Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  osmangazi belediye başkanı hangi partiden

  1 ziyaretçi

  osmangazi belediye başkanı hangi partiden bilgi90'dan bulabilirsiniz

  2019 Seçimleri - 31 Mart 2019 Bursa Osmangazi Yerel Seçim Sonuçları

  2019 Seçimleri - 31 Mart 2019 Bursa Osmangazi - Mustafa Dündar - Yerel Seçim Belediye Sonuçları

  Bursa Osmangazi̇ Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Bursa Osmangazi̇ Yerel Seçim Sonuçları

  Osmangazi Belediyesi - Başkanın Özgeçmişi

  1965 Gümülcine doğumlu. İlkokulu Yunanistan'da bitirdi ve daha sonra Orta-Lise tahsili için Türkiye'ye gelerek öğrenimini Türkiye'de tamamladı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olarak serbest Avukatlık yaptı.

  Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Bursa Şubesi'nin Yönetim Kurulu üyeliğini ve 3 dönem de başkanlığını yaptı. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kuruluş aşamasında Bursa Osmangazi İlçesi Kurucu Yönetim Kurulu üyeliği ve başkan yardımcılığı görevlerinde bulundu. 3 Kasım 2002 Milletvekili genel seçimleri sonucu 22. Dönem AK Parti Bursa Milletvekili olarak Parlamentoya girdi.

  Türkiye Büyük Millet Meclisi Akdeniz Parlamenter Asamblesi Türk delegasyonu Üyesi ve Türkiye Büyük Millet Meclis Dışişleri Komisyonu sözcülüğü görevini üstlendi. Ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi Türkiye Yunanistan parlamentolar arası Dostluk Grubu Başkanlığını yaptı. 

  29 Mart 2009 ve 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Bursa Osmangazi Belediye Başkanlığına seçildi. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde ise Osmangazi’de Cumhur İttifakı adayı olarak seçimlere giren Dündar, aldığı yüzde 51 oyla 3. kez Osmangazi Belediye Başkanlığına seçildi.

  Evli ve 3 çocuk babası olup İngilizce ve Yunanca bilmektedir.

  Yazı kaynağı : osmangazi.bel.tr

  Mustafa Dündar

  Bursa'da 2019 Türkiye yerel seçimleri

  Bursa Osmangazi Seçim Sonuçları – Osmangazi Yerel Seçim Sonuçları

  Osmangazi se�im sonu�lar� son dakika 31 Mart 2019 Osmangazi yerel se�im sonu�lar� oy oranlar�

  Osmangazi se�im sonu�lar� son dakika 31 Mart 2019 Osmangazi yerel se�im sonu�lar� oy oranlar�

  Osmangazi se�im sonu�lar�, 31 Mart 2019 yerel se�imi oy oranlar� ile ilgili son dakika a��klamalar� vatanda�lar taraf�ndan yak�ndan takip ediliyor. Osmangazi belediye ba�kan adaylar� se�im sonu�lar� ara�t�r�lan konular aras�nda yer al�yor. 31 Mart yerel se�imlerinde Cumhur �ttifak� AK Parti Osmangazi Belediye Ba�kan aday� Alinur Akta�, CHP Osmangazi Belediye Ba�kan aday� Mustafa Bozbey, DP Osmangazi Belediye Ba�kan aday� Metin Engin, SP Osmangazi Belediye Ba�kan aday� Mehmet Atmaca oldu. Son yap�lan se�imde %47,3�l�k oy oran� ile Osmangazi Belediye Ba�kanl����na se�ilen Mustafa D�ndar yerine, bu y�l Alinur Akta� Cumhur �ttifak� Ak Parti aday� oldu. Alinur Akta� 2017�den beri Bursa B�y�k�ehir Belediye ba�kanl��� g�revinde yer almaktad�r. Osmangazi 2019 yerel se�im sonu�lar� ile ilgili son dakika a��klamalar�n� haberimiz i�erisinden takip edebilir, se�ime dair merak edilenlere ula�abilirsiniz.

  OSMANGAZ� SE��M SONU�LARI SON DAK�KA CANLI TAK�P ET- TIKLAYINIZ

  OSMANGAZ� SE��M SONU�LARI SON DAK�KA

  Osmangazi yerel se�im sonu�lar� ile ilgili son dakika a��klamalar�n�, oy oranlar�n� haberimiz i�erisinden takip edebilirsiniz.

  OSMANGAZ� SE��M SONU�LARI SAAT KA�TA A�IKLANACAK?

  Oy verme saatlerinin 07.00-16.00 oldu�u illerde saat 16.00, di�er illerde saat 17.00'den �nce oylar say�lmaya ba�lanamayacak. Sand�k se�men listesindeki b�t�n se�menler oylar�n� kullanm�� olsalar bile oy vermenin bitim saatinden �nce sand�klar kesinlikle a��lamayacak.

  B�y�k�ehirlerde, s�ras�yla b�y�k�ehir belediye ba�kanl���, belediye ba�kanl���, belediye meclisi �yeli�i ve muhtarl�k, di�er illerde, s�ras�yla belediye ba�kanl���, belediye meclisi �yeli�i, il genel meclisi �yeli�i ve muhtarl�k, se�imlerine ait oy pusulalar�n�n say�m ve d�k�m� yap�lacak.

  OSMANGAZ� BELED�YE BA�KAN ADAYLARI

  Cumhur �ttifak� AK Parti Osmangazi Belediye Ba�kan aday�: Alinur Akta�

  CHP Osmangazi Belediye Ba�kan aday�: Mustafa Bozbey

  DP Osmangazi Belediye Ba�kan aday�: Metin Engin

  BTP Osmangazi Belediye Ba�kan aday�: �evket Tama�

  DSP Osmangazi Belediye Ba�kan aday�: Ahmet Murat �zbilge

  SP Osmangazi Belediye Ba�kan aday�: Mehmet Atmaca

  OSMANGAZ� SE��M SONU�LARI- 2014

  Osmangazi�de 30 Mart 2014 yerel se�imlerinde sand�k say�s� 1902, oy kullanan se�men say�s� 524549, ge�erli oy say�s� 502392 oldu. AK Parti %47,3 oy oran�na, MHP %13,9 oy oran�na sahip oldu.

  30 Mart yerel se�imlerinin kesin sonu�lar� a��kland�. B�y�k�ehir belediye ba�kanl��� se�imlerinde AK Parti oylar�n y�zde 45,54'�n� alarak birinci parti oldu.

  Se�ime 26 siyasi partinin kat�ld���n� hat�rlatan G�ven, 30 b�y�k�ehir, 51 il belediye, 961 il�e, 390 belde belediye ba�kanl���, 20 bin 500 belediye meclis �yeli�i, bin 251 il genel meclisi �yeli�i 49 bin 707 muhtarl�k ve ihtiyar heyeti meclisi �yeli�i i�in se�im yap�ld���n� a��klad�.

  B�y�k�ehirlerde 40 milyon 727 bin 194 se�menden 36 milyon 440 bin 968'inin oy kulland���n� belirten G�ven, kat�l�m oran�n�n y�zde 89,48 oldu�unu bildirdi. G�ven, 2009 y�l�ndaki yerel se�ime kat�l�m�n y�zde 83 oran�nda oldu�unu hat�rlatt�.

  G�ven, belediye ba�kanl��� se�imi i�in oy kullanan se�men oran�n�n y�zde 89,2, il ve belde belediye meclisi se�imlerine kat�l�m oran�n�n y�zde 89,15 oldu�unu bildirdi.

  2014 YILI YEREL SE��MLER� PART�LER�N ADAYLARI K�MD�?

  MHP Osmangazi Belediye Ba�kan aday�: Necati �zensoy

  AK Parti Osmangazi Belediye Ba�kan aday�: Mustafa D�ndar

  CHP Osmangazi Belediye Ba�kan aday�: Engin Ayd�n

  AL�NUR AKTA� K�MD�R?

  1970 y�l�nda Bursa'n�n �neg�l il�esinde d�nyaya gelen Alinur Akta�, ilk, orta ve lise e�itimlerini do�mu� oldu�u �neg�l'de, lisans e�itimini ise Bursa Uluda� �niversitesi �ktisadi ve �dari Bilimler Fak�ltesinde tamamlam��t�r.

  Alinur Akta�, Sevin� Akta� ile evli ve S�la Akta� ve Hilmi Akta� ad�nda 2 �ocu�a sahiptir.

  Mali m��avir ve Serbest Muhasebeci olarak da g�rev yapan Alinur Akta� iyi derecede �ngilizce ve Arap�a bilmektedir. Uzun y�llar �neg�l'de mobilya sekt�r�nde �st d�zey y�neticilik yapm�� ve �neg�l Ak Parti Kurucu Y�netim Kurulu �yesi olarak siyasete at�lm��t�r. 28 Mart 2004 tarihinde ger�ekle�en se�imlerde de halk oylamas� ile �neg�l Belediye Ba�kan� olmaya hak kazanm��t�r.

  �neg�l Belediyesi'nde bir�ok zorlu projeye imza atan Akta�, n�fus �oklu�unu dikkate alarak yerle�im alan� d���nda 150 bin n�fuslu Yeni �neg�l'�n temellerini olu�turmu�tur. Alinur Akta�'�n �neg�l'de katk� sa�lad��� projeler aras�nda Kent M�zesi, Mobilya �htisas OSB Projeleri, Kapal� Semt Pazar�, Umuteli, Yenilenen Oylat, Modef Fuarlar�, Ahmet T�rkel �evre �mar Yolu, Dev ar�tma tesisi projesi, Do�a Sporlar�, Ye�il Enerji ve Turizm Merkezi projeleri yer almaktad�r.

  Alinur Akta�, 2 Kas�m 2017 tarihinde Bursa B�y�k�ehir Belediye yeni Ba�kan� olmu�tur.

  Akta� �neg�l Belediyesi'ne verdi�i hizmetlerden dolay� farkl� organizasyonlarda bir�ok �d�le lay�k g�r�lm��t�r.

  - �ehir ve Ba�kan Dergisi taraf�ndan 2007 senesinde Sosyal Hizmet dal�nda "Y�l�n Belediye Ba�kan�" �d�l�

  - Yerel Y�netim Dergisi taraf�ndan 2010 senesinde Kentsel D�n���m Dal�nda "Y�l�n Belediye Ba�kan�" �d�l�

  - �zel Kalem Dergisi taraf�ndan 2012 senesinde "Y�l�n �l�e Belediye Ba�kan�" �d�l�

  - Time Dergisi taraf�ndan 2014 senesinde "Y�l�n Belediye Ba�kan�" �d�l�

  - Kent Ekonomisi ve K�lt�r, Sanat ve Turizm Etkinlikleri kategorisinde 2015 senesinde �d�l alm��t�r.

  - Marketing T�rkiye taraf�ndan 2015 senesinde Mobilya sekt�r�ndeki deste�inden dolay� "Kente De�er Katan Markalar" �d�l�.

  - Kamu G�revlileri ve �al��anlar� Derne�i taraf�ndan 2016 senesinde "Y�l�n En Ba�ar�l� �l�e Belediye Ba�kan�"

  - Uluslararas� Radyocular Birli�i taraf�ndan 2016 senesinde 8. Alk��� Hak edenler �d�l program�nda "Y�l�n Alk��� Hak Eden Belediye Ba�kan�" �d�l�

  - Skyreporter Dergisi taraf�ndan 2017 senesinde B�t�e Y�netimi ve Performans� alan�nda �d�l alm��t�r.

  - Mahalli �dareler Ara�t�rma ve Geli�tirme Merkezi taraf�ndan 2017 senesinde Etkin Belediye Proje Yar��mas�nda �d�l

  - Marka Belediyeler Dergisi taraf�ndan 2017 senesinde "Marka Belediye ve Marka proje" �d�l�

  - �zel Kalem Dergisi taraf�ndan 2017 senesinde "Y�l�n B�y�k�ehir �l�e Belediye Ba�kan�" �d�l� alm��t�r.

  BURSA�NIN �L�ELER�NDE SON DURUM!

  OSMANGAZ� SE��M SONUCU ���N TIKLAYINIZ

  N�L�FER SE��M SONUCU ���N TIKLAYINIZ

  B�Y�KORHAN SE��M SONUCU ���N TIKLAYINIZ

  YILDIRIM SE��M SONUCU ���N TIKLAYINIZ

  GEML�K SE��M SONUCU ���N TIKLAYINIZ

  G�RSU SE��M SONUCU ���N TIKLAYINIZ

  HARMANCIK SE��M SONUCU ���N TIKLAYINIZ

  �NEG�L SE��M SONUCU ���N TIKLAYINIZ

  �ZN�K SE��M SONUCU ���N TIKLAYINIZ

  KARACABEY SE��M SONUCU ���N TIKLAYINIZ

  KELES SE��M SONUCU ���N TIKLAYINIZ

  KESTEL SE��M SONUCU ���N TIKLAYINIZ

  MUDANYA SE��M SONUCU ���N TIKLAYINIZ

  MUSTAFAKEMALPA�A SE��M SONUCU ���N TIKLAYINIZ

  ORHANEL� SE��M SONUCU ���N TIKLAYINIZ

  ORHANGAZ� SE��M SONUCU ���N TIKLAYINIZ

  YEN��EH�R SE��M SONUCU ���N TIKLAYINIZ

  KA� S�YASI PART� SE��ME KATILACAK?

  Yerel se�ime 12 siyasi parti kat�lacak. YSK karar� uyar�nca, Adalet ve Kalk�nma Partisi, Ba��ms�z T�rkiye Partisi, B�y�k Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halklar�n Demokratik Partisi, �Y� Parti, Milliyet�i Hareket Partisi, Saadet Partisi, T�rkiye Kom�nist Partisi ve Vatan Partisi se�ime kat�lacak.

  KA� TANE OY PUSULASI OLACAK?

  Adana, Ankara, Antalya, Ayd�n, Bal�kesir, Bursa, Denizli, Diyarbak�r, Erzurum, Eski�ehir, Gaziantep, Hatay, �stanbul, �zmir, Osmangazi, Kayseri, Kocaeli, Osmangazi, Osmangazi, Manisa, Mardin, Mersin, Mu�la, Ordu, Sakarya, Samsun, �anl�urfa, Tekirda�, Trabzon ve Van'daki se�menler, "b�y�k�ehir belediye ba�kan�", "belediye ba�kan�", "belediye meclis �yeli�i" ile "muhtarl�k ve ihtiyar heyeti" i�in oy kullanacak.

  EN FAZLA SE�MEN �STANBUL, EN AZ BAYBURT'TA

  Y�ksek Se�im Kurulu'nun verilerine g�re, se�menin y�zde 50,7'si kad�n, y�zde 49,3'� ise erkek. En fazla se�men, 10 milyon 560 bin 963 ile �stanbul, en az se�men ise 58 bin 562 ile Bayburt'ta bulunuyor.

  �ANKAYA'NIN SE�MEN SAYISI, 7'S� B�Y�K�EH�R, 58 �LDEN FAZLA

  Se�men say�s�n�n en fazla oldu�u il�e ise 680 bin 254 ile Ankara'n�n �ankaya il�esi. �ankaya'daki se�men say�s�, 'b�y�k�ehir' stat�s�ndeki Erzurum (498 bin 253), Eski�ehir (651 bin 356), Osmangazi (561 bin 708), Mardin (484 bin 284), Ordu (581 bin 352), Trabzon (594 bin 589) ve Van'�n (652 bin 878) da aralar�nda bulundu�u 58 ilin se�men say�s�ndan fazla.

  81 �L, 922 �L�E, 386 BELDEDE 8 B�N 270 ADAY

  Pazar g�n� 30 b�y�k�ehirde 316 aday b�y�k�ehir belediye ba�kan�, di�er 51 il ve 922 il�e ve 386 beldede ise 7 bin 954 aday ise belediye ba�kan� olabilmek i�in yar��acak. Se�imler sonunda 30'u b�y�k�ehir belediyesinde olmak �zere, toplam 1389 aday, 5 y�ll���na ba�kan se�ilecek.

  �STANBUL B�Y�K�EH�R ���N 24 BA�IMSIZ ADAY

  Yerel se�imlere 8 bin 270 adaydan 630'u, ba��ms�z olarak girecek. Bu adaylardan 71'i b�y�k�ehir belediye ba�kan� olabilmek i�in yar��acak. �stanbul B�y�k�ehir Belediye Ba�kanl��� en �ok ba��ms�z aday say�s�yla dikkat �ekti. �stanbul'da 24, Ankara ve Diyarbak�r'da 5, �zmir'de ise ba��ms�z 4 aday b�y�k�ehir belediye ba�kanl���na talip.

  17 VEK�L, BA�KANLIK ���N YARI�ACAK

  31 Mart Mahalli �dareler Genel Se�imleri�nde 17 milletvekili belediye ba�kan� olmak i�in yar��acak. Se�imlerde AK Parti'den 3, CHP'den 5, HDP'den 6, �Y� Parti'den 2, ba��ms�z olarak da 1 milletvekili aday oldu.

  AK Parti'de, TBMM Ba�kanl��� g�revini b�rakan Binali Y�ld�r�m, �stanbul; �evre ve �ehircilik eski Bakan� Mehmet �zhaseki, Ankara; Ayd�n Milletvekili Mustafa Sava� da Ayd�n'dan aday oldu.

  CHP'de ise Milletvekili Tanju �zcan se�im b�lgesi Bolu; Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan H�rriyet, �zmit; Bursa Milletvekili Erkan Ayd�n, Bursa'n�n merkez Osmangazi il�esi; Osmangazi Milletvekili Ali �ztun�, Osmangazi ve Ordu Milletvekili Mustafa Ad�g�zel de Ordu'da belediye ba�kanl��� i�in aday oldu.

  Yazı kaynağı : www.aksam.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap