Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  p ç t k harflerinin oluşturduğu kategori

  1 ziyaretçi

  p ç t k harflerinin oluşturduğu kategori bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Codycross p, ç, t, k harflerinin oluşturduğu kategori

  p, ç, t, k harflerinin oluşturduğu kategori Codycross Cevaplari

  p, ç, t, k harflerinin oluşturduğu kategori Codycross Cevaplari

  Merhaba,

  Oyun çözümünü arıyorsanız : CodyCross bilmece için p, ç, t, k harflerinin oluşturduğu kategori, o zaman doğru konudasın. Aslında, bir sonraki seviyeye geçmenizi sağlayacak tüm bulmacaları çözebildim.

  Cevaplari CodyCross p, ç, t, k harflerinin oluşturduğu kategori :

  Ana konuya geri dönmek için lütfen buraya tıklayın: Codycross Cevaplari

  Şimdi grup’e dönebilirsiniz ve Bulmaca : Codycross Grup 322 Bulmaca 3.

  Şimdilik söylenecek tek şey bu. Umarım web sitemin yardımı ile ilerlemenizi sürdürürsünüz.

  teşekkür ederim

  Yazı kaynağı : www.gamesforcats.com

  CodyCross - p, ç, t, k harflerinin oluşturduğu kategori Cevap

  CodyCross - p, ç, t, k harflerinin oluşturduğu kategori Cevap

  Diğer sorular

  Argoda bir yeri dağıtma, bozma

  Açar imalatçısı

  Birine çok ağır ve kötü sözler söyleyerek fırça atma

  Bu yöntemle, bir araba anahtarsız çalıştırılabilir

  Harry Potter'in okulda eğitimini aldığı meslek

  Kandırılma, ihanete uğrama

  Kare şortu ile tanınan çizgi film kahramanı

  Kuyruğunu açınca güzel olmasıyla bilinen hayvan

  Yoğun korku ve endişe nöbeti yaşatan bir hastalık

  p, ç, t, k harflerinin oluşturduğu kategori

  İçinde köfte olan bu sandviç türü peynirlidir

  Yazı kaynağı : tr.codycross.com.br

  �ns�z Sertle�mesi ve �ns�z Yumu�amas�

  �ns�z Sertle�mesi ve �ns�z Yumu�amas�


  "�ns�z sertle�mesi" ve "�ns�z yumu�amas�" konular�na ge�meden �nce, sert ve yumu�ak �ns�zleri bilmek gerekir.

  Sert �ns�zler: �nce sert �ns�zleri ��renelim. "Fstk�ahap" s�zc�klerinde ge�en t�m �ns�zlerdir.

  Sert �ns�z harfler kendi aralar�nda iki k�sma ayr�l�r:

  a) S�rekli sert �ns�zler: s, �, h, f

  b) S�reksiz sert �ns�zler: p, �, t, k

  Yumu�ak �ns�zler:

  Yumu�ak �ns�zler de kendi aralar�nda iki k�sma ayr�l�r:

  a) S�rekli yumu�ak �ns�zler: �, j, l, m, n, r, v, y, z

  b) S�reksiz yumu�ak �ns�zler: b, c, d, g

  �ns�z Sertle�mesi (Benze�mesi)

  Alfabemizdeki f, s, t, k, �, �, h, p harfleri ile biten bir kelimeye b, c, d, g harfleri ile ba�layan bir ek gelirse, ekin ba��ndaki yumu�ak harfler sertle�ir. Buna g�re; b-p, c-�, d-t, g-k olur. Yani, T�rk�e'de sert �ns�zlerden sonra yumu�ak �ns�zler gelmez. Sonunda sert �ns�z bulunan kelimelere yumu�ak �ns�zle ba�layan ek getirilemez. Bu kurala ��ns�z benze�mesi� denir.

  �rnek:

  Kitap + c� = kitap��

  Yava + ca = yava��a

  Ayak + cak = ayak�ak

  Ayak + da = ayakta

  Yurt + dan = yurttan

  Ses + de� = seste�

  Yap + d� = yapt�

  A+ d�r = a�t�r

  At + g� = atk�

  Se+ gin = se�kin

  �al� + gan = �al��kan

  K�s + ga� = k�ska�

  NOT: Bu kural, say�lar�n rakamla yaz�l��lar�nda da ge�erlidir. Buna g�re rakamlar okunur ve okunu�u p, �, t, k, f, h, s, � harflerinden biriyle biterse, ekler de sertle�ir. Buna uyulmazsa yaz�m yanl��� yap�lm�� olur.

  �rnek :

  Saat 3'de geldim. (Yanl��)

  Saat 3'te geldim. (Do�ru)

  �zel Durumlar:

  I) Baz� birle�ik kelimelerin bu kurala uymad��� g�r�l�r :

  Dikd�rtgen, akci�er.

  II) Baz� matematik terimlerinin bu kurala uymad��� g�r�l�r:

   ��gen, d�rtgen, be�gen.

  III) �de, da ba�lac�, ba�l� ba��na bir kelime oldu�u i�in p, �, t, k, f, h, s, � harfleriyle biten kelimelerden sonra gelse bile sertle�me kural�na uymaz. Zaten -de, -da ba�lac�n�, bulunma hal eki olan �de, -da ekinden (ismin -de halinden) ay�ran en �nemli �zelliklerden biri de budur.

   Gitsek de olur, gitmesek de.

        S�reksiz Sert �ns�zlerin Yumu�amas�

  S�reksiz sert �ns�z harflerle (p, �, t, k ) biten s�zc�kler, sesli harf veya sesli harf ile ba�layan bir ek ald�klar� zaman sonlar�ndaki sert �ns�z harf yumu�ayarak (b, c, d, g, �) olur. Bu kurala "sert sessizlerin yumu�amas�" denir.

  �rnek:

  �orap + �n = �orab�n

  Sarn� + a = Sarn�ca

  Ka��t + �n = Ka��d�n

  Toprak + a = Topra�n

  Denk + i = Dengi

  Kural 1) Tek heceli baz� s�zc�kler bu kurala uymaz.

  �rnek: S�t, ��p, �st, tek, ak, ip, s�rt, sap, kat, ��, sa�, a�, su�, et.

  Kural 2) Yabanc� s�zc�kler bu kurala uymaz.

  �rnek: Hukuk, millet, illet, saat.

  Kural 3) �zel isimlerin yaz�l���nda bu kural ge�erli de�ildir. sadece okunu�unda, s�yleni�inde ge�erlidir.

  �rnek: "Mehmet'in" �eklinde yazar�z ama, " Mehmed'in " �eklinde okur, s�yleriz.

  Kural 4) �stisnalar d���nda, T�rk�e�de s�zc�klerin sonlar� b, c, d, g s�reksiz yumu�ak �ns�zlerle bitmez. Bu harfler p, �, t, k s�reksiz sert �ns�zlere d�n���rler. K�keni T�rk�e olan kelimelerin sonunda b, c, d, g harfleri bulunmaz.

  Yazı kaynağı : www.yusufsemmak.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap