Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  orta hasarlı binalar ne zaman yıkılacak

  1 ziyaretçi

  orta hasarlı binalar ne zaman yıkılacak bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Orta hasarl� binalar y�k�lacak m�, ne olacak? Orta hasarl� evler ne olacak 2023?

  Orta hasarlı binalar yıkılacak mı? Bakan Kurum açıkladı! Depremde zarar gören orta hasarlı evlere ne olacak? İşte yanıtı...

  Orta hasarlı binalar yıkılacak mı? Bakan Kurum açıkladı! Depremde zarar gören orta hasarlı evlere ne olacak? İşte yanıtı...

  DEPREMDE ORTA HASARLI BİNALAR YIKILACAK MI?

  Kahramanmaraş merkezli depremde birçok bina yıkıldı ya da hasar aldı. Binası orta hasarlı durumunda olanlar da evlerinin yıkılıp yıkılmayacağını merak etmeye başladı. Konuyla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 1 milyon 700 bin bina incelendi. Hasarlı VE hasarsız binaları inceledik. Bu 5 milyon 10 bin bağımsız bölüme tekabül ediyor. 277 bin 971 binamız ve bunun karışlığı 817 bin 48 bölüm acil yıkılacak, ağır hasarlı, yıkık veya orta hasarlı olarak tespit edildi.

  Yazı kaynağı : www.hurriyet.com.tr

  EMO - HASARLI B�NALARA Y�NEL�K B�LG�LEND�RME

   
  �zmir’de ya�anan deprem felaketinin ard�ndan ilgili kurumlar�n binalara y�nelik hasar tespit �al��malar� devam ediyor. Tespit �al��malar� i�in �evre ve �ehircilik Bakanl���’na resmi ba�vurular yap�l�rken, sigortas� olanlar�n zararlar�n�n tazmini i�in ise Do�al Afet Sigortalar� Kurumu’na (DASK) ba�vurmalar� gerekiyor. �te yandan �n�aat M�hendisleri Odas� (�MO) �zmir �ubesi resmi olarak y�r�t�len hasar tespit �al��malar�nda “depreme dayan�kl�l�k” tespiti yap�lmad���na dikkat �ekerek, yurtta�lar�n Riskli Bina Tespiti veya Deprem Performans Analizi de yapt�r�labilece�ini bildirdi. AFAD ve �MO’nun yay�mlad��� k�lavuzlardan derlenen ayr�nt�lara yaz�m�n devam�nda ula�abilirsiniz.
   

  Tespit i�in Ba�vuru Adresleri


  -�evre ve �ehircilik Bakanl���, deprem sonras� hasar tespiti �al��malar� i�in online ba�vuru ve sonu� takip sistemini devreye ald�. �nternet �zerinden hasarl� binan�za ili�kin resmi ba�vurunuzu, inceleme sonucunu takip edebilirsiniz: https://hasartespit.csb.gov.tr

  -Hasarl� binan�z� TMMOB �zmir �l Koordinasyon Kurulu`nun y�r�tt��� haritaland�rma ve inceleme �al��mas�na dahil edilmesi i�in, binaya ili�kin bilgileri ba�lant�s� verilen formu kullanarak, iletebilirsiniz: http://izmirdepremi.com

  -Ayr�ca Zorunlu Deprem Sigortas� sahipleri, teminat kapsam�ndaki deprem kaynakl� zararlar�n tazmini i�in �nternet �zerinden ba�vuru yapabilirler: https://dask.gov.tr

  Resmi Hasar Tespitine �li�kin AFAD Bilgilendirmesi


  AFAD`�n depremzedeleri bilgilendirme amac�yla haz�rlad��� rehberde hasar tespit �al��malar�n�n AFAD ad�na �evre ve �ehircilik Bakanl��� �zmir il M�d�rl���`n�n koordinasyonunda belediyeler, karayollar�, DS� gibi kurumlardan da teknik personel deste�i al�narak s�rd�r�ld��� belirtilerek, �u bilgilere yer verildi:

  "Hasar tespit �al��malar� ne ama�la yap�lmaktad�r?
  Nakdi yard�m, ge�ici bar�nma yard�m�, kal�c� konut yard�m� vb. yard�mlar�n hangi afetzedelere, ne �l��de yap�laca��na karar vermek i�in hasar tespit �al��malar� yap�lmaktad�r.

  Binalar�n hasar durumlar� nas�l belirlenmektedir?
  Bu konuda e�itim alm��, in�aat m�hendisi ve mimarlardan olu�an uzman teknik ekipler binalar� detayl� bir �ekilde yerinde incelemektedirler. Teknik ekipler binalar�n depremden kaynakl� hasarlar�n� dikkate alarak binalara hasar derecelendirmesi yapmaktad�rlar.

  Binalar hasar derecesine g�re nas�l s�n�fland�r�l�yorlar?
  Binalar hasar�n boyutuna g�re Acil Y�kt�r�lacak Bina, Y�k�k, A��r Hasarl�, Orta Hasarl�, Az Hasarl� ve Hasars�z olmak �zere 6 farkl� hasar derecesi ile s�n�fland�r�lmaktad�r.

  Acil y�kt�r�lacak binalar nas�l tespit ediliyor?
  Baz� katlar� ��km��, yan yatm��, �telenmi� vb. boyutta hasar g�rm�� ve her an can ve mal g�venli�ini tehdit eder nitelikteki binalar Acil Y�kt�r�lacak Bina olarak s�n�fland�r�lmaktad�r.

  Acil Y�kt�r�lacak binalar i�in s�re� nas�l i�leyecek?
  Binas� Acil Y�kt�r�lacak olarak tespit edilmi� afetzedelere bu duruma ili�kin raporlar tebli� edilmektedir. Kendilerine bu rapora itiraz i�in 3 g�n s�re tan�nmakta, itiraz edilmesi halinde bu binalar 3 g�n i�inde farkl� bir teknik ekip taraf�ndan tekrar incelenmekte, itiraz edilmemesi yada itiraz edildi�i halde hasar durumu de�i�meyen binalar hemen y�k�lmaktad�r.

  Acil y�kt�r�lacak bina olarak tespit edilen bina y�k�ld�ktan sonra afetzedelere devlet ev yapacak m�?
  Acil y�kt�r�lacak bina olarak tespit edilen bina/konut sahipleri i�in hak sahipli�i ko�ullar�n� sa�lamas� kayd�yla 7269 Say�l� Yasa kapsam�nda yeni konut yap�lacakt�r.

  �tiraz S�resi

  Hasar tespit sonu�lar� afetzedelere elden teslim edilecek mi?
  Hasar tespit sonu�lar� afetzedelere elden teslim edilmeyecektir. �al��malar�n tamamlanmas�na m�teakip, sonu�lar e-devlet, hasartespit.csb.gov.tr internet adresinde yay�nlanmak ve mahalle muhtarl�klar�nda ask�ya ��kar�lmak suretiyle ilan edilecektir.

  Binas�n�n hasar durumunun hatal� oldu�unu d���nen yada binas�n�n hasar tespiti hi� yap�lmam�� afetzedeler itiraz edebilecek mi?
  Halihaz�rda kesin hasar tespit �al��malar� yap�lmaktad�r. Binalar�n�n hasar tespiti hi� yap�lmayan, binas�n�n hasar durumunun hatal� oldu�unu d���nen afetzedelerimiz i�in �tiraz Hasar Tespiti ad� alt�nda ikinci bir hasar tespit s�reci daha olacakt�r.

  �tiraz hasar tespitleri (ikinci hasar tespitler) ne zaman yap�lacak?
  Kesin Hasar Tespitler (�lk tespitler) bittikten ve ilan edildikten sonra 30 g�nl�k itiraz kabul s�reci ba�layacakt�r. Binas�n�n hasar tespiti hi� yap�lmayan, binas�n�n hasar durumunun hatal� oldu�unu d���nen ya da ba�ka sebeplerle hasar tespitlerine itiraz eden vatanda�lar�m�z�n 30 g�nl�k s�re i�erisinde itiraz telepleri al�nacakt�r. �tiraz hasar tespitlerinde binalar�n incelenmesi i�in bu s�re i�erisinde mutlaka itiraz dilek�esi verilmesi gerekmektedir.

  A��r Hasar


  A��r hasarl� bina ne demektir?
  Deprem nedeniyle onar�m� m�mk�n olmayacak derecede hasar g�ren ve tekrar kullan�m� m�mk�n olmayan binalar a��r hasarl� olarak derecelendirilir.

  Bir binaya a��r hasarl� verilmi�se sonras�nda ne olacak?
  A��r hasarl� bina sahiplerine 7269 Say�l� Yasa kapsam� ve �artlar�nda yeni konut yap�lmas� m�mk�n olacakt�r. A��r hasarl� tespit edilen binalar hemen bo�alt�larak, hasar tespit s�recinin tamamlanmas� sonras�nda hemen y�k�lacakt�r.

  A��r hasarl� binalar ne zaman y�k�lacak?
  A��r hasarl� tespit edilen binalar can ve mal g�venli�i a��s�ndan hemen bo�alt�lacakt�r. Ancak bu t�r binalar�n y�k�m� i�in itiraz hasar tespit s�recinin sonlanmas� beklenecektir.

  7269 Say�l� Yasa kapsam�nda ev sahibi olmak istemeyen a��r hasarl� bina sahiplerinin durumu ne olacak?
  Binas� a��r hasarl� oldu�u halde konut talep etmeyen afetzedeler i�in 7269 Say�l� Yasa kapsam�nda ev yap�lmayacakt�r. Ancak her durumda a��r hasarl� binalar yasa gere�i y�k�lacakt�r.

  Orta Hasar


  Orta hasarl� bina ne demektir?
  Deprem nedeniyle g�rd��� hasar bak�m�ndan g��lendirme gerektirecek derecede hasar g�ren binad�r. Bu t�r binalar�n g��lendirme yap�lmadan kullan�lmas�na izin verilmez.

  Bir binaya orta hasarl� olarak de�erlendirilmi�se sonras�nda ne olacak?
  Orta hasarl� bina sahiplerine 7269 Say�l� Yasa kapsam�nda g��lendirme kredisi verilecektir. Afetzedelerden binalar�n� 1 sene i�erisinde g��lendirmeleri gerekmektedir. Bu t�r binalar g��lendirilmeleri halinde kullan�labilecektir ancak 1 sene i�erisinde g��lendirme yap�lmamas� halinde ise a��r hasarl� kabul edilerek y�k�lacakt�r.

  Az Hasarl� veya Hasars�z Bina

  Hasars�z ve Az Hasarl� bina ne demektir?
  Deprem nedeniyle hi� hasar g�rmemi� binalar hasars�z, ta��y�c� sistemi hasar g�rmemi� ancak ta��y�c� olmayan duvarlar�nda meydana gelen �atlaklar, s�va �atlaklar�, boya/kaplama d�k�lmeleri gibi hasarlar g�zlemlenen binalar ise az hasarl�, olarak derecelendirilmektedir.

  Hasars�z ve Az Hasarl� binalar ne olacak?
  Hasars�z ya da Az Hasarl� bina sahipleri i�in 7269 yay�l� Yasa kapsam�nda yeni ev yap�lmas� m�mk�n olmayacakt�r.

  Para Yard�mlar�

  A��r hasarl� konut sahipleri i�in nakdi yard�m yap�lacak m�?
  �zmir Valili�i, AFAD �l M�d�rl��� taraf�ndan; a��r hasarl� tespit edilen konutlarda ikamet eden ev sahiplerine 13.000 TL, kirac� olanlara ise 5.000 TL kar��l�ks�z para yard�m� yap�lmaktad�r.

  Binalar� y�k�lan afetzedeler i�in e�ya yard�m� yap�lacak m�?
  �zmir Valili�i Sosyal Yard�mla�ma ve Dayan��ma Vakf� taraf�ndan; binas� y�k�ld���ndan yada y�k�laca��ndan dolay� e�yas�n� tahliye edemeyecek afetzede vatanda�lar�m�za 30.000 TL kar��l�ks�z para yard�m� yap�lmaktad�r.

  Binas� orta hasarl� tespit edilen afetzedeler i�in nakdi yard�m yap�lacak m�?
  �zmir Valili�i AFAD �l M�d�rl��� taraf�ndan; orta hasarl� tespit edilen konutlarda ikamet eden ev sahiplerine 5.000 TL, kirac�lara ise 2.500 TL yard�m yap�lmaktad�r.

  ��yerleri a��r hasar g�ren afetzedeler i�in para yard�m� yap�lacak m�?

  �zmir Valili�i AFAD �l M�d�rl��� taraf�ndan t�zel ki�ili�i olmayan i�yeri sahiplerine ve kirac�lar�na tek sefere mahsus olmak �zere 2.500 TL yard�m yap�lmaktad�r.

  Kesin hasar tespit �al��malar�nda ikamet etikleri konutlar� az hasarl� ya da hasars�z tespit edilen afetzedeler, itiraz tespit �al��malar� sonras�nda konutlar�n�n hasar derecesi a��r yada orta hasarl� olarak de�i�irse nakdi yard�m alabilecek mi?

  �tiraz tespitlerinde konutlar�n�n hasar derecesi a��r ve orta hasarl� olarak tespit edilen afetzede vatanda�lar�m�z da kesin hasar tespitlerinde konutlar�n�n tespiti hi� yap�lmam�� ya da hasars�z/az hasarl� olarak tespit edilmi� olsa dahi nakdi yard�mlardan faydalanabileceklerdir."

  DASK Ba�vurular Nas�l Yap�l�yor?

  Zorunlu Deprem Sigortas� sahipleri, teminat kapsam�ndaki deprem ve deprem kaynakl� zararlar�n�n bildirimlerini 125 nolu Alo Dask hatt�n�n yan� s�ra https://dask.gov.tr adresi �zerinden de ger�ekle�tirebiliyorlar.� Zorunlu Deprem Sigortas�`ndan faydalanabilmeniz i�in binan�z�n tamamen ya da k�sm� olarak zarar g�rm�� olmas� fark etmez; k���k ya da b�y�k maddi zararlar i�in de tazminat talep edilebiliyor.

  Deprem sonucu meydana gelen maddi zararlar�n�z�n, poli�e limitleri dahilinde tazmini i�in gereken bilgi ve belgeler ise ��yledir:

  "-Hasar Bildirimi (TC kimlik veya poli�e numaras� ile)
  -G�ncel Tapu Bilgisi
  -Hasar Yeri A��k Adresi (Eksper g�nderimi ve de�erlendirmesinin kolayl��� i�in)
  -Sigortal� Telefonu (Sabit ve/veya cep)
  -Ayr�ca, sigortal� bina �zerinde Zorunlu Deprem Sigortas� poli�esinin yan� s�ra deprem teminat� i�eren ba�ka bir sigorta poli�esi de bulunuyorsa, bu konuda DASK‘a bilgi verilmelidir."�

  �MO‘dan Riskli Binalar�n Tespiti ��in �a�r�


  �n�aat M�hendisleri Odas� (�MO) �zmir �ubesi deprem sonras� hasar tespit �al��malar�na y�nelik olarak bilgilendirme rehberi yay�mlad�. Resmi olarak y�r�t�len hasar tespit �al��malar�nda "depreme dayan�kl�l�k" tespiti yap�lmad���na dikkat �ekerek, sertifikal� firmalara ba�vurularak Riskli Bina Tespiti veya Deprem Performans Analizi yapt�r�labilece�i belirtildi. �MO �zmir �ubesi`nin yay�mlad��� rehbere g�re, vatanda�lar deprem ve sonras�nda binalar� ile ilgili tespit �al��malar�n� a�a��daki gibi 3 farkl� y�ntemle ger�ekle�tirebilirler:

  "-Hasar Tespit �al��mas�
  Resmi olarak �evre ve �ehircilik �l M�d�rl��� taraf�ndan yap�lan tespit, g�zlemsel olup hasar tespitine y�neliktir. Yap�n�z�n depreme dayan�kl� olup olmad���n� belirten bir tespit de�ildir. Binan�n depremden �nceki durumunu koruyup korumad���na ili�kin yap�l�r. Binan�n olas� yeni bir depremde hasar al�p almayaca�� hakk�nda bilgi vermez. Beton karot al�m�, donat� (demir) tespiti veya projeye uygunluk kontrol� yap�lmaz. H�zl� bir g�zlemsel inceleme yap�larak binan�n ta��y�c� sisteminde depremden kaynakl� hasar olup olmad���na bak�l�r.
  Bu tespit sonucu bina hasars�z, hafif hasarl�, orta hasarl� ya da a��r hasarl� olarak s�n�fland�r�l�r. Bina a��r hasarl� veya orta hasarl� ise kullan�ma uygun de�ildir, bo�alt�lmal�d�r. Orta hasarda kullan�ma devam etmek i�in g��lendirme yap�lmal�d�r. Hasars�z ya da Hafif hasarl� olmas� durumunda gerekli tadilatlar yap�larak kullan�lmaya devam edilebilir. Bu konuda ihtiyac�n�z olmas� halinde s�zl� g�r�� i�in �MO �zmir �ubesi`ne de ba�vurabilirsiniz.

  -Riskli Bina Tespiti
  Yap�lan �al��ma ile ya�anacak olas� bir depremde binan�n a��r hasar al�p almayaca�� 6306 say�l� Kanun (Halk aras�nda bilinen ad�yla Kentsel D�n���m Yasas�) gere�ince tespit edilir. Beton kalitesi, donat� durumu h�zl�ca tespit edilir. �leri bir analiz de�ildir.
  Yap�n�n kentsel d�n���m kapsam�nda riskli yap� olup olmad��� tespit edilir. Riskli yap� tespiti yap�lmas� durumunda yasa kapsam�nda tapuya �erh konularak ve yap� maliklerine 60 g�nden az s�re verilmemek kayd�yla yap�n�n y�kt�r�lmas� sa�lan�r.
  �evre ve �ehircilik Bakanl��� taraf�ndan sertifikal� firmalara ba�vurman�z gerekmektedir. Firma bilgilerine ilgili Bakanl���n sitesinden eri�ilebilir.

  Firma listesine bilgilerine a�a��daki ba�lant�dan ula�abilirsiniz:
  https://altyapi.csb.gov.tr/riskli-yapi-tespiti-ile-ilgili-kuruluslar/


  -Deprem Performans Analizi
  Binan�n deprem performans�n� (TBDY2018) T�rk Bina Deprem Y�netmeli�i 2018`e g�re en kapsaml� �ekilde analiz eden y�ntemdir. Binan�n farkl� deprem senaryolar�na g�re performans�n� ve hasar durumunu ��renmenizi sa�lar. TBDY2018`e g�re yap�n�n durumu hakk�nda �ok kapsaml� bilgi edinilmi� olur. Yap�lacak performans analizinde yap�n�n can g�venli�ini sa�lamamas� halinde g��lendirme projeleri ya da yeniden yap�m ile ilgili maliyet kar��la�t�rmalar� yap�l�r. �ekilde belirtilen veriler toplanarak binan�n deprem performans� belirlenir.
  Performans analizi ve gerekmesi halinde yap�lacak g��lendirme projeleri i�in yap� konusunda uzman S�M-�TB Belgelerine sahip �n�aat M�hendislerine ula�man�z gerekmektedir. Bu analizleri ve projeleri yapt�rman�z halinde do�rulu�unun kontrol� i�in �n�aat M�hendisleri Odas�`na getirilmesini firmadan talep etmeniz �nerilir."

  S�M-�TB belgelerine sahip �MO �yelerinin listesine a�a��daki ba�lant�dan ula�abilirsiniz:
  http://www.imo.org.tr/genel/tescilli_sirketler_ve_sim.php

  Yazı kaynağı : www.emo.org.tr

  Az hasarlı, orta hasarlı, ağır hasarlı bina nedir? Deprem sonrası karekodla hasar tespit durumu sorgulama!

  Az hasarlı, orta hasarlı, ağır hasarlı bina nedir? Deprem sonrası karekodla hasar tespit durumu sorgulama!

  Az hasarlı, orta hasarlı, ağır hasarlı bina nedir? Deprem sonrası karekodla hasar tespit durumu sorgulama!

  Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, depremlerden etkilenen bölgelerde hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Depremden etkilenen binalarda ayrıca karekod uygulaması aktif edildi. Peki, raporlarda yer alan az hasarlı, orta hasarlı, ağır hasarlı bina nedir? İşte detaylar.

  Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde hasar tespit çalışmaları devam ederken hasar durumu detayları evlerinin durumunu merak eden vatandaşların gündeminde yer alıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "90 bin 609 binada yer alan 345 bin bağımsız bölümün yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğunun tespitini yaptık." dedi. İşte detaylar...

  Bakan kurum açıklamasının devamında; "Hasar tespit çalışmalarımızı sahada 7 bin 328 uzmanımızla 11 ilimizde yapıyoruz. Bugüne kadar 3 milyon bağımsız bölümü inceledik, bu 684 bin binaya tekabül ediyor. 90 bin 609 binada yer alan 345 bin bağımsız bölümün yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğunun tespitini yaptık. Bu kapsamda 3 milyon konutun 2 milyon 700 binini de bütün iller için az hasarlı ve hasarsız olduğunun tespitini yapmış olduk.

  Yine Gaziantep genelinde 34 bin 961 bağımsız bölümden oluşan 14 bin 341 binanın da yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespitini yaptık. Kalan hasarsız ve az hasarlı konutlarımız, orta hasarlı konutlarımıza ilişkin e-devlet üzerinden vatandaşlarımız detaylı her türlü bilgiye ulaşabilirler.

  Az hasarlı ve hasarsız olan konutlarımıza, vatandaşlarımız dilerlerse girebilirler, az hasarlılardaki tadilatları yapmaları kaydıyla. Orta hasarlı binalara tadilatlarımızı yapmadan giremeyiz. Vatandaşlarımızın bu alanlardaki bina güçlendirme, statikteki güçlendirmeyi yapmasına müteakip orta hasarlı binalara girebilme durumu var. Ağır hasarlı binalar zaten yıkılacak” ifadelerini kullandı.

  DEPREMDEN ETKİLENEN BİNALARDA KAREKOD UYGULAMASI

  Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı ekipler, hasar tespit çalışmalarına başladı. Ekipler, kontrolünü yaptıkları binaların girişlerine karekod etiketleri yapıştırıyor. Depremzedeler ise bu karekodları cep telefonlarıyla okutarak oturduğu binanın hasar durumunu öğrenebiliyor. 

  HASAR TESPİTİ HAKKINDA

  Hasar tespit, meydana gelen deprem gibi afetler sonrası mimar ve mühendislerden oluşan teknik heyet tarafından depremin binaya verdiği hasarın gözlemsel olarak değerlendirilerek hasarsız, az, orta, ağır/yıkık olarak sınıflandırılması işlemidir.

  HASARSIZ BİNALAR:

  Deprem nedeniyle herhangi bir hasar meydana gelmeyen binadır. (Depremden önce oluşan binadaki hasarlar ve Kusurlar değerlendirilmez.) Binanın kullanılmasında bir sakınca yoktur.

  AZ HASARLI BİNALAR:

  Deprem nedeniyle binanın boyasında, sıvalarında ve duvarlarında oluşan ince çatlaklar ile duvarlardan düşen sıvaların olduğu binalardır. (Depremden önce oluşan binadaki hasarlar ve kusurlar değerlendirilmez.) Binanın kullanılmasında bir sakınca yoktur.

  ORTA HASARLI BİNALAR:

  Deprem nedeniyle binanın duvarlarındaki yarıklar ile taşıyıcı elemanlardaki ince çatlakların olduğu binalardır. Depremden önce oluşan binadaki hasarlar ve kusurlar değerlendirilmez. “Orta” hasarlı yapıda taşıma gücündeki azalma giderilmeden (yapı onarılmadan) ya da güçlendirilmeden yapı kullanılmamalıdır. Eşyaların tahliyesi gerçekleştirilebilir.

  AĞIR HASARLI BİNALAR:

  Deprem nedeniyle binanın taşıyıcı elemanlarındaki geniş ve yaygın kesme kırılmalarının/ayrılmaların olduğu binalardır. Ağır hasarlı yapıların onarılmaz taşıma gücü kaybı ve geri (dayanım ve ekonomik açısından) alınamaz hasarları olan binalar olarak tanımlanır.

  ACİL YIKILACAK BİNALAR:

  Deprem nedeniyle binanın taşıyıcı elamanlarının büyük oranda kalıcı yer değiştirerek kısmen veya tamamen yıkıldığı binalardır. Hiçbir şekilde kullanılması mümkün olmayan bu binaların içine girilemez ve eşyaların tahliyesi gerçekleştirilemez.

  Yazı kaynağı : www.cnnturk.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap