Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  panelden sonra seyircilerinde tartışmaya katıldığı bir toplu tartışma türüdür

  1 ziyaretçi

  panelden sonra seyircilerinde tartışmaya katıldığı bir toplu tartışma türüdür bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Sözlü Anlatım Test, Sözlü Anlatım Türleri Test Soruları | Edebiyat Öğretmeni

  1. Bilim ve sanatla ilgili belli bir konuda yazar, bilim adamı, sanatçı veya bir düşünürün, özel toplantılarda dinleyicilerine karşı düşüncelerini, bilgilerini açıklamak, öğretmek amacıyla yaptığı konuşmalara —- denir. Bilimsel bir düşünceyi, akademik bir konuyu, orijinal bir görüşü anlatmak, bir tezi savunmak bu türün en belirgin amacıdır.

  Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
  A) mülakat  

  B) münazara  

  C) konferans  

  D) panel  

  E) forum

  2. —- bir başkanın yönetiminde, küçük bir tartışmacı grubunun izleyiciler önünde belli bir konuya ilişkin görüş ve düşüncelerini belirttikleri grup tartışmasıdır. Bir başkan tarafından yönetilir ve konuşmacı sayısı beş altı arasında değişir. Sonunda başkan konuşmaları toparlayarak görüşleri özetler.
  Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
  A) Sempozyum   B) Münazara   C) Konferans   D) Panel   E) Sunum

  3. "Tartışma ve tartışma başkanı" ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
  A) Tartışmada konuşan kişinin sözlerine müdahale edilmez, kişi saygıyla dinlenir.
  B) Başkan istediği konuşmacıya istediği kadar süre verebilir.
  C) Tartışmacılar söz almadan konuyla ilgili görüş bildiremez.
  D) Konuşmacılar lafı uzatmadan, kısa ve öz olarak görüşlerini aktarır.
  E) Başkan, konuşmaların sonunda görüşleri toparlayarak belli bir sonuca ulaşır.

  4. Herhangi bir konu üzerinde zıt düşüncelerin karşılıklı olarak savunulmasına —- denir. İki grup tarafından karşıt düşünceler tartışılır, burada önemli olan düşüncenin doğruluğu değil, savunmanın iyi yapılmasıdır. Çünkü doğruluğuna inanılmayan, taraftarı az olan bir düşünce bile, iyi savunulduğu zaman çok kişi tarafından takdir edilebilir.
  Bu parçada tanıtılan sözlü anlatım türü aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Söylev   B) Mülakat   C) Sempozyum   D) Münazara   E) Konferans

  5. Bir dinleyici topluluğu karşısında özellikle bilim, sanat ve fikir ağırlıklı konularda değişik konuşmacıların önceden hazırlanmış bir dizi konuşma yapmalarıdır. Her konuşma 5-20 dakika ile sınırlıdır. Ele alınan ortak konu çeşitli yönlerden incelenir, değişik görüşler ve yorumlar dile getirilir.
  Bu parçada özellikleri verilen sözlü anlatım türü aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Tartışma   B) Mülakat   C) Sempozyum   D) Forum   E) Konferans

  6. Dinleyenleri coşturmak ve belli bir amaca yöneltmek; onlara bir duyguyu, bir düşünceyi, bir isteği, bir ülküyü aşılamak; önemli açıklamalarda bulunmak için yapılan etkili, coşkulu konuşmalara denir. Bu tür konuşmalar; dinleyenlerin seviyelerine, hayal güçlerine, duygularına, ilgilerine göre hazırlanır. Dinleyenleri düşündürür, onlarda ilgi uyandırır, onları coşturur, onlara beklenen davranışı yaptırır.
  Bu parçada tanıtılan sözlü anlatım türü aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Söylev   B) Mülakat   C) Sempozyum   D) Forum   E) Konferans

  7. Herhangi bir sosyal konu ya da sorun üzerinde, uzman kişi ya da kişilerle yapılmış konuşmalardır. Toplumun tamamını ya da bir kısmını ilgilendiren her alanda "görüşme" yapılabilir. Bu konuşmalar, genellikle yazıya geçirilip gazete ve dergilerde yayımlanmaktadır.
  Bu parçada özellikleri verilen sözlü anlatım türü aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Tartışma   B) Mülakat   C) Panel   D) Forum   E) Sunum

  8. Sempozyumda konuşmalardan sonra konuşmacılar, birbirlerine konu ile ilgili sorular sorabilirler. Böylece sempozyumdan "—-" geçilir. Bu tartışmalara sonradan seyirciler de katılırsa "—-" geçilmiş olur.
  Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
  A) mülakata – foruma
  B) sunuma – münazaraya
  C) panele – foruma
  D) konferansa – panele
  E) foruma – açık oturuma

  9. Aşağıdakilerden hangisi bir münazara konusu olamaz?
  A) Başarıda çalışmak mı, şans mı önemlidir?
  B) Kalkınmada köyden mi, kentten mi başlamalı?
  C) İklim; insanın kişiliğini değiştirir mi, değiştirmez mi?
  D) Turizmin gelişmesinde para mı önemli, eğitim mi?
  E) Yeni sınav sisteminin olumlu yanları nelerdir?

  10. Aşağıdakilerden hangisi iyi bir sunumda bulunması gereken özelliklerden biri değildir?
  A) Sunum yapacak kişi konuşma anında ses tonuna, jest ve mimiklerine, sahneyi veya kürsüyü rahat kullanmaya özen göstermelidir.
  B) Sunumda bilgisayar, cd, disket, projeksiyon cihazı, slayt makineleri, mikrofon gibi teknolojik araçlardan faydalanılmalıdır.
  C) Sunumun hazırlığında bol ve değişik kaynaktan yararlanılmalı, iyi bir ön hazırlık yapılmalıdır.
  D) Sunum yapan kişi oturumu yöneten başkanın uyarılarını dikkate almalı, süreyi doğru kullanmalıdır.
  E) Konuşmacı iyi hazırlanmış görsel malzemeyi, konuyla uyumlu bir şekilde kullanmalıdır.

  11. I. Münazara
  II. Panel
  III. Konferans
  IV. Açık oturum
  V. Forum
  Numaralanmış anlatım türlerinden hangisinde tartışma yer almaz?
  A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

  12. Toplumu yakından ilgilendiren güncel bir konunun değişik görüşlerdeki uzman kişiler tarafından seçkin bir izleyici önünde tartışılmasıdır. Burada değişik görüşlerin eşit oranda temsil edilmesi temel ilkedir, tartışmayı bir başkan yönetir. Başkan konuyu belirler, konuşmacıları tanıtır, sonra konuşmacılara sırasıyla söz verir. Başkan genellikle yapılan konuşmaları oturumun sonunda toparlayıp özetler.
  Bu parçada özellikleri verilen sözlü anlatım türü aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Münazara   B) Sempozyum   C) Söylev   D) Sunum   E) Açık oturum

  13. Panelden sonra seyircilerinde tartışmaya katıldığı bir toplu tartışma türüdür. Belli bir konuda ortaklığı bulunan bir grubun, ortak sorunlarının çözümlenmesinde görüş birliğine varmak üzere düzenlenen toplu tartışmaya —- denir. Genellikle grup başkanı denilen bir kişi tarafından yönetilir, topluluğun her üyesinin konuşmada ve görüşlerini bildirmede eşit hakkı vardır. Tartışmanın sonunda, tartışma konusu olan sorunun çözümünde tutulacak ortak yolun belirlenmesi amaçlanır.
  Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
  A) mülakat   B) sunum   C) söylev   D) konferans   E) forum

  14. I. Konuşmaya, konferansı düzenleyenlere ve dinleyicilere saygı bildiren ve iltifat edici sözlerle başlanmalıdır.
  II. Konunun çerçevesi çizilmeli ve ortaya konmalı, bundan sonra konuşmacı, amacına göre konusunu açmalıdır.
  III. Bayağı ve argo sözler kullanmaktan kaçınılmalı, canlı örneklerle dinleyicilerin dikkati uyanık tutulmaya çalışılmalıdır.
  IV. Konferansta bir konunun bütün yönlerinin ve ayrıntılarının verilmesi gerektiği unutulmamalı ve konuşma mümkün olduğunca uzatılmalıdır.
  V. Konferansın sonunda anlatılanlar kısaca özetlenmeli, sorulacak sorular da cevaplanmalıdır.
  Yukarıdaki numaralanmış özelliklerden hangisi konferansta konuşan bir kişinin yapması gerekenlerden biri değildir?
  A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

  CEVAP ANAHTARI

  1-C  2-D  3-B  4-D  5-E  6-A  7-B  8-C  9-E  10-D  11-C  12-E  13-E  14-D

  Yazı kaynağı : www.edebiyatogretmeni.org

  Panel, Açık oturum, Bilgi şöleni, Sempozyum, Münazara, Forum nedir? Kuralları ve özellikleri nelerdir?

  Sözlü Anlatım Türleri ve Özellikleri Nelerdir? Karşılaştırmalı tablosu:…

  Sözlü anlatım biçimleri nelerdir? Panel, Açık oturum, Bilgi şöleni, Sempozyum, Münazara, Forum nedir? Kuralları ve özellikleri nelerdir?

  Düşünce ve duyguların, başkalarına sözlü olarak bildirilmesine sözlü anlatım denir.  Sözlü anlatım türleri:  Herhangi bir konu veya araştırma sonucu elde edilen bilgilerin belli bir çalışma sonucu bir araya getirilerek belirli bir dinleyici kitlesine aktarılmasına sunum denir. Her konuda sunum yapılabilir

  Sunumda dil sade ve göndergesel işlevdedir.

  Sunum konusu güncel olmalı ve değişik kaynaklardan bilgi toplanılmalıdır.

  Sunum konusu test soruları için tıklayın.  İki karşıt düşünceye sahip kişilerin birbirlerinin düşüncesini duygu ve kanılarını değiştirmek için tez ve anti tez ile desteklenen konuşma biçimine tartışma denir. Tartışmadan maksat ortaya atılmış bulunan konunun doğru yönlerini, isabetli yaklaşımları, zayıf ve noksan olan fikirlerden ayıklayarak çıkarmaktır.
  Tartışmanın belli bir konusu yoktur. Toplumu yakından ilgilendiren hemen her konuda tartışma yapılabilir. Önemli olan tartışan kişilerin konu hakkında bilgi sahibi olmasıdır.
  Fikirlerin güzelce sunulabildiği ve medenice dinlenebildiği ortamlar fikir alış verişlerinin en verimli yapılabildiği ortamlardır. Tartışmaya müsait olmayan ortamlarda fikirler doğmaz ve insanlar birbirlerine karşı kapalı kalırlar.

  Başlıca tartışma türleri şunlardır;
  Açık Oturum
  Panel
  Forum
  Münazara
  Sempozyum (Bilgi Şöleni)

  a. Panel:

  Panel bir tartışma türüdür. Toplumu ilgilendiren bir konunun dinleyiciler önünde, sohbet havası içinde, uzmanları tarafından tartışıldığı konuşmalara panel denir. Panelde amaç, bir konuda karara varmaktan çok konuyu çeşitli yönleriyle aydınlatmak, konuyla ilgili farklı görüş ve anlayışları ortaya koymaktır. Panelde de bir başkan bulunur. Konuşmacı sayısı 3 ile 6 arasında değişebilir. Konuşmacılar, uzmanı oldukları konunun ayrı birer yönünü ele alırlar. Konuşmacılar belirli zaman dilimlerinde (Genellikle 10-15 dakikalık süreler) konuşurlar. Konuşmalar, başkanın verdiği sıraya ve süreye göre yapılır. Konuşmacılar tartışma kurallarına göre ve başkanın yönetiminde birbirlerine soru sorabilirler.  Panel başkanının görevleri:
  1. Konuyu ortaya koymak.
  2. Konuşmacılara sırayla söz hakkı vermek.
  3. Panelin sonunda konuyu derleyip toparlamak.
  4. Şartlar uygunsa dinleyenlere söz hakkı vermek.
  5. Konuşmacılara rahat bir ortam hazırlamak.

  Panelin sonunda, başkan izin verirse dinleyiciler panel üyelerine soru sorabilirler.

  Çıkmış sorularla Panel konulu video için tıklayın.

  Örnek soru:

  Türk Dili ve Edebiyatı 2 Testi 2 Soru 14

  Türk Dili ve Edebiyatı 2 Testi 1 Soru 18

  Forum: Panelin sonunda tartışmaya dinleyiciler de katılırsa o zaman panel forum şekline dönüşür.

  b. Açık Oturum

  Geniş halk kitlelerini ilgilendiren bir konunun, bir başkan yönetiminde dinleyiciler önünde konuyla ilgili farklı düşüncelere sahip uzmanları tarafından tartışıldığı konuşmalara açık oturum denir. Açık oturum, büyük bir salonda dinleyiciler önünde yapılabileceği gibi stüdyoya davet edilen dinleyiciler önünde veya dinleyici grubu olmadan da radyoda ya da televizyonda yapılabilir. Konuşmacı sayısının 3 veya 5 kişi olarak tespit edildiği açık oturumlarda başkan önce konuyu açıklar, sonra konuşmacıları tanıtır ve kendi belirlediği sıraya göre söz verir. Konuşmacılar sırayla 2-3 tur konuşurlar. Başkanın konu hakkında bilgi sahibi olması gerekir. Başkan, sırasıyla ve dönüşümlü olarak konuşmacılara sorular yöneltir, gerektiğinde kısa bir değerlendirme yapar. Tartışma boyunca tarafsız olmak, konuşmacılara verilen süreyi dengeli bir şekilde ayarlamak, tartışma kurallarının dışına çıkılmasını engellemek başkanın görevleri arasındadır.

  Açık Oturum ile ilgili çıkmış sınav soruları videomuz için tıklayın.

  – Açık oturumun süresi konuya göre ayarlanmalıdır.
  – Açık oturumun amacı problemlere yeni bakış açıları getirmektir.
  – Açık oturum ile panel özellikleri yönüyle birbirlerine çok benzerler. Hatta bazı Kitaplarda panel ile açık oturum aynı tartışma türü olarak verilir. Aralarındaki en belirgin fark üslup farkıdır. Açık oturumlardaki tartışmalar panellere göre daha hararetli geçer. Açık oturumda konuyla ilgili farklı fikirler tartışılırken panellerde bir konunun farklı özelliklerine değinilir.

  Açıkoturum ile ilgili açık lise çıkmış sınav soru örnekleri için tıklayın(Soru 5-6-20)!

  c. Sempozyum (Bilgi şöleni):

  Bir konunun çeşitli yönleri üzerinde, aynı oturumda, konunun uzmanı farklı kişiler tarafından (çoğunlukla akademik konularda) yapılan seri konuşmalara bilgi şöleni (sempozyum) denir.

  Bilgi şöleni, diğer konuşma türlerine göre daha ilmi ve ciddi bir sohbet havası içinde geçer. Konuşmacılar, konuyu kendi ilgi alanları açısından ele alırlar. Örneğin, Yunus Emre konulu bir bilgi şöleninde konuşmacılardan biri onun yaşadığı dönemdeki siyasi gelişmeleri ele alırken bir başkası Yunus Emre’nin şiirlerindeki insan sevgisinden bahsedebilir.

  Bilgi şöleninde amaç, konuyu tartışmak değil, uzmanları tarafından olumlu ve olumsuz yönleriyle değerlendirerek konuya ilgili yeni bakış açılarını ortaya koymak ve eğer varsa konuya dair sorunlarla ilgili çözüm yolları bulmaktır. Üyelerin konuşma süreleri genellikle 5 dakikadan az, 20 dakikadan çok olmaz.

  Bilgi şöleni, konunun önemine ve uzunluğuna göre oturumlar halinde, ayrı salonlarda birkaç gün boyunca sürebilir. Oturumlardaki konuşmacıların sayısı 3 ile 6 arasında değişir. Bilgi şöleninde her oturum bir başkan tarafından yönetilir. Her farklı oturumda
  başkan değişebilir. Konuşmaların sonunda oturum başkanı, konuyu özetleyip çıkan sonucu dinleyicilere aktarır. Yapılan tartışmalar ve alınan kararlar bilimsel değer taşıdığı için basılarak kamuoyuna duyurulur. Bu tartışma türünde diğer türlerde olduğu anlamda dinleyici bulunmaz. Bu türdeki dinleyiciler değişik oturumlarda söz alacak konuşmacılardan oluşur.

  d. Münazara

  Birer cümle halinde ifade edilen bir tezle antitezin, iki grup arasında bir hakem heyeti (jüri) huzurunda tartışıldığı konuşmalara münazara denir. Tartışmalarda yarışma kaygısı olmadığı halde, münazaralar birer fikir ve söz yarışmasıdır. Tartışmalar için geçerli olan kurallar, münazaralar için de geçerlidir. Bir başkan yönetiminde, jüri önünde yapılan münazarada gruplardaki konuşmacı sayısı 1 ile 4 arasında değişebilir. Her grup kendi grup sözcüsünü (veya başkanını) önceden belirler. Münazaranın uygulanış şekilleri arasında küçük farklılıklar olmakla birlikte grup sözcüleri sırasıyla gruptaki arkadaşları tanıtırlar ve konuyu hangi yönlerden ele alacaklarını belirtirler. Daha sonra grup üyeleri konuşmalarını yapar. Son olarak kendilerine değerlendirme yapmak için verilen 10–15 dakikalık görüşme süresinin ardından grup sözcüleri savunmalarını yaparak münazarayı bitirirler.

  – 2 Jüri, konuşmacıların hazırlıklarını, savunmalarını ve konuşmadaki başarılarını göz önünde bulundurarak bir değerlendirme yapar ve galip tarafı belirler.
  – Münazaralar genellikle sınıf ortamında yapılan tartışmalardır.
  – Münazarada amaç inandırıcı olmaya çalışmak ve jüriyi etkilemektir. Bunun için tartışma sırasında karşı tarafın görüşleri iyice dinlenmeli, açıkları ve zayıf noktaları not almak suretiyle tespit edilip cevaplar ona göre verilmelidir.
  – Münazara, öğrencilere araştırma, düşünme, yaratma, eleştirme yeteneği ve güzel konuşma becerisi kazandırması yanında; konuşmacılara güven duygusu vermesi ve kişiliklerini güçlendirmesi bakımından oldukça yararlı bir uygulamadır.

  Açık Lise Türk Dili ve Edebiyatı Münazara Testi

  e. Forum

  Bir başkanın yönetiminde, toplumu ilgilendiren bir konuda, farklı gruplardan oluşan dinleyicilerin söz sırası alarak konuşma kuralları içerisinde yaptıkları tartışmalara forum denir.

  Panel türünün özelliklerini bünyesinde bulundurur. Panelden farkı konuşmanın sonunda dinleyicilerin de tartışmaya katılıp fikirlerini beyan etmeleridir.

  Başkan ilk olarak konuyu olumlu ve olumsuz yanlarıyla katılanlara açıklar. Dinleyiciler söz alarak kendi görüşlerini bildirirler. Foruma katılanların pek çoğu farklı görüşlerle konuşmaya katılacaklarından başkanın dikkatli olarak kargaşaya meydan vermemesi gerekir. Başkan, uzlaştırıcı ve toparlayıcı bir tavır sergilemelidir. Forumdan, sınıf içi çalışması olarak, sınıf ve okulca yapılacak işlerde alınacak kararlar hususunda yararlanılabilir. Forum, panelin devamında yapılacaksa başkan, panelin süresini bir saat; forumun süresini de yarım saat olarak sınırlayabilir. Bu durumda, panelden sonra forum yapılacağı konuşmalara başlanmadan duyurulmalıdır.
  Forum, toplu tartışmaların başlı başına bir çeşidi sayılmamakla birlikte, dinleyicilerin konu üzerinde daha aktif ve farklı bakış açılarıyla düşünmelerini sağlar. Foruma davet edilen uzmanların görüşlerine de müracaat edilerek ortaya çıkabilecek yanlış anlayışların önüne geçilir.

  Forumun özellikleri:

  Esasen forumda amaç belli kararlara varmak değil, konuyu değişik anlayışlarla, farklı boyutlarıyla ortaya koymaktır.
  Forumda söz alan dinleyiciler, konuyla ilgisi olmayan özel sorunlarına değinmemelidir.

  Sorular kısa, açık ve net olmalı, tartışma saygı kuralları içerisinde, kırıcılıktan uzak, samimi bir hava içerisinde yapılmalı, tartışmadan beklenen amaca yardımcı olunmalıdır.

  3. Mülakat (Görüşme)

  Kendi uzmanlık alanlarında tanınmış kişilerle yaşamları, çalışmaları, yapıtları ya da herhangi bir konuda sorulu cevaplı olarak karşılıklı konuşmaların yazıya geçirilmesiyle oluşturulan yazı türüdür. Bir konuşma türüdür anca bir tartışma türü değildir. Mülakatın yapılacağı kişi belirlendikten sonra, araştırma ve hazırlık yapılır, sorular belirlenir.

  Siyasetçiler, bürokratlar, sivil toplum kuruluşlarının liderleri; yazarlar, sanatçılar, oyuncular, akademisyenler, iş adamları, sporcular; belli bir alan da sahip oldukları bilgi ve deneyim nedeniyle uzman kabul edilen kişiler; büyük bir suça karışanlar ya da karıştıkları iddia edilenler; kamuoyunun gündeminde olan kişilerle ilgili önemli bilgilere sahip olan kişiler; önemli bir olaya tanık olanlar; başına ilginç bir olay gelenler; sıra dışı insanlar vb.

  4. Söylev (Nutuk)

  Bir topluluk önünde bilgi vermek, bir sorunu tartışmak için yapılan coşkulandırıcı, etkili ve inandırıcı konuşmalara Söylev (Nutuk, Hitabet) denir. Nutuk ve hitabet kavramları söylev ile aynı anlamda kullanmaktadır.

  5. Konferans

  Bilim, kültür, sanat, edebiyat, teknoloji gibi doğa ve kültür ilimleriyle ilgili konularda açıklayıcı ve öğretici amaçla, dinleyici karşısında yapılan hazırlıklı konuşma türüdür.

  Farklılıklar olabilmekle birlikte Konferansın planı ana hatlarıyla aşağıdaki sırayı izler:

  Konferans konusu ile ilgili örnek sorular için bakınız (Soru 2 ve 4)!

  Sözlü Anlatım Türlerinin Karşılaştırması:

  Yararlanılan kaynaklar:

  Bilgenc

  Hayal ve boş vaatle sizi uyutmuyoruz, yanlış yönlendirmelerle sizi oyalamıyoruz. BU UYGULAMA BAŞARINIZI ARTIRACAK

  Bunun için:

  1) Uygulamamızda yer alan son yılların sınav sorularını çözün. Çünkü 2018’de ders kitapları değişti ve soru tipleri de değişmeye başladı, size son beş – on yılın sorularını çözün diyenlere aldanmayın.

  2) Sınav sorularını ezberlemeden ve anlayarak çözmeye çalışın. Eskiden sadece cevapları ezberleyerek başarılı olmak mümkündü. Ancak son yıllarda AÖL soruları az ya da çok değiştiriyor. Artık cevapları ezberlemek işe yaramaz. Bilgiyi öğrenmek, soruda verilenleri anlamaya çalışmak gerekiyor. (Aynı nedenle de 2018 öncesi soruları çözmek zaman kaybından başka bir şey değildir.)

  Mobil Uygulamamızı İNDİRİN! EN SON SINAV SORULARI UYGULAMAMIZA YÜKLENMİŞTİR. Açık Lise sınavlarına hazırlanmanın en kolay hali: AçıkTercih AÖL Test Çöz!

  Yazı kaynağı : aciklisesinavsorulari.com

  Tartışma Çeşitleri Nedir

  Tartışma Türleri

  Sempozyum

  Bir konunun çeşitli yönleri üzerinde, aynı oturumda, konunun uzmanı değişik kimseler tarafından (çoğunlukla akademik konularda) yapılan seri konuşmalara bilgi şöleni (sempozyum) denir.

  Bilgi şöleni, diğer konuşma türlerine göre daha ilmi ve ciddi bir sohbet havası içinde geçer. Konuşmacılar, konuyu kendi ilgi alanları açısından ele alırlar. Mesela, Yunus Emre konulu bir bilgi şöleninde konuşmacılardan biri onun yaşadığı dönemdeki siyasi gelişmeleri ele alırken; bir başkası Yunus Emre’nin şiirlerindeki insan sevgisinden bahsedebilir.

  Bilgi şöleninde amaç, konuyu tartışmak değil, uzmanları tarafından olumlu ve olumsuz yönleriyle değerlendirilerek konuya bir çözüm üretmektir. Konuşmaların sonunda oturum başkanı, konuyu özetler ve çıkan sonucu dinleyicilere aktarır.
  Bilgi şölenini, oturum başkanı yönetir. Konuşmacı üyelerin sayısı üç ile altı arasında değişebilir.

  Üyelerin konuşma süreleri genellikle beş dakikadan az, yirmi dakikadan çok olmaz. Bilgi şöleni, konunun önemine ve uzunluğuna göre oturumlar halinde, ayrı salonlarda birkaç gün boyunca da sürebilir. Bu nitelikteki konuşmalar genellikle akademik konularda olur.

  Münazara

  Birer cümle halinde ifade edilen bir tezle antitezin, iki grup arasında bir hakem heyeti (jüri) huzurunda tartışıldığı konuşmalara münazara denir. Tartışmalarda yarışma kaygısı olmadığı halde, münazaralar birer fikir ve söz yarışmasıdır.

  Tartışmalar için geçerli olan kurallar, münazaralar için de geçerlidir.
  Bir başkan yönetiminde, jüri önünde yapılan münazarada gruplardaki konuşmacı sayısı bir ile dört arasında değişebilir. Her grup kendi grup sözcüsünü (veya başkanını) önceden belirler. Münazaranın uygulanış şekilleri arasında küçük farklılıklar olmakla birlikte grup sözcüleri sırasıyla gruptaki arkadaşlarını tanıtırlar ve konuyu hangi yönlerden ele alacaklarını belirtirler. Daha sonra grup üyeleri konuşmalarını yapar. Son olarak sözcüler savunmalarını yaparak münazarayı bitirirler. Jüri, konuşmacıların hazırlıklarını, savunmalarını ve konuşmadaki başarılarını göz önünde bulundurarak bir değerlendirme yapar ve galip tarafı belirler. Münazaralar genellikle sınıf ortamında yapılan tartışmalardır.

  Açık Oturum

  Geniş halk kitlelerini ilgilendiren bir konunun, uzmanlarınca bir başkan yönetiminde dinleyici grubu önünde tartışıldığı konuşmalara açık oturum denir. Açık oturum, büyük bir salonda dinleyiciler önünde yapılabileceği gibi stüdyoya davet edilen dinleyiciler önünde veya dinleyici grubu olmadan da radyoda ya da televizyonda yapılabilir.
  Konuşmacı sayısının üç veya beş kişi olarak tespit edildiği açık oturumlarda başkan önce konuyu açıklar, sonra konuşmacıları tanıtır ve sırayla söz verir. Başkanın konu hakkında bilgi sahibi olması gerekir. Başkan, sırasıyla ve dönüşümlü olarak konuşmacılara sorular yöneltir, gerektiğinde kısa bir değerlendirme yapar. Tartışma boyunca tarafsız olmak, konuşmacılara verilen süreyi dengeli bir şekilde ayarlamak, tartışma kurallarının dışına çıkılmasını engellemek başkanın görevleri arasındadır. Açık oturumun süresi konuya göre ayarlanmalıdır.
   

  Panel

  Toplumu ilgilendiren bir konunun dinleyiciler önünde, sohbet havası içinde, uzmanları tarafından tartışıldığı konuşmalara panel denir. Açık oturum ile panel özellikleri yönüyle birbirlerine çok benzerler. Hatta bazı kitaplarda panel ile açık oturum aynı konuşma türü olarak verilir. Arada sadece üslup farkı vardır.

  Panelde amaç, bir konuda karara varmaktan ziyade sorunu çeşitli yönleriyle aydınlatmak, farklı görüşlerle farklı anlayışları ortaya koymaktır.
  Panelde de bir başkan bulunur. Konuşmacı sayısı 3 ile 6 arasında değişebilir. Konuşmacılar, uzmanı oldukları konunun ayrı birer yönünü ele alırlar. Konuşmalar, açık oturumda olduğu gibi başkanın verdiği sıraya ve süreye göre yapılır.
  Panelin sonunda, dinleyiciler panel üyelerine soru sorabilirler. Tartışma dinleyicilere de geçerse o zaman tartışma, forum şekline dönüşür.

  Forum

  Bir başkanın yönetiminde, toplumu ilgilendiren bir konuda, farklı gruplardan oluşan dinleyicilerin söz sırası alarak konuşma kuralları içerisinde yaptıkları tartışmalara forum denir.

  Forum, panelin devamında yapılacaksa başkan, panelin süresini bir saat; forumun süresini de yarım saat olarak sınırlayabilir. Bu durumda, panelden sonra forum yapılacağı konuşmalara başlanmadan duyurulmalıdır.

  Forum, toplu tartışmaların başlı başına bir çeşidi sayılmamakla birlikte, dinleyicilerin konu üzerinde daha aktif ve farklı bakış açılarıyla düşünmelerini sağlar. Foruma davet edilen uzmanların görüşlerine de müracaat edilerek ortaya çıkabilecek yanlış anlayışların önüne geçilir.

  Esasen forumda amaç belli kararlara varmak değil, konuyu değişik anlayışlarla, farklı boyutlarıyla ortaya koymaktır.

  Forumda söz alan dinleyiciler, konuyla ilgisi olmayan özel sorunlarına değinmemelidir.
  Sorular kısa, açık ve net olmalı, tartışma saygı kuralları içerisinde, kıncılıktan uzak, samimi bir hava içerisinde yapılmalı, tartışmadan beklenen amaca yardımcı olunmalıdır.

  Yazı kaynağı : tartisma-cesitleri.nedir.org

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap