Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  rapor parası almak için kaç gün sigortalı olmak gerekli

  1 ziyaretçi

  rapor parası almak için kaç gün sigortalı olmak gerekli bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Doğum parası hakkın

  Doğum parası hakkın

  Sigortalı bir işte çalışıyorsunuz, evlendiniz bir de çocuk yapmak istediniz. Ya da bir çocuğunuz vardı ona bir de kardeş gelsin dediniz. 4857 sayılı İş Kanun hamile, doğum yapan ya da evlat edinen kadın işçilerin haklarını ayrıntılı olarak düzenlemiş ve kadın işçinin doğum izinleri yasa ile güvence altına alınmış durumda. Yasaya göre, “Kadın işçilerin doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam 16 haftalık süre için çalıştırılmamaları esas. Çoğul gebelik halinde doğumdan önce çalıştırılmayacak sekiz haftalık süreye, iki hafta süre ekleniyor. Ancak, sağlık durumu uygun olduğu takdirde, doktorun onayı ile kadın işçi, isterse, doğumdan önceki üç haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda, kadın işçinin çalıştığı süreler doğum sonrası sürelere eklenir. Kadın işçinin erken doğum yapması halinde ise doğumdan önce kullanamadığı çalıştırılmayacak süreler, doğum sonrası sürelere eklenmek suretiyle kullandırılır.”

  Yukarıda öngörülen süreler işçinin sağlık durumuna ve işin özelliğine göre doğumdan önce ve sonra gerekirse artırılabilir. Bu süreler hekim raporu ile belirtilir.

  Raporlu olunan süreler için işyeri, çalışan kadına ödeme yapmaz. Fakat bu dönemdeki ücretin üçte ikisini SGK çalışan kadına “doğum parası” ya da “analık geçici iş göremezliği” adı altında öder. Ancak çalıştığınız işyeri, kendi insiyatifinde, bu izinli olduğunuz sürede size ödeme yapmaya devam edebilir. Tabi iznin sonunda SGK’dan aldığınız doğum parasını sizden isteyecektir. Bazı işyerleri bunu istemediği gibi toplu iş sözleşmesi olan işyerlerinde bu durum sözleşme ile rüzenlenebilir. 

  32. HAFTA KRİTİK

  Hamileliğin 32. haftasının gelmesiyle kadın çalışna ayrılma hakkını kazanır ve 32. haftasında izne ayrılmak isterse hekimi tarafından kendisine verilecek  Doğum İzin Belgesiyle (Bu belge de Rapor başlığı altındadır) izne ayrılabilir. Bu belgede Gebelik Haftası ve beklenen tahmini doğum tarihi belirtilir. Ancak kadın çalışan doğum tarihinden 3 hafta öncesine (37+0.gün) kadar çalışmak istiyorsa ve doktoru da bunu uygun görüyorsa, 32. haftasındayken "Doğum Öncesi Çalışabilir Raporu", 37 haftayı doldurduğunda da ‘’İş Göremezlik Raporunu’’ alması gerekiyor. Aradaki beş haftalık süre doğum sonrasına eklebilir. Hatta bu durum, bebekle daha fazla vakit geçirmek için yaşamsal öneme sahip olduğundan pek çok anne bu seçeneği tercih ediyor.

  Çoğul gebelik yaşanıyorsa 30. haftada izne çıkılabilir ya da doktorla mutabık kalınırsa, 37. haftaya kadar beklenerek aradaki yedi haftalık süre doğum sonrasına eklenebilir.

  KOŞULU VAR

  Yasadaki adıyla "Analık Sigortası" kapsamında sigortalıya geçici iş göremezlik ödeneği ödenebilmesi için, iznin başladığı tarihte sigortalı olması, doğumdan önceki bir yıl içinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması ve doğumun (canlı ya da ölü) gerçekleşmiş olması gerekiyor.

  Koşulları yerine getiren kadın, SGK’dan 16 haftalık/112 günlük doğum parası alır. İş göremezlik ödeneği çalışan kadının doğumdan önce aldığı son 3 aylık brüt maaş miktarı üzerinden hesaplanır. Asgari ücretli bir çalışan bir kadın yaklaşık 9 bin lira civarında doğum izni ödeneği alır. Analık parasına hak kazanan kadına, işverenin raporu SGK 'ya bildirmesinin üzerinden en geç 15 gün geçmesiyle hesabına yatırılır.

  EMZİRME ÖDENEĞİ

  Doğum yapan çalışan kadının bir başka hakkı da emzirme ödeneği ya da halk ağızyla 'süt parası'.  Sigortalı kadına veya Medeni Kanuna göre evli olmak şartıyla sigortalı olmayan eşinin doğum yapması nedeniyle sigortalı erkeğe verilen ödenek bu yıl için 232 lira olarak belirlendi. Emzirme ödeneği rapor parasına eklenerek ödeniyor, bunun için ayrıca başvurya gerek yok. 

  Bir de doğum yapan çalışsın-çalışmasın tüm annelere verilen 'doğum yardımı' var. Doğum yardımının tutarı ilk çocuk için 300, ikinci çocuk için 400, üçüncü ve sonraki çocuklar için de 600 lira.


  Yazı kaynağı : www.cumhuriyet.com.tr

  İş Görmezlik Ödemesi (Rapor Parası) Nedir ve Nasıl Alınır? | Türkiye İş Bankası A.Ş.

  Geçici İş Göremezlik Ödeneği (Rapor Parası) Nedir? Hangi Durumlarda Alınır?

  İşçiler tarafından “rapor parası” olarak da bilinen geçici iş göremezlik ödeneği, işçinin iş kazası- meslek hastalığı geçirmesi ya da hastalık veya analık hallerinden kaynaklı işe gelememe durumlarında maruz kaldığı gelir kaybını önlemek için ödenir. Yapılan ödeme tedavinin şekline göre değişir. İşçi yatarak tedavi ediliyorsa günlük kazancın yarısı kadar, ayakta tedavi ediliyorsa günlük kazancın üçte ikisi kadar ücret verilir. Ancak işçi kendisine bildirilen tedaviyi uygulamıyor ve iş göremezlik oranının artmasına ya da tedavinin uzamasına neden oluyorsa yapılacak ödemenin dörtte birikurumca kesilerek eksik ödeme yapılır. İş kazası - meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinden birkaçı birleşirse, yapılacak ödeme en yüksek oran üzerinden hesaplanır.

   İşçinin ödenekten faydalanma koşulları iş kazası- meslek hastalıkları dışında şarta bağlıdır.

  Hangi Şartlarda Geçici İş Göremezlik Geliri Alınır?

   

  İki Günlük Hastalık Raporunda Ödeme Yapılır mı?

  5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası’na göre hastalık halinde rapor parası için yapılan ödeme 3. günde başlamaktadır.

  Ancak hastalık halinde ödeme yapılması için getirilen 3 günlük süre şartı, uygulamada çeşitli tartışmalara neden olmaktadır. İşçilerin hastalık halinde hak kaybına uğramaması için toplu iş sözleşmeleri aracılığıyla sağlık yardımı altında düzenlemeler yapılmaktadır. Ayrıca bu konuda 6098 Sayılı Borçlar Kanunu ile yeni bir düzenleme getirilmiştir. Kanun’un 409. maddesine göre; “ uzun süreli bir hizmet ilişkisinde işçi, hastalık, askerlik veya kanundan doğan çalışma ve benzeri sebeplerle kusuru olmaksızın, iş gördüğü süreye oranla kısa bir süre için iş görme edimini ifa edemezse işveren, başka bir yolla karşılanmadığı takdirde, o süre için işçiye hakkaniyete uygun bir ücret ödemekle yükümlüdür.” denilerek işveren işçinin çalışmadığı 2 günlük ücreti ödeyebileceği belirtilmiştir. Ancak bu düzenlemenin,maktu aylıkile çalışan işçileri (yani işçinin alacağı ücret günlük ücret esasına dayanmayan işçiler) kapsadığı şeklinde yorumlar söz konusudur.

  Yazı kaynağı : www.genel-is.org.tr

  Hastalık Hali

  Hastalık Hali

  Hastalık Hali Nedir?


  4/a ve 4/b sigortalılık statüsüne tabi sigortalıların, iş kazası ve meslek hastalığı dışında kalan ve iş göremezliğine neden olan rahatsızlıkları, hastalık halidir.

  Hastalık Sigortasının Kapsamında Bulunan Sigortalılar Kimlerdir?

  > 4/a sigortalılık statüsüne tabii sigortalılar
  > Aday çırak, çırak ve stajyerler,
  > Sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçileri
  > İntörn öğrenciler

  > Ev hizmetlerinde çalışanlardan ay içinde çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışma gün sayısı 10 gün ve daha fazla olanlar

  hastalık sigortasının kapsamında bulunmaktadır.

  4/b sigortalılık statüsüne tabi sigortalılara 5510 sayılı Kanuna göre hastalık sigorta kolundan geçici iş göremezlik ödeneği verilmemektedir.

  Hastalık Sigortasından Sağlanan Haklar Nelerdir?

  Hastalık sigortasından sigortalıya, hastalık hali nedeniyle çalışmaması durumunda geçici iş göremezlik ödeneği verilmektedir.

  Geçici İş Göremezlik Ödeneği Nedir?

  Geçici iş göremezlik; sigortalının iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde Kurumca yetkilendirilen hekim veya sağlık kurulu raporlarında belirtilen istirahat süresince geçici olarak çalışamama halidir.

  Geçici iş göremezlik ödeneği; sosyal sigortacılık bakımından, iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık sigorta kollarından istirahatli bulunan sigortalıya işten kaldığı günler için Kurumca ödenen parasal yardımdır.

  Geçici iş Göremezlik Ödemeleri Ne Kadardır?

  Hastalık halinde geçici iş göremezlik ödeneği; Kurumca yetkilendirilen hekim veya sağlık kurullarından istirahat raporu alınmış olması şartıyla sigortalıya ortaya çıkan iş göremezliğin üçüncü gününden başlamak üzere her gün için verilmektedir.

  Hastalık halinde verilecek geçici iş göremezlik ödeneği,

  > Yatarak tedavilerde günlük kazancının yarısı,
  > Ayaktan tedavilerde ise günlük kazancın üçte ikisidir.

  Geçici İş Göremezlik Ödeneğinden Faydalanmak İçin Şartlar Nelerdir?

  Geçici iş göremezlik ödeneği ödenebilmesi için;

  > İstirahatın başladığı tarihte sigortalılık niteliğinin sona ermemesi,
  > İş göremezliğin başladığı tarihten önceki 1 yıl içinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması,
  > Kurumca yetkilendirilen hekim veya sağlık kurullarından istirahat raporu alınmış olması,

  gerekmektedir.

  Sigortalılık Niteliği Ne Zaman Sona Erer?

  Hastalık halinde sigortalılık niteliği;

  Sigortalının Kanuni ücretsiz izinli olması, greve iştirak etmesi veya işverenin lokavt yapması hallerinde, bu hallerin sona ermesini,

  Diğer hallerde ise hizmet akdinin sona erdiği tarihi veya terk tarihini,

  takip eden onuncu günden başlanarak yitirilmiş sayılır.

  Sigortalılık niteliğinin sona erdiği tarihten sonra hastalık hali nedeniyle alınan istirahat raporlarına, ilk istirahat raporu ya da devam raporu olup olmadığına bakılmaksızın geçici iş göremezlik ödeneği ödenmez.

  Geçici iş Göremezlik Ödemeleri Nereden Yapılmaktadır?

  Geçici iş göremezlik ödenekleri anlaşmalı banka şubeleri aracılığı ile yapılmaktadır.

  Geçici İş Göremezlik Ödeneğimin Bankaya Aktarılıp Aktarılmadığını Nasıl Öğrenebilirim?

   4/a ve 4/b sigortalılık statüsüne sahip sigortalılar “İş Göremezlik Ödeme” durumlarını ve ödenen miktarı, https://www.turkiye.gov.tr/4ab-isgoremezlik-odemesi-gorme linkine tıklayarak sorgulayabilirler.

  Geçici iş Göremezlik Ödeneğinden Faydalanmak İçin Nasıl Müracaat Edilir?

  4/a sigortalılık statüsüne tabii sigortalıların geçici iş görmezlik ödeneğine ilişkin işlemleri e-ödenek programı ile elektronik ortamda yapılmaktadır.

  4/a sigortalılarının istirahatli olduğu dönemde işyerinde çalışıp çalışmadığının işverenlerince Kuruma elektronik ortamda bildirilmesi gerekmektedir. Ancak 4/a sigortalılarının geçici iş göremezlik ödeneklerini alabilmeleri için işyerinde çalışmadıklarına dair işverenlerince bildirimde bulunulması şartı aranmaz. Bildirim süresi geçtikten sonra bildirimin yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın  sigortalının geçici iş göremezlik ödeneği ödenmektedir. İstirahatin bitim tarihi itibariyle gerekli işlemler yapılarak sigortalının hak ettiği geçici iş göremezlik ödeneği anlaşmalı bankanın herhangi bir şubesinden çekilebilecek şekilde hesaba aktarılır.

   (Çalışılmadığına dair bildirim ekranına ulaşmak için tıklayınız. (  http://uyg.sgk.gov.tr/vizite/welcome.do  )

  Yazı kaynağı : www.sgk.gov.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap