Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  problem çözme girişiminde yansıtmanın bir adım ötesi olarak ifade edilen teknik nedir

  1 ziyaretçi

  problem çözme girişiminde yansıtmanın bir adım ötesi olarak ifade edilen teknik nedir bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Problem Çözme Teknikleri - Örnekli Anlatım | MentalUP

  Problem Çözme Teknikleri - Örnekli Anlatım | MentalUP

  Yukarıda 6 adımdan oluşan problem çözme tekniği paylaşılmıştır. Problem çözme aşamalarında testlerin önemi oldukça fazladır. Her problem için test yapma şansımız olmadığı için veya her testin sonuçlarına katlanamayacağımız için mantığımız devreye girer. Ürettiğimiz her çözüm ise beraberinde yeni problemleri getirebilir.

  ÖRNEK:

  Bir uçağın tasarımı tamamen tamamlandığında kaç ton yükle havada kalabileceğini test etmek için uçağı gerçekten yükleyip havalandıramayız. Bunun yerine matematik problem çözme tekniklerine veya fizik problem çözme tekniklerine başvururuz. Uçağın minyatürünü tasarlayıp oran orantı kurarak testler yapabiliriz. Tüm bu alternatifler mantık sonucu ortaya koyulur. Problemi çözmek için hangi kaynaklardan yardım alacağımızdan tutun da, hangi adımların uygulanmaya müsait olduğunu yorumlamaya kadar birçok aşamada mantık yürütürüz. Mantığımızın bizi yanıltıp yanıltmayacağı ise yeni bir soru işareti, yeni bir problem olabilmektedir.

  Sayısal hesaplarla ölçümlenmesi mümkün olmayan durumlarda A-B testleri yapmayı tercih edebiliriz. Örnek: Bir e-ticaret sitesinin "SATIN AL" butonunu kırmızı veya yeşil renkte yayınlaması arasında tıklanma farkı olup olamayacağını sadece tahminlerle ön görebiliriz. Hangi rengin daha fazla tıklama getirdiğini ise test ederek bulabiliriz.

  Yazı kaynağı : www.mentalup.net

  Problem Çözme ve Karar Vermede En Çok Kullanılan 10 Teknik

  Problem Çözme ve Karar Vermede En Çok Kullanılan 10 Teknik

  Karar vermek, sözlük anlamıyla “Bir sorunu karara bağlamak, kararlaştırmak.” demek. Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere karar verme ve problem çözme bir elmanın iki yarısı ve işletmeler için büyük öneme sahip. Hatta bu ikili 21. yüzyıl yetkinliklerinden ve işgören seçimindeki belirleyici etmenlerden. Bu yazımızın konusunu, işletmelerin geleceğini etkilemesi sebebiyle karar verme ve problem çözmede en çok kullanılan tekniklere ayırdık. 

  Yönetim süreci aşamaları arasında doğurduğu sonuçlar nedeniyle üst sırada yer alan problem çözme; algı, ifade, zekâ eksikliği veyahut sorunla henüz baş etmeye başlamadan ortaya çıkan olumsuz duygular sebebiyle gerekli ilgili göremeyebiliyor. Ancak problemin gizlenmesi ya da çözümünün ertelenmesinin, çalışanlarda motivasyon eksikliğinden gelişim fırsatlarının kaçırılmasına pek çok noktada olumsuz etkileri olabiliyor. Bu nedenle, işin devamına ket vurmaması için problem çözme ve karar verme teknikleri uygulanarak problem görülmeli, tanımlanmalı, sebepleri ve sonuçlarıyla anlaşılmalı ve toplanacak veriler ışığında zaman geçirilmeden çözüme kavuşturulmalı.  

  İş hayatında da günlük hayattaki problemlerle karşılaşmak mümkün. Maddi, soyut, sosyal ve psikolojik olarak kategorize edilmiş olan bu problemler bazen beklenmedik bir anda ortaya çıkabildikleri gibi çoğunlukla uzun sürede oluşup gelişen, ayak sesleri önceden duyulan problemler oluyor. İşte, problemin çözümü ve karar vermede en çok kullanılan 10 teknik: 

  Fayda maliyet analizi tekniği, durumun olası faydaları ile zararlarının belirlenmesi, sonuçlar ışığında hangisinin diğerine galip geldiğinin belirlenmesinde kullanılır. Alternatiflerden hangisinin seçilmesi gerektiği konusunda yol gösterecek olan bu teknik, sayısal ve kesin verilere dayandırılmalıdır. 

  Bir problemi çözmede kullanılacak fikirlerin bir grup oluşturularak serbest bir şekilde ortaya atılması tekniğidir. 1950’li yıllardan beri uygulanan bu tekniğin temelinde fikirlerin engellenmemesi ve böylelikle çok sayıda fikir üretilmesi yatar. Yaratıcılığı tetikleyen beyin fırtınası yapılırken ilk olarak problem tanımlanır. Ardından yöntem kuralları açıklanır, serbest fikirler ortaya konur, fikirler bir araya getirilerek kayda geçirilir, düzenlenir, değerlendirilir ve son aşamada en iyi fikir seçilir. 

  Kişileri sistematik bir şekilde düşünmeye sevk eden balık kılçığı tekniği, problem ile problemin ortaya çıkışına neden olan etmenlerin arasındaki bağın grafiksel bir şekilde analiz edilmesidir. Teknik, adını, problemlerin ana nedenler ile pek çok alt nedenlerden oluşması ve bu yüzden de yapılan çizimin balık kılçığını andırması sayesinde almıştır. Ana nedenler insan, makine, çevre, malzeme, yönetim ve ölçülebilirlikten kaynaklanır. Alt nedenler de birincil, ikincil, üçüncül… sebepler olarak çizimde yerini alır.

  Ağaç diyagramı tekniği, mantık olarak balık kılçığı tekniğiyle örtüşür. Bu teknikte bir problemin nedenleri grafiksel çizimlerle detaylı bir şekilde gösterilir. Ana konunun ardından ilk gelen alt konu “Nasıl”ken bir alt konu yine “Nasıl”; “Neden”ken de “Nasıl” ya da “Neden” olabilir. (Neden-neden, neden-nasıl, nasıl-nasıl ağaç diyagramları).

  İlgi diyagramında, sürecin her aşamasında yaratıcılığı tetikleyen ilgi diyagramı tekniği, bir grubun çok sayıda fikir üretmesine ve ilerleyen süreçte bu fikirleri gruplandırıp özetlemesine yarar. Teknik kapsamında ilk olarak ilgili konu hakkında grup üyelerince beyin fırtınası yapılarak post-it’lere notlar alınır. Eş değer nitelikte görünen post-it’ler çalışma sonrası bir araya getirilerek gruplandırılır. Daha sonra bu grupların yeni bir grup altında toplanıp toplanamayacağına karar verilir. Ulaşılan yapıda seviyeler ortaya konur ve gruplara bir isim verilir.

  Çoklu oylama, bir problemin çözümü için üretilen fikir ya da düşüncelerin, sistemli oylama tekniğinin kullanılarak güvenilir kişilerce azaltılmasıdır. Çoklu oylama tekniği uygulanırken ilk adım beyin fırtınası ile üretilen fikirlerin listelenip numaralandırılmasıdır. Listenin azaltılması (1/3’ü) için grup, numaraları oylar. En yüksek puan alan fikirler/düşünceler tekrar oylanır ve bu döngü, en iyi çözüm önerisi bulunana kadar devam eder. 

  Nominal grup tekniği, bir probleme çözüm arayışı içerisindeyken üretilen fikirlerin önem derecesine göre sıralanmasını sağlayan tekniktir. Teknik uygulanırken eşit katılım olmasına ve grubu oluşturanlar arasında etkileşim olmamasına dikkat edilir. Çoklu oylamanın ilk aşaması bu teknik için de geçerlidir: Öncelikle fikirler/görüşler listelenir ve numaralandırılır. Daha sonra grup üyeleri bu numaraları puanlar. Kaç görüş varsa grup üyelerinin o kadar puan verme hakkı vardır (Örn. 18 görüş/18 puan). Puanların toplanması ardından en yüksek puanı alan görüşün ilk sıraya yerleştirilmesiyle süreç sonlandırılır. 

  5 N, 1 K tekniği, bir problemin nedenlerini ya da çözümlerini eksiksiz olarak belirlemede kullanılan bir tekniktir. 5 N: Ne, nerede, ne zaman, niçin, nasıl sorularını; 1 K ise kim sorusunu kapsar. Tanımlanan probleme bu sorular sorulup net cevaplar verilerek problemin kaynağına ulaşmak ya da çözüm önerileri geliştirmek mümkün hâle gelir. 

  Pareto analizi, bir problemin %80’ine yol açan %20’lik diliminin belirlenmesi, yani, nedenlerin önemlerine göre ayrıştırılarak önemli olanların çözümüne odaklanılmasını sağlayan bir tekniktir. Teknik uygulanırken öncelikle analiz edilecek kategoriler, ardından da veri toplanması adına gerekli görülen zaman aralığı belirlenir. Daha sonra veriler kaydedilir, diyagram analizi yapılır ve son olarak veriler grafik hâline getirilir.

  Planlama, uygulama, kontrol etme ve önlem alma aşamalarından meydana gelen PUKÖ tekniği, sürekli bir dönüşümü ifade eder. Yönetim ve planlama sistematiği olarak değerlendirilen PUKÖ ile süreçler, çevrim içi problemler oluşmadan sürekli olarak incelenir. Planlama aşamasında ne, nasıl yapılacak belirlenir. Uygulama aşamasında sürekli gelişime odaklanılarak plan ve ölçüm araçları kullanılır. Kontrol et aşamasında ulaşılan sonuçlar mercek altına alınır, mevcutsa sapmalar belirlenir. Önlem alma aşamasında ise değişikliklerin çıktıları analiz edilir, mevcut ilerleme standart kabul edilerek uygulamaya alınır. 

  Size ulaşmamız için aşağıdaki formu doldurun.


  Yazı kaynağı : makersturkiye.com

  �zel ��retim Y�ntem ve Teknikleri

         1. Ki�ide rahats�zl�k uyand�rmal�.

         2. Birden fazla ��z�m yolu olmal�.

  PROBLEM ��ZME Y�NTEM�

  Problem olan durumun belirlenerek, ��z�m yollar�n�n aranmas� ve problem durumunun ayd�nlat�lmas� s�recidir.

  PROBLEM ��ZME Y�NTEM�N�N A�AMALARI:

         1. Problemin belirlenmesi.
         2. Problemin anla��lmas�.
         3. Problem i�in hipotezlerin olu�turulmas�.
         4. Problemle ilgili bilgi toplanmas�.
         5. Hipotezlerin test edilmesi.
         6. Hipotezler aras�ndan deney ve kar��la�t�rmalar yoluyla probleme en uygun olan�n se�ilmesi ve uygulanmas�.
         7. Hipotezlerin test edilmesinden sonu�lar ��kararak genel bir sonuca var�lmas�.

         1.Problemin Belirlemesi: ��rencilerin bir g��l�kle kar��la�mas� veya ��retmenin bir g��l��� s�n�fa getirmesiyle problem ortaya ��kar�lm�� olur. Ancak g��l���n ��renciler taraf�ndan belirtilmesi daha �nemli ve daha e�itseldir.�lk zamanlarda problemin ortaya ��kar�lmas�nda ��retmenin rol� daha fazla olmaktad�r. ��retmen problemi do�rudan do�ruya belirtebilece�i gibi, s�n�fta problemin hissedilmesi i�in uygun bir durum olu�turabilir. Bunun yan�nda problem s�n�fta kendili�inden ortaya ��kabilir.Kar��la��lan bu durum ��renciyi etkilemekte ve bu durum onda belli bir d�zeyde rahats�zl�k yaratmaktad�r.

  �rnek: ��retmen n�fus sorununun ana hatlar�n�n �izilmesi konusunda ��rencilere yard�m etmek i�in birka� soru sorar:

  � N�fus art��� ile ilgili neler biliyorsunuz?
  � N�fus art��� konusunda ge�erli bilgiler nelerdir?
  � Teknolojik geli�me ile n�fus art��� aras�nda bir ili�ki var m�d�r?

  Sorulara verilen cevaplar do�rultusunda problem n�fus art���n�n nedenleri olarak belirlenir?

  2. Problemin anla��lmas�: Bu a�amada kendimize soraca��m�z birka� soru bize problemin analiz edilmesinde ve anla��lmas�nda yard�mc� olacakt�r.

  � Problemle ilgili ne anl�yorum?
  � Problemle ilgili neyi biliyorum?
  � Problemle ilgili neyi bilmiyorum?

  Yukar�daki sorular cevapland���nda problemi hem analiz etmi� oluruz. Hem de problemle ilgili bildiklerimiz ve bilmediklerimiz ortaya ��kar. Bu sorular�n cevaplar� bize di�er a�amalarda yard�mc� olur.

  3. Hipotezlerin olu�turulmas�: Bir hipotezi olu�tururken, ��renci m�mk�n olan en k�sa zamanda, m�mk�n oldu�u kadar �ok olas�l�k d���nmelidir. Hipotezlerin olu�turulmas�, problemin ��z�m� ile ilgili yap�labilecek olanlar�n s�n�rlar�n� �izer. Hipotez, bilinmeyeler konusunda, bilinen ve ya�anm�� deneyimlerle yap�lan, tahminlere dayal� ge�ici �nerilerdir. Bu tan�m �er�evesinde ��renciler, her biri �neri niteli�inde olan ve problemin ��z�m� ile ilgili karar vermeye yard�mc� olacak hipotezler geli�tirirler.

  �rnek: ��renciler,n�fus art���n�n nedenlerini belirlemeye y�nelik 3 hipotez geli�tirirler. Bunlar:
  � E�itimsiz insanlar�n daha fazla say�da �ocuk sahibi olmalar�.
  � Sanayile�mi� toplumlarda (Fransa,�sve�,Japonya,�vb) n�fus art��� sorunun bulunmamas�.
  � N�fus art��� sorunu olan �lkelerin ayn� zamanda �evre kirlili�i, a�l�k,..vb sorunlar�n�n olmas�.

  4. Problemle ilgili bilgi toplanmas�: Bilmedi�imiz konular� problemin anla��lmas� a�amas�nda belirledikten sonra , problem ��z�m�nde yararlan�lacak uygun kaynaklar belirlenmeli ve onlardan yararlan�lmal�d�r. Bu a�aman�n planl� y�r�t�lmesi gerekir. ��nk� olu�turdu�umuz hipotezlerin test edilmesinde elde etti�imiz bilgilerden ve olu�turdu�umuz materyallerden faydalanaca��z. Kaynak olarak interneti , konu ile ilgili bir kitab� , konu ile ilgili bir materyali kullanabiliriz. Ancak bunlar�n, konunun b�t�n y�nlerini yans�tt���ndan ve ger�ekleri dile getirdi�inden emin olunmal�d�r.

  5. Hipotezlerin test edilmesi: Bu a�amada olu�turulan hipotezler test edilir. Hipotezlerin test edilmesinin amac� ise, ger�ekten problemin ��z�mlerinden biri olup olmayaca��n� anlamakt�r. Bu a�amada toplanan bilgilerden yararlan�l�r. ��renciler hipotezlerin ge�erlili�inin g�sterilmesi ve test edilmesi konusunda neler yapt�klar�n� a��klarlar.

  6. Hipotezler aras�ndan en uygun olan�n�n se�ilmesi: Bu a�amada hipotezlerden probleme en uygun olan� se�ilir. Hipotezlerle ilgili ara�t�rmalar ve/veya deneyler yap�l�r. Kan�tlar toplan�r. Toplanan bu bilgiler �����nda hipotezlerle ilgili kar��la�t�rmalar yap�l�r. Ve problemin ��z�m�ne y�nelik en uygun hipotez se�ilir.

  7. Genel bir sonuca varma: Problem ��zme y�nteminin son a�amas�d�r. Hipotezlerin test edilmesinden sonu�lar ��kart�larak genel bir sonuca var�l�r. Hipotezin probleme ne �l��de ve nas�l bir anlam kazand�rd���na dair yaz�l� bir rapor haz�rlan�r.

  PROBLEM ��ZME Y�NTEM�N�N SINIRLILIKLARI

  � �ok zaman alan bir y�ntemdir.
  � B�t�n disiplinlere uygulanmas� m�mk�n de�ildir.
  � ��rencilere bir tak�m maddi k�lfetler y�kleyebilir.
  � Problem ��z�m�nde gerekli olacak bir tak�m materyal kaynaklar�n�n ��renci taraf�ndan sa�lanmas� g�� olabilir.
  � ��renmenin de�erlendirilmesi g��t�r.

  PROBLEM ��ZME Y�NTEM�N�N FAYDALARI

  � ��renciler etkindir.
  � ��renciler ��retme-��renme s�recinde etkin olduklar� i�in kal�c� izli ��renmeler sa�lanabilir.
  � ��rencilerde ��renme sorumlulu�unu artt�r�r.
  � ��rencilerde problem ��z�m� i�in ba��ms�z d���nme yetene�ini geli�tirir.
  � ��renmeye kar�� ilgi ve istek uyand�r�r.
  � Karar verme s�recinde ��rencilerin �ok y�nl� d���nme yetene�ini geli�tirir.
  � ��rencilere ba�kalar�yla yard�mla�man�n ve ba�kalar�n�n fikirlerinden yararlan�lmas�n�n gerekti�i g�r���n� benimsetir.
  � ��rencilere birden fazla kaynaktan sentez yaparak �al��may� ��retir.
  � ��rencilere �nerilerde bulunma ve hipotezler ileri s�rme yetene�i kazand�r�r.

  PROBLEM ��ZME Y�NTEM�NDE KULLANILAN Y�NTEM VE TEKN�KLER

                � Tak�m �al��mas�
                � Yarat�c� D���nme
                * Geni� bir hayal g�c�
                * Pek �ok muhtemel yan�t ya da d���nce
                * Birbiriyle ayr��an noktalar
                * Yatay yakla��mlar
                � Analitik D���nme
                * Mant�k ��z�mlemesi
                * Tek ya da az say�da yan�t
                * Birbiriyle kesi�en noktalar
                * Dikey yakla��mlar
                � S�nama-yan�lma
                � T�mevar�m
                � T�mdengelim
                � Beyin F�rt�nas�

  Yazı kaynağı : www.ozelogretim.hacettepe.edu.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap