Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  osmanlı devletinde 19 ve 20 yüzyıllarda görülen demokratikleşme hareketleri hangi olayın sonucudur

  1 ziyaretçi

  osmanlı devletinde 19 ve 20 yüzyıllarda görülen demokratikleşme hareketleri hangi olayın sonucudur bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Osmanlı Devletinde 19 ve 20. yüzyıllarda görülen demokratikleşme hareketleri hangi olayın sonucudur, söyleyiniz

  Osmanlı devletinde 19 ve 20.yüzyıllarda görülen demokratikleşme hareketleri hangi olayın sonucudur - Eodev.com

  Osmanlı devletinde 19 ve 20.yüzyıllarda görülen demokratikleşme hareketleri hangi olayın sonucudur - Eodev.com

  Merhabalar,

  Cevap:

  Osmanlı devletinde 19 ve 20.yüzyıllarda görülen demokratikleşme hareketleri Fransız ihtilali sonucu ortaya çıkmıştır.

  Açıklama:

  Fransız İhtilali sonrasında yayılan milliyetçilik akımları sonucu oluşan azınlık isyanlarını önlemek ve devleti dağılmaktan kurtarmak için Osmanlı Devleti  yöneticileri birçok çalışmalar ve demokratikleşme hareketleri yapmıştır. Bunları şöyle özetleyebiliriz;

  "Osmanlı Devletinde görülen düşünce akımlarının ortaya çıkış nedenleri nelerdir?" sorusunun cevabını buradan görebilirsin; eodev.com/gorev/13635598

  İyi çalışmalar..

  Yazı kaynağı : eodev.com

  Osmanlı Devleti’nde 19 ve 20. yüzyıllarda görülen demokratikleşme hareketleri hangi olayın sonucudur?

  Osmanlı Devleti'nde 19 Ve 20. Yüzyıllarda Görülen Demokratikleşme Hareketleri Hangi Olayın Sonucudur? Söyleyiniz.

  osmanlı devletinde 19 ve 20 yüzyıllarda görülen demokratikleşme hareketleri

  osmanlı devletinde 19 ve 20 yüzyıllarda görülen demokratikleşme hareketleri

  osmanlı devletinde 19 ve 20 yüzyıllarda görülen demokratikleşme hareketleri bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Osmanlı Devletinde 19 ve 20. yüzyıllarda görülen demokratikleşme hareketleri hangi olayın sonucudur, söyleyiniz

  Osmanlı devletinde 19 ve 20.yüzyıllarda görülen demokratikleşme hareketleri hangi olayın sonucudur - Eodev.com

  Merhabalar,

  Cevap:

  Osmanlı devletinde 19 ve 20.yüzyıllarda görülen demokratikleşme hareketleri Fransız ihtilali sonucu ortaya çıkmıştır.

  Açıklama:

  Fransız İhtilali sonrasında yayılan milliyetçilik akımları sonucu oluşan azınlık isyanlarını önlemek ve devleti dağılmaktan kurtarmak için Osmanlı Devleti  yöneticileri birçok çalışmalar ve demokratikleşme hareketleri yapmıştır. Bunları şöyle özetleyebiliriz;

  "Osmanlı Devletinde görülen düşünce akımlarının ortaya çıkış nedenleri nelerdir?" sorusunun cevabını buradan görebilirsin; eodev.com/gorev/13635598

  İyi çalışmalar..

  Yazı kaynağı : eodev.com

  Osmanlı'da demokratikleşme hareketleri nelerdir? Demokratikleşme nedir, Osmanlı döneminde bu yolda atılan adımlar nelerdir?

  Osmanlı'da demokratikleşme hareketleri nelerdir? Demokratikleşme nedir, Osmanlı döneminde bu yolda atılan adımlar nelerdir?

  Toplumların demokratik yönetiminin tarihi Antik Yunan'a kadar dayanır. Tarihsel olarak Antik Yunan'da halkın yönetimde söz sahibi olduğu şehir devletleri var olmuşsa da günümüzdeki anlamıyla demokratik yönetimler modern toplumun tarihiyle birlikte gelişmiştir. Özellikle de 2. Dünya Savaşı sonrasında dünyanın birçok ülkesinde demokratik yönetim biçimleri iyice gelişmiştir. Demokratik yönetim düzeninde toplumdaki farklı gruplar kendilerini ifade etme şansına sahiptir. Halkın kendi seçtiği yöneticiler tarafından yönetildiği demokratik toplum düzeninde, toplumda azınlık durumunda olan kesimlerin hak ve özgürlükleri de garanti altındadır.

  DEMOKRATİKLEŞME NEDİR?

  Demokratikleşme, toplumda yönetimin mutlak iktidar sahiplerinin elinden, halkın kendi inisiyatifi ile seçtiği yöneticilerin eline geçmesi sürecidir. Demokratikleşen toplumlarda toplumun tüm kesimleri seçme ve seçilme hakkı gibi siyasi haklara sahip olmaya başlar. İktidarlar seçimle iş başına gelir ve halk kendi istediği yöneticileri seçer. Demokratikleşme sürecine hem siyasi hem de ekonomik bakımdan liberal politikalar eşlik eder. Siyasi bakımdan halk hem kendisini yönetenleri seçmek konusunda hem de fikir ve düşüncelerini özgürce ifade etmek konusunda serbesttir. Ekonomik yönden ise piyasa aktörleri serbestçe ekonomik faaliyetlerde bulunma özgürlüğüne sahip olur. Demokratikleşme sürecinin olmazsa olmaz özelliklerinden biri de toplumun tüm kesimlerinin hukuk önünde eşit hak ve yükümlülüklere sahip olmasıdır. Demokratikleşme sürecinde bireyi esas almak ve her bireyin eşit yurttaşlık haklarına sahip olması esas unsurlardandır.

  OSMANLI'DA DEMOKRATİKLEŞME HAREKETLERİ NELERDİR?

  Türkiye tarihinde demokratikleşme hamleleri Cumhuriyet yönetimiyle birlikte kuvvet kazanmıştır. Egemenliğin halka verilmesi ve çok partili bir siyasi düzene geçilmesi Cumhuriyet ile birlikte mümkün olmuş olsa da, Osmanlı döneminde de temel bazı demokratikleşme adımları gerçekleşmiştir. Osmanlı tarihinde demokratikleşme hareketleri belirli bir tarihsel ilerleme şeklinde ortaya çıkmıştır. 1839 yılında ilan edilen Tanzimat Fermanı, Osmanlı tarihinde demokratikleşme adımları içinde önemli bir yere sahiptir. Osmanlı Devleti'ndeki önemli demokratikleşme hareketlerinden bazıları şunlardır:

  Osmanlı Devleti'nde 16. Yüzyılın ikinci yarısında âyan ve eşraf olarak bilinen yerel güçler, devletle halk arasında irtibatı sağlayan yapılar olarak işlev görmüştür. Âyanlar zaman içinde güçlenerek, devletin zaaflarından yararlanmak suretiyle etki alanlarını genişletmiştir. 2. Mahmut devrinde kendisi de âyan kökenli olan sadrazam Alemdar Mustafa'nın etkisiyle, devlet ve ayanlar arasında Sened-i İttifak adlı sözleşme imzalanmıştır. Bu anlaşma kapsamında, âyanlar padişaha bağlılık göstermek zorundadır. Hakim oldukları yerlerde âyanlar, devlete vergi ve asker toplamak konusunda yardım etmekle yükümlüdür. Herhangi bir isyan çıkması durumunda ise âyanlar, isyanın bastırılmasında devlete yardım edeceklerdir. "Osmanlı'da ilk demokratikleşme hareketi nedir?" sorusunun yanıtı, Sened-i İttifak'tır.

  1839 tarihli Tanzimat Fermanı, Türk tarihinde Batılılaşma adımlarının en önemlilerinden biri olarak görülür. Bu ferman, kimsenin yargılanmadan cezalandırılmamasını, mahkemelerin şeffaf olmasını ve kanunlar karşısında yurttaşların eşit olmasını hüküm altına almıştır. Buna göre devlet halkın can ve mal güvenliğini kimseyi ayırt etmeksizin sağlayacaktır. Bu ferman, vatandaşların mülkiyet haklarını ve miras bırakma haklarını da garanti altına alır. Fermanın önemli hükümlerinden biri de vezir veya ulema takımından da olsa kanunlara aykırı davranan herkesin cezalandırılmasına yönelik bir hüküm içermesidir.

  1856 yılında ilan edilen bu ferman, Islahat Fermanı ile gerçekleştirilen yenilikleri genişleten bir özelliğe sahiptir. Ferman, gayrimüslim yurttaşları da tıpkı Müslüman vatandaşlar gibi devlet memuru olma, askerlik görevine kabul edilme gibi konularda hak sahibi yapmıştır. Ülkede yaşayan tüm inançların mensuplarına din ve ibadet özgürlüğü sağlamıştır. Gayrimüslim yurttaşların yönetime katılım haklarını artırmış ve onlara adil yargılanma hakları tanımıştır.

  Teşkilat-ı Esasi adıyla da bilinen Kanun-i Esasi, ilk Türk anayasası sayılır. 1876 yılında 2. Abdülhamit tarafından ilan edilen Kanun-i Esasi, devlet organlarını Batılı devletlere benzer şekilde yeniden yapılandırmıştır. Bu anayasa ile birlikte, Meclis-i Ayan ve Meclis-i Mebusan adlı iki alt meclisten oluşan Meclis-i Umumi kurulmuştur. Böylece Osmanlı döneminde ilk Meşrutiyet yönetimi başlamıştır. 1878 yılında padişah Abdülhamit tarafından feshedilmiş olsa da, padişahın yetkilerini kısıtlayan ve halkı yönetime daha fazla dahil eden bu meclis, önemli bir demokratikleşme adımı olmuştur.

  Osmanlı Anayasası Kanun-i Esasi padişah Abdülhamit tarafından askıya alındıktan sonra uzunca bir süre demokratik yönetim rafa kaldırılmıştır. Daha sonra 1908 yılında meclis yeniden açılmış ve ikinci kez Meşrutî bir yönetime geçilmiştir. Bu dönemde siyasi partiler yönetimde söz sahibi olmuştur.

  Yazı kaynağı : www.sabah.com.tr

  Osmanlı Demokratikleşme Hareketleri Konu Anlatımı

  Osmanlı Demokratikleşme Hareketleri Konu Anlatımı

  Osmanlı Demokratikleşme Hareketleri Konu Anlatımı

  Avrupa’da meydana gelen Fransız İhtilali Osmanlı Devleti’ni olumsuz yönde etkilemiş ve devletin dağılma sürecini hızlandırmıştır. Osmanlı yöneticileri ve aydınları devleti dağılmaktan kurtarmak amacıyla bir takım ıslahatlar yapmaya başladılar. Fransız İhtilalinin etkisiyle başlayan bu ıslahatlar Osmanlı Devletinde Demokratikleşme Faaliyetleriolarak kabul edilmektedir.Osmanlı Demokratikleşme Hareketleri Konu Anlatımı

  Sened-i İttifak (1808)

  Osmanlı Devleti’nde Demokratikleşme çalışmaları II. Mahmut Döneminde imzalanan Sened-i İttifak’la başlar. Osmanlı tarihinde padişahın yetkileri ilk kez sınırlandırılmış ve padişah ilk defa kendi otoritesinin yanında bir güç olarak ayanları kabul etmiştir. Sened-i İttifak’ın imzalanmasında Fransız İhtilalinin bir etkisi yoktur. Tamamen Osmanlı Devletinin iç sorunları sonucu ortaya çıkmıştır.

  Sadrazamın kanun ve ittifaka (anlaşmaya) uygun olarak vereceği emirlere uyulacak, uygun olmayanlara karşı konulacak.
  Osmanlı Demokratikleşme Hareketleri Konu Anlatımı

  Tanzimat Fermanı (3 Kasım 1839)

  Avrupa devletlerinin azınlık haklarını bahane ederek Osmanlı Devletinin içişlerine karışmalarını önlemek. Azınlıklara bir kısım haklar vererek Osmanlı Devletine olan bağlılıklarını artırmak amacıyla ilan edilmiştir.

  Bu fermanın getirdiği en önemli yenilik her gücün üzerinde kanun gücünün varlığı kabul edilerek “Hukukun Üstünlüğü” ilkesinin benimsenmesidir. Padişah, bu fermanı kabul ederek bizzat kendi yetkilerini sınırlandırmıştır. Osmanlı Devletinde anayasacılık faaliyetlerini başlatmıştır. Osmanlı Demokratikleşme Hareketleri Konu Anlatımı

  Tanzimat Fermanı’nın Başlıca Esasları;

  1)  Osmanlı topraklarında yaşayan Müslüman ve Hristiyan tüm halkın; ırz, namus can, mal, güvenliği devletin güvencesi altında olacak.

  2)  Herkesten gelirine ve gücüne göre vergi alınacak ve vergi toplama esnasında adaletsizlik yapılmayacak.

  3)  Herkes kanun önünde eşit kabul edilecek, mahkemelerde açık yargılama yapılacak, hiç kimse mahkemede yargılanmadan idam edilmeyecek.

  4)  Herkes mülkiyet hakkına sahip olacak, miras bırakabilecek ve müsadere usulü kaldırılacak.

  5)  Askere alma işi belli bir düzene bağlanacak ve askerlik süresi sınırlandırılacak.

  6)  Rüşvet ve iltimas kaldırılacak.

  III. Islahat Fermanı (28 Şubat 1856)

  Osmanlı Devleti, Paris Antlaşması’na azınlıklarla ilgili bir madde konulmasını önlemek ve Avrupalı devletlerin azınlıkları bahane ederek iç işlerimize karışmasını engellemek amacıyla Islahat Fermanı’nı ilan etti (28 Şubat 1856). Osmanlı Demokratikleşme Hareketleri Konu Anlatımı

  1) Azınlıklara din ve mezhep özgürlüğü tanınacak.

  2)  Azınlıklara ait okul, kilise ve hastane gibi binalar tamir edilebilecek veya yeniden inşa edilebilecek

  3) Irk ve din farkı gözetilmeksizin herkes devlet memurluklarına, okul ve askeri hizmetlere girebilecek.

  4) Gayrimüslimlere küçük düşürücü ifadeler kullanılmayacak. Resmi yazışmalarda “Gavur” kelimesi kullanılmayacak.

  5) Vergiler herkesin gelirine göre alınacak. İltizam usulü kaldırılacak.

  6)  Mahkemeler açık olarak yapılacak, Müslümanlarla gayr-ı müslimlerin birlikte yargılanacakları karma mahkemeler kurulacak.

  7)  Azınlıklara banka ve şirket kurma, il ve belediye meclislerine girebilme hakkı tanınacak.

  8) Askerlik mecburi olacak. Azınlıkların bedelli (paralı) askerlik yapmaları kabul edilecek.

  9)  Yabancı uyruklulara mülk edinme ve veraset hakkı sağlanacak.

  Islahat Fermanı’nın Önemi

  Bu fermanla Müslümanlar ile Müslüman olmayan halk arasında eşitlik sağlanmıştır. Azınlıklara geniş haklar veren Osmanlı Devleti azınlıklarla Müslüman halkı kaynaştırmak istemiştir.

  Meşrutiyet’in İlanı’nın Nedenleri

  Meşrutiyet’in ilanı ile Türk tarihinde ilk defa anayasa yapıldı, yönetim şekli değişti, halk yönetime katıldı ve millet meclisi (parlamento) açıldı.Osmanlı Demokratikleşme Hareketleri Konu Anlatımı

  A. Halkla ilgili Yenilikler

  1)      Devletin yönetim biçimi Meşrutiyet, resmi dili Türkçe, dini İslam’dır.

  2)      Herkes kanun ve devlet önünde eşit haklara sahiptir.

  3)      Herkese eğitim-öğretim, mülkiyet hakkı ve basın-yayın özgürlüğü verilmiştir.

  4)      Herkes din ve mezhep özgürlüğüne sahiptir.

  B.   Yönetimle ilgili Yenilikler

  1)      Meclisi açma ve kapama yetkisi padişaha aittir.

  2)      Meclis, Ayan ve Mebusan Meclisi olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

  3)      Ayan Meclisi üyeleri, ömür boyu bu görevde kalmak üzere padişah tarafından atanmaktadır.

  4)      Mebusan Meclisi üyeleri, halk tarafından dört yılda bir yapılan seçimle belirlenmektedir. Seçme ve seçilme hakkı sadece erkeklere tanınmıştır.

  5)      Yasama yetkisi Mebusan ve Ayan Meclislerine aittir.

  6)      Yasalar padişahın onayından sonra yürürlüğe girmektedir.

  7)      Yürütme yetkisi, başında padişahın bulunduğu bakanlar kuruluna aittir.

  8)      Hükümetin kurulması ve görevden alınması yetkisi padişaha aittir.

  9)      Sadrazam, kabinenin başkanı olarak bakanları kendi seçmektedir.

  10)    Hükümet meclise karşı değil, padişaha karşı sorumludur.

  11)    Kanun teklif etme yetkisi hükümete aittir.

  12)    Padişah, sürgün cezası verme ve sansür uygulama yetkisine sahiptir.

  13)    Savaşa ve barışa karar verme yetkisi padişaha aittir. Osmanlı Demokratikleşme Hareketleri Konu Anlatımı

  Meşrutiyet’in İlanı’nın Sonuçları

  1) Aydınların yönetimde etkinliği arttı, halk devlet yönetimine katıldı.

  2) Azınlıkların bağımsızlık istekleri durmadı ve Avrupalı devletlerin, Osmanlı Devleti’nin içişlerine karışması önlenemedi.

  3)  Osmanlı Devleti toprak kaybetmeye devam etti.

  Osmanlı Anayasasında

  1)  Padişahın meclisi açma kapama yetkisine sahip olması

  2)  Hükümetin meclise karşı değil, padişaha karşı sorumlu olması.

  3) Padişahın yasama ve yürütme yetkilerinin başında olması.

  4)  Sadece hükümetin kanun teklifinde bulunabilmesi

  5)  Sadece erkeklere seçme ve seçilme hakkının verilmesi ve bunun da belli şartlara bağlanması

  6)  Padişahın mahkeme kararı olmadan sansür koyma ve sürgüne gönderme yetkilerinin olması.

  Bu uygulamalar demokratik ilkelere aykırı olduğu gibi Osmanlı parlamentosunun da demokratik bir parlamento olmasını engellemiştir.

  Meşrutiyetin Sona Ermesi

  Azınlık milletvekillerinin  mecliste bağımsızlık isteğinde bulunmaları, devlet işlerini yavaşlatmaları sonucu II. Abdülhamid, 14 Şubat 1877’de Osmanlı-Rus Savaşını bahane ederek, anayasanın kendisine vermiş olduğu yetkiyi kullanarak meclisi kapattı. Osmanlı Demokratikleşme Hareketleri Konu Anlatımı

  Meşrutiyet’in İlanı ( 23 Temmuz 1908 )

  Bazı aydınlar 1889’da İttihat ve Terakki Cemiyeti’ni kurdular. Bu cemiyet II. Abdulhamit’e meşrutiyeti yeniden ilan etmesi için baskı yapmaya başladı.

  İngilizlerle Ruslar arasında 1908’de yapılan Reval görüşmelerinde, İngilizlerin Rusya’yı Balkanlar üzerinde serbest bırakması haberini alan ittihatçı subayların Makedonya’da çıkardığı ayaklanmanın daha fazla büyümesini tehlikeli bulan II. Abdulhamit 23 Temmuz 1908’de Meşrutiyeti ikinci kez ilan etti.

  1) Padişahın kanunları veto etme yetkisi sınırlandırılmıştır.

  2)  Padişahın Meclisi kapatma yetkisi kaldırılmıştır.

  3)  Padişahın sansür koyma ve sürgüne gönderme yetkisi kaldırılmıştır.

  4) Hükümet padişaha karşı değil meclise karşı sorumlu olacaktır.

  5) Herkese toplantı yapma ve dernek kurma hakkı verilmiştir.

  6)  İlk siyasî partiler kuruldu Türk tarihinde ilk kez çok partili dönem başladı.

  7)  Savaş ve barışa karar verme yetkisi Meclise verilmiştir.

  1) Bulgaristan bağımsızlığını ilan etti.

  2) Yunanistan Girit’i topraklarına kattığını ilan etti.

  3) Avusturya-Macaristan Bosna-Hersek’i ilhak etti.

  4) 31 Mart Vakası meydana geldi.

  31 MART İSYANI (13 NİSAN 1909)

  Nedenleri

  II. Abdülhamit tahttan indirildi ve yerine V. Mehmet Reşat geçti.
  2. Padişah’ın yetkileri kısıtlandı, meclisin yetkileri artırıldı.
  3. Mustafa Kemal ilk kez bir siyasi olaya karışmış oldu.

  Kaynak: Mehmet ÖZDURAK

  Yazı kaynağı : www.sosyalbilgiler.org

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazı kaynağı : bilgi90.com

  Osmanlı'da demokratikleşme hareketleri nelerdir? Demokratikleşme nedir, Osmanlı döneminde bu yolda atılan adımlar nelerdir?

  Osmanlı'da demokratikleşme hareketleri nelerdir? Demokratikleşme nedir, Osmanlı döneminde bu yolda atılan adımlar nelerdir?

  Toplumların demokratik yönetiminin tarihi Antik Yunan'a kadar dayanır. Tarihsel olarak Antik Yunan'da halkın yönetimde söz sahibi olduğu şehir devletleri var olmuşsa da günümüzdeki anlamıyla demokratik yönetimler modern toplumun tarihiyle birlikte gelişmiştir. Özellikle de 2. Dünya Savaşı sonrasında dünyanın birçok ülkesinde demokratik yönetim biçimleri iyice gelişmiştir. Demokratik yönetim düzeninde toplumdaki farklı gruplar kendilerini ifade etme şansına sahiptir. Halkın kendi seçtiği yöneticiler tarafından yönetildiği demokratik toplum düzeninde, toplumda azınlık durumunda olan kesimlerin hak ve özgürlükleri de garanti altındadır.

  DEMOKRATİKLEŞME NEDİR?

  Demokratikleşme, toplumda yönetimin mutlak iktidar sahiplerinin elinden, halkın kendi inisiyatifi ile seçtiği yöneticilerin eline geçmesi sürecidir. Demokratikleşen toplumlarda toplumun tüm kesimleri seçme ve seçilme hakkı gibi siyasi haklara sahip olmaya başlar. İktidarlar seçimle iş başına gelir ve halk kendi istediği yöneticileri seçer. Demokratikleşme sürecine hem siyasi hem de ekonomik bakımdan liberal politikalar eşlik eder. Siyasi bakımdan halk hem kendisini yönetenleri seçmek konusunda hem de fikir ve düşüncelerini özgürce ifade etmek konusunda serbesttir. Ekonomik yönden ise piyasa aktörleri serbestçe ekonomik faaliyetlerde bulunma özgürlüğüne sahip olur. Demokratikleşme sürecinin olmazsa olmaz özelliklerinden biri de toplumun tüm kesimlerinin hukuk önünde eşit hak ve yükümlülüklere sahip olmasıdır. Demokratikleşme sürecinde bireyi esas almak ve her bireyin eşit yurttaşlık haklarına sahip olması esas unsurlardandır.

  OSMANLI'DA DEMOKRATİKLEŞME HAREKETLERİ NELERDİR?

  Türkiye tarihinde demokratikleşme hamleleri Cumhuriyet yönetimiyle birlikte kuvvet kazanmıştır. Egemenliğin halka verilmesi ve çok partili bir siyasi düzene geçilmesi Cumhuriyet ile birlikte mümkün olmuş olsa da, Osmanlı döneminde de temel bazı demokratikleşme adımları gerçekleşmiştir. Osmanlı tarihinde demokratikleşme hareketleri belirli bir tarihsel ilerleme şeklinde ortaya çıkmıştır. 1839 yılında ilan edilen Tanzimat Fermanı, Osmanlı tarihinde demokratikleşme adımları içinde önemli bir yere sahiptir. Osmanlı Devleti'ndeki önemli demokratikleşme hareketlerinden bazıları şunlardır:

  Osmanlı Devleti'nde 16. Yüzyılın ikinci yarısında âyan ve eşraf olarak bilinen yerel güçler, devletle halk arasında irtibatı sağlayan yapılar olarak işlev görmüştür. Âyanlar zaman içinde güçlenerek, devletin zaaflarından yararlanmak suretiyle etki alanlarını genişletmiştir. 2. Mahmut devrinde kendisi de âyan kökenli olan sadrazam Alemdar Mustafa'nın etkisiyle, devlet ve ayanlar arasında Sened-i İttifak adlı sözleşme imzalanmıştır. Bu anlaşma kapsamında, âyanlar padişaha bağlılık göstermek zorundadır. Hakim oldukları yerlerde âyanlar, devlete vergi ve asker toplamak konusunda yardım etmekle yükümlüdür. Herhangi bir isyan çıkması durumunda ise âyanlar, isyanın bastırılmasında devlete yardım edeceklerdir. "Osmanlı'da ilk demokratikleşme hareketi nedir?" sorusunun yanıtı, Sened-i İttifak'tır.

  1839 tarihli Tanzimat Fermanı, Türk tarihinde Batılılaşma adımlarının en önemlilerinden biri olarak görülür. Bu ferman, kimsenin yargılanmadan cezalandırılmamasını, mahkemelerin şeffaf olmasını ve kanunlar karşısında yurttaşların eşit olmasını hüküm altına almıştır. Buna göre devlet halkın can ve mal güvenliğini kimseyi ayırt etmeksizin sağlayacaktır. Bu ferman, vatandaşların mülkiyet haklarını ve miras bırakma haklarını da garanti altına alır. Fermanın önemli hükümlerinden biri de vezir veya ulema takımından da olsa kanunlara aykırı davranan herkesin cezalandırılmasına yönelik bir hüküm içermesidir.

  1856 yılında ilan edilen bu ferman, Islahat Fermanı ile gerçekleştirilen yenilikleri genişleten bir özelliğe sahiptir. Ferman, gayrimüslim yurttaşları da tıpkı Müslüman vatandaşlar gibi devlet memuru olma, askerlik görevine kabul edilme gibi konularda hak sahibi yapmıştır. Ülkede yaşayan tüm inançların mensuplarına din ve ibadet özgürlüğü sağlamıştır. Gayrimüslim yurttaşların yönetime katılım haklarını artırmış ve onlara adil yargılanma hakları tanımıştır.

  Teşkilat-ı Esasi adıyla da bilinen Kanun-i Esasi, ilk Türk anayasası sayılır. 1876 yılında 2. Abdülhamit tarafından ilan edilen Kanun-i Esasi, devlet organlarını Batılı devletlere benzer şekilde yeniden yapılandırmıştır. Bu anayasa ile birlikte, Meclis-i Ayan ve Meclis-i Mebusan adlı iki alt meclisten oluşan Meclis-i Umumi kurulmuştur. Böylece Osmanlı döneminde ilk Meşrutiyet yönetimi başlamıştır. 1878 yılında padişah Abdülhamit tarafından feshedilmiş olsa da, padişahın yetkilerini kısıtlayan ve halkı yönetime daha fazla dahil eden bu meclis, önemli bir demokratikleşme adımı olmuştur.

  Osmanlı Anayasası Kanun-i Esasi padişah Abdülhamit tarafından askıya alındıktan sonra uzunca bir süre demokratik yönetim rafa kaldırılmıştır. Daha sonra 1908 yılında meclis yeniden açılmış ve ikinci kez Meşrutî bir yönetime geçilmiştir. Bu dönemde siyasi partiler yönetimde söz sahibi olmuştur.

  Yazı kaynağı : www.sabah.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap