Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  ortodoks istikrar politikaları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır

  1 ziyaretçi

  ortodoks istikrar politikaları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır bilgi90'dan bulabilirsiniz

  T�rkiye ekonomisi dersi(Tek ba�l�k) - 69. sayfa - Memurlar.Net - Forum

  �N�TE ? 9

  1. Bir ekonomide fiyatlar genel seviyesinin normalin �zerinde devaml� olarak artmas� ve dolay�s�yla �lke paras�n�n yurti�i de�erinin d��mesine ne ad verilir?

  A) Deval�asyon

  B) Reval�asyon

  C) Enflasyon

  D) Stagflasyon

  E) Deflasyon

  2. Bir ekonomide enflasyondan s�z edilebilmesi i�in a�a��dakilerden hangisinin olmas� gerekir?

  A) Eksik istihdam�n

  B) Fiyatlar�n d��mesinin

  C) Faiz oranlar�n�n kar��l�k oranlar�n�n d���r�lmesi nedeniyle d��mesinin

  D) Fiyat istikrar�n�n bozulmas� yani fiyatlar genel seviyesinin normalin �zerinde devaml� artmas�n�n

  E) Ekonomik istikrar�n bozulmas�n�n

  3. G�n�m�z geli�mi� �lkeleri i�in ��ta olarak kabul edilen y�ll�k enflasyon art�� oranlar� y�zde olarak a�a��dakilerden hangisinde birlikte ve do�ru olarak verilmi�tir?

  A) 1-3

  B) 2-3

  C) 3-4

  D) 1-2

  E) 2-4

  4. Enflasyon T�rkiye?de cumhuriyet tarihinin rekorunu hangi y�lda k�rm��t�r?

  A) 1970 B) 1980 C) 2004 D) 2010 E) 1994

  5. Bir ekonomide ekonomik birimlerin yat�r�m, t�ketim ve tasarrufa y�nelik kararlar�nda dikkate almaya gerek duymad�klar� �l��de d���k bir enflasyon oran� varsa, o ekonomi i�in a�a��dakilerden hangisi do�rudur?

  A) Fiyat istikrar� vard�r

  B) Tam istihdam vard�r

  C) Tam rekabet ko�ullar� vard�r

  D) Eksik istihdam vard�r

  E) Deflasyonist bir ortam vard�r

  6. Fiyat istikrar�na sahip �lkelerin y�ll�k enflasyon oranlar�n�n alt ve �st y�zdeleri a�a��dakilerden hangisinde s�ras�yla ve birlikte verilmi�tir?

  A) %1-%3

  B) %2-%2,5

  C) %3-%4

  D) %3,5-%5

  E) %4-%6

  7. Fiyat istikrar� d���k enflasyon oran�na ula�man�n yan� s�ra a�a��dakilerden hangisini de kapsar?

  A) Tam istihdam�

  B) D���k enflasyonun s�rd�r�lmesini

  C) Faiz oranlar�n�n d���r�lmesini

  D) Defl�syonun �nlenmesini

  E) ��sizli�in azalt�lmas�n�

  8. A�a��dakilerden hangisi fiyat istikrar�n�n sa�lanamamas� durumunda ekonomide kar��la��lan sorunlardan biri de�ildir?

  A) Yat�r�m ve t�ketim kararlar� al�n�rken fiyat de�i�meleri kolayl�kla ay�rt edilememekte ve sa�l�kl� karar alabilmek i�in gerekli ve yeterli bilgiye sahip olunamamaktad�r.

  B) Mali piyasalar�n verimli mali arac�l�k yapma yeteneklerini azaltmaktad�r.

  C) Enflasyon ortam�n�n yaratt��� belirsizlik sebebiyle k�sa vadeli getiri oranlar�na ek olarak risk primi talep edildi�inden reel faiz oranlar� d��mektedir.

  D) Uygulanan politikalara g�vensizlik yaratmakta ve h�k�metlerin kapsaml� ekonomik programlar uygulamalar�n� engellemektedir.

  E) Uluslar aras� piyasalarda ekonominin rekabet g�c�n� azaltmakta ve sermaye piyasalar�na eri�imi k�s�tlamaktad�r.

  9. A�a��dakilerden hangisi ekonomide enflasyonu etkileyen temel fakt�rlerden biri de�ildir?

  A) D�viz kurlar�

  B) Bekleyi�ler

  C) Kamu hizmetleri

  D) �retim a����

  E) Uluslar aras� piyasalardaki petrol fiyatlar�

  10. A�a��dakilerden hangisi enflasyonla m�cadelede h�k�metlerin, enflasyon �zerinde belirleyici olan de�i�kenlerin mevcut ve gelecek d�nemde dikkate alaca�� hareketlerden biri de�ildir?

  A) Kamu fiyatlar�

  B) �cretler, istihdam ve i�g�c� birim maliyetleri

  C) Maliye politikas� g�stergeleri

  D) Artan f�rsat maliyeti

  E) D�viz kuru ve �demeler dengesi geli�meleri

  11. Ekonomik istikrar�n sa�lanabilmesinin temel �art� a�a��dakilerden hangisidir?

  A) Tam istihdam

  B) Fiyat istikrar�

  C) Makroekonomik denge

  D) Konjonkt�rel denge

  E) Faiz fiyat e�itli�i

  12. Fiyatlar genel seviyesinin �ok h�zl� artt��� enflasyon t�r�ne ne ad verilir?

  A) Il�ml� enflasyon

  B) S�r�nen enflasyon

  C) Konjonkt�rel enflasyon

  D) Fiyat enflasyonu

  E) Hiper enflasyon

  13. A�a��dakilerden hangisi enflasyonist d�nemlerde �lkelerde ortaya ��kan sonu�lar ile ilgili yanl�� bir ifadedir?

  A) Toplumun belli bir kesiminin geliri, fiyat art��lar�ndan �ok daha fazla artarken �zellikle sermaye ve giri�imci gelirleri fiyat art��lar�n�n gerisinde kal�r.

  B) Enflasyon h�z� ticaret yap�lan �lkelerden daha fazlaysa �lke mallar� yabanc�lara pahal� gelece�i i�in ihracat azal�r.

  C) Turizm ve i��i d�viz gelirleri ile yabanc� sermaye giri�i d��er.

  D) �lke paras� de�er kaybeder ve ulusal paradan ka��� ba�lar.

  E) D�� dengeyi olumsuz y�nde etkiler.

  14. Ekonomide yabanc� paralar�n etkinli�inin artmas�na ne ad verilir?

  A) Monetizasyon

  B) Kapitalizasyon

  C) Dolarizasyon

  D) Enflasyon

  E) Defl�syon

  15. A�a��dakilerden hangisi en �ok g�r�len enflasyondur?

  A) Maliyet art���ndan kaynaklanan enflasyon

  B) Faiz oranlar�n�n art���ndan kaynaklanan enflasyon

  C) ��sizli�in azalmas�ndan kaynaklanan enflasyon

  D) Konjonkt�rel dalgalanmalardan kaynaklanan enflasyon

  E) Talep art���ndan kaynaklanan enflasyon

  16. Ekonomide harcamalar ve ihracat toplam�n�n �retim ve ithalat� a�mas� durumunda ortaya ��kan enflasyon a�a��dakilerden hangisidir?

  A) Maliyet enflasyonu

  B) Faiz enflasyonu

  C) ��sizli�in azalmas�ndan kaynaklanan enflasyon

  D) Talep enflasyonu

  E) Konjonkt�rel enflasyon

  17. D�nya �lkelerinde enflasyon ile ilgili olarak a�a��daki ifadelerden hangisi yanl��t�r?

  A) Geli�me yolundaki �lkeler, sanayile�mi� �lkeler gibi homojen bir yap�da de�ildirler.

  B) S�k� para ve kredi politikalar�, Beyaz Rusya, Bulgaristan, Romanya ve Ukrayna?da ayl�k enflasyon oran�n� tek haneli rakamlara indirmede etkili olmu�tur.

  C) �srail?de 1982-1985?li y�llarda �� haneli olan enflasyon oran�, uygulanan istikrar program� sonucunda 1991-2000 d�neminde %9,5?e inmi�tir.

  D) D�nya ekonomisinde 2008 y�l�n�n ikinci yar�s�ndan sonra talep ve maliyet ko�ullar�n�n yaratt��� yukar� y�nl� bask� sonucu enflasyon h�zl� bir y�kseli� g�stermi�tir.

  E) Brezilya?da 1 Temmuz 1994 tarihinde yeni para biriminin kullan�m�na ba�lanmas� ve istikrar program�n�n ba�ar�s�yla ayl�k enflasyon %1,5?e gerilemi�tir.

  18. D�nya �lkelerinde enflasyon ile ilgili olarak a�a��daki ifadelerden hangisi yanl��t�r?

  A) Geli�me yolunda olan �lkelerde ortalama enflasyon oranlar� artma e�ilimindedir.

  B) Latin Amerika �lkelerinden Arjantin, �ili ve Peru?da uygulanan istikrar programlar�, enflasyonu a�a�� �ekmede ba�ar�l� olurken Brezilya?da t�ketici fiyatlar� %2000?in �zerine ��km��t�r.

  C) 2008 y�l�n�n ikinci yar�s�ndan sonra talep ve maliyet ko�ullar�n�n yaratt��� a�a�� y�nl� bask� sonucu h�zl� bir d���� g�steren enflasyon, 2009 y�l�n�n A�ustos ay�ndan itibaren yukar� y�nl� hareket etmeye ba�lam��t�r.

  D) 2009 y�l�n�n Kas�m ay�nda �ekirdek enflasyon oranlar� geli�mi� �lkelerde %1 civar�nda seyrederken geli�me yolunda olan �lkelerde yakla��k %2 d�zeyindedir.

  E) Ocak ay�nda 2010 y�l� enflasyon beklentileri ekim ay�na g�re ABD, Latin Amerika ve Asya Pasifik �lkeleri i�in yukar� y�nl�, Do�u Avrupa �lkeleri i�in a�a�� y�nl� iken Euro b�lgesi i�in de�i�memi�tir.

  19. Ekonomide �ok say�da mal ve hizmetin zaman i�indeki fiyat hareketlerini sa�l�kl� bir �ekilde de�erlendirebilmek i�in bu hareketleri tek bir seri halinde d�zenlemek gerekir.

  Buna g�re a�a��dakilerden hangisi bu serileri ifade eder?

  A) Zaman serileri

  B) Bile�ik (sentetik) endeks

  C) Model endeksi

  D) Parametre

  E) De�i�ken endeksi

  20. A�a��dakilerden hangisi bile�ik fiyat endeksleri, �e�itli fiyatlara, baz� mal ve hizmetlerin al�c�lar bak�m�ndan �nemini yans�tan tart� ve a��rl�klar verilerek yans�t�ld���nda bulunan endekstir?

  A) A��rl�kl� serileri

  B) Bile�ik (sentetik) endeks

  C) Tart�l� fiyat endeksleri

  D) Parametre

  E) De�i�ken endeksi

  21.

  I. Laspeyres (sabit tart�l� endeksler)

  II. Harmonized (harmonik tart�l� endeksler)

  III. Paasche (de�i�ik tart�l� endeksler)

  Yukar�dakilerden hangisi tart�l� fiyat endekslerinden biridir?

  A) Yaln�z I

  B) I ve II

  C) II ve III

  D) I ve III

  E) I, II ve III

  22.

  I. Endekse girecek mal ve hizmetlerin iyi se�ilmesi

  II. Fiyat hareketleri �zellik g�steren t�m gruplar�n endekse al�nmas�

  III. Mal ve hizmetin zaman i�indeki fiyat hareketlerinin sa�l�kl� de�erlendirilmesi

  Yukar�dakilerden hangisi fiyat endekslerinde dikkate al�nmas� gerekenlerden biridir?

  A) Yaln�z I

  B) I ve II

  C) II ve III

  D) I ve III

  E) I, II ve III

  23. Laspeyres form�l�ne g�re hesaplanan endeks 1938 y�l� baz al�narak hangi y�ldan itibaren yay�nlanm��t�r?

  A) 1938 B) 1948 C) 1953 D) 1942 E) 1963

  24. Hazine D�� Ticaret M�ste�arl��� (HDTM) endeksi hangi y�ldan sonra yay�ndan kald�r�lm��t�r?

  A) 1927 B) 1988 C) 1953 D) 1942 E) 1963

  25. �TO endeksi i�in ilk �al��ma hangi y�lda ba�lam��t�r?

  A) 1927 B) 1988 C) 1953 D) 1942 E) 1963

  26. A�a��dakilerden hangisi Toptan E�ya Fiyat Endeksi (TEFE) ile ilgili yanl�� bir ifadedir?

  A) TEFE, d�rt ana sekt�r (tar�m, avc�l�k ve ormanc�l�k; madencilik ve ta� ocak��l���; imalat sanayi; elektrik, do�algaz, su) ve t�m grup i�in derlenmektedir.

  B) Endeks ulusald�r, 678 madde ve ulusal �retim payla��m�nda �nemli paylara sahip 1300 firmay� kapsamaktad�r.

  C) �hracat de�eri mallar�n toplam de�erinden ��kar�lm�� ve ithalat kapsama al�nm��t�r.

  D) Mallar�n fiyatlar� (sebzeler, meyveler ve bal�klar hari�) her ay�n 5. 15. ve 25. g�nlerinde daha �nceden �rnekleme yoluyla belirlenen kurulu�lardan de�erlenmektedir.

  E) Fiyatlar pe�in de�erlerdir, katma de�er vergisi dahil edilmi�tir ve 2005 y�l� ocak ay�ndan itibaren 4 ana sekt�r ve alt sekt�rler i�in endeks hesaplanmaktad�r

  .

  27. A�a��dakilerden hangisi �retici Fiyat Endeksi (�FE) ile ilgili yanl�� bir ifadedir?

  A) �FE, KDV vb. vergilerle birlikte, yurti�i pe�in �retici sat�� fiyat� �zerinden hesaplanmaktad�r.

  B) D�E, 2005 y�l� ba��nda enflasyon sepetini yeniden d�zenlemi�tir.

  C) T��K?in yeni endeksi ile enflasyon 2005 y�l�ndan itibaren yeni bir sepete g�re a��klanmaya ba�lam��t�r ve yeni endeks hesaplamas�n� ?zincirleme endekse? g�re yapacakt�r.

  D) �FE?de mal baz�nda hesaplama yap�l�r ve sanayi mallar� a��rl�kl�d�r.

  E) Kendi i�inde sekt�r (tar�, madencilik, imalat ve enerji) ve kamu �zel ayr�mlar� vard�r ve ekonomi ve i� d�nyas� a��s�ndan �nem ta��r.

  28. Ortalama fiyatlar�n daha do�ru olarak hesaplanmas� ve t�ketim i�erisinde pay� artan maddelerin gecikmeden istatistiklere eklenmesini m�mk�n k�lan fiyat endeksi a�a��dakilerden hangisidir?

  A) �FE

  B) T�FE

  C) Laspeyres fiyat endeksi

  D) AB uyumlu fiyat endeksi

  E) Paasche fiyat endeksi

  29. A�a��dakilerden hangisi Merkez Bankas�?n�n temel amac�d�r?

  A) Fiyat istikrar�n� sa�lamak

  B) Ekonomik istikrar� sa�lamak

  C) Sosyal istikrar� sa�lamak

  D) Siyasi istikrar� sa�lamak

  E) Toplumsal istikrar� sa�lamak

  30. T�rkiye ekonomisinde temel hedeflerden biri, enflasyon oran�n� kal�c� bir �ekilde d���rerek AB �lkelerinde ger�ekle�en seviyelere yakla�t�rmakt�r.

  Bu ama�la T�rkiye a�a��daki politikalardan hangisine ge�ilmesi i�in May�s 2001 tarihinde Merkez Bankas� yasas�nda gerekli d�zenlemeleri yaparak fiyat istikrar�n�n sa�lanmas� bankan�n temel g�revi olarak belirlenmi�tir?

  A) Enflasyonla m�cadele

  B) Enflasyonu �nleme

  C) Enflasyon hedeflemesi

  D) Enflasyon

  E) Enflasyonu azaltma

  31. Enflasyon hedeflemesine ge�ilmesi ve uygulamada ba�ar�ya ula��lmas� i�in a�a��dakilerden hangisi ekonomide ger�ekle�mesi gereken �artlardan biri de�ildir?

  A) Dalgal� kur rejimi �er�evesinde d�viz kurlar�nda istikrar�n olu�mas� ve b�ylece kur ile enflasyon aras�ndaki ba��n zay�flamas�.

  B) Finansal disiplinin s�rd�r�lmesi, bankac�l�k sisteminin g��lendirilmesi.

  C) Kamu kesiminde etkinlik ve verimlili�i artt�r�c� yap�sal reformlar�n tamamlanmas�, finansal derinle�menin sa�lanmas�.

  D) �cret ve fiyat belirleme s�re�lerinde geriye d�n�k endeksleme al��kanl���n�n devam� sa�lamak.

  E) S�k� maliye politikas�n�n s�rd�r�lmesi ve programlanan yap�sal reformlar�n ger�ekle�tirilmesi.

  32. A�a��dakilerden hangisi enflasyonla m�cadelede 2000 y�l�ndan itibaren at�lan �nemli ad�mlarla ilgili yanl�� bir ifadedir?

  A) Kamu kesimi maa� ve �cretleri hedef alan enflasyon oran�na g�re belirleme politikas� uygulamaya konulmu�tur.

  B) Yap�sal reformlar enflasyonun kal�c� olarak a�a��ya �ekilmesi, enflasyonist beklentilerin azalt�lmas� ve b�ylece enflasyondaki kat�l���n ortadan kald�r�lmas� a��s�ndan �ok �nemlidir.

  C) Kamu harcama reformu, b�t�e d��� fonlar�n kapat�lmas�, kamu ihale yasas�ndaki de�i�iklikler gibi yasal d�zenlemelerle mali disiplin sa�lanarak kamunun ekonomideki a��rl���n�n azalt�lmas� ve b�ylece piyasa �artlar�n�n egemen hale gelmesi ama�lanmaktad�r.

  D) Enerji ve telekom�nikasyon alan�nda ��kar�lan yasalar ve olu�turulan d�zenleyici kurumlar, �eker ve t�t�n piyasas� yasalar�, ekonomide bu alanlarda olu�an oligopolistik yap�n�n ortadan kald�r�larak rekabetin g��lendirilmesi ve piyasa �artlar�na ge�ilmesi yolunda ad�mlar at�lm��t�r.

  E) 2001 ve 2002 y�llar�nda at�lan ad�mlar, enflasyonun indirilmesinde herhangi bir etki sa�lamam��t�r.

  33. T�rkiye?de fiyat istikrar� amac�na ula�mak i�in kullan�lacak ara�lar�n se�imi ve uygulama �artlar� a�a��dakilerden hangisine b�rak�lm��t�r?

  A) Hazine m�ste�arl���

  B) Merkez Bankas�

  C) DPT

  D) T��K

  E) D�E

  34. Merkez Bankas� enflasyonu d���rmek ve fiyat istikrar�n� sa�layabilmek amac�yla hangi tarihten itibaren �rt�k enflasyon hedeflemesi rejimini uygulamaya sokmu�tur?

  A) 2005 B) 2001 C) 1999 D) 2000 E) 2006

  35. A�a��dakilerden hangisi �rt�k enflasyon hedeflemesi rejiminin unsurlar�ndan biri de�ildir?

  A) Kurumsalla�ma

  B) Teknik kapasite

  C) Denetim

  D) Saydaml�k

  E) Hesap verilebilirlik

  36. Hangi y�lda yap�lan para reformu ile TL?den alt� s�f�r at�lm��t�r?

  A) 2005 B) 2001 C) 1999 D) 2000 E) 2006

  37. T�rkiye?de toplum taraf�ndan kolayl�kla anla��lmas� bak�m�ndan ve g�nl�k ya�am maliyetini iyi �l�en bir g�sterge oldu�u i�in a�a��dakilerden hangisi enflasyon hedeflemesidir?

  A) �FE

  B) T�FE

  C) Laspeyres fiyat endeksi

  D) AB uyumlu fiyat endeksi

  E) Paasche fiyat endeksi

  38. Mart 2010 itibariyle y�ll�k enflasyon y�zde ka� olarak ger�ekle�mi�tir?

  A) 9,56 B) 8,5 C) 5 D) 4 E) 7,53

  39. Enflasyon hedeflemesinde karar alma mekanizmas� �lkelere g�re de�i�mektedir.

  Buna g�re a�a��dakilerden hangisi yanl�� bir ifadedir?

  A) Baz� �lkelerde k�sa vadeli faiz oranlar�na ili�kin kararlar para politikas� kurulu ve Merkez Bankas� Y�netim Kurulu taraf�ndan onaylanarak al�nmaktad�r.

  B) Baz� �lkelerde merkez bankas� ba�kan� bu konuda yetkilidir.

  C) Faiz kararlar�n�n al�naca�� tarihler enflasyon hedeflemesi rejimi uygulayan �lkelerin t�m�nde �nceden kamuoyuna duyurulur.

  D) Al�nan kararlar baz� �lkelerde toplant�n�n hemen ard�ndan, baz�lar�nda bir sonraki i� g�n�nde kamuoyuna ilan edilmektedir.

  E) Faiz kararlar� �lkelerin �o�unda �� ayda bir al�n�r.

  40. T�rkiye enflasyonla hangi y�llarda tan��m��t�r?

  A) 1769 B) 1843 C) 1950 D) 1990 E) 1927

  41. A�a��dakilerden hangisi T�rkiye?de enflasyonla ilgili yanl�� bir ifadedir?

  A) T�rkiye Cumhuriyeti?nin ilk kurulu� y�llar�nda kamuoyunda enflasyon kavram� pek kullan�lmam��t�r, bu d�nemde tart���lan daha �ok hayat pahal�l��� idi.

  B) Osmanl�da paran�n istikrarl� ve fiyat art��lar�n�n d���k oldu�u d�nemlerde kullan�lan madeni paran�n i�indeki g�m�� miktar� sabittir.

  C) Cumhuriyet d�neminde enflasyon, orta-uzun d�nemde para basarak yarat�lm�� ve para basmaya devam ederek de s�rd�r�lm��t�r.

  D) 1990?l� y�llar�n bir b�l�m� hari� Hazine, merkez bankas�ndan kredi kullan�m�n� artt�rm��t�r.

  E) Merkez Bankas� bankalar�n satt��� d�vizleri almaya ba�lam�� ve enflasyon d��memi�tir.

  42. T�rkiye �zellikle hangi y�llar�n ikinci yar�s�ndan itibaren b�y�k bir enflasyon sorunuyla kar��la�maya ba�lam��t�r?

  A) 1950 B) 1970 C) 1953 D) 1954 E) 1959

  43. A�a��dakilerden hangisi 1954 y�l�ndan 1958 y�l�na kadar fiyatlar�n art�� nedenidir?

  A) B�y�me h�z�n�n artmas�

  B) Toplam harcamalar�n artmas�

  C) Para arz�n�n �o�almas�

  D) �retimin geni�lemesi

  E) K�t� iklim �artlar� sebebiyle tar�msal �retimin d��mesi

  44. Enflasyonun artt��� d�nemlerde T�rkiye?de a�a��dakilerden hangisinden uzakla��lm��t�r?

  A) Demokrasiden

  B) Parlamenter sistemden

  C) Piyasa ekonomisinden

  D) Merkezi planlamadan

  E) �ok partili sistemden

  45. D�E taraf�ndan hesaplanan TEFE 1980 y�l�nda y�zde ka� olmu�tur?

  A) 26,3 B) 53,1 C) 69,5 D) 98,8 E) 110,6

  46. T�rkiye?de 1984 y�l�nda enflasyonun yeniden canlanmas�nda a�a��dakilerden hangisinin rol� olmam��t�r?

  A) K�T �r�nlerine yap�lan zamlar�n

  B) Askeri darbelerin

  C) KDV?nin uygulamaya konulmas�n�n

  D) Fonlar�n ihdas edilmesinin

  E) Faizlerin y�kseltilmesini

  47.

  I. Petrol fiyatlar�nda meydana gelen azalma

  II. Grev ve lokavtlar�n ertelenmesi

  III. D�� ticaretin yar�s�ndan fazlas�n�n yap�ld��� OECD �lkelerindeki d���k fiyat art��lar�

  Yukar�dakilerden hangisi 1986-1987 y�llar�nda enflasyonda meydana gelen azalman�n nedenlerinden biridir?

  A) Yaln�z I

  B) I ve II

  C) II ve III

  D) I ve III

  E) I, II ve III

  48. T�FE 1994 y�l�nda Cumhuriyet tarihinin rekorunu k�rarak y�zde ka� olmu�tur?

  A) 26,3 B) 53,1 C) 69,5 D) 98,8 E) 125,5

  49. T�rkiye?de fiyatlar uzun y�llar sonra ilk defa 1998 y�l�ndan sonra azalma e�ilimine girmi�tir.

  A�a��dakilerden hangisi enflasyonun bu tarihten sonra d��me e�ilimine girmesinin sebepleri aras�nda say�lamaz?

  A) �hracata dayal� sanayile�me modelinin uygulanmaya ba�lamas�

  B) Yurti�i talepteki yetersizlik

  C) Merkez Bankas�n�n para politikas�n� kararl� bir �ekilde uygulayarak parasal geni�lemeyi s�n�rland�rmas�

  D) Kamu kesiminde maa� ve �cret ayarlamalar�n�n program hedefleri do�rultusunda yap�lmas�

  E) Kas�m 2001 ? May�s 2002 d�neminde TL?nin istikrarl� bir seyir izlemesi sebebiyle ithalat girdi maliyetlerinin d��mesi.

  50. A�a��dakilerden hangisi T�rkiye?de 1980?den sonra g�r�len enflasyonun ba�l�ca sebepleri ile ilgili yanl�� bir ifadedir?

  A) �cret art��lar�, vas�tal� vergi ve g�mr�k vergi oranlar�ndaki y�kseli�ler

  B) KDV gibi yeni vergi ve fonlar�n ihdas�

  C) K�T �r�nlerinde yap�lan indirimler ve kredi faizlerinin d���r�lmesi

  D) TL?nin h�zl� a��r� de�er kaybetmesi, kamu sekt�r�ndeki a��klar�n b�y�mesi, para arz�n�n geni�lememsi

  E) Ekonomideki vergi d��� sekt�r�n h�zla b�y�mesi, eksik rekabet piyasalar�nda olu�an tekelci fiyat d�zenlemeleri

  51. T�rkiye?de 1990?l� y�llar�n ikinci yar�s�na kadar a�a��dakilerden hangisi enflasyonun en �nemli kayna��n� olu�turmu�tur?

  A) Kamu a��klar� ve bu a��klar�n �zellikle i� bor�lanma ile finansman�

  B) Kamunun bor�lar� �demek i�in para basmas�

  C) Kamunun k�sa vadeli d�� bor�lanmaya gitmesi

  D) Bor�lanmada vadelerin k�salt�lmas�

  E) Bor�lanmada vadelerin uzat�lmas�

  52. Enflasyon 2009 y�l�n�n son �eyre�inde %5,27?den y�zde ka�a ��km��t�r?

  A) 6,3 B) 7,1 C) 6,53 D) 9,8 E) 10,6

  53. 2010 y�l� Nisan ay�ndan bir �nceki aya g�re enflasyonda en y�ksek art�� a�a��dakilerden hangisinde olmu�tur?

  A) Giyim ve ayakkab�

  B) Alkoll� i�ecekler

  C) T�t�n

  D) Ula�t�rma

  E) G�da ve alkols�z i�ecekler

  CEVAP

  ANAHTARI

  1 C 21 D 41 D

  2 D 22 B 42 B

  3 B 23 E 43 E

  4 E 24 B 44 A

  5 A 25 A 45 D

  6 A 26 C 46 B

  7 B 27 A 47 D

  8 C 28 D 48 E

  9 C 29 A 49 A

  10 D 30 C 50 C

  11 B 31 D 51 A

  12 E 32 E 52 C

  13 A 33 B 53 A

  14 C 34 D

  15 E 35 C

  16 D 36 A

  17 D 37 B

  18 A 38 A

  19 B 39 E

  20 C 40 C

  �N�TE ? 10

  ( I. KISIM )

  1. A�a��dakilerden hangisi ekonomik istikrars�zl�klar�n nedenlerinden biri de�ildir?

  A) D�nya ekonomisindeki geli�meler

  B) �lke i�indeki ortaya ��kan politik istikrars�zl�klar

  C) Ekonomide faizlerin a�a��ya �ekilmesi

  D) Ekonomide ar�zi geli�meler

  E) �lke ekonomisindeki yap�sal sorunlar

  2. A�a��dakilerden hangisi ekonomilerde krizlere yol a�an sorunlardan biri de�ildir?

  A) Ya�anan dalgalanmalar

  B) Sorunlar�n politika yap�c�lar taraf�ndan ge� veya yanl�� te�his edilmesi sonucu uygulanan hatal� makroekonomik politikalar ekonomiye zarar vermekte

  C) B�y�me, istihdam, enflasyon oran� ba�ta olmak �zere bir�ok makroekonomik de�i�keni olumsuz etkilemekte

  D) Toplumsal refah� azaltmakta

  E) Ulusal gelirin artmas�na katk�da bulunmakta

  3.

  I. Reel sekt�r krizleri

  II. Hizmet sekt�r� krizleri

  III. Finansal krizler

  Yukar�dakilerden hangisi ekonomik krizlerden biridir?

  A) Yaln�z I

  B) I ve II

  C) I, II ve III

  D) I ve III

  E) II ve III

  4. Mal ve hizmet piyasalar�nda ortaya ��kan, enflasyon ve durgunluk �eklinde kendini g�steren dengesizlikler ile fakt�r piyasalar�nda meydana gelen ve istihdam d�zeyini etkileyen dengesizliklerden olu�an kriz a�a��dakilerden hangisidir?

  A) Finansal kriz

  B) Yap�sal kriz

  C) B�nyesel kriz

  D) Reel kriz

  E) Sekt�rel kriz

  5. A�a��dakilerden hangisi genel olarak finansal krizlerin ortaya ��kmas�nda etkili olan fakt�rlerden biri de�ildir?

  A) Arz ve talepteki ani dalgalanmalar

  B) Kurdaki a��r� oynakl�klar ve yanl�� kur politikalar�n�n uygulanmas�

  C) Firma bilan�olar�n�n bozulmas�

  D) Finansal serbestle�meye erken ge�i� ve dereg�lasyon

  E) Bor�lanman�n azalt�lmas� faiz oranlar�n�n d��mesi

  6. A�a��dakilerden hangisi finansal krizlerden biri de�ildir?

  A) ��sizlik krizler

  B) Bor� krizleri

  C) Borsa krizleri

  D) Para krizleri

  E) Bankac�l�k krizleri

  7. Menkul k�ymetler borsas�nda g�r�len a��r� dalgalanmalar �eklinde kendini g�steren finansal kriz a�a��dakilerden hangisidir?

  A) Borsa Krizleri

  B) Bor� Krizleri

  C) Bankac�l�k Krizleri

  D) Para Krizleri

  E) �kiz Krizler

  8. A�a��dakilerden hangisi bor� krizleri i�in do�ru bir ifade de�ildir?

  A) Bir �lkenin kamu veya �zel kesimine ait d�� bor�lar�yla kamunun i� bor�lar�n� �deyememe durumudur.

  B) Bor� krizleri, ulusal paran�n de�erinde ortaya ��kan b�y�k �apl� dalgalanmalar� ifade eder.

  C) �zellikle kamunun b�t�e a����na dayal� mali politikalar� sonucu artan kamu kesimi bor�lanma gere�i reel faizleri y�kseltir

  D) Bor�lar�n �evrilememesi, bor� ertelemesi (konsolidasyon), bor� takas� gibi bor�lar�n yeniden yap�land�r�lmas�na neden olmaktad�r.

  E) �lkenin d�� bor�lar�n� �deyemeyece�ini ilan etmesine (moratoryum) neden olmaktad�r.

  9.

  I. Dal�galanmalar�n kayna�� mikro d�zeyde borsada faaliyet g�steren firmalar�n yap�la�r�ndaki bozulmalar olabilir.

  II. Birka� bankada ortaya ��kan yo�un fon �ekili�leri �eklinde ba�lay�p k�sa s�rede di�er bankalara da sirayet ederek sistemik bir h�l alan bunal�m durumudur.

  III. Krizler veya d�nya piyasalar�ndaki ham�madde ve emtia fiyatlar�ndaki hareketlilik gibi makroekonomik fakt�rler olabi�lir.

  Yukar�dakilerden hangisi borsa krizleri ile ilgili do�ru bir ifadedir?

  A) Yaln�z I

  B) I ve II

  C) I, II ve III

  D) I ve III

  E) II ve III

  10. A�a��dakilerden hangisi para krizleri ile ilgili yanl�� bir ifadedir?

  A) Ulusal paran�n de�erinde ortaya ��kan b�y�k �apl� dalgalanmala�r� ifade eder.

  B) Uygulanan kur rejimi ile do�rudan ba�lant�l� olan para krizlerini ve krizin geli�imindeki s�re�leri a��klayan farkl� kriz modelleri geli�tirilmi�tir.

  C) Bazen sekt�r d���nda geli�en ulusal ya da uluslararas� makroeko�nomik istikrars�zl�klardan (d��sal sebepler) bazen de sekt�r�n kendi i� dinamikle�rinden (i�sel sebepler) ortaya ��kabilmektedir.

  D) D�� tica�ret dengesi, spek�latif davran��lar ve g�ven problemi para krizlerinin temel kay�naklar�n� olu�turmaktad�r.

  E) Ekonomide uygulanan kur rejimine de ba�l� olarak kurda a��n oynakl�klar, d�viz rezervlerinde h�zl� d����, faizlerde y�k�selme, k�sa vadede b�y�k �apl� sermaye ��k���, ithalat ve ihracat fiyatlar�nda de�i��im gibi �nemli s�k�nt�lara neden olmaktad�r.

  11. A�a��dakilerden hangisi bankac�l�k krizlerinde bankac�l�k sekt�r�nden kaynakla�nan nedenlerden biri de�ildir?

  A) Kredi yo�unla�mas� ile d���k ka�mu a��klar�

  B) Yasal d�zenleme ve denetlemelerdeki yetersizlikler

  C) Zay�f muhasebe standartlar�

  D) Bankalar�n varl�k ve y�k�ml�l�klerinin vade yap�s�ndaki dengesizlikler

  E) Ahlaki tehlike ve ters se�im sorunlar�

  12. Para veya bankac�l�k krizlerinden birinin ortaya ��kmas��n�n ard�ndan her iki krizin birlikte ya�and��� durumu ifade etmek i�in kullan�lan kavram a�a��dakilerden hangisidir?

  A) Borsa Krizleri

  B) Bor� Krizleri

  C) Bankac�l�k Krizleri

  D) Para Krizleri

  E) �kiz Krizler

  13. A�a��dakilerden hangisinde ekonomide istikrar�n sa�lanmas�nda gerekli olan iki temel unsur birlikte ve do�ru olarak verilmi�tir?

  A) Para istikrar� ? b�t�e dengesi

  B) Fiyat istikrar� ? tam istihdam

  C) Deflasyon istikrar� ? �demeler dengesi

  D) Cari a��k dengesi ? fiyat istikrar�

  E) B�t�e dengesi ? tam istihdam

  14. A�a��daki istikrar politikalar�n�n hangisinde fiyat istikrar�n�n sa�lanmas�nda s�k� para, s�k� ma�liye ve sabit kur politikalar� kullan�l�r?

  A) Heterodoks istikrar politikalar�

  B) IMF istikrar politikalar�

  C) Ortodoks istikrar politikalar�

  D) Para politkas�

  E) D�nya Bankas� istikrar politikalar�

  15. A�a��dakilerden hangisi s�k� politikalar�n i�eri�inde bulunan politikalardan biri de�ildir?

  A) Kamu harcama�lar�n�n k�s�lmas�

  B) Reel �cretlerin d���r�lmesi, kamu yard�mlar�n�n azalt�lmas�

  C) Para arz�n�n daralt�lmas�

  D) �cret ve fiyat kontrolleri

  E) Toplam talebin kontrol alt�na al�nmas�

  16. IMF a�a��daki ekonomik istikrar politikalar�ndan hangisini desteklemektedir?

  A) Ortodoks

  B) Heterodoks

  C) Paradoks

  D) S�rd�r�lemez ��l�

  E) Kutsal olmayan ��leme

  17. Arz yanl� yeni Ortodoks politikalar�n�n temel amac� a�a��dakilerden hangisidir?

  A) �retimi azaltmak

  B) Faizleri d���rmek

  C) �retimi artt�rmak

  D) Dalgal� d�viz kuru

  E) Serbest ithalat

  18. S�k� para ve maliye politikalar� ile sabit kur sistemine ek olarak �cret ve fiyat kontrolleri �eklinde uygulanan gelirler politikas�n�n yer ald��� istikrar politikalar� a�a��dakilerden hangisidir?

  A) Ortodoks

  B) Heterodoks

  C) Paradoks

  D) S�rd�r�lemez ��l�

  E) Kutsal olmayan ��leme

  19. �retim ve istihdam d�zeyine zarar vermeden enflasyonla m�cadele edilmesinin hedeflendi�i istikrar politikas� a�a��dakilerden hangisidir?

  A) Ortodoks

  B) Heterodoks

  C) Paradoks

  D) S�rd�r�lemez ��l�

  E) Kutsal olmayan ��leme

  20. A�a��dakilerden hangisi IMF t�r� daralt�c� Ortodoks istikrar politikalar�n�n uygulanmas�nda genel olarak tercih edilen ara�lardan biri de�ildir?

  A) S�k� para politikas�

  B) Deval�asyon

  C) S�k� gelirler politikas�

  D) Fiyat kontrollerinin �o�alt�lmas�

  E) S�k� maliye politikas�

  21. T�rkiye?de ilk deval�asyon hangi y�lda olmu�tur?

  A) 1946 B) 1958 C) 1970 D) 1980 E) 1994

  22. T�rkiye?de ilk ve kapsaml� istikrar program� a�a��daki tarihlerden hangisinde uygulanm��t�r?

  A) 4 A�ustos 1958

  B) 10 A�ustos 1970

  C) 24 Ocak 1980

  D) 5 Nisan 1994

  E) 12 Ekim 2010

  23. A�a��dakilerden hangisi T�rkiye?yi 4 A�ustos 1958 y�l�ndaki istikrar politikalar�na g�t�ren s�re�teki geli�melerden biri de�ildir?

  A) D�� ticaret a����n�n artmas�

  B) �klim ko�ullar�n�n de�i�mesi

  C) D�� yard�mlar�n azalmas�

  D) Enflasyon oranlar�n�n d��mesi

  E) D�viz s�k�nt�s�n�n ba� g�stermesi

  24. A�a��dakilerden hangisi T�rkiye?yi 4 A�ustos 1958 y�l�ndaki istikrar politikalar�na g�t�ren s�re�teki geli�melerden biri de�ildir?

  A) H�zl� ekonomik b�y�menin istikrar�n �n�ne ge�mesi

  B) Ekonomideki yap�sal sorunlar�n etkisiyle b�t�e dengesinin bozulmas�

  C) D�� ticaret a����n�n �nemli �l��de azalt�lmas�

  D) D�viz rezervlerinin azalmas�n�n ithalat �zerindeki daralt�c� etkisi

  E) Para arz�n� artt�r�c� politikalar

  25.

  I. Deval�asyon yap�lmas�

  II. B�t�e dengesinin sa�lanmas� amac�yla kamu harcamalar�n�n k�s�lmas�

  III. D�� bor� ertelenmesi

  IV. D�� ticarette serbestle�meye gidilmesi

  Yukar�dakilerden hangisi ya da hangileri 4 A�ustos 1958 �stikrar program� kapsam�nda al�nan kararlardan biridir?

  A) I ve III

  B) II ve IV

  C) I,II ve III

  D) II, III ve IV

  E) I,II, III ve IV

  26. A�a��dakilerden hangisi 4 A�ustos 1958 y�l�ndaki istikrar politikalar�n�n sonu�lar�ndan biri de�ildir?

  A) �stikrar program� genel olarak a��k finansman ve para arz�ndaki art��lar� frenleyerek enflasyonla m�cadele amac�n� ta��maktad�r ancak bir yandan K�T �r�nlerinin fiyatlar�nda art��, di�er yandan deval�asyonun ekonomide yaratt��� maliyet enflasyonu bu amac�n ger�ekle�tirilmesine engel olmu�tur.

  B) B�y�me h�z�n�n artmaya devam etmesine ra�men, enflasyon d��me seyrini korumu�tur.

  C) Al�nan �nlemler sonras�nda d�� ticarette serbestle�meyle birlikte ithalat�n ihracattan fazla artmas� sonucu, d�� ticaret a���� azalmak yerine artmaya devam etmi�tir.

  D) Kamu harcamalar�n�n kamu gelirlerinden daha h�zl� artmas� nedeniyle b�t�e a���� y�kselmi�tir.

  E) Yeni d�zenlemelere ek olarak planlama fikri �n plana ��km��, bu do�rultuda yat�r�mlar�n ger�ekle�tirilmesinde e� g�d�m�n sa�lanmas�na y�nelik olarak 1959 y�l�nda Koordinasyon Bakanl��� kurulmu�tur.

  27. 4 A�ustos 1958 istikrar program� d�neminde planlama fikrinin �n plana ��kmas�yla a�a��daki bakanl�klardan hangisi 1959 y�l�nda kurulmu�tur?

  A) Adalet Bakanl���

  B) Planlama Bakanl���

  C) Koordinasyon Bakanl���

  D) E�g�d�m Bakanl���

  E) Maliye Bakanl���

  28. A�a��dakilerden hangisi 1963 y�l�ndan itibaren uygulamaya konulan kalk�nma planlar� ile ilgili yanl�� bir ifadedir?

  A) Ekonomik b�y�me, �demeler dengesi, fiyat istikrar� ve b�t�e ile ilgili somut hedefler ortaya koymu� ve ekonomi politikalar� planlardaki bu hedefleri ger�ekle�tirecek �ekilde tasarlanma�ya ba�lanm��t�r.

  B) Planlarda �zellikle yat�r�mlar�n art�r�lmas� ve h�zl� b�y�me �n plan�da tutulmu�tur.

  C) Planlardaki hedefler kamu i�in zorunlu iken �zel sekt�r i�in yol g�sterici nitelikte idi.

  D) Bu kapsamda hem 1963-1967 d�nemini kapsayan Birinci Be� Y�ll�k Kalk�nma Plan�nda hem de 1968-1972 d�nemi i�in haz�rlanan �kinci Be� Y�l�l�k Kalk�nma Plan�nda ekonomik b�y�me hedefi y�ll�k y�zde 7 olarak �ng�r�l�m��t�r.

  E) Birinci plan d�neminde bu hedefe yakla��lamam�� milli gelirde y�ll�k ortalama y�zde 2,7'lik b�y�me sa�lanm��t�r.

  29. A�a��dakilerden hangisi 1968-1970 y�llar� aras�nda ekonominin dar bo�aza d��mesinin nedenlerinden biri de�ildir?

  A) D�� ticaret a����n�n 5 kat artmas�

  B) ���i d�viz giri�lerindeki art��lar

  C) Yabanc� kredilerdeki azalma

  D) TL?deki a��r� de�erlenme

  E) Enflasyonun h�zla y�kselmesi

  30. A�a��dakilerden hangisi 10 A�ustos 1970 �stikrar program� kapsam�nda al�nan kararlardan biri de�ildir?

  A) Y�zde 67 oran�nda deval�asyon yap�lm��, dolar kuru 15 TL olarak belirlenmi�tir.

  B) Mali disiplin kapsam�nda vergiler y�kseltilmi�,

  C) Maa� ve �cretler dondurul�mu�, K�T �r�nlerine zam yap�lm��t�r.

  D) B�t�e dengesinin sa�lanmas� amac�yla kamu harcamalar� k�s�lm��

  E) Ekonomideki arz daralmas�n� gidermek maksad�yla ithalatta teminat oran�lar� d���r�lm��, miktar k�s�tlamalar� da azalt�lm��t�r.

  31. A�a��dakilerden hangisi 10 A�ustos 1970 �stikrar program�n�n uygulanmas�ndan sonra 1973 y�l�nda ilk kez �demeler dengesinin fazla vermesine yol a�an geli�melerden biri de�ildir?

  A) IMF?den al�nan yeni krediler

  B) �� bor� vadelerinin yeniden yap�land�r�lmas�

  C) Artan i��i d�viz gelirleri

  D) Hammadde ve mamul ihracat�nda art��

  E) K�sa vadeli d�� bor�lar

  32. T�rkiye?de 10 A�ustos 1970 �stikrar program�n�n yaratt��� olumlu geli�melerin uzun d�nem s�rmemesinde a�a��dakilerden hangisi etkili olmam��t�r?

  A) Uluslar aras� piyasalarda 1974?teki ilk petrol �oku ve 1978 y�l�ndaki petrol krizinin ard�ndan petrol fiyatlar�nda ortaya ��kan y�kselme.

  B) Petrol ithalat�ndaki a��r� y�kseli�in d�viz s�k�nt�s�na ve k�sa vadeli d�� bor�larda art��a neden olmas�.

  C) Talep azalmas� kar��s�nda yurti�i �retimin artmas� ve fiyatlar �zerinde bask� yapmas�, b�y�meyi k�s�tlamas�.

  D) �lerleyen y�llarda finansman sorunu ile birlikte petrol ithalat�n�n k�s�lmas� ve bu durumun enerji darbo�az�na yol a�mas�, eksik kapasite kullan�m�na neden olmas�.

  E) Yurti�inde sosyal, siyasi ve iktisadi s�k�nt�lar�n armas� ve K�br�s Bar�� Harekat�n�n do�rudan maliyeti ile ABD ambargosu.

  33. IMF ile ger�ekle�tirilen g�r��meler sonras�nda h�zla t�rmanan siyasi istikrars�zl���n da etkisiyle tam anlam�yla uygulamayan istikrar programlar�n�n hangi y�llarda haz�rland��� a�a��dakilerden hangisinde birlikte ve do�ru olarak verilmi�tir?

  A) 1970 ? 1971

  B) 1972 ? 1973

  C) 1974 ? 1975

  D) 1976 ? 1977

  E) 1978 ? 1979

  34. 24 Ocak 1980 tarihindeki istikrar program� a�a��daki istikrar politikalar�n�n hangisine dayanmaktad�r?

  A) Ortodoks

  B) Heterodoks

  C) Paradoks

  D) S�rd�r�lemez ��l�

  E) Kutsal olmayan ��leme

  35.

  I. Kamu a��klar�

  II. Para arz�ndaki art��

  III. T�rk liras�n�n a��r� de�erlenmesi

  Yukar�dakilerden hangisi 24 Ocak 1980 kararlar�nda �demeler dengesi a��klar� ve enflasyonun temel nedeni olarak g�r�lm��t�r?

  A) Yaln�z I

  B) I ve II

  C) I, II ve III

  D) I ve III

  E) II ve III

  36. A�a��dakilerden hangisi 24 Ocak 1980 kararlar�n�n daha �nceki istikrar tedbirlerinden fark�d�r?

  A) �� piyasay� korumaya y�nelik, hammadde ithalat�n� kolayla�t�ran, nihai mal ithalat�n� zorla�t�ran ithal ikameci politikalar benimsemesi.

  B) Sadece sanayile�meye dayal� kalk�nma modelini terk ederek b�t�n sekt�rleri kapsayan merkezi planlamaya dayal� bir kalk�nma politikas� benimsemesi.

  C) Ekonomide tar�m�n pay�n� azaltacak, hizmetler ve sanayi sekt�rlerinin pay�n� artt�racak tedbirleri �ng�ren kalk�nma politikalar� benimsemesi.

  D) B�lgesel farkl�l�klar� azaltacak tedbirleri artt�rarak, b�lgelerin ekonomik potansiyelini a���a ��karacak te�vikleri �ng�ren kalk�nma politikalar� benimsemesi.

  E) �� piyasaya y�nelik �retimin yap�ld��� ithal ikameci sanayile�me stratejisi terk edilerek piyasa ekonomisine dayal�, d��a a��lmay� ve ihracata y�nelik �retimi esas alan bir kalk�nma politikas� benimsemesi.

  37. A�a��dakilerden hangisi 24 Ocak 1980 istikrar program� kapsam�nda al�nan kararlardan biri de�ildir?

  A) Kamu sekt�r�n�n k���lt�lmesi amac�yla �zelle�tirme politikas�n�n g�ndeme al�nmas�

  B) Kredi ve vadeli mevduat faiz oranlar�n�n serbest b�rak�lmas�

  C) Deval�asyon karar�yla dolar kurunun 15 TL?ye y�kseltilmesi, ama d�viz al�mlar�n�n k�s�tlanmas�

  D) Fiyatlar�n piyasa ko�ullar�nda belirlenmesi hedefi do�rultusunda kararlar al�nmas�

  E) D�� ticarette serbestle�me hedefine y�nelik olarak, ihracat art���n� sa�layacak uygulamalara ba�lanmas�

  38. A�a��dakilerden hangisi 24 Ocak 1980 kararlar�yla d�� ticarette serbestle�me hedefine y�nelik olarak, ihracat art��� sa�lamak amac�yla getirilen uygulamalardan biri de�ildir?

  A) �thalat kredileri

  B) �hracata y�nelik yeni te�vikler getirilmesi

  C) �hracatta vergi ia�desi uygulamas�

  D) Yeni vergi muafiyet ve istisnalar�n�n uygulamaya konmas�

  E) �thalat�n serbestle�tirilmesi konusunda ise ithaline izin verilen mallar listesi yerine ithaline izin verilmeyen �r�nlerin listesinin belirlenmesi

  39. A�a��dakilerden hangisi 24 Ocak 1980 kararlar�n�n sonu�lar�ndan biri de�ildir?

  A) Ekonomide b�y�me sa�lanm��t�r ve b�y�me oran�nda en b�y�k pay sanayi sekt�r�nde kaydedilen �retim art���d�r

  B) �hracat�n i�eri�i de�i�mi�, tar�m �r�nlerinin toplam i�indeki pay� artarken sanayi �r�nlerinin oran� giderek d��m��t�r

  C) Daralt�c� tedbirler fiyat istikrar� �zerinde k�sa d�nemde olumlu sonu�lar do�urmu�, enflasyon �� haneli rakamlardan iki haneli rakamlara gerilemi�tir

  D) B�t�e a����nda d�zelmeler olmu�, kamu personel harcamalar� azalm��, faiz �demelerinde art�� olmu�tur

  E) �hracat� te�vik edici d�zenlemeler k�sa s�rede etkisini g�stermi�, ihracat artm��t�r

  40. Sermaye Piyasas� Kanunu hangi y�lda ��kar�lm��t�r?

  A) 1970 B) 1994 C) 1988 D) 1982 E) 1981

  41. A�a��daki tarihlerden hangisinde T�rk Liras� konvertibl hale gelmi�tir?

  A) 1958 B) 1970 C) 1980 D) 1989 E) 2000

  42. 1990-1993 y�llar� aras�nda ekonomi ortalama y�zde 6 b�y�me oran� sa�lanmakla birlikte istikrars�z bir seyir izlemi�tir.

  Buna g�re a�a��dakilerden hangisi bu d�nemde b�y�menin temel kaynaklar�ndan biri de�ildir?

  A) Fi�nansal serbestle�menin ard�ndan artan sermaye giri�i

  B) Kamu harcamalar�n� art�r�c� b�t�e politikas�

  C) Kamu gelirlerini artt�r�c� b�t�e politikas�

  D) A��k finansman sistemine dayal� b�t�e politikas�

  E) Bankac�l�k sisteminin i� pi�yasaya y�nelik a�m�� oldu�u kredilerdeki y�ksek reel art��lar

  43. A�a��dakilerden hangisi 1990 ? 1993 y�llar� aras�nda ya�anan ekonomik b�y�meye ra�men sa�lam ik�tisadi temellere dayanmayan ekonomide orta vadede ya�anan sorunlardan biri de�ildir?

  A) Artan kamu a��klar�n�n, i� bor�lanma ve Merkez Bankas� kaynaklar� yoluyla fi�nanse edilmesi

  B) Kaynak yetersizli�i sonras� d�� bor�lar�n �denmesinde i� bor�lanmaya gidilmesi sonucu faiz oranlar�n�n h�zla y�k�selmesi

  C) Merkez Bankas�ndan finansman�n d�viz rezervlerinin gide�rek azalmas�

  D) Y�kselen i� faiz oranlar�n�n �lkeye s�cak para gi�ri�ini art�rmas� ve TL'nin a��r� de�er kazanmas�

  E) ih�racatta rekabet g�c�n�n artmas� ve ithalat�n azalmas� sonucu reel sekt�r�n olumsuz etkilenmesi

  44. A�a��dakilerden hangisi 5 Nisan 1994 Kararlar�na yol a�an s�re�te Finansal sistemde meydana gelen ve kriz ortam�na yol a�an geli�melerden biri de�ildir?

  A) Bankalar�n s�rekli artan a��k pozisyonlar�n�n 1994'e gelindi�inde 100 milyar dolara ula�mas�

  B) Bankalar�n temel amac� olan kredi sa�lama i�levinden giderek uzakla�mala�r�

  C) Merkez Bankas�n�n d�viz kurlar�nda y�kselmeyi �nlemek i�in piyasaya d��viz enjekte etmesi

  D) 1990 y�l�nda K�rfez Sava��'n�n etkisiyle bankalardaki mevduatlar�n geri �e�kilmesi

  E) 1991 y�l�ndaki erken se�im �ncesinde ba�layan ve ard�ndan gelen iktidar�n da mali ve parasal disiplin konusunda yeterince hassas olmamas� nedeniy�le, kamu finansman�nda ciddi s�k�nt�lar�n ba� g�stermesi

  45. A�a��dakilerden hangisi T�rkiye?yi 5 Nisan 1994 kriz ortam�na getiren sebeplerden biri de�ildir?

  A) 1994 y�l�ndaki yerel se�imlerin kamu harcamalar�n� artt�rmas�

  B) 1990 y�l�ndaki k�rfez sava��n�n etkisiyle bankalardaki mevduatlar�n �ekilmesi

  C) Bankalar�n a��k pozisyonlar�n�n h�zla y�kselmesi

  D) Bankalar�n temel amac� olan kredi sa�lama i�levinden giderek uzakla�mas�

  E) K�t� hava ko�ullar�n�n tar�msal arz� daraltmas�

  46. A�a��dakilerden hangisi 5 Nisan 1994 Kararlar�n�n k�sa vadeli hedefidir?

  A) Kamu kesimi bor�lanma gere�i ve enflasyonu d���rmeye y�nelik olarak ka�mu harcamalar�n�n azalt�lmas� ve gelirlerin art�r�lmas�

  B) D�viz piyasas� ve d�� dengede istikrar�n sa�lanmas�

  C) Finans piyasalar�na y�nelik olarak k�sa vadeli d�zenlemeler getirilmesi

  D) Yap�sal sorunlar�n ��z�m�ne y�nelik �nlemler al�nmas�

  E) Mevduatlara getirilen garantilerin y�kseltilmesi

  47. A�a��dakilerden hangisi 5 Nisan 1994 Kararlar�yla Kamu kesimi bor�lanma gere�i ve enflasyonu d���rmeye y�nelik olarak ka�mu harcamalar�n�n azalt�lmas� ve gelirlerin art�r�lmas� amac�yla yap�lan d�zenlemelerden biri de�ildir?

  A) Hazinenin Merkez Bankas�?ndan k�sa vadeli avans kullan�m�na getirilmesi

  B) Kamuya yeni personel al�m�n�n durdurulmas�

  C) Maa� ve �cret art��lar�n�n s�n�rland�r�lmas�

  D) Vergi oranlar�n�n artt�r�lmas� ve ek baz� vergilerin konmas�

  E) K�T ve tekel �r�nlerinin fiyatlar�nda y�ksek oranl� art��lar

  48. 10 A�ustos 1970 istikrar kararlar�yla birlikte dolar kuru ka� TL olarak belirlenmi�tir?

  A) 9 B) 15 C) 18 D) 28 E) 70

  49. A�a��dakilerden hangisi 24 Ocak 1980?de Bakanlar Kurulu taraf�ndan kabul edilen ve Haziran 1980?de ek olarak uygulamaya konan 33 karardan biri de�ildir?

  A) Fiyat saptama kontrol ve koordinasyon komitesinin kald�r�lmas�

  B) Kredi ve vadeli mevduat faiz oranlar�n�n serbest b�rak�lmas�

  C) Destekleme al�mlar�ndaki s�n�rland�rmalar�n kald�r�lmas�

  D) D�viz al�m ve sat�mlar�n�n serbest b�rak�lmas�

  E) �zelle�tirme politikalar�n�n g�ndeme al�nmas�

  50. A�a��daki istikrar kararlar�ndan hangisi i�eri�i itibariyle hem Ortodoks hem de Heterodoks �zellikler g�stermektedir?

  A) 4 A�ustos 1958

  B) 10 A�ustos 1970

  C) 24 Ocak 1980

  D) 5 Nisan 1994

  E) 5 Eyl�l 1977

  51. A�a��dakilerden hangisi al�nan 5 Nisan 1994 kararlar�ndan yap�sal sorunlar�n ��z�m�ne y�nelik olanlardan biri de�ildir?

  A) K�T?lerin yap�s�n�n yeniden d�zenlenmesi

  B) �zelle�tirme politikas�n�n etkin bir �ekilde uygulanmas�

  C) Sosyal g�venlik reformu

  D) Tar�msal destekleme politikas�n�n yeniden d�zenlenmesi

  E) Merkez Bankas�?n�n �zerkli�ini art�rmaya y�nelik yeni tedbirlerin y�r�rl��e girmesi

  52. A�a��dakilerden hangisi 5 Nisan Kararlar� sonras� ya�anan geli�melerden biri de�ildir?

  A) 1994 y�l�nda ekonomide %6,1?lik daralma ya�anm��, enflasyon T�FE?de %120,7 TEFE?de %106,3 olarak ger�ekle�mi�tir.

  B) Y�ksek enflasyon nedeniyle nakit ve vadesiz mevduat �eklinde para arz� daralm��, faiz oranlar� beklenen d�zeyde d��me g�stermemi�tir.

  C) D�� dengede ekonomideki daralman�n da etkisiyle iyile�meler g�r�lm��t�r.

  D) T�rk liras�n�n de�er kazanmas� ithalat� ucuz hale getirmi�, buna i� talepteki geni�leme ve yurtd��� kredi imkanlar�n�n da artmas� eklenince 1994 y�l�nda ihracatta ciddi oranda azalma olmu�tur.

  E) Daralt�c� maliye politikalar� sayesinde kamu a��klar�nda azalma sa�lanm�� ancak bu durum s�reklilik arz etmemi�tir.

  53. Kriz y�llar�nda Hazine bor�lanmalar�nda en y�ksek faiz oranlar� a�a��daki istikrar programlar�ndan hangisinin uyguland��� d�nemde �denmek zorunda kalm��t�r?

  A) 4 A�ustos 1958

  B) 10 A�ustos 1970

  C) 24 Ocak 1980

  D) 5 Nisan 1994

  E) 5 Eyl�l 1977

  54. Banka mevduatlar�n�n tamam�na hangi y�lda devlet g�vencesi getirilmi�tir?

  A) 1994 B) 1958 C) 1980 D) 1970 E) 2000

  CEVAP

  ANAHTARI

  1 C 21 A 41 D

  2 E 22 A 42 C

  3 D 23 D 43 E

  4 D 24 C 44 A

  5 E 25 E 45 E

  6 A 26 B 46 B

  7 A 27 C 47 A

  8 B 28 E 48 B

  9 D 29 A 49 C

  10 C 30 D 50 D

  11 A 31 B 51 E

  12 E 32 C 52 D

  13 B 33 E 53 D

  14 C 34 A 54 A

  15 D 35 C

  16 A 36 E

  17 C 37 C

  18 B 38 A

  19 B 39 B

  20 D 40 D

  Yazı kaynağı : forum.memurlar.net

  İktisada Giriş 2 Final 10. Deneme Sınavı

  İşsizlik oranı = (İşsizlerin sayısı / İşgücü) x 100 formülünden bulunur.

   İşsizlik oranı = (500.000 / 1.000.000) x 100

                      = 0,50x100

                      = 50

  Yazı kaynağı : aof.sorular.net

  Makale » DergiPark

  Yüksek enflasyonla mücadele eden bazı Latin Amerika ülkeleri ortodoks programlardan farklı olarak, 1980'li yılların ortasına kadar heterodoks politikalar izlemişlerdir. Heterodoks programların temel özelliği, enflasyonun indirilmesinde fiyat, ücret ve döviz kuru kontrollerinin kullanması olmuştur. Ancak uygulama sonuçları heterodoks programların, ortodoks tedbirlerle desteklendiğinde başarılı olduklarını göstermiştir.

  Yazı kaynağı : dergipark.org.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap