Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  oy kullanma yaşı ne zaman değişti

  1 ziyaretçi

  oy kullanma yaşı ne zaman değişti bilgi90'dan bulabilirsiniz

  T�RK�YE B�Y�K M�LLET MECL�S�

  rarlanmak istiyor. B�yle, sadaka gibi darac�k bir madd� s�n�r�n i�erisine sa�l�k hizmetlerinin s��d�r�lmas�ndan ho�lanm�yor, sosyal devleti hissetmek istiyor; ama, maalesef, bu Meclisin, bu H�k�metin deste�iyle AKP �o�unlu�unun getirmi� oldu�u birtak�m yasalar, T�rkiye'de sosyal devleti, ister be�enelim ister be�enmeyelim, bunun ifadesi, �ld�rmek �zeredir. Gen�lerimiz bundan ho�lanm�yorlar. Gen�lerimiz i� istiyorlar, her d�zeyde e�itim g�rm�� gencimizin bekledi�i ve �ncelikle bekledi�i i� imk�n��

  Bana gen�lerimiz geliyor, eminim bu koltuklarda oturan b�t�n arkada�lar�ma da geliyor. �zenle e�itilmi�, doktora yapm��, mast�r yapm��, �niversiteyi bitirmi�, liseyi bitirmi�, her d�zeyde e�itim g�rm�� gen�lerimiz i� istiyoruz diyorlar; namusumuzla, al�n terimizle evimize bir ekmek paras� g�t�rmek istiyoruz diyorlar. H�rs�zl�k yapal�m demiyorlar, k��e d�n�c�l�k yapmak istemiyorlar, al�n terlerinin kar��l���nda hayatlar�n� kazanmak istiyorlar; ama, i� yok. ��nk�, H�k�met, �zelle�tirme ad� alt�nda ba�latt��� satma-savma politikas�ndan ba��n� al�p gen�lerimize i� imk�n� haz�rlamaya ge�ti�imiz d�rt y�l boyunca gere�ince e�ilemedi�i i�in, i�siz gen�lerimizin say�s� azalmak nerede, her ge�en g�n artt�, artt�, artt� ve �n�m�zdeki g�nlerde daha da artacak gibi g�z�k�yor.

  Say�n Ba�kan, de�erli milletvekilleri; gen�lerimiz para kazan�p evlerine g�t�remiyorlar. Ailelerin gelirleri de evin b�t�n fertlerinin ihtiya�lar�n� kar��lamaya yetmiyor. K�sacas�, i��i, memur, k�yl�, dul, emekli, hepsi ailenin ortak oldu�u gelirden yak�n�yor, ge�inemiyoruz diyorlar ve bu �ik�yetlerini dile getirdikleri zaman da, derman olmak �urada dursun, H�k�met, bu �ik�yetlerin dile getirilmi� olmas�n� fevkalade rahats�z edici, fevkalade �z�c�, fevkalade yad�rgat�c� birtak�m ifadelerle engellemeye, susturmaya �al���yor.

  Toplum dertli say�n milletvekilleri ve maalesef, Adalet ve Kalk�nma Partisi �ktidar� ve buradaki Adalet ve Kalk�nma Partisi Grubu geride b�rakt���m�z d�rt y�l boyunca bunlar�n hi�birisine derman olamad�, bu sorunlar�n hi�birisini gere�ince ��zemedi. ��zebilmi� olsayd�, bu s�k�nt�lar dile getirilemezdi.

  K�ye gidemeyen milletvekilleri g�r�yoruz, k�yl�n�n elinden, halk�n elinden jandarma marifetiyle kurtulan, kurtar�lan milletvekilleri g�r�yoruz. Tepkilerden ancak jandarma marifetiyle kendilerini kurtarabiliyorlar. Bir iktidar�n, d�rt y�ll�k tek ba��na bir iktidar�n d�rd�nc� y�l� biterken b�yle manzaralar ya�amamas� gerekirdi diye d���n�yorum.

  Bunca dert ��z�ms�z dururken �imdi biz ne yap�yoruz; suya at�lm�� bir damla gibi, gen�lerimize, daha erken, yirmi be� ya��nda milletvekili olma imk�n�n� sunuyoruz. Dertleriniz kals�n, onlar� ��zemedik; ama, bak�n, ne g�zel, milletvekili se�ilirsiniz; in�allah, siz, yirmi be� ya��nda gelip bunlar� ��zersiniz demek istiyoruz herhalde. Bu g�zel, yirmi be� ya��nda milletvekili olabilmek, bu imk�n� gen�lere sa�layabilmek �ok g�zel; ama, ne zaman anlam ifade ediyor biliyor musunuz, gen�lerimizin di�er beklentileri de gere�ince kar��land��� zaman. Dileriz �n�m�zdeki se�imde sand�ktan ��kacak olan Cumhuriyet Halk Partisi iktidar�, gen�lerimizin bu sorunlar�n� da ��zecektir.

  Sayg�lar sunar�m. (CHP s�ralar�ndan alk��lar)

  BA�KAN - Te�ekk�r ediyorum Say�n Arasl�.

  T�m� �zerinde, Anavatan Partisi Grubu ad�na, Bitlis Milletvekili Say�n Edip Safder Gaydal�; buyurun. (Anavatan Partisi s�ralar�ndan alk��lar)

  ANAVATAN PART�S� GRUBU ADINA ED�P SAFDER GAYDALI (Bitlis) - Say�n Ba�kan, �ok de�erli milletvekilleri; Anayasa'n�n milletvekili se�ilme yeterlili�ini d�zenleyen 76'nc� maddesi hakk�ndaki de�i�iklik teklifi hususunda Anavatan Partisi Grubunun g�r��lerini arz etmek �zere huzurlar�n�zday�m; Y�ce Heyetinizi sayg�yla selaml�yorum.

  Milletvekili se�ilme ya��n�n yirmi be� ya�a d���r�lmesi noktas�nda siyasi partilerimizde ve kamuoyunda ekseri bir mutabakat oldu�u a��k bir ger�ektir. T�rkiye gibi gen� n�fusun a��rl�kl� oldu�u bir �lkede se�ilme ya��n�n 25'e d���r�lmesinin sosyolojik gerek�eleri de net olarak mevcuttur.

  2000 y�l� n�fus say�m�na g�re 67 milyon olan n�fusumuzun 40 milyonu 30 ya��n alt�ndaki n�fustan olu�maktad�r. 20-30 ya� grubunda bulunan n�fus 13 milyon civar�ndad�r. Bu gen� n�fusun yakla��k olarak 6 milyon 250 bin kadar� 25-29 ya� grubunda bulunmaktad�r. Se�ilme ya��n�n 25'e d���r�lmesi 6 milyonu a�k�n gencin milletvekili se�ilebilme hakk�na kavu�mas�n� da sa�layacakt�r.

  Tarihimiz boyunca se�me ve se�ilme ya�� de�i�iklikler g�stermi�tir. Kanun� Esasi'de se�ilme ya�� 30, se�men ya�� 25 olarak belirlenmi�ti. Yeni kurulan T�rkiye Cumhuriyeti'nde ise, azalan n�fus gere�i se�me ya�� 18'e indirilmi�, se�ilme ya�� yine 30 olarak korunmu�tu. Se�me ya�� 1934'te 22 ya��na ��km��, 1961'de 21 ya�� olarak belirlenmi�, 1987'de 21 olarak kabul g�rm��, 1995'te de 18 ya��na indirilmi�tir. Se�men ya�� bu s�re� i�inde 18'e indirilirken, se�ilme ya�� 30'da kalm��t�r. Bunun, bizlerin de inand��� bir kararla burada se�ilme ya�� da 25'e d���r�lecektir.

  Millet Meclisinin milletin yans�mas� olarak gerekmektedir ki, mill� irade k�r�lmaya u�ramadan bu y�ce �at�n�n alt�nda tecelli edebilsin. Gen� n�fusumuzun sorunlar�n�n, bu sorunlar� ya�ayan gen�lerimiz taraf�ndan dile getirilmesinden daha tabi� bir hal olamaz. Bu sebeple, gen�lik sorunlar�n�n ikinci elden g�ndeme getirilmesinin

  Yazı kaynağı : www.tbmm.gov.tr

  Seçme yaşı

  Seçme yaşı

  Seçme yaşı, bir vatandaşın kanunen seçimlerde oy kullanabilmesi için doldurmuş olması gereken asgarî yaştır. Dünya ülkelerinin birçoğunda seçme hakkı için asgari bir yaş belirlenmiştir. Çoğu ülkede, belirlenen yaşın altındaki vatandaşlar, oy verme ehliyetini haiz değildirler. Seçme yaşı anayasal hükümlerle düzenlenecek kadar önemli kabul edilir.

  Günümüzde "seçme yaşı" genellikle 18'dir. Demokrasilerde oy verme hakkı ilk verildiğinde seçme yaşı genelde 21, bazı durumlarda daha da yüksekti. 1970'lerdeki genel reform hareketiyle çok sayıda ülkede bu yaş 18'e düşürüldü.

  Türkiye'de seçme yaşı[değiştir | kaynağı değiştir]

  1876'da Kanûn-ı Esâsî ile Meclis-î Âyan ve Meclis-î Mebûsân olmak üzere iki meclisli bir parlamento oluşturuldu

  ve 25 yaşını bitiren Osmanlı vatandaşları ilk kez seçme hakkına kavuştu. Bu hak, 1923 yılına kadar geçerli kaldı.

  1924 Anayasası, 18 yaşını doldurmuş ve erkek her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına seçme hakkı tanıyarak "seçme yaşı"nı 18’e indirdi. 1934 yılında yapılan bir değişiklik ile 22 yaşını doldurmuş her Türk vatandaşına seçme hakkı verildi. 1961 Anayasası ile 21 yaşını dolduranlara seçme hakkı tanındı.

  1982 Anayasası ise 21 yaşını dolduran vatandaşlara seçme hakkı tanıdı. 1987 yılında seçme yaşı 20’ye, 1995 yılındaki anayasa değişikliğiyle de seçme yaşı 18’e indirildi. Dolayısıyla gençler karar mekanizmalarına katılımda çağdaş dünyadaki akranlarıyla aynı haklara kavuşmuş oldular.

  Ayrıca bakınız[değiştir | kaynağı değiştir]

  Yazı kaynağı : tr.wikipedia.org

  Türkiye'de oy kullanma yaşının AK Parti döneminde 18'e indiği iddiası - Teyit

  Erdoğan'ın 'Seçme yaşını biz indirdik' açıklaması doğru mu? Türkiye'de seçme yaşı hiç 30 oldu mu?

  Erdoğan'ın 'Seçme yaşını biz indirdik' açıklaması doğru mu? Türkiye'de seçme yaşı hiç 30 oldu mu?

  SEÇME YAŞI 18 OLDUĞUNDA 'AKP' YOKTU

  1960 Darbesi’nin ardından Kurucu Meclis tarafından yapılan yasalara göre, seçmen yaşı ise 21 olarak belirlenmişti.

  1987’de Anayasada yapılan değişiklikle seçmen yaşı 20’ye indirildi. 1995 seçimleri için yapılan Anayasa değişikliği ile seçmen yaşı 18’e indirildi.

  Seçilme yaşının 30 olması 13 Ekim 2006 tarihine kadar devam etti. Bu tarihte yapılan değişiklik ile seçilme yaşı 25’e indirildi. 1 Şubat 2017 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan değişiklik ile seçilme yaşı 18'e düşürüldü. Yerel yönetimlerde ise seçilme yaşı 2018 yılında 18 olarak belirlendi.

  Yazı kaynağı : www.cumhuriyet.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap