bu orucu, bir senenin orucu gibidir."

  Haram aydan bir gün oruç tutana, Allâh-u Teâlâ her gününe karşılık bir ay (oruç tutmuş sevabı) yazar.”

  Yazı kaynağı : www.yeniakit.com.tr

  20 ve 30 rekatlık Recep ayı namazı nasıl kılınır, nasıl niyet edilir, hangi dualar edilir? Diyanet bilgisi ile 20-30 rekatlık Recep ayı namazı kılınışı nasıl olur?

  20 ve 30 rekatlık Recep ayı namazı nasıl kılınır, nasıl niyet edilir, hangi dualar edilir? Diyanet bilgisi ile 20-30 rekatlık Recep ayı namazı kılınışı nasıl olur?

  RECEP AYI 30 REKAT NAMAZ NASIL KILINIR?

  Recep ayının 1'i ile 10' u arasında toplamda 10 rekat olmak üzere 11'i ile 20'si arasında da yine 10 rekat, 21'i ile 30'u arasında kılınacak 10 rekatlık namaz ile beraber toplamda 30 rekatlık namaz vardır. Peygamber Efendimiz (SAV)'in bu namazı kılanın kalbi ölmez olarak rivayet ettiği namazdaki tek fark sonda okunan dua kısımlarıdır. İşte Recep ayı 30 rekat namazın kılınışı... 

  İlk 10 günden sonra kılınan namaz bitince, 11 kez La ilahe illallahu vahdehu la şerikeleh, lehü-l mülkü ve le'hül hamdü yuhyi ve yuümıt, ve hüve Hayyün la yemutü bi yedihi'l hayr ve heüve ala külli şey'in kadir' okunup dua edilir.

  Recep ayı 30 rekat namaza şöyle niyet edilir:

  "Ya Rabbi, beni, teşrifleriyle dünyayı nûra gark ettiğin Efendimiz hürmetine, sevgili ayın Recebi şerif hürmetine, feyz-i ilahine, afv-ı ilahine, rıza-i ilahine nail eyle. abid, zahid kulların arasına kaydeyle. Dünya ve ahiret sıkıntılarından halas eyle. Rıza-i şerifin için, Allahü Ekber."

  Her rekatta 1 Fatiha, 3 kez Kafirun Suresi, 3 kez İhlas-ı şerif okuyup, 2 rekatta bir selam verilir. Böylece 10 rek'at tamamlanır.

  İLİ ANLAMI VE ÖNEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

  REGAİP KANDİLİ NEDİR, NEYİ İFADE EDER? - TIKLAYINIZ

  REGAİP KANDİLİNDE NE OLDU? - TIKLAYINIZ

  REGAİP KANDİLİ NAMAZI İÇİN TIKLAYINIZ

  REGAİP KANDİLİ ORUCU İÇİN TIKLAYINIZ

  REGAİP KANDİLİ İBADETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

  Yazı kaynağı : www.haberturk.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap