Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  rüyada yaşayan birinin öldüğünü görmek diyanet

  1 ziyaretçi

  rüyada yaşayan birinin öldüğünü görmek diyanet bilgi90'dan bulabilirsiniz

  R�yada birinin �ld���n� g�rmek ne anlama geliyor? R�yada �ld���n� g�rmek tabiri nedir?

  R�yada birinin �ld���n� g�rmek ne anlama geliyor? R�yada �ld���n� g�rmek tabiri nedir?

  R�yada birinin �ld���n� g�rmek ya da r�yada �ld���n� g�rmek, zorlu bir d�neme ve ki�inin maneviyat�n�n gittik�e azald���na delalet eder. R�ya yorumcular�, bu r�yan�n ki�i i�in uyar�c� oldu�unu belirtirler. R�yada �ld���n� g�rmek, k�smetinin kapand���na, sorunlar�n�n gittik�e art�� g�sterece�ine hikmet eder. Peki r�yada birinin �ld���n� g�rmek ya da duymak ne demektir? R�yada birinin �l�m haberini almak ne anlama gelir? R�yada �l� g�rmek hayra m� �erre mi yorulur?

  R�yada �ld���n� g�rmek, manevi bak�mdan s�k�nt� i�inde olmak manas�na gelir. Bununla birlikte ki�inin ya�ayaca�� zorluklara hikmettir. Tabirciler, r�yada �ld���n� g�ren ki�i i�in zorluklar�n tamam�n�n manevi y�nde olaca��na i�arette bulunurlar. Ki�i yak�n bir zamanda �e�itli sorunlarla kar��la�abilir.

  R�YADA �LD���N� G�RMEK

  R�yada �ld���n� g�rmek, derin manalara sahip bir r�ya t�r�d�r. Bir�ok �slam alimi bu r�ya hakk�nda �e�itli yorumlarda bulunmu�lard�r. R�yada �ld���n� g�rmek esas�nda, baz� sorunlarla kar��la�mak olarak de�erlendirilir.

  Kimi tabirciler, r�yada �l�m�n� g�rmenin ki�i i�in iyi durumlara i�aret oldu�unu, bunun uyar�c� niteli�inde g�r�lmesi gerekti�ini ifade ederler. Fakat baz� alimler, r�ya sahibinin k�t� yolda oldu�u i�in s�k�nt�lar ya�ayaca��na delalet etmi�lerdir.

  R�yada birinin �ld���n� g�rmek, �l�m�n kendisi gibi derin bir r�yad�r, bu y�zden bu r�ya hakk�nda r�ya tabircileri taraf�ndan derin yorumlar yap�l�r. R�yada birinin �lmesi, r�ya sahibi r�yay� g�rd��� zaman nas�l bir ruh halindeyse ona g�re yorumlan�r. E�er bu r�yay� g�ren ki�i, r�yay� g�rd���nde s�k�nt�daysa i� hayat�nda olumsuz geli�meler ya�anaca��na ve i�lerin �ok ters gitmeye ba�layaca��na yorulur. Ayn� zamanda aile hayat�nda da sorunlar�n ba� g�sterece�inin alametidir.

  R�YADA YA�AYAN B�R�N�N �LD���N� G�RMEK

  R�yada ya�ayan birinin �ld���n� g�rmek, en geni� �ekilde yorumlanmas� gereken r�yalardan biri olup, r�ya sahibinin ya�am� ile yak�ndan alakal� bilgiler verir. Ancak farkl� farkl� yorumlara sahiptir ��nk� r�yada �ld��� g�r�len ki�i, o ki�inin nas�l �ld��� ve r�ya sahibinin �l�m kar��s�nda nas�l bir tav�r sergiledi�i, r�yan�n yorumunu de�i�tirir.

  R�yada birinin �ld���n� g�rmek, r�ya sahibinin i�lerini bir t�rl� yoluna koyamayaca��, ailesinden maddi ve manevi destek alarak bir yerlere gelece�i demektir. Ki�inin sorumluluk sahibi bir birey olaca��, ilerleyen ya�larda kimseye muhta� olmayaca�� anlam�na gelmektedir.

  R�YADA YA�AYAN B�R�N�N �LD���N� G�RMEK VE A�LAMAK

  R�yada ya�ayan birinin �ld���n� g�rd�kten sonra a�lad���n�z� g�rmek, r�ya sahibinin bir i�i ba�armak i�in �ok �aba g�sterece�ine, g�sterdi�i bu �abalar�n kar��l���n� bir t�rl� alamayaca��na i�arettir. Ki�inin k�t� insanlarla tan��aca��na yorulur ve k�t� gelece�e delalet eder.

  R�YADA KOM�UNUN �LD���N� G�RMEK

  R�yada kom�unun �ld���n� g�ren ki�inin yeteneklerini bir t�rl� ke�fedemedi�ine, ba�ar�s�z oldu�u i�lere yo�unla�aca��na, bu y�zden de mutsuz olaca��na alamet eder. R�yada kom�unun �ld���n� g�rmek, hayra i�aret de�ildir.

  R�YADA B�R�N�N BI�AKLA �LD�R�LD���N� G�RMEK

  R�yada birinin b��akla �ld�r�ld���n� g�rmek, r�ya sahibinin b�y�k i�lere girece�ine, bu i�lerde ba�ar�l� olacakken bir sorunla kar�� kar��ya kalaca��na delalet eder. R�ya sahibinin b�t�n mal varl���n� kaybedece�ine, s�f�rdan ba�lay�p eskisinden daha da b�y�k bir maddi kazan� elde edece�ine alamet eder.

  R�YADA B�R�N�N �LD���N� SONRA D�R�LD���N� G�RMEK

  R�yada birinin �ld���n� sonra dirildi�ini g�rmek, r�ya sahibinin uzun s�redir bir �ey i�in �abalad���n� ve bunun yak�n zamanda sonu�lar�n� elde edece�ini g�sterir. R�yada �l�n�n dirilmesi, ayn� zamanda r�ya sahibinin, yetenekleri sayesinde �n kazanaca��na da delalettir. R�yada �lm�� birinin �ld���n� g�rmek de yine uzun s�redir istenen bir hayalin ger�ekle�ece�ine yorulur.

  R�YADA B�R�N�N �LD���N� DUYMAK

  R�yada birinin �l�m haberini almak, r�ya sahibi i�in bir uyar� niteli�i ta��r. R�yada birinin �ld���n� duymak, r�ya sahibinin, r�ya sahibinin hayallerini ger�ekle�tirmesi i�in hi�bir zaman vazge�memesi ve bu yoldan geri d�nmemesi gerekti�ini ifade eder.

  R�YADA TANIDIK B�R�N�N �LD���N� DUYMAK

  R�yada tan�d�k birinin �ld���n� duymak, bir arkada�la ortak olmaya, aileden istenecek maddi yard�ma, ev satmaya delalettir. Ayn� zamanda para s�k�nt�s�n�n olmayaca�� bir hayat�n da sembol�d�r.

  R�yada birinin �ld���n� haber almak, baz� r�ya s�zl��� tabircilerine g�re, r�ya sahibinin i� hayat�ndaki aksakl�klar ve problemlerin, yeterli bilgi sahibi olmamas�ndan dolay� devam edece�ine delalettir. Bu y�zden r�ya sahibinin ya yapmas� gereken i�i yapmas� ya da yapt��� i� i�in kendisini geli�tirmesi gerekmektedir.

  R�YADA TANIMADI�I B�R�N�N �LD���N� G�RMEK

  R�yada tan�mad��� birinin �ld���n� g�rmek, r�ya sahibinin hay�rsever bir insan oldu�u ile tabir edilir. Bu ki�i, ba�kalar�n� da katarak, kimsesizlere ya da hastalara yard�m edecektir. Bu sayede Allah kat�nda �ok sevap kazanacak ve hay�rl� bir i�e girecektir.

  R�yada tan�mad��� birinin �ld���n� g�r�p �z�lmek, r�ya sahibinin iyi niyetli oldu�u i�in herkesi �yle sanmas� ve bu y�zden baz� sorunlar ya�ayaca��na i�aret eder. Yine de r�ya sahibinin i�leri her zaman yolunda olacak, hay�rl� i�ler yapacakt�r.

  R�YADA B�R�N�N �LD���N� DUYUP A�LAMAK

  R�yada birinin �ld���n� duyup a�lamak, r�yay� g�ren ki�inin hem i� hem de e�itim hayat�nda do�ru ad�mlar att���na, sab�rla yapmak istedi�i her �eyi yapaca��na delalettir.

  R�YADA �LMEK

  R�yada �lmek, s�k�nt�lar ve �z�nt�ler ya�amaya i�arettir. R�yada durduk yere �lmek, kazan�lan veya bir yerden elde edilen paran�n hayr�n�n olmayaca��na i�arettir. R�yada denizde �lmek bat�k bir ya�am s�rmeye, araba i�inde �lmek manevi eksikliklere delalettir. Kimi tabirciler r�yada �lmeyi, hikmet sahibi bir insanla tan��maya ve r�ya sahibinin hayat�n�n de�i�ece�ine i�aret etti�ini belirtmi�lerdir.

  R�YADA �LD�KTEN SONRA YA�AMAYA DEVAM ETMEK

  R�yada �ld�kten sonra ya�amaya devam etmek, ki�inin �n�nde ferah bir gelecek olaca��na delalettir. Bunun yan�nda r�ya yazarlar�, r�ya sahibinin ufak tefek sorunlar kar��s�nda dik durmas� gerekti�ine i�aret ederler. Kimi alimler, r�yada �ld�kten sonra ya�amaya devam etti�ini g�ren kimselerin, hayatlar�n�n �ok iyi yerlere gidece�ini, sorunlar�n�n azalaca��n� rivayet etmi�lerdir.

  R�YADA �IPLAK HALDE �LD���N� G�RMEK

  R�yada ��plak haldeyken �ld���n� g�rmek, i�lenmi� bir g�nah�n ki�iye �ok s�k�nt� olaca��na hikmettir. R�yan�n manevi yorumuna g�re, r�yada ��plak �lmek, bir ki�iyle olan k�sl�k manalar�na da gelir. Alimler, r�ya sahibinin k�sl�k ya�ad��� ki�iden af dilemesi gerekti�ini, sorunlar� b�y�tmemesinin kendisine fayda sa�layaca��n� hikmet etmi�lerdir. R�yada ��plak halde bir yerde �ld���n� g�rmek, olumsuz bir r�ya olarak de�erlendirilmi�tir.

  R�YADA B�R� TARAFINDAN �LD�R�LMEK

  R�yada biri taraf�ndan �ld�r�ld���n� g�rmenin hikmeti, Allah kat�nda g�zel i�lerde bulunmaya delalet eder. Biri taraf�ndan �ld�r�lmek, s�k�nt� olabilecek durumlar�n ki�inin ya�am�na etki edece�ine delalettir.

  R�yada biri taraf�ndan �ld�r�lmek, sorunlar�n b�y�yerek devam edece�ine, ki�inin d��manlar�n�n �o�ald���na hikmettir. Alimler, ki�inin etraf�ndaki insanlarla iyi ge�inmesinin fayda sa�layaca��n� i�aret etmi�lerdir.

  R�YADA S�REKL� �LD���N� G�RMEK

  R�yada s�rekli �ld���n� g�rmek, yaln�zl��a ve keder ya�amaya i�arettir. Kimi alimler, r�yada s�rekli �ld���n� g�rmenin, iyiye delalet etmedi�ini, ya�an�lacak k�t� g�nlerin haberi niteli�inde oldu�unu ifade etmi�lerdir. R�yada s�rekli �ld���n� g�rmek bir taraftan mal kayb�n�n devaml� olaca��na delalet eder.

  R�YADA BO�ULARAK �LD���N� G�RMEK

  R�yada bo�ularak �ld���n� g�rmenin tabiri, ya�an�lan zorlu bir d�nem olarak de�erlendirilmi�tir. Baz� alimler, r�yada bo�ularak �ld���n� g�rmenin mahiyetinin i�ten zarar g�rme oldu�unu belirtirler. Bu r�ya genel olarak maddi anlamda zarara tekab�l eder. Fakat bir k�s�m r�ya yorumcular�, r�yada bo�ularak �ld���n� g�rmenin, manevi sorunlar demek oldu�unu ifade ederler.

  R�YADA YERE D���P �LD���N� G�RMEK

  R�yada yere d���p �ld���n� g�rmek, ba�ar�s�zl�k ve sorunlar olarak de�erlendirilir. Kimi yorumcular, r�yada yere d���p �ld���n� g�rmenin hikmetinin, a��r� bir tepki verilmesinin yanl��l��a rivayettir. Ki�i, bir tak�m olaylarla kar��la�abilir. Baz� durumlara �ahit olabilir fakat bunlara a��r� tepki vermesinin kendisine ve �evresindekilere �ok zararlar� olabilece�ine dair yorumlar yap�lm��t�r.

  R�YADA �L�P MEZARA KONULDU�UNU G�RMEK

  R�yada �l�p mezara konuldu�unu g�rmek, yak�n arkada�lar�ndan birinin ba��na gelebilecek s�k�nt� manas�na gelir. Kimi r�ya yazarlar�, bu r�yan�n ger�e�ine �ok benzedi�ini, ki�inin �ok tehlikeli bir hastal�k ya�ayabilece�ini belirtirler. Bir k�s�m alimler ise r�yada �l�p mezara konuldu�unu g�ren ki�inin hayat�n�n de�i�ece�ine i�aret etmi�lerdir.

  R�YADA �LD���N� G�RMEK �LE �LG�L� D��ER YORUMLAR

  �lmek veya �l�m ile ilgili r�yalar �ok de�i�ik �ekiller�de yorumlanm��lard�r. Bu konuyla ilgili r�yalar� ��yle bir s�raya koyarak �nl� yorumcular�n yorumlar�n� �ne alarak ayr�nt�l� bir �ekilde yorumlar� a��klamaya i�aret edelim. R�yas�nda �ld���n� ve kabre g�m�ld���n� g�rmek, iyi de�ildir. R�ya sahibinin t�vbesiz yani, g�nahlar�ndan t�vbe etmeden �lece�ine, yani kendisine t�vbe etmek nasip olmayaca��na i�arettir.

  �ayet bu r�yay� g�ren ki�i, kendisi�nin g�m�lmesinden sonra tekrar kabrinden ��kt���n� g�r�m�� olsa, o zaman bu r�yas�, onun t�vbe ederek �lece�ine kendisine �lmeden �nce g�nahlar�ndan t�vbe etmek na�sip olaca��na i�arettir �eklinde yorumlan�r demi�lerdir. R��ya sahibinin halk aras�nda �eref ve itibar�n�n, sayg� ve h�rmetinin artaca��na veya sayg�nl���n�n oldu�una i�arettir �eklinde yorumlan�r denmi�tir. R�yada �lmek, b�y�k bir g�n�htan pi��manl�k duymaya i��rettir.

  �l�m, bazen m�min i�in �erefe; bazen de uzlete �ekilmeye i��rettir. R�yada �l�m g�rmek, bir �eyden korkan ve�ya �z�nt�l� bulunan ki�i i�in, hayra i��ret eder. R�yada aniden �ld���n� g�rmek, fakir i�in zenginli�e; zengin i�in de fakirli�e i��rettir.

  Baz� tabircilere g�re �lmek, evlenmeye i��rettir. Riiyada �ld�kten sonra ya�ad���n� g�r�mek, fakirlikten kurtulup zengin olmaya, s��k�nt�dan sonra geni�li�e veya g�n�hlar�ndan t�vbe etmeye i��rettir. E�er bu r�yay� g�ren misafir ve garip ise, salimen vatan�na d�ne�ce�ine i��rettir. Bir kimsenin r�yada bir �l�n�n sa� oldu�u�nu g�rmesi, �midini kesti�i bir i�inin v�cuda gelece�ine; e�er s�k�nt� i�inde ise tahmin etme�di�i biryerden kolayl�k gelece�ine i��rettir.

  R�yada tan�d��� �l�lerin, ev veya �ehir yahut mahallenin bir yerinde durduklar�n� g�r�mek, r�ya sahibinin veya o �l�lerin evl�t ve torunlar�n�n �mitlerini kesmi� olduklar� i�leri�nin meydana gelece�ine i��rettir. Bir kimse r�yas�nda kendisinin ebed� bir hayat i�erisinde oldu�unu s�yleyen bir �l� g�rse, onun �ehitlik mertebesinde oldu�una ve �hiret n�metleryle n�metlenmesine i��rettir. Bir kimseye r�yada bir �l�n�n kendisinin �lmedi�ini haber vermesi de, o �l�n�n �ehit�ler makam�nda olmas�na ve �hiret n�metleryle n�metlenmesine i��rettir. R�yada bir �l�n�n dirilerek kendisine 'sen �l� m�s�n?' dye sorulunca, 'hay�r ben diri�yim' dedi�ini g�rmek, o �l�n�n �hiretteki sa�detine ve g�zel haline i��ret eder.

  R�yada bir �l�y� g�zel bir �ekilde veya beyaz ve ye�il elbiseli oldu�u halde g�lery�zl� ve sevin�li olarak g�rmek, o �l�n�n g�r�l�d��� gibi �hirette nimetler i�inde bulundu�u�na i��rettir.

  R�yada �l�n�n sa� ve sakal�n�n tozlu ve d��k�k, elbiselerinin de ��r�m�� oldu�unu g�rmek, o �l�n�n durumunun k�t� oldu�una i��rettir. R�yada bir �l�n�n kendisine Kur'�n-� Ke�rim, hadis veya f�k�h kitab� gibi kitaplar verdi�ini g�rmek, itaat ve hayrata muvaffak�yete i��ret eder.

  R�yada �l�n�n iyi ve giizel bir �eyi kendi�sine verdi�ini g�rmek, r�ya sahibi i�in iyi bir r�z�kt�r. Ve hi� �mit etmedi�i yerden ona bir hay�r eri�ir. R�yada �l�ye yenilen ve i�ilen �eylerden veya giyilecek bir �ey verdi�ini g�rmek, r�ya sahibinin mal�na bir zarar gelece�ine i��rettir. Sa� olan bir kimsenin giydi�i elbisesini r�yada �l�ye verdi�ini g�rmesi, �hirete g��e�ce�ine ve �l�lere kavu�aca��na i��rettir.

  R�yada bir �l�n�n kendisine elbise veya g�mlekyahut bir sar�k verdi�ini g�rmesi, r�ya sahibinin, o �l�n�n, hayattaki ya�ay��� gibi ya�ayaca��na i��ret eder. R�yada �l�n�n kendisine biryemek verdi�i g�rmek, r�ya sahibine �mit etmedi�i biryer�den iyi bir r�z�k gelece�ine i��rettir.

  R�yada �l�n�n kendisine bal verdi�ini g�rmek, r�ya sahibinin �mit etmedi�i bir gan�mete ve mala n�il olaca��na i��rettir. R�yada bir �l�n�n yeme�inden yedi�ini g�rmek, toprakta gizlenen bir h�zineye n�il olmaya i��ret eder. R�yada elini bir �l�n�n tuttu�unu g�rmek, o kimseye �midini kesti�i biryerden eline mal ge�ece�ine i��rettir. R�yada bir �l�n�n kendisine y�kanm�� bir elbise verdi�ini g�rmek, zengin olmaya i��rettir.

  R�yada �l�leri kabirlere ta��d���n� g�rmek, r�ya sahibinin do�ru bir i� yapt���na i��rettir. R�yada �l�leri �ar�� ve pazara ta��d���n� g�rmek, r�ya sahibinin ticaretinin canlanmas��na ve artmas�na, ihtiya�lar�n�n kar��lanmas�na ve menfaate i��rettir. R�yada bir �l�y� y�klendi�ini g�rmek, r�ya sahibinin dinsiz bir adam�n zahmet ve me�akkatini �zerine alaca��na i��rettir.

  R�yada bir �l�y� �l�lerin g�t�r�ld��� bir �ekilde y�klendi�ini g�rmek, r�ya sahibinin idareciye hizmet edece�ine i��rettir. R�yada �l�lerin g�t�r�ld��� �eklin d���n�da bir �l�y� y�klendi�ini g�rmek, r�ya sahibinin haram mala sahip olaca��na i��rettir. R�yada �l�n�n cesedini buldu�unu g�rmek, beklenmedikyerden eri�ecek mala i�arettir. R�yada �l�n�n arkas�ndan gitti�ini g�r�mek, r�ya sahibinin o �l�n�n mesle�ine uyaca��na; din ve d�nyaca onun izini takip ede- ce�ine i��rettir.

  R�yada bir tak�m �l�ler aras�nda bulundu��unu g�rmek, r�ya sahibinin m�naf�k bir ka�vim aras�nda bulundu�una i��rettir. R�yada bir �l�n�n hasta oldu�unu g�r�mek, o �l� ki�inin Allah Te�l� ile aras�nda olan �eylerden mesul oldu�una i��ret eder.

  R�yada �l�n�n �zerinde kirli, pasl�, y�rt�k ve eskimi� elbise g�rmek de, o �l� ki�inin Allah Te�l� ile aras�nda olan �eylerden mesul oldu�una i��rettir. R�yada imam�n �ld���n� g�rmek, �ehrin harap olmas�na i��ret eder.

  R�yada �ocu�un �l�m�, isminin an�lmamas�na i��rettir. R�yada o�lunun �ld���n� g�rmek, r�ya sahibinin d��man�ndan kurtulaca��na i��rettir. R�yada k�z�n�n �ld���n� g�ren kimse, �z�nt� ve kederden kurtulamayaca��ndan do�lay� �mitsiz olur.

  R�yada erkek karde�inin �ld���n� g�r�mek, d��man�n�n �l�m�ne i��rettir. Hasta olan erkek karde�inin r�yada �ld����n� g�rmek, onun �hirete g��ebilece�ine; e�er karde�i hasta de�ilse, karde�i gibi konu��tu�u ve yard�m istedi�i bir kimsenin �hirete g��ebilece�ine i��rettir. R�yada han�m�n�n �ld���n� g�rmek, menfaatinin elden gitmesine i��rettir.

  Bazen r�yada han�m�n�n �ld���n� g�r�mek, r�ya sahibinin ge�imini sa�lad��� sanat��n�n ge�ersiz olmas�na i��rettir. R�yada han�m�n�n �ld���n� ve tekrar dirildi�ini g�rmek, ticaret ve ziraatte kazanca ve r�z�kta geni�li�e i��ret eder. R�yada annesinin �ld���n� g�rmek, r�ya sahibinin d�nyaca zarara u�rayaca��na, durumunun bozulaca��na; amel yapmayaca��na ve farzlar�yerine getirmekte tembellik g�sterece��ine i��rettir. R�yada hi� tan�nmayan bir kad�n�n �ld����n� g�rmek, ya�mur ya�mamas�na; hi� tan�nmayan bir kad�n�n ya�ad���n� g�rmek ise,

  Allah Te�l�'n�n (c.c.) ya�murla yer y�z�n� ihya etmesine i��rettir. R�yada tan�d��� bir �l�n�n yeniden �ld����n� ve ona a�land���n� g�rmek, o �l�n�n ailesinden birinin �hirete g��ebilece�ine i��rettir. E�er a�lanm�yorsa, o �l�n�n ailesin�den birisiyle evlenmesine, sevince ve evine gelin getirmesine i��rettir. R�yada tan�nm�� bir �limin �ld���n� g�r�mek, r�ya sahibinin delillerinin iptal edilmesi�ne i�arettir.

  Bazen r�yada �limin �lmesi, dinde bir bi�datin meydana ��kmas�na i��rettir. R�yada ibadete d��k�n birinin �l�m� de, r�ya sahibinin kalbinin �lmesine i��rettir. R�yada valinin �ld���n� g�rmek, ge�im darl���na i��rettir. R�yada �lm�� bir �limin veya s�lih yahut f�kih olan bir �ahs�n bir �ehirde olduklar�n�, ve o �ehir halk�n�n da harp, k�tl�k ve korku i�eri�sinde bulunduklar�n� g�rmek, o �ehir halk�n�n harp, k�tl�k ve korku hallerinden kurtulacakla�r�na ve liderlerinin tutumunun g�zelle�ece�i�ne i��rettir.

  Korku halinde bulunan bir kimsenin r�yada �zellikle annesinin ve babas�n�n sa� olduklar�n� g�rmesi, r�ya sahibinin korkudan emin olmas��na, �z�nt� ve kederinin gitmesine i��rettir. R�yada bir �l�n�n makbul ve istenen i�ler�le me�gul oldu�unu g�rmek, r�ya sahibinin o i�le emretmesine i��rettir.

  R�yada bir �l�n�n dirildi�ini g�rmek, sal�ha ermeye ve hi� ummad��� yerden mesrur olaca�� bir �eyin gelmesine i��rettir. R�yada bir �l�y� diriltti�ini g�rmek, r�ya sahibinin vas�tasyla biryahudi veya bir h�risti- yan�n M�sl�man olmas�na i��rettir. Bazen r�yada bir �l�y� diriltti�ini g�rmek, r�ya sahibinin vas�tasyla g�n�h i�lemede �srar eden g�nahk�r birisinin t�vbe etmesine i�arettir.

  R�yada bir �l�n�n di�er bir �l� �zerine namaz k�ld���n� g�rmek, b�t�l amellere i��rettir. Veya bu r�ya, r�ya sahibinin bor�lu olmas�na i��rettir. R�yada �l� ile arkada�l�k etti�ini g�rmek, r�ya sahibinin uzak bir yere yolculu�a ��kaca���na ve o yolculuktan menfaat elde edece�ine i��rettir. R�yada �l�den bir �ey ald���n� g�rmek, hayra ve r�zk�n artmas�na i��rettir.

  R�yada �l� ile konu�tu�unu g�rmek, uzun �mre i��ret eder. Bazen r�yada �l� ile konu�tu�unu g�rmek, r�ya sahibi ile halk aras�nda anla�mazl�k ��kaca���na; ancak bar�� ile neticelenece�ine i��rettir. R�yada �l�den bir �ey ald���n� g�rmek, r�zka i��ret eder.

  R�yada tan�d��� bir �l�y� �pt���n� g�r�mek, r�ya sahibinin, �l�n�n geride b�rakt��� ilim, eser veya mal�yla faydalanaca��na i��rettir. R�yada tan�mad��� bir �l�y� �pt���n� g�rmek, r�ya sahibine tahmin etmedi�i bir yerden mal gelece�ine i��rettir. R�yada tan�d��� ve bildi�i bir �l�n�n ken�disini �pt���n� g�rmesi, o �l� veya veresesi taraf�ndan gelecek hayra i��rettir.

  R�yada �l� olan birisinin hayatta olan bir �ahs� d�vd���n� veya sinirli olarak o �ah�stan ayr�ld���n� g�rmesi, hayatta olan o �ahs�n din�ce bozuk olan bir �ey ihdas etti�ine i��rettir. R�yada hayatta olan bir �ahs�n bir �l�y� d�vd���n� ve �l�n�n de buna raz� olup itaat etti�ini g�rmek, d�ven �ahs�n m�tedeyyin ve �liiniin ruhu i�in sadaka verdi�ine ve du� et�ti�ine yahut o �l�n�n yapt��� vasyeti yerine getirdi�ine i��rettir.

  R�yada bir �l�y� d�vd���n� g�rmek, r��ya sahibinin yapt��� yolculuktan hayra n�il olmaya ve kaybetti�i �eyi bulaca��na i��rettir. R�yada hayatta olan birisinin bir �l�y� d�vd���n� g�rmek, �l�n�n borcunu �demesine i��rettir. Bek�r bir kad�n�n r�yada bir �l�yle evlen�di�ini g�rmesi, kocaya; evliler i�in de bo�an�maya i��rettir. Bazen bir kad�n�n �l�yle evlenmesi, �l�n�n Allah (c.c.) yan�nda yi halli olu�una i��rettir.

  R�yada bir kad�n�n �l� olan bir erkekle evlendi�ini ve evine gitti�ini ve evinin de erke��in evine d�n��t���n� g�rmesi, �mr�n�n bitti�ine ve ecelin geldi�ine i��ret eder. R�yada �l�ye bir �ey satt���n� g�rmek, o �eyin pahalanmas�na i��rettir. R�yada bir �l�n�n yemek veya e�ya sat�n ald���n� g�rmek, onlar�n pahal�la�mas�na ve bozulmas�na i��rettir.

  R�yada �l�lerin yemek veya e�ya satt�klar�n� g�rmek, onlar�n ra�bet g�rmemesine i��rettir. R�yas�nda �l�m al�metleri olmaks�z�n, uyur�ken, hastalanmaks�z�n �ld���n� g�rmek, r�ya sahibinin �mr�n�n uzun olaca��na i��rettir.

  R�yada �l�m an�nda ve �l�m s�k�nt�lar� i�in�de oldu�unu g�rmek, r�ya sahibinin kendi men�faati veya ba�kalar� i�in z�lim olaca��na i��rettir. R�yada �l�lerin me�gul veya yorgun ve zahmet i�inde olduklar�n� g�rmek; yahut sima ve elbiselerinde bir fenal�k ve �irkinlik bulundu�unu g�rmek, o �l�lerin d�nyadaki haliyle mesul tutulacaklar�na i�arettir.

  R�yada bir �l�ye yol g�sterdi�ini g�rmek, ilim ve hikmete n�il olmaya ve onun vas�tas�y�la ehl-i dal�letten bir cemaatin hidayete erme�sine i��ret eder. R�yada �ld���n� ve yer �zerinde ��plak oldu�unu g�rmek, r�ya sahibinin fakir olaca���na i�arettir. R�yada �ld���n� ve yatak �zerinde oldu��unu g�rmek, o kimse i�in d�nyan�n ferahl�k olaca��na i��rettir.

  R�yada �ld���n� ve sedir �zerinde oldu��unu g�rmek, r�ya sahibinin r�tbe ve �erefe n�il olaca��na i��rettir. R�yada bir �l� ile minder �zerinde kucakla��t���n� g�rmek, �ok uzun ya�amaya i��ret eder. Hasta kimsenin r�yas�nda �ld���n� g�rme�si, hastal���ndan �if� bulmaya ve afyete i��rettir. R�yada kaybolmu� birisinden �l�m haberi geldi�ini g�ren kimseye, kaybolmu� o kimse�nin d�nyaca iyi halli ve dince bozuk halde olu�unun haberi gelir.

  Bir kimse r�yada bir �l�n�n denizde bo��uldu�unu g�rse, o �l�n�n hata ve g�n�h i�erisinde bo�uldu�una i��rettir. R�yada hayatta olan bir �ahs�n, �l�n�n ard� s�ra gitti�ini ve bir yere girip ��k���nda ondan hi� ayr�lmad���n� g�rmek, o �ahs�n din ve d�nya i�lerinde o �l�n�n meslek ve yoluna uydu�una i��rettir. Elayatta olan birisinin riyada �l�yle bir yatakta uyudu�unu g�rmesi, r�ya sahibinin �mr�n�n uzun olaca��na i��rettir. R�yada bir �l�n�n uykuda oldu�unu g�rmek, o �l�n�n �hiretteki rahatl���na ve iyi hallili�ine i�arettir.

  �l�y� ��plak olarak g�rme�nin yorumu da b�yledir. R�yada bir �l�n�n ferah ve sevin�li halde kendi evine girdi�ini ve kendisine sel�m verdi��ini g�rmek, r�ya sahibinin sel�mete ve s�hha�te n�il olmas�na i��rettir. Bir kimsenin r�yada bir �l�n�n ard�na d���erek tan�mad��� bir eve girip sonra oradan ��kmad���n� g�rmesi, o kimsenin �hirete g��e- bilece�ine; e�er o evden geri d�nerse, �l�m tehlikesi ge�irece�ine i��rettir. R�yada �l�lerin kabirlerinden ��k�p evleri�ne gittiklerini g�rmek, o kimsenin hapislikten kurtulmas�na veya kurumu� olan bitkileri Allah'�n (c.c.)yeniden ihya etmesine i��rettir.

  R�yada bir �l�y� yedi�ini g�rmek, r�ya sahibinin �mr�n�n uzun olaca��na, sevince ve imrenilecek bir hale i��ret eder. R�yada �l�n�n bir �ey yedi�ini g�rmek, yedi�i o �eyin pahalanaca��na i��rettir. R�yada bir �l�n�n kendisine eski veya kirli ve pasl� bir g�mlek verdi�ini g�rmesi, r�ya sahibinin fakirle�ece�ine i��rettir. R�yada tene�ir �zerinde oldu�unu g�r�mek, r�ya sahibinin i�lerinin ilerleyece�ine, g�n�hlar�ndan �z�nt�lerinden ve bor�lar�n�dan kurtulaca��na i��rettir.

  R�yada eski ve y�rt�k elbiseli dinsiz bir �l�n�n g�r�lmesi, onun �hirette durumunun k�t� olmas�na i��rettir. Yahudi, h�ristiyan veya mec�si olan birisi�nin kendi �l�leri �zerinde ye�il elbise ve ba���nda da ta� oldu�u halde bir sedir �zerinde bulundu�unu g�rmesi, o �l�n�n gerye terk etti�i kimselerin y�kselmelerine ve d�nyaca n�il olacaklar� hay�r ve sevince i��rettir. R�yada m��riklerin �l�lerini g�rmek, d���mana; h�ristiyan ve yahudi �l�lerini g�rmek de, dinde haddi a�maya, �z�nt� ve �iddetleri yenilemeye i��rettir.

  Kendi �ld���n� G�rmek Bir kimsenin r�yada kendisini �lm�� g�rmesi, onun (r�yay� g�renin-r�ya sahibinin) �mr�n�n uzad���na, yani uzun �m�rl� oldu�una i�arettir �eklinde yorumlanm��t�r. Ki�inin r�yada kendisini �lm�� g�r�p halk�n (insanlar�n) omuzlar� �zerinde g�t�r�ld���n� g�rmesi, iyi say�l�r. Defnedildi�ini G�rmek Evli olan birisinin r�yas�nda �ld���n� ve defnedildi�ini g�rmesi, han�m�ndan veya orta���ndan yahut erkek karde�inden ya da dostla�r�ndan ayr�laca��na i��rettir.

  Bazen de bu r�ya, o kimsenin yolculuk yapmas�na e�er yolcu ise �oluk �ocu�unun yan�na d�nmesine i��rettir. R�yada �ld���n� ve defnedildi�ini g�r�mek, r�ya sahibinin t�vbe etmeksizin �lece�i�ne i��rettir. E�er r�yada kabrinden ��kt���n� g�r�rse, r�ya sahibine t�vbe etmek nasip olaca��na i��rettir.

  Bir kimsenin r�yada �ld���n�, insanlar�n omuzlar�nda g�t�r�ld���n�; ancak defnedilmedi�ini g�rmek, r�ya sahibinin d��manlar�n� kahredece�ine i��rettir. Bir ki�inin r�yada �ld���n�, �l�mle bera�ber a�la�arak tabut �zerine konup bir k�s�m adamlar�n omuzlar�nda kabristana g�t�r�ld����n�; ancak defnedilmedi�ini g�rmesi, d�n�yaca y�celmeye ve b�y�k bir mevkiye ge�me�ye i��rettir.

  Yazı kaynağı : www.aksam.com.tr

  Rüyada Birinin Öldüğünü Görmek

  Rüyada Birinin Öldüğünü Görmek

  İnsanları en tedirgin eden rüyalardan biri olarak birinin öldüğünü görmek öne çıkıyor. Ancak bu durum rüyaya bağlı olarak hem olumlu hem de olumsuz şekilde yorumlanabilmektedir. Peki, rüyada birinin öldüğünü görmek ne demek? Yaşayan tanıdık, aileden ölmüş birinin öldüğünü görmek.

  İnsanlar bulundukları ruh haline göre belli başlı bazı değişik rüyalar görür. Bu rüyalar özellikle olası gelecek hakkında belli başlı bazı bilgiler verebilmektedir. Böyle rüyalar ile karşı karşıya kalındığı zaman pek çok insan rüya alimlerinin yorumlarını okumak amaçlı internetten araştırma gerçekleştirir. Siz de bu konuda gördüğünüz rüya hakkında yorumları okuyabilir ve buna göre anlam çıkarabilirsiniz.

  Rüyada Birinin Öldüğünü Görmek

  Rüyada birinin öldüğünü görmek rüya sahibinin bulunduğu ruh haline göre değişkenlik göstermektedir. Kendisi gibi derin bir rüya olması ile beraber yorumlar da aynı derinliğe sahiptir. Eğer rüya sahibi bu rüyayı görürken yaşamında sıkıntılı günler geçiriyorsa, iş hayatında olumsuz bazı durumlar yaşanacağını anlatır. Özellikle işlerin ters gideceğini ve maddi açıdan önemli kayıplar yaşanacağına dair işaret eder. Rüya sahibinin gördüğü rüya üzerinden nasıl bir tavır sergileyeceğine bağlı olarak, rüya farklı biçimlerde yorumlanır.

  Rüyada Yaşayan Birinin Öldüğünü Görmek

  Rüyada yaşayan birinin öldüğünü görmek rüya sahibi hakkında bilgiler verir. Ancak burada özellikle rüyada ölen kişinin nasıl öldüğü ve bu ölüm üzerine rüya sahibinin nasıl bir tepki verdiği önemlidir. Özellikle rüya sahibinin işlerini bir türlü yoluna koyamayacağı üzerine yorumlanır. Başka bir yoruma göre ise ailesinden ve çevresindeki bazı insanlardan maddi manevi destek alacağı üzerine işarettir. Kişinin İlerleyen zamanlarda kimseye muhtaç olmayacağı ve kendi ayakları üzerinde durabileceğine yorulur.

  Rüyada Tanıdık Birinin Öldüğünü Görmek

  Rüyada tanıdık birinin öldüğünü görmek bir arkadaşla iş ortaklığı yapacağına ve aileden destek alacağına işarettir. Aynı zamanda rüya sahibinin ev satacağını ve maddi açıdan hayatı boyunca zorluk çekmeyeceğini delalet eder.

  Rüyada Aileden Ölmüş Birinin Öldüğünü Görmek

  Rüyada aileden ölmüş birinin öldüğünü görmek kardeşin evleneceğine yorumlanır. Aynı zamanda dayı veya amca olacağına dair de işaret eder. Rüya sahibinin hanesine güzel ve sevinçli haberlerin geleceğini anlatır. Başarılı bir iş ve sosyal yaşamda elde edileceği ve bu yüzden iyi bir kutlama yapılacağına yorulur. Rüya sahibinin elinin açık olduğuna ve bonkör davranarak ihtiyacı olan insanlara yardım edeceğine işaret eder.

  Rüyada Komşunun Öldüğünü Görmek

  Rüyada komşunun öldüğünü görmek rüya sahibinin yeteneklerini keşfetmek üzere olduğuna delalet eder. Başarısız işleri girişeceğine ve bu işlerden çok üzüntü duyacağına dair yorulur. Rüya sahibinin mutlu bir yaşamın beklediğini ve yapmak istedikleri işlerde bazı başarısızlıkların onu bırakmayacağına anlatır. Genel olarak olumsuz ve hayırlı olmayan durumlara yorulur.

  Rüyada Birinin Öldüğünü Sonra Dirildiğini Görmek

  Rüyada birinin öldüğünü sonra dirildiğini görmek rüya sahibinin bir işle uğraştığını, kısa zamanda bu iş hakkında emeklerin karşılığını alacağına rivayet eder. Diğer bir ifadeyle rüyada birinin dirildiğini görmek rüya sahibinin yeteneklerini keşfedeceği ve bu yetenekler üzerinden ün ve şöhrete ulaşacağını anlatır. Aynı zamanda uzun bir süredir gerçekleştirilmek istenen bir hayali yakın süre içerisinde gerçeğe dönüşeceğine işarettir.

  Rüyada Birinin Öldüğünü Duyup Ağlamak

  Rüyada birinin öldüğünü duyup ağlamak rüya sahibinin hem iş hem de eğitim hayatında başarılı adımlar attığına işarettir. Eğer sabır gösterirse gerçekleştirmeye arzu ettiği her işi başaracağına rivayet edilir.

  Rüyada Birinin Öldüğünü Görüp Kaçmak

  Rüyada birinin öldüğünü görüp kaçmak rüya sahibinin çevresindeki iki yüzlü kişilerin varlığın anlatmaktadır. Bu kişilerin içi ve dışı aynı değildir. O yüzden mutlaka dikkat edilmesi gerektiğine dair uyarıdır.

  Yazı kaynağı : www.milliyet.com.tr

  Rüyada Yaşayan Birinin Öldüğünü Görmek Tabiri

  Rüyada birinin öldüğünü görmek ne anlama geliyor? Rüyada ölü birini görmek ne demek?

  Rüyada birinin öldüğünü görmek ne anlama geliyor? Rüyada ölü birini görmek ne demek?

  Rüyada ölmüş olan bir kişiyi görmenin bütün faziletlerini bu yazımızda bulabilirsiniz. Diğer rüyalarınız için gerçek tabirleri bulmak için hemen sizde sitemize göz atabilirsiniz.

  RÜYADA BİRİNİN ÖLDÜĞÜNÜ GÖRMEK NE DEMEK?

  Rüyada birinin öldüğünü görmek, rüya sahibinin işlerini bir türlü yoluna koyamayacağı, ailesinden maddi ve manevi destek alarak bir yerlere geleceği demektir. Kişinin sorumluluk sahibi bir birey olacağı, ilerleyen yaşlarda kimseye muhtaç olmayacağı anlamına gelmektedir.

  RÜYADA BİRİNİN ÖLDÜĞÜNÜ GÖRMEK VE AĞLAMAK

  Rüyada birinin öldüğünü görüp ağlamak, çok güzel ve hayırlı bir iş yapıldığına ve büyük başarılara ulaşılacağına yorumlanır.

  RÜYADA YAŞAYAN BİRİNİN ÖLDÜĞÜNÜ GÖRMEK

  Rüyada yaşayan birinin öldüğünü görmek, en geniş şekilde yorumlanması gereken rüyalardan biri olup, rüya sahibinin yaşamı ile yakından alakalı bilgiler verir. Ancak farklı farklı yorumlara sahiptir çünkü rüyada öldüğü görülen kişi, o kişinin nasıl öldüğü ve rüya sahibinin ölüm karşısında nasıl bir tavır sergilediği, rüyanın yorumunu değiştirir.

  Rüyada birinin öldüğünü görmek, rüya sahibinin işlerini bir türlü yoluna koyamayacağı, ailesinden maddi ve manevi destek alarak bir yerlere geleceği demektir. Kişinin sorumluluk sahibi bir birey olacağı, ilerleyen yaşlarda kimseye muhtaç olmayacağı anlamına gelmektedir.

  RÜYADA KOMŞUNUN ÖLDÜĞÜNÜ GÖRMEK

  Rüyada komşunun öldüğünü gören kişinin yeteneklerini bir türlü keşfedemediğine, başarısız olduğu işlere yoğunlaşacağına, bu yüzden de mutsuz olacağına alamet eder. Rüyada komşunun öldüğünü görmek, hayra işaret değildir.

  RÜYADA BİRİNİN BIÇAKLA ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ GÖRMEK

  Rüyada birinin bıçakla öldürüldüğünü görmek, rüya sahibinin büyük işlere gireceğine, bu işlerde başarılı olacakken bir sorunla karşı karşıya kalacağına delalet eder. Rüya sahibinin bütün mal varlığını kaybedeceğine, sıfırdan başlayıp eskisinden daha da büyük bir maddi kazanç elde edeceğine alamet eder.

  RÜYADA BİRİNİN ÖLDÜĞÜNÜ SONRA DİRİLDİĞİNİ GÖRMEK

  Rüyada birinin öldüğünü sonra dirildiğini görmek, rüya sahibinin uzun süredir bir şey için çabaladığını ve bunun yakın zamanda sonuçlarını elde edeceğini gösterir. Rüyada ölünün dirilmesi, aynı zamanda rüya sahibinin, yetenekleri sayesinde ün kazanacağına da delalettir. Rüyada ölmüş birinin öldüğünü görmek de yine uzun süredir istenen bir hayalin gerçekleşeceğine yorulur.

  RÜYADA TANIDIK BİRİNİN ÖLDÜĞÜNÜ DUYMAK

  Rüyada tanıdık birinin öldüğünü duymak, bir arkadaşla ortak olmaya, aileden istenecek maddi yardıma, ev satmaya delalettir. Aynı zamanda para sıkıntısının olmayacağı bir hayatın da sembolüdür.

  Rüyada birinin öldüğünü haber almak, bazı rüya sözlüğü tabircilerine göre, rüya sahibinin iş hayatındaki aksaklıklar ve problemlerin, yeterli bilgi sahibi olmamasından dolayı devam edeceğine delalettir. Bu yüzden rüya sahibinin ya yapması gereken işi yapması ya da yaptığı iş için kendisini geliştirmesi gerekmektedir.

  RÜYADA BİRİNİN ÖLDÜĞÜNÜ DUYMAK

  Rüyada birinin ölüm haberini almak, rüya sahibi için bir uyarı niteliği taşır. Rüyada birinin öldüğünü duymak, rüya sahibinin, rüya sahibinin hayallerini gerçekleştirmesi için hiçbir zaman vazgeçmemesi ve bu yoldan geri dönmemesi gerektiğini ifade eder.

  RÜYADA BİRİNİN ÖLDÜĞÜNÜ DUYUP AĞLAMAK

  Rüyada birinin öldüğünü duyup ağlamak, rüyayı gören kişinin hem iş hem de eğitim hayatında doğru adımlar attığına, sabırla yapmak istediği her şeyi yapacağına delalettir.

  RÜYADA TANIMADIĞI BİRİNİN ÖLDÜĞÜNÜ GÖRMEK

  Rüyada tanımadığı birinin öldüğünü görmek, rüya sahibinin hayırsever bir insan olduğu ile tabir edilir. Bu kişi, başkalarını da katarak, kimsesizlere ya da hastalara yardım edecektir. Bu sayede Allah katında çok sevap kazanacak ve hayırlı bir işe girecektir.

  Rüyada tanımadığı birinin öldüğünü görüp üzülmek, rüya sahibinin iyi niyetli olduğu için herkesi öyle sanması ve bu yüzden bazı sorunlar yaşayacağına işaret eder. Yine de rüya sahibinin işleri her zaman yolunda olacak, hayırlı işler yapacaktır.

  RÜYADA ÖLMEK

  Rüyada ölmek, sıkıntılar ve üzüntüler yaşamaya işarettir. Rüyada durduk yere ölmek, kazanılan veya bir yerden elde edilen paranın hayrının olmayacağına işarettir. Rüyada denizde ölmek batık bir yaşam sürmeye, araba içinde ölmek manevi eksikliklere delalettir. Kimi tabirciler rüyada ölmeyi, hikmet sahibi bir insanla tanışmaya ve rüya sahibinin hayatının değişeceğine işaret ettiğini belirtmişlerdir.

  RÜYADA ÇIPLAK HALDE ÖLDÜĞÜNÜ GÖRMEK

  Rüyada çıplak haldeyken öldüğünü görmek, işlenmiş bir günahın kişiye çok sıkıntı olacağına hikmettir. Rüyanın manevi yorumuna göre, rüyada çıplak ölmek, bir kişiyle olan küslük manalarına da gelir. Alimler, rüya sahibinin küslük yaşadığı kişiden af dilemesi gerektiğini, sorunları büyütmemesinin kendisine fayda sağlayacağını hikmet etmişlerdir. Rüyada çıplak halde bir yerde öldüğünü görmek, olumsuz bir rüya olarak değerlendirilmiştir.

  RÜYADA ÖLDÜKTEN SONRA YAŞAMAYA DEVAM ETMEK

  Rüyada öldükten sonra yaşamaya devam etmek, kişinin önünde ferah bir gelecek olacağına delalettir. Bunun yanında rüya yazarları, rüya sahibinin ufak tefek sorunlar karşısında dik durması gerektiğine işaret ederler. Kimi alimler, rüyada öldükten sonra yaşamaya devam ettiğini gören kimselerin, hayatlarının çok iyi yerlere gideceğini, sorunlarının azalacağını rivayet etmişlerdir.

  Rüya tabirleri sözlüğü ve rüyaların anlamları için tıklayın.

  Yazı kaynağı : www.haberler.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap