Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  polislik eğitiminde maaş veriliyor mu

  1 ziyaretçi

  polislik eğitiminde maaş veriliyor mu bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Polis Akademisine Bağlı Eğitim Kurumlarında Okuyan Öğrencilerle… - Konsolide metin | LEXPERA

  Polis Akademisine Bağlı Eğitim Kurumlarında Okuyan Öğrencilerle… - Konsolide metin | LEXPERA

  BİRİNCİ BÖLÜM

  Genel Hükümler

  (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Polis Akademisine bağlı eğitim kurumlarında okuyan öğrencilerin devletçe karşılanacak istihkaklarına ait hususları düzenlemektir.

  (1) Bu Yönetmelik Polis Akademisine bağlı eğitim kurumlarında okuyan öğrencilere verilecek istihkakların cinsi, miktarı ve süreleri ile diğer hususları kapsar.

  (1) Bu Yönetmelik, 25/4/2001 tarihli ve 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanununun 10 uncu ve 15 inci maddeleri ile 4/6/1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununun Ek-24 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

  (1) Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden;

  a) Akademi: Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile Polis Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünü,

  b) Başkan: Polis Akademisi Başkanını,

  c) Başkanlık: Polis Akademisi Başkanlığını,

  ç) PAEM: Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğünü,

  d) PMYO: Polis Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünü,

  e) POMEM: Polis Meslek Eğitimi Merkezi Müdürlüğünü,

  f) Öğrenci: Polis Akademisine bağlı eğitim kurumlarında okutulan öğrencileri,

  g) Tabldot: Maliyet hesabına dayalı, standart olarak hazırlanan yemek menüsü ve sunulan hizmeti

  ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM

  Öğrenci İstihkakları

  (1) Öğrencilere, harp okullarında bulunan askeri öğrencilerin sınıflarına göre almış oldukları miktarda harçlık ödenir.

  (2) PMYO’da öğrenim gören öğrencilere (6.528) gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarın;

  a) Birinci sınıfta %50'si,

  b) İkinci sınıfta %55'i harçlık olarak verilir.

  (3) PAEM, POMEM’de öğrenim gören öğrencilere (6.528) gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarın % 70’i kadar harçlık verilir.

  (1) Öğrenciler, okulda öğrenime başladıkları tarihi takip eden aybaşından (ayın 15’i) itibaren harçlık almaya hak kazanırlar. Sosyal Güvenlik Kurumu girişi ve primleri ilgili birim tarafından Başkanlıkça hazırlanan çalışma takviminde yazılı olan eğitim öğretim döneminin başlangıç tarihi esas alınarak yapılır.

  (2) Harçlıklar her aybaşında (ayın 15’inde) peşin olarak PAEM’de okuyan öğrencilere Başkanlıkça, POMEM ve PMYO’da okuyan öğrencilere ise bağlı bulundukları Müdürlüklerce ödenir.

  (3) Sınıfını geçen öğrenciler sınıf geçme listelerinin ilanını takip eden aydan itibaren üst sınıfın harçlığını alırlar.

  (4) Mezun olan öğrencilerin harçlık ödemesi Devlet memurluğuna ataması yapılınca kesilir. Bu gibilere ödenen harçlık geri alınmaz.

  (5) Sağlık veya ölüm sebebi dışındaki bir sebeple ayrılan veya öğrenimine son verilen öğrencilere yapılan harçlık ödemeleri ve diğer harcamalar kanuni faiziyle birlikte Başkanlıkça veya ilgili okul müdürlüğünce geri alınır.

  (1) Öğrenciler, sabah, öğle ve akşam öğünlerinde, beslenme uzmanlarınca tespit edilen kalori değeri ve beslenme esaslarına uygun olarak ve her yıl Bütçe Hazırlama Rehberi’nde belirlenen kriterlere uygun olarak tespit ve o yılın Bütçe Kanunu ile tefrik edilen ödenekler çerçevesinde ücretsiz olarak iaşe edilir.

  (2) Öğünler dışındaki beslenme masrafları öğrenci tarafından karşılanır.

  (3) İlk derece amirlik eğitimine katılan polis memuru, başpolis memuru ve kıdemli başpolis memurlarına eğitim süresince ücreti mukabilinde tabldot çıkarılır.

  (1) Öğrenciler, Devletçe donatılan yatakhanelerde yatırılır.

  (2) Akademide mevcut her türlü tesis ve eşyaların bakım, onarım, ısıtma, aydınlatma ve temizleme giderleri bütçeden karşılanır.

  (1) Öğrenciler, öğrencilik sıfatları devam ettiği süre içerisinde masrafları bütçeden ödenmek üzere, Akademide veya diğer sağlık kuruluşlarında muayene ve tedavi ettirilir. Öğrenimini başarı ile tamamlayan ve teşkilatın münhal kadrolarına ataması yapılan öğrencilerin, memuriyet yerlerinde göreve başlayıncaya kadar geçen mehil müddeti süresince de sağlık kuruluşlarında muayene ve tedavi masrafları Başkanlık veya ilgili okul müdürlüklerince karşılanır.

  (1) Öğrencilerin ders kitapları veya elektronik kitap özelliği yüklenmiş cihazları, öğrenci tarafından talep edilmesi halinde bütçe imkanları dâhilinde Başkanlık tarafından bastırılarak veya satın alınarak öğrencilere dağıtılır. Elektronik kitap özelliği yüklenmiş cihazlar kullanıcılara zimmetle verilir. Bu cihazların iade edilmemesi veya kullanıcının kusuru sonucunda zarar görmesi halinde, meydana gelen zararlar ilgili mevzuata göre kullanıcıdan tazmin edilir.

  (1) Tatil zamanlarında, öğrencilerden kalacak yeri olmayanlar, Akademide barındırılır, sosyal yardımlardan faydalandırılır ve beslenmeleri sağlanır.

  (1) Öğrencilere, masrafları devletçe karşılanmak üzere verilecek diğer istihkakların cins, miktar ve süresi bu Yönetmeliğin ekinde yer alan (I) sayılı cetvelde gösterilmiştir.

  (2) (I) sayılı cetvelde bir adetten fazla verileceği tespit edilen istihkaklar, Başkanlıkça veya ilgili okul müdürlüğünce uygun görülecek aralıklarla ve birer birer verilebilir. İlk derece amirlik eğitimine katılan polis memuru, başpolis memuru ve kıdemli başpolis memurlarının mevcut istihkakları 15/08/2007 tarihli ve 26614 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliğinde belirtilen esaslara göre kadrolarınca, eğitim dönemine mahsus olmak üzere kep dâhil eğitim kıyafeti ise Başkanlıkça verilir.

  (3) PMYO öğrencilerinden sınıf tekrarı yapanlara istihkak verilmez.

  (4) Aday öğrenciler intibak eğitiminde beslenme, barınma ve sağlık imkânlarından ücretsiz olarak yararlandırılırlar.

  (5) PAEM, POMEM ve PMYO’ların bulunduğu bölgenin iklim şartları göz önüne alınarak, Başkanın vereceği onay ile pardesü ve beyaz atkının hangi okullara ve sınıflara istihkak olarak verileceği belirlenebilir.

  (6) (I) sayılı cetvelde belirtilen ve Başkanlıkça tedarik edilen istihkaklar, bütçe imkânları ve kullanım ihtiyacı göz önünde bulundurularak Başkanın onayı ile azaltılabilir.

  (7) (I) sayılı cetvelde 18, 19 ve 20 nci sıralarda yer alan eğitim botu, yazlık eğitim tişörtü ve yazlık eğitim elbisesi belirtilen sayıda verilir. Bunun haricinde ayrıca Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde Temel Özel Harekat eğitimi gören öğrencilere mahsus olmak üzere Özel Harekat Eğitim botu dahil iki takım Özel Harekat eğitim elbisesi, bir takım da Özel Harekat üniforması verilir. Ayrıca kış dönemi Temel Özel Harekat eğitimlerinde eğitim gören öğrencilere bir adet panço, bir adet Özel Harekat parkası, bir adet yağmurluk takımı ve bir adet teçhizat takımı verilir.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

  Son Hükümler

  (1) 15/08/2002 tarihli Bakan onayı ile yürürlüğe giren Emniyet Genel Müdürlüğü Adına Akademi ve Diğer Fakülte ve Yüksek Okullarda Okuyan Öğrenciler İstihkak Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

  (1) 27/03/2015 tarihli ve 6638 sayılı Kanunun 47 nci maddesi yürürlüğe girmeden önce Emniyet Genel Müdürlüğü adına fakülte ve yüksekokullarda okutulan öğrencilere;

  (a) Akademide öğle yemeği verilemeyenlere günlük iaşe bedelinin üçte biri nakit olarak verilir.

  (b) Her türlü öğrenim harcı, laboratuvar, ders araç-gereçleri ile eğitime ilişkin diğer giderler Başkanlıkça karşılanır.

  (c) Hangi sınıfta okuduğuna bakılmaksızın kaydının yapıldığı eğitim öğretim yılı birinci sene kabul edilerek (I) sayılı cetvelde belirtilen istihkaklar verilir. Bu öğrencilerden sınıf tekrarı yapanlara harçlık, sosyal güvenlik prim ödemeleri yapılmaz ve istihkakları verilmez.

  (ç) Öğrencilere, harp okulları dördüncü sınıfta bulunan öğrencilerin aldıkları miktarda (6.528 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarın % 65’i) harçlık ödenir.

  (1) Maliye Bakanlığı ve Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

  (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

  Ek 1

  Yazı kaynağı : www.lexpera.com.tr

  Polis Okulunda Ne Kadar Maaş Alınır?

  Polislik oldukça zor olmasına karşın çok tercih edilen bir meslektir. İnsanlar, yorulup sıkılmadan polislik okullarında ülkenin geleceği için ter dökerler. Dolayısı ile devlet bu okullarda eğitim gören öğrencilere polis okulu maaşı bağlamıştır. Eğer sizler de polis okulu maaşı ne kadar diye soruyorsanız, cevabını bu makalede bulabilirsiniz.

  Polis Okulu Maaşları

  Polislik eğitimi gören öğrenciler eğitim gördükleri okuldan maaş alabilecekleri gibi aynı zamanda KYK’dan burs veya kredi de alabilmektedir. Ekonominin de içerisinde bulunduğu durum göz önüne alındığında, öğrenciler ister istemez alacakları maaş miktarını merak etmektedir.

  Polis okulları üçe ayrılmaktadır. Bunların listesi ise aşağıdaki gibidir. Polis okullarının neler olduğunu bilmeyenlerin öncelikle bu listeye göz atmalarında fayda vardır.

  1- Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO),

  2- Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM),

  3- Polis Amirleri Eğitim Merkezi (PAEM).

  PMYO Öğrencileri Ne Kadar Maaş Alır?

  PMYO, ön lisans niteliğinde bir eğitim verir. Başvuruda bulunan öğrenciler KYK’dan burs veya kredi alabilme hakkına sahiptir. Bunun dışında öğrenciler eğitim gördükleri süre zarfında aylık 304 TL ödeme almaktadır. Alınan ücret miktarı, öğrencinin devresine göre farklılaşabilir.

  POMEM Öğrencileri Ne Kadar Maaş Alır?

  Polis Meslek Eğitim Merkezi 4 yıllık lisans eğitimine denk bir eğitim verir. POMEM bünyesinde öğrenim gören öğrencilere aylık 430 TL harçlık verilmektedir. 22. dönemde de Polis Meslek Eğitim Merkezi öğrencilerine 430 TL aylık ücret ödenecektir. Öğrenciler, ancak intibak sonrasında maaşlarını alma hakkına sahiptirler.

  PAEM Öğrencileri Ne Kadar Maaş Alır?

  PAEM bünyesinde öğrenim gören ve komiser yardımcısı adayı olan bireyler 430 TL aylık ücret almaktadır.

  Yazı kaynağı : www.parkuregitmenim.com

  Polis Okulu Öğrencisi (POMEM, PMYO ve PAEM ) Ne Kadar Maaş Alır? 2023

  Polis Eğitim Okullarında Ne Kadar Maaş Alınır? Şartları!

  PMYO, POMEM ve PAEM Okurken Maaş Alınıyor mu?

  PMYO, POMEM ve PAEM Okurken Maaş Alınıyor mu?

  Bilindiği üzere polis meslek yüksek okulu,polis meslek eğitim merkezi ve polis amirleri eğitim merkezi gibi kurumlar öğrencilere parasız yatılı eğitim veren kurumlardır. Bu kurumlarda öğrencilerin iaşe, ibate ve sağlık giderleri ile diğer istihkakları devletçe karşılanır. Bu kurumlardaki eğitim süreleri ise birbirlerinden farklıdır. Polis meslek yüksek okulları 2 yıllık bir eğitim verirken polis meslek eğitim merkezi ve polis amirleri eğitim merkezleri ise en az 6 ay eğitim vermektedirler bu eğitimler polis amirleri eğitim merkezinden genel olarak 11 aydır. Polis meslek yüksek okulu ve polis meslek eğitim merkezlerinden mezun olan öğrenciler polis memuru olarak göreve başlamaktadırlar. Polis amirleri eğitim merkezinden mezun olan öğrenciler ise komiser yardımcısı olarak göreve başlamaktadırlar.

  PMYO, POMEM ve PAEM Okurken Maaş Alınıyor mu?
  Polis meslek yüksek okulu, polis meslek eğitim merkezi ve polis amirleri eğitim merkezlerinde okuyan öğrencilerin parasız eğitim almasının yanında maaş alıp almadıkları da merak edilen hususlar arasında. Eskilerde yani bundan belkide 20 25 yıl öncesinde polis okulları varken polis okulunda okuyan polis adaylarına aynı meslekteki gibi maaş verildiği sürekli söylenmekteydi. Günümüzde ise bu okullarda okuyan öğrenciler normal polis maaşı almamaktadırlar. Polis adayları harçlık adı altında belli bir miktar harçlık almaktadırlar. Bu harçlık 2-3 yıl öncesine kadar 50 tl civarı iken günümüzde bu miktar artırılmıştır. Aşağıdan polis meslek yüksek okulu,polis meslek eğitim merkezi ve polis amirleri eğitim merkezinde okuyan öğrencilerin almış oldukları harçlıklara ulaşabilirsiniz.

  Polis Meslek Yüksek Okulu Öğrencileri: 1. Sınıf ve 2. Sınıf öğrencileri ortalama aylık 275 tl.

  Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrencileri: Ortalama olarak aylık 275 tl.

  Polis Amirleri Eğitim Merkezi Öğrencileri: Ortalama olarak 275 tl.

  yukarıdaki rakamları ortalama olarak verdik arkadaşlar yani kuruş kuruş hesaplı değildir.

   PMYO ve POMEM’de  üst ve alt devre olarak değişebilmektedir. Polis Meslek Eğitim Merkezleri ve POMEM’lerde eğitimlerini gören adayların intibak yasası sonrası 22. dönemde verilmesi öngörülen ücret aylık 430 TL olarak tahmin edilmektedir.

  Bu öğrencilerin dışında bir de polis memurları içerisinde yapılan sınavla polis amirleri eğitim merkezini kazanan adaylar bulunmakta burada okuyan öğrenciler normalde zaten kadroda polis memurlarıdır bu öğrenciler normal polis maaşlarını almaktadırlar. Polis memuru iken kazandıkları polis amirleri eğitim merkezini bitiren öğrencilerde polis memuru olarak tekrar mesleğe dönmektedirler.

  Kafanıza takılan sorularınızı SORU-CEVAP alanımızdan sorabilirsiniz.

  Yazı kaynağı : polisnoktasi.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap