Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  recep ayinda oruc tutmanin fazileti

  1 ziyaretçi

  recep ayinda oruc tutmanin fazileti bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Üç ayların ilk günü oruç tutmanın sevabı nedir? Recep ayı 1. gün orucu faziletleri

  Recep ay�nda oru� tutman�n sevab� nedir? Recep ay� orucunun fazileti nedir?

  Recep ay�nda oru� tutman�n sevab� nedir? Recep ay� orucunun fazileti nedir?

  �� aylar�n ilk ay� olan Recep ay�, 13 �ubat 2021 Cumartesi g�n� ba�lamaktad�r. Peygamber Efendimizin Ramazan ay� d���nda Recep ve �aban aylar�nda da oru� tuttu�u bilinmektedir. Bu nedenle Recep ay� orucu, fazileti a��s�ndan k�ymetlidir. 3 aylarda M�sl�manlara Kur'an-� Kerim okuma, oru� tutma ve sadaka verme gibi nafile ibadetlere y�nelmeleri tavsiye edilir. Recep ay�n�n ilk g�n� oru� tutman�n sevab� �ok b�y�kt�r. Peki Recep ay� orucunun fazileti nedir? ��te Recep ay�n�n ilk g�n� oru� tutman�n sevab�

  RECEP AYININ �LK G�N� ORU� TUTMANIN SEVABI

  Ramazan ay�n�n habercisi olan bu ayda oru� g�nlerini tamamlamak b�y�k ibadetler aras�nda yer al�r. Allah'a yalvar��, yakar��, zikirle ge�en bu ay ve dua ve t�vbe kap�lar� a��kt�r. Recep, �aban ve ramazan aylar� ibadet ve maneviyat olarak di�er aylara g�re daha �st�n bir fazilete sahiptir. Peki Recep ay�nda oru� tutman�n faziletleri nelerdir?

  �bni Abbar (R.A) rivayet etti�i bir hadisi �erifte Resullah (s.a.v) ��yle buyurmu�tur: 'Recebin ilk g�n�n�n orucu �� senenin, ���nc� g�n�nki ise, bir senenin keffaretidir. Sonra her g�n bir ayl�k ba���lamad�r."

  RECEP AYI ORUCUNUN FAZ�LET� NED�R?

  Peygamber Efendimiz, Recep ay�nda oru� tutmakla ilgili ��yle buyurmu�tur: "Kim bu ayda bir g�n oru� tutarsa K�yametin zorluklar�ndan g�vende olur."

  Receb ay�nda i�lenen ibadet, edilen iyilik, yap�lan hizmetlerin manev� ecri ve sevab� bire y�z verilmektedir. Bunun i�in m�'minler bu aydaki nasiplerini artt�rmak maksad�yla daha �ok gayret sarf ederler. Hay�r ve hasenata biraz daha a��rl�k verirler.

  �mam Musa Kaz�m'dan (a.s) ��yle rivayet edilir: "Kim recepten bir g�n oru� tutarsa, cehennem ate�i bir y�ll�k mesafe ondan uzakla��r. Kim �� g�n oru� tutarsa, cennet ona farz olur."

  Hz. Resul-� Ekrem'den (s.a.a) nakledilen bir hadisinde ��yle buyurmaktad�r: "Recep Allah'�n b�y�k ay�d�r. Hi�bir ay h�rmet ve fazilette bu aya ula�amaz. Bu ayda kafirlerle sava� haramd�r. �unu bilin ki recep Allah'�n ay�, �aban benim ay�m, ve ramazan �mmetimin ay�d�r. Kim recep ay�n�n bir g�n�n� oru� tutarsa, Allah'�n r�zas�n� kazanm�� olur. Allah'�n gazab� ondan uzakla��r ve cehennem kap�lar�ndan birisi onun y�z�ne kapan�r."

  RECEP AYI ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

  Her M�sl�man'�n �zerine vazife olan Ramazan ay� d���nda Recep ve �aban ay�n�n Pazartesi ve Per�embe g�nleri oru� tutulmas� Peygamber Efendimiz (s.a.s) s�nneti oldu�undan �ok sevapt�r.

  Bu ay�n Per�embe, Cuma ve Cumartesi g�n� �� g�n oru� tutmak �ok faziletlidir. Rivayetlere g�re her kim haram aylardan bu �� g�n� oru� tutarsa Hak Te�l� onun i�in 900 y�ll�k ibadet sevab� yazar.

  Resul-i Ekrem (s.a.a): "Recep ay�ndaki ilk Cuma gecesinden gaflet etmeyin. Hi� ��phesiz o geceye melekler "Rag�ib Gecesi" derler. Zira gecenin ��te birisi ge�ti�inde, g�klerde ve yerde bulunan b�t�n melekler Kabe ve etraf�na toplan�rlar.

  Allah-u Te�l� onlara hitap ederek ��yle buyurur: "Ey benim meleklerim, istedi�iniz �eyi benden dileyin." Onlar da ��yle arz ederler: "Ey Rabbimiz, bizim iste�imiz Recep ay�n�n oru�lular�n� ba���lamand�r." Allah Teb�reke ve Te�l� da "Kabul ettim" diye cevap verir.

  �� aylarda devaml� olarak tutulmamas�n� ama �o�unlu�unun oru� ibadetiyle ge�irilmesini tavsiye eden Sevgili Peygamber Efendimiz (SAV), �� aylarda oru� tutma durumu ile ilgili hadis-i �erifte ��yle buyurmaktad�r: "Haram aylar�ndan baz�s�n� tut, baz�s�n� b�rak, haram aylarda tut ve b�rak, haram aylarda tut ve b�rak." (Ebu Davut,Savm 54) hadis-i �erifin devam�nda ravi olan sahabi �unlar� s�yledi�i bilinmektedir:

  RECEP AYI ORUCU KA� G�N TUTULUR?

  Recep ay�n�n ba�lang�c�ndan itibaren her g�n�nde ya da belli g�nlerinde oru� tutmak Allah'�n r�zas�n� kazanmak i�in oru�la ge�irilmesi uygun g�r�lmektedir. �zellikle Peygamber Efendimiz (s.a.s)'in do�du�u g�n olan Pazartesi g�nleri oru� tutma y�l�n her ay�nda tavsiye edilirken Recep ay�nda Pazartesi g�nleri orucuna ayr�ca �zen g�sterilmesi �ok sevapt�r.

  "Resulullah 'tut' dedik�e, �� parma��n� yumdu, 'b�rak' deyince de �� parma��n� b�rakt�." B�ylece Peygamberimizin o zata, "�� g�n tut, �� g�n ara ver" dedi�i anla��l�yordu.

  RECEP AYI ORUCUNA NASIL N�YET ED�L�R?

  Oru� tutacakken orucun kabul olmas� i�in niyet edilmesi gerekir. Kalben niyet etmek en �nemlisidir. Ki�inin sahura kalkmas� da bir niyet olarak g�r�l�r. Ki�inin sahura kalkmama gibi d���ncesi varsa gece yatmadan niyet etmesi gerekmektedir. Recep ay� ya da her hangi bir zamanda oru� tutarken 'Allah'�m niyet ettim senin r�zan i�in oru� tutmaya' �eklinde niyet edebilir.

  REGA�P KAND�L� NE ZAMAN?

  3 aylar�n ilk m�barek gecesi olan Regaip Kandili 18 �ubat Per�embe g�n� ger�ekle�ecektir.

  Diyanet ��leri Ba�kanl���'n�n Recep ay�nda ve 3 aylarda oru� tutmakla ilgili a��klamas� �u �ekildedir:

  "Halk aras�nda �� aylar diye bilinen Recep, �aban ve Ramazan aylar� m�barek aylard�r. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ay� girdi�inde "Allah'�m! Recep ve �aban'� bize m�barek k�l ve bizi Ramazan'a ula�t�r." diye dua etmi�tir (Ahmed b. Hanbel, M�sned, I, 259). Ramazan ay�nda oru� tutmak farzd�r (Bakara, 2/184-185).

  Recep ve �aban aylar�nda ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) di�er aylara oranla daha fazla nafile oru� tuttu�u, ancak Ramazan'�n d���nda hi�bir ay�n tamam�n� oru�lu ge�irmedi�i hadis kaynaklar�nda yer almaktad�r (Buh�r�, Savm, 52-53; M�slim, S�y�m, 173-79). Bu itibarla, Recep ve �aban aylar�n�n aral�ks�z olarak oru�lu ge�irilmesinin din� bir dayana�� yoktur. Ki�i, sa�l��� m�sait olup g�� yetirdi�i takdirde bu aylarda diledi�i kadar nafile oru� tutabilir."

  Yazı kaynağı : www.star.com.tr

  �� aylar orucu ne zaman, nas�l tutulur, ka� g�n? Recep ay�n�n ilk g�n� oru� tutman�n fazileti nedir?

  �� aylar orucu ne zaman, nas�l tutulur, ka� g�n? Recep ay�n�n ilk g�n� oru� tutman�n fazileti nedir?

  �slam aleminin b�y�k bir heyecanla bekledi�i �� aylar bug�n ba�l�yor. Manevi iklimin artt��� bu �nemli g�nlerde ibadetlerini eksiksiz yerine getirmek isteyen M�sl�manlar oru� tutmak istiyor. Bu sebeple �� aylar orucu nas�l tutulur, ka� g�n? Recep ay�n�n ilk g�n� oru� tutman�n fazileti nedir? sorusuna yan�t ar�yor. ��te �� aylar orucu hakk�nda merak edilenler...

  �� AYLARDA ORU� TUTULUR MU?

  Diyanet ��leri Ba�kanl���, �� aylarda oru� tutma konusunda baz� bilgiler verdi. ��te o bilgiler;

  "Halk aras�nda �� aylar diye bilinen Recep, �aban ve Ramazan aylar� m�barek aylard�r. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ay� girdi�inde "Allah'�m! Recep ve �aban'� bize m�barek k�l ve bizi Ramazan'a ula�t�r." diye dua etmi�tir (Ahmed b. Hanbel, M�sned, I, 259). Ramazan ay�nda oru� tutmak farzd�r (Bakara, 2/184-185). Recep ve �aban aylar�nda ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) di�er aylara oranla daha fazla nafile oru� tuttu�u, ancak Ramazan'�n d���nda hi�bir ay�n tamam�n� oru�lu ge�irmedi�i hadis kaynaklar�nda yer almaktad�r (Buh�r�, Savm, 52-53; M�slim, S�y�m, 173-79). Bu itibarla, Recep ve �aban aylar�n�n aral�ks�z olarak oru�lu ge�irilmesinin din� bir dayana�� yoktur. Ki�i, sa�l��� m�sait olup g�� yetirdi�i takdirde bu aylarda diledi�i kadar nafile oru� tutabilir."

  �� AYLARDA HANG� G�NLER ORU� TUTULUR?

  Recep ay�nda dini hayatta �nemli yeri olan iki m�barek gece bulunuyor. Bunlardan biri recep ay�n�n ilk cuma gecesine denk gelen Regaip, di�erinin de yine bu ay�n yirmi yedinci gecesine denk gelen Mira� Kandili'dir. Bir gelenek olarak �teden beri bu geceler ihya ediliyor. Bug�nlerin g�nd�z�nde oru� tutulurken �zel olarak bir ibadet �ekli ise yoktur.

  �� aylar�n ikincisi ise �aban ay�d�r. Hz. Ay�e validemiz 'Peygamberimiz �aban ay�nda bazen o kadar oru� tutarlard� ki biz Peygamber �aban ay�n�n tamam�n� oru�lu ge�irecek zannederdik. Bazen de bu kadar tutmazlard�' derdi.

  Din adamlar�, bu gecelerde kaza namazlar� k�l�nabilece�ini, Kur'an okunabilece�ini, t�vbe edilebilece�ini vurgulayarak Kadir Gecesi'nin ise bu aylardan ayr� olarak Kur'an-� Kerim'de bildirildi�ine i�aret ediyor. Bu aylarda, her ay�n 13, 14, 15'i, ay�n dolunay �ekliyle oldu�u g�nlerde oru� tutmak da Peygamberimizin s�nnetleri aras�ndad�r. Nafile ibadet oldu�u i�in g�c� yetenler oru� tutabilirler, Kur'an-� Kerim'i daha �ok okuyabilirler, �evrelerine, fakir fukaray� daha �ok g�zeterek yard�mda bulunabilirler.

  �nemli olan b�t�n bu ibadetleri, Hz. Peygamber'in bize g�sterdi�i �l��ler i�inde yapmak gerekir. �slam, her t�rl� bidat ve hurafeyi yasaklam��t�r. Bizim her konuda ibadetleri yerine getirirken �rne�imiz Peygamber Efendimizdir. Bu aylarda i�te 'Kandil gecesinde �u kadar namaz, �u kadar zikir, �u kadar tesbihat' gibi ifadeler do�ru de�il. Resulullah bu gecelerde bol bol ibadet etmi�. �zel bir ibadet �ekli yoktur, Peygamberimiz nas�l ihya ettiyse biz de �yle ihya edece�iz. Peygamberimiz m�mk�n oldu�u kadar oru�la, Kur'an-� Kerim okuyarak bu aylar� ihya etmi�tir. Biz de Peygamberimizin yolunu takip etmeliyiz.

  Yazı kaynağı : www.aksam.com.tr

  Recep Ayında Oruç Tutmak: Niyeti, Fazileti

  Recep Ayında Oruç Tutmak: Niyeti, Fazileti

  Recep Ayı Orucu: Mübarek 3 Ayların Başlangıcı

  Recep ayı, İslamiyet için önemli aylardan biridir. Bu ay geldiğinde Müslümanlar hal ve hareketlerine daha fazla dikkat eder, kendilerini ibadete verirdi. Recep ayı sağır ay olarak bilinir. Çünkü bu ayda Allah kullarının işlediği günahları duymaz, sadece ettiği duaları duyardı.

  Dini kaynaklarda yer alan ifadelere göre bu ayın bereketi çok fazladır. Recep ayı oruç tutmak için en uygun dönemlerden olduğu için sağlığı yerinde olanların oruç tutma isteğinin gerçekleştiği bereketli aylardan biridir.

  Üç aylardan ilki olan recep ayı, günahlarından arınmak isteyen kişilerin bolca ibadet edeceği bir dönemdir. Yakınlaşmanın, bağışlanmanın ve tövbe etmenin ayı olarak bilinmektedir. Hz. Muhammed (s.a.v) döneminde Recep ayında tutulan oruçlar, günümüzde de aynı şekilde tutulmaktadır.

  Sizlere hazırladığımız bu yazımız, aklınızdaki recep ayı orucuna nasıl niyet edilir Diyanet açıklamaları nelerdir sorusuna yanıt verecek. 3 ayların başlangıcı orucu olarak tanımlanan Recep ayında oruç tutmak için hatırlamanız gereken bilgileri bu satırlarda görebilirsiniz.

  Arefe Günü Oruç Tutulur Mu? Fazileti Nedir?

  Recep Ayında Oruca Nasıl Niyet Edilir?

  Recep ayı içinde tutulacak oruç için sahur yapmanız önerilir. Hürmeti bol bu ay için oruç tutarken Recep ayı orucunun niyeti edilmelidir. Recep ayı oruçlarını tutmadan önce niyet ederken şu cümleleri söyleyebilirsiniz:

  “Allah’ım yarınki orucumu senin rızan için tutuyorum. Sen bağışlayıcısın. Affetmeyi seversin. Oruçlarımı kabul eyle! Recep ayının hürmetine, senin sonsuz merhametine şükürler olsun. Tutacağım oruçları kabul eyle Ya Rabb’im.! Amin.”

  Yukarıda ifade edilen niyet cümleleri Recep ayında tutulacak oruçlar için dile getirilebilir. Recep ayında tutacağınız oruçların sevabını ve bereketini kazanmak için gönülden niyet edip iftar saatine kadar güzel davranışlarda bulunmanız tavsiye edilmektedir.

  Tekne Orucu Nedir? Nasıl, Kaç Yaşına Kadar Tutulur?

  Recep Ayında Oruç Tutmanın Fazileti Nedir?

  Recep ayı oruç tutmanın faziletleri cümlelere sığmayacak kadar boldur. Bu bereketli ayda günahlardan arınmak isteyenler kendilerini ibadete adarlar. Peygamber Efendimiz; Recep ayının ne kadar önemli bir ay olduğunu şu hadisle bize anlatır:

  Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurdular: “Beş gece vardır ki o gecelerde yapılan dualar geri çevrilmez. Bunlar Recep ayının ilk cuma gecesi (Regaip gecesi) Şaban ayının 15. gecesi (Berat gecesi). Cuma geceleri. Ramazan ve Kurban bayramları geceleri”

  Bu ay içinde oruç tutanlar, imkanı varsa ihtiyaç sahiplerini de doyurabilir. İmkanı olmayanlar, edecekleri ibadetle sevap işlerler. Recep ayında aşağıdaki duayı 7 defa okuyanlar, büyük sevaba girer:

  “Estağfirullâhe’l-Azîme’llezî la ilahe illâ hû el-Hay-yül1-Kayyûmu ve etûbü ileyh. Tövbete abdin zâlimin li-nefsihî lâ-yemlikü li-nefsihî mevten velâ hayâten velâ nüşûrâ.”

  Türkçesi:

  “Hayat sahibi olan, her şeyi idare edip ayakta tutan, kendisinden başka hiçbir ilâh bulunmayan Allah’tan mağfiret dilerim. Kendi nefsine zulmetmiş kulun tövbesi gibi Ona tövbe ederim. Öyle bir kul ki, kendi nefsi adına ne ölüme, ne hayata ve ne de tekrar dirilmeye sahip değildir.” (Mecmuatü’l-ahzab, 1/599)

  Sahura Kalkmadan Oruç Tutulur Mu?

  Recep Ayı Orucu Ne Zaman, Kaç Gün Tutulur?

  Recep ayının tamamını oruçlu geçirme zorunluluğunuz yoktur. Ancak bazı özel günlerde oruç tutarsanız daha çok sevap kazanırsınız. Dini kaynaklardaki açıklamalara göre Recep ayının ilk perşembesi oruç tutmak çok bereketli bir ibadettir. Bu konuyla ilgili bir hadis vardır:

  Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ‘den rivayet edildiğine göre: “Receb’in ilk perşembesini oruçla geçireni cennete girdirmek Allah-u Te’âlâ üzerine bir hak olur.”

  Berat Kandili Orucu Ne Zaman Tutulur, Nasıl Niyet Edilir?

  Oruç Tutmanın 7 Bilimsel Faydası

  Kusmak Orucu Bozar Mı? Diyanet Cevabı

  Göz Damlası Orucu Bozar Mı? Diyanet Cevabı

  Kan Vermek Orucu Bozar Mı? Diyanet Cevabı

  Diş Fırçalamak Orucu Bozar Mı? Diyanet Cevabı

  Yazı kaynağı : www.nefisyemektarifleri.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap