Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  oruç ne zaman açılır akşam ezanıyla mı

  1 ziyaretçi

  oruç ne zaman açılır akşam ezanıyla mı bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Orucun zamanı hangi vakitler arasındadır?

  İstanbul İftar Vakti (İmsakiye) - İftar Saati 2023, Diyanet Sahur Saatleri, İmsak, Teravih Saat Kaçta Başlıyor?

  Oruç, Müslümanlar için farz olan ibadetlerden bir tanesidir. Ayrıca İslam'ın beş şartından bir tanesi oruç tutmaktır. Oruç ibadetinin kısaca tanımı; Gün ağarmaya başladığı andan itibaren akşam ezanının okunduğu güneş batış zamanına kadar, hiç bir şey yemeden durmak, bir şeyler içmemek ve en önemlisi kötülüklerden uzak durmaktır. Oruç, Müslümanlar için farz olan ibadetlerden bir tanesidir. Ayrıca İslam'ın beş şartından bir tanesi oruç tutmaktır. Oruç ibadetinin kısaca tanımı; Gün ağarmaya başladığı andan itibaren akşam ezanının okunduğu güneş batış zamanına kadar, hiç bir şey yemeden durmak, bir şeyler içmemek ve en önemlisi kötülüklerden uzak durmaktır.

  Oruç tutarken dikkat edilecek şeyler için orucu bozan şeyler için sayfasına gidebilirsiniz.

  Sahur nedir?

  Sahur kelimesi zaman zaman "Seher" olarak ta kullanılmaktadır. "Seher" aslında Arapça bir kelimedir. Türkiye'de ise daha çok "Sahur" kelimesi kullanılmaktadır.

  Sahur, oruç tutan kişilerin imsak vaktine girmeden önce yediği yemeğe denmektedir. Sahur yemeği, imsak vakti ezanı okunması ile birlikte son bulmaktadır. Ramazan ayı dışında bu vakit sabah ezanı vaktidir. Bu yüzden; sahur vakti ne zaman başlıyor, sahur ne zaman bitiyor gibi ramazan ayının sahur saatleri ile ilgili sorularınız varsa sabah namazı saatleri de sizlere aynı sorunun yanıtını vermiş olacaktır.

  2023 Ramazan İmsakiyesi isimli bir önceki sayfamızdan hem sabah ezanı saati ile sahur vakitleri hakkında bilgi alabilirsiniz.

  İftar nedir?

  Arapça bir kelime olan İftar kelimesi; "oruç açma, oruç açma vakti, oruç bozma" gibi anlamlara gelmektedir. Oruç tutan insanların saatlerce tuttuğu orucunu açacağı vakte iftar vakti ya da iftar saati denmektedir. İftar vakti, İslam dininde duaların kabul olduğu ve büyük önem arz eden önemli bir vakittir. İftar saatleri bölgeden bölgeye farklılık gösterse de bu vakitlerde her yerde benzeri duygular yaşanmaktadır.

  Ülkeden ülkeye, şehirden şehre ve ilçeden ilçeye fark eden iftar saatleri zamanlarına ramazan ayı boyunca imsakiye sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

  İl il iftar ve sahur vakitlerini güncel olarak hemen sayfanın üstünde bulunan vakit alanından takip edebileceğiniz gibi, aylık iftar saatleri bilgisi için ise bir önceki 2023 imsakiye sayfamıza gidebilirsiniz. Ayrıca ilgili sayfadan "akşam ezanı saat kaçta okunuyor, oruç saat kaçta açılıyor, iftara ne kadar zaman kaldı, oruç ne zaman bitiyor" gibi soruların yanıtlarını alabilirsiniz.

  Yazı kaynağı : www.hurriyet.com.tr

  Oru� tutanlar ak�am ezan�n�n okunmas�n� bekliyor

  Oru� tutanlar ak�am ezan�n�n okunmas�n� bekliyor

  27.05.2017 cumartesi g�n� t�m islam alemi Ramazan'a ba�layacak. Peki �msakiye 2017 Diyanet takvimine g�re bu y�l ka� saat oru�lu kalaca��z? �stanbul, Ankara ve �zmir ba�ta olmak �zere illerin iftar saatleri ile sahur vakitleri dikkate al�nd���nda bu y�l bizleri hayli uzun saatler bekliyor.

  ORU� NED�R?

  �msak vaktinden iftar vaktine kadar yemek, i�mek ve cins� m�nasebetten uzak durmak demektir. �msak vakti, ba�ka bir deyi�le oru� yasaklar�n�n ba�lama vakti, fecr-i s�dik, yani tan yerinin a�armas�d�r. Bununla yats� namaz�n�n vakti ��km��, Sabah namaz�n�n vakti girmi� olur. Bu vakit ayni zamanda sahurun sona erip, orucun ba�lad��� vakittir. �ftar vakti ise, oru� yasaklar�n�n sona erdi�i, g�nesin batma vaktidir. Bu vakitle birlikte aksam namaz�n�n vakti girmi� olur.

  Ak�ll�, bulu� �a��na eri�mi� M�sl�man'�n Ramazan orucunu tutmas� farzd�r. Ancak oru� tutamayacak kadar hasta olanlar ile yolculukta bulunanlar oru� tutmayabilirler. Hastalar iyile�tiklerinden, yolcular da memleketlerine d�nd�kten sonra tutmad�klar� oru�lar� kaza ederler. Hasta olan ki�inin iyile�me ihtimali yoksa tutmad��� her g�n i�in bir fidye verir; yani bir fakiri bir g�n doyurur. Hayiz ve nifas halindeki kad�nlar, bu g�nlerinde oru� tutmay�p daha sonra g�n�ne g�n kaza ederler.

  Ramazan orucunu kasten ve isteyerek bozan ki�i, bozdu�u orucu kaza eder ve kefaret �der. Orucun kefareti, iki ay �st �ste oru� tutmak, buna g�c� yetmezse 60 fakiri doyurmakt�r. Adak oru�lar�n tutulmas� ile bozulan nafile oru�lar�n kaza edilmesi vaciptir. Bunlar�n d���nda kalan ve mekruh olmayan oru�lar ise nafile oru�lard�r.

  Ramazan Bayram�n�n birinci g�n� ile Kurban Bayram�n�n d�rt g�n�nde oru� tutmak tahrimen mekruhtur. Muharrem ayinin sadece onuncu g�n�nde, yaln�z cuma veya cumartesi g�nlerinde oru� tutmak, y�l�n tamam�n� oru�lu ge�irmek ve aksam iftar etmeksizin birle�tirerek oru� tutmak ise tenzihen mekruhtur.

  SAHUR NED�R?

  Oru� tutacak ki�ilerin imsak vaktinden �nce gece yedikleri yeme�e sahur denir. Sahur oruca dayanma g�c� verdi�inden, sahura kalkmak m�stehaptir. Hz. Peygamber, "Sahur yiyiniz; ��nk� sahurda bereket vard�r." buyurmu�tur (Buh�r�, Savm, 20; M�slim, Siyam, 9). �ftarda acele etmek, sahuru geciktirmek s�nnettir. Ayr�ca sahur vakti, dualar�n makbul oldu�u vakitlerden biridir

  �MSAK NED�R?

  S�zl�kte "kendini tutmak, engellemek, el �ekme, geri durma" anlamlar�na gelen ims�k, din� bir kavram olarak, imsak vaktinden, iftar vaktine kadar yemeden, i�meden, cins� m�nasebetten ve di�er orucu bozan �eylerden uzak durmak, el �ekmek demektir. �msak�n z�tt� iftard�r.

  �sl�m'�n temel esaslar�ndan biri olan orucun, tek r�kn� ims�kt�r. Kur'�n-� Kerim'de, "Art�k (Ramazan gecelerinde) onlara yakla��n ve Allah'�n sizin i�in takdir ettiklerini isteyin. Sabah�n beyaz ipli�i (ayd�nl���), siyah ipli�inden (karanl���ndan) ay�rt edilinceye kadar yiyin, i�in, sonra ak�ama kadar orucu tamamlay�n." buyurulmaktad�r (Bakara, 2/187). �msak vakti, ba�ka bir deyi�le oru� yasaklar�n�n ba�lama vakti, fecr-i s�d�k, yani tan yerinin a�armas�d�r. Bununla yats� namaz�n�n vakti ��km��, sabah namaz�n�n vakti girmi� olur. Bu vakit ayn� zamanda sahurun sona erip, orucun ba�lad��� vakittir. �ftar vakti ise, oru� yasaklar�n�n sona erdi�i, g�ne�in batma vaktidir. Bu vakitle birlikte ak�am namaz�n�n vakti girmi� olur. G�nd�z ve gecenin tam olarak te�ekk�l etmedi�i yerlerde, imsak ve iftar vakitleri, buralara en yak�n normal b�lgelere g�re belirlenir.

  Yazı kaynağı : www.aksam.com.tr

  İftarı geciktirmek caiz mi? - Dinimiz İslam

  İftarı geciktirmek caiz mi? - Dinimiz İslam

  Sual: Bir iş sebebiyle iftarı ne kadar geciktirmek caiz olur?
  CEVAP
  Akşam vaktinin girdiği kesin olarak biliniyorsa, önce hurma, su gibi bir şey ile oruç açılır sonra namaz kılınır. Yemeği tezce yiyip sonra namaz kılmak da caizdir. Ancak iftar sofrasında çeşitli yemekler olduğu için, akşam namazı gecikebilir. Namaz mekruh vakte kalabilir. Bu bakımdan önce namazı kılmak ve sonra yavaş yavaş yemeği yemek daha uygun olur. Vaktin girdiği kesin belli değilse, önce namazı kılmak gerekir. Daha sonra vaktin girmediği anlaşılırsa, namazı iade etmek mümkündür. Fakat vakit girmeden oruç açılırsa, oruç bozulmuş olur. Telafisi de mümkün olmaz. Vaktin girdiği kesin biliniyorsa, önce orucu açıp, namaz kıldıktan sonra yemeği yemelidir.

  Hadis-i şerifte, (İftarda acele edin) buyuruldu. (Hakim) Acelenin son vaktinin, muteber kitaplarda, yıldızlar görününceye kadar olduğu bildiriliyor. Bu da takriben akşam vakti girdikten yarım saat sonradır. Hadis-i şerifte, (Yıldızlar görünmeden iftar eden, sünnetimle amel etmiş olur) buyuruldu. (İbni Hibban)

  İftar duaları
  Sual: İftar açarken hangi dua okunur?
  CEVAP
  İftardan önce, Euzü ve Besmele çekilip, (Allahümme yâ vâsi'al-mağfireh iğfirlî ve li-vâlideyye ve li-üstâziyye ve lil-müminîne vel müminât yevme yekûmülhisâb) denir. Mânâsı şöyledir: (Ey mağfireti çok geniş olan Allah'ım! Kıyamet günü hesaba çekilirken, beni, ana babamı, hocamı, erkek ve kadın bütün müminleri affet!)

  Bir iki lokma yedikten sonra, (Zehebezzama' vebtelletil urûk ve sebe-tel-ecr inşâallahü teâlâ) denir ve yemeğe başlanır. Bu iftar duasının mânâsı ise şöyledir: (Açlık bitti. Damarlarımızın suya kavuşma vakti geldi. İnşallah sevab hâsıl oldu.)

  Ramazanda, şöyle dua da edilir:
  Ya Rabbi, Ramazan-ı şerifin şefaatine nail eyle! Ramazan-ı şerifte af ve mağfiret eylediğin ve Cehennemden azat eylediğin kulların arasına bizleri de dahil eyle!

  Akşam namazını geciktirmemeli
  Sual
  : Önemli bir iftar davetine gidince, akşamın farzını veya sünnetini, yemekten sonra kılmak caiz olur mu?
  CEVAP
  Vaktin girdiği kesin belliyse, önce orucu açıp, sonra akşam namazını kılmalı, sonra yemek yemeli. Namazı mekruh vakte bırakmamalıdır. Akşam namazını, yıldızlar görününceye kadar, [yaklaşık yarım saat] geciktirmemeli. Son sünneti olan namazlarda, farzdan sonra son sünneti hemen kılmamak da mekruhtur. İftarı bahane ederek, bir mecburiyet olmadan akşamın sünnetini terk etmek caiz olmaz.

  Sual: İftarda acele etmeli deniyor. Bu aceleden maksat nedir, ne yapılır ve nasıl hareket edilirse acele edilmiş olur?
  Cevap: İftarı acele etmek ve sahuru, fecrin ağarmasından önce olmak şartı ile geciktirmek sünnettir. Resulullah efendimiz, bu iki sünneti yapmaya çok dikkat ederdi. Dürer’de deniyor ki:
  “Seher vaktinde yenilen yemeğe sahur denir. Seher vakti, gecenin son altıda biridir.”

  Sahuru geciktirmek ve iftarı çabuk yapmak, insanın aczini gösterdiği için sünnet olmuştur. İbadet, acz ve ihtiyacı göstermek demektir. Nûr-ül-îzâh kitabında;
  “Bulutsuz gecelerde iftarı çabuk yapmak müstehabdır” deniyor. Bu kitabın şerhinde de;
  “Bulutlu gecelerde orucun bozulmasından korunmak için, ihtiyatlı davranmalı yani iftarı biraz geciktirmelidir. Yıldızlar görünmeden önce iftar eden, acele etmiş olur” denilmektedir. Tahtâvîde ise;
  “Orucu namazdan önce bozmak müstehabdır. Bahr kitabında ve ibni Âbidînde denildiği gibi, iftarda acele etmek, yıldızlar görülmeden önce, iftar etmek demektir” denilmektedir. Akşam namazını da, bu vakitte, yani erken kılmak müstehabdır. Güneşin battığı iyi anlaşılınca, önce Euzü ve Besmele okuyup;
  (Allahümme yâ vâsi'al-magfireh igfirlî ve li-vâlideyye ve li-üstâziyye ve lil-müminîne vel müminât yevme yekûmülhisâb) denir. Bir iki lokma iftarlık yiyip;
  (Zehebezzamâ vebtelletil-urûk ve sebe-tel-ecr inşâallahü teâlâ) denir ve yemeğe başlanır. Hurma veya su, zeytin yahut tuz ile iftar edilir. Sonra, camide veya evde, cemaatle akşam namazı kılınır. Bundan sonra, akşam yemeği yenir. Sofrada yemekleri yemek, bilhassa Ramazanda uzun süreceğinden, akşam namazının erken kılınması ve yemeğin, acele etmeyerek, rahat yenmesi için, az bir şeyle iftar edip, yemeği duadan ve namazdan sonra yemelidir. Böylece, oruç erken bozulmuş, namaz da erken kılınmış olur. Yukarıdaki iftar duasının manası;
  “Açlık zamanı bitti. Damarlarımızın suya kavuşması vakti geldi. İnşallah sevap hasıl oldu” demektir.

  Namazdan sonra iftar etmek
  Sual: Orucu kurtarmak için akşam namazını önce kılıp sonra iftar edilmesinin mahzuru olur mu?
  Cevap:
  İftarı akşam namazından önce yapmak müstehab ise de, bir ibadeti bozmak şüphesinden kurtarmak için müstehab terk edilmelidir. Önce akşam namazını kılmalı, sonra iftar etmelidir. Böylece iftar yine, yıldızlar görünmeden önce olur. Yani acele edilmiş olur ve oruç, bozulmak tehlikesinden kurtulur. Akşam namazını vakti çıkmadan, tekrar kılmak mümkündür. Takvim, saat, kandil, top ve ezan yanlış olunca, oruç kurtulmaz. İbni Âbidîn, namaz vakitlerini anlatırken buyuruyor ki:
  “İftar etmek için, güneşin battığını iki adil Müslümanın haber vermesi lazımdır. Haber veren bir kişi olursa da, beis yoktur.”

  Görülüyor ki, takvimi hazırlayanın ve iftar topu atanın, ezan okuyanın adil olmaları lazımdır. Adil demek, büyük günah işlemeyen ve küçük günaha alışık olmayan demektir. Bunun için, Ramazanın, bayramın ve hac zamanının gelmesini, iftar ve namaz vakitlerini anlamakta ve bütün din işlerinde, itikadı ve ameli bozuk olanların sözlerine uymak caiz değildir.

  Yazı kaynağı : dinimizislam.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap