Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  ortaöğretim kurumları yönetmeliği son hali 2022 pdf

  1 ziyaretçi

  ortaöğretim kurumları yönetmeliği son hali 2022 pdf bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği

  © Notre-Dame de Sion 2015 | Site haritası | KVKK politikası

  Cumhuriyet CAD. No 127Harbiye 34373 IstanbulTel +90 212 219 16 97Fax +90 212 231 86 84[email protected]

  POSTA KUTUSUNO.174 şİşLİ34380 ISTANBUL-TÜRKİYE

  Yazı kaynağı : www.nds.k12.tr

  Mill� E�itim Bakanl���ndan:

  M�LL� E��T�M BAKANLI�I ORTA��RET�M KURUMLARI

  Y�NETMEL���NDE DE����KL�K YAPILMASINA

  DA�R Y�NETMEL�K

  MADDE 1- 7/9/2013 tarihli ve 28758 say�l� Resm� Gazete�de yay�mlanan Mill� E�itim Bakanl��� Orta��retim Kurumlar� Y�netmeli�inin 30 uncu maddesi ba�l��� ile birlikte a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir.

  �Anadolu meslek program�ndan Anadolu teknik program�na ge�i�

  MADDE 30- (1) Anadolu meslek program� ��rencilerinden 11 inci s�n�f� do�rudan ge�en ve 9, 10 ve 11 inci s�n�f ortak derslerinin a��rl�kl� y�lsonu ba�ar� puanlar�n�n aritmetik ortalamas� en az 70 olanlar Anadolu teknik program�na ge�i� i�in ba�vurabilir. Ba�vuru ve yerle�tirme i�lemleri, Bakanl�k�a belirlenen esaslar ve kay�t takvimi �er�evesinde e-Okul sistemi �zerinden yap�l�r.�

  MADDE 2- Ayn� Y�netmeli�in 36 nc� maddesinin be�inci f�kras� a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir.

  �(5) Devams�zl�k s�resi �z�rs�z 10 g�n�, toplamda 30 g�n� a�an ��renciler, ders puanlar� ne olursa olsun ba�ar�s�z say�l�r ve durumlar� yaz�l� olarak velilerine bildirilir. Ancak �niversite hastaneleri, e�itim ve ara�t�rma hastaneleri veya tam te�ekk�ll� hastanelerde kontrol kay�tl� s�rekli tedaviyi ya da organ naklini gerektiren hastal��� bulunanlar, sosyal hizmet, emniyet ve asayi� birimlerinin resm� raporlar� do�rultusunda koruma ve bak�m alt�na al�nanlar ile tutuklu ��rencilerin �z�rs�z devams�zl�k s�resi 10 g�n� ge�memek kayd�yla toplam devams�zl�k s�resi 60, tam zamanl� kayna�t�rma/b�t�nle�tirme yoluyla e�itimlerine devam eden �zel e�itim ihtiyac� olan ��renciler ve �zel e�itim meslek liselerine kay�tl� olan ��rencilerin �z�rs�z devams�zl�k s�resi 20 g�n� ge�memek kayd�yla toplam devams�zl�k s�resi 70 g�n olarak uygulan�r. Tam zamanl� kayna�t�rma/b�t�nle�tirme yoluyla e�itimlerine devam eden �zel e�itim ihtiyac� olan ��renciler ve �zel e�itim meslek liselerine kay�tl� olan ��renciler hari� olmak �zere devams�zl�k nedeniyle ba�ar�s�z say�lan ve ��renim hakk� bulunan ��renciler derslere devam edemez ve istemeleri halinde bu ��rencilerin kay�tlar� mesleki e�itim merkezi diploma program�na aktar�l�r. Bu ��renciler istemeleri halinde bir sonraki e�itim ve ��retim y�l�nda �nceki okulunda ayr�ld�klar� s�n�f seviyesinden e�itimlerine devam ettirilir. ��renim hakk� bulunmayanlar ise A��k ��retim Lisesi, Mesleki A��k ��retim Lisesi, A��k ��retim �mam Hatip Lisesi veya mesleki e�itim merkezine y�nlendirilerek kay�tlar� yap�l�r. Mesleki e�itim merkezi ��rencilerinin teorik derslere �z�rl� ve �z�rs�z devams�zl�k s�resi ders y�l� i�inde devam etmesi gereken s�renin alt�da birinden, i�letmede mesleki e�itimde ise 3308 say�l� Kanun h�k�mlerine g�re kullanabilece�i �cretli ve �cretsiz izin toplam�ndan fazla olamaz. Bu f�kra kapsam�nda toplam devams�zl�k s�resinin 60 g�ne ��kabildi�i durumlarda teorik derslere devams�zl�k s�resi teorik ders s�resinin ��te birini ge�emez. Devams�zl�k s�resini a�an ��rencilerin s�zle�meleri fesih edilerek sigorta ��k��lar� yap�l�r ve durumlar� yaz�l� olarak yasal temsilcisine ve i�letmeye, 18 ya��ndan b�y�kler i�in kendisine de bildirilir. Devams�zl�k nedeniyle ba�ar�s�z say�lan ve ��renim hakk� bulunan ��renciler derslere devam edemez ve bir sonraki e�itim ve ��retim y�l�n�n ba��ndan itibaren bir i�letme ile s�zle�me imzalamak �art�yla okula devam ettirilir. Mesleki e�itim merkezinde ��renim hakk� bulunmayanlardan zorunlu e�itime tabi olanlar ise A��k ��retim Lisesi, Mesleki A��k ��retim Lisesi veya A��k ��retim �mam Hatip Lisesine y�nlendirilerek kay�tlar� yap�l�r.�

  MADDE 3- Ayn� Y�netmeli�in 37 nci maddesine a�a��daki f�kra eklenmi�tir.

  �(9) Di�er okul/program t�rlerinden mesleki e�itim merkezi program�na nakil ve ge�i� yapanlardan, nakil ve ge�i� yap�lmas�ndan sonraki bir ay i�erisinde bir i�letme ile s�zle�me imzalayamayan veya bu s�re i�erisinde s�zle�mesi feshedilen ��rencilerin, 5 i� g�n� i�erisinde ba�vurmalar� halinde mesleki e�itim merkezinde s�zle�me yapamad�klar� s�relere ili�kin devams�zl�k ve kontenjan durumu dikkate al�nmaks�z�n, naklen geldikleri okulun/program�n ayr�ld�klar� s�n�f seviyesine nakil ve ge�i�leri yap�l�r. ��rencilerin bu f�kra kapsam�ndaki nakil ve ge�i�leri her e�itim ve ��retim y�l�nda bir defayla s�n�rl� olmak �zere yap�labilir.�

  MADDE 4- Ayn� Y�netmeli�in ge�ici 9 uncu maddesine a�a��daki f�kra eklenmi�tir.

  �(3) 2021-2022 e�itim ve ��retim y�l�nda di�er okul/program t�rlerinden mesleki e�itim merkezi program�na nakil ve ge�i� yapan ��renciler, devams�zl�k ve kontenjan durumu dikkate al�nmaks�z�n, naklen geldikleri okulun/program�n ayr�ld�klar� s�n�f seviyesine may�s ay�n�n ikinci haftas�n�n son i� g�n�ne kadar nakil ve ge�i� yapabilir.�

  MADDE 5- Bu Y�netmelik yay�m� tarihinde y�r�rl��e girer.

  MADDE 6- Bu Y�netmelik h�k�mlerini Mill� E�itim Bakan� y�r�t�r.

  Yazı kaynağı : www.resmigazete.gov.tr

  Mill� E�itim Bakanl���ndan:

  M�LL� E��T�M BAKANLI�I ORTA��RET�M KURUMLARI

  Y�NETMEL���NDE DE����KL�K YAPILMASINA

  DA�R Y�NETMEL�K

  MADDE 1 � 7/9/2013 tarihli ve 28758 say�l� Resm� Gazete�de yay�mlanan Mill� E�itim Bakanl��� Orta��retim Kurumlar� Y�netmeli�inin 37 nci maddesinin birinci f�kras�n�n (b), (�), (d) ve (e) bentleri a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�, ayn� f�kran�n (f) bendi y�r�rl�kten kald�r�lm��, ikinci f�kras�n�n (b) ve (c) bentleri a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�, ayn� f�kran�n (�) bendi y�r�rl�kten kald�r�lm��, d�rd�nc� f�kras� a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir.

  �b) Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulu olan Anadolu liseleri ile Anadolu liselerinin birbirleri aras�nda her s�n�f seviyesinde,�

  ��) Okul t�rleri aras�nda bo� kontenjan ve merkezi s�nav puan �st�nl���ne g�re;

  1) Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulu olan Anadolu liselerine; di�er okul t�rlerinden s�n�f atlatma i�lemleri yap�ld�ktan sonra 9 uncu, 10 uncu ve 11 inci s�n�ftan bir �st s�n�fa ge�en ��renciler a�ustos ay� sonuna kadar sorumlu olarak,

  2) Proje okulu kapsam�ndaki Anadolu imam hatip liselerine di�er okul t�rlerinden s�n�f atlatma i�lemleri yap�ld�ktan sonra 9 uncu ve 10 uncu s�n�ftan bir �st s�n�fa ge�en ��renciler a�ustos ay� sonuna kadar sorumlu olarak, 11 inci s�n�ftan bir �st s�n�fa ge�en ��renciler a�ustos ay� sonuna kadar alt s�n�flara ait meslek derslerinden sorumlu olarak veya a�ustos ay� sonuna kadar ba�vurmak �art�yla, bir y�l ��renim hakk�n� kullanmam�� say�larak alt s�n�flara ait meslek derslerinden bir e�itim ve ��retim y�l� boyunca yap�lacak e�itimden ba�ar�l� olmak kayd�yla,

  3) Mesleki ve teknik orta��retim kurumlar�n�n Anadolu teknik programlar�na ve proje okulu kapsam�ndaki mesleki ve teknik orta��retim kurumlar�n�n Bakanl�k�a belirlenen Anadolu meslek programlar�n�n proje kapsam�ndaki alan ve dallar�na di�er okul t�rlerinden; 9 uncu s�n�fta birinci d�nem sonuna kadar s�rekli, 10 uncu s�n�fta birinci d�nem sonuna kadar 9 uncu s�n�f meslek derslerinden sorumlu olarak, 10 uncu s�n�ftan bir �st s�n�fa ge�en ��renciler 9 uncu s�n�f meslek derslerinden sorumlu, 10 uncu s�n�f meslek derslerinden yaz d�neminde yap�lacak telafi e�itiminden ba�ar�l� olmak kayd�yla eyl�l ay�n�n sonuna kadar, 11 inci s�n�ftan bir �st s�n�fa ge�en ��renciler 9 uncu s�n�f meslek derslerinden sorumlu, 10 uncu s�n�f meslek derslerinden yaz d�neminde yap�lacak telafi e�itiminden ba�ar�l� olmak ve 11 inci s�n�f meslek derslerinden ��renim hakk�n� kullanmam�� say�larak bir e�itim ve ��retim y�l� boyunca yap�lacak e�itimden ba�ar�l� olmak kayd�yla,

  d) S�navs�z ��renci alan okullar ile �zel ��retim kurumlar�ndan bu okullara, kontenjan ve merkezi s�nav puan �st�nl���ne g�re; ayn� t�r okullara her s�n�f seviyesinde, farkl� t�r okullara ise bu f�kran�n (�) bendi h�k�mlerine g�re,

  e) Mesleki ve teknik orta��retim kurumlar�n�n Anadolu teknik programlar�nda ve proje okulu kapsam�ndaki mesleki ve teknik orta��retim kurumlar�n�n Bakanl�k�a belirlenen Anadolu meslek programlar�n�n proje kapsam�ndaki alan ve dallar�na alan/dal bulunmak kayd�yla kendi aras�nda her s�n�f seviyesinde s�rekli, alan/dal bulunmamas� h�linde; alan de�i�tirerek 9 uncu s�n�f�n birinci d�nem sonuna kadar, alan/dal de�i�tirerek 10 uncu s�n�f�n birinci d�nem sonuna kadar,�

  �b) Okul t�rleri aras�nda tercihe ba�l� olarak;

  1) Anadolu liselerine di�er okul t�rlerinden s�n�f atlatma i�lemleri yap�ld�ktan sonra 9 uncu, 10 uncu ve 11 inci s�n�ftan bir �st s�n�fa ge�en ��renciler a�ustos ay� sonuna kadar sorumlu olarak,

  2) Anadolu imam hatip liselerine di�er okul t�rlerinden s�n�f atlatma i�lemleri yap�ld�ktan sonra 9 uncu ve 10 uncu s�n�ftan bir �st s�n�fa ge�en ��renciler a�ustos ay� sonuna kadar sorumlu olarak, 11 inci s�n�ftan bir �st s�n�fa ge�en ��renciler a�ustos ay� sonuna kadar alt s�n�flara ait meslek derslerinden sorumlu olarak veya a�ustos ay� sonuna kadar ba�vurmak �art�yla, bir y�l ��renim hakk�n� kullanmam�� say�larak alt s�n�flara ait meslek derslerinden bir e�itim ve ��retim y�l� boyunca yap�lacak e�itimden ba�ar�l� olmak kayd�yla,

  3) Mesleki ve teknik Anadolu liseleri ile �ok programl� Anadolu liselerinin Anadolu meslek programlar�na di�er okul t�rlerinden; 9 uncu s�n�fta birinci d�nem sonuna kadar s�rekli, 10 uncu s�n�fta birinci d�nem sonuna kadar 9 uncu s�n�f meslek derslerinden sorumlu olarak, 10 uncu s�n�ftan bir �st s�n�fa ge�en ��renciler 9 uncu s�n�f meslek derslerinden sorumlu, 10 uncu s�n�f meslek derslerinden yaz d�neminde yap�lacak telafi e�itiminden ba�ar�l� olmak kayd�yla eyl�l ay�n�n sonuna kadar, 11 inci s�n�ftan bir �st s�n�fa ge�en ��renciler 9 uncu s�n�f meslek derslerinden sorumlu, 10 uncu s�n�f meslek derslerinden yaz d�neminde yap�lacak telafi e�itiminden ba�ar�l� olmak ve 11 inci s�n�f meslek derslerinden ��renim hakk�n� kullanmam�� say�larak bir e�itim ve ��retim y�l� boyunca yap�lacak e�itimden ba�ar�l� olmak kayd�yla,

  c) Mesleki ve teknik orta��retim programlar� aras�nda, alan/dal bulunmak kayd�yla kendi aras�nda her s�n�f seviyesinde s�rekli, alan/dal bulunmamas� h�linde; alan de�i�tirerek 9 uncu s�n�f�n birinci d�nem sonuna kadar, alan/dal de�i�tirerek 10 uncu s�n�f�n birinci d�nem sonuna kadar,�

  �(4) Mesleki ve teknik orta��retim kurumlar�n�n yetenek, m�lakat, m�lakat ve beden yeterlili�i s�nav�yla ��renci al�nan alanlar�na, di�er alan ve orta��retim kurumlar�n�n haz�rl�k, 9 uncu ve 10 uncu s�n�flar�ndan ilgili alana kay�t ko�ullar� esas al�narak eyl�l ve ekim aylar�n�n son haftas�nda ayn� usulle yap�lacak de�erlendirme ile nakil ve ge�i� yap�labilir.�

  MADDE 2 � Ayn� Y�netmeli�in 38 inci maddesinin dokuzuncu f�kras� a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir.

  �(9) Bu madde kapsam�nda yap�lan nakil ve ge�i�lerde merkezi s�navla ��renci alan okullarda merkezi s�nav puan�n�n e�itli�i h�li ile di�er okullarda ba�vurunun kontenjandan fazla olmas� durumunda 9 uncu s�n�flarda s�ras�yla; OBP, 8 inci, 7 nci ve 6 nc� s�n�f y�lsonu ba�ar� puan� y�ksek olana, e�itli�in bozulmamas� h�linde ya�� k���k olana; 10 uncu, 11 inci ve 12 nci s�n�flarda ise s�ras�yla bir �nceki s�n�f�n y�lsonu ba�ar� puan� y�ksek olana, e�itlik yine bozulmaz ise ya�� k���k olana �ncelik verilir.�

  MADDE 3 � Ayn� Y�netmeli�in 59 uncu maddesinin birinci f�kras�n�n (c) bendinin son c�mlesi y�r�rl�kten kald�r�lm�� ve ayn� f�kraya a�a��daki bentler eklenmi�tir.

  �d) 11 inci s�n�f sonunda mesleki ve teknik orta��retim kurumlar�na ge�i� yapmak isteyen ��renciler o y�la ait ��renim haklar�n� kullanmam�� say�l�r. 11 inci s�n�f sonunda Anadolu imam hatip liselerine ge�en ��renciler de istemeleri h�linde bu kapsamda de�erlendirilirler.

  e) ��renim hakk�n�n kullan�lmam�� say�lmas� h�li, ��renim s�resince iki e�itim ve ��retim y�l�yla s�n�rl�d�r.�

  MADDE 4 � Bu Y�netmelik yay�m� tarihinde y�r�rl��e girer.

  MADDE 5 � Bu Y�netmelik h�k�mlerini Mill� E�itim Bakan� y�r�t�r.

  Yazı kaynağı : www.resmigazete.gov.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap