Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  ortaöğretim kurumları yönetmeliği 2023

  1 ziyaretçi

  ortaöğretim kurumları yönetmeliği 2023 bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

  Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

  Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 2 Eylül 2020 Çarşamba tarihli ve 31232 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.

  Yönetmelik Değişikliğine ulaşmak için tıklayınız.

  Yönetmelik Değişikliğinin yapıldığı bölümlerin gösterildiği tüm metin için tıklayınız.

  Yazı kaynağı : ogm.meb.gov.tr

  ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ'NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK, RESMÎ GAZETE'DE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

  ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ'NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK, RESMÎ GAZETE'DE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

  Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği 07.09.2013 tarihli ve 28758 sayılı Resmî Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Değişen ve gelişen şartlar ile ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda Yönetmelik hükümlerinde değişiklik ve düzenleme yapılması ihtiyacı doğmuştur. 

  Bu kapsamda değişiklik ve düzenlemeye gidilerek "Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" hazırlanmış ve 15.11.2022 tarihli ve 32014 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır. Yürürlüğe giren Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile

  1.        Ceza infaz kurumlarında bulunan öğrencilerin örgün eğitime devamlarını sağlamak amacıyla ceza ve infaz kurumlarında ortaöğretim kurumuna bağlı olarak öğrenci sayısına bakılmaksızın şube açılabileceği yönünde düzenleme yapılmıştır.

  2.        Millî sporcu unvanını kazanmış öğrenciler ile Türkiye olimpik hazırlık merkezleri ve sporcu eğitim merkezlerinde kayıtlı sporcu öğrencilerin, diğer ortaöğretim kurumlarının hazırlık, 9, 10 ve 11.  sınıflarından spor liseleri ile spor programı uygulayan Anadolu imam hatip liselerine nakil ve geçiş yapabilmelerine imkân sağlanmıştır.

  3.       Öğretmenlerin görev yeri değişikliği nedeniyle çocuklarının nakil ve geçiş işlemlerinin ortaöğretim süresince bir defaya mahsus olmak üzere kontenjan şartı aranmadan yapılmasına olanak sağlanmıştır.

  4.       Öğrencilerin eğitime erişimlerinin mümkün olmadığı durumlarda (doğal afet vs.) mülki idare amiri tarafından izinli sayılmaları yönünde düzenleme getirilmiştir.

  5.       Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde 10. sınıftan bir üst sınıfa geçen öğrencinin alan/dal değiştirmek istemesi durumunda; 9. sınıf meslek derslerinden sorumlu, 10 uncu sınıf meslek derslerinden yaz döneminde yapılacak telafi eğitiminden başarılı olması kaydıyla eylül ayının sonuna kadar geçişlerine imkân sağlanmıştır.

  6.        Hazırlık sınıfı bulunan okulların 9, 10, 11 ve 12. sınıflarından hazırlık sınıfı bulunmayan okullara nakil ve geçişlerinde öğrencilerin aynı eğitim ve öğretim yılında nakil ve geçiş yapılacak okuldaki emsallerinin oluşturduğu taban puana göre iş ve işlemlerin yürütülmesi amacıyla düzenleme yapılmıştır.

  7.        Sorumlu dersi bulunan öğrencilerin sınav yoğunluğunu azaltmak amacıyla sınav yapılabilecek süre iki haftaya çıkarılmıştır.

  8.        İş yeri açma yetkisi özel kanunlarla belirlenen ya da başka bir kurumun iznine bağlanmış meslekler ile ilgili düzenlemeye gidilmiştir.

  9.        Herhangi bir disiplin cezası almamış olan öğrencilerin kınama cezasını gerektiren davranışlardan birini ilk defa işlemesi halinde pozitif disiplin anlayışı ile yazılı uyarının yapılması yönünde düzenleme yapılmıştır.

  10.    Öğrencilerin sağlıklı bir birey olarak yetiştirilmeleri amacıyla tütün içermeyen ancak tütün mamulünü taklit eder tarzda kullanılan her türlü ürünü bulundurma veya kullanma, disiplin maddeleri arasına alınmıştır.

  11.    Öğrencilerin güvenliği açısından okulla ilgisi olmayan kişilerin okul yönetiminin izni dışında okula getirilmesi disiplin maddeleri arasına alınmıştır. 

  12.    Okul, pansiyon ve eklentilerinin belirlenen kurallar dışında kullanılmaması yönünde düzenleme yapılmıştır.

  13.    Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında okul yöneticilerinin, öğretmenlerinin, çalışanlarının ve diğer öğrencilerin izinsiz olarak görüntülerini çekmek, kaydetmek, paylaşmak fiilleri disiplin maddeleri arasına eklenmiştir.

  14.    Akran zorbalığına ilişkin davranışlar disiplin maddelerine eklenmiştir.

  15.    Ceza gerektiren davranış ve fiillerde bulunan öğrencilere, aldıkları disiplin cezaları sonrasında iyileştirici, geliştirici veya yönlendirici çalışmalar yapılarak, öğrencilerde olumlu davranışların desteklenmesi ve geliştirilmesi amacıyla düzenleme yapılmıştır.

  16.    Okul pansiyonunda paralı ve parasız yatılı olarak kalan öğrencilerin okul değiştirme cezası almaları durumunda nakillerinin yapılmasında uygulama birliği sağlanmıştır.

  Resmî Gazete için tıklayınız.

  Yazı kaynağı : ogm.meb.gov.tr

  15 Kas�m 2022 SALI

  Mill� E�itim Bakanl���ndan:

  M�LL� E��T�M BAKANLI�I ORTA��RET�M KURUMLARI

  Y�NETMEL���NDE DE����KL�K YAPILMASINA

  DA�R Y�NETMEL�K

  MADDE 1- 7/9/2013 tarihli ve 28758 say�l� Resm� Gazete�de yay�mlanan Mill� E�itim Bakanl��� Orta��retim Kurumlar� Y�netmeli�inin 4 �nc� maddesinin birinci f�kras�n�n (�) bendinde ve 60 �nc� maddesinin birinci ve ���nc� f�kralar�nda yer alan �T�rk�e� ibareleri �Haz�rl�k S�n�f� T�rk Dili ve Edebiyat�� olarak de�i�tirilmi�tir.

  MADDE 2- Ayn� Y�netmeli�in 11 inci maddesinin birinci f�kras�nda yer alan �ikinci d�nemin ilk haftas�nda� ibaresi �aral�k ay�nda� olarak, d�rd�nc� f�kras�n�n d�rd�nc� c�mlesi a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir.

  ��zel ��retim kurumlar�, resm� �zel e�itim kurumlar�, �zel e�itim s�n�flar�, b�nyesinde �zel orta��retim program� uygulanan ARGEM ile ceza infaz kurumlar�nda bir orta��retim kurumuna ba�l� olarak a��lan �ube/�ubelerde bu �artlar aranmaz.�

  MADDE 3- Ayn� Y�netmeli�in 23 �nc� maddesinin d�rd�nc� f�kras�n�n (b) bendinde yer alan �9 uncu ve 10 uncu� ibaresi �haz�rl�k, 9, 10 ve 11 inci� olarak de�i�tirilmi� ve ayn� maddeye a�a��daki f�kra eklenmi�tir.

  �(8) Komisyon, ��retmen �ocuklar�n�n nakil ve ge�i� i�lemlerini, ��retmenlerin g�rev yeri de�i�ikli�i yapmalar� durumunda, orta��retim s�resince bir defaya mahsus olmak �zere kontenjan �art� aranmaks�z�n 38 inci maddenin ikinci ve dokuzuncu f�kralar�nda yer alan h�k�mler do�rultusunda;

  a) Merkezi s�nav puan�yla ��renci alan okullara taban puan�n� esas alarak,

  b) Orta��retim kay�t alan� i�inde tercihe ba�l� olarak ��renci alan okullara dengeli bir �ekilde,

  yapar.�

  MADDE 4- Ayn� Y�netmeli�in 36 nc� maddesine a�a��daki f�kra eklenmi�tir.

  �(10) ��rencilerin e�itime eri�imlerinin m�mk�n olmad��� mahall� m�lki idare amirince tespit edilerek izinli say�lmalar� h�linde izinli say�ld�klar� s�re devams�zl�ktan say�lmaz.�

  MADDE 5- Ayn� Y�netmeli�in 37 nci maddesinin birinci f�kras�n�n (�) bendinin (1) numaral� alt bendi ile ikinci f�kras�n�n (b) bendinin (1) numaral� alt bendi a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi� ve ikinci f�kras�n�n (c) bendinin sonuna �10 uncu s�n�ftan bir �st s�n�fa ge�en ��rencinin alan/dal de�i�tirmek istemesi durumunda 9 uncu s�n�f meslek derslerinden sorumlu, 10 uncu s�n�f meslek derslerinden yaz d�neminde yap�lacak telafi e�itiminden ba�ar�l� olmak kayd�yla eyl�l ay�n�n sonuna kadar,� ibaresi eklenmi�tir.

  �1) Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulu olan Anadolu liselerine; di�er okul t�rlerinden 9, 10 ve 11 inci s�n�flarda s�rekli; 11 inci s�n�ftan bir �st s�n�fa ge�en ��renciler s�n�f atlatma i�lemleri yap�ld�ktan sonra a�ustos ay� sonuna kadar sorumlu olarak,�

  �1) Anadolu liselerine di�er okul t�rlerinden 9, 10 ve 11 inci s�n�flarda s�rekli; 11 inci s�n�ftan bir �st s�n�fa ge�en ��renciler s�n�f atlatma i�lemleri yap�ld�ktan sonra a�ustos ay� sonuna kadar sorumlu olarak,�

  MADDE 6- Ayn� Y�netmeli�in 38 inci maddesinin yedinci f�kras�n�n sonuna a�a��daki c�mle eklenmi�tir.

  �Nakil �artlar�n�n ta��nmas� durumunda; haz�rl�k s�n�f� bulunan okullar�n 9, 10, 11 ve 12 nci s�n�flar�ndan haz�rl�k s�n�f� bulunmayan okullar�n ayn� s�n�flar�na bo� kontenjan bulunmas� durumunda, ��rencilerin emsallerinin bulunduklar� s�n�f seviyesindeki taban puan dikkate al�narak nakil ve ge�i� i�lemi yap�l�r.�

  MADDE 7- Ayn� Y�netmeli�in 58 inci maddesinin ikinci f�kras�n�n (a) bendinde yer alan �ilk haftas�� ibareleri �ilk iki haftas�� olarak de�i�tirilmi�tir.

  MADDE 8- Ayn� Y�netmeli�in 59 uncu maddesinin ikinci f�kras� y�r�rl�kten kald�r�lm��t�r.

  MADDE 9- Ayn� Y�netmeli�in 71 inci maddesinin birinci f�kras�n�n ikinci c�mlesinden sonra gelmek �zere a�a��daki c�mle eklenmi�tir.

  ���yeri a�ma yetkisi �zel kanunlarla belirlenen ya da ba�ka bir kurumun iznine ba�lanm�� meslek alan/dallar�nda verilen ustal�k/i�yeri a�ma belgeleri tek ba��na i�yeri a�ma imk�n� vermez.�

  MADDE 10- Ayn� Y�netmeli�in 157 nci maddesinin yedinci f�kras�n�n ilk c�mlesi ile ayn� f�kran�n (a) ve (�) bentleri a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi� ve ayn� f�kraya a�a��daki bent eklenmi�tir.

  �Daha �nce disiplin cezas� almam�� olmak kayd�yla, k�nama cezas�n� gerektiren davran��lardan herhangi birini ilk defa i�leyenlere a�a��daki usule g�re i�lem yap�l�r:�

  �a) S�n�f/�ube rehber ��retmeni ile rehberlik ��retmeninin birlikte yapacaklar� de�erlendirme ve �nerileri ile okul m�d�r� taraf�ndan davran��lar�nda kusurlu oldu�una y�nelik ��rencinin dikkatinin �ekilmesi amac�yla yaz�l� uyar� yap�l�r. Olumsuz davran��lar�n�n devam� h�linde kendisine uygulanabilecek yapt�r�mlar konusunda uyar�l�r. Yaz�l� uyar� rehberlik ve psikolojik dan��ma servisine ve okul ��renci �d�l ve disiplin kuruluna bilgi ama�l� g�nderilir.�

  ��) Yaz�l� uyar� ile veli g�r��mesine ili�kin bilgiler e-Okul sistemine i�lenmez.�

  �e) ��renci, k�nama cezas�n� gerektiren ikinci davran���nda do�rudan okul ��renci �d�l ve disiplin kuruluna g�nderilir.�

  MADDE 11- Ayn� Y�netmeli�in 164 �nc� maddesinin birinci f�kras�n�n (�) ve (i) bentleri a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi� ve ayn� f�kraya a�a��daki bent eklenmi�, ikinci f�kras�n�n (a), (�), (g) ve (�) bentleri a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�, (f) bendi y�r�rl�kten kald�r�lm��, ayn� f�kraya a�a��daki bentler eklenmi�, ���nc� f�kras�n�n (p) bendinde yer alan �, yanl�� alg� olu�turabilecek� ibaresi ve d�rd�nc� f�kras�n�n ikinci c�mlesinde yer alan ��rg�n e�itim d���na ��karma cezas�n� gerektiren davran��lar;� ibaresi y�r�rl�kten kald�r�lm��t�r.

  ��) T�t�n, t�t�n mamulleri veya t�t�n i�ermeyen ancak t�t�n mamul�n� taklit eder tarzda kullan�lan her t�rl� �r�n� bulundurmak veya kullanmak,�

  �i) Yat�l� okullarda okul y�netimince belirlenen pansiyon kurallar�na uymamak,�

  ��) Okula, okul y�netiminin izni d���nda okulla ilgisi olmayan ki�ileri getirmek.�

  �a) Okul y�neticilerine, ��retmenlerine, �al��anlar�na, ��rencilere ve e�itim ortamlar�nda bulunan di�er ki�ilere s�zle, davran��la veya sosyal medya �zerinden hakaret etmek, hakareti payla�mak, ba�kalar�n� bu davran��a k��k�rtmak, bu ki�ileri tehdit etmek,�

  ��) Okul binas� ve eklentilerinde izinsiz g�steri, etkinlik ve toplant� d�zenlemek, bu t�r g�steri, etkinlik ve toplant�lara kat�lmak,�

  �g) Siyasi, ideolojik, m�stehcen veya yasaklanm�� ara�, gere�, dok�man ve benzerlerini payla�mak,da��tmak, duvarlara ve di�er yerlere asmak, yazmak; bu ama�lar i�in bili�im ara�lar�n�, okul ara�-gerecini ve eklentilerini kullanmak,

  �) Bili�im ara�lar� veya sosyal medya yoluyla e�itim ve ��retim faaliyetlerine, ki�ilere ve kurumlara zarar vermek,�

  �n) Okul y�neticilerinin, ��retmenlerinin, �al��anlar�n�n ve di�er ��rencilerin izinsiz olarak g�r�nt�lerini �ekmek, kaydetmek, payla�mak,

  o) Okul, pansiyon ve eklentilerini belirlenen kurallar d���nda kullanmak, pansiyonda izinsiz kalmak,

  �) Tekrarlayan �e�itli davran��lar�yla ba�ka bir ��rencinin, sosyal veya duygusal geli�imini olumsuz y�nde etkileyecek �ekilde akran zorbal��� yapmak.�

  MADDE 12- Ayn� Y�netmeli�in 165 inci maddesinin be�inci f�kras� a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir.

  �(5) Okulda veya pansiyonda ger�ekle�en disiplin olay� sonucunda �okuldan k�sa s�reli uzakla�t�rma� cezas� verilen ��rencilerin pansiyondan da uzakla�t�r�l�p uzakla�t�r�lmayaca�� veya�okul de�i�tirme� cezas� verilen ��rencilerin kayd�n�n bulundu�u pansiyonda bar�nd�r�l�p bar�nd�r�lmayaca�� hususu; okul ��renci �d�l ve disiplin kurulunca karara ba�lan�r. Pansiyonla ilgili karar velisine bildirilir.Okul de�i�tirme cezas� ile birlikte kayd�n�n bulundu�u pansiyonda bar�nd�r�lmama karar� da verilen ��rencilerin ba�ka pansiyona nakil/kay�t durumu, il ve il�e yat�l�l�k ve bursluluk komisyonlar� ile i� birli�i yap�larak il ve il�e ��renci disiplin kurulunca belirlenir.�

  MADDE 13- Ayn� Y�netmeli�in 167 nci maddesinin birinci f�kras� a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir.

  �(1) �ik�yetler, ger�ek ve/veya t�zel ki�ilerce okul m�d�rl���ne yaz�l� olarak bildirilir. �simsiz ve imzas�z ba�vurular�n i�leme al�nmamas� esas olmakla birlikte; iddialar�n belgelerle ortaya konulmu� olmas� veya ara�t�r�lmas�n� gerektirir boyutta �nemli konular� i�ermesi halinde ihbara i�lem yap�l�r.�

  MADDE 14- Ayn� Y�netmeli�in 168 inci maddesinin birinci f�kras�n�n (f) bendinde yer alan �tahrik� ibaresinden sonra gelmek �zere �eden� ibaresi eklenmi�, (�) bendi y�r�rl�kten kald�r�lm��, ���nc� ve d�rd�nc� f�kralar� a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir.

  �(3) Bu maddenin birinci f�kras�nda say�lan durumlar de�erlendirilerek s�n�f rehber ��retmeni, rehberlik ve psikolojik dan��ma servisinin ve ihtiya� bulunmas� halinde di�er ilgili ��retmenlerin g�r��� al�narak bir alt ceza verilebilir.

  (4) Ceza gerektiren davran�� ve fiillerde bulunan ��rencilere, okul rehberlik ve psikolojik dan��ma hizmetleri y�r�tme komisyonu ve s�n�f rehber ��retmeni taraf�ndan haz�rlanan ve okul m�d�r� taraf�ndan onaylanan plan do�rultusunda iyile�tirici, geli�tirici veya y�nlendirici �al��malar ile topluma hizmet, �dev ve proje �al��malar� yap�l�r. Bu �al��malar, Mill� E�itim Bakanl��� Rehberlik ve Psikolojik Dan��ma Hizmetleri Y�netmeli�i ile Mill� E�itim Bakanl��� E�itim Kurumlar� Sosyal Etkinlikler Y�netmeli�i h�k�mlerine g�re okul m�d�rl���nce y�r�t�l�r. Yap�lan �al��malar d�zenli olarak takip edilir. Yap�lan g�zlem ve �al��malar ��rencinin davran�� puan�n�n g�r���lmesi s�recinde ��retmenler kuruluna sunulur.�

  MADDE 15- Ayn� Y�netmeli�in 172 nci maddesinin birinci f�kras�n�n (b) bendi a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�, ikinci f�kras�n�n (b) bendinde yer alan �Paras�z yat�l�� ibaresi �Yat�l�� olarak de�i�tirilmi�tir.

  �b) Yat�l� ��rencilerin, pansiyonda kalmas�na bu Y�netmeli�in 165 inci maddesinin be�inci f�kras�nda yer verilen h�k�mler uyar�nca izin verilebilir.�

  MADDE 16- Ayn� Y�netmeli�in 174 �nc� maddesi a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir.

  �MADDE 174- (1) Takdir edilen disiplin cezas�n�n yan�nda okul mallar�na verilen zararlar, zarara yol a�an ��rencilerin velilerine r�zaen veya sulh yoluyla �dettirilir. �deme yap�lmad��� takdirde olu�an zarar, genel h�k�mlere g�re adli yarg�da dava a�mak suretiyle tahsil edilir.�

  MADDE 17- Bu Y�netmelik yay�m� tarihinde y�r�rl��e girer.

  MADDE 18- Bu Y�netmelik h�k�mlerini Mill� E�itim Bakan� y�r�t�r.

  Yazı kaynağı : www.resmigazete.gov.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap