Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  osmanlı devletinin önemli bir siyasi güç haline gelmesinde en önemli etken nedir

  1 ziyaretçi

  osmanlı devletinin önemli bir siyasi güç haline gelmesinde en önemli etken nediri bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Osmanlı Devleti’nin önemli bir siyasi güç hâline gelmesinde sizce en önemli etken nedir? Açıklayınız.

  Osmanlı Devleti'nin önemli bir Siyasi güç haline gelmesinde sizce en önemli etken nedir​

  7. Sınıf Sosyal Bilgiler Osmanlı Devleti'nin Siyasi Gücü konu anlatımı

  7. Sınıf Sosyal Bilgiler Osmanlı Devleti'nin Siyasi Gücü konu anlatımı

  Osmanlı'nın siyasi olarak güçlenmesinde birçok faktör etkili olmuştur. Güçlü bir orduya ve yönetime sahip olması bu faktörlerin başında gelir. Osmanlı Devletinin toprakları 1683 yılında en geniş sınırlara ulaşmıştır. Dünyanın en büyük 5 devletinden biri olan Osmanlı'nın sınırları 5.200.000 kilometrekarelik alana hükmetmiştir.

   Osmanlı Devletinin Siyasi Gücü

   1- Kuruluş Döneminde Osmanlı Devletinin Siyasi Gücü:

   Osmanlı, 1299 yılında bir beylik olarak kurulmuştur. 1302 yılında Bizans ordusu ile yapılan Koyunhisar Savaşının kazanılması ile birlikte devlete dönüşmüştür. Hem siyasi hem de askeri olarak güçlenen Osmanlı Devleti, sadece 3 yılda beylik statüsünden devlet statüsüne geçmiştir. Osmanlı'nın 14. yüzyılda siyasi gücünü artırmasının bir diğer nedeni kurulduğu bölgede güçlü bir devletin olmayışıdır. Bu durum çok kısa bir zaman içerisinde sınırlarını genişletmesine imkan tanıdı.

   2- Padişahların Siyasi Güce Etkisi:

   Osmanlı Devletinin padişahları çocukluktan itibaren birçok eğimden geçerdi. Şehzadelerin gördüğü eğitimler temel olarak askeri, dini ve siyasi olarak üçe ayrılırdı. Tanzimat döneminden sonra ise padişahlar, bilim adamları ve yazarlar tarafından eğitilmiştir. Bu tür eğitimler padişahların devleti yönetme konusunda daha yetenekli ve donanımlı olmalarını sağlamıştır.

   3- Fetih Politikasının Siyasi Güce Etkisi:

   İstimalet adı da verilen fetih politikası, Osmanlı Devletinin siyasi olarak güçlenmesinde önemli bir rol oynar. Osmanlı, devlet politikası olarak fethettiği topraklarda gayrı-müslimlerin yaşam haklarına saygı göstermiştir. Kimsenin inancına da karışmamış ve Hristiyanların özgür bir şekilde ibadet etmelerine izin vermiştir. Bu politika sayesinde, topraklarına kattığı yeni topraklarda barış ve düzeni sağlamıştır. A

   4- İskan Politikasının Siyasi Güce Etkisi:

   Osmanlı Devletinin Balkanlarda uyguladığı iskan politikası, özellikle bu bölgede siyasi olarak güçlenmesini sağladı. Türkleştirme ve İslamlaştırma siyaseti ile birlikte Rumeli'de Türk nüfusu arttı. Özellikle göçebe Türkmenlerin de bu bölgede yerleşik hayata geçmesi toplumsal düzenin sağlanmasında etkili oldu. İskan ve imar politikası, dış tehditlere karşı bu bölgenin savunulmasını kolaylaştırdı.

   5- Ahilik Teşkilatının Siyasi Güce Etkisi:

   Ahilik, Osmanlı Devletindeki en önemli teşkilatlardan biridir. Esnaf yardımlaşma teşkilatı olarak da bilinir. Ahilik teşkilatı, birçok Müslüman Türkmen'in çeşitli alanlarda meslek eğitimi görmesini sağlamıştır. Ekonomi ve ticaret alanında verilen kapsamlı eğitimler, Osmanlının ekonomik açıdan gelişmesinde etkili olmuştur. Ekonomik güç ise siyasi gücün oluşmasına doğrudan katkı sağlamıştır.

   Ahilik teşkilatının etkileri ticaret ile sınırlı değildi. Meslek eğitimi alanlar göçebelikten yerleşik hayata geçmesiyle birlikte, belli başlı bölgelerde şehirleşme hızlanmıştır.

   6- Ordunun Siyasi Gece Etkisi:

   Osmanlı Devletinin ordu yapısı da siyasi olarak güçlenmesinde etkili oldu. Devşirme sistemi ile birlikte fethedilen topraklardaki çocuklar Türk ailelerinin yanına yerleştirilirdi. Özel bir eğitim alan bu çocuklar, Osmanlı ordusunun asker ihtiyacını karşılıyordu.

   Osmanlının ordusu Kapıkulu Ordusu, Deniz Kuvvetleri ve Eyalet Ordusu olarak üçe ayrılır. Bu ordular savaşların kazanılmasını sağlamış ve Osmanlının dünyadaki en güçlü devletlerden biri olmasında önemli bir rol oynamıştır.

   7- Osmanlının Siyasi Gücünü Etkileyen Diğer Faktörler

   Önce beylik, sonra devlet, sonra imparatorluk olan Osmanlıda merkezi yönetim oldukça güçlüydü. Kararların vakit kaybetmeden alınması ve uygulanması, devlet ve toplum düzeninin aksamasına engel olmuştur. Osmanlının siyasi gücünü olumlu yönden etkileyen bir diğer faktör ekonomik yapılanmadır. Gelir kaynakları çok çeşitli ve zengin olan Osmanlı, ekonomisi güçlü olan her devlet gibi güçlü bir siyasi otoriteye sahipti.

  Yazı kaynağı : www.hurriyet.com.tr

  7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayıncılık 2. Ünite Türk Tarihinde Yolculuk Sayfa 93, 94, 95 Öğrendiklerimi Değerlendiriyorum Cevap

  7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ekoyay Yayıncılık 2. Ünite Türk Tarihinde Yolculuk Sayfa 93, 94, 95 Öğrendiklerimi Değerlendiriyorum Cevap

  Türk Tarihinde Yolculuk Öğrendiklerimi Değerlendiriyorum Cevapları 

  A. Cümlelerde belirtilen yargıların doğru mu yoksa yanlış mı olduğunu cümlelerin başındaki kutulara “D” ya da “Y” yazarak belirtiniz. Yanlış olduğunu düşündüğünüz yargıların doğrularını cümlelerin altlarındaki boşluklara yazınız.

  (Y) 1. Osman Bey, Anadolu beylikleri ile savaşarak topraklarını genişletmiştir.
  (D) 2. Coğrafi konumu Osmanlı Devleti’nin kısa sürede siyasi güç olarak ortaya çıkmasını sağladı.
  (Y) 3. İskân politikası ile Rumeli’den Türk aileler Anadolu’ya yerleştirilmiştir.
  (D) 4. İstanbul’un fethi ile Osmanlı Devleti İstanbul Boğazı’nın kontrolünü sağlamıştır.
  (D) 5. Osmanlı Devleti’nin fetih siyaseti gaza ve cihat anlayışına dayanıyordu.
  (D) 6. Avrupa’daki gelişmeler Osmanlı Devleti’ni değişime zorlamıştır.
  (Y) 7. Aydınlanma Çağı, Rönesans’ın temellerinin atıldığı dönemdir.
  (Y) 8. II. Mahmut Dönemi’nde ilk Türk matbaası Türkçe eserler basmaya başladı.
  (D) 9. Posta Nezareti ve Telgraf Müdürlüğünün açılması iletişim alanındaki ıslahatlardandır.

  B. Aşağıdaki cümleleri kutucukta verilenleri kullanarak doğru olarak tamamlayınız.

  Tımarlı Sipahiler, Baharat, istimâlet politikası, Luther, Karesioğullan, Takvim-i Vekayi, reaya, Darülfünun, din

  10. Osmanlı Devleti’nde tarım, hayvancılık, ticaret gibi faaliyetlerle uğraşanlara REAYA denirdi.
  11. Osmanlı Devleti’nin fetihlerinde başardı olmasında İSTİLAMET POLİTİKASI önemli bir yere sahiptir.
  12. KARESİOĞULLARI Beyliği’nin fethi Osmanlı Devleti’nin Rumeli’ye geçişini kolaylaştırmıştır.
  13. Osmanlı ordusunun en kalabalık grubunu TIMARLI SİPAHİLER oluştururdu.
  14. Fatih Sultan Mehmet, Ortodokslara DİN ve vicdan hürriyeti tanımıştır.
  15. Mısır Seferi sonunda BAHARAT Yolu’nun önemli bölümü Osmanlı kontrolüne girdi.
  16. Reform hareketinin başlamasına Alman papaz LUTHER öncülük etmiştir.
  17. II. Mahmut Dönemi’nde TAKVİM-İ VEKAYİ adlı resmî gazete yayımlanmaya başlandı.

  C. Aşağıdaki I. grubu II. grup ile örnekteki gibi eşleştiriniz.

  18. I. grup

  II. grup

  1. (d) Varna
  2. (a) Koyunhisar
  3. () Mohaç
  4. (e) Çaldıran
  5. (ç) Niğbolu
  6. (c) Çirmen
  7. (b) Pelekanon

  Ç. Doğru cevabın bulunduğu seçeneği işaretleyiniz.

  19. I. Askerî amaçlı nüfus sayımı yapılması
  II. Avrupa başkentlerine elçilikler gönderilmesi
  III. Posta Teşkilatının kurulması
  IV. Gazete ve dergilerin basılması

  Yukandaki gelişmelerden hangisi Osmanlı Devleti’nde sosyal ve ekonomik alanda yapdan ıslahatlar arasında yer almaz?

  A) I B) II C)III D) IV

  20. “Türkiye’de misafir kabul etmeyecek bir köy evi, yemek yenmeyecek bir konak, biraz sebze, meyve hatta çiçek toplayıp dinlenmek üzere gelen yolcuyu iyi karşılamayan bir bağ, bostan ve bahçe sahibi yok gibidir.”

  Thomton (Tornttn) (Yılmaz Öztuna, Büyük Türkiye Tarihi, Cilt.263) Thomton.

  Türk kültürü hakkında hangi özelliği vurgulamaktadır?

  A) Dürüstlük B) Misafirperverlik C) Saygı D) Temizlik

  21. Osmanlı Devleti’nin ne zaman ve hangi gelişme sonucu kurulduğu konusunda tarihçiler farklı görüşlere sahip olup bu konuda farklı kanıtlar göstermektedirler. Bunun en büyük nedeni kuruluş dönemi kaynaklarının yetersizliğidir. Osmanlı’nın kuruluşundan bahseden ilk kaynaklar Osman Bey’den yaklaşık bir asır sonra kaleme alınmıştır ve birbirinden farkı bilgiler vermektedir. Bu eserlerdeki bilgilerin yorumlanması ile tarihçiler Osmanlı Devleti’nin kuruluşunu ortaya koymaya çalışmaktadırlar.

  Metne göre Osmanlı Devleti’nin kuruluşu ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

  A) Tarihçiler arasında bir uzlaşma bulunmamaktadır.
  B) Tarihçiler kanıtlardan farklı sonuçlara ulaşmaktadırlar.
  C) ilk Osmanlı kaynakları, Osman Bey Dönemi’nde yazılmıştır.
  D) Kuruluş dönemini anlatan kaynakların içerikleri birbirinden farklıdır.

  22. Sanayi İnkılabının sonuçlarından hangisi insan haklan ihlallerinin yapıldığının göstergesidir?

  A) Osmanlı Devleti’ni olumsuz etkilemesi B) Üretimde artış yaşanması
  C) İnsanların köle olarak çalıştırılması D) Şehir nüfusunun artması

  23. Osmanlı Devleti, kuruluş yıllarından itibaren düzenli ve planlı bir şekilde iskân politikası uygulamıştır. Örneğin, Anadolu’dan Balkanlar’a göç ettirilen ailelere toprak verilmiş ve bu ailelerden belirli bir süre vergi alınmamıştır.

  Metne göre Osmanlı Devleti, iskân politikasıyla aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır?

  A) Rönesans harekederini yakından takip etmek B) Avrupa’daki yeniliklerden yararlanmak
  C) Anadolu’da siyasi birlik sağlamak D) Balkanlar’da kalıcılık sağlamak

  D. Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.

  24. Osmanlı Devleti’nin önemli bir siyasi güç hâline gelmesinde sizce en önemli etken nedir? Açıklayınız.

  Cevap: Bence en önemli güç devletin bekası için herkesin elinden geleni yapmasıdır.

  25. Millet sistemi ve istimâlet politikasının Osmanlı Devleti’ne yararları nelerdir?

  Cevap: İstimalet politikası Osmanlı Devleti tarafından bir gelenek gibi yüzyıllarca uygulanmıştır. Bu politikanın esası hoşgörülü davranmak ve tahammül etmektir. Böylece devlete isyan eden halk olmamıştır. Halk kendini güvende ve huzurda hissettiği için de Osmanlının faydası için çalışıyor.

  26. Avrupa’daki hangi gelişmeler Osmanh Devleti’ni siyasi ve ekonomik olarak değişime zorlamıştır?

  27. Islahat hareketleri sonucu Osmanlı toplumunda ve ekonomisinde hangi değişiklikler gerçekleşmiştir?

  1 – Bu ferman ile Müslüman ve gayri Müslimler eşit haklara sahip olmuş. böylece kaynaşmış bir Osmanlı toplumu ortaya çıkmıştır.
  2 – Ferman Müslümanlardan ziyade yabancıların haklarını genişletmiş, bu durum Müslüman tebanın tepkisine neden olmuştur. ferman sonrası açılan okullar zamanla ırkçı bir nesil yetiştirmiş ve bu durum Osmanlı Devleti’nde dağılmayı hızlandırmıştır.
  3 – Ayrıca patrikhaneye meclis açmak izninin verilmesi gayri Müslimlerde bağımsızlık eğilimini artırmıştır.
  Avrupalılar yine Osmanlı Devleti’nin içişlerine karışmaya devam etmiştir.
  4 – Osmanlının parçalanma sürecini hızlandırmıştır.
  5 -Osmanlıcılık düşüncesinin ürünü olan Tanzimat ve Islahat Fermanları toplumsal dengeyi zedelemiştir.

  28. Çevrenizde Osmanlı kültür ve sanat anlayışını yansıtan eserler nelerdir?

  Cevap: Sultanahmet Cami, Süleymaniye Camii, Selimiye Camii

  E. Aşağıdaki bulmacayı çözünüz.

  1. Osmanlı Devleti’ni kuran Oğuz boyu. (KAYI)
  2. Devşirme sistemiyle oluşturulan askerî ocak. (KAPIKULU)
  3. Yavuz Sultan Selim’in ilk seferini düzenlediği devlet. (SAFEVİ)
  4. Avrupa’da edebiyat, güzel sanatlar gibi alanlarda ilerlemenin arttığı dönem. (RONESANS)
  5. Katolik Kilisesi’nin kişileri dinden çıkarma yetkisi. (AFAROZ)
  6. itfaiye teşkilatının temeli olan ocak. (TULUMBACI)
  7. Osmanh Devleti’nde halkın temizlik ihtiyacı için inşa edilmiş yapılar. (HAMAM)
  8. Osmanh Devleti’nde halkın sıcak olarak tükettiği bir içecek. (KAHVE)

  Yazı kaynağı : www.egitimsistem.com

  Osmanlı Devletinin siyasi güç olmasını sağlayan sınırlarının genişlemesini…

  Osmanlı Devletinin siyasi güç olmasını sağlayan, sınırlarının genişlemesini etkileyen faktörleri söyleyiniz. Osmanlı devletinin kısa zamanda siyasi bir güç olması ve büyük bir devlet olmasını etkileyen faktörleri madde madde verecek olursak:

  – Osmanlı beyliğinin kolu olan Kayıların, Bizans sınırlarına yerleşmiş olmaları sebebiyle, dini inançları gereği olarak da, sürekli gaza ve fetih için Bizans topraklarına akınlar düzenlemişlerdir.

  – Bizans üzerinden büyüyen Osmanlının kısa süre içinde Rumeliye geçmesi ve burada yeni topraklar alarak, bu topraklarda doğru iskan politikaları ile, ekonomik olarak güç kazanması.

  – Kısa zamanda düzenli ordu kurması, kurduğu askeri düzen ile sürekli askeri başarılar kazanması.

  – Selçukluların yıkılması sebebiyle, doğu sınırında Türk beyliklerinin olması güçlü bir devlet bulunmaması.

  – Osmanlı Beylerinin Hoşgörülü ve adaletli yaklaşımları ile, fethettikleri yerlerden yüksek vergiler almamaları ve güvenliğin sağlanması ile, Hristiyan halk tarafından benimsenmesi ve kabul görmesi.

  Yazı kaynağı : www.yardimcikaynaklar.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Ali 10 Ay önce
  0

  bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yorum yap