Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  osmangazi belediyesi memur alımı

  1 ziyaretçi

  osmangazi belediyesi memur alımı bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Bursa Osmangazi Belediyesi 25 Memur Al�m� Yapacak - Memurlar.Net

  Bursa Osmangazi Belediyesi 25 Memur Al�m� Yapacak - Memurlar.Net

  Bursa ili Osmangazi Belediye Ba�kanl���'na 5 memur ve 20 zab�ta memuru al�m� yap�lacakt�r.

  OSMANGAZ� BELED�YE BA�KANLI�INA �LK DEFA ATANMAK �ZERE MEMUR ALIM �LANI

  Bursa ili Osmangazi Belediye Ba�kanl��� b�nyesinde, 657 say�l� Devlet Memurlar� Kanunu'na tabi olarak istihdam edilmek �zere; Mahalli �darelere �lk Defa Atanacaklara Dair S�nav ve Atama Y�netmeli�i ve Belediye Zab�ta Y�netmeli�i h�k�mlerine g�re a�a��da unvan�, s�n�f�, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS t�r�, KPSS taban puan� ve di�er �artlar� ta��mak kayd�yla, belirtilen bo� kadrolara a��ktan atama yoluyla memur ve zab�ta memuru al�nacakt�r.

  BA�VURU GENEL VE �ZEL �ARTLARI:

  Belediyemizin yukar�da belirtilen bo� memur ve zab�ta memuru kadrolar� i�in yap�lacak ba�vurularda uyulmas� gereken genel ve �zel �artlar a�a��dad�r.

  1) BA�VURU GENEL �ARTLARI:

  �lan edilen memur ve zab�ta memuru kadrolar�na atanmak i�in ba�vuracak adaylar�n, 657 say�l� Devlet Memurlar� Kanununun 40 nc� maddesi ile 48 nci maddesinin (A) f�kras�nda belirtilen a�a��daki genel �artlara sahip olmalar� gerekmektedir.

  a) T�rk vatanda�� olmak,

  b) Kamu haklar�ndan mahrum bulunmamak,

  c) T�rk Ceza Kanununun 53 nc� maddesinde belirtilen s�reler ge�mi� olsa bile; kasten i�lenen bir su�tan dolay� bir y�l veya daha fazla s�reyle hapis cezas�na ya da affa u�ram�� olsa bile devletin g�venli�ine kar�� su�lar, Anayasal d�zene ve bu d�zenin i�leyi�ine kar�� su�lar, zimmet, irtikap, r��vet, h�rs�zl�k, doland�r�c�l�k, sahtecilik, g�veni k�t�ye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat kar��t�rma, edimin ifas�na fesat kar��t�rma, su�tan kaynaklanan malvarl��� de�erlerini aklama veya ka�ak��l�k su�lar�ndan mahk�m olmamak,

  d) Erkek adaylar i�in askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik �a��na gelmemi� bulunmak ya da askerlik �a��na gelmi� ise muvazzaf askerlik hizmetini yapm�� yahut ertelenmi� veya yedek s�n�fa ge�irilmi� olmak,

  e) G�revini devaml� yapmas�na engel olabilecek ak�l hastal��� veya bedensel engeli bulunmamak,

  f) �lan edilen kadrolar i�in aranan di�er ba�vuru �artlar�n� ta��mak,

  2) BA�VURU �ZEL �ARTLARI:

  a) �lan edilen unvanlar i�in mezun olunan okul itibari ile ��renim �art�n� ta��mak ve bu ��renimle ilgili olarak 2022 y�l� Kamu Personeli Se�me S�nav�ndan (KPSS) al�m yap�lacak unvanlar�n kar��s�nda belirtilen puan t�rlerinden, belirtilen asgari KPSS puan� alm�� olmak.

  b) Daha �nce �al��t��� kamu kurum ve kurulu�lar�ndan disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle ��kar�lm�� olmamak.

  c) Zab�ta memuru kadrolar�na ba�vuracaklar i�in; 657 say�l� Kanunun 48'inci Maddesi'nin (A) f�kras�nda belirtilen �artlar�n yan� s�ra Belediye Zab�ta Y�netmeli�i'nin 13/A maddesinde yer alan �zel �artlara g�re zab�ta memuru kadrolar�na ba�vuru yap�labilmesi i�in; tart�lma ve �l��lme a� karn�na, soyunuk ve ��plak ayakla olmak kayd�yla erkeklerde en az 1,67 metre, kad�nlarda en az 1,60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan k�sm� ile kilosu aras�nda (�) 10 kg. dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yap�lacakt�r.

  d) Zab�ta Memuru kadrosu i�in; S�nav�n yap�laca�� tarihte 30 ya��n� doldurmam�� olmak.

  e) 13/10/1983 tarihli ve 2918 say�l� Karayollar� Trafik Kanunu h�k�mlerince verilen ve tablonun nitelik k�sm�nda belirtilen (B) s�n�f� s�r�c� belgesine sahip olmak,

  3) BA�VURU ESNASINDA ADAYLARDAN �STEN�LEN BELGELER:

  Ba�vuru s�ras�nda;

  a) Ba�vuru Formu Kurumumuzdan veya Belediyemizin internet sayfas�ndan (www.osmangazi.bel.tr) temin edilebilecektir.

  b) N�fus c�zdan� veya kimlik kart�n�n asl� veya kurumumuzca onaylanmak �zere fotokopisi,

  c) Diploma veya mezuniyet belgesinin asl� veya noter onayl� �rne�i veya e-Devlet �zerinden al�nacak barkotlu mezuniyet belgesi (Asl� ibraz edilmek kayd�yla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

  d) Yabanc� okul mezunlar� i�in denklik belgesinin asl� veya noter onayl� �rne�i (Asl� ibraz edilmek kayd�yla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

  e) KPSS sonu� belgesinin �SYM web sitesinden al�nan do�rulama kodlu bilgisayar ��kt�s�,

  f) Erkek adaylar�n askerlikle ili�i�i olmad���na dair beyan�,

  g) G�revini devaml� olarak yapmaya engel bir durumu olmad���na dair beyan�,

  h) 2 adet biyometrik foto�raf (1 adedi forma yap��t�r�lacak),

  �) S�r�c� belgesinin asl� veya noter onayl� �rne�i (Asl� ibraz edilmek kayd�yla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),

  �) Hangi kadroya ba�vuru yapt���na dair dilek�e (Her aday e�itim durumuna g�re ilan edilen yaln�zca bir kadroya ba�vuru yapacakt�r.

  Zab�ta memuru kadrolar� hari� olmak �zere belirtilen ba�vuru tarihlerinde elektronik ortamda veya iadeli taahh�tl� posta yoluyla yap�lan ba�vurularda fotokopisi g�nderilen belgelerin asl�n�n s�nav tarihine kadar Kurumumuza ibraz edilmesi gerekmektedir (Asl� ibraz edilmek kayd�yla suretleri Belediyemizce tasdik edilecektir.)

  4) BA�VURU YER�, TAR�H�, �EKL� VE S�RES�:

  Adaylar, s�zl� ve uygulamal� s�nava kat�labilmek i�in;

  a) Adaylar, ba�vuru esnas�nda istenilen belgeleri ile birlikte 13.03.2023 - 17.03.2023 g�n�ne kadar (mesai saatleri aras�nda) Santral Garaj Mahallesi Ulubatl� Hasan Bulvar� No: 10 Osmangazi/ BURSA binas� i�inde kurulacak olan ba�vuru noktas�na m�racaatlar�n� yapabileceklerdir.

  b) Elektronik ortamda, Belediyemiz [email protected] internet adresine,

  c) �ahsen veya iadeli taahh�tl� posta yolu ile Santral Garaj Mahallesi Ulubatl� Hasan Bulvar� No:10 Osmangazi/BURSA adresinde bulunan Osmangazi Belediyesi �nsan Kaynaklar� ve E�itim M�d�rl���ne teslim edilmesi gerekmektedir. (Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu olmayacakt�r)

  d) Zab�ta memuru kadrolar�na ba�vurular �ahsen yap�lacak olup adaylar yukar�da belirtilen tarihlerde boy ve kilo �l��m� yapmak �zere Osmangazi Belediye Ba�kanl��� �nsan Kaynaklar� ve E�itim M�d�rl���'ne istenilen belgelerle birlikte �ahsen m�racaat ederek ba�vuru s�recini tamamlayacaklard�r. Posta ile veya di�er �ekillerde yap�lan ba�vurular kabul edilmeyecektir.

  e) Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmad��� halde yap�lan ba�vurular de�erlendirmeye al�nmayacakt�r.

  f) Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen s�re i�inde yap�lmayan ba�vurular dikkate al�nmayacakt�r.

  5) BA�VURULARIN DE�ERLEND�R�LMES�-BA�VURUSU KABUL ED�LENLER�N �LANI:

  a) Belediyemizce T.C. Kimlik Numaras� ile �SYM kay�tlar�n�n uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS puanlar�na g�re s�ralanarak, en y�ksek puanl� adaydan ba�lamak �zere atama yap�lacak her bir unvan i�in bo� kadro say�s�n�n be� kat� oran�nda aday�; memur kadrolar� i�in s�zl� s�nava, zab�ta memuru kadrolar� i�in s�zl� ve uygulamal� s�nava �a��r�lacakt�r.

  b) S�nava �a�r�lacak son s�radaki adayla ayn� puana sahip olan di�er adaylar da s�nava �a�r�lacakt�r.

  c) S�nava kat�lmaya hak kazanan adaylar ve KPSS puanlar� ile s�nav yeri ve zaman�n� 05.04.2023 tarihinde Belediyemiz www.osmangazi.bel.tr internet adresinden ilan edilecektir.

  d) Belediyemizce d�zenlenen ve adaylar�n kimlik bilgileri ile s�nav yeri ve tarihinin bulundu�u "S�nav Giri� Belgesi" d�zenlenecektir. S�nava girmeye hak kazanan adaylar s�nav giri� belgelerine 07.04.2023 tarihinden itibaren Belediyemizin (http://www.osmangazi.bel.tr) resmi internet sayfas�ndan eri�ebileceklerdir.

  e) S�nav Giri� Belgeleri s�nava girmeye hak kazanan adaylara ba�vuru formunun ileti�im bilgileri b�l�m�nde belirtilmi� oldu�u adrese g�nderilecektir. Ba�vuru formunda belirtilmi� olan adres tebligat adresi olup, hatal� adres bildirimleri ba�vuran�n sorumlulu�undad�r. Bu belge s�nava giri�te ibraz edilecektir.

  e) S�nava kat�lma hakk� elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacakt�r.

  6) SINAVIN YER�, ZAMANI VE KONULARI:

  S�zl� ve Uygulamal� S�nav 26.04.2023 tarihinde saat 09.00' da ba�lamak �zere Bursa-Osmangazi Belediye Ba�kanl��� merkez hizmet binas� (Santral Garaj Mahallesi Ulubatl� Hasan Bulvar� No:10 Osmangazi/BURSA) adresinde yap�lacakt�r. S�zl� ve uygulamal� s�nav, ayn� g�n i�erisinde bitirilemez ise, ertesi g�n devam edilecektir.

  S�nava girmeye hak kazand��� halde, ilan edilen s�nav tarihinde s�nava kat�lmayan ve/veya mazeretine binaen kat�lamayan adaylar, s�nav hakk�n� kaybetmi� say�lacakt�r.

  S�nav Konular�:

  a) S�zl� s�nav;

  . T�rkiye Cumhuriyeti Anayasas�,

  . Atat�rk �lkeleri ve �nk�lap Tarihi,

  . 657 say�l� Devlet Memurlar� Kanunu,

  . Mahalli �dareler �le �lgili Temel Mevzuat, konular� ile

  Kadro unvan�na ili�kin mesleki ve uygulamal� bilgi ve yetene�in �l��lmesini kapsar.

  b) Zab�ta Memuru i�in uygulamal� s�nav; kadro unvan�na ili�kin mesleki bilgi ve yetene�in �l��lmesi ve sportif dayan�kl�l�k gibi �zelliklerin �l��lmesini kapsayacak �ekilde yap�l�r.

  7) SINAVIN DE�ERLEND�R�LMES� VE SINAV SONU�LARINA �T�RAZ:

  Memur kadrosu s�nav�nda de�erlendirme:

  S�zl� s�nav, T�rkiye Cumhuriyeti Anayasas�, Atat�rk �lkeleri ve �nk�lap Tarihi, 657 say�l� Devlet Memurlar� Kanunu, Mahalli �dareler ile ilgili Temel Mevzuat konular�nda 15'er puan, kadro unvan�na ili�kin mesleki ve uygulamal� bilgi ve yetene�in �l��lmesinde ise 40 puan olmak �zere toplamda 100 tam puan �zerinden yap�l�r. S�navda ba�ar�l� say�lmak i�in s�nav kurulu �yelerince verilen puanlar�n aritmetik ortalamas�n�n en az 60 olmas� �artt�r. Adaylar�n atamaya esas ba�ar� puan�; belediye taraf�ndan yap�lan s�zl� s�nav puan� ile KPSS puan�n�n aritmetik ortalamas� al�nmak suretiyle belirlenecek ve belediyenin internet adresinde ilan edilecektir.

  Zab�ta memuru s�nav�nda de�erlendirme;

  S�zl� s�nav, T�rkiye Cumhuriyeti Anayasas�, Atat�rk �lkeleri ve �nk�lap Tarihi, 657 say�l� Devlet Memurlar� Kanunu, Mahalli �dareler ile ilgili Temel Mevzuat konular�nda 25'er puan olmak �zere toplamda 100 puan ve uygulamal� s�nav ise 100 tam puan �zerinden yap�l�r.

  S�navda de�erlendirme; s�zl� s�nav�n %50 si, uygulamal� s�nav�n %50 si al�narak s�nav puan� hesaplanacakt�r. S�navda ba�ar�l� say�lmak i�in en az 60 puan al�nmas� �artt�r. Adaylar�n atamaya esas ba�ar� puan�, Belediyemiz taraf�ndan yap�lan s�zl� ve uygulamal� s�nav sonucu hesaplanan s�nav puan� ile KPSS puan�n�n aritmetik ortalamas� al�nmak suretiyle belirlenecek ve Belediyemizin www.osmangazi.bel.tr internet adresinde ilan edilecektir.

  Adaylar�n atanmaya esas ba�ar� puanlar�n�n ayn� olmas� halinde KPSS puan� y�ksek olana �ncelik tan�n�r. En y�ksek ba�ar� puan�ndan ba�lamak �zere atama yap�lacak kadro say�s� kadar as�l aday ve as�l aday say�s� kadar da yedek aday belirlenecektir. As�l ve yedek aday listeleri belediyemizin internet adresinden ilan edilecek ve listede yer alanlara ayr�ca yaz�l� tebligat yap�lacakt�r.

  S�nav Kurulu; s�nav sonunda personel al�m� i�in ilana ��kt��� kadrolardan, ba�ar� puanlar�n� d���k buldu�u veya yeterli bulmad��� takdirde s�nav duyurusunda ilan edilenlerin bir k�sm�n� ya da hi�birini al�p almama hakk�na sahiptir.

  Ba�vuru ve i�lemler s�ras�nda ger�e�e ayk�r� beyanda bulundu�u veya herhangi bir �ekilde ger�e�i saklad��� tespit edilenlerin s�navlar� ge�ersiz say�l�r ve bunlar�n atamalar� yap�lmaz. Bu gibi durumlar� tespit edilenlerin atamalar� yap�lm�� olsa dahi atamalar� iptal edilir. Bu ki�iler hi�bir hak talep edemezler ve haklar�nda Cumhuriyet Ba�savc�l���na su� duyurusunda bulunulacakt�r.

  S�nav sonu�lar�na, ba�ar� listesinin belediyenin internet adresinde www.osmangazi.bel.tr ilan�ndan itibaren yedi g�n i�inde yaz�l� olarak itiraz edilebilir. �tirazlar, s�nav kurulu taraf�ndan yedi g�n i�erisinde sonu�land�r�l�r ve ilgiliye yaz�l� olarak bilgi verilir.

  �lan olunur.

  OSMANGAZ� BELED�YE BA�KANLI�I

  Yazı kaynağı : ilan.memurlar.net

  Bursa Osmangazi Belediyesi memur alımı 2023

  Bursa Osmangazi Belediyesi memur alımı 2023

  Osmangazi Belediyesi ilk defa atanmak üzere memur alım ilanı yayınladı.

  Osmangazi Belediyesi bünyesinde istihdam edilmek üzere alınacak memurların unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü ve KPSS taban puanı şu şekilde;

  bursa-osmangazi-belediyesi-memur-alimi-2023.jpgbursa-osmangazi-belediyesi-memur-alimi-2023-001.jpg

  BURSA OSMANGAZİ BELEDİYESİ MEMUR ALIMI 2023 BAŞVURU ŞARTLARI

  Yukarıda belirtilen boş memur ve zabıta memuru kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar şu şekilde;

  Genel şartlar

  İlan edilen memur ve zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 40 ncı maddesi ile 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

  a) Türk vatandaşı olmak,

  b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

  c) Türk Ceza Kanununun 53 ncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

  d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

  e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

  f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

  Özel şartlar

  a) İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanı almış olmak.

  b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

  c) Zabıta memuru kadrolarına başvuracaklar için; 657 sayılı Kanunun 48’inci Maddesi’nin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliği’nin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1,67 metre, kadınlarda en az 1,60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (±) 10 kg. dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.

  d) Zabıta Memuru kadrosu için; Sınavın yapılacağı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

  e) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

  OSMANGAZİ BELEDİYESİ MEMUR ALIMI 2023 BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

  Başvuru sırasında;

  a) Başvuru Formu belediyeden veya Belediyenin internet sayfasından temin edilebilecektir.

  OSMANGAZİ BELEDİYESİ MEMUR ALIMI BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYIN

  b) Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,

  c) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

  d) Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

  e) KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,

  f) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

  g) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

  h) 2 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),

  ı) Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),

  ı) Hangi kadroya başvuru yaptığına dair dilekçe (Her aday eğitim durumuna göre ilan edilen yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır.

  Zabıta memuru kadroları hariç olmak üzere belirtilen başvuru tarihlerinde elektronik ortamda veya iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılan başvurularda fotokopisi gönderilen belgelerin aslının sınav tarihine kadar Kurumumuza ibraz edilmesi gerekmektedir (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilecektir.)

  OSMANGAZİ BELEDİYESİ MEMUR ALIMI BAŞVURUSU 2023

  Osmangazi Belediyesi tarafından alım yapılacağı duyurulan memur kadrolarına başvurmak isteyen adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 13-17 Mart tarihleri arasında Santral Garaj Mahallesi Ulubatlı Hasan Bulvarı No: 10 Osmangazi/ BURSA binası içinde kurulacak olan başvuru noktasına müracaatlarını yapabilecekler.

  BURSA OSMANGAZİ BELEDİYESİ MEMUR ALIMI 2023 İLAN DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN

  Haber Dairesi (Bursa Haber)

  Yazı kaynağı : haberdairesi.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap