Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  pamukkale üniversitesi sağlık personeli alımı

  1 ziyaretçi

  pamukkale üniversitesi sağlık personeli alımı bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Pamukkale �niversitesi s�zle�meli 24 sa�l�k personeli alacak

  Pamukkale �niversitesi s�zle�meli 24 sa�l�k personeli alacak

  Pamukkale �niversitesi Rekt�rl���nden:

  S�ZLE�MEL� PERSONEL ALIM �LANI

  �niversitemizde 657 say�l� Devlet Memurlar� Kanunu'nun 4 �nc� maddesinin B f�kras�na g�re istihdam edilmek ve giderleri �zel b�t�eden kar��lanmak �zere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 say�l� Bakanlar Kurulu Karar�na ekli "S�zle�meli Personel �al��t�r�lmas�na �li�kin Esaslar�n" Ek 2. maddesinin (b) f�kras�na g�re a�a��da belirtilen unvanlarda 2020 y�l� KPSS (B) grubu puan s�ralamalar� esas al�nmak suretiyle yaz�l� ve s�zl� s�nav yap�lmaks�z�n (Eczac� unvan� hari�) s�zle�meli personel al�nacakt�r.

  S�zle�meli personel maa�� i�in T�klay�n�z

  *** "S�zle�meli Personel �al��t�r�lmas�na �li�kin Esaslar" 1 say�l� cetvelde s�nav �art� aranmaks�z�n hizmete al�nacak s�zle�meli personel unvanlar� aras�nda bulunan eczac�lar i�in KPSS �art� aranmamakta olup ba�vuruda bulunan aday say�s�n�n kadro say�s�ndan fazla olmas� halinde adaylar lisans diplomas� puan �st�nl��� (Y�ksek��retim Kurulu Ba�kanl���nca belirlenen 4'l�k sistemdeki notlar�n 100'l�k sisteme �evrilerek s�ralama yap�lacak olup diploma puanlar� e�it oldu�u takdirde mezuniyet tarihi �nce olan adaya hak verilecektir.) ile al�nacakt�r.

  *** Eczac� unvan�na ba�vuran adaylar�n ibraz etti�i diploma veya ge�ici mezuniyet belgelerinde (asl� gibidir onayl� sureti veya kare kodlu e- Devlet ��kt�s�) D�PLOMA PUANI bulunmak zorunludur. Aksi takdirde ba�vurusu de�erlendirmeye al�nmayacakt�r.

  I. GENEL �ARTLAR:

  1- T�rkiye Cumhuriyeti vatanda�� olmak.

  2- 657 say�l� Devlet Memurlar� Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen genel �artlar� ta��mak.

  3- 657 say�l� Kanunu'nun 53. madde h�k�mleri sakl� kalmak kayd� ile g�revini devaml� yapmas�na engel olabilecek v�cut veya ak�l hastal��� bulunmamak.

  4- �e�itli KHK ile kamu g�revinden ��kar�lanlar ve kamu g�revine iadesi reddedilenler ba�vuruda bulunamaz.

  5- Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik �a��na gelmemi� olmak, askerlik �a��na gelmi� ise muvazzaf askerlik hizmetini yapm�� yahut ertelemi� ya da yedek s�n�fa ge�irilmi� olmak./Askerlik hizmetini yapm�� olmak ya da muaf olmak.

  6- 2020 y�l� KPSS (B) grubu (KPSS(P3), KPSS (P93), KPSS(P94)) s�nav sonu� belgesine sahip olmak.

  7- Herhangi bir Sosyal G�venlik Kurumundan emeklilik veya ya�l�l�k ayl��� alm�yor olmak.

  8- N�bet usul� �al��maya engel bir durumumun bulunmamas�.

  9- 657 say�l� Devlet Memurlar� Kanunu'nun 4/B maddesi gere�ince s�zle�meli olarak istihdam edilenler hizmet s�zle�mesine ayk�r� hareket etmesi nedeniyle kurumlar�nca s�zle�melerinin feshedilmesi veya s�zle�me d�nemi i�erisinde Bakanlar Kurulu karar� ile belirlenen istisnalar hari� s�zle�meyi tek tarafl� feshetmeleri halinde fesih tarihinden itibaren 1 (bir) y�l ge�medik�e kurumlar�n s�zle�meli personel pozisyonlar�nda istihdam edilemezler.

  10- S�zle�meli Personel �al��t�r�lmas�na �li�kin Esaslar�n ek 6. maddesi gere�ince "��e al�nmas� a��s�ndan gerekli olan niteliklerden herhangi birini ta��mad���n�n sonradan anla��lmas�, i�e al�nma a��s�ndan gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi..." hallerinde hizmet s�zle�mesi kurumca tek tarafl� olarak feshedilir.

  11-17.04.2021 tarih ve 31457 say�l� Resmi Gazete'de yay�mlanan "G�venlik Soru�turmas� ve Ar�iv Ara�t�rmas� Kanunu" gere�ince s�zle�me yapmaya hak kazanan adaylar hakk�nda ar�iv ara�t�rmas� yap�lacak olup ar�iv ara�t�rmas� sonucuna istinaden s�zle�me imzalanacak aday ile ileti�ime ge�ilecektir.

  II. �EVR�M ��� BA�VURUDA S�STEME EKLENMES� GEREKEN BELGELER:

  1- Adaylar�n mezuniyet bilgileri Y�KS�S web servisleri arac�l��� ile al�nacak, tercih edilen pozisyonda istenen mezuniyet t�r� adayca sistemden se�ilecek olup t�m sorumluluk adaya aittir. Y�KS�S veri taban�ndan tercih edilen pozisyonda istenen mezuniyet t�r� ��kmamas� halinde aday mezun oldu�u okul ile ileti�ime ge�erek Y�KS�S veri taban�na mezuniyet kayd�n� yapt�racakt�r.

  2- Adaylar�n KPSS puan t�r�, y�l� ve puan� �SYM web servisleri arac�l��� ile al�nacak olup, tercih edilen pozisyonda belirlenen KPSS puan t�r� ve y�l� ile uygun olmamas� durumunda ba�vuru i�lemi ger�ekle�meyecektir.

  3- Adaylar sistemden bilgileri tam ve eksiksiz dolduruldu�unda ba�vuru tamamlanarak ba�vuru takip numaras� olu�turulacakt�r. Adaylar olu�turulan bu ba�vuru takip numaras� ile ba�vurular�n� ba�vuru s�resince g�ncelleme yapabilecek olup t�m sorumluluk adaylara aittir (Yanl��/eksik belge y�kleme, farkl� mezuniyetle ba�vurma, yanl�� ilana ba�vurma ve benzeri). Adaylar ilanda istenen �artlara ilan tarihi yay�mland��� tarihten �nce sahip olmalar� gerekmektedir.

  III. BA�VURU �EKL�, YER� VE ZAMANI:

  Ba�vurular �niversitemizin www.pau.edu.tr adresinden �evrim i�i olarak yap�lacakt�r. �ahsen ve posta yolu ile yap�lan ba�vurular kabul edilmeyecektir. S�resinde yap�lmayan veya sistemde meydana gelen gecikmeler sebebiyle zaman�nda yap�lmayan ba�vurular dikkate al�nmayacakt�r.

  Ba�vuru i�lemleri s�ras�nda ger�e�e ayk�r� belge verdi�i ya da beyanda bulundu�u veya eksik evrak verdi�i sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin ba�vurular� ge�ersiz say�lacak, s�zle�meleri yap�lm�� olsa dahi iptal edilecek, hakk�nda yasal i�lem yap�lacakt�r. Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine ba�vurabilecek olup, birden fazla pozisyona ba�vuru yapamayacakt�r.

  Ba�vuru Tarihi :

  Ba�vuru Ba�lang�� : 14.09.2021 (Mesai Ba�lang�c�)

  Ba�vuru Biti� : 28.09.2021 (Mesai Bitimi)

  IV. BA�VURULARIN DE�ERLEND�R�LMES� VE SONU�LARI:

  2020 KPSS (B) (KPSS(P3), KPSS (P93), KPSS(P94) grubu puan s�ralamas�na (KPSS puanlar�n�n e�it olmas� halinde mezuniyet tarihi �nce olan, mezuniyet tarihlerinin de e�it olmas� halinde do�um tarihi b�y�k olan adaya �ncelik tan�n�r.) g�re hak kazanan aday�n ismi ba�vuru bitim tarihi itibariyle en ge� 15 (on be�) i� g�n� i�erisinde www.pau.edu.tr adresinden ilan edilecektir. �lan edilen kadronun 2 (iki) kat� kadar yedek aday belirlenecektir. Bu ilan tebli� mahiyetinde olaca��ndan ayr�ca tebligat yap�lmayacakt�r. Adayla hizmet s�zle�mesi yap�lacak olup s�zle�mede belirtilen �artlar� yerine getirmeyen aday�n s�zle�mesi 1 (bir) ay i�erisinde fesih edilecektir.

  S�zle�me yapmaya hak kazanan adaylar, sonu�lar�n ilan edilmesinden sonra istenecek belgeler, ba�vuru zaman�, evraklar�n teslim edilme �ekli ve di�er �artlar �niversitemiz www.pau.edu.tr adresinden ayr�ca ilan edilecektir.

  Ba�vuru yap�l�rken teredd�tte d���lmesi halinde mesai saatleri i�inde Personel Daire Ba�kanl���na ait (0258) 296 22 59 / 1818 / 2249 numaradan bilgi al�nabilir.

  8301/1-1

  Yazı kaynağı : ilan.memurlar.net

  Pamukkale Üniversitesi Sağlık Personeli Alımı 2021! Pamukkale Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı Başvuru Şartları, Tarihleri!

  Pamukkale Üniversitesi Sağlık Personeli Alımı 2021! Pamukkale Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı Başvuru Şartları, Tarihleri!

  Sabırsızlıkla beklenen ilan geldi! Pamukkale Üniversitesi sözleşmeli (sağlık) personeli alımı yapacak. KPSS (B) grubu puan sıralamalarına göre herhangi bir yazılı ve sözlü sınavına tabi olmaksızın istihdam edilecek sözleşmeli personel alımına dair detaylar ilanda duyuruldu. Pamukkale Üniversitesi sözleşmeli sağlık personeli başvuru tarihleri nedir? sorusu gündem olurken ayrıca Pamukkale Üniversitesi sözleşmeli personel alımı başvuru hızla devam eden süreç içerisinde yer almakta.

  Pamukkale Üniversitesi resmi web sitesi olan www.pau.edu.tr adresinden çevrim içi olarak müracaatlar yapılacak. Adaylar online başvurularını tamamladıklarında başvuru takip numarası oluşacak. Adaylar oluşturulan bu başvuru takip numarası ile başvurularını başvuru süresince güncelleme yapabilecek.

  SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ NEDİR?

  Başvuru Başlangıç : 22.03.2021 (Mesai Başlangıcı) Başvuru Bitiş : 05.04.2021 (Mesai Bitimi)

  BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

  2020 KPSS (B) [KPSS (P3), KPSS (P93), KPSS(P94)] grubu puan sıralamasına (KPSS puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, mezuniyet tarihlerinin de eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır.) göre hak kazanan adayın ismi başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 15 (on beş) iş günü içerisinde www.pau.edu.tr adresinden ilan edilecektir.

  PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU NEREDEN İLAN EDİLECEK?

  Son dakika! www.pau.edu.tr adresinden ilgili adaylar için duyurusu yapılacak.

  * Hemşirelik bölümüne eşdeğer diğer bölüm mezunları, “hemşire” unvanına başvuru yapamaz. ** Avukat unvanına başvuranlardan Hukuk fakültelerine denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş ve eğitimini yurt dışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneğini sisteme yüklemeleri zorunludur.

  SÖZLEŞMELİ PERSONEL BAŞVURU ŞARTLARI

  1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

  2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

  3- 657 sayılı Kanun’unun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak.

  4- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar ve kamu görevine iadesi reddedilenler başvuruda bulunamaz.

  5- Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak./Askerlik hizmetini yapmış olmak ya da muaf olmak.

  6- 2020 yılı KPSS (B) grubu (KPSS(P3), KPSS (P93), KPSS(P94)) sınav sonuç belgesine sahip olmak.

  7- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

  8- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumumun bulunmaması.

  9- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi gereğince sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

  10- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 6. maddesi gereğince “İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir.

  İLANIN TÜMÜ İÇİN TIKLAYINIZ

  Yazı kaynağı : www.kamuajans.com

  Pamukkale Üniversitesi Hastanesi personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Pamukkale Üniversitesi sözleşmeli personel alımı başvuru şartları ne? Pamukkale Üniversitesi personel alımı ilanı detayları

  Pamukkale Üniversitesi Memur Personel Alımı

  Pamukkale Üniversitesi 24 Sağlık Personeli Alımı İlanı 2021! En Az Lise

  Pamukkale Üniversitesi 24 Sağlık Personeli Alımı İlanı 2021! En Az Lise

  Pamukkale Üniversitesi personel alımı için ilan yayımladı. Üniversite bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 4. maddesinin B fırkasına göre Sözleşmeli olarak Sağlık Personeli Alımı yapacak. Farklı pozisyonlarda yapılacak personel alımları için herhangi bir mülakat yapılmayacak. KPSS puanı sırasına göre sıralama ile atama yapılacak olup sadece Eczacı pozisyonu için KPSS siz mülakat ile alım yapılacaktır.

  Alım Yapılacak Kadro ve Mezuniyete Göre Lise:

  Lise Mezunu: 4 Hemşire,

  Ön Lisans Mezunu: 1 Röntgen Teknisyeni, 3 Sağlık Teknikeri, 3 Diğer Sağlık Personeli

  Lisans Mezunu: 11 Hemşire, 2 Eczacı

  Kimler Başvuru Yapabilecek?

  Pamukkale Üniversitesi sözleşmeli Sağlık Personeli alımı ilanına başvuru için adaylardan genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikler aranacak. Bu yönde,

  Türkiye cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak,

  Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek, Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak şartları aranacak.

  Ayrıca 2020 yılında yapılan KPSS'den Lise için KPSSP93, Ön Lisans için KPSSP93 ve Lisans için KPSSP3 puan türünden puan almış olmak, Nöbet Usulü çalışmasına engel olmamak ve Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlı veya emekli aylığı almıyor olmak gereklidir.

  Başvurular Ne Zaman Yapılacak?

  Üniversitenin sözleşmeli personel alımı ilanına başvuru süreci ilanın yayımlanması ile birlikte başlamıştır. En geç 15 gün içerisinde yapılacak başvurular 14 Eylül 2021 tarihi ile 28 Eylül 2021 tarihine kadar başvuru yapılacak. Başvurular sadece istenen belgeler ile birlikte yapılacak. İlan hakkında daha detaylı bilgi almak için aşağıdaki kılavuzu inceleyebilirsiniz.

  BAŞVURU KILAVUZU BURADA

  Yazı kaynağı : www.isinolsa.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap