Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  pırasa hangi koşullarda yetişir

  1 ziyaretçi

  pırasa hangi koşullarda yetişir bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Pırasa nasıl yetiştirilir? Pırasa nerede yetişir? Pırasanın faydaları nelerdir?

  Pırasa nasıl yetiştirilir? Pırasa nerede yetişir? Pırasanın faydaları nelerdir?

  Pırasa nasıl yetiştirilir? Pırasa nerede yetişir? Pırasanın faydaları nelerdir? gibi sorular, başta tarım ile uğraşanlar tarafından sorgulanıyor. Pırasa hangi bölgede yetişir? İşte merak edilen tüm bilgiler...

  Pırasa nasıl yetiştirilir?

  Pırasa hem tohumdan hem de fide ile yetiştirilebilir. Eğer pırasanın beyaz kısmının uzun olması isteniyorsa fide ile yetiştirme yapılmalı ve derin dikim yapılması zorunludur. Tohumla direkt üretim yapılacaksa sonbaharda tarla sürülür. Diskaro çekilir ve mibzer ile tohum atılır. Dekara 40 kilogram tohum atılır. Sıra arası 40 cm gelecek şekilde ekim yapılır. Toprak yaş olmamalıdır, bu çürümeye neden olabilir.

  Pırasa serin iklimlerde yetişen bir sebzedir. 15-20 derece arasın ideal yetişme sıcaklığıdır. 2-3 derece sıcaklığa kadar gelişimini devam ettirir fakat sıcaklığın sıfırın altına düşmesi gelişimi durdurur. Ani sıcaklık düşmeleri bitkiye zarar vermektedir. Pırasanın bazı çeşitleri -10 ve -20 ye kadar dayanabilmektedir.

  Pırasa tohumları ideal sıcaklıkta, 12-15 günde çimlenir. Pırasa bitkisinin, serin iklimde yetiştirilmesi önerilir. Yetiştirirken en çok azot besin maddesinin kullanılması ve maddenin belirli aralıklarla verilmesi önerilir. Verimin ve kalitenin yüksek olması için, su tutan topraklarda yetiştirilmesi önerilir.

  Pırasa hangi bölgede yetişir?

  Pırasa en çok İstanbul, Bursa, İzmir ve Ankara'da yetiştirilir; 2. kara pırasanın yeşili beyazından çoktur; birincisi kadar lezzetli değildir; daha çok Orta Anadolu ve Denizli taraflarında yetiştirilir. Kışa dayanıklıdır.

  Pırasa hangi mevsimde yetişir?

  Pırasa en sağlıklı şekilde havaların soğumaya başladığı Sonbahar aylarında yetişir. Sonbaharda yetişen diğer sebzeler ise şunlardır: Patlıcan, kereviz, pırasa, domates, karnabahar, ıspanak, havuç ve lahana

  Pırasanın faydaları nelerdir?

  Yazı kaynağı : www.gidahatti.com

  P�rasa Yeti�tiricili�i Nas�l Yap�l�r?

  �lkemizde k��l�k sebzeler grubunda yer alan p�rasa iki y�ll�k bir sebzedir.Birinci y�l yenilen uzun yaprakl�  g�vde olu�ur, ikinci y�l �i�ek a�ar ve tohum ba�lar.P�rasa esas itibari ile  pi�irilerek t�ketilir.So�anla ayn� familyaya ba�l� oldu�undan �ok ortak �zellikleri vard�r, ancak ba� ba�lamaz ve yenen k�sm� g�vde ve yapraklar�d�r.Kara ikliminin h�k�m s�rd��� b�lgelerde  sebze �retiminin �nemli bir k�sm�n� olu�turur.

  P�rasa Yeti�tiricili�i

  �KL�M �STEKLER�

  P�rasa serin iklimden ho�lanan  bir sebzedir.Yeti�tirme d�neminde s�cakl���n 15-25 derece olmas�n� ister. Y�ksek s�cakl�klardan fazla ho�lanmaz,S�cakl���n artmas� kalite ve geli�meye olumsuz etki yapar.2-3 derecelerde b�y�me geli�me devam eder, ancak 0 derecede durur.

  P�rasa Yeti�tiricili�i

  TOPRAK �STE��

  P�rasalar her toprakta yeti�tirebilmekle beraber  nemli,humuslu ve besin  maddelerince zengin t�nl�-killi topraklar idealdir.Topraktaki humusun artmas�  kaliteyi y�kseltir.Toprak PH s� 6-6,5 civar�nda olmal�d�r.P�rasa yeti�tiricili�inde asitli topraklardan ka��n�lmal�d�r.Toprakta besin maddeleri a��s�ndan azot eksik olmamal�d�r.

  SONBAHAR S�R�M�

  Tarla sonbaharda derince s�r�l�p ilkbahara kadar kesekli b�rak�l�r.Dikimden �nce toprak tav�nda iken 20 cm derinlikte pullukla tekrar s�r�l�r.Diskaro ge�irilerek, t�rm�kla d�zeltilir.

  P�rasa Yeti�tiricili�i

  G�BRELEME

  Topra��n yap�s�na ve i�erdikleri besin maddelerine g�re de�i�mekle  beraber sonbaharda derin s�r�mden �nce dekara 2,5 -3 ton yanm�� ah�r g�bresi verilmelidir.

  SENTET�K G�BRE

  G�brelemeden �nce toprak tahlilleri yapt�rmak ve bu sonu�lara g�re g�breleme yapmak gerekir.

  G�BRELEME ZAMANI 

  S�per fosfat�n tamam� dikimden �nceki toprak s�r�m�nde  pulluk alt�na verilmelidir.Potasyum s�lfat�n tamam� ile azotlu g�brenin 1/3� amonyum s�lfat olarak  dikim ile birlikte verilmelidir.Azotlu g�brenin 1/3 �  amonyum nitrat olarak dikimden 2 ay sonra , kalan 1/3 l�k k�sm� ise yine amonyum nitrat olarak ikinci g�brelemeden bir ay sonra uygulanmal�d�r.

  M�NAVEBE

  P�rasa dikilecek tarlada 4-5 y�l ayn� familyaya  ait so�an , sar�msak ve p�rasa yeti�tiricili�i yap�lmam�� olmal�d�r.Aksi taktirde o familyaya ait hastal�k ve zararl�lar�n topra�a yerle�mesi ve hep ayn� besin maddelerinin t�ketilmesi, topra��n bu y�nden zay�flamas�na neden olmaktad�r.

  F�DE �LE �RET�L�R.

  P�rasa �retimi tarlaya do�rudan tohum ekimi ve fideden yeti�tiricilik �eklinde yap�l�r.Ancak fide ile �retim en ge�erli olan yeti�tirme y�ntemidir.

  TOHUM EK�M ZAMANI 

  Fide ile yeti�tiricilikte p�rasa tohumlar� mart-may�s aylar� aras�nda so�uk yast�klarda 5 cm ara ile a��lan  �izilerin �zerine  metrekareye 8-10 g olacak �ekilde s�k�a ekilmelidir.Tohum ekiminden sonra tohumlar�n �zerine 1 cm kal�nl���nda har�tan kapak at�l�r, bast�r�l�r ve ince s�zge�li kova ile yeterince sulan�r.Bu sulama  ayn� zamanda tohumlar�n �imlenmesi i�in  gerekli rutubeti sa�layacakt�r.Normal �artlarda  p�rasa tohumlar� 10-12 g�n i�inde �imlenirler.

  SEYRELTME VE YABANCI OT M�CADELES�

  Fidelikte; seyreltme,yabanc� ot  m�cadelesi ve sulama i�lerine devam edilir.Fideler, tohum ekiminden 10-12 hafta sonra kur�un kalem (0,8-1 cm) kal�nl���nda ve 17-20 cm boyunda olurlar.Bu dikim i�in  uygun bir b�y�kl�kt�r.Fidelerin yast�ktan kolayca s�k�lebilmesi i�in  yast�klar bir ak�am �nceden sulanmal�d�r.

  K�K VE YAPRAK BUDAMASI

  P�rasa k�kleri tarlada haz�rlanan tahta ve masuralar �zerine  s�ra aras� 30 cm , s�ra �zeri 15 cm olacak �ekilde  a��lan �ukurlara dikilir.Dikimden �nce , dikim kolayl���  sa�lamak amac�yla k�k ve yapraklar�n 1/3 � kesilerek budama yap�lmal�d�r.Fide dikimi, haziran-a�ustos aylar� aras�nda yap�l�r ve dikimden sonra bolca can suyu verilir.D�n�me 20.000. civar�nda fide dikilir.

  DO�RUDAN TOHUM EK�M�

  Do�rudan tohum ekiminde haz�rlanan tahta veya masuralar �zerinde 30 cm aral�klarla haz�rlanan s�ralara 1-2 cm derinli�e tohum ekimi elle veya makine ile yap�lmal�d�r.Daha sonra tarlada fideler 15 cm s�ra �zeri mesafe b�rak�larak seyreltilir.

  SULAMA VE �APALAMA ��LEMLER�

  �lk can suyundan 3-4 g�n sonra mutlaka ikinci bir sulama yap�lmal�d�r.�kinci sulamadan 10 g�n kadar sonra ya�mur ya�mad��� taktirde ���nc� bir sulama ve hava �artlar�na g�re b�t�n geli�me s�resince 1-2 hafta ara ile sulama  yapmak p�rasan�n istenilen �ekilde geli�mesi i�in �artt�r.Sulamalardan sonra topra�� havaland�rmak ve yabanc� ot m�cadelesi i�in �apa yap�lmas�,tarladaki bak�m i�leri aras�nda say�labilir.

  YABANCI OT M�CADELES�

  P�rasada yabanc� ot kontrol� �ok �nemlidir.P�rasa k���k bir bitki halinde iken yabani otlarla rekabet edemez,Bu kontrol yabanc� otlar yolunarak yada �apalanarak yap�l�r.

  G�VDE BEYAZ OLMALIDIR

  P�rasada beyaz k�sm�n uzun olmas� aranan bir �zelliktir.Bu bir �e�it �zelli�i olmakla birlikte yeti�tirme esnas�nda g�vdenin tabandan itibaren toprakla �rt�lmesi ile bu uzunlu�u bir miktar artt�rmak m�mk�nd�r.Bu ama�la yaz sonu, erken sonbaharda p�rasalar�n g�vdeleri toprakla �rt�l�p beyaz k�sm�n uzunlu�u artt�r�labilir.

  VER�M

  P�rasalarda hasat , �e�itlere g�re de�i�mekle beraber g�vde kal�nl��� 2,5-3,5 cm oldu�u zaman yap�lmal�d�r.Genelde geni� alanda hasat 1-2 kez , bah�e sebzecili�inde ise 5-6 kez yap�l�r.P�rasan�n verimi �e�itlere g�re farkl�l�k g�stermekle beraber dekara 2-5 ton aras�nda de�i�mektedir.P�rasalar , piyasaya y�kanm��, temizlenmi�, k�kleri k�salt�lm��,yapraklar�n 1/3 � kesilmi� olarak 10-15 kg l�k demetler halinde g�nderilir.

  KAL�TE SINIFLAMASI

  P�rasalar�n yenebilir k�sm�n uzunlu�u , beyaz k�sm�n uzunlu�u ve so�an ba�� olu�turup olu�turmama gibi �zellikler kalite unsurlar� i�inde yer almaktad�r. T�rk standartlar�na g�re birinci s�n�f p�rasalarda beyaz k�s�m t�m uzunlu�un en az ��te biri veya yenilebilir k�sm�n en az  yar�s� kadar uzunlukta olmal�d�r. �kinci s�n�f p�rasalarda  ise tolerans artt�r�larak beyaz k�s�m, t�m uzunlu�un en az d�rtte biri veya yenilebilir k�sm�n en az ��te biri uzunlukta olmas� gerekmektedir. P�rasalarda en az bulunmas� gereken �ap ise 1 cm olarak belirlenmi�tir.

  Yazı kaynağı : www.sorhocam.com

  Pırasa Nasıl Yetiştirilir?

  Pırasa Nasıl Yetiştirilir?

  Pırasa nasıl yetiştirilir? Pırasanın yetişme koşulları nelerdir? Pırasa fidesi nasıl ekilir? Pırasa yetiştirmek hakkında her şey.

  Pırasa yılın her mevsiminde, iki senede bir yetişen bir bitkidir. Pırasa tınlı, killi ve organik maddelerce zengin topraklarda sağlıklı gelişim gösterir. 

  Pırasa Yetiştirme Koşulları

  Pırasa nasıl yetiştirilir? Toprak isteğinden gübrelemeye, iklim gerekliliklerinden hasada kadar işte pırasanın yetişme koşulları:

  Toprak

  Pırasa her türlü toprakta yetişebilmektedir. Önemli olan toprağın organik maddelerce zengin olması, nemli ve humuslu olmasıdır. pH’sı 6-7,5 civarında olmalıdır.

  Gübreleme

  Pırasanın gübrelemesinde başlıca olarak çiftlik gübresi kullanılır. Dekara 3-4 ton olarak yanmış çiftlik gübresi kullanılır. Ticari gübrelemenin toprak analizi sonucuna göre verilmesi önerilir. Dekara genel olarak, 5-10 kilo fosfat , 10- 15 kilo potasyum,  6-8 kilo kalsiyum oksit, 15-20 kilo azot ve 1,5-2 kilo magnezyum verilebilir. Azotlu gübreler bölünmelidir.

  Pırasa Yetiştirme

  Pırasa nasıl yetiştirilir? Pırasa hem tohumdan hem de fide ile yetiştirilmektedir. Eğer pırasanın beyaz kısmının uzun olması isteniyorsa fide ile yetiştirme yapılmalı ve derin dikim yapılmalıdır. Tohumla direkt üretim yapılacaksa sonbaharda tarla sürülür. Diskaro çekilir ve mibzer ile tohum atılır. Dekara 40 kilo tohum atılır. Sıra arası 40 cm gelecek şekilde ekim yapılır. Toprak yaş olmamalıdır, bu çürümeye neden olabilir.

  Pırasa serin iklimlerde yetişen bir sebzedir. 15-20 derece arasın ideal yetişme sıcaklığıdır. 2-3 derece sıcaklığa kadar gelişimini devam ettirir ancak sıcaklığın sıfırın altına düşmesi gelişimi durdurur. Ani sıcaklık düşmeleri bitkiye zarar vermektedir. Pırasanın bazı çeşitleri -10 ve -20 ye kadar dayanabilmektedir.

  Pırasa tohumları ideal sıcaklıkta, 12-15 günde çimlenir. Pırasa bitkisinin, serin iklimde yetiştirilmesi önerilir. Yetiştirirken en çok azot besin maddesinin kullanılması ve maddenin belirli aralıklarla verilmesi önerilir. Verimin ve kalitenin yüksek olması için, su tutan topraklarda yetiştirilmesi tavsiye edilir.

  Pırasa Fidesi Nasıl Ekilir?

  Pırasa nasıl yetiştirilir sorusuna fide ekimini anlatarak devam edelim. Pırasa yetiştiriciliğinde diğer ve en geçerli yöntem fide yetiştirip sonrasında fideleri toprağa dikmektir. 1 m 2 ‘ye 3-5 gram hesabıyla tohumlar serpme ya da sıravari ekilir. 10-12 hafta içinde fidelerin kalınlığı kurşun kaleme ulaşır. Fideleri yerinden sökmeden önce sulama yapılır. Daha sonra sökülerek tarlaya tek, çift sıra ya da tahtalar üzerine 4-5’li sıralar şeklinde dikim yapılır. Çift sıra dikim verimi artırmaktadır. Makineyle dikim yapıldığında dönümde 20 bin bitki olacak şekilde 40X12 cm, elle dikim yapılacaksa 25X10 cm sıra arası ve üzeri mesafeler kullanılır.

  Pırasa fidesi bitki satan yerlerden alınabilir. Seralardan da temin edilebilir. Fakat pazarlarda da bazen kök halinde pırasa bulmak mümkündür. Pırasa yetiştirmek için pırasa tohumu da ekilebilir. Bunun için de bahçeye ekilen pırasalardan tohum almış olmak gerekir.

  Pırasa nasıl yetiştirilir sorusunun bir cevabı da pırasa tohumlarıdır. Pırasa yetiştirmek için pırasa tohumu ekilebilir. Pırasadan tohum alma nasıl olur? Pırasadan tohum almak amacıyla üretilince iki yıllık olarak yetiştirilir. Birinci yılda pırasa bitkisi meyve halindedir. İkinci yılda ise çiçek tohum oluşturur. Yani dikildikten sonra ikinci yılda pırasa tohumları hasat edilebilir.

  Pırasa tohumu ekimi genelde ilkbahar, sonbahar ve yaz aylarında yapılır. Pırasa tohumunun kalitesi hasadın verimini de etkiler. Ekim derinli 1 – 2 cm, sıra üzeri mesafe 3 – 15 cm, sıralar arası 30- 70 cm olmalıdır.

  Pırasa Hasadı

  Geniş alanlarda 1-2 kez, küçük alanlarda 5-6 kez hasat yapılabilir. Makine veya elle çekilerek hasat yapılır. Sökülen pırasalar önce havuzda yıkanıp topraktan temizlenir. Daha sonra kökten bir kısım kesilir ve üst yapraklar soyulur.

  Pırasa Toprağa Nasıl Gömülür?

  Pırasa nasıl yetiştirilir sorusunun cevapladığımıza göre konuya elde ettiğimiz pırasaları nasıl saklayacağımızı anlatarak devam edebiliriz. Yaz aylarının sonlarına doğru pazardan alacağınız pırasaları toprağa gömerek uzun süre saklayabilirsiniz. Yazın ekilen pırasaların toprağa ekilme zamanı geldi. Aksi taktirde pırasalarınız donar. Bunu engellemek için pırasa toprağa nasıl gömülür? Pırasanın nasıl ekileceğine dair bir videoyu da aşağıda bulabilirsiniz.

  Pırasa Çeşitleri

  Pırasa nasıl yetiştirilir sorusunun cevabını verdiğimize göre yetiştirilen pırasa çeşitler ile konumuza devam edebiliriz. Ayrıca pırasanın besin değerleri için Tarım Bakanlığı’nın ilgili sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

  Yazlık Pırasalar

  Bu çeşit pırasaların yaprak rengi açık yeşildir. Bitkiler daha yumuşak dokulu, daha kısa ömürlü ve soğuklara daha hassastır. Yaprak ayası daha dar, yaprakları dik duruşludur. Yalancı gövde, kışlık çeşitlere göre 2-3 kat daha uzun olup çeşit özelliği ve yetiştirme şartlarına bağlı olarak 80 cm’ye kadar çıkabilir. Bu gruba giren pırasa çeşitleri – 8 ºC / – 10 ºC’de ölür. Yalancı gövdenin gövde ile birleştiği kısımda soğan oluşmaz.

  Kışlık Pırasalar

  Kışlık pırasaların yaprakları daha koyu yeşil renkli ve yaprak ayaları daha enlidir. Yazlık pırasalara göre yalancı gövde daha kısa ve daha kalındır. Bu çeşit pırasaların yalancı gövdesi 40 cm – 45 cm uzunluğunda ve 3 cm – 5 cm kalınlığındadır (kara pırasa 20 cm – 25 cm uzunluğunda ve 5 cm – 6 cm kalınlığındadır). Kışlık çeşitler yalancı gövdenin gövde ile birleştiği yerde hafif soğan oluşturur ve çok düşük sıcaklıklara dayanabilir.

  Yazı kaynağı : evhayat.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap